O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Oligometastatik Akciğer Kanserinde Pulmoner Rezeksiyon, Uzun Süreli Sağkalım ile İlişkilidir ve Terapötik Bir Seçenektir.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio

Oligometastatik Akciğer Kanserinde Pulmoner Rezeksiyon, Uzun Süreli Sağkalım ile İlişkilidir ve Terapötik Bir Seçenektir.pptx

Baixar para ler offline

Pulmonary Resection is Associated with Long-Term Survival and Should Remain a Therapeutic Option in Oligometastatic Lung Cancer

Oligometastatik Akciğer Kanserinde Pulmoner Rezeksiyon, Uzun Süreli Sağkalım ile İlişkilidir ve Terapötik Bir Seçenektir.

Pulmonary Resection is Associated with Long-Term Survival and Should Remain a Therapeutic Option in Oligometastatic Lung Cancer

Oligometastatik Akciğer Kanserinde Pulmoner Rezeksiyon, Uzun Süreli Sağkalım ile İlişkilidir ve Terapötik Bir Seçenektir.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Oligometastatik Akciğer Kanserinde Pulmoner Rezeksiyon, Uzun Süreli Sağkalım ile İlişkilidir ve Terapötik Bir Seçenektir.pptx (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Oligometastatik Akciğer Kanserinde Pulmoner Rezeksiyon, Uzun Süreli Sağkalım ile İlişkilidir ve Terapötik Bir Seçenektir.pptx

 1. 1. Pulmonary Resection is Associated with Long-Term Survival and Should Remain a Therapeutic Option in Oligometastatic Lung Cancer Oligometastatik Akciğer Kanserinde Pulmoner Rezeksiyon, Uzun Süreli Sağkalım ile İlişkilidir ve Terapötik Bir Seçenektir.
 2. 2. ÖZET • Amaç: • Yakın tarihli bir faz II çalışmasında, kapsamlı lokal konsolidatif tedavi, oligometastatik KHDAK’de genel sağ kalımı iyileştirmiştir. • Kıyaslamada Radyoterapi (RT) ile Pulmoner Rezeksiyon sonrası sonuçları incelenmiş.
 3. 3. Tanımlar • Konsolidasyon Tedavisi: Yüksek Doz Radyoterapi veya Cerrahi Rezeksiyon (Genellikle tanı sırasında tek beyin ve tek sürrenal bez metastazlarında, akciğerdeki primer tümör de uygunsa sistemik tedavinin (KT) yanı sıra uygulanır). • Kapsamlı LCT’de metastatik tüm hastalık bölgelerine lokal tedavi (bu çalışmada RT veriliyor) • Senkron Tümör: Akciğerde aynı anda başlayan iki tümöre, yani tanı anında tespit edilen akciğer kanserini ifade eder. • Metakron Tümör: Primer tümörün küratif tedavisini takiben ortaya çıkan akciğer kanserini ifade etmek için kullanılır.
 4. 4. • Tek bir kurumda (2000-2017) T1-3 N0-2 M1 KHDAK, 3 veya daha az senkron metastaz, performans durumu 0 ila 1 olan ve «kapsamlı lokal konsolidatif tedavi» alan hastalar, primer lezyon için lokal konsolidatif tedavi yöntemine göre analiz sağ kalım açısından analiz edildi. Metod
 5. 5. Bulgular • Kriterleri karşılayan 88 hastanın 63'üne (%71,6) primer lezyon için lokal konsolidatif tedavi modalitesi olarak Radyoterapi (RT) uygulandı. • 25'ine (%28,4) Cerrahi uygulandı (Lobektomi 20/25 [%80,0], Pnömonektomi 3/25 [%12,0], Sublobar 2/25 [%8,0]). • Tanıdan tedavi modalitesine kadar geçen süre benzerdi. • Cerrahi hastalar daha gençti ve intratorasik hastalık yükü daha düşüktü.
 6. 6. • 90 günlük tedavi sonrası mortalite düşüktü (Ameliyat 0/25 [%0.0], Radyoterapi 1/63 [%1.6]). • Medyan postoperatif sağkalım süresi 55,2 ay (%95 güven aralığı, 20,1'e ulaşılmadı), 1 ve 5 yıllık genel sağkalım sırasıyla %95,7 ve %48,0 idi. • Radyoterapi sonrası medyan postoperatif sağkalım 23.4 aydı (güven aralığı, 17.2-35.9); 1 ve 5 yıllık genel sağkalımlar ise sırasıyla %74.3 ve %24.2 idi. • Modaliteler arasında ilk başarısızlık bölgesi, kümülatif lokorejyonel başarısızlık insidansı (P = .635) veya sistemik ilerleme (P= .747) açısından fark gözlenmedi. Bulgular
 7. 7. Pulmoner rezeksiyon, oligometastatik KHDAK'de uzun süreli OS ile ilişkilidir. • Metastatik KHDAK hastalar için prognoz tarihsel sınırlı ve kötü. • Ancak sınırlı sistemik hastalık yüklü (oligometastatik) hastalarda hastalığın tüm bölgelerine lokal konsolidatif tedavi (LCT) uygulanması ile genel sağkalımda (OS) veya progresyonsuz sağkalımda idame tedavi veya gözlem ile karşılaştırıldığında iyileşme gösterilmiş.
 8. 8. Kelime Kısaltmaları ve Baş Harf Kısaltmaları BED = Biyolojik Eşdeğer Doz ICI = İmmün Kontrol Nokta İnhibitörü LCT = Lokal Konsolidatif Tedavi NSCLC = Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri OS = Genel Hayatta Kalım SSS = Cerrahi Seçim Skoru
 9. 9. MATERYAL ve METOT • Hasta Populasyonu: • Çalışmaya 2000-2017 arası Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezine Evre IV KHDAK ve 3 veya daha az senkron (eş zamanlı) metastaz ile başvuran hastalar dahil edilmiş. • Olgular, oligometastatik hastalık kapsamında (oligo met, limited met, izole met, single met, soliter met); kayıtlarıyla manuel incelendi. • Metastatik bölgelerin sayısı, son yayınlarla uyumlu bir şekilde tanımlandı: intratorasik nodal hastalık, (dahil olan LN sayısına veya konumuna bakılmaksızın) bir bölge olarak sayıldı ve tek bir organ içindeki çoklu metastatik lezyonlar ayrı bölgeler olarak sayıldı.
 10. 10. MATERYAL ve METOT • Senkron (Eşzamanlı) primer akciğer metastazları, Martini ve Melamed kriterlerine ve hastada lezyonların genomik profiline göre pulmoner metastazlardan ayırt edildi. • Yalnızca kapsamlı LCT alan, yani tüm hastalık bölgelerine lokal tedavi alan hastalar dahil edildi. • Bu analizi, rezeke edilebilir primer lezyonlarla tıbbi olarak ameliyat edilebilir kabul edilebilecek hastalarla sınırlamak için, cT1-3N0-2M1 hastalığı ve Eastern Cooperative Oncology Group performans durumu 0-1 olan hastalar dahil edildi (Şekil 1). • Klinik pratikte tipik olarak rezektabl kabul edilen bir grupla sınırlamak için cT4 ve/veya cN3 hastalığı olan hastaları dışlandı.
 11. 11. MATERYAL ve METOT • Tanı anında 8. evreleme retrospektif uygulandı; M1 hastalığı olan hastalar için güncel bir klinik standart olmadığı için invaziv mediastinal evrelemeye tabi tutulmayan hastalara izin verdildi. • Kurumumuzda, doz kısıtlamaları karşılanırsa, primer tümöre 55-60 Gray toplam biyolojik olarak eşdeğer doza (BED) (alfa/beta oranı 10.0 varsayılarak hesaplanmış) orta düzeyde RT dozu yükseltmeye çalışırız; bu nedenle LCTPrimary olarak radyoterapi uygulanan ve 55 Gray altında BED alan hastalar dışlandı. • Lokal tedavilerle ilgili olarak sistemik tedavinin alınması veya zamanlaması ile ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. • Bu çalışma, MD Anderson'ın Kurumsal İnceleme Kurulu tarafından bilgilendirilmiş hasta onamı alınmadan onaylanmıştır.
 12. 12. Sonuç Tanımlamaları ve İstatistiksel Analiz • Kapsamlı LCT için düşünülen tüm hastalar multidisipliner bir ortamda değerlendirildi ve tedavilerin modalitesi ve sırasına ilişkin kararlar bireysel olarak verildi. • Cerrahi Seçim Skoru (SSS), popülasyonda ilerlemiş KHDAK'li hastalar arasında OS'yi tahmin eden ve hasta ve tümör özelliklerinden (yaş, komorbidite indeksi, ırk, histoloji, tümör yükü ve tip dahil, tedavi tesisi, sigorta ve gelir) oluşan bileşik bir risk sınıflandırma ölçüsüdür.
 13. 13. • Lokal-bölgesel ilerleme; tedavi edilen primer tümörde veya bölgesel LN’nda hastalık ilerlemesi olarak tanımlandı ve sistemik ilerleme; yeni sistemik metastazların gelişimi olarak tanımlandı. • Hayatta kalma süreleri Kaplan-Meier yöntemi kullanılarak tahmin edildi ve gruplar arasındaki olay-zaman sonuçlarındaki farklılıklar log- rank testi kullanılarak analiz edildi.
 14. 14. ŞEKİL 1. Birleştirilmiş Deneme Raporlama Standartları diyagramı. Kapsamlı LCT, birincil tümöre ve tüm metastatik hastalık bölgelerine yönelik lokal tedavi olarak tanımlandı; alt kapsamlı LCT, hastalığın tüm bölgelerine değil, bazı bölgelerine yönelik LCT olarak tanımlandı. MDACC, MD Anderson Kanser Merkezi; NSCLC, küçük hücreli dışı akciğer kanseri; LCT, lokal konsolidatif tedavi; ECOG, Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu; PS, performans durumu; BED, Biyolojik olarak eşdeğer doz.
 15. 15. Oligometastatik KHDAK Akciğere KT+Rezeksiyon Akciğere KT+RT Metastazlarına RT Metastazlarına RT
 16. 16. Sonuçlar • Kohort Özellikleri: • Dahil edilme kriterlerini karşılayan 88 hastanın 63'üne (%71,6) radyoterapi, 25'ine (%28,4) LCTPrimer olarak pulmoner rezeksiyon uygulandı. • Hastaların çoğunda (57, %64.8) 2 ila 3 metastaz bölgesi vardı; beyin (47/88, %53,4), kemik (23, %26,1) ve adrenal (10, %11,4) başvuru anında en yaygın metastatik lezyon bölgeleriydi. • Bilinen driver mutasyonlarının sıklığında gruplar arasında fark gözlenmedi (RT: 17/63, %27.0; Cerrahi: 7/25, %28.0; P= .923).
 17. 17. • Sistemik tedavi (KT) her iki grupta benzer oranlarda uygulandı (RT: 58/63, %92.1; Cerrahi: 20/25, %80.0; P= .139). • LCTPrimer olarak pulmoner rezeksiyon uygulanan hastalarda, LCTPrimer olarak radyoterapi uygulananlara göre (8/63, %12/7; P<. 001); hastaların geri kalanı metastatik hastalıklarının tedavisi için tek başına radyoterapi aldı. • Hiçbir hasta bir immün kontrol noktası inhibitörü (ICI) almadı. • Tanı ile LCTPrimer arasında geçen süre açısından fark yoktu (RT: medyan, 4,4 ay, IQR, 2,5-6,0 ay; Cerrahi: 3,7 ay, IQR, 1,8-4,4 ay; P=,107). Sonuçlar
 18. 18. LCTPrimary Tedavi Özellikleri • Rezeksiyon uygulanan hastaların %96.0'ına (24/25) formal lenfadenektomi uygulandı (ortanca toplanan LN sayısı 14.0;) • LCTPrimary olarak RT alan 63 hastanın çoğuna konvansiyonel fraksiyone eksternal ışın radyoterapisi (51/63, %81.0) uygulandı ve stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) daha az sıklıkla kullanıldı (9/63, %14.3; radyoterapi fraksiyonasyon ayrıntıları şu an için mevcut değil) 3/63, %4,8).
 19. 19. • Ameliyattan sonra 7 hastada nodal üst evreleme tespit edildi (7/25, %28.0; 4/7, cN0'dan pN1'e, 2/7 cN0'dan pN2'ye, 1/7 cN1'den pN2'ye yükseltildi). • Her iki grupta da 30 günlük mortalite olmadı ve 90 günlük mortalite oranları düşüktü (RT: 1/63, %1.6; Cerrahi: 0/25, %0.0; P= 1.000). • Tüm kohorttaki medyan OS süresi 27,7 aydı (%95 CI, 21,1-42,7 ay). Radyoterapi sonrası 1, 3 ve 5 yıllık OS oranları %74,3 (%95 CI, 61,6-83,4), %35,3 (%95 CI, 22,2-48,7) ve %24,2 (%95 CI, 12,6-) idi. 37.8). Radyoterapi sonrası medyan OS süresi 23,4 aydı (%95 CI, 17,2-35,9 ay, Şekil 2).
 20. 20. ŞEKİL 2. Primer tümöre LCT olarak Radyoterapi uygulanan hastalarda tedavi sonrası OS'ye ilişkin Kaplan–Meier OS tahminleri (N=63). ŞEKİL 3. Primer tümör için LCT olarak Pulmoner Rezeksiyon uygulanan hastalarda tedavi sonrası OS'ye ilişkin Kaplan–Meier OS tahminleri (N=25).
 21. 21. LCTPrimer'den Sonra Tedavi Başarısızlığı Modelleri • LTPrimer olarak RT uygulanan 63 hastanın 10'unda (%15.9) ilk tedavi başarısızlığı anında lokorejyonal progresyon görüldü. • Birincil tümöre RT’den sonra bir ve 3 yıllık lokal bölgesel ilerlemeden kurtulma sırasıyla %87,7 (%95 CI, 79,6-96,7) ve %76,9 (%95 CI, 63,1- 93,8) idi. • Tedavi edilen bir oligometastatik bölgede progresyon benzer şekilde yaygın değildi (12/63, %19.1) ve yeni sistemik metastazların gelişimi en sık gözlenen progresyon paterniydi (33/63, %52.4).
 22. 22. • Lokorejyonel tedavi başarısızlığı, pulmoner rezeksiyondan sonra (3/25, %12,0) yaygın değildi; tahmini 1 ve 3 yıllık lokorejyonel ilerlemeden kurtulma oranı %91,1 (%95 CI, 79,6-96,7) ve %86,5 (%95 CI, 73,5) - 100). • Pulmoner rezeksiyondan sonra altı hastada (6/25, %24.0) bilinen bir oligometastatik bölgede progresyon vardı ve 12 (%48.0) yeni sistemik metastaz geliştirdi. • Ameliyat sonrası 1 ve 3 yıllık sistemik ilerlemeden kurtulma oranları %61,1 (%95 CI, 44,1-84,6) ve %41,4 (%95 CI, 23,4-73,1) idi. • Şaşırtıcı bir şekilde, tüm çalışma kohortu içinde 2 grup arasında loko-bölgesel veya sistemik ilerlemede hiçbir fark gözlenmedi.
 23. 23. Tartışma • Kapsamlı LCT alan oligometastatik KHDAK'li hastaların bu retrospektif analizinde, primer tümörlere rezeksiyon uygulanan seçilmiş bir hasta grubu, radyoterapi alan bir grup hastayla karşılaştırılabilir bir uzun süreli postoperatif sağkalım yaşadı. • Her iki modalite de tedavi sonrası düşük mortalite ve metastatik hastalığı olan hastalar için bekleneni aşan beş yıllık OS oranları gözlendi.
 24. 24. • Oligometastatik NSCLC'li hastalarda sistemik kontrol, güncel hedefe yönelik ajanlar ve ICI'lerin kullanımıyla gelişmeye devam ettikçe, lokorejyonel kontrolün optimizasyonunun klinik olarak giderek daha iyi hale geleceğini tahmin ediyoruz. • Ancak netleşmeyen çalışma sonuçları gerekçesi ile primer tümörü kontrol etmek için kullanılan tedavilerin optimal sırası ve modalitesi çözümlenmeyi bekleyen bir klinik sorun oluşturmaktadır.
 25. 25. Çalışma Sınırlamaları • Retrospektif doğası, kapsamlı LCT ile tedavi gören hastaların seçilmiş olması ve kapsamlı LCT almayan hastalar arasında gerçek tedavi niyetini retrospektif olarak belirlemenin zorluğudur. • Ayrıca, belirli bir terapötik modalitenin toksisite profilinin, kullanımıyla olası faydadan daha ağır basıp basmadığını incelemek için ileriye dönük olarak kaydedilmiş kohortların ek analizlerine ihtiyaç vardır. • Ek olarak, RT kohortu, adı geçen kurumda klinik uygulama modelleriyle uyumlu bir minimum BED'ye göre tanımlanmış ve belirli bir doz eşiğinin gelişmiş lokorejyonel kontrol veya hayatta kalma ile ilişkili olup olmadığı daha fazla araştırma gerektirmekte.
 26. 26. • Hiçbir hasta sistemik tedavi olarak ICI almadı ve bu sonuçların güncel sistemik ajanlarla tedavi edilen hastalara göre ekstrapolasyonu (bilinene dayanan tahmin, dış değer bulma) zordur. • Ayrıca, SSS'nin daha fazla doğrulanması ve oligometastatik KHDAK'li hastalarda kullanılabilecek yeni prognostik araçların geliştirilmesi gerekmektedir. • Tıbbi kayıtlardaki veri aranmasına yönelik doğal dil işleme araması, dahil edilmesini garanti edecek hastaları hariç tutmuş olabilir. • Literatürdeki oligometastatik KHDAK'de LCTPrimer olarak cerrahi ve RT sonrası karşılaştırmalı sonuçlara ilişkin veriler azdır.
 27. 27. Sonuç • Kapsamlı LCT’de bileşen olarak primer tümörün Cerrahi Rezeksiyonu, senkronize oligometastatik hastalık ile başvuran KHDAK’li seçilmiş hastaların tedavi olarak Radyoterapi uygulanan bir kohortun sonuçları ile karşılaştırıldığında, uzun süreli OS ile ilişkilendirilmiştir ve terapötik bir seçenektir.
 28. 28. Teşekkürler

×