O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Baiguulalt

416 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Baiguulalt

  1. 1. m , α, b+c ээрбайгуулах: a b +cҮүнийтулд B A1+ A1C1= ′ урттай B Pхэрчимавч үзээд Pоройгооснь ′ 2 2байгуулна.Нөгөөоройдньтөвтэй m радиустайтойрогтатаад өнцгийнталтайогтлолцох цэгийг C1гэе a(2цэгбайнаальньчболно,алийгньчсонгосонэцсийндүндээнэгижилхэн
  2. 2. Зурагт үзүүлсэнээр ABCгурвалжнымедиануудаарбайгуулагдсангурвалжин CC1B .Эхлээд ′ b +cA1C1B гурвалжингбайгуулъя. C1B = m , C1A1B = 180– α, B A1+ A1C1= ′ ′ a ′ ′ тул 2гурвалжныгбайгуулъя. π– α өнцөг
  3. 3. гурвалжингарна). C1Pхэрчмийндунджаасперпендикуляртатаад B P тэйогтлолцохцэгнь ′A1байна. Үлдсэнийг нь өөрсдөө байгуулж чадах байхаа. m , h , α аарбайгуулах: a aӨмнөхийнадил A1C1B гурвалжингбайгуулъя. Үүнийтулд m урттай C1B хэрчимаваад ′ a ′дундажийгнь Lгэе. C1Lдиаметртэйтойрогдээр C 1хэрчмийг h /2урттайцэгавъя. LH1 шулуундээр H aA1оройоршинбайна.Нөгөөталаас B C1оройгоос ′ π– α өнцгөөрхарагдахцэгүүдийнолонлогтойргийннумдээр A1цэгбайна.Энэтойргийгньтанар өөрсдөөбайгуулаарай!Энэтойрог LH1 ийногтлолцолнь A1оройболно. Үндсэнхэсгийгньбайгуулчихсанболохоортахэд үргэлжлүүлээдбайгуулжчаднагэжбодожбайна.Бодлогуудыгбичсэнцаасааолохгүйбайгааболохоорсанажбайгаа 2бодлогоолбодлоо.

×