Pasqyrat Financiare

Prezentimi i pasqyrave financiare
      Vështrim i përgjithshëm04/17/13               1
Prezentimi i pasqyrave financiare


      Pasqyrat kryesore financiare janë
      mjetet të cilat kontabiliteti i
      shfrytëzon  me   qëllim   të
      grumbullimit,  përpunimit  dhe
      prezentimit  të   informatave
      ekonomike.
04/17/13                  2
Prezentimi i pasqyrave financiare

        SKK 1 përshkruan formën dhe
        përmbajtjen   e   pasqyrave
        financiare të   ndërmarrjeve
        biznesore të cilat kërkohet të
        pregatisin pasqyra financiare
        për përdoruesit e jashtëm (SKK
        1.1).

04/17/13                  3
Prezentimi i pasqyrave financiare

  Objektiva e pasqyrave financiare
  Objektivat e pasqyrave financiare (SKK 1.4) janë që
  të sigurojnë informacion:
  Mbi pozitën financiare, veprimtarinë financiare dhe
  ndryshimet e gjendjes financiare;
  Mbi përdorimin e pasurive dhe resurseve të
  ndërmarrjes nga ana e udhëheqësisë;
  Për investitorët për marrjen e vendimeve se a të
  shiten apo të mbahen investimet dhe
  Për marrjen e vendimeve ekonomike bazuar në
  rezultatet financiare të raportuara dhe rrjedhat e
  keshit në ndërmarrje.

04/17/13                 4
Prezentimi i pasqyrave financiare

  Supozimet bazë
  Dy supozime themelore formojnë
   bazën e pregatitjes së pasqyrave
   financiare:
1.  përdorimi i bazës akruale të
   kontabilitetit dhe
2.  koncepti i vazhdueshmërisë

04/17/13           5
Prezentimi i pasqyrave financiare
  Kontabiliteti akrual
  Në mënyrë që të plotësohen objektivat e tyre, pasqyrat
  financiare, përveç informacionit për rrjedhjen e keshit,
  pregatiten në bazë akruale të kontabilitetit (SKK 1.15). Kjo
  ndikon në raportimin financiar si më poshtë:
  Efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve tjera njihen atëherë
  kur ato të ndodhin (dhe jo atëherë kur të merret apo të
  paguhet keshi dhe ekuivalentet e tij) dhe ato regjistrohen në
  regjistrat kontabël dhe raportohen në pasqyrat financiare të
  periudhave me të cilat kanë të bëjnë.
  E drejta për të marrë kesh apo burime të tjera financiare
  raportohet si pasuri në pasqyrën e bilancit.
  Obligimet për të paguar para të gatshme apo për të ofruar
  shërbime raportohen si detyrime në pasqyrën e bilancit.
  Të hyrat dhe shpenzimet në pasqyrën e të ardhurave
  raportohen në periudhën të cilës i përkasin.
04/17/13                     6
Prezentimi i pasqyrave financiare
  Parimi i vazhdueshmërisë
  Pasqyrat financiare duhet të pregatiten bazuar në
  supozimin që entiteti është një vazhdimësi, dhe do
  të vazhdojë me afarizmin e vet në të ardhmen e
  paraparë (SKK 1.14). Kjo nënkupton që:
  Pasuritë e menduara për rishitje, siç janë stoqet, do
  të shiten në pajtim me veprimtaritë normale.
  Pasuritë e blera me qëllim të përdorimit në
  veprimtari, siç janë pasuritë fikse, do të përdoren
  gjatë jetës së tyre të përdorimit.
  Shumat e pagueshme palëve tjera do të paguhen
  në përputhje me marrëveshjen e kreditorit.

04/17/13                  7
Prezentimi i pasqyrave financiare
    Cilat janë pasqyrat kryesore të
         kontabilitetit ?04/17/13             8
Prezentimi i pasqyrave financiare


Disa nga pasqyrat e përdorura më parë:
 Inventarizimi

 Bilanci i gjendjes

 Ditari

 Libri kryesor

 Librat ndihmës

 Regjistrimet parambyllëse

 Lista përfundimare
04/17/13
 Llogaritë vjetore
                 9
Prezentimi i pasqyrave financiare
  Komponentet e pasqyrave financiare
  Një komplet i plotë i pasqyrave financiare i përfshin
  komponentet e mëposhtme (SKK 1.6):
  Pasqyrën e bilancit;
  Pasqyrën e të ardhurave
  Një pasqyrë të të gjitha ndryshimeve në ekuitet;
  Pasqyrën e rrjedhjes së keshit dhe
  Politikat e kontabilitetit dhe shënimet shpjeguese.04/17/13                  10
Prezentimi i pasqyrave financiare

1.  Inventarizimi – si instrument financiar
   paraqet pasqyrën e pasurisë së
   ndërmarrjes në një ditë të caktuar

Si bëhet inventarizimi ?
 - Me regjistrimin e pasurisë (mjeteve dhe
  burimeve të mjeteve) të ndërmarrjes së
  paku një herë në vit.

Çfarë mund të jetë inventarizimi ?
-  Parcial
04/17/13
-  I plotë              11
Prezentimi i pasqyrave financiare


Detyrat kryesore të inventarizimit:
- Përpilimi   i   bilancit  fillestar të
  ndërmarrjes së posaformuar në bazë
  të inventarit si bazë e dokumentuar
- Përcaktimi     i   ndërrimeve   të
  padokumentuara në pasurinë e
  ndërmarrjes me qëllim të përpilimit të
  bilancit vjetor të ndërmarrjes që punon
  në mënyrë kontinuele.
04/17/13                12
Prezentimi i pasqyrave financiare
    Inventarizimi indërmarrjes më datë 31.12....
 Nr.  Përshkrimi           Kolona  Parakolona   Kolona kryesore
                   ndihmëse   (analitika)
 1.   AKTIVA
     a.   Mjetet themelore                     74.000
       Objektet         90.000
      - Amortizimi        40.000
       Pajisjet         24.000
     b.   Mjetet xhiruese                      33.600
       Materiali (A,B,C..)    14.000     14.000
       Produktet e gatshme    15.200
 2.     Blerësit ( 1,2,3...)    3.400     3.400
       Paratë ...        1.000
     Gjithsejt Aktiva                        107.600
     PASIVA
     a.   Burimet e huazuara    8.400              38.400
       Furnitorët (1,2,3...)   30.000     30.000
       Kreditë afatgjata
     b. Burimet vetanake      69.200              69.200
       Kapitali i pronarit
     Gjithsejt Pasiva                        107.600
04/17/13                           13
Prezentimi i pasqyrave financiare

Inventarizimi
Shembull:

Ndërmarrja “Y” më 31.12... Posedon me mjete dhe burime të mjeteve si
  vijon:
- Objekte ndërtimore ..........      300.000 euro
- Amortizimi i obj.ndërt........     100.000 euro
- Pajisjet (2 x 40.000) ..........     80.000 euro
- Materiali (A=10.000, B=23.000)..     43.000 euro
- Blerësit (A=8.000, B= 5.400) ..     13.400 euro
- Paratë ..............................  25.000 euro
- Furnitorët (A=10.000, B=8.000).. 18.000 euro
- Kreditë afatgjata .................... 30.000 euro
- Kapitali i pronarit ................... 230.400 euro

Të kryhet inventarizimi në bazë të dhënave të mësipërme.
04/17/13                        14
Prezentimi i pasqyrave financiare
      Zgjidhje:
Nr.   Përshkrimi      Kolona ndihmëse  Parakolona   Kolona kryesore
                         (analitika)

I.    Aktiva
1.    Mjetet themelore                       280.000
a).   Objektet ndërtimore     300.000
b).   - Amortizimi         100.000
c).   Pajisjet           80.000
2.    Mjetet xhiruese                        81.400
a).   Materiali           43.000
     A                      20.000
     B                      23.000
b).   Blerësit            13.400
     A                       8.000
     B                       5.4oo
c).   Paratë             25.000
     Gjithsejt Aktiva                       361.400
II.   Pasiva
1.    Detyrimet                           48.000
a).   Furnitorët           18.000
     A                      10.000
     B                      8.000
b)    Kreditë afatgjata       30.000
2.    Kapitali                           313.400
a)    Kapitali i pronarit     313.400
     Gjithsejt Pasiva                       361.400
   04/17/13                          15
Prezentimi i pasqyrave financiare

Bilanci i gjendjes

Cilat janë elementet e bilancit të gjendjes
  ?

Ku dallon bilanci i gjendjes nga
 inventarizimi ?

04/17/13              16
Prezentimi i pasqyrave financiare

Ekuacioni i bilancit të gjendjes

  MJETET = EKUITETI + DETYRIMET

   ( Ekuacion bazë për prezentimin e
    bilancit të gjendjes)


04/17/13              17
Prezentimi i pasqyrave financiare

Bilanci i gjendjes
a).Qëllimi
  - Përmbledhja e burimeve financiare, detyrimeve dhe interesit
  të pronarit,
  - Vlerësimi i një pozite financiare në një datë të caktuar që jep
   bazën për shumë analiza financiare,
  - Paraqitja e një historie financiare ashtu siq regjistrohen në
   sistemin financiar,
  - Shpalosja financiare e kompanisë ndaj investitorëve dhe të
   tjerëve.
04/17/13                      18
Prezentimi i pasqyrave financiare
  Gjendja financiare
  Elementet që drejpërsëdrejti janë të lidhura me matjen e
  gjendjes financiare në pasqyrën e bilancit janë pasuritë,
  detyrimet dhe ekuiteti. Këto definohen si më poshtë:
  Pasuria është resurs që e kontrollon ndërmarrja si rezultat i
  ngjarjeve në të kaluarën dhe nga e cila pritet që të hyjnë në
  ndërmarrje dobi ekonomike.
  Detyrimi është një obligim i ndërmarrjes në të tashmen i cili
  shfaqet për shkak të ngjarjeve në të kaluarën, plotësimi i të
  cilit pritet që të shkaktojë dalje të resurseve që përbëjnë
  përfitime ekonomike nga ndërmarrja.
  Ekuiteti është interesi i mbetur në pasuritë e ndërmarrjes pasi
  që të hiqen të gjitha detyrimet.


04/17/13                      19
Prezentimi i pasqyrave financiare

Përbërësit:
 Mjetet  (pasuritë, asetet):”Një burim i
  vlefshëm për të bërë biznes në të ardhmen,
  e paraqitur nga një pronësi apo e drejtë që
  paraqet të mira në të ardhmen”.
1. Mjetet qarkulluese ( paraja e gatshme,
  investimet,   stoqet, të  arkëtueshmet,
  parapagimet qarkulluese...).
2. Mjetet themelore (mjete që japin të mira më
  tepër se një vit).
04/17/13              20
Prezentimi i pasqyrave financiare
b). Detyrimet:”Një   borxh apo detyrim që
  ekziston legalisht apo i vlerësuar me anë të
  teknikave akruale të kontabilitetit ndaj një pale
  tjetër që del nga transaksionet në të
  kaluarën”.
    - Detyrimet afatshkurtëra:”Borxhet apo
  zërat e vlerësuar mbi burimet e firmës që
  pritet të paguhen brenda ciklit normal të
  veprimtarisë së ndërmarrjes (zakonisht 1 vit).
   - Detyrimet afatgjata:”Detyrime që pritet të
  paguhen për një kohë më të gjatë se 1 vit”.
04/17/13               21
Prezentimi i pasqyrave financiare

c).Ekuiteti.”Mjetet apo interesi mbetës i një pronari
  (aksionari). Ekuiteti konsiston në kapitalin e
  investuar dhe fitimet e mbajtura të vitit të kaluar dhe
  vijues”.
  Ekuiteti
– Përkufizimi ( pjesa e mbetur e interesit në mjete pas
  zbritjes së të gjitha detyrimeve).
-  Përbërësit
   - Kapitali – paraqet investim të pronarit
   - Profiti bruto
   - Profiti neto – pasi që të shpërndahet
    dividenda aksionarëve etj.
04/17/13                    22
Prezentimi i pasqyrave financiare
  Shpalosjet e pasqyrës së bilancit

  Zërat në vijim jnë shpalosjet kryesore të cilat duhet të
  përfshihen në pasqyrën e bilancit:
  Paratë
  Të arkëtueshmet
  Stoqet
  Patundshmëria, impiantet dhe pajisjet
  Investimet afatgjata
  Të pagueshmet
  Provizionet
  Borxhet afatgjatë
  Lizingët
  Ekuiteti i aksionarit
04/17/13                   23
Prezentimi i pasqyrave financiare

d). Tiparet e bilancit të gjendjes
  - Baza historike
  - Një datë e caktuar
  - I nënshkruar nga menaxhmenti
  - Historia e formuar nga vlerësimet në
  të ardhurat
  - Shumë shënime sqaruese
  - Krahasuese të paktën për një vit
04/17/13             24
Prezentimi i pasqyrave financiare

  Forma e krahasuar apo paralele e bilancit
Aktivet      Shuma   Pasivet (burimet)    Shuma
1. Aktivet     600.000  1.  Detyrimet      250.000
               2.  Kapitali i pronarit 350.000

Totali i aktivit  600.000  Totali i pasivit     600.000
  04/17/13                   25
Prezentimi i pasqyrave financiare

  Forma e shkallëzuar e bilancit (në kushte
  të përdorimit të kompjuterit)
Bilanci kontabël i Shoqërisë X më 31.12.2003
I. Aktivet                     600.000
 Totali i aktivës                 600.000


II. Detyrimet
   250.000
III. Kapitali i pronarit              350.000
   Totali i pasivës                600.000


04/17/13                    26
Prezentimi i pasqyrave financiare
      Bilanci i gjendjes sipas shkollës europiane
Nr.  Përshkrimi      Kolona   Kolona   Nr.  Përshkrimi      Kolona
              ndihmëse  kryesore                Kryesore
1.  Objekti ndërtimor  90.000        1.  Kapitali i pronarit  69.200
   -Amortizimi     30.000   60.000  2.  Kreditë afatgjata   20.000
2.  Pajisjet       24.000        3.  Furnitorët       18.400
   -Amortizimi     10.000   14.000
3.  Materiali            14.000
4.  Produktet e gatsh.        15.200
5.  Blerësit             3.360
6.  Kërkesa tjera            40
7.  Paratë              1.000

                   107.600                107.600
04/17/13                            27
Prezentimi i pasqyrave financiare
          Bilanci i gjendjes sipas shkollës amerikane
Përshkrimi             Shuma  Përshkrimi             Shuma
MJETET                   DETYRIMET DHE EKUITETI
Mjetet qarkulluese:         268  Detyrimet afatshkurtëra        139
Paratë                 25  Huaja nga banka            42
Llogaritë e arkëtueshme       112  Llogaritë e pagueshme         87
Stoqet                103  Dividentët e pagueshëm         4
Blerjet                11  Tatimi i paguar në fitim        6
Shpenzimet e parapaguara        17  Detyrimet afatgjata          58
Mjetet fikse:            292  Pengu i pagueshëm           58
Prona                 50  Gjithsejt Detyrimet          197
Ndërtesat              187  Ekuiteti i aksionarëve
Pajisjet               123  Kapitali aksionar           130
Zhvlerësimi             (68)  Fitimet e mbajtura          233
                      Gjithsejt Ekuiteti          363
Gjithsejt Mjetet           560  Gjithsejt Detyrimet dhe Ekuiteti   560   04/17/13                               28
Prezentimi i pasqyrave financiare
  Shembull:

Të përpilohet bilanci i gjendjes, nëse ndërmarrja me datë 31.12.2003 ka
  pasur këtë gjendje në llogaritë e saj:

- Toka ...................... 180.000
- Kapitali i vet.......... 150.000
- Objektet afariste.... 50.000
- Fitimi i mbajtur....... 20.000
- Makineritë ............. 30.000
- Mallrat ................... 10.000
- Llogaritë e arkët. ...    5.000
- Parapagimet .........     6.000
- Kreditë afatgjata.... 60.000
- Llogaritë e pag...... 10.000
- Mjetet monetare...      20.000
04/17/13 nga banka... 61.000
- Huaja                        29
Prezentimi i pasqyrave financiare

  Zgjidhje:
04/17/13          30
Prezentimi i pasqyrave financiare
  Si ndikojnë transakcionet afariste në bilanc ?
1.  Ndryshimi në strukturën e pasurisë dhe në strukturën e
   detyrimeve ose kapitalit (rritet pasuria dhe për të njejtën
   shumë rriten edhe detyrimet apo kapitali).
2.  Ndryshimi në strukturën e pasurisë dhe në strukturën e
   detyrimeve ose kapitalit (zvoglohet pasuria, në të njejtën
   kohë zvoglohen edhe detyrimet apo kapitali),
3.  Ndryshimi vetëm në strukturën e pasurisë (rritet pasuria, në
   të njejtën kohë zvoglohet poashtu një kategori tjetër e
   pasurisë),
4.  Ndryshimi vetëm në strukturën e kapitalit apo detyrimeve
   (rritet kapitali apo detyrimet, në të njejtën kohë zvoglohet
   kapitali apo detyrimet).


04/17/13                     31
Prezentimi i pasqyrave financiare

    Shembull:
   Ndërmarrja “X” me 01.01.2004 ka pasur këtë
    saldo:

   Arka      3.000        Pajimet      10.000
   Llogaria    20.000        Furnitorët    10.000
   Blerësit    5.000        Kred. af.shk.   20.000
   Toka      50.000        Kapitali i vet  118.000
   Objektet    60.000

   Të përpilohet bilanci fillestar !
04/17/13                          32
Prezentimi i pasqyrave financiare

1. Më 02.01. është blerë malli me afat pagese prej 30
  ditë me vlerë prej 10.000 €.
2. Më 04.01. pronari ka tërheqë nga ndërmarrja 5.000
  € për nevoja personale e cila shumë i është paguar
  nga llogaria.
3. Më 07.01. blerësi ka paguar borxhin në shumë prej
  2.000 €.
4. Më 09.01. përmes kredisë afatshkurtër, është
  përmbushur detyrimi ndaj furnitorit në vlerë prej
  4.000 €.

Të kryhen regjistrimet !

04/17/13                33
Prezentimi i pasqyrave financiare

  Bilanci fillestar:
04/17/13          34
Prezentimi i pasqyrave financiare

  Zgjidhja:
04/17/13          35
Prezentimi i pasqyrave financiare


3. Ditari – si libër i posaqëm për
  regjistrimin kronologjik të ndryshimeve
  ekonomike    në   afarizmin   e
  ndërmarrjes.
   Në sistemin praktik të kontabilitetit,
  transakcionet së pari regjistrohen në
  ditar e pastaj barten në llogaritë
  përkatëse.
04/17/13             36
Prezentimi i pasqyrave financiare

      Forma skematike e ditarit
Data   Përshkrimi     Thirrja      Debi    Kredi
               (konto)
     Emri i llogarisë  Shërben për
     me të cilën lidhet futjen e
     ndërrimi      llogarisë për të
               cilën ka të bëjë
               ndërrimi apo
               ndonjë shenjë
               tjetër që lidhet
               më konto
    04/17/13                     37
Prezentimi i pasqyrave financiare
    Ditari i Ndërmarrjes: " Ardi" më 01.01.2004


   Nr.  Përshkrimi                     Thirrja    Debiton     Krediton
      Ndërtesat                           1    90000
      Pajisjet                            2    240000
      Materiali                           3    23000
      Prodhimet e gatshme                      4    15000
      Blerësit                            5    12350
      Kërkesa tjera                         6       4500
                    Llogaria rrjedhëse        7       3000
              Korigjimi i vlerës së ndërtesave        8                2250
               Korigjimi i vlerës së pajisjeve       9              30000
                         Furnitorët       10              22000
                     Kapitali i pronarit       11             303600
                     Kreditë afatgjata       12              20000
                   Kreditë afatshkurtëra        13              10000
04/17/13  Mbyllja e librave                           38
                                         387850       387850
Prezentimi i pasqyrave financiare
    Shembull:
  1.  Një blerës i cili na ka borxh 10.000 € ka përmbushur
    obligimin e tij duke paguar në llogarinë e ndërmarrjes
    tonë.
  2.  Kemi blerë pajisje në vlerë prej 20.000 € me afat pagese
    prej 3 muaj.
  3.  Pronari ka tërhequr me qek nga arka shumën prej 5.000
    €.
  4.  Është pranuar një faturë për blerje materiali në vlerë prej
    25.000 €.
  5.  Nga arka është paguar energjia elektrike në shumën prej
    250 €.
     Të kryhen regjistrimet e mësipërme në ditar dhe në librat
    kryesor.


04/17/13                     39
Prezentimi i pasqyrave financiare

   Data    Përshkrimi           Thirrja Debi   Kredi
   04.02.04  Mj.monetare            1   10.000
              Blerësit        2        10.000
        Pagesa e faturës
   05.02.04  Pajisjet             3   20.000
              Furnitorët      4        20.000
        Blerja e pajisjeve
   05.02.04  Tërheqje kapitali         5    5.000
               Mjete monetare    1         5.000
        Kapitali i tërheq.nga pronari
   07.02.04  Shp.të ener.elektrike       6    250
              Mjete monetare     1          250
        Pagesa e shp.të ener.elektr.


04/17/13                         40
Prezentimi i pasqyrave financiare

4. Libri kryesor - si bërthamë e evidencës
  kontabile.
  - Formohet me dekompozimin e bilancit në
  pjesë themelore të tij, respektivisht
  shëndrrimin e pozicioneve të bilancit në
  llogari.
  - Hapja e llogarive në kontabilitet nënkupton
  hapjen e kontove apo llogarive për secilin
  pozicion të bilancit të gjendjes.

04/17/13               41
Prezentimi i pasqyrave financiare
   Detyrë 1.
   Më datë 05.01.2004, ndërmarrja “Ardi” ka pasur ndryshimet vijuese:
1.  Blerësi “ X “ ka paguar në llogarinë e ndërmarrjes “ Ardi” faturën në vlerë prej
   2.800 €.
2.  Ndërmarrja “Ardi” ka paguar në emër të furnitorëve, shumën prej 1.200 €.
3.  Sipas faturës nr. 1 iu është shitur blerësit “Arbëri” në afat pagese prodhime të
   gatshme në vlerë prej 7.520 €.
4.  Shpenzimet e prodhimeve të gatshme të shitura kapin shumën prej 5.600 €.
5.  Në emër të mungesës në depo, depoisti ka paguar në llogari shumën prej 40
   €.
6.  Sipas faturës së furnitorit, është blerë material në vlerë prej 3.000 €.
7.  Në emër të gjobës sipas vendimit të inspekcionit është paguar përmes
   llogarisë, shuma prej 400 €.
8.  Për shkak të kualitetit të dobët të materialit të porositur, furnitori ka dhënë
   kasa- skonto në vlerë prej 200 €.
9.  Sipas kërkesës, në prodhimtari është dhënë material në vlerë prej 3.000 €.
10.  Nga llogaria është paguar shuma prej 600 € në emër të shpenzimeve të
   ndryshme të prodhimtarisë.
11.  Sipas përllogaritjes, shlyerja e vlerës së ndërtesës në emër të amortizimit
   është 1.000 €, ndërsa e pajisjeve është 400 €.
04/17/13                             42
Prezentimi i pasqyrave financiare
      Detyrë 2:
   1.  Ndërmarrja “Ardi” nga Prishtina fillon me afarizmin e saj me kapitalin
      vijues: Pajisje 40.000 €, ndërtesa 25.000 €, para në arkë 20.000 €,
      para në bankë 15.000 €, material 40.000 €, kërkesa nga blerësit
      27.000 €, kapital inokos 110.000 € kredi afatgjatë 30.000 €, kredi
      afatshkurtër 12.000 €, obligime ndaj furnitorëve 15.000 €. Të
      përpilohet bilanci fillestar dhe të kryhen regjistrimet vijuese:
   2.   Sipas kërkesën së ndërmarrjes, banka na ka lejuar kredi afatshkurtër
      për blerjen e materialit në vlerë prej 15.000 €. Materiali është blerë
      dhe vendosur në depo.
   3.  Nga banka kemi marrë kredi afatgjatë, me të cilën kemi blerë
      makinën në vlerë prej 30.000 €.
   4.  Është dhënë në prodhim material në vlerë prej 5.000 €.
   5.  Në emër të pagave janë paguar nga paratë vlera prej 2.000 €.
   6.  Janë përfunduar dhe dorëzuar në depo prodhime të gatshme në vlerë
      prej 4.500 €.
   7.  Janë shitur në afat pagese prodhime të gatshme në vlerë prej 6.000
      €. Çmimi real kushtues (shpenzimet reale) i prodhimeve të shitura
      është 4.000 €.
   8.  Janë paguar nga paratë në bankë në emër të kamatës për shkak të
      vonesës së pagesës së borxhit ndaj furnitorëve shuma prej 200 €.
   9.  Blerësit nuk kanë paguar borxhin me kohë, prandaj në emër të
      kamatës i kemi ngarkuar me shumën prej 300 €.
04/17/13
   10.
                                 43
      Të hapen librat, të kryhen regjistrimet në ditar dhe në librat kryesor si
      dhe të përpilohet bilanci vërtetues.
Prezentimi i pasqyrave financiare

Nr.  Data  Përshkrimi              Thirrja    Debi      Kredi
1.  22.03  Materiali                    1     15.000
              Kredi afatshkurtër         2              15.000
2       Pajisjet                     3     30.000
             Kredi afatgjatë            4              30.000
3       Prodhimtaria                   5      5.000
             Materiali               1              5.000
4       Pagat                      6      2.000
             Paraja në arkë            7              2.000
5       Prodhimet e gatshme               8      4.500
             Prodhimtaria             5              4.500
6       Blerësit                     9      6.000
             Të hyrat nga shitja e...       8              6.000
7       Kostoja e prodhim të shitura          10      4.000
             Prodhimet e gat.           8              4.000
8       Shpenzime të kamatave              11      200
             Paratë në bankë           12               200
       Blerësit                     9      300
             Të hyrat nga kamata         13               30004/17/13                                   44
Prezentimi i pasqyrave financiare

5. Librat ndihmëse – përdoren më tepër te
   ndërmarrjet e mëdha. Këtu vjen në
   shprehje ndarja e librave në:
1.  Librin kryesor apo kontabiliteti financiar me
   llogaritë e bilancit të suksesit dhe të
   gjendjes,
2.  Librat ndihmës apo analitike me llogari të
   thjeshta të cilat në librin kryesor paraqiten
   përmes llogarive (kontove) sintetike.

04/17/13               45
Prezentimi i pasqyrave financiare

  Cilat llogari mund të ndahen në llogari
  analitike apo ndihmëse ?
-  Blerësit,
-  Furnitorët,
-  Materiali dhe
-  Të gjitha kontot tjera të cilat nuk mund
  të përfshihen vetëm në librin kryesor

04/17/13             46
Prezentimi i pasqyrave financiare
Shembull 3.
1. Nga furnitori “X” përmes faturës është blerë 200 kg material “A” me
  çmim prej 50 € për kg, vlera e përgjithshme e të cilit është 10.000 €.
2. Nga furnitori “Y” përmes faturës është blerë 1.000 kg material “B”
  me çmim 25 € dhe 300 kg material “C” me çmim prej 100 €. Vlera e
  përgjithshme e faturës sipas kësaj baze është 55.000 €.
3. Nga furnitori “X” përmes faturës është blerë 400 kg material “D” me
  çmim prej 30 € me vlerë të tërësishme prej 12.000 €.
4. Është paguar obligimi ndaj furnitorit “X” në vlerë prej 22.000 € si dhe
  furnitorit “Y” vlera prej 13.500 €.
5. Sipas fletëkërkesës është dhënë në procesin e prodhimit 100 kg të
  materialit “A” me çmim prej 50 €, që ka vlerën prej 5.000 € dhe 200
  kg të materialit “D” me çmim prej 30 €, që ka vlerën prej 6.000 €.
  Shuma e përgjithshme e materialit të dhënë në prodhim është
  11.000 €.

   Të kryhen regjistrimet në librat kryesore dhe librat ndihmëse dhe ate
   materialisht dhe financiarisht.
04/17/13                         47
Prezentimi i pasqyrave financiare

6. Regjistrimet parambyllëse

  Krahasimi i të dhënave të fituara nga
  inventarizimi dhe ato nga kontabiliteti i
  ndërmarrjes që ka rrjedhur gjatë vitit
  vijues.


04/17/13             48
Prezentimi i pasqyrave financiare
    Të dhënat e inventarizimit dhe të kontabilitetit mund të mos
   përputhen për shkak të:
1.  Gabimeve të mundshme gjatë regjistrimit në kontabilitet,
2.  Të ekzistimit të ndërrimeve të padokumentuara në pasuri e të
   cilat nuk janë evidentuar në kontabilitet. Në pyejte janë
   mungesat dhe tepricat e të cilat nuk janë përfshirë në të hyra
   dhe të dala,
3.  Vlerave jo reale në llogari (konto) të caktuara për shkak të:
-  Zhvlerësimit (materialit të papërdorshëm, prodhimeve
   jokurente etj.)
-  Shpenzimeve të parapaguara dhe të të hyrave të arkëtuara
   më parë,
4.  Kompenzimit të saldove në llogari më funksionale të blerësve
   dhe furnitorëve respektivisht mbylljes paraprake të llogarive
   të Aktivës dhe Pasivën në mes vete etj.

04/17/13                      49
Prezentimi i pasqyrave financiare
    Lista parambyllëse e ndërmarrjes “X”
 Nr.  Emërtimi i llogarisë    Bruto bilanci          Saldo bilanci
                     Debi    Kredi      Debi     Kredi
    Paratë           25       10               15
    Llogaritë e arkëtueshme                                28
    Stoqet             112         84                48
    Blerjet            103          55                11
    Shpenzimet e parapaguara   11         -                   2
    Prona            17       15                    50
    Ndërtesat                                      187
                      50          -
    Pajisjet                                      123
    Zhvlerësimi                     187              (68)
    Huaja nga banka                   123
    Llogaritë e pagueshme                (68)              10
    Dividentët e pagueshëm       42         42               4
                      77         87
    Tatimi i paguar në fitim                               6
                                4
    Pengu i pagueshëm                                  13
                                6
    Kapitali aksionar                                  130
                  45       58
    Fitimet e mbajtura                                 233
                               130
                                       396      396
                               233

                  724       724
04/17/13                              50
Prezentimi i pasqyrave financiare

7. Lista përfundimtare – përpilohet më së shpeshti për shkak se:
1.  Me ndihmën e bruto bilancit të aplikohet kontrolla e
   regjistrimeve të kryera në librin kryesor, në kuptim që secili
   ndërrim në njërën anë të ketë edhe anën tjetër,
2.  Ashtu që në saldo bilancin të aplikohet përgaditja e saldove
   për përpunimin e bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit,
3.  Me qëllim të përpilimit të bilancit të gjendjes dhe bilancit të
   suksesit
4.  Ashtu që në bazë të të dhënave nga bilanci i suksesit dhe
   bilanci i gjendjes të formulohet formalisht lista apo libri
   përfundimtar.
04/17/13                      51
Prezentimi i pasqyrave financiare
   Lista përfundimtare e ndërmarrjes “X”
Nr   Emërtimi kontove   Bruto bilanci    Bilanci i gjendjes   Bilanci i suksesit

               Debi    Kredi  Debi     Kredi  Debi     Kredi
1.   Paraja në arkë
2.   Llogaritë e
3.   arkëtueshme
4.   Stoqet
5.   ......
6.   Huatë
...  Kapitali i pronarit
    ........
    04/17/13                            52
Prezentimi i pasqyrave financiare

Pasqyra e të ardhurave (bilanci i suksesit) –
 raporton gjendjen (salldon) e kontove të
 shpenzimeve dhe të hyrave si dhe neto fitimin e
 realizuar nga një biznes gjatë një periudhe të kaluar
 (mujore, 3 mujore apo vjetore).

Përpilimi i pasqyrës së të ardhurave mbështetet në
  bazë të modelit:
Të hyrat – shpenzimet = neto fitimi (humbja)


04/17/13                 53
Prezentimi i pasqyrave financiare
  Klasifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve sipas
   formës së vjetër të bilancit të suksesit (shkolla
   europiane):
1.  Të hyrat afariste
2.  Të hyrat financiare
3.  Të hyrat e jashtëzakonshme (të parregullta).
  Klasifikimi i shpenzimeve (sipas shkollës
   europiane, forma e vjetër e bilancit të suksesit):
1.  Shpenzimet afariste
2.  Shpenzimet financiare
3.  Shpenzimet e jashtëzakonshme (të parregullta).

04/17/13                 54
Prezentimi i pasqyrave financiare

  Elementet e pasqyrës së të ardhurave sipas SKK:
1.  Shitjet
2.  Shpenzimet operuese
3.  Të ardhurat operuese
4.  Shpenzimet financiare (kamata, tarifa e bankës, këmbimi i
   jashtëm, përfitimet...)
5.  Tatimet e të ardhurave
6.  Të ardhura tjera (psh. Shitja e mjeteve),
7.  Artikuj të jashtëzakonshëm
8.  Të ardhurat neto

Sipas nevojës, ndërmarrja mund të përfshijë edhe elemente tjera
në pasqyrën e të ardhurave.

04/17/13                     55
Prezentimi i pasqyrave financiare

    Të gjitha zërat e të ardhurave dhe të shpenzimeve
    të njohura në një periudhë duhet të përfshihen në
    përcaktimin e profitit apo humbjes neto për
    periudhën, përveç nëse ndonjë SKK kërkon apo
    lejon që të veprohet ndryshe (SKK 5.5)
    Profiti apo Humbja Neto për periudhën përfshijnë
    këto komponente, secila prej të cilave duhet të
    shpaloset në pasqyrën financiare:
     Profiti apo humbja nga aktivitetet e zakonshme dhe
     Zërat e jashtëzakonshëm04/17/13                      56
Prezentimi i pasqyrave financiare

  Zërat e jashtëzakonshëm janë të ardhura apo shpenzime që
  shfaqen për shkak të ngjarjeve apo transaksioneve që janë
  qartë të dallueshme nga aktivitetet e zakonshme të
  ndërmarrjes dhe prandaj nuk pritet që të ndodhin shpesh apo
  rregullisht (SKK 5.4). Ata kanë këto karakteristika:
  Janë të jashtëzakonshëm
  Janë të rrallë
  Nuk janë pjesë e aktivitetit normal të biznesit
  Nuk rezultojnë prej rreziqeve normale ose të njohura të
  biznesit
  Janë të pavarur nga vendimi i menaxhmentit ose pronarit
04/17/13                    57
Prezentimi i pasqyrave financiare

  1.  Një kultivues i agrumeve ka humbur 50% të frytit të
  agrumeve për shkak të brymës në rajonin i cili nuk ka pasur
  brymë në 20 vitet e fundit. Humbja është zë i jashtzakonshëm
  sepse është e pazakonshme dhe ndodh rrallë.
  2. Një kultivues i agrumeve ka humbur 50% të frytit të
  agrumeve për shkak të brymës në rajon i cili ballafaqohet me
  brymë çdo 4-5 vjet. Edhe pse kultivuesi e ka ditur rrezikun, ai
  ka vendosur të kultivojë në atë rajon. Kultivuesi ka paraparë
  që në vitet pa brymë do të jenë mjaft profitabile që të
  kompenzojnë frytet e humbura. Kjo humbje nuk konsiderohet
  zë i jashtzakonshëm sepse edhepse bryma nuk është e
  shpeshtë, ajo nuk është e pazakonshme. Udhëheqësia ka
  paraparë, ose ka mundur të parashohë, rreziqet që përfshihen
  në marrjen e këtij vendimi.04/17/13                      58
Prezentimi i pasqyrave financiare

  Ngjarjet në vijim nuk duhet të konsiderohen si të
  jashtëzakonshme sepse ato janë të ndërlidhura me
  aktivitetet e zakonshme dhe të vazhdueshme të një
  ndërmarrjeje:
  Humbjet dhe provizionet për humbjet në lidhje me
  borxhet e këqija dhe stoqet
  Përfitimet dhe humbjet nga luhatjet në kursin e
  shkëmbimit në valutë të huaj
  Përfitimet dhe humbjet nga zvogëlimi i vlerës ose
  shitjes së palujtshmërisë, impianteve dhe pajimeve,
  ose investimeve
  Humbjet në kontratat e biznesit të ndërmarrjes

04/17/13                 59
Prezentimi i pasqyrave financiare
  Si përpilohet pasqyra e të ardhurave?

Hapi i parë:
Të hyrat nga shitja e mallrave apo shërbimeve
Minus: kostot (vlera furnizuese) e mallrave apo shërbimeve të shitura
Baras: Bruto profiti

Hapi i dytë:
Minus: Shpenzimet afariste
Baras: Profiti afarist

Hapi i tretë:
Plus: Të hyrat tjera afariste
Minus: Shpenzimet tjera afariste
Baras: Profiti para tatimimit

Hapi i katërt:
Minus: shpenzimet e tatimit (në të ardhura, në fitim etj)
Baras: Neto profiti

Hapi i pestë:
Minus: Ndarja e e profitit në dividendë
Baras: Tatimi i mbajtur

04/17/13                                60
Prezentimi i pasqyrave financiare

Nr. Përshkrimi                      Shuma
1  Shitjet                       1.000.000
2  Minus kostoja e shitjes                700.000
3  Profiti bruto                     300.000
4  Minus:
5  Kostoja e shpërndarjes                50.000
6  Shpenzimet administrative               30.000
7  Humbja në largimin e pajimeve             20.000
8  Humbja në shlyerjen e stoqeve             10.000
9  Humbja në shitjen e sektorit të lodrave        45.000
10  Gjithsejt (4 deri 9)                 155.000
11  Profiti nga aktivitetet e zakonshme para tatimit:  145.000
12  Tatimet                        20.000
13  Neto profiti nga aktivitetet e zakonshme       125.000
14  Zëra të jashtëzakonshëm                  0
15  Neto profiti                     125.000
   Dividenda
   Tatimi i mbajtur04/17/13                         61
Profit & Humbja per periudhën Janar – dhjetor 2003

   Nr.    Përshkrimi                           shuma

    1    Të hyrat nga shitja                           46189.75

        Minus shpenzimet e furnizimit të shërbimeve / produkteve
    2       (a+b+c+d+e)                           36340.64    a    Pagat                                   9750

    b    Energjia dhe derivatet                          23318

    c    Shpenzime administrative                          64.4

    d    Amortizimi                                  0

    e    Shpenzime materiale                           3208.24

    3    Bruto profiti (2-1)                           9849.11

    4    Minus shpenzimet tjera (f+g+h+i+j)                     415.3

      f  Shpenzimet e marketingut                           0


    g    Postë – telefoni                              150

      i  Shpenzime reprezentacioni                         265.3

      j  Shpenzime të zyrës                              0

    5    Profiti operativ (3-4)                          9433.81

    6    Shpenzime tjera                               300

    m    Të dala tjera                                23

    7    Neto profiti para tatimimit (5-7)                    9133.81    8    Tatimet                                    0

    9    Neto profiti pas tatimimit                        9133.81

04/17/13
   10    Profiti (dividenda)                    62         0

   11    Profiti i mbajtur                            9133.81
1 de 62

Recomendados

Kontabilitet Financiar por
Kontabilitet FinanciarKontabilitet Financiar
Kontabilitet FinanciarErmon Cërvadiku
14.7K visualizações12 slides
Pytje ne Kontabilitet por
Pytje ne KontabilitetPytje ne Kontabilitet
Pytje ne KontabilitetKastriot Gashi
21.5K visualizações9 slides
1 pasqyra e te ardhurave por
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhuraveMenaxherat
30.8K visualizações18 slides
Bilanci por
BilanciBilanci
Bilancigueste47644
49K visualizações17 slides
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes por
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznes
1.kontabilitet analiza e transaksioneve ne biznesekonomia
14.8K visualizações57 slides
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje) por
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Qemajl Osmani
114.5K visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

2. amortizimi i mjeteve por
2. amortizimi i mjeteve2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteveMenaxherat
16.3K visualizações36 slides
Ushtrime pasqyrat financiare por
Ushtrime pasqyrat financiareUshtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiareMenaxherat
18.7K visualizações8 slides
Prezantimi i pasqyrave financiare. por
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.Vllaznim Bytyqi
17.8K visualizações23 slides
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit por
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesitDetyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesitstudent
33K visualizações7 slides
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik) por
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)Fisnik Morina
6.8K visualizações33 slides
Analiza financiare por
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiareLidijeRapaj
21.5K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

2. amortizimi i mjeteve por Menaxherat
2. amortizimi i mjeteve2. amortizimi i mjeteve
2. amortizimi i mjeteve
Menaxherat16.3K visualizações
Ushtrime pasqyrat financiare por Menaxherat
Ushtrime pasqyrat financiareUshtrime pasqyrat financiare
Ushtrime pasqyrat financiare
Menaxherat18.7K visualizações
Prezantimi i pasqyrave financiare. por Vllaznim Bytyqi
Prezantimi i pasqyrave financiare.Prezantimi i pasqyrave financiare.
Prezantimi i pasqyrave financiare.
Vllaznim Bytyqi17.8K visualizações
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit por student
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesitDetyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
Detyra me zgjidhje bilanci i gjendjes dhe i suksesit
student33K visualizações
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik) por Fisnik Morina
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Pasqyrat financiare dhe aktivitet e biznesit (Ligjerata 4- Mesimi Praktik)
Fisnik Morina6.8K visualizações
Analiza financiare por LidijeRapaj
Analiza financiareAnaliza financiare
Analiza financiare
LidijeRapaj21.5K visualizações
Detyra kontabilitet 1 por Menaxherat
Detyra kontabilitet 1Detyra kontabilitet 1
Detyra kontabilitet 1
Menaxherat12.6K visualizações
Inventari i mallit por Menaxherat
Inventari i mallitInventari i mallit
Inventari i mallit
Menaxherat23.9K visualizações
Solid sh.p.k analiza e pasqyrave financiare por Doniza Maliqi
Solid sh.p.k analiza e pasqyrave financiareSolid sh.p.k analiza e pasqyrave financiare
Solid sh.p.k analiza e pasqyrave financiare
Doniza Maliqi1.1K visualizações
Kontabilitet pytje-pergjigje por coupletea
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
coupletea33.7K visualizações
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE por Menaxherat
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
Menaxherat14.5K visualizações
K 2 pasqyrat financiare por Menaxherat
K 2  pasqyrat financiareK 2  pasqyrat financiare
K 2 pasqyrat financiare
Menaxherat4.5K visualizações
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE por Menaxherat
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
BILANCI KONTABEL- ANALIZA E AKTIVITETEVE INVESTUESE
Menaxherat12.1K visualizações
Bazat e kontabilitetit por baron
Bazat e kontabilitetitBazat e kontabilitetit
Bazat e kontabilitetit
baron25.8K visualizações
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti por Kushtrim Xhemajli
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Kushtrim Xhemajli46.5K visualizações
Kontabiliteti 1 qershor 2006 por Hamit Agushi
Kontabiliteti 1 qershor 2006Kontabiliteti 1 qershor 2006
Kontabiliteti 1 qershor 2006
Hamit Agushi2K visualizações
Detyra me zgjidhje cash flow por student
Detyra me zgjidhje cash flowDetyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flow
student13K visualizações
Ushtrime viti i parë por coupletea
Ushtrime viti i parëUshtrime viti i parë
Ushtrime viti i parë
coupletea10.8K visualizações
2 kontabiliteti i dividendit por Menaxherat
2 kontabiliteti i dividendit2 kontabiliteti i dividendit
2 kontabiliteti i dividendit
Menaxherat5.2K visualizações
K6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeve por Hamit Agushi
K6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeveK6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeve
K6 blerja dhe shitja e mallrave dhe sh+½rbimeve
Hamit Agushi4.6K visualizações

Destaque

HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE por
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIAREHYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIAREMenaxherat
21.3K visualizações23 slides
Gestiunel nou 2012 por
Gestiunel nou 2012Gestiunel nou 2012
Gestiunel nou 2012geogens
1.8K visualizações166 slides
Sistemi i raportimit financiar por
Sistemi i raportimit financiarSistemi i raportimit financiar
Sistemi i raportimit financiarMenaxherat
3K visualizações25 slides
Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare por
Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave FinanciareMenaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave Financiare
Menaxhmenti Financiar - Prezentimi I Pasqyrave FinanciareFakulteti i Prishtines - FSHAB Pejë
14K visualizações62 slides
Sistemi i raportimit financiar por
Sistemi i raportimit financiarSistemi i raportimit financiar
Sistemi i raportimit financiarMenaxherat
2.3K visualizações10 slides
Sistemi i raportimit financiar por
Sistemi i raportimit financiarSistemi i raportimit financiar
Sistemi i raportimit financiarMenaxherat
6.8K visualizações42 slides

Destaque(6)

HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE por Menaxherat
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIAREHYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
HYRJE NE ANALIZEN E PASQYRAVE FINANCIARE
Menaxherat21.3K visualizações
Gestiunel nou 2012 por geogens
Gestiunel nou 2012Gestiunel nou 2012
Gestiunel nou 2012
geogens1.8K visualizações
Sistemi i raportimit financiar por Menaxherat
Sistemi i raportimit financiarSistemi i raportimit financiar
Sistemi i raportimit financiar
Menaxherat3K visualizações
Sistemi i raportimit financiar por Menaxherat
Sistemi i raportimit financiarSistemi i raportimit financiar
Sistemi i raportimit financiar
Menaxherat2.3K visualizações
Sistemi i raportimit financiar por Menaxherat
Sistemi i raportimit financiarSistemi i raportimit financiar
Sistemi i raportimit financiar
Menaxherat6.8K visualizações

Similar a Pasqyrat Financiare

1 bazat kontabiliteti kapitulli i por
1 bazat kontabiliteti kapitulli i1 bazat kontabiliteti kapitulli i
1 bazat kontabiliteti kapitulli iekonomia
687 visualizações29 slides
1 kapitulli ii pasqyrat financiare por
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiareMenaxherat
736 visualizações22 slides
1 kapitulli ii pasqyrat financiare por
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiareekonomia
10.8K visualizações22 slides
Kontabilitet financiar por
Kontabilitet financiarKontabilitet financiar
Kontabilitet financiarNereda Loku
6.8K visualizações6 slides
Funksionet Kryesore te Biznesit por
Funksionet Kryesore te BiznesitFunksionet Kryesore te Biznesit
Funksionet Kryesore te BiznesitMenaxherat
2.5K visualizações16 slides
Kontabiliteti 1 qershor 2005 por
Kontabiliteti 1 qershor 2005Kontabiliteti 1 qershor 2005
Kontabiliteti 1 qershor 2005Hamit Agushi
1.3K visualizações10 slides

Similar a Pasqyrat Financiare(20)

1 bazat kontabiliteti kapitulli i por ekonomia
1 bazat kontabiliteti kapitulli i1 bazat kontabiliteti kapitulli i
1 bazat kontabiliteti kapitulli i
ekonomia687 visualizações
1 kapitulli ii pasqyrat financiare por Menaxherat
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
Menaxherat736 visualizações
1 kapitulli ii pasqyrat financiare por ekonomia
1 kapitulli ii pasqyrat financiare1 kapitulli ii pasqyrat financiare
1 kapitulli ii pasqyrat financiare
ekonomia10.8K visualizações
Kontabilitet financiar por Nereda Loku
Kontabilitet financiarKontabilitet financiar
Kontabilitet financiar
Nereda Loku6.8K visualizações
Funksionet Kryesore te Biznesit por Menaxherat
Funksionet Kryesore te BiznesitFunksionet Kryesore te Biznesit
Funksionet Kryesore te Biznesit
Menaxherat2.5K visualizações
Kontabiliteti 1 qershor 2005 por Hamit Agushi
Kontabiliteti 1 qershor 2005Kontabiliteti 1 qershor 2005
Kontabiliteti 1 qershor 2005
Hamit Agushi1.3K visualizações
Detyra menaxhment financiar por LidijeRapaj
Detyra menaxhment financiarDetyra menaxhment financiar
Detyra menaxhment financiar
LidijeRapaj9.6K visualizações
Kontabiliteti 1 marsi 2007 por Hamit Agushi
Kontabiliteti 1 marsi 2007Kontabiliteti 1 marsi 2007
Kontabiliteti 1 marsi 2007
Hamit Agushi1.2K visualizações
Vb por ekonomia
VbVb
Vb
ekonomia569 visualizações
Kontabilitet por Menaxherat
KontabilitetKontabilitet
Kontabilitet
Menaxherat7.2K visualizações
Veprimtaritë e biznesit – Burimi i informacionit kontabël por Menaxherat
Veprimtaritë e biznesit – Burimi i informacionit kontabëlVeprimtaritë e biznesit – Burimi i informacionit kontabël
Veprimtaritë e biznesit – Burimi i informacionit kontabël
Menaxherat2K visualizações
Skk dhe Sqarime per OJF dhe mikronjesite, 2016 por ALTAX Consulting
Skk dhe Sqarime per OJF dhe mikronjesite, 2016Skk dhe Sqarime per OJF dhe mikronjesite, 2016
Skk dhe Sqarime per OJF dhe mikronjesite, 2016
ALTAX Consulting2.6K visualizações
Ligjerata4 mesim praktik por Valdet Shala
Ligjerata4 mesim praktikLigjerata4 mesim praktik
Ligjerata4 mesim praktik
Valdet Shala1.6K visualizações
Kapitulli 2 por coupletea
Kapitulli 2Kapitulli 2
Kapitulli 2
coupletea574 visualizações
Raportimi i fitimit dhe gjendjes financiare por Menaxherat
Raportimi i fitimit dhe gjendjes financiareRaportimi i fitimit dhe gjendjes financiare
Raportimi i fitimit dhe gjendjes financiare
Menaxherat3K visualizações
2SKK_2 (1).ppt por ssuser1ceb8a
2SKK_2 (1).ppt2SKK_2 (1).ppt
2SKK_2 (1).ppt
ssuser1ceb8a65 visualizações
Rezultati financiar por Melaim Ismaili
Rezultati financiarRezultati financiar
Rezultati financiar
Melaim Ismaili1.2K visualizações
Ushtrime 2 por Valdet Shala
Ushtrime 2Ushtrime 2
Ushtrime 2
Valdet Shala605 visualizações
Ushtrime 2 por coupletea
Ushtrime 2Ushtrime 2
Ushtrime 2
coupletea427 visualizações
Kf 2-Ligjerata 2-të por Valdet Shala
Kf 2-Ligjerata 2-tëKf 2-Ligjerata 2-të
Kf 2-Ligjerata 2-të
Valdet Shala3.2K visualizações

Mais de Bujar Morina

Seminari por
SeminariSeminari
SeminariBujar Morina
1.6K visualizações21 slides
K5 por
K5K5
K5Bujar Morina
477 visualizações34 slides
KF L2 TVSH por
KF L2 TVSHKF L2 TVSH
KF L2 TVSHBujar Morina
1.8K visualizações15 slides
KF L1 Tatimi ne te ardhura por
KF L1 Tatimi ne te ardhuraKF L1 Tatimi ne te ardhura
KF L1 Tatimi ne te ardhuraBujar Morina
1.8K visualizações23 slides
KF L3 Metodat e ndarjes se kostove te perziera por
KF L3 Metodat e ndarjes se kostove te perzieraKF L3 Metodat e ndarjes se kostove te perziera
KF L3 Metodat e ndarjes se kostove te perzieraBujar Morina
1.9K visualizações18 slides
K3 Analiza e Transaksioneve ne Biznes por
K3 Analiza e Transaksioneve ne Biznes K3 Analiza e Transaksioneve ne Biznes
K3 Analiza e Transaksioneve ne Biznes Bujar Morina
1.1K visualizações100 slides

Mais de Bujar Morina(8)

Seminari por Bujar Morina
SeminariSeminari
Seminari
Bujar Morina1.6K visualizações
K5 por Bujar Morina
K5K5
K5
Bujar Morina477 visualizações
KF L2 TVSH por Bujar Morina
KF L2 TVSHKF L2 TVSH
KF L2 TVSH
Bujar Morina1.8K visualizações
KF L1 Tatimi ne te ardhura por Bujar Morina
KF L1 Tatimi ne te ardhuraKF L1 Tatimi ne te ardhura
KF L1 Tatimi ne te ardhura
Bujar Morina1.8K visualizações
KF L3 Metodat e ndarjes se kostove te perziera por Bujar Morina
KF L3 Metodat e ndarjes se kostove te perzieraKF L3 Metodat e ndarjes se kostove te perziera
KF L3 Metodat e ndarjes se kostove te perziera
Bujar Morina1.9K visualizações
K3 Analiza e Transaksioneve ne Biznes por Bujar Morina
K3 Analiza e Transaksioneve ne Biznes K3 Analiza e Transaksioneve ne Biznes
K3 Analiza e Transaksioneve ne Biznes
Bujar Morina1.1K visualizações
K2 Pasqyrat Financiare por Bujar Morina
K2 Pasqyrat Financiare K2 Pasqyrat Financiare
K2 Pasqyrat Financiare
Bujar Morina1.6K visualizações
L 4 Analiza e CVP por Bujar Morina
L 4  Analiza e CVPL 4  Analiza e CVP
L 4 Analiza e CVP
Bujar Morina4.3K visualizações

Pasqyrat Financiare

 • 1. Prezentimi i pasqyrave financiare Vështrim i përgjithshëm 04/17/13 1
 • 2. Prezentimi i pasqyrave financiare Pasqyrat kryesore financiare janë mjetet të cilat kontabiliteti i shfrytëzon me qëllim të grumbullimit, përpunimit dhe prezentimit të informatave ekonomike. 04/17/13 2
 • 3. Prezentimi i pasqyrave financiare  SKK 1 përshkruan formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare të ndërmarrjeve biznesore të cilat kërkohet të pregatisin pasqyra financiare për përdoruesit e jashtëm (SKK 1.1). 04/17/13 3
 • 4. Prezentimi i pasqyrave financiare  Objektiva e pasqyrave financiare  Objektivat e pasqyrave financiare (SKK 1.4) janë që të sigurojnë informacion:  Mbi pozitën financiare, veprimtarinë financiare dhe ndryshimet e gjendjes financiare;  Mbi përdorimin e pasurive dhe resurseve të ndërmarrjes nga ana e udhëheqësisë;  Për investitorët për marrjen e vendimeve se a të shiten apo të mbahen investimet dhe  Për marrjen e vendimeve ekonomike bazuar në rezultatet financiare të raportuara dhe rrjedhat e keshit në ndërmarrje. 04/17/13 4
 • 5. Prezentimi i pasqyrave financiare  Supozimet bazë  Dy supozime themelore formojnë bazën e pregatitjes së pasqyrave financiare: 1. përdorimi i bazës akruale të kontabilitetit dhe 2. koncepti i vazhdueshmërisë 04/17/13 5
 • 6. Prezentimi i pasqyrave financiare  Kontabiliteti akrual  Në mënyrë që të plotësohen objektivat e tyre, pasqyrat financiare, përveç informacionit për rrjedhjen e keshit, pregatiten në bazë akruale të kontabilitetit (SKK 1.15). Kjo ndikon në raportimin financiar si më poshtë:  Efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve tjera njihen atëherë kur ato të ndodhin (dhe jo atëherë kur të merret apo të paguhet keshi dhe ekuivalentet e tij) dhe ato regjistrohen në regjistrat kontabël dhe raportohen në pasqyrat financiare të periudhave me të cilat kanë të bëjnë.  E drejta për të marrë kesh apo burime të tjera financiare raportohet si pasuri në pasqyrën e bilancit.  Obligimet për të paguar para të gatshme apo për të ofruar shërbime raportohen si detyrime në pasqyrën e bilancit.  Të hyrat dhe shpenzimet në pasqyrën e të ardhurave raportohen në periudhën të cilës i përkasin. 04/17/13 6
 • 7. Prezentimi i pasqyrave financiare  Parimi i vazhdueshmërisë  Pasqyrat financiare duhet të pregatiten bazuar në supozimin që entiteti është një vazhdimësi, dhe do të vazhdojë me afarizmin e vet në të ardhmen e paraparë (SKK 1.14). Kjo nënkupton që:  Pasuritë e menduara për rishitje, siç janë stoqet, do të shiten në pajtim me veprimtaritë normale.  Pasuritë e blera me qëllim të përdorimit në veprimtari, siç janë pasuritë fikse, do të përdoren gjatë jetës së tyre të përdorimit.  Shumat e pagueshme palëve tjera do të paguhen në përputhje me marrëveshjen e kreditorit. 04/17/13 7
 • 8. Prezentimi i pasqyrave financiare Cilat janë pasqyrat kryesore të kontabilitetit ? 04/17/13 8
 • 9. Prezentimi i pasqyrave financiare Disa nga pasqyrat e përdorura më parë:  Inventarizimi  Bilanci i gjendjes  Ditari  Libri kryesor  Librat ndihmës  Regjistrimet parambyllëse  Lista përfundimare 04/17/13  Llogaritë vjetore 9
 • 10. Prezentimi i pasqyrave financiare  Komponentet e pasqyrave financiare  Një komplet i plotë i pasqyrave financiare i përfshin komponentet e mëposhtme (SKK 1.6):  Pasqyrën e bilancit;  Pasqyrën e të ardhurave  Një pasqyrë të të gjitha ndryshimeve në ekuitet;  Pasqyrën e rrjedhjes së keshit dhe  Politikat e kontabilitetit dhe shënimet shpjeguese. 04/17/13 10
 • 11. Prezentimi i pasqyrave financiare 1. Inventarizimi – si instrument financiar paraqet pasqyrën e pasurisë së ndërmarrjes në një ditë të caktuar Si bëhet inventarizimi ? - Me regjistrimin e pasurisë (mjeteve dhe burimeve të mjeteve) të ndërmarrjes së paku një herë në vit. Çfarë mund të jetë inventarizimi ? - Parcial 04/17/13 - I plotë 11
 • 12. Prezentimi i pasqyrave financiare Detyrat kryesore të inventarizimit: - Përpilimi i bilancit fillestar të ndërmarrjes së posaformuar në bazë të inventarit si bazë e dokumentuar - Përcaktimi i ndërrimeve të padokumentuara në pasurinë e ndërmarrjes me qëllim të përpilimit të bilancit vjetor të ndërmarrjes që punon në mënyrë kontinuele. 04/17/13 12
 • 13. Prezentimi i pasqyrave financiare Inventarizimi indërmarrjes më datë 31.12.... Nr. Përshkrimi Kolona Parakolona Kolona kryesore ndihmëse (analitika) 1. AKTIVA a. Mjetet themelore 74.000 Objektet 90.000 - Amortizimi 40.000 Pajisjet 24.000 b. Mjetet xhiruese 33.600 Materiali (A,B,C..) 14.000 14.000 Produktet e gatshme 15.200 2. Blerësit ( 1,2,3...) 3.400 3.400 Paratë ... 1.000 Gjithsejt Aktiva 107.600 PASIVA a. Burimet e huazuara 8.400 38.400 Furnitorët (1,2,3...) 30.000 30.000 Kreditë afatgjata b. Burimet vetanake 69.200 69.200 Kapitali i pronarit Gjithsejt Pasiva 107.600 04/17/13 13
 • 14. Prezentimi i pasqyrave financiare Inventarizimi Shembull: Ndërmarrja “Y” më 31.12... Posedon me mjete dhe burime të mjeteve si vijon: - Objekte ndërtimore .......... 300.000 euro - Amortizimi i obj.ndërt........ 100.000 euro - Pajisjet (2 x 40.000) .......... 80.000 euro - Materiali (A=10.000, B=23.000).. 43.000 euro - Blerësit (A=8.000, B= 5.400) .. 13.400 euro - Paratë .............................. 25.000 euro - Furnitorët (A=10.000, B=8.000).. 18.000 euro - Kreditë afatgjata .................... 30.000 euro - Kapitali i pronarit ................... 230.400 euro Të kryhet inventarizimi në bazë të dhënave të mësipërme. 04/17/13 14
 • 15. Prezentimi i pasqyrave financiare  Zgjidhje: Nr. Përshkrimi Kolona ndihmëse Parakolona Kolona kryesore (analitika) I. Aktiva 1. Mjetet themelore 280.000 a). Objektet ndërtimore 300.000 b). - Amortizimi 100.000 c). Pajisjet 80.000 2. Mjetet xhiruese 81.400 a). Materiali 43.000 A 20.000 B 23.000 b). Blerësit 13.400 A 8.000 B 5.4oo c). Paratë 25.000 Gjithsejt Aktiva 361.400 II. Pasiva 1. Detyrimet 48.000 a). Furnitorët 18.000 A 10.000 B 8.000 b) Kreditë afatgjata 30.000 2. Kapitali 313.400 a) Kapitali i pronarit 313.400 Gjithsejt Pasiva 361.400 04/17/13 15
 • 16. Prezentimi i pasqyrave financiare Bilanci i gjendjes Cilat janë elementet e bilancit të gjendjes ? Ku dallon bilanci i gjendjes nga inventarizimi ? 04/17/13 16
 • 17. Prezentimi i pasqyrave financiare Ekuacioni i bilancit të gjendjes MJETET = EKUITETI + DETYRIMET ( Ekuacion bazë për prezentimin e bilancit të gjendjes) 04/17/13 17
 • 18. Prezentimi i pasqyrave financiare Bilanci i gjendjes a).Qëllimi - Përmbledhja e burimeve financiare, detyrimeve dhe interesit të pronarit, - Vlerësimi i një pozite financiare në një datë të caktuar që jep bazën për shumë analiza financiare, - Paraqitja e një historie financiare ashtu siq regjistrohen në sistemin financiar, - Shpalosja financiare e kompanisë ndaj investitorëve dhe të tjerëve. 04/17/13 18
 • 19. Prezentimi i pasqyrave financiare  Gjendja financiare  Elementet që drejpërsëdrejti janë të lidhura me matjen e gjendjes financiare në pasqyrën e bilancit janë pasuritë, detyrimet dhe ekuiteti. Këto definohen si më poshtë:  Pasuria është resurs që e kontrollon ndërmarrja si rezultat i ngjarjeve në të kaluarën dhe nga e cila pritet që të hyjnë në ndërmarrje dobi ekonomike.  Detyrimi është një obligim i ndërmarrjes në të tashmen i cili shfaqet për shkak të ngjarjeve në të kaluarën, plotësimi i të cilit pritet që të shkaktojë dalje të resurseve që përbëjnë përfitime ekonomike nga ndërmarrja.  Ekuiteti është interesi i mbetur në pasuritë e ndërmarrjes pasi që të hiqen të gjitha detyrimet. 04/17/13 19
 • 20. Prezentimi i pasqyrave financiare Përbërësit:  Mjetet (pasuritë, asetet):”Një burim i vlefshëm për të bërë biznes në të ardhmen, e paraqitur nga një pronësi apo e drejtë që paraqet të mira në të ardhmen”. 1. Mjetet qarkulluese ( paraja e gatshme, investimet, stoqet, të arkëtueshmet, parapagimet qarkulluese...). 2. Mjetet themelore (mjete që japin të mira më tepër se një vit). 04/17/13 20
 • 21. Prezentimi i pasqyrave financiare b). Detyrimet:”Një borxh apo detyrim që ekziston legalisht apo i vlerësuar me anë të teknikave akruale të kontabilitetit ndaj një pale tjetër që del nga transaksionet në të kaluarën”. - Detyrimet afatshkurtëra:”Borxhet apo zërat e vlerësuar mbi burimet e firmës që pritet të paguhen brenda ciklit normal të veprimtarisë së ndërmarrjes (zakonisht 1 vit). - Detyrimet afatgjata:”Detyrime që pritet të paguhen për një kohë më të gjatë se 1 vit”. 04/17/13 21
 • 22. Prezentimi i pasqyrave financiare c).Ekuiteti.”Mjetet apo interesi mbetës i një pronari (aksionari). Ekuiteti konsiston në kapitalin e investuar dhe fitimet e mbajtura të vitit të kaluar dhe vijues”. Ekuiteti – Përkufizimi ( pjesa e mbetur e interesit në mjete pas zbritjes së të gjitha detyrimeve). - Përbërësit - Kapitali – paraqet investim të pronarit - Profiti bruto - Profiti neto – pasi që të shpërndahet dividenda aksionarëve etj. 04/17/13 22
 • 23. Prezentimi i pasqyrave financiare  Shpalosjet e pasqyrës së bilancit  Zërat në vijim jnë shpalosjet kryesore të cilat duhet të përfshihen në pasqyrën e bilancit:  Paratë  Të arkëtueshmet  Stoqet  Patundshmëria, impiantet dhe pajisjet  Investimet afatgjata  Të pagueshmet  Provizionet  Borxhet afatgjatë  Lizingët  Ekuiteti i aksionarit 04/17/13 23
 • 24. Prezentimi i pasqyrave financiare d). Tiparet e bilancit të gjendjes - Baza historike - Një datë e caktuar - I nënshkruar nga menaxhmenti - Historia e formuar nga vlerësimet në të ardhurat - Shumë shënime sqaruese - Krahasuese të paktën për një vit 04/17/13 24
 • 25. Prezentimi i pasqyrave financiare  Forma e krahasuar apo paralele e bilancit Aktivet Shuma Pasivet (burimet) Shuma 1. Aktivet 600.000 1. Detyrimet 250.000 2. Kapitali i pronarit 350.000 Totali i aktivit 600.000 Totali i pasivit 600.000 04/17/13 25
 • 26. Prezentimi i pasqyrave financiare  Forma e shkallëzuar e bilancit (në kushte të përdorimit të kompjuterit) Bilanci kontabël i Shoqërisë X më 31.12.2003 I. Aktivet 600.000 Totali i aktivës 600.000 II. Detyrimet 250.000 III. Kapitali i pronarit 350.000 Totali i pasivës 600.000 04/17/13 26
 • 27. Prezentimi i pasqyrave financiare Bilanci i gjendjes sipas shkollës europiane Nr. Përshkrimi Kolona Kolona Nr. Përshkrimi Kolona ndihmëse kryesore Kryesore 1. Objekti ndërtimor 90.000 1. Kapitali i pronarit 69.200 -Amortizimi 30.000 60.000 2. Kreditë afatgjata 20.000 2. Pajisjet 24.000 3. Furnitorët 18.400 -Amortizimi 10.000 14.000 3. Materiali 14.000 4. Produktet e gatsh. 15.200 5. Blerësit 3.360 6. Kërkesa tjera 40 7. Paratë 1.000 107.600 107.600 04/17/13 27
 • 28. Prezentimi i pasqyrave financiare Bilanci i gjendjes sipas shkollës amerikane Përshkrimi Shuma Përshkrimi Shuma MJETET DETYRIMET DHE EKUITETI Mjetet qarkulluese: 268 Detyrimet afatshkurtëra 139 Paratë 25 Huaja nga banka 42 Llogaritë e arkëtueshme 112 Llogaritë e pagueshme 87 Stoqet 103 Dividentët e pagueshëm 4 Blerjet 11 Tatimi i paguar në fitim 6 Shpenzimet e parapaguara 17 Detyrimet afatgjata 58 Mjetet fikse: 292 Pengu i pagueshëm 58 Prona 50 Gjithsejt Detyrimet 197 Ndërtesat 187 Ekuiteti i aksionarëve Pajisjet 123 Kapitali aksionar 130 Zhvlerësimi (68) Fitimet e mbajtura 233 Gjithsejt Ekuiteti 363 Gjithsejt Mjetet 560 Gjithsejt Detyrimet dhe Ekuiteti 560 04/17/13 28
 • 29. Prezentimi i pasqyrave financiare  Shembull: Të përpilohet bilanci i gjendjes, nëse ndërmarrja me datë 31.12.2003 ka pasur këtë gjendje në llogaritë e saj: - Toka ...................... 180.000 - Kapitali i vet.......... 150.000 - Objektet afariste.... 50.000 - Fitimi i mbajtur....... 20.000 - Makineritë ............. 30.000 - Mallrat ................... 10.000 - Llogaritë e arkët. ... 5.000 - Parapagimet ......... 6.000 - Kreditë afatgjata.... 60.000 - Llogaritë e pag...... 10.000 - Mjetet monetare... 20.000 04/17/13 nga banka... 61.000 - Huaja 29
 • 30. Prezentimi i pasqyrave financiare  Zgjidhje: 04/17/13 30
 • 31. Prezentimi i pasqyrave financiare  Si ndikojnë transakcionet afariste në bilanc ? 1. Ndryshimi në strukturën e pasurisë dhe në strukturën e detyrimeve ose kapitalit (rritet pasuria dhe për të njejtën shumë rriten edhe detyrimet apo kapitali). 2. Ndryshimi në strukturën e pasurisë dhe në strukturën e detyrimeve ose kapitalit (zvoglohet pasuria, në të njejtën kohë zvoglohen edhe detyrimet apo kapitali), 3. Ndryshimi vetëm në strukturën e pasurisë (rritet pasuria, në të njejtën kohë zvoglohet poashtu një kategori tjetër e pasurisë), 4. Ndryshimi vetëm në strukturën e kapitalit apo detyrimeve (rritet kapitali apo detyrimet, në të njejtën kohë zvoglohet kapitali apo detyrimet). 04/17/13 31
 • 32. Prezentimi i pasqyrave financiare  Shembull: Ndërmarrja “X” me 01.01.2004 ka pasur këtë saldo: Arka 3.000 Pajimet 10.000 Llogaria 20.000 Furnitorët 10.000 Blerësit 5.000 Kred. af.shk. 20.000 Toka 50.000 Kapitali i vet 118.000 Objektet 60.000 Të përpilohet bilanci fillestar ! 04/17/13 32
 • 33. Prezentimi i pasqyrave financiare 1. Më 02.01. është blerë malli me afat pagese prej 30 ditë me vlerë prej 10.000 €. 2. Më 04.01. pronari ka tërheqë nga ndërmarrja 5.000 € për nevoja personale e cila shumë i është paguar nga llogaria. 3. Më 07.01. blerësi ka paguar borxhin në shumë prej 2.000 €. 4. Më 09.01. përmes kredisë afatshkurtër, është përmbushur detyrimi ndaj furnitorit në vlerë prej 4.000 €. Të kryhen regjistrimet ! 04/17/13 33
 • 34. Prezentimi i pasqyrave financiare  Bilanci fillestar: 04/17/13 34
 • 35. Prezentimi i pasqyrave financiare  Zgjidhja: 04/17/13 35
 • 36. Prezentimi i pasqyrave financiare 3. Ditari – si libër i posaqëm për regjistrimin kronologjik të ndryshimeve ekonomike në afarizmin e ndërmarrjes. Në sistemin praktik të kontabilitetit, transakcionet së pari regjistrohen në ditar e pastaj barten në llogaritë përkatëse. 04/17/13 36
 • 37. Prezentimi i pasqyrave financiare Forma skematike e ditarit Data Përshkrimi Thirrja Debi Kredi (konto) Emri i llogarisë Shërben për me të cilën lidhet futjen e ndërrimi llogarisë për të cilën ka të bëjë ndërrimi apo ndonjë shenjë tjetër që lidhet më konto 04/17/13 37
 • 38. Prezentimi i pasqyrave financiare Ditari i Ndërmarrjes: " Ardi" më 01.01.2004 Nr. Përshkrimi Thirrja Debiton Krediton Ndërtesat 1 90000 Pajisjet 2 240000 Materiali 3 23000 Prodhimet e gatshme 4 15000 Blerësit 5 12350 Kërkesa tjera 6 4500 Llogaria rrjedhëse 7 3000 Korigjimi i vlerës së ndërtesave 8 2250 Korigjimi i vlerës së pajisjeve 9 30000 Furnitorët 10 22000 Kapitali i pronarit 11 303600 Kreditë afatgjata 12 20000 Kreditë afatshkurtëra 13 10000 04/17/13 Mbyllja e librave 38 387850 387850
 • 39. Prezentimi i pasqyrave financiare  Shembull: 1. Një blerës i cili na ka borxh 10.000 € ka përmbushur obligimin e tij duke paguar në llogarinë e ndërmarrjes tonë. 2. Kemi blerë pajisje në vlerë prej 20.000 € me afat pagese prej 3 muaj. 3. Pronari ka tërhequr me qek nga arka shumën prej 5.000 €. 4. Është pranuar një faturë për blerje materiali në vlerë prej 25.000 €. 5. Nga arka është paguar energjia elektrike në shumën prej 250 €. Të kryhen regjistrimet e mësipërme në ditar dhe në librat kryesor. 04/17/13 39
 • 40. Prezentimi i pasqyrave financiare Data Përshkrimi Thirrja Debi Kredi 04.02.04 Mj.monetare 1 10.000 Blerësit 2 10.000 Pagesa e faturës 05.02.04 Pajisjet 3 20.000 Furnitorët 4 20.000 Blerja e pajisjeve 05.02.04 Tërheqje kapitali 5 5.000 Mjete monetare 1 5.000 Kapitali i tërheq.nga pronari 07.02.04 Shp.të ener.elektrike 6 250 Mjete monetare 1 250 Pagesa e shp.të ener.elektr. 04/17/13 40
 • 41. Prezentimi i pasqyrave financiare 4. Libri kryesor - si bërthamë e evidencës kontabile. - Formohet me dekompozimin e bilancit në pjesë themelore të tij, respektivisht shëndrrimin e pozicioneve të bilancit në llogari. - Hapja e llogarive në kontabilitet nënkupton hapjen e kontove apo llogarive për secilin pozicion të bilancit të gjendjes. 04/17/13 41
 • 42. Prezentimi i pasqyrave financiare  Detyrë 1. Më datë 05.01.2004, ndërmarrja “Ardi” ka pasur ndryshimet vijuese: 1. Blerësi “ X “ ka paguar në llogarinë e ndërmarrjes “ Ardi” faturën në vlerë prej 2.800 €. 2. Ndërmarrja “Ardi” ka paguar në emër të furnitorëve, shumën prej 1.200 €. 3. Sipas faturës nr. 1 iu është shitur blerësit “Arbëri” në afat pagese prodhime të gatshme në vlerë prej 7.520 €. 4. Shpenzimet e prodhimeve të gatshme të shitura kapin shumën prej 5.600 €. 5. Në emër të mungesës në depo, depoisti ka paguar në llogari shumën prej 40 €. 6. Sipas faturës së furnitorit, është blerë material në vlerë prej 3.000 €. 7. Në emër të gjobës sipas vendimit të inspekcionit është paguar përmes llogarisë, shuma prej 400 €. 8. Për shkak të kualitetit të dobët të materialit të porositur, furnitori ka dhënë kasa- skonto në vlerë prej 200 €. 9. Sipas kërkesës, në prodhimtari është dhënë material në vlerë prej 3.000 €. 10. Nga llogaria është paguar shuma prej 600 € në emër të shpenzimeve të ndryshme të prodhimtarisë. 11. Sipas përllogaritjes, shlyerja e vlerës së ndërtesës në emër të amortizimit është 1.000 €, ndërsa e pajisjeve është 400 €. 04/17/13 42
 • 43. Prezentimi i pasqyrave financiare  Detyrë 2: 1. Ndërmarrja “Ardi” nga Prishtina fillon me afarizmin e saj me kapitalin vijues: Pajisje 40.000 €, ndërtesa 25.000 €, para në arkë 20.000 €, para në bankë 15.000 €, material 40.000 €, kërkesa nga blerësit 27.000 €, kapital inokos 110.000 € kredi afatgjatë 30.000 €, kredi afatshkurtër 12.000 €, obligime ndaj furnitorëve 15.000 €. Të përpilohet bilanci fillestar dhe të kryhen regjistrimet vijuese: 2. Sipas kërkesën së ndërmarrjes, banka na ka lejuar kredi afatshkurtër për blerjen e materialit në vlerë prej 15.000 €. Materiali është blerë dhe vendosur në depo. 3. Nga banka kemi marrë kredi afatgjatë, me të cilën kemi blerë makinën në vlerë prej 30.000 €. 4. Është dhënë në prodhim material në vlerë prej 5.000 €. 5. Në emër të pagave janë paguar nga paratë vlera prej 2.000 €. 6. Janë përfunduar dhe dorëzuar në depo prodhime të gatshme në vlerë prej 4.500 €. 7. Janë shitur në afat pagese prodhime të gatshme në vlerë prej 6.000 €. Çmimi real kushtues (shpenzimet reale) i prodhimeve të shitura është 4.000 €. 8. Janë paguar nga paratë në bankë në emër të kamatës për shkak të vonesës së pagesës së borxhit ndaj furnitorëve shuma prej 200 €. 9. Blerësit nuk kanë paguar borxhin me kohë, prandaj në emër të kamatës i kemi ngarkuar me shumën prej 300 €. 04/17/13 10. 43 Të hapen librat, të kryhen regjistrimet në ditar dhe në librat kryesor si dhe të përpilohet bilanci vërtetues.
 • 44. Prezentimi i pasqyrave financiare Nr. Data Përshkrimi Thirrja Debi Kredi 1. 22.03 Materiali 1 15.000 Kredi afatshkurtër 2 15.000 2 Pajisjet 3 30.000 Kredi afatgjatë 4 30.000 3 Prodhimtaria 5 5.000 Materiali 1 5.000 4 Pagat 6 2.000 Paraja në arkë 7 2.000 5 Prodhimet e gatshme 8 4.500 Prodhimtaria 5 4.500 6 Blerësit 9 6.000 Të hyrat nga shitja e... 8 6.000 7 Kostoja e prodhim të shitura 10 4.000 Prodhimet e gat. 8 4.000 8 Shpenzime të kamatave 11 200 Paratë në bankë 12 200 Blerësit 9 300 Të hyrat nga kamata 13 300 04/17/13 44
 • 45. Prezentimi i pasqyrave financiare 5. Librat ndihmëse – përdoren më tepër te ndërmarrjet e mëdha. Këtu vjen në shprehje ndarja e librave në: 1. Librin kryesor apo kontabiliteti financiar me llogaritë e bilancit të suksesit dhe të gjendjes, 2. Librat ndihmës apo analitike me llogari të thjeshta të cilat në librin kryesor paraqiten përmes llogarive (kontove) sintetike. 04/17/13 45
 • 46. Prezentimi i pasqyrave financiare  Cilat llogari mund të ndahen në llogari analitike apo ndihmëse ? - Blerësit, - Furnitorët, - Materiali dhe - Të gjitha kontot tjera të cilat nuk mund të përfshihen vetëm në librin kryesor 04/17/13 46
 • 47. Prezentimi i pasqyrave financiare Shembull 3. 1. Nga furnitori “X” përmes faturës është blerë 200 kg material “A” me çmim prej 50 € për kg, vlera e përgjithshme e të cilit është 10.000 €. 2. Nga furnitori “Y” përmes faturës është blerë 1.000 kg material “B” me çmim 25 € dhe 300 kg material “C” me çmim prej 100 €. Vlera e përgjithshme e faturës sipas kësaj baze është 55.000 €. 3. Nga furnitori “X” përmes faturës është blerë 400 kg material “D” me çmim prej 30 € me vlerë të tërësishme prej 12.000 €. 4. Është paguar obligimi ndaj furnitorit “X” në vlerë prej 22.000 € si dhe furnitorit “Y” vlera prej 13.500 €. 5. Sipas fletëkërkesës është dhënë në procesin e prodhimit 100 kg të materialit “A” me çmim prej 50 €, që ka vlerën prej 5.000 € dhe 200 kg të materialit “D” me çmim prej 30 €, që ka vlerën prej 6.000 €. Shuma e përgjithshme e materialit të dhënë në prodhim është 11.000 €. Të kryhen regjistrimet në librat kryesore dhe librat ndihmëse dhe ate materialisht dhe financiarisht. 04/17/13 47
 • 48. Prezentimi i pasqyrave financiare 6. Regjistrimet parambyllëse Krahasimi i të dhënave të fituara nga inventarizimi dhe ato nga kontabiliteti i ndërmarrjes që ka rrjedhur gjatë vitit vijues. 04/17/13 48
 • 49. Prezentimi i pasqyrave financiare Të dhënat e inventarizimit dhe të kontabilitetit mund të mos përputhen për shkak të: 1. Gabimeve të mundshme gjatë regjistrimit në kontabilitet, 2. Të ekzistimit të ndërrimeve të padokumentuara në pasuri e të cilat nuk janë evidentuar në kontabilitet. Në pyejte janë mungesat dhe tepricat e të cilat nuk janë përfshirë në të hyra dhe të dala, 3. Vlerave jo reale në llogari (konto) të caktuara për shkak të: - Zhvlerësimit (materialit të papërdorshëm, prodhimeve jokurente etj.) - Shpenzimeve të parapaguara dhe të të hyrave të arkëtuara më parë, 4. Kompenzimit të saldove në llogari më funksionale të blerësve dhe furnitorëve respektivisht mbylljes paraprake të llogarive të Aktivës dhe Pasivën në mes vete etj. 04/17/13 49
 • 50. Prezentimi i pasqyrave financiare Lista parambyllëse e ndërmarrjes “X” Nr. Emërtimi i llogarisë Bruto bilanci Saldo bilanci Debi Kredi Debi Kredi Paratë 25 10 15 Llogaritë e arkëtueshme 28 Stoqet 112 84 48 Blerjet 103 55 11 Shpenzimet e parapaguara 11 - 2 Prona 17 15 50 Ndërtesat 187 50 - Pajisjet 123 Zhvlerësimi 187 (68) Huaja nga banka 123 Llogaritë e pagueshme (68) 10 Dividentët e pagueshëm 42 42 4 77 87 Tatimi i paguar në fitim 6 4 Pengu i pagueshëm 13 6 Kapitali aksionar 130 45 58 Fitimet e mbajtura 233 130 396 396 233 724 724 04/17/13 50
 • 51. Prezentimi i pasqyrave financiare 7. Lista përfundimtare – përpilohet më së shpeshti për shkak se: 1. Me ndihmën e bruto bilancit të aplikohet kontrolla e regjistrimeve të kryera në librin kryesor, në kuptim që secili ndërrim në njërën anë të ketë edhe anën tjetër, 2. Ashtu që në saldo bilancin të aplikohet përgaditja e saldove për përpunimin e bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit, 3. Me qëllim të përpilimit të bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit 4. Ashtu që në bazë të të dhënave nga bilanci i suksesit dhe bilanci i gjendjes të formulohet formalisht lista apo libri përfundimtar. 04/17/13 51
 • 52. Prezentimi i pasqyrave financiare Lista përfundimtare e ndërmarrjes “X” Nr Emërtimi kontove Bruto bilanci Bilanci i gjendjes Bilanci i suksesit Debi Kredi Debi Kredi Debi Kredi 1. Paraja në arkë 2. Llogaritë e 3. arkëtueshme 4. Stoqet 5. ...... 6. Huatë ... Kapitali i pronarit ........ 04/17/13 52
 • 53. Prezentimi i pasqyrave financiare Pasqyra e të ardhurave (bilanci i suksesit) – raporton gjendjen (salldon) e kontove të shpenzimeve dhe të hyrave si dhe neto fitimin e realizuar nga një biznes gjatë një periudhe të kaluar (mujore, 3 mujore apo vjetore). Përpilimi i pasqyrës së të ardhurave mbështetet në bazë të modelit: Të hyrat – shpenzimet = neto fitimi (humbja) 04/17/13 53
 • 54. Prezentimi i pasqyrave financiare  Klasifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve sipas formës së vjetër të bilancit të suksesit (shkolla europiane): 1. Të hyrat afariste 2. Të hyrat financiare 3. Të hyrat e jashtëzakonshme (të parregullta).  Klasifikimi i shpenzimeve (sipas shkollës europiane, forma e vjetër e bilancit të suksesit): 1. Shpenzimet afariste 2. Shpenzimet financiare 3. Shpenzimet e jashtëzakonshme (të parregullta). 04/17/13 54
 • 55. Prezentimi i pasqyrave financiare  Elementet e pasqyrës së të ardhurave sipas SKK: 1. Shitjet 2. Shpenzimet operuese 3. Të ardhurat operuese 4. Shpenzimet financiare (kamata, tarifa e bankës, këmbimi i jashtëm, përfitimet...) 5. Tatimet e të ardhurave 6. Të ardhura tjera (psh. Shitja e mjeteve), 7. Artikuj të jashtëzakonshëm 8. Të ardhurat neto Sipas nevojës, ndërmarrja mund të përfshijë edhe elemente tjera në pasqyrën e të ardhurave. 04/17/13 55
 • 56. Prezentimi i pasqyrave financiare  Të gjitha zërat e të ardhurave dhe të shpenzimeve të njohura në një periudhë duhet të përfshihen në përcaktimin e profitit apo humbjes neto për periudhën, përveç nëse ndonjë SKK kërkon apo lejon që të veprohet ndryshe (SKK 5.5)  Profiti apo Humbja Neto për periudhën përfshijnë këto komponente, secila prej të cilave duhet të shpaloset në pasqyrën financiare:  Profiti apo humbja nga aktivitetet e zakonshme dhe  Zërat e jashtëzakonshëm 04/17/13 56
 • 57. Prezentimi i pasqyrave financiare  Zërat e jashtëzakonshëm janë të ardhura apo shpenzime që shfaqen për shkak të ngjarjeve apo transaksioneve që janë qartë të dallueshme nga aktivitetet e zakonshme të ndërmarrjes dhe prandaj nuk pritet që të ndodhin shpesh apo rregullisht (SKK 5.4). Ata kanë këto karakteristika:  Janë të jashtëzakonshëm  Janë të rrallë  Nuk janë pjesë e aktivitetit normal të biznesit  Nuk rezultojnë prej rreziqeve normale ose të njohura të biznesit  Janë të pavarur nga vendimi i menaxhmentit ose pronarit 04/17/13 57
 • 58. Prezentimi i pasqyrave financiare  1. Një kultivues i agrumeve ka humbur 50% të frytit të agrumeve për shkak të brymës në rajonin i cili nuk ka pasur brymë në 20 vitet e fundit. Humbja është zë i jashtzakonshëm sepse është e pazakonshme dhe ndodh rrallë.  2. Një kultivues i agrumeve ka humbur 50% të frytit të agrumeve për shkak të brymës në rajon i cili ballafaqohet me brymë çdo 4-5 vjet. Edhe pse kultivuesi e ka ditur rrezikun, ai ka vendosur të kultivojë në atë rajon. Kultivuesi ka paraparë që në vitet pa brymë do të jenë mjaft profitabile që të kompenzojnë frytet e humbura. Kjo humbje nuk konsiderohet zë i jashtzakonshëm sepse edhepse bryma nuk është e shpeshtë, ajo nuk është e pazakonshme. Udhëheqësia ka paraparë, ose ka mundur të parashohë, rreziqet që përfshihen në marrjen e këtij vendimi. 04/17/13 58
 • 59. Prezentimi i pasqyrave financiare  Ngjarjet në vijim nuk duhet të konsiderohen si të jashtëzakonshme sepse ato janë të ndërlidhura me aktivitetet e zakonshme dhe të vazhdueshme të një ndërmarrjeje:  Humbjet dhe provizionet për humbjet në lidhje me borxhet e këqija dhe stoqet  Përfitimet dhe humbjet nga luhatjet në kursin e shkëmbimit në valutë të huaj  Përfitimet dhe humbjet nga zvogëlimi i vlerës ose shitjes së palujtshmërisë, impianteve dhe pajimeve, ose investimeve  Humbjet në kontratat e biznesit të ndërmarrjes 04/17/13 59
 • 60. Prezentimi i pasqyrave financiare  Si përpilohet pasqyra e të ardhurave? Hapi i parë: Të hyrat nga shitja e mallrave apo shërbimeve Minus: kostot (vlera furnizuese) e mallrave apo shërbimeve të shitura Baras: Bruto profiti Hapi i dytë: Minus: Shpenzimet afariste Baras: Profiti afarist Hapi i tretë: Plus: Të hyrat tjera afariste Minus: Shpenzimet tjera afariste Baras: Profiti para tatimimit Hapi i katërt: Minus: shpenzimet e tatimit (në të ardhura, në fitim etj) Baras: Neto profiti Hapi i pestë: Minus: Ndarja e e profitit në dividendë Baras: Tatimi i mbajtur 04/17/13 60
 • 61. Prezentimi i pasqyrave financiare Nr. Përshkrimi Shuma 1 Shitjet 1.000.000 2 Minus kostoja e shitjes 700.000 3 Profiti bruto 300.000 4 Minus: 5 Kostoja e shpërndarjes 50.000 6 Shpenzimet administrative 30.000 7 Humbja në largimin e pajimeve 20.000 8 Humbja në shlyerjen e stoqeve 10.000 9 Humbja në shitjen e sektorit të lodrave 45.000 10 Gjithsejt (4 deri 9) 155.000 11 Profiti nga aktivitetet e zakonshme para tatimit: 145.000 12 Tatimet 20.000 13 Neto profiti nga aktivitetet e zakonshme 125.000 14 Zëra të jashtëzakonshëm 0 15 Neto profiti 125.000 Dividenda Tatimi i mbajtur 04/17/13 61
 • 62. Profit & Humbja per periudhën Janar – dhjetor 2003 Nr. Përshkrimi shuma 1 Të hyrat nga shitja 46189.75 Minus shpenzimet e furnizimit të shërbimeve / produkteve 2 (a+b+c+d+e) 36340.64 a Pagat 9750 b Energjia dhe derivatet 23318 c Shpenzime administrative 64.4 d Amortizimi 0 e Shpenzime materiale 3208.24 3 Bruto profiti (2-1) 9849.11 4 Minus shpenzimet tjera (f+g+h+i+j) 415.3 f Shpenzimet e marketingut 0 g Postë – telefoni 150 i Shpenzime reprezentacioni 265.3 j Shpenzime të zyrës 0 5 Profiti operativ (3-4) 9433.81 6 Shpenzime tjera 300 m Të dala tjera 23 7 Neto profiti para tatimimit (5-7) 9133.81 8 Tatimet 0 9 Neto profiti pas tatimimit 9133.81 04/17/13 10 Profiti (dividenda) 62 0 11 Profiti i mbajtur 9133.81