O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

La llei de regularització i millora d’urbanitzacions

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch

La llei de regularització i millora d’urbanitzacions

 1. 1. La llei de regularització i millora d’urbanitzacions 24 març 2022 Josep Ramon Pol Servei de Millora dels Hàbitats Urbans Secretaria d’Habitatge i Inclusió Social Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions”
 2. 2. ANTECEDENTS
 3. 3. ANTECEDENTS La Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics  Estableix les mesures i els instruments per a fer possible la regularització de les urbanitzacions que presenten mancances de serveis i obres d’urbanització.  Propiciar la finalització de les obres i l’establiment de serveis a les urbanitzacions amb l’objectiu d’integrar-les en el municipi i millorar la qualitat de vida dels residents, en el marc d’un desenvolupament urbanístic sostenible. Procés legislatiu Subsisteixen moltes urbanitzacions amb dèficits i situacions urbanístiques irregulars Molts habitatges de les urbanitzacions han passat a ser primera residència Prova pilot La Llei 4/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial
 4. 4. Adequat Regular Deficient Obsolet Sense dades Paviment 27% 13% 2% 55% 5% Aigua 28% 13% 5% 48% 6% Clavegueram 23% 13% 2% 50% 13% Enllumenat 30% 3% 11% 50% 6% Estat del serveis bàsics Font: Pla Pilot (10 municipis, 64 urbanitzacions) 4 Estat serveis / 1a Residència 30% 31% 41% 30% 11% 11% 8% 13% Aigua Paviment Enllumenat Clavegueram Obsolet+Deficient <10% >40% 1a Residència PRIMERA RESIDÈNCIA
 5. 5. LLEI 3/2009, del 10 de març de Regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics 5 PREÀMBUL CAPÍTOL PRELIMINAR Disposicions generals (3 articles) CAPÍTOL I Mesures d’ordenació i gestió urbanística (8 articles) CAPÍTOL II Programes d’Adequació (4 articles) CAPÍTOL III Fons per a la regularització d’urbanitzacions (5 articles) CAPÍTOL IV Finançament de l’execució de la urbanització (1 article) CAPÍTOL V Ajuts als parcelꞏlistes (1 article) DISPOSICIONS ADDICIONALS (2 articles) DISPOSICÍO TRANSITÒRIA (1 articles) DISPOSICIONS FINALS (3 articles)
 6. 6. LLEI 3/2009, del 10 de març Mesures d’ordenació i gestió 6  Els propietaris estan obligats a fer la cessió de sòl per a sistemes i aprofitament.  Permet substituir l’aprofitament pel seu valor i destinar-lo a les obres  Sistema de gestió  Permet delimitar àmbits discontinus  Crea la Junta Avaluadora d’Obres d’urbanització  Les urbanitzacions situades en sòl classificat com a no urbanitzable en el moment de la entrada en vigor d’aquesta llei només poden ser regularitzades si un pla d’ordenació urbanística municipal modifica la classificació.  No poden ser objecte de regularització les urbanitzacions situades en sòl no urbanitzable de protecció especial, d’acord amb els planejament territorial vigent.
 7. 7. LLEI 3/2009, del 10 de març de Regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics 7 PREÀMBUL CAPÍTOL PRELIMINAR Disposicions generals (3 articles) CAPÍTOL I Mesures d’ordenació i gestió urbanística (8 articles) CAPÍTOL II Programes d’Adequació (4 articles) CAPÍTOL III Fons per a la regularització d’urbanitzacions (5 articles) CAPÍTOL IV Finançament de l’execució de la urbanització (1 article) CAPÍTOL V Ajuts als parcelꞏlistes (1 article) DISPOSICIONS ADDICIONALS (2 articles) DISPOSICÍO TRANSITÒRIA (1 articles) DISPOSICIONS FINALS (3 articles)
 8. 8. Convocatòries  Fons per a la regularització d’urbanitzacions  2009  Pressupost 9,9 M€  Justificat 7,6 M€  2010  Pressupost 9,9 M€  Justificat 7,5 M€  Finançament execució obres  2010  Pressupost 8,0 M€  Disposat 3,8 M  Ajut als parcelꞏlistes  No desenvolupat GESTIÓ
 9. 9. El Fons per a la regularització d’urbanitzacions Resposta de les urbanitzacions 9 0 100 200 300 400 500 600 700 Alt Pirineu i Aran Camp de Tarragona Comarques Centrals Comarques Gironines Metropolità Ponent Terres de l'Ebre Presentades Finançades 1.526 Urbanitzacions
 10. 10. El Fons per a la regularització d’urbanitzacions Resposta dels ajuntaments 10 0 20 40 60 80 100 120 Alt Pirineu i Aran Camp de Tarragona Comarques Centrals Comarques Gironines Metropolità Ponent Terres de l'Ebre Presentats Finançats
 11. 11. El Fons per a la regularització d’urbanitzacions  L’adjudicació ha de tenir en compte el principi d’equitat territorial (article 18 de la Llei)  Dimensió de la urbanització:  % superfície de sòl ocupada respecte a la superfície total del municipi (10 punts)  % d’habitatges o parcelꞏles edificables (10 punts)  % persones censades a la urbanització (10 punts)  Nombre d’habitatges destinats a primera residencia (10 punts)  Ubicació de l’entorn:  Municipis de menys de 1.000 habitants (10 punts)  Ser limítrof amb espais objecte d’especial protecció (10 punts)  Presentar elevat risc d’incendis forestals (10 punts)  Presentar elevat risc d’inundació (10 punts)  Valoració de la proposta:  % de reducció de l’àmbit, o compactació de l’edificació (30 punts)  Aplicar criteris de sostenibilitat i Innovació en la regularització (10 punts) Criteris per a la selecció de la proposta 11
 12. 12. El Fons per a la regularització d’urbanitzacions  El Programa d’adequació i les seves determinacions s’havien de desenvolupar en tres anys (les bases preveien una pròrroga del 50% del termini inicial)  Completat previsions 23 (29,5%)  A falta d’inscripció registral 06 (07,7%)  Desistides renuncien 05 (06,4%)  No han complert previsions 44 (56,4%) (5 urbanitzacions no han aconseguit completar l’aprovació definitiva de la modificació del PG, les altres van deixar la tramitació en aprovació inicial) 12
 13. 13. 13 Motius d’exclusió i no finançament Finançament de l’execució  No tenir aprovat definitivament el projecte d’urbanització en la data d’aprovació d’aquesta convocatòria  La modalitat del sistema de reparcel·lació és la de compensació en lloc de cooperació  Desistiment
 14. 14. 14 Finançament de l’execució Ajuntament Urbanització Pressupost Préstec aprovat Pressupost corregit Préstec concedit Préstec disposat Monistrol de Montserrat Cap de Bou 2.923.307,30 € 292.330,73 € 292.330,73 € 292.330,73 € Torrelles de Foix Can Coral 9.943.344,57 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € Vilanova de Segrià Secà del Melé 2.238.855,00 € 223.885,50 € 223.885,50 € 223.885,50 € Vacarisses Torreblanca II 14.198.357,81 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € La Bisbal del Penedès La Miralba U.A.2 9.690.379,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € Tordera Sant Daniel 8.187.196,56 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € Creixell La Coma 3.517.847,71 € 351.784,77 € 351.784,77 € 351.784,77 € Sant Esteve Sesrovires Can Bargalló 2.207.493,78 € 220.749,38 € 220.749,38 € 220.749,38 € Masquefa Can Valls 6.918.313,80 € 600.000,00 € 3.092.508,00 € 309.250,80 € 309.250,80 € Lliçà d’Amunt Les Oliveres 1.609.648,78 € 160.964,88 € 150.964,88 € 0,00 € TOTAL 61.434.744,31 € 4.249.715,26 3.948.966,06 € 3.798.001,18 €
 15. 15. Informe al Parlament  LLISTAT URBANITZACIONS DEFICITÀRIES  Objecte: Obtenir un cens actualitzat de les urbanitzacions que compleixen els requisits de la Llei 3/2009. Disposar d’un mapa amb dades contrastades de cada urbanització que inclogui: Localització, Característiques físiques, Situació jurídica, Avaluació dels serveis existents, ...  JUNTA AVALUADORA D’OBRES D’URBANITZACIÓ  Objecte: Desenvolupar l’article 11 de la Llei 3/2009. Definir la Composició i els Membres que la integren, les Competències, el Règim jurídic aplicable, el Reglament intern, ...  NORMATIVA I SOLUCIONS TÈCNIQUES  Objecte: Disposar d’un catàleg de solucions constructives aplicable a les urbanitzacions del cens que valori els costos d’execució i de manteniment (sanejament, subministraments d’aigua i enllumenat, dotacions urbanístiques, protecció d’incendis, seguretat, ...)  XARXA DE MUNICIPIS AMB URBANITZACIONS AMB DÈFICITS  Objecte: Disposar d’un espai de debat on veïns, agents i administracions plantegin problemes i facin propostes per a resoldre la problemàtica de les àrees de baixa densitat. Conclusions i propostes 15
 16. 16. Informe al Parlament Conclusions i propostes 16 FONS PER A LA REGULARITZACIÓ D’URBANITZACIONS FONS PER A LA REGULARITZACIÓ D’URBANITZACIONS AJUNTAMENT ADOPTA SISTEMA DE GESTIÓ PER COOPERACIÓ AJUNTAMENT ADOPTA SISTEMA DE GESTIÓ PER COOPERACIÓ PROGRAMA D’ADEQUACIÓ PROGRAMA D’ADEQUACIÓ FINANÇAMENT OBRES D’URBANITZACIÓ FINANÇAMENT OBRES D’URBANITZACIÓ OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA OFICINA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA QUOTES URBANÍSTIQUES QUOTES URBANÍSTIQUES EXECUCIÓ D’OBRES D’URBANITZACIÓ EXECUCIÓ D’OBRES D’URBANITZACIÓ Completar el circuit de finançament
 17. 17. La llei de regularització i millora d’urbanitzacions 24 març 2022 MOLTES GRÀCIES Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions”

×