Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Biotalousstrategian esittely(20)

Anúncio

Mais de Biotalous.fi(20)

Biotalousstrategian esittely

 1. biotalous.fi | 8.5.2014 Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia 8.5.2014
 2. biotalous.fi | 8.5.2014 Biotalous on talouden seuraava aalto Biotalous on talouden seuraava aalto, joka tuottaa talouskasvua ja hyvinvointia. Suomi on biotalouden suurvalta. Meillä on runsaasti uusiutuvia luonnonvaroja, teollisia vahvuuksia, korkeatasoista osaamista ja notkeutta, jotka luovat erinomaiset edellytykset olla biotalouden edelläkävijä maailmassa. BKT ja Hyvinvointi Luontaistalous Fossiilitalous 1900 2014 2030
 3. biotalous.fi | 8.5.2014 Biotalous nousee tarpeesta Uusiutumattomille raaka- aineille on pakko löytää vaihtoehtoja. • Ilmastonmuutos • Väestönkasvu • Uusiutumattomien raaka- aineiden niukkuus • Huoli ympäristöstä Väestön kasvun vuoksi 2030 maailmassa tarvitaan: 50 % enemmän ruokaa 45 % enemmän energiaa 30 % enemmän vettä
 4. biotalous.fi | 8.5.2014 Mitä biotalous on? • Biotaloudessa uusiutuvia luonnonvaroja käytetään monipuolisesti ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. • Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä edistää talouskehitystä ja luo uusia työpaikkoja kestävän kehityksen mukaisesti. • Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, maaperän, peltojen ja vesistöjen biomassa eli eloperäinen aines sekä makea vesi. • Ekosysteemipalveluja ovat luonnon tarjoamat palvelut kuten hiilidioksidin sitominen ja virkistysmahdollisuudet. • Biotalouteen kuuluu olennaisena osana myös se, että luonnonvaroja ei tuhlata, vaan niitä käytetään ja kierrätetään tehokkaasti.
 5. biotalous.fi | 8.5.2014 Missä on Suomen mahdollisuus? • Nopeasti kehittyvä globaali kysyntä, aikaiset markkinoille menijät hyötyvät eniten – Suomen tulee kyetä näkemään eteenpäin, tunnistamaan markkinamahdollisuudet ja valitsemaan osaamiskärkensä • Suomella on vahvoja kilpailuetuja, joilla hyödyntää murrosta: – Olemme oppineet elämään biotaloudesta ja kehittäneet tätä varten tehokkaita teknologioita – Suomella on maailman 4. suurin biokapasiteetti per capita – toisaalta biomassat ovat Suomen ainoita raaka-ainerikkauksia – Meillä on edelleen mahdollista lisätä merkittävästi kestävää biotalouden hyödyntämistä – Olemme biotaloudessa jo liikkeellä ja meillä on tähän joukko globaaleilla markkinoilla menestyviä yrityksiä
 6. biotalous.fi | 8.5.2014 Biotalouden tulevaisuus tehdään yhteistyöllä • Yhteistyö ja teknologioiden yhdistäminen tekevät Suomesta todellisen biotalouden edelläkävijän. • Suomessa on vahva metsäalan, teknologian, rakentamisen, energian, kemian sekä elintarvike- ja terveysalan osaaminen. • Me olemme yhdessä kehittäneet uudenlaista osaamista, teknologioita ja ratkaisuja.
 7. biotalous.fi | 8.5.2014 Liikevaihto yhteensä 60 mrd € Osuus työllisistä 13% Osuus viennistä 26% Biotalouden merkitys Suomelle 2025 mennessä Suomi tavoittelee biotalouden tuotoksen kasvattamista 100 miljardiin euroon ja tämän kasvun myötä 100 000 uutta biotalouden työpaikkaa. Biotalous yhdistää puunjalostusta, kemiaa, energiaa, rakentamista, teknologiaa sekä ravinto- ja hyvinvointiratkaisuja. Suomen biotaloudesta noin puolet on metsäbiotaloutta.
 8. biotalous.fi | 8.5.2014 Biotalous Suomessa numeroina Tuotos Arvonlisäys Työlliset Vienti milj. € milj. € milj. € Ruoka yhteensä 16 093 4 356 128 400 515 Maatalous 4 822 1 658 90 100 0 Elintarviketeollisuus 11 271 2 698 38 300 515 Biotalouden tuotteet yhteensä 29 273 9 317 101 400 13 819 Metsätalous 4 232 2 898 25 000 68 Puutuoteteollisuus 6 870 1 542 36 400 2077 Massa- ja paperiteollisuus 13 653 2 967 23 300 9185 Rakentaminen 9 228 3 344 58 120 100 Kemianteollisuus 1 644 434 1 600 1 347 Lääketeollisuus 1 339 845 4 100 932 Uusiutuva energia 4 033 1 903 5 801 0 Veden puhdistus ja jakelu 610 400 2 700 0 Biotalouden palvelut yhteensä 2 993 1 416 33 900 0 Luontomatkailu 2 737 1 226 32 000 0 Metsästys 85 79 100 0 Kalastus 171 111 1 800 0 Koko biotalous 60 685 20 104 319 321 14 248 Koko kansantalous 375 777 163 424 2 509 500 54 221 Biotalouden osuus 16,1 % 12,3 % 12,7 % 26,3 % Luvut vuodelta 2011
 9. biotalous.fi | 8.5.2014 Biotalouden uusi liiketoiminta • Biopohjaiset tuotteet (esim. biomuovit ja -komposiitit, puupohjaiset tekstiilikuidut) • Bioenergia (esim. bioöljy ja -diesel) • Kemianteollisuus (biomassat raaka-aineena) • Uudet teknologiat (erityisesti puhtaat teknologiat ja bioteknologia) • Puurakentaminen urbaanissa ympäristössä • Puhtaat elintarvikkeet ja ravinteiden kierrätyksen sivuvirrat • Bioteknisesti tuotetut lääkkeet • Palvelut teollisuudessa ja luontoekosysteemeissä * Lähde: Tilastokeskus, 2011; tilastoissa ei ole mukana esimerkiksi palveluita
 10. biotalous.fi | 8.5.2014 Biotalouden arvoketjut Puunjalostus Kemia Energia Ruoka Rakentaminen Ekosysteemipalvelut Bio- massat Tuotteet Osaaminen Biotalous hyödyntää puhtaita teknologioita (cleantech) tuottaessaan tuotteita ja palveluita kestävästi.
 11. biotalous.fi | 8.5.2014 1.KILPAILUKYKYINEN BIOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Biotalouden kasvulle luodaan kilpailukykyinen toimintaympäristö 2. UUTTA LIIKETOIMINTAA BIOTALOUDESTA Biotalouteen luodaan uutta liiketoimintaa riskirahoituksen, rohkeiden kokeilujen ja toimialarajojen ylittämisen avulla 3. VAHVA OSAAMISPERUSTA BIOTALOUDELLE Biotalouden osaamisperustaa kehitetään koulutusta ja tutkimustoimintaa uudistamalla 4. BIOMASSOJEN KÄYTETTÄVYYS JA KESTÄVYYS Biomassojen saatavuus, raaka-ainemarkkinoiden toimivuus ja käytön kestävyys turvataan Toimeenpanojaseuranta Strategisetpäämäärät SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta
 12. biotalous.fi | 8.5.2014 1. Kilpailukykyinen biotalouden toimintaympäristö – Biotalouden ennakointi ja kasvukärkien valinta – Julkisiin hankintoihin kannustimet korvata uusiutumattomia luonnonvaroja uusiutuvilla – Ohjauskeinojen (ml. sääntely) inventointi ja kehittäminen – Älykkäät vihreät kaupunkiseudut kehitysympäristönä 2. Biotalouden uusi liiketoiminta – Kasvatetaan biotalouden pääomarahoitusta ja innovaatiopanostuksia – Rahoitetaan uusien biotalouden ratkaisujen pilotointeja ja demonstrointeja – Biotalouden aineetonta arvonluontia edistetään tuotteiden ja palveluiden arvonlisän nostamiseksi Toimenpiteiden top 4
 13. biotalous.fi | 8.5.2014 Toimenpiteiden top 4 3. Vahva biotalouden osaamisperusta – Koulutuksen sisältöjä kehitetään vastaamaan biotalouden tarpeita – Toimialarajoja ylittävää tutkimusyhteistyötä lisätään – Ratkaisuhakuinen tutkimus (strategisen tutkimuksen neuvosto) 4. Biomassojen käytettävyys ja kestävyys – Suomi vaikuttaa kansainvälisessä päätöksenteossa siihen, että voi hyödyntää biomassavarojaan monipuolisesti – Biomassojen käytön kestävyyttä arvioidaan yleisesti hyväksytyillä menetelmillä, joita päivitetään ja täydennetään tarpeen mukaan. – Biomassavaroihin liittyvän tiedon hyödyntäminen
Anúncio