O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Koninie - aneks

1.579 visualizações

Publicada em

Raport sporządzono w ramach projektu Skontroluj jak działa budżet obywatelski w twojej gminie finansowanego ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla demokracji

Więcej na http://bonafides.pl

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Raport z monitoringu budżetu obywatelskiego w Koninie - aneks

 1. 1. Aneks do Raportu z monitoringu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 1. Wyniki monitoringu 1.1 Tworzenie Regulaminu i Zespół ds. KBO 1.1.1 Regulamin KBO Czy regulamin KBO jest publicznie dostępny? Tak, został udostępniony na stronie http://www.kbo.konin.pl/ • tak • nie Jeśli tak, to w jakiej formie i gdzie został udostępniony? Jeśli nie, to dlaczego? Kto tworzył regulamin? Pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie, urzędnicy, Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, mieszkańcy w procesie konsultacji społecznych (za: Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Sesji Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 r.). Kto i kiedy brał w udział w pracach nad regulaminem? Czy do opracowania regulaminu powołano specjalny zespół? Czy osoby spoza tego grona (np. mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych) miały możliwość udziału w jego pracach i zgłaszania do niego uwag? Jeśli tak w jakiej formie (np. udziału w badaniu ankietowym)? Czy informacja o pracach nad regulaminem została opublikowana? Informacja o pracach nad regulaminem nowej edycji budżetu obywatelskiego (w formie zaproszenia do udziału w konsultacjach) została opublikowana zarówno na stronie internetowej KBO, jak i Urzędu Miasta. A także na stronie http://www.budzet-obywatelski.akcjakonin.pl/362/#more-362 (dostęp 29.09.2015 r.) • tak • nie Jeśli tak, to w jakiej formie i gdzie została opublikowana? Jeśli nie, to dlaczego?
 2. 2. Czy opracowany regulamin został poddany konsultacjom społecznym? Tak, wstępna wersja Regulaminu została poddana pod konsultacje społeczne w lutym br. Konsultacje miały formę wypowiedzi pisemnych (czas trwania 14 dni) oraz organizacji otwartego spotkania w Centrum Organizacji Pozarządowych.Wyniki konsultacji opublikowano http://www.konin.pl/index.php/jeden-news/items/sprawozdanie-z- przebiegu-konsulcjacji-dotyczacych-realizacji-koninskiego-budzetu- obywatelskiego-na-lata-2015-2019.html#.VOc0g3uELAs w dniu 20 lutego br. W BIP Urzędu Miasta Konina https://bip.konin.eu/index.php? d=partycyp_sprawoz dostępne są informacje o przebiegu i wynikach konsultacji KBO 2015 (dostęp 29.09.2015). • tak • nie Jeśli tak, to jaka była forma konsultacji, ich wynik, gdzie opublikowano wyniki? Jeśli nie, to dlaczego? Po zakończeniu poprzedniej edycji dokonano jej podsumowania. W jaki sposób przyjęto procedurę KBO? Regulamin przyjęto Uchwałą Nr 96 Rady Miasta Konina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2016- 2019, która zastąpiła Uchwałę Nr 769 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2015. Delegację do wdrożenia procedury stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który upoważnia organ stanowiący gminy do zajmowania się wszystkimi sprawami wspólnoty samorządowej, które nie zostały zastrzeżone ustawami. Nie zaś, jak to powszechnie się stosuje, art. 5a tejże ustawy upoważniającym władze gminy do przeprowadzania – w miarę konieczności – konsultacji społecznych na jej terytorium z mieszkańcami gminy. • uchwała rady miejskiej • zarządzenie Prezydenta • inna, jaka? Jeśli w JST jest kilka dokumentów, określających procedurę KBO należy zaznaczyć wszystkie i ew. opisać ich wzajemne relacje (np. uchwała intencyjna i zarządzenie prezydenta). 1.1.2 Zespół do spraw KBO Czy istnieje Zespół ds. KBO? Zgodnie z Rozdział III § 4 Prezydent Miasta zarządzeniem powołuje Zespół • tak • nie Jeśli nie, to dlaczego? Proszę przejść do części 5. 2
 3. 3. Koordynująco-Monitorujący, pod przewodnictwem Sekretarza Miasta. Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 54/2015 z dnia 7 maja 2015 roku. Na jakich zasadach działa Zespół? Zespół Koordynująco-Monitorujący działa na podstawie Regulaminu KBO. Odrębne zasady jego działania nie są dostępne. Najważniejsze zadania Zespołu, to: - rozdzielenie wniosków na poszczególne wydziały oraz monitoring postępowania z wnioskami w Urzędzie (§ 4); - rozpatrywanie odwołań od negatywnej weryfikacji wniosków (§ 5); - monitorowanie przebiegu KBO (§ 15). • zarządzenia Prezydenta • regulamin pracy • inne • brak informacji Jakie są kompetencje zespołu? (np. weryfikacja wniosków, liczenie głosów, ustalanie listy rankingowej, inne) Weryfikacja pod względem formalnym, prawnym i kosztowym złożonych zadań. Jaki jest skład Zespołu? Zgodnie z § 4 pkt 2 Regulaminu w skład Zespołu Koordynująco- Monitorującego wchodzi: - 4 urzędników Urzędu Miasta Konin reprezentujących Wydziały merytoryczne - radni Rady Miasta Konin (po 1 na każdy klub) - 2 przedstawicieli konińskich organizacji pozarządowych wskazanych przez Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Zespół w bieżącej edycji liczył 9 osób (4 przedstawicieli UM, 3 radnych, po 1 z każdego klubu w Radzie i 2 pozarządowców). Jego imienny skład został podany do wiadomości publicznej w Zarządzeniu Prezydenta Miasta z dnia 7 maja br. Jaka jest liczba jego członków? Jakie instytucje i środowiska są w nim reprezentowane (np. organizacje pozarządowe, rady dzielnic, urzędnicy, radni, mieszkańcy)? Jak rekrutowani są członkowie Zespołu? Czy skład Zespołu jest publicznie znany? (forma, miejsce i czas publikacji) W jaki sposób pracuje Zespół? Brak kompletnych informacji o sposobie i przebiegu pracy Zespołu (na stronie internetowej KBO dostępny jest protokół tylko z pierwszego spotkania, kolejne zaplanowano na 25 maja). Gdzie i jak często się spotyka? Jaka jest frekwencja? Czy prace Zespołu są rejestrowane, a protokoły upubliczniane? (W jakiej formie i gdzie opublikowano informacje o pracach zespołu?) Jakie są efekty tej pracy Zespołu? (konkretne rezultaty, np. procedura, zmiany procedury, inne) 3
 4. 4. Zespół pracuje podczas spotkań. Realnym efektem jego pracy jest lista wniosków przekazanych do właściwych merytorycznie Wydziałów UM celem oceny. Wg deklaracji osób zaangażowanych w realizację KBO ze strony Urzędu Miasta informacje o przebiegu pracy Zespołu zostaną uzupełnione. Czy spotkania Zespołu są otwarte dla osób spoza jego grona? Z protokółu z pierwszego spotkania Zespołu wynika, że brali w nim udział wyłącznie jego członkowie. Brak informacji o przebiegu kolejnych spotkań. • tak • nie Czy w pracach zespołu mogą brać udział osoby spoza Zespołu? Czy o takiej możliwości informowano w ogłoszeniach o spotkaniach Zespołu? Czy zapraszano imiennie takich uczestników (np. eksperci, reprezentanci określonych środowisk)? Czy ci uczestnicy mogli zgłaszać uwagi i pytania? Jeśli udział osób spoza zespołu jest niemożliwy lub możliwy tylko w charakterze obserwatorów, to dlaczego? 1.2 Wdrożenie KBO 1.2.1 System informacji o KBO Czy w regulaminie określono sposób informowania o KBO? Tak. Ten aspekt realizacji KBO reguluje Rozdział VI Regulaminu zatytułowany „Kampania informacyjna i edukacyjna”. Zgodnie z §14 realizacja kampanii informacyjnej i edukacyjnej wśród mieszkańców zostanie zlecona przez Prezydenta podmiotom zewnętrznym. Jej składowe to: - wyjaśnianie mieszkańcom, czym jest budżet obywatelski i zachęcanie do składania własnych wniosków; • tak • nie Jeśli tak, to jakie formy informowania przewidziano? Jeśli nie, to dlaczego? 4
 5. 5. - prezentacja „Wniosków do budżetu Miasta Konina w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” i zachęcanie do wzięcia udziału w jednej z form głosowania; - rozpowszechnianie informacji o przebiegu głosowania i jego wynikach. Kampania informacyjna i edukacyjna powinna być przeprowadzana z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji, by dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców. Kampania informacyjna i edukacyjna powinna promować ideę budżetu obywatelskiego oraz promować stronę internetową www.kbo.konin.pl. Kampania informacyjna trwa od marca do listopada każdego roku Czy urząd wykorzystuje stronę internetową specjalnie przygotowaną dla KBO lub na stronie głównej znajduje się specjalna zakładka z pełną informacją? Istnieje strona poświęcona KBO pod adresem http://www.kbo.konin.pl/. Strona jest zlinkowana ze stroną główną http://www.konin.pl, na której zamieszczono logo KBO. Ponadto KBO ma swój profil na portal społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/koninskibudzetobywatelski, na którym sukcesywnie prezentuje się złożone wnioski, informuje o realizacji zadań wybranych w poprzedniej edycji KBO, prowadzi działania aktywizujące do udziału w poszczególnych etapach KBO. Na stronie w oddzielnych zakładkach opublikowano: - informacje o idei budżetu obywatelskiego oraz archiwum poprzedniej edycji; - aktualności dotyczące realizacji bieżących edycji KBO (od pierwszej informacji z roku 2014); - regulamin KBO wraz z formularzami; - informacje o kwotach do dyspozycji z podziałem na rodzaje zadań; - skany złożonych wniosków z zastosowaniem anonimizacji danych wnioskodawcy w podziale na „duże” i „małe” (opublikowano zbiorczo po zakończeniu przyjmowania); - informację (w formie infografiki) o zasadach odwołania od negatywnej weryfikacji, natomiast brak wyników weryfikacji; - poradniki jak brać udział w KBO (składać wnioski, głosować); • tak • nie Jeśli tak, to czy zawierała:  regulamin  kalendarz/harmonogram  wykaz punktów informacyjnych  lista zgłoszonych zadań  informacje o weryfikacji projektów (wraz z uzasadnieniami)  opisy projektów (możliwość komentowania)  informacje o punktach głosowania  informacje o wynikach głosowania  kontakt do osób odpowiedzialnych za KBO  informacje o realizacji wybranych projektów  informacje o poprzednich edycjach KBO  inne informacje (jakie) Czy strona jest aktualizowana na bieżąco? Czy strona jest w sposób zlinkowana ze stroną główną JST? Jeśli nie wykorzystuje strony internetowej, to dlaczego? 5
 6. 6. - listę wniosków podanych pod głosowanie wraz z mapą miasta z zaznaczonymi miejscami planowanych realizacji; - informację o sposobach i punktach głosowania; - informację o wynikach głosowania; - protokół z głosowania nad wnioskami mieszkańców do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok; - link do portalu Konińska Wylęgarnia Pomysłów http://pomysl.konin.pl/, na którym pomysłodawcy mogą prezentować i podawać pod dyskusję własne pomysły na wnioski do KBO. Udział w dyskusji tylko dla zalogowanych. Wiele głosów podpisanych jest imieniem i nazwiskiem; - zakładka „Realizacja”(stan na 1października 2015 r.) – o realizacji wybranych zadań informuje się w Aktualnościach (wpis z 27 maja br.) i na profilu na portalu Facebook. Strona aktualizowana jest na bieżąco. Archiwum jest niekompletne. Brak Regulaminu edycji KBO 2015, kompletnych wyników głosowania – opublikowano listę zadań wybranych do realizacji oraz listę zadań oddalonych wraz z podaniem uzasadnienia takiej decyzji. Wg deklaracji osób zaangażowanych w realizację KBO ze strony Urzędu Miasta informacje zostaną uzupełnione – zostanie utworzona zakładka „Do pobrania”, w której umieszczone zostaną te dokumenty. Czy wydano i dystrybuowano materiały promocyjne (broszury, ulotki, plakaty, filmy, audycje i inne)? Tak, opracowano plakaty i ulotki, te pierwsze eksponowano na: billboardach, telebimach, lawetach i przystankach MZK. Natomiast ulotki dystrybuowano w trakcie wszystkich ważniejszych imprez miejskich. Informacje o nakładzie i kosztach realizacji będą dostępne po rozliczeniu wykonania zadania zleconego do realizacji na podstawie konkursu ofert, którego budżet wynosił 30 000 zł. • tak • nie Jeśli wydano, to jakie i w jakiej ilości?  ulotki – format, liczba  plakaty – format, liczba  filmy – długość, liczba  inne, jakie? Forma, liczba  Jeśli dystrybuowano to jak i w jakiej ilości? Czy materiały były dystrybuowane przez inne podmioty niż urząd gminy (organizacje pozarządowe, wnioskodawców, mieszkańców, rady osiedli)? Jeśli nie wydano i nie dystrybuowano materiałów promocyjnych, to dlaczego? 6
 7. 7. Czy organizowano spotkania informacyjno-promocyjne KBO? Tak, np. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wykorzystywano w tym celu różnorodne imprezy, np. Jarmark św. Bartłomieja. W promocję KBO na etapie składania wniosków włączyli się uczniowie jednego z konińskich liceów. • tak • nie Jeśli tak, to: Kto był ich organizatorem?  urząd  rady osiedli  organizacje pozarządowe  projektodawcy  mieszkańcy  ktoś inny (kto?) W jakich terminach były organizowane i jaki był czas ich trwania? W jaki sposób informowano o spotkaniach? Kto prowadził spotkania? Kto występował? (np. urzędnicy, którzy wyjaśniali pewne kwestie, członkowie Zespołu ds. KBO spoza Urzędu). Jaka była frekwencja? Czy opublikowano relacje ze spotkań (najważniejsze wątki dyskusji)? W jakiej formie i gdzie opublikowano relacje ze spotkań? Jeśli nie organizowano, to dlaczego? Czy wyznaczono osoby/osobę odpowiedzialną za kampanię informacyjną? Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w ramach konkursu ofert, jest nim Towarzystwo Samorządowe. • tak • nie Jeśli tak, to proszę podać funkcję lub odpowiedzialny za zadanie wydział. Jeśli nie, to dlaczego? Czy urząd monitoruje statystki odwiedzin strony internetowej KBO? Brak informacji na ten temat. • tak • nie Jeśli tak, to: Jaka była maksymalna miesięczna liczba Unikalnych Użytkowników (UU) w miesiącach składania i wyboru projektów? Jeśli nie, to dlaczego? 7
 8. 8. Jaki był koszt i czas trwania kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z realizacją budżetu obywatelskiego? Budżet na realizację kampanii promocyjno-edukacyjnej w edycji KBO 2016 zaplanowano na 30 000 zł, dla porównania koszt tej kampanii w edycji KBO 2016 realizowanej przez Wydział Promocji UM wyniósł 42 000 zł. Na utworzenie i prowadzenie portalu Konińska Wylęgarnia Pomysłów przewidziano (zgodnie z kosztorysem zadania wybranego do realizacji w edycji KBO 2015) 25 000 zł. Informacje o faktycznie poniesionych kosztach realizacji tych zadań będą dostępne po rozliczeniu ich wykonania. Jakie wydatki były sfinansowane z budżetu (np. strona internetowa, ulotki, spotkania)? 1.2.2 Przygotowanie projektów Czy Regulamin określał zasady przygotowania projektów, które obowiązywały w badanej edycji? Regulamin określa następujące zasady przygotowania wniosków: - wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec, czyli osoba przebywająca na terenie Konina w związku z wykonywaniem pracy, edukacją lub zamieszkaniem w wieku co najmniej 16 lat; - osoby niepełnoletnie muszą do wniosku dołączyć zgodę opiekuna prawnego; - wyodrębniono dwie kategorie zadań: „małe” do 29 999,99 zł i duże od 30 000,00 zł. Formularz wniosku obejmuje następujące pozycje: - informacje o Wnioskodawcy, w tym dane kontaktowe; - informacje o zadaniu: nazwa, opis, harmonogram (nieobowiązkowy) i koszt; - informacja o oczekiwanych rezultatach zadania (nieobowiązkowe); - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Warunkiem ważności wniosku jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól. • tak Jeśli tak, to jakie zasady przygotowania projektów obowiązywały w badanej edycji? Uprawnieni wnioskodawcy  wiek  zamieszkiwanie  formularz  Inne, jakie? Wymogi formalne?  inwestycyjne – nieinwestycyjne  ogólnomiejskie – dzielnicowe  maksymalna wartość projektu: duże – małe  inne, jakie? Wymogi merytoryczne:  zgodność z prawem  zgodność z kompetencjami gminy,  zgodność z planem zagospodarowania,  możliwość realizacji zadania w danym roku budżetowym,  nie generowanie wysokich kosztów użytkowania,  inne, jakie? 8
 9. 9. Okres składania wniosków, zgodnie z § 3 Regulaminu, to od 1 do 31 maja roku poprzedzającego rok budżetowy, którego mają dotyczyć. Regulamin nie określił miejsca składania wniosków. Z poradnika „Jak składać” wynika, że należy je złożyć do Urzędu Miasta. • nie - brak kolizji z już rozpoczętymi zadaniami - nie ogranicza się wyłącznie do opracowania dokumentacji projektowej Forma składania wniosku  papierowa  elektroniczna wraz ze skanem listy popierających  inna, jakie? Konieczność oszacowania budżetu przez wnioskodawcę? Miejsce i czas składania wniosków. Określone w Regulaminie. Czy udzielano wsparcia potencjalnym wnioskodawcom? Na stronie internetowej KBO opublikowano kilka poradników na temat zasad udziału w procedurze, jednak nie wiemy czy zaspokajały one wszystkie potrzeby informacyjne ewentualnych uczestników. Wnioskodawcy mogli kontaktować się z Wydziałami Urzędu Miasta i uzyskiwać wsparcie przy projektowaniu zadań do realizacji w ramach KBO. Potencjalni wnioskodawcy merytoryczne wsparcie przy projektowaniu swoich wniosków mogli uzyskać także za pośrednictwem portalu Konińska Wylęgarnia Projektów, choć były to głównie komentarze i podpowiedzi innych uczestników procedury. • tak Jeśli tak, to w zakresie:  informacji o własności terenów  oszacowanie kosztów  innym (jakim?) W jakiej formie udzielano wsparcia:  doradztwo  spotkania  indywidualne konsultacje projektów  mailowo  telefonicznie  FAQ na stronie poświęconej KBO  dodatkowe informacje pomocne przy opracowani projektów (np.: przykładowe cenniki, diagnozy itp.) W jaki sposób informowano o możliwości skorzystania ze wsparcia:  strona internetowa miasta lub KBO  spotkania  media  ogłoszenia  ulotki  inne (jakie?) Ocena działania punktów doradczych. Czy działały w 9
 10. 10. • nie wyznaczonych  miejscach  godzinach  inne problemy (np. brak odpowiedzi na maile)? Jeśli nie udzielano wsparcia, to dlaczego? Czy etap opracowania projektów był uspołeczniony (Czy w jego przebieg włączono różne środowiska i mieszkańców)? Etap opracowania projektów był uspołeczniony. Temu celowi służył przede wszystkim portal Konińska Wylęgarnia Projektów, który pozwalał: - pomysłodawcom na skonfrontowanie własnych pomysłów z oczekiwaniami społecznymi; - zapoznać się i wyrazić opinię na temat powstających projektów. Regulamin nie nakładał na pomysłodawcę obowiązku dołączenia listy poparć pod projektem, co nieco osłabiało jego uspołecznienie. Z wymogu dołączenia listy poparć zrezygnowano na wniosek, a właściwie kilka wniosków, zgłoszonych przez uczestników konsultacji. • tak • nie Jeśli tak, to: Czy organizowano formalne i/lub nieformalne spotkania mieszkańców poświęcone dyskusji nad pomysłami? Miejsca, pory spotkań, sposób informowania o spotkaniach, sposób zorganizowania spotkań . Czy funkcjonowały fora internetowe, na których mieszkańcy mogli dyskutować o swoich pomysłach? Czy zapewniono możliwość kontaktu z wnioskodawcami? Jaka była forma i tematyka spotkań?  wyłącznie promocja KBO,  sprawy formalne związane z udziałem w KBO – składanie wniosków, głosowanie,  dyskusja mieszkańców nad potrzebami miasta/dzielnicy.  dyskusja nad pomysłami na projekty,  forma aktywna spotkania (np. warsztaty) Jeśli nie był uspołeczniony, to dlaczego? 1.2.3 Weryfikacja projektów Czy opublikowano listę złożonych projektów wraz z ich opisami? Regulamin przewiduje, że: - Sekretarz Zespołu Koordynująco-Monitorującego prowadzi rejestr wniosków i odpowiada za zamieszczenie pełnego ich wykazu w formacie edytowalnym • tak Jeśli tak, to: Czy składane propozycje publikowano:  na bieżąco  opublikowano dopiero po upływie terminu ich składania? Czy opublikowane wnioski były kompletne (np. w formie skanów)? 10
 11. 11. na stronie internetowej www.kbo.konin.pl w zakładce „Projekty” (§ 4); - po zakończeniu procedury odwoławczej Zespół Koordynująco-Monitorujący nadaje wnioskom rozpatrzonym pozytywnie ostateczną numerację, zgodną z kolejnością ich złożenia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.kbo.konin.pl w zakładce „Projekty” (§ 5). Złożone wnioski w postaci skanów wypełnionych formularzy z utajnionymi danymi wnioskodawców opublikowano w dniu 12 czerwca, czyli po zakończeniu ich przyjmowania. Natomiast listę pozytywnie zweryfikowanych, podanych pod głosowanie wniosków – zawierającą: nazwisko wnioskodawcy, nazwę, opis, koszt zadania oraz informację o wydziale UM, który go opiniował – opublikowano w dniu 5 sierpnia. Na marginesie trzeba zauważyć, że na stronie KBO nie ma zakładki „Projekty”, jest natomiast zakładka „Wnioski”. • nie Jeśli nie opublikowano, to dlaczego? Jak przebiegała weryfikacja złożonych projektów? Regulamin (§ 3 pkt 1) stanowi, że wnioski zostaną poddane weryfikacji pod względem formalno-prawnej wykonalności. Wnioski weryfikują wydziały merytoryczne Urzędu Miasta, zaś proces jest monitorowany przez powołany w tym celu przez Prezydenta Miasta Zespół Koordynująco-Monitorujący. W jego skład wchodzą przedstawiciele: urzędników (4), radnych (3) i organizacji pozarządowych (2). Na etapie weryfikacji formalnej dopuszcza się modyfikację wniosków przez ich autorów z własnej inicjatywy lub za ich zgodą na wniosek wydziału merytorycznego. Właściwe wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego dokonują oceny wniosków w ciągu 30 dni wraz z ewentualną korektą. Weryfikacja wniosków złożonych do KBO jest dokumentowana w „Karcie analizy wniosku”, te jednak nie zostały upublicznione. Nie upubliczniono także wyników weryfikacji, w szczególności ocen negatywnych. Natomiast wnioskodawcy byli informowani indywidualnie w formie pisemnej o wynikach weryfikacji. Informacja o negatywnej weryfikacji nierzadko stanowiła podstawę do odwołania. Część odwołań została rozpatrzonych pozytywnie. Zgodnie z Regulaminem autorzy projektów, które zostały negatywnie Czy w regulaminie (wybierz odpowiedzi):  określono zasady weryfikacji formalnej i merytorycznej,  określono harmonogram weryfikacji,  określono zasady odwołań? Jak wyglądała w praktyce weryfikacja:  harmonogram został dotrzymany  wskazano dokonujących weryfikacji  umożliwiono projektodawcom dokonywanie modyfikacji projektów w trakcie weryfikacji. Jeśli tak, to:  czy wprowadzenie zmiany wymagało zgody wnioskodawcy?  czy informowano wnioskodawców o wprowadzonych zmianach?  czy przewidziano możliwość odwołania od negatywnej weryfikacji? Informowano projektodawców o wyniku weryfikacji, w szczególności o powodach odrzucenia projektu(ów)? 11
 12. 12. zweryfikowane powinni zostać poinformowani o tym fakcie. Mają także prawo do odwołania się od tej decyzji w ciągu 14 dni w formie pisemnej. Odwołanie rozpatruje Komisja, a jej decyzja jest ostateczna. Nie mamy wiedzy na temat odwołań od weryfikacji. Wg deklaracji osób zaangażowanych w realizację KBO z ramienia Urzędu Miasta ta informacja zostanie uzupełniona po publikacji protokołów Zespołu Koordynująco- Monitorującego. Czy weryfikacja projektów była jawna? Na stronie internetowej KBO nie informowano o rozpoczęciu i zakończeniu weryfikacji wniosków złożonych do edycji KBO 2016. Terminy wynikają z ramowego harmonogramu określonego w Regulaminie KBO. Listę projektów poddanych pod głosowanie wraz z opisami, kosztem oraz miejscem realizacji na mapie miasta opublikowano na stronie internetowej KBO 5 sierpnia, czyli ponad 2 miesiące od zakończenia przyjmowania wniosków. • tak • nie Jeśli tak, to informowano o rozpoczęciu, zakończeniu i wynikach weryfikacji projektów? Forma, miejsce i termin publikacji tej informacji. Czy opublikowano listy projektów:  odrzuconych z przyczyn formalnych i merytorycznych wraz z uzasadnieniem,  listy projektów zakwalifikowanych do głosowania wraz z opisami? Jeśli nie była jawna lub nie opublikowano jakiejś z wymienionej powyżej informacji, to dlaczego? 1.2.4 Wybór zadań do realizacji Czy regulamin określał sposób wyboru projektów do realizacji? Zgodnie z § 10 Regulaminu o wyborze zadania do realizacji decyduje liczba uzyskanych głosów (zwykła większość). Do głosowania uprawnieni są „wszyscy mieszkańcy mający w dniu głosowania 16 lat”. Każdy uprawniony – zgodnie z § 9 – może głosować raz w dowolnej formie (osobiście w lokalu wyborczym lub elektronicznie i ma do dyspozycji po 3 głosy na zadania każdego z typów (duże i małe). Głosowanie przeprowadza Miejska Komisja Wyborcza powoływana Zarządzeniem Prezydenta Miasta, w jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i radnych oraz trzech przedstawicieli organizacji • tak Jeśli tak, to jakie były warunki dotyczące: Formy wyboru  głosowanie  ranking  inne Miejsca, czas i pory głosowania. Uprawnieni. Sposobu oddawania głosu:  internet  osobiście – urna (wyszczególnienie miejsc głosowania)  korespondencyjnie (adres nadsyłania głosów pocztą)  inne, jakie? Określono minimalną liczbę głosów do ważności wyboru projektu 12
 13. 13. pozarządowych wytypowanych przez Konińską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Skład Komisji jest jawny, został podany w Zarządzeniu Prezydenta Miasta w sprawie powołania Komisji, natomiast nie są znane składy Lokalnych Punktów Wyborczych. Głosowanie elektroniczne odbywa się za pośrednictwem strony internetowej KBO (zakładka „Głosowanie”) w okresie od 1 września do zakończenia głosowania osobistego w lokalach. Głosowanie osobiste odbywa się w druga niedzielę września w Lokalnych Punktach wyborczych – zgodnie z § 7 możliwe jest utworzenie od 6 do 10 lokali. W edycji KBO 2016 utworzono 8 punktów. Głosujący „w celu zabezpieczenia przed wielokrotnym oddaniem głosu przez tę samą osobę” jest zobowiązany do podania numeru PESEL, osoby niezameldowane w Koninie muszą zgłosić chęć głosowania w celu dopisania do bazy danych (w głoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL). Nie określono minimalnej liczby głosów do ważności wyboru zadania do realizacji, co w sytuacji, gdy głosujący może wskazać wiele projektów spośród wszystkich pozytywnie zweryfikowanych projektów, nie wydaje się koniecznie. • nie Czy dopuszczono wyłącznie głosowanie bezpośrednie czy możliwe było oddanie głosu za pośrednictwem osób trzecich? Jakie warunki trzeba było spełnić, aby głosować w czyimś imieniu? Czy możliwe było głosowanie na więcej niż jeden projekt? W jaki sposób zapewniono przejrzystość oraz bezpieczeństwo głosowania (np. zabezpieczenie urn w różnych miejscach głosowania, systemu informatycznego)? Czy prowadzono działania aktywizujące i uświadamiające głosujących? Tak, m.in. na stronie KBO http://www.kbo.konin.pl/index.php/jak- glosowac.html opublikowano poradnik „Jak głosować” w lokalu wyborczym i za pośrednictwa strony internetowej; prezentacji wniosków poddanych pod głosowanie dokonano w trakcie imprezy „Finał Lata” w dniu 26 sierpnia. • tak • nie Jeśli tak, to w jakiej formie:  spotkań  debat  dyskusji  forów internetowych aktywizujących mieszkańców do głosowania, umożliwiających zapoznanie się i dyskusję nad projektami zakwalifikowanymi do głosowania?  inne, jakie? Tematyka, forma (np. moderowanie), czas i miejsce spotkań, organizator, dostępność, informowanie, frekwencja, sprawozdania. Czy informowano na bieżąco o przebiegu głosowania (frekwencji)? Jeśli nie prowadzono, to dlaczego? 13
 14. 14. Jak przebiegało głosowanie? Komisja Wyborcza „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na 2016 rok została powołana Zarządzeniem Nr 105/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 sierpnia 2015 roku. Zarządzenie opublikowano w BIP UM Konin w dni 14 sierpnia 2015 r. https://bip.konin.eu/index.php? d=pz_szczegoly&id=1216&kad= (dostęp 5.10.2015 r.). W skład Komisji weszło 7 osób (struktura zgodna z Regulaminem). Za udział w pracach Komisji każdemu członkowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 260 zł. Wynagrodzenie w tej samej wysokości przysługuje także członkom Komisji w Lokalnych Punktach Wyborczych. Komisja pracuje na podstawie Regulaminu określonego Zarządzeniem Nr 106/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 sierpnia 2015 roku. Lokalne Punkty Wyborcze zostały określone Zarządzeniem Nr 108/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 13 sierpnia 2015 roku. Członków czteroosobowych Komisji w tych Lokalach powołuje Miejska Komisja Wyborcza (w składzie musi znaleźć się po jednym przedstawicielu Urzędu Miasta i trzech mieszkańców wskazanych przez KRDPP). Uchwały Komisji powołujące Komisje w Punktach nie są dostępne. Głosowanie – w zależności od formy – odbyło się w dwóch terminach: - elektroniczne od 1 do 13 września (do godziny 18:00); - osobiście 13 września (niedziela, w godzinach od 9:00 do 18:00). Wstępne wyniki głosowania ogłoszono już 14 września (poniedziałek), zaś ostateczne w określonym w Regulaminie (§ 8) terminie 14 dni od zakończenia głosowania. W głosowaniu wzięło udział prawie 6 500, czyli około 10,5% osób uprawnionych do głosowania w wyborach powszechnych, w tym 90% głosowało elektronicznie. Oddano prawie 25 tysięcy głosów, z tego ponad 88% w formie elektronicznej. 27 spośród ponad 600 kart do głosowania oddanych w głosowaniu osobistym (czyli około 4%) było nieważnych. Głosowanie przebiegało bez większych problemów, choć uczestnicy Grupy na FB sygnalizowali niedziałającą stronę do głosowania czy sytuacje oddawania dużej liczby głosów z jednego adresu IP, z czego po weryfikacji danych się Czy harmonogram określał termin ogłoszenia wyników głosowania? Czy został dotrzymany i dotrzymano formy opublikowania wyników? Czy zagwarantowana była różnorodność miejsc głosowania osobistego przeciwdziałające wykluczeniu niektórych grup potencjalnych głosujących: instytucje władzy (urząd miasta, siedziby jednostek pomocniczych), kultury (domy kultury, biblioteki), edukacji (szkoły, przedszkola, świetlice); pomocy społecznej (OPS, DPS), sportu (OSiR), inne (jakie?) Czy były przypadki naruszenia zasad głosowania, zbierania głosów pod kartami itd. itp.? Czy zgłoszono formalnie protesty do przebiegu głosowania? 14
 15. 15. wycofali. Jednak formalnie, do dnia opracowania wstępnej wersji raportu, nie zgłoszono żadnego protestu do wyników głosowania i wyboru zadań. Czy regulamin zawierał wytyczne w sprawie ustalania ostatecznej listy rankingowej? Regulamin § 10 stanowi, że o kolejności zadań na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych głosów (większość zwykła). Do realizacji w 2016 r. zostaną zakwalifikowane te zadania, których skumulowany koszt (licząc od zadania z największą liczbą głosów), nie przekroczy wartości puli na dany typ, czyli 30% dla zadań „małych” i 70% dla zadań „dużych”. Natomiast w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zadań, w ramach danej kategorii zadań „małych” lub „dużych”, tej samej liczby głosów, kolejność zadań ustali Komisja Wyborcza w drodze losowania. Zgodnie z § 13 Regulaminu, w przypadku „niewykorzystania puli” Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miasta propozycje uzupełnienia grup wniosków o wnioski niewybrane, mające największą liczbę głosów pod warunkiem, że mieszczą się w puli przyznanych środków finansowych. Ponadto „Prezydent wraz z Radą Miasta może podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację wybranych zadań w przypadku, gdy realna suma realizacji zadań przekracza założoną dla Budżetu Obywatelskiego kwotę na dany rok budżetowy.” Regulamin nie odnosi się do kwestii oszczędności powstałych na etapie realizacji wybranych zadań i sposobu ich wykorzystania. • tak • nie Jeśli tak, to: Według liczby głosów do wyczerpania puli. Czy zasady pozwalały rozstrzygnąć sytuacje wątpliwe, np. zasady ustalania kolejności w przypadku:  równej liczby punktów,  nie zmieszczenia się „całego projektu” w puli środków,  głosowania w przypadku zgłoszenia 1 wniosku,  minimalnej liczby głosów do ważności głosowania? Czy Regulamin określał zasady rozdysponowania tzw. „resztówek”? Inne, jakie? Jak przebiegał wybór projektów do realizacji? Regulamin nie precyzuje terminu dokonania wyboru wniosków do realizacji. W § 11 określa się, że „Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników głosowania Miejska Komisja Wyborcza przekazuje wybrane do realizacji wnioski Prezydentowi Konina w celu ujęcia w projekcie Budżetu Miasta Konina.” Informacja o wnioskach wybranych przez Mieszkańców w głosowaniu w dniu 13 września 2015 r. oraz wnioskach niewybranych, które Prezydent Miasta Konina, działając w zgodzie z Regulaminem KBO, przedłoży Radzie Miasta Czy harmonogram określał termin wyboru projektów? Czy został dotrzymany i dotrzymano formy opublikowania wyników? Czy w trakcie wyboru projektów do realizacji konieczne było zastosowanie specjalnej procedury? (liczba, typ, rozstrzygnięcie) W jaki sposób rozstrzygano wątpliwości wykraczające poza procedurę? Jaka była skala nie wykorzystania wszystkich oddanych głosów? (odsetek głosów oddanych na projekty, które nie zostały wybrane do realizacji w stosunku do ogólnej liczby głosów). 15
 16. 16. Konina została opublikowana na stronie KBO w dniu 28 września br. Zgodnie z § 12 Regulaminu wybrane zadania zostały wpisane do budżetu miasta Konina na rok 2016. W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano 26 projektów „małych”, czyli prawie 2/3 złożonych, na kwotę 592 619,17 zł i 1 „duży” na kwotę 1 257 620 zł. W związku z „niewykorzystaniem puli” Prezydent Miasta zaproponował uzupełnienie listy o 3 projekty „małe” na łączną kwotę 11 000 zł i 2 „duże” na kwotę 127 170 zł. Tym samym w ramach procedury KBO 2016 roku do realizacji wybrano łącznie 32 zadania, których szacunkowy koszt wynosi 1 976 609,17 zł, czyli 98,8% przewidzianej puli środków. Prawie połowa oddanych głosów nie została wykorzystana – na zwycięskie projekty padło 47, 7% głosów, przy czym na „duże” tylko 12,5% , a po wyborze dokonanym przez Prezydenta 17,7%, zaś na „małe” ponad 91%. Jakie informacje o przebiegu głosowania i informowania zawierał regulamin i jaka była praktyka w tym zakresie? Zgodnie z § 8 Regulaminu „Szczegółowe wyniki głosowania na każdy z wniosków oraz lista wybranych wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://www.kbo.konin.pl/ w zakładkach „Głosowanie mieszkańców” i „Ogłoszenie wyników”.” Publikacja nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia głosowania.” Wstępne wyniki głosowania i wyboru zadań do realizacji w 2016 r. opublikowano na stronie internetowej KBO w zakładce „Aktualności” w dniu 14 września. Informacja zawierała listę „zwycięskich” projektów z podaniem liczby uzyskanych głosów. Pełne wyniki głosowania opublikowano w terminie późniejszym w zakładce „Wyniki” – obejmowały one informację o liczbie kart wyjętych ze wszystkich urn, liczbie głosów uzyskanych przez każdy z projektów w rozbiciu na głosy oddane elektronicznie i osobiście. Nie opublikowano innych statystyk głosowania, np. z podziałem na kategorie projektów. W jaki sposób faktycznie poinformowano o głosowaniu i jego wynikach? Sposób i czas opublikowania wyników głosowania  strona internetowa Urzędu,  strona internetowa BO/KBO,  profile społecznościowe,  media lokalne,  tablice ogłoszeń,  inne (jakie?). Czy opracowano i opublikowano statystyki głosowania? Czy projektodawców poinformowano o wynikach głosowania? 16
 17. 17. 1.2.5 Realizacja projektów Czy regulamin KBO odnosi się do realizacji wybranych zadań? Regulamin KBO (§ 13) co prawda odnosi się do realizacji wybranych zadań, jednak rozumie przez to ujęcie ich „w projekcie Budżetu Miasta Konina”. Przy czym, co istotne „Radni Miasta Konina, zatwierdzając Budżet Miasta Konina zgodnie z procedurą jego uchwalania, zobligowani są przyjąć wszystkie wybrane przez mieszkańców wnioski.” Natomiast nie odnosi się do wykonania wybranych zadań, udziału w tym procesie mieszkańców, ani nawet informowania o postępach w realizacji. • tak • nie Jeśli tak, to co obejmuje:  informowanie o postępach realizacji  zasady współpracy z wnioskodawcą  inne rozwiązania? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zadania wybrane w poprzednicy edycjach przez mieszkańców zostały zrealizowane? Na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej KBO i na profilu na portalu społecznościowym możemy stwierdzić, że zadania wybrane w roku ubiegłym bądź w większości zostały zrealizowane bądź są w realizacji. Choć niektóre realizowane są „z kłopotami”, a jedno nie zostanie zrealizowane w ogóle (dokumentacja przebudowy ulicy Przemysłowej) – zob. http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/budzet-obywatelski-z- klopotami.html (dostęp 18.10.2015 r.). • tak • nie Jeśli tak, to:  w jakim czasie?  w jakim zakresie (zgodność z projektem)?  jakim koszcie? Jeśli nie, to:  czy rozpoczęto ich realizację?  czy odstąpiono od realizacji?  inne (np. zmiana procedury) Dlaczego nie rozpoczęto lub niezrealizowano projektów? Czy informuje się o postępach realizacji zadań? O postępach w realizacji zadań wybranych w edycji KBO 2015 informuje się na stronie internetowej KBO, i wybiórczo w przewidzianej do tego celu zakładce „Realizacja”, i profilu na portalu społecznościowym. Zbiorczą informację na ten temat zawiera wpis pt. „Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców w głosowaniu we wrześniu 2014 r.” (http://kbo.konin.pl/index.php/news- jeden/items/realizacja-projektow-wybranych-przez-mieszkancow-w- glosowaniu-we-wrzesniu-2014-r.html, dostęp 6.10.2015 r.). • tak • nie Jeśli tak, to: forma i czas publikacji informacji Czy zrealizowane projekty oznacza się logo KBO lub w inny sposób o podobnym charakterze? Jeśli nie, to dlaczego? 17
 18. 18. Czy pomysłodawcy brali udział w realizacji zgłoszonych przez nich zadań? Większość wybranych do realizacji zadań to przedsięwzięcia inwestycyjne, zatem jest to wyłączną domeną samorządu. W większości wypadków realizacja polega na wyborze zewnętrznego wykonawcy. Do wyjątków należą zadania: - „Ja też mam super wakacje”, które, zgodnie z opisem, zostało zlecone do wykonania organizacji pozarządowej – Stowarzyszeniu Aktywności Lokalnej „Młodzi Aktywni”; - „Murale na Starówce”, w którego realizację włączyła się pomysłodawczyni, a także inne osoby. Pomysłodawcy zadań przyjętych do realizacji byli informowani o zmianach dokonywanych w trakcie ich realizacji (budżet, harmonogram). Wydaje się jednak, że w realizację niektórych innych zadań można włączyć mieszkańców, w szczególności autorów projektów (np. nasadzanie tulipanów). • tak • nie Jeśli tak, to czy mieli wpływ na ostateczny kształt zrealizowanego projektu? Jeśli nie, to dlaczego? Czy regulamin KBO zawiera zapisy o postępowaniu w sytuacji gdy realne koszty realizacji przekraczały dopuszczalne limity? Regulamin KBO nie odnosi się do tej kwestii. Tego typu sytuacje miały miejsce, np. zadanie pt. Wieże lęgowe dla jerzyków – wybudowano 3 zamiast planowanych 7. • tak • nie Jeśli, tak, to jak było to unormowane? Jeśli nie, to jak postępowano w takiej sytuacji? 1.2.6 Budżet KBO Jaki odsetek wydatków budżetowych JST wyodrębniono na KBO? 0,52% Czy w trakcie edycji dokonano zmiany wielkości puli na KBO? • tak Jeśli tak, to dlaczego? 18
 19. 19. Wysokość budżetu na KBO została określona na cały okres obowiązywania Regulaminu, czyli do roku 2019 i wynosi po 2,0 mln zł na każdy rok. • nie Odstępstwa od zasad i protesty dotyczące funkcjonowania KBO Czy w trakcie realizacji, na którymkolwiek etapie zauważono odstępstwa od zasad lub zostały zgłoszone protesty dotyczące funkcjonowania KBO? Nie zidentyfikowano takich zdarzeń. • tak • nie Jeśli tak, to: na jakim etapie i jakiego rodzaju? w jaki sposób je rozwiązywano? czy zgłoszono formalnie protesty do wyniku wyboru projektów? 1.3 Ewaluacja KBO Czy regulamin przewiduje ewaluację KBO? Tak, jednak zapisy odnoszące się do tego aspektu są lakoniczne i dość ogólne: „Realizacja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego podlega rokrocznej ewaluacji i monitoringowi.”, a „Wyniki ewaluacji powinny być wykorzystywane do wprowadzania zmian, które mają na celu doskonalenie procesu realizacji Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.”. Nie wskazano ani formy, ani czasu, ani podmiotu odpowiedzialnego za ewaluację, choć w ostatnim zdaniu Regulaminu powierza się monitoring realizacji KBO Zespołowi Koordynująco-Monitorującemu. Co jednak jest procesem innego typu niż ewaluacja. • tak • nie Jeśli tak, to: W jakim czasie? Jakiej Formie ? Z czyim udziałem? Inne? Jeśli nie, to dlaczego? Czy wykonano ewaluację realizacji poprzednich edycji KBO? Nie wykonano ewaluacji poprzedniej edycji, jedynie przeprowadzono konsultacje zmian w Regulaminie. Planowana jest ewaluacja po zakończeniu tegorocznej edycji. • tak Jeśli tak, to: Czy w proces byli zaangażowani mieszkańcy? Jakie dane wykorzystano? Ankiety, wywiady, raporty zewnętrzne, własne. Kto uczestniczył w ewaluacji (zespół ds. KBO, społeczność lokalna – 19
 20. 20. • nie organizacje pozarządowe, mieszkańcy)? Czy zachęcano potencjalnych uczestników do udziału w ewaluacji? Jeśli nie, to dlaczego? Czy informowano o rozpoczęciu, realizacji i zakończeniu ewaluacji? Nie dotyczy. • tak • nie Jeśli tak, to jaka była forma i czas publikacji informacji. Czy opublikowano raport z ewaluacji? Forma, miejsce i czas publikacji Jeśli nie, to dlaczego? Kto dokonywał ewaluacji i jaki był koszt tego procesu? Nie dotyczy. Czy w kolejnej edycji KBO dokonano zmian regulaminu jego realizacji? W Regulaminie KBO 2016 w porównaniu z wersją ubiegłoroczną dokonano między innymi następujących zmian: - zastąpiono Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego Zespołem Koordynująco- Monitorującym, który wyposażono w kompetencje koordynacji i monitorowania procesu, w szczególności weryfikacji wniosków; - uzupełniono procedurę weryfikacji wniosków o możliwość odwołania się od negatywnej oceny; - dokonano zmian harmonogramu realizacji poszczególnych etapów; - zmieniono strukturę podziału puli środków na poszczególne typy projektów „małe” i „duże”; - wprowadzono głosowanie elektroniczne; - uzupełniono Regulamin o zapisy dotyczące ewaluacji realizacji procedury, prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej. • tak • nie Jeśli tak, to jakie zmiany wprowadzono? Czym było podyktowane wprowadzenie tych zmian:  koniecznością wyeliminowania problemów w realizacji,  koniecznością zabezpieczenia się przez odstępstwami od procedury,  wynikami ewaluacji,  inne, jakie? Jeśli nie, to dlaczego? 20
 21. 21. 1.4 Problemy ogólne 1.4.1 Zasoby realizacji KBO/BO Czy Urząd zabezpieczył środki na obsługę KBO? Tak, Urząd Miasta zabezpieczył środki na promocję i wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Wyborczej. • tak • nie Jeśli tak, to: Jakie były fundusze przeznaczone na publikacje, spotkania i inne? Czy środki były wystarczające? Jeśli nie, to dlaczego? Jakie kadry z ramienia urzędu były odpowiedzialne za realizację KBO? W realizację KBO 2016 zaangażowani byli pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych, wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta weryfikujący wnioski. Liczba pracowników, jednostki organizacyjne Kto koordynował realizację KBO? Czy realizacja KBO była zajęciem dodatkowym czy oznaczała zmniejszenie dotychczasowego zakresu obowiązków? Czy zatrudniono nowych pracowników? Czy Rada i radni JST zostali włączeni w realizację KBO? W realizację KBO w dużym stopniu włączony jest organ stanowiący, czyli Rada Miasta. Po pierwsze ustanawiają jego zasady w formie uchwały. Projektowane zmiany Regulaminu były przedmiotem obrad komisji (Choć raczej trzeba przyznać, że miały być przedmiotem obrad połączonych Komisji Rady Miasta: Finansów i Infrastruktury, jednak z powodu nieobecności „Kierownika Centrum Organizacji Pozarządowych – autora projektu uchwały” Komisja nie zaopiniowała projektu uchwały. Zob. pkt 19 Protokołu Nr 5/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów oraz Komisji Infrastruktury które odbyło się w dniu 23 marca 2015 r.) oraz dyskusji na sesji Rady Miasta w dniu 25 marca. Po drugie, Regulamin. przewiduje udział radnych zarówno w • tak Jeśli tak, to: Czy radni brali udział w opracowywaniu zasad?  inicjowali KBO,  uchwalali regulamin  wchodzili w skład Zespołu ds. KBO,  KBO był dyskutowany na posiedzeniach komisji, sesjach Rady,  był przedmiotem interpelacji radnych.  Czy radni brali udział w promowaniu i informowaniu mieszkańców o KBO? Jeśli tak, to w jaki sposób?  brali udział w spotkaniach,  aktywizowali mieszkańców do udziału w spotkaniach, składaniu wniosków, głosowaniu, 21
 22. 22. Zespole Kordynująco-Monitorującym, jak Miejskiej Komisji Wyborczej, czyli ciałach odpowiedzialnych za weryfikacje złożonych wniosków, głosowanie oraz ogólny nadzór nad przebiegiem procedury. Radni korzystają także z czynnego prawa do udziału w procedurze, to znaczy składają wnioski do KBO, co jednak spotyka się z krytyką gremiów decyzyjnych. Potwierdzeniem tego jest następujący komentarz Przewodniczącego Rady Miasta: „Napocznę nieśmiało, ponieważ nie jest to temat nowy, wracamy po pierwszym roku jego działania. Wiemy, jaki entuzjazm nam towarzyszył rok temu, kiedy się do tego przymierzaliśmy. Duży wkład pracy miała w tym rada, a zwłaszcza Mateusz Cieślak, który już w tej kadencji z nami nie pracuje, ale chciałbym mu jeszcze raz za to podziękować. Wiedzieliśmy o tym, że ten rok działania tego Konińskiego Budżetu Obywatelskiego pokaże nam, gdzie są słabe punkty tego programu, który przyjęliśmy. I te słabe punkty wydaje się, że w tym projekcie zostały skorygowane. Ja się cieszę, że jest wyraźny zapis, żebyśmy my radni nie wyręczali mieszkańców w tym zakresie, ponieważ o tym od wielu lat mówimy, ponieważ do nas mieszkańcy docierają i my mamy wyrażać opinię mieszkańców składając wnioski do budżetu. Mamy na to szansę trzykrotnie praktycznie tzn., jako każdy z radnych do 25 września, potem, jako wnioski komisji i jeszcze na sesji budżetowej, więc stworzyliśmy instrument Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, żeby nie dublować naszej roboty. Mimo moich apeli szczerych tak się nie stało i wielu radnych wnioski do tego budżetu w tamtym roku składało, tym samym absorbując część pewnych środków, które chcieliby zagospodarować mieszkańcy. Istotą rzeczy z nazwy tego budżetu jest to, żebyśmy jednak tej przestrzeni aktywności mieszkańców im nie zabierali. I mam nadzieję, że ten zapis, który wprowadziliśmy będzie tym skutkował, żebyśmy rzeczywiście dali szansę mieszkańcom wprost się wypowiedzieć, bo taka jest idea tego Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Że on działa, to wszyscy wiemy, bo sporo tych zadań, choć nawet nie na duże pieniądze jest prowadzone i one kapitalnie usprawnią chociażby spędzanie wolnego czasu przez mieszkańców na osiedlach.” (Za: pkt. 21 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Sesji Rady Miasta Konina w dniu 25 marca 2015 r. • nie  w inny sposób (jaki)? Jeśli nie byli włączeni to dlaczego? Czy jednostki pomocnicze (JP - rady dzielnic, osiedli, sołectwa) – jeśli istnieją - zostały włączone w realizację KBO? • tak Jeśli, tak, to w jaki sposób? Czy JP brały udział w opracowywaniu zasad? 22
 23. 23. Nie dotyczy. Brak jednostek pomocniczych. • nie • nie dotyczy  przedstawiciele JP wchodzili w skład Zespołu ds. KBO  regulamin KBO był dyskutowane w JP  regulamin KBO był przedmiotem interwencji JP  regulamin KBO był konsultowany z JP Czy JP brały udział w promowaniu i informowaniu mieszkańców o KBO?  organizowały spotkania dotyczące KBO  aktywizowali mieszkańców do udziału w KBO  w inny sposób, jaki? Jeśli nie, to dlaczego? Jak urzędnicy byli przygotowani do realizacji KBO? Urząd Miejski w Koninie współpracuje z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w zakresie standardów budżetów partycypacyjnych. Brak szczegółowych informacji na ten temat. Skąd czerpali wiedzę o KBO? Czy organizowano szkolenia dla urzędników lub wysyłano ich na szkolenia? 1.4.2 KBO a polityki JST Czy w regulaminie KBO jest odniesienie do polityk JST (strategia rozwoju gminy, strategie, programy i plany sektorowe)? Nie. Regulamin odnosi się ogólnie do zgodności z prawem i kompetencji gminy. • tak • nie Jeśli tak, to: Czy w trakcie weryfikacji formalnej zgłaszanych projektów powoływano się na zapisy w dokumentach strategicznych? Jeśli nie, to dlaczego? Czy zadania wybrane w danej edycji KBO są wpisane do uchwały budżetowej? Zgodnie z § § 11 i 12 Prezydent Miasta ujmuje wybrane do realizacji wnioski w projekcie Budżetu Miasta Konina (na przyszły rok/rok, którego dotyczy KBO). • tak • nie Jeśli tak, to: Czy zadania BO dołączone do uchwały budżetowej są wyszczególnione w załączniku do niej? 23
 24. 24. Zaś radni „zatwierdzając Budżet Miasta Konina zgodnie z procedurą jego uchwalania, zobligowani są przyjąć wszystkie wybrane przez mieszkańców wnioski.”. Wybrane zadania zostały wpisane do uchwały budżetowej (np. załącznik nr 3do uchwały budżetowej na rok 2015 Plan wydatków majątkowych realizowanych ze środków budżetowych miasta Konina na 2015 rok, poz. 9 i 10). Zostały także wpisane do uchwały budżetowej Miasta Konina na rok 2016. Jeśli nie, to dlaczego? Czy w momencie wdrożenia KBO zmieniła się pula środków na konkursy ofert na realizację zadań publicznych? W latach 2013-2015 odnotowano zmniejszenie puli środków na realizację zadań publicznych – zgodnie z danymi zawartymi w załącznikach nr 11 do uchwał budżetowych „Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań miasta” – odnotowano zmniejszenie planowanej puli środków przeznaczonych na dotacje z 20,3 mln zł do 17,2 mln zł, czyli o ponad 15%, w tym na dotacje celowe z 8,1 mln zł do 6,6 mln zł, czyli o ponad 18%; zaś w ramach Rocznego Programu Współpracy Miasta Konin z organizacjami pozarządowymi o około 3,5% (z 5,85 mln zł do 5,66 mln zł - Pierwsza z podanych kwot za: Sprawozdanie z realizacji RPW w 2013 r., druga za: Uchwała w sprawie RPW 2015). • tak • nie Jeśli tak, to w jakim kierunku i dlaczego? 1.4.3 Efekty społeczne realizacji KBO Czy w wyniku wdrożenia KBO pojawiły się grupy nieformalne? Brak informacji na ten temat. • tak • nie Jeśli tak, to jakie? Czy mieszkańcy podejmowali działania na rzecz promocji swych pomysłów? • tak Jeśli tak, to jakie? Jakie formy działań promocyjnych ze strony mieszkańców pojawiły 24
 25. 25. Tak, na wiele różnych sposobów, m.in.: plakatowanie miasta, za pośrednictwem portalu Facebook, promocja w czasie imprezy „Finał Lata”. W promocję włączyły się także konińskie spódzielnie mieszkaniowe (np. zamieszczanie ogłoszeń o KBO w blokach). • nie się w trakcie realizacji procesu KBO? 1.5 Inne uwagi do założeń i realizacji KBO 25
 26. 26. 2. Wykaz źródeł informacji uchwały / rozporządzenie ws. KBO protokoły z posiedzeń komisji i rady miastach:  Uchwała Nr 96 Rady Miasta Konina z dnia 25.03.2015 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2016-2019;  Uchwała Nr 769 Rady Miasta Konina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie realizacji „Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” na lata 2015-2019;  Zarządzenie Nr 54/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 maja 2015 roku;  Zarządzenie Nr 133/2013 Prezydenta Miasta Konina z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie powołania i trybu pracy Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego na 2015 rok;  Uchwała nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Konina na 2015 rok;  Uchwała nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok;  Uchwała nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19.12.2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2013 rok;  Uchwała Nr 905 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok;  Statut Miasta Konina (tekst ujednolicony).  Uchwała nr 247 Rady Miasta konina z dnia 16.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2016 rok protokoły z posiedzeń zespołów ds. KBO:  Protokół ze spotkania Zespołu Koordynująco-Monitorującego KBO w dniu 19 maja br. uzasadnienia odrzuconych pomysłów:  Niedostępne w okresie opracowania raportu z monitoringu. kopie składanych projektów przez mieszkańców:  dostępne na stronie internetowej KBO inne dokumenty:  Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Sesji Rady Miasta Konina w dniu 25 marca 2015 r.;  Protokół Nr 5/2015 ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów oraz Komisji Infrastruktury w dniu 23 marca 2015 r.;  Protokoły z posiedzeń Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 2015 r.;  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Miasta Konina z organizacji pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.  Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 5 lutego 2015 r.  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pt. ,,Promocja Konińskiego  Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.” 26
 27. 27.  Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących realizacji "Konińskiego Budżetu Obywatelskiego" na lata 2015 -2019  Obywatelska Strategia Konin 2020, Akcja Konin http://www.old.akcjakonin.pl/wp-content/uploads/2012/10/Konin-Miasto-Obywateli- Strategia.pdf oficjalna strona internetowa KBO:  http://www.kbo.konin.pl/ oficjalna strona internetowa JST:  http://www.konin.pl/  https://bip.konin.eu profile społecznościowe KBO:  https://www.facebook.com/koninskibudzetobywatelski  https://www.facebook.com/groups/200827826781503/ inne strony internetowe:  http://pkw.gov.pl/  http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_Ponowne_glosowanie/2661 (dostęp 28.09.2015 r.)  http://www.budzet-obywatelski.akcjakonin.pl/ - strona prowadzona przez Stowarzyszenie Akcja Konin  http://pomysl.konin.pl/ - Konińska Wylęgarnia Pomysłów - właścicielem portalu jest Miasto Konin doniesienia medialne o KBO:  http://www.wirtualnykonin.pl/go.live.php/PL-H167/aktualnosci/25883/konin-mlodziez-promuje-budzet-obywatelski.html (dostęp 6.10.2015 r.)  http://www.przegladkoninski.pl/news/id/1253/Chca_podwazyc_wyniki_wyborow.html (dostęp 11.09.2015 r.)  http://www.mmszczecin.pl/artykul/sciezki-rowerowe-w-szczecinie-do-likwidacji-kierowcy,3539692,art,t,id,tm.html (dostęp 18.10.2015 r.)  http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/budzet-obywatelski-z-klopotami.html (dostęp 18.10.2015 r.) 27

×