O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Fira Sant Josep 2014

256 visualizações

Publicada em

La Fira de Sant Josep aposta per la innovació i demostració tecnològica

Publicada em: Negócios
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Fira Sant Josep 2014

  1. 1. 20 DE MARÇ DEL 2014 Tel.: 973 260 065 Fax: 973 261 067 El primer diari gratuït i independent de Lleida Visita’ns també a: PUBLICITAT PUBLICITAT NÚMERO 1.873 ANY 9
  2. 2. 02 FIRA DE SANTJOSEP BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 Unafiraquefadelscanvisoportunitats Alcalde de Mollerussa i president de Fira de Mollerussa Marc Solsona i Aixalà La 142a Fira de Sant Josep tor- naambrenovadaforçaalcalen- dari per esdevenir un any més punt de trobada del sector agrí- colairamaderdelpaís.Elfetque la festivitat local de Sant Josep s’escaiguiendimecresensplan- tejal’oportunitatdeteniractivi- tat firal al llarg de 5 dies i obrir portesdelSalódel’Automòbilel dia 19. D’aquesta manera, tot i re- conèixer que l’eix de la Fira de SantJosephaestat,ésiseràtot l’àmbitdelamaquinàriaagríco- la i ramadera, hem volgut apro- fitar l’avinentesa per donar un impulsaundelssectorsd’aquest certamen que any rere any està agafantprotagonisme,sobretot si tenim en compte el volum de negoci que mou tot i el moment complicatperl’economiaquees- temvivintenl’actualitat.Vullre- cordar en aquest sentit que en l’anteriorediciódelSalódel’Au- tomòbilesvangenerar4,4mili- ons d’euros envenda devehicle nou, una xifra que dóna força i caràcter a aquest aparador que és el segon més important de Catalunya. Elcertamenagrícola,encon- cret,continuafomentantunany més la sectorització i professio- nalitzacióamblavoluntatdedo- nar un millor servei tant als ex- positors com al públic visitant. Des de l’Ajuntament i des de Fi- ra de Mollerussa hem volgut, doncs,treballarperquè,abanda de la làmina expositiva amb els prop de 300 expositors direc- tes i els més de 25.000 metres quadratsdesuperfícienetaocu- pada, la fira agafi també un ma- jor protagonisme pel que fa a l’àmbit més demostratiu. És per això que hem volgut donar un tomb a les jornades tècniques queanyrereanyorganitzemiels hemremarcatelcaràcterprofes- sional aprofundint en la inter- accióentreelsparticipants.Com reduir l’impacte de l’ús de fito- sanitaris,laplanificaciódelregi la fertilització o l’afectació de la PAC són alguns dels temes es- collits enguany per protagonit- zarlapartmésformativadelafi- ra, un camp en el qual també es volcomptarapartird’araambla col·laboració estreta de l’àmbit universitari. La nostra voluntat de servei cara a l’expositor també ens ha empèsaferunaapostaclaraper lesnovestecnologiesioferir-los la possibilitat de vendre el seu producteatravésd’unaWebApp dissenyadaperatelèfonsintel·li- gents i tauletes tàctils i adapta- daperaordinadorquefunciona mitjançant codis QR. La nostra fira és útil i és per aixòquehaperduratenelsanys amb la mateixa fortalesa que la vaveurenéixerperquèhasabut adaptar-sealscanvisiconvertir- losenoportunitatsperaaquells que hi confien any rere any. Bona fira a tothom! Elsalóquemarcal’inicidelanovacampanya President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell Francesc Fabregat i Talarn La celebració de la Fira de Sant JosepdeMollerussamarcal’ini- ci de la campanya de reg, de sembrad’algunscereals,depre- paració dels trossos i, en defini- tiva,del’incrementdel’activitat al camp. Els pagesos i els rama- ders,però,cadadiadoneuelmà- xim de vosaltres mateixos en la vostra feina sense saber quina compensacióeconòmicarebreu. Laincertesadelpreudelproduc- teil’incrementdecostosdepro- ducció són unes variables amb què aneu trampejant per conti- nuar guanyant-vos la vida fent una feina molt honesta i neces- sària per al territori. Pel que fa al sector del porcí, enguany, a les dificultats habi- tuals, se n’afegeixen de noves, jaquelesplantesdetractament de purins han hagut de tancar per fer pressió davant del Go- verndeMadrid,quevoltiraren- davant una llei que reduiria un 40%lesprimesperquilovatper horaproduïtalesplantesdeco- generació d’energia elèctrica gràcies al tractament del purí. Les plantes de cogeneració d’energia amb el tractament de purins, per tant, es veuen ame- naçades; i tanmateix, el greuge recau sobretot en el nostre ter- ritori,jaqueelsramadershande desfer-se del purí i no poden abocar-ne més al sòl. Tinguem encompteque,segonsdadesde 2009, al Pla d’Urgell es crien o s’engreixen 358.000 porcs. A mésamésdelsgrangers,ensve- iem tots els plaurgellencs per- judicats en la mesura que vivim en una comarca que està consi- derada totalment zonavulnera- ble perquè s’ha assolit el límit permès de nitrats a la terra. Lareducciódelesprimesales empresesd’energiesrenovables, sense distingir la font amb què es produeix energia, pot causar greus perjudicis ambientals al Plad’Urgell,perjudicisperalsra- maders de porcí i també el tan- camentd’empreses.Aquestaés unamostramésdelaignorància del govern central a l’hora de fer lleis sense atendre les de- mandes del territori. La pagesia ilaramaderiailaindústriaagro- alimentària són sectors estra- tègics i essencials per al desen- volupament econòmic de les nostres terres. I les administra- cions hi som per contribuir a la millora de la nostra societat, de l’economia, del medi ambient, etc. i no per posar pals a les ro- des. Per això, el Consell Comar- cal està col·laborant amb els ra- maders, a través de l’ITAGI, per donar-lossuportenlessevesde- mandesimobilitzacions,davant d’una problemàtica que afecta tota la comarca. En passejar per la Fira de Sant Josep, que arriba a la 142a edició,veurelesnovetatsenma- quinària agrícola i ramadera i anar descobrint els salons com- plementaris a la fira, probable- ment es copsaran en les con- verses les incerteses dels pa- gesos i ramaders. Però, esperem-ho,tambélesganesde començar una nova campanya, deveurecréixerelsfruits,deviu- reamblanostraterraidelluitar per un futur més pròsper. Que tingueu una bona Fira! PUBLICITAT Major impuls al Saló de l’Automòbil Un dels aparadors de vehicles més importants de Catalunya Dificultat afegida al sector porcí La crisi dels purins és una mostra més de la ignorància de Madrid
  3. 3. BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 03 MOLLERUSSA PUBLICITAT LaFiradeSantJosepapostaperla innovacióidemostraciótecnològica Al 100% d’ocupació, el certamen obre portes de la 142a edició des d’avui fins diumenge a Mollerussa REDACCIÓ. MOLLERUSSA Totestàapuntperquèdesd’avui fins diumenge se celebri a Mo- llerussa la 142a Fira de Sant Jo- sep, un certamen que obre en- guany amb un decidida aposta per combinar el caràcter ex- positiu de la fira amb el demos- tratiu.PeralpresidentdeFirade Mollerussa i alcalde de la capi- tal del Pla d’Urgell, Marc Solso- na, el futur de les fires passa per canviar el discurs i no valo- rar-les “només en funció del nombre d’expositors i super- fície ocupada, sinó també per la sevautilitat”,laqualespotacon- seguir mitjançant “la innovació, latecnologiail’aportaciódesen- sacions diferents i d’allò que no es pot trobar a Internet o en un catàleg”. L’alcalde,acompanyatpeldi- rectordel’ensfiral,PoldoSegar- ra, va afegir en el marc de la presentació del certamen, que “la Fira de Sant Josep de Molle- russa ha de trencar amb aquest estereotip de cultura tradici- onal i ha de ser una aposta per la modernitat tecnològica apli- cada a la maquinària agrícola”. Ambaquestafilosofia,unade lesnovetatsd’aquesta142aedi- ció és l’organització de dues jornades demostratives, la pri- mera divendres passat a Ivars d’Urgellialaqualhivanpartici- par nombroses empreses que van fer un mostra in situ de ma- quinària per a la gestió mecàni- ca de les restes vegetals i tre- ball de sòl del panís. L’altrajornadadecampesfa- rà avui mateix en unes finques properes al Recinte Firal i mos- traràlesnovestecnologiesapli- cades a la maquinària agrícola. Aquesta jornada d’agricultura de precisió està organitzada conjuntament per l’Associació d’Exportadors de Maquinària AgrícoladeCatalunya(FEMAC), elClústerdeMaquinàriaAgríco- Imatge de la jornada que es va celebrar divendres passat a Ivars FIRA DE MOLLERUSSA lad’aquestaassociació,delqual FiradeMollerussaésmembre,i el mateix ens firal. Una altra de les novetats se- gonsvaexplicareldirectoresre- fereixal’estructuradelesjorna- desprogramadesperalsdiesde fira. Així, aquestes sessions no- més es portaran a terme en- guany al matí i clouran amb un dinarconjuntdetotselspartici- pants, una fórmula que ja es fa a la Borsa Interpirenca de Cere- alsiqueesdevé“unespaidere- lacióinegocimoltproductiu”,va dir Segarra. EldirectordeFiradeMollerus- sa, Poldo Segarra, va dir tam- bé elnombred’expositorsins- crits ronda els 300 amb una ocupaciód’uns25.000metres quadrats entre el Recinte Ex- terior, els Pavellons Firals i el Salódel’Automòbil.Iaixòque enguanyla fira comptarà amb l’absència dels expositors de tractors, que l’any passat van arribar a un acord amb la Fira perparticipar-hicadadosanys en combinació amb la Fira de SantMiqueldeLleida.Pelque fa a la procedència d’aquests expositors el 87% són de Ca- talunya, dels quals gairebé el 70% són de Lleida; un 12% d’altres punts de l’Estat espa- nyol, i l’1 % restant d’estran- gers. La inauguració oficial del certamen serà avui a les 6 de la tarda. 25.000 METRES QUADRATS DE SALÓ
  4. 4. 04 FIRA DE SANTJOSEP BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT Unacitapercopsarl’actualitatdelsector Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural Josep Maria Pelegrí i Aixut LaFiradeSantJosepésavuiuna delestrobadesdereferènciaper als professionals dels sector agrícola i ramader. La conso- lidaciódelaFiraésunfetindub- tableilesxifresaixíhorefermen any rere any. Aquestaésunacitaobligada, cada any, per copsar l’actuali- tatdelsector,jaquecompta,en- tre altres coses, amb una àm- plia informació de les noves prestacions i tecnologies de la maquinàriaagrícola,iamblace- lebració d’unes molt prestigio- sesjornadestècniquesquecon- tribueixenalamilloradelespro- duccions catalanes, i especialmentlesdelesTerresde Lleida i del Pla d’Urgell. LaFirahaevidenciatungran dinamisme al llarg de les seves edicions, i cada any suposa un pas endavant més cap a la seva internacionalització. Ens trobem davant d’un cer- tamen que un cop més es pre- senta amb bones perspectives tantd’expositorscomdepúblic, és una bona ocasió per a posar en valor el paper estratègic i l’aportació del sector agroali- mentarialprogrésibenestarde la societat catalana, i, alhora, destacar el compromís del Go- vern per desenvolupar de comú acordambelsectoraquellespo- lítiques orientades a garantir la competitivitat i el futur del sec- toragrari,ramader,agroalimen- tari i pesquer de Catalunya, un sector anticíclic, un ‘dic de con- tenció’,queestàdemostrantca- pacitatrealperaliderarl’econo- mia del país, i a més, com dic sovint, el nostre clúster agroali- mentari és, sens dubte, un dels més importants d’Europa. Cal felicitar l’organització de la fira de Sant Josep per haver- la consolidat fins avui, que arri- bemala142edició,iperconver- tir-la en un gran element dina- mitzador econòmic tant del sector com del pla de Lleida, en una clara aposta per la profes- sionalització i l’especialització, que té la voluntat de sumar es- forços i convertir els expositors encol·laboradorsi,sobretot,que continua fidel al seu principi de posar en contacte els agents econòmics,pertalquelesseves empreses obrin mercats, cone- guin clients, o puguin preparar- se i veure novetats a incorporar en la propera campanya agríco- la. Esperoqueaquestanovaedi- ció de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que se celebra en una de les regions agroalimen- tàries més dinàmiques de Cata- lunya, de l’Estat i d’Europa, si- gui, com sempre, un gran certa- men firal al servei de la dinamització econòmica d’un dels sectors més estables de la nostraeconomiaialhoratambé del país, perquè aquest és un sector de futur i de país, capda- vanter en l’agenda política i en lareactivacióeconòmicadeCa- talunya. Unreferentterritorialisectorialde1rnivell President de la Diputació de Lleida Joan Reñé i Huguet La Fira de Sant Josep de Mo- llerussa és un exemple de com el treball, la voluntat, l’enginy i l’empenta d’un municipi i una comarca pot arribar a crear i consolidar un esdeveniment- símbol, que ultrapassa l’àmbit estrictament local per conver- tir-seenunreferentterritoriali sectorial de primer nivell. LaciutatdeMollerussaésun dels principals motors econò- mics i industrials de les terres de Lleida i un dels seus mà- ximsexponentsdesolidesaco- mercial, perfectament visualit- zatenlaFiradeSantJosep,que enguany celebra la seva 142a edició, i en la resta de certà- mens que organitza la ciutat. L’oferta firal del territori de Lleida és molt àmplia ivariada, iesconcentradaenmésde160 fires,convocadesper92muni- cipis i distribuïdes entre les 12 comarques i l’Aran. Per tant, la fira, com a factor multiplicador de l’activitat econòmica, conti- nuasentundelseixostransfor- madorsdel’economiad’aques- tes terres. Mollerussa, amb la Fira Ca- talanadelaMaquinàriaAgríco- la.Salódel’Automòbil,sesuma a l’esclat firal de Ponent amb veu pròpia i de qualitat. Per tant, tot el que s’esdevé a la fi- ratéunaespecialtranscendèn- cia en el sector agroindustrial deCatalunya.Iaquestéselmi- llor escenari per posar damunt de la taula les preocupacions del sector agrari, entre les quals,laregulaciódelsrecursos hídrics i el seu aprofitament. Com he dit aquests dies, les garanties i concessions dels nostresregadiuspermetenque moltes persones i famílies tin- guin el seu modus vivendi en l’agriculturaiensónelsgarants que les terres de Lleida siguin el rebost de Catalunya i el un poolagroindustrialméspotent del sud d’Europa. Cal denunciar, doncs, deter- minats posicionaments ide- ològics que l’únic que perse- gueixen és l’enfrontament en- tre territoris i sectors econòmics del país. El Pla Hi- drològic de l’Ebre ha de garan- tirlesnostresnecessitatsicon- cessions hídriques en una ges- tió agrícola que, com deia abans, és imprescindible per a la nostra subsistència. I això hadeserperfectamentcompa- tible amb l’exigència de millors cabals per garantir els ecosis- temes del Delta de l’Ebre. La trampa ens arriba en una propostamésqueabusivaenel nombredenousregadiusplan- tejats a l’Aragó i a la Rioja (de 965.000 a 1.410.000 hc.). Un increment més que qüestiona- ble i que plantejat en àrees ab- solutamentsalinesagreujaràla salinització del Delta. Catalu- nyatéaiguasuficientpercobrir les necessitats urbanes, indus- trials i de regadius i gestionar adequadament els propis eco- sistemes fluvials. L’únic que calésque,uncopmés,Espanya no ens faci trampes. La Fira de Sant Josep és l’aparadord’unsector,elprima- ri,lamatèriaprimeradelqualés l’aigua, fonamental en el des- envolupament de les terres de Lleida i l’equilibri socioeconò- micdelpaís.Laimplantaciódels regs a Catalunya és la història d’una lluita constant, de la transformaciód’unmediidela superaciód’unpoble.Ambl’ai- gua hem fet país i així ha de continuar sent. Un saló amb molt de dinamisme Que avança cap a la internacionalització
  5. 5. BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 05 MOLLERUSSA PUBLICITAT Detall de l’aplicació que s’ha creat per a la fira LaFirapresentauna‘App’ peramòbilsitauletes Ofereix informació dels expositors amb codis QR REDACCIÓ. MOLLERUSSA La142aediciódelaFiradeSant Josep de Mollerussa estrenarà una aplicació per a dispositius mòbils i tauletes que permetrà als visitants accedir a tota la in- formació dels expositors al cer- tamen. A través del sistema de lectura QR s’accedirà a l’aplica- ció, que no caldrà descarregar perquè es visualitza a través de laweb,itambéespodràconsul- tar la programació de les dife- rents jornades tècniques i loca- litzacions al recinte firal. Amb aquesta eina, la fira vol facilitar la informació dels expositors d’una manera ‘’ràpida i fàcil’’. La webapp està concebuda percrearcomuna‘’menadexar- xasocial’’entreelsvisitantsiels expositors a la Fira de Sant Jo- sep.Aixíl’hadefinitundelsseus creadors, Rafa Martínez, de l’emprsa ResKyt, que també ha remarcat que permet a l’usuari consultar la informació que de- sitja sense fer cap descàrrega. ORIOL BOSCH (ACN) REDACCIÓ. MOLLERUSSA Els projectes presentats per les empresesMr.PhoneElectrònics SL,deMollerussaidedicadaala telefonia mòbil, i AKIS Interna- tional, de Albatàrrec i dedicada a l’oferta de serveis tècnics en el camp de l’agricultura i la in- dústriaagroalimentària,hanes- tat els guanyadors del concurs d’empreses start-up organitzat per primer cop Fira de Molle- russaiquetécomapremiunes- tand gratuït al PavellóAdel Re- cinteFiraldinslapropera142Fi- ra de Sant Josep. Mr.PhoneElectrònicsésuna empresa que es marca com a principalobjectiuposarencomú les tarifes lowcost i els telèfons mòbils de marques pocs cone- gudes amb bones prestacions i preus econòmics. Per la seva part, AKIS International és una Mr. Phone Electrònics Firma de tarifes ‘low cost’ i mòbils de marques poc conegudes AKIS International d’Albatàrrec Traslladen els darrers avenços en recerca a l’explotació agrària Responsabilitat Social Corporativa L’objectiu és recolzar les empreses emprenedores del territori SantJosepcreaunnou concursperpremiarla feinadedues‘startup’ Guardona una empresa de telefonia i una de serveis agrícola empresa de serveis que es fo- namenten en la idea de traslla- dar els últims avenços en la re- cerca a l’explotació agrària. Aquest concurs constitueix una acció més de Responsabili- tatSocialCorporativa(RSC)per part de Fira de Mollerussa, dins unalíniaqueesvaengegarl’any passatiqueestàdirigidaarecol- zar empreses i emprenedors. El Comitè Organitzador de la Fira ha estat l’encarregat d’ava- luar les propostes i seleccionar els guanyadors atenent a crite- ris com a la innovació, la viabili- tat dels projectes, el compromís peraldesenvolupamentillança- ment de la seva proposta o que siguiinteressantperainversors, entrealtresaspectes.Elconcurs estavaadreçataempresescons- tituïdes a Catalunya els darrers 3 anys.
  6. 6. 06 FIRA DE SANTJOSEP BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 PUBLICITAT Referentineludibledelsectoragroramader Director Fira de Mollerussa Poldo Segarra i Gonzàlez La Fira de Sant Josep arriba a la seva 142a edició. L’emblemàtic certamen, amb una trajectòria quehaestatiesdevéencaraavui un referent ineludible en el sec- tor agroramader no només de Catalunya sinó també per a la resta de l’Estat espanyol, obre portes amb optimisme i bones expectatives avalades per unes xifres de participació de gaire- bé 300 expositors. La fidelitat que moltes d’aquestes empreses reafirmen anyrereanyamblasevapresèn- cia, juntament amb nous expo- sitors que troben en aquesta fi- ra una eina de promoció fona- mental on fer negoci i establir relacionsempresarials,enspor- ten a poder oferir, un any més, un gran aparador i no només dels sectors agrícola i ramader, sinótambédel’industrial,l’agro- alimentari, el de serveis i, com no, també de l’automobilístic. El Saló de l’Automòbil, un espai que va néixer l’any 1981 com a Mercat de l’Automòbil NouiUsat,esdevédesdelsseus inicis un certamen per si mateix amb unes xifres devendes prou destacables.Seguintunalíniaja encetadal’anypassat,desdeFi- radeMollerussahemvolgutdo- nar un pas més promocionant Imatge de la passada edició del certamen firal XAVIER LOZANO (ACN) Un saló amb entitat pròpia dins la fira La mostra d’automòbils obre un dia abans aprofitant la festa local L’objectiu de Fira de Mollerussa Crear espais on es trobin els tots els implicats en els sectors econòmics aquesta mostra i donant-li una identitat pròpia dins el marc de la Fira de Sant Josep. Aprofi- tant la festa local i davant la de- mandadelsmateixosexpositors, el Saló de l’Automòbil obrirà un dia abans que la resta de l’ex- posiciógaudintd’actesipromo- cions adreçats a aquest sector. Maquinària agrícola i indus- trial, complements per a l’agri- culturailaramaderia,productes fitosanitaris, automòbils, ali- mentació, serveis... tota una gamma de productes exposats en una gran fira on anyrere any es donen cita expositors, fabri- cants, distribuïdors, professio- nals i públic en general; un gran certamen que permet apropar i ficar davant per davant oferta i demanda, establint lligams, compartint experiències i fent negoci. Des de Fira de Mollerussa aquestéselnostreobjectiu:cre- arespaisonestrobintotselsim- plicats en els sectors econò- mics als quals van adreçats les nostres fires afavorint les opor- tunitats de negoci. La Fira de SantJosepéselnostrecertamen per excel·lència, la nostra fira més gran i emblemàtica, la més antiga:unagranfiraqueensar- rela al passat i ens projecta cap al futur. Sónmolteslespersones,des del’equipdelComitèOrganitza- dorfinsalsauxiliarsdefiraipas- sant pel personal del Patronat, que treballen perquè tot estigui a punt i sigui un èxit aquests di- es.Atots ells, el meu agraïment en nom de l’ens firal. També vull agrair als exposi- tors la seva confiança al temps queelsdesitjounamoltbonafi- ra. A tots, expositors i visitants, sigueubenvingutsaMollerussa, una ciutat amb una gran tra- dició firal que ens ha atorgat al llarg del temps aquesta cen- tenària fira. Bona fira a tothom!
  7. 7. BONDIA DIJOUS, 20 DE MARÇ DEL 2014 07 MOLLERUSSA PUBLICITAT Uncentenar d’atraccions imercadet alcentre Les propostes lúdiques REDACCIÓ. MOLLERUSSA Un centenar d’atraccions com- plementàries animaran com ca- da any la Fira de Sant Josep. L’oferta lúdica es concentrarà a l’avingudadelaFira,alcostatdel Pavelló Firal, i comptarà amb prop de mig centenar d’atracci- ons com boles aquàtiques, mo- tos, pistes d’autos de xoc, toros mecànics o inflables, entre al- tres.Pelquefaalescasetes,n’hi haurà una cinquantena entre tómboles,xurreries,tir,cursesde camells,pescad’ànecsoladevi- deojocs. A més a més, també es podrà gaudir d’una desena de bars amb diferents varietats de menjar. Així mateix, el carrer Arbeca i a la plaça Major torna- ran a acollir per tercer any con- secutiuelmercadetambl’objec- tiu de comunicar la zona del re- cinte firal amb el centre comercialdelaciutat.Enaquest cas, el mercadet comptarà amb una cinquantena de parades amb diferents productes. Tastsdels productes queesfana lacomarca En el marc del certamen REDACCIÓ. MOLLERUSSA ElConsellComarcaldelPlad’Ur- gell i el Patronat de Turisme de lacomarcadelPlad’Urgellseran presents a la 142a Fira de Sant Josep de Mollerussa en dos es- pais diferents. D’una banda, el Consell Comarcal tindrà un es- tandenquèmostraràelsserveis que ofereix als ciutadans i als ajuntaments de la comarca. De l’altra,elPatronatdeTurismede la comarca del Pla d’Urgell par- ticiparà dins de l’espai de la Di- putació de Lleida Aliments, ter- ritoriitu,onmostraràelsproduc- tes locals que s’elaboren a la comarca, com ara formatges, conserves, melmelades, vina- gres, nous, pa, coques, produc- tes ecològics i herbes aromàti- ques.Almateixestand,esfaran degustacionsd’aquestsproduc- tes.Dinsdel’espaidedemostra- cions culinàries d’Aliments, ter- ritori i tu, és prevista l’assistèn- cia de restaurants i productors del Pla d’Urgell. REDACCIÓ. MOLLERUSSA ElpresidentdeFiradeMollerus- sa,MarcSolsona;elpresidentde l’Associació Provincial de la In- dústriaiComerçdelaMaquinà- riaAgrícola(APRICMA),Eduard Abella, i el president del Gremi de Marquistes i Tallers de Re- paració i Venda de Vehicles Au- tomòbils de Lleida i Província, Antoni Esteve, van signar di- marts un conveni de col·labora- ció mitjançant el qual aquestes dues organitzacions, associ- ades a la Federació d’Empresa- ris Metal·lúrgics de Lleida (FE- MEL),entraranaformarpartdel Comitè Organitzador de la Fira de Sant Josep i del Consell Di- rectiu de Fira de Mollerussa. L’acord,ambunavigència de 2 anys prorrogables, té com a objectiu la participació i col·la- boració de les diferents associ- acions,gremisifederaciódinsel marc de les fires que organitza l’ens de la capital del Pla d’Ur- gell, tant pel que fa a l’assesso- rament sobre qüestions que afectin al sector que represen- tencomlapropostad’activitats, jornades, missions comercials, etc, segons ha explicat el direc- tordeFiradeMollerussa,Poldo Segarra. Solsona va presentar el con- veni com “un pas més” en rela- ció a l’acord arribat l’anypassat ambaquestscol·lectiusd’assis- tència als certàmens de la Fira de Sant Josep, Autotrac i Auto- tardor durant tres anys, conve- ni que afecta de l’ordre de 75 firmes expositores. L’alcalde va expressarlavoluntatdesdel’ens firal que “hi participessin no només com a expositors sinó també com a organitzadors”. AcordperquèFEMELformi partdeFiradeMollerussa Organitzacionsvindulades a la Federació coorganitzaran la Fira de Sant Josep EXPORTACIÓ DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA Els constructors de maquinà- ria agrícola de Lleida conside- renquejahan“tocatfons”ico- mencen a remuntar la crisi de vendesdelsdarrersanys.Més del 40% de la maquinària que van vendre l’any passat es va exportar a l’estranger, amb in- gressosde35milionsd’euros, segons el president de l’Asso- ciacióProvincialdelaIndústria i Comerç de Maquinària Agrí- cola (APRICMA).

×