Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері

B
Тәрбие үрдісі және
оның ерекшеліктері
Жоспар:
 Тәрбие үрдісі туралы жалпы ұғым.
 Тәрбие үрдісінің өзіндік ерекшеліктері.
 Тәрбие үрдісінің мәні және заңдылықтары.
 Тәрбие принциптері.
 Ұлағатты сөздер
 Глоссарий
 Қорытынды
 Тәрбие – жеке адамды мақсатты бағытта, жүйелі түрде
қалыптастыру. Аға ұрпақтардың тәжірибесін беру және
игеру, сананы қалыптастыру, тәрбиеленушілердің сезімін
дамыту және мінез-құлық дағдыларын қалыпқа түсіру,
оларды өмір мен еңбекке даярлау тәрбие процесінде жүзеге
асырылады. Жалпы алғанда, бұл процеске балаларды күту
және олардың дене күшін дамыту; белгілі бір идеологияны,
мінез-құлық белгілерін қалыптастыру; мәдени мұраға тарту,
көркемдік талғамды дамыту енеді.
Осы негізгі қызметтерді есепке ала отырып, тәрбие
қызметінің бағыттарын анықтаймыз.
Тәрбие процесін тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің
мақсатты бағыттағы және өзара байланысты қызметі,
олардың осы қызмет процесінде жеке адам мен коллективтің
қалыптасуы мен дамуына себепші болатын қарым-
қатынастары ретінде анықтауға болады.
Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері
Тәрбие процесі, оның мәні мен өзіндік
ерекшеліктері.
 «Жас бала – жа а ркен жай ан жасыл а ашң ө ғ ғ
т різді» - дейді хал ымыз. Жерге отыр ыз ан жасә қ ғ ғ
к шет те ашан тамыры тере деп, жапыра ыө қ ң ғ
жай алып, саялы а аш болып лкейгеншеқ ғ ү
м пелеп к тіп, збей т рбиелеуді керек етеді.ә ү ү ә
 Т рбие кездейсо о и а емес, ол о амныә қ қ ғ қ ғ ң
пайда болуына т н асиет.ә қ
 Т рбие жеке т л аны санасына, мінез –ә ұ ғ ң
л ыны д рыс алыптасуына сер ететін рал.құ қ ң ұ қ ә құ
 Т рбие – халы ты асырлар бойы жина тап,ә қ ң ғ қ
іріктеп ал ан озы т жірибесі мен ізгі асиеттерінғ қ ә қ
жас рпа ты бойына сі іру, оларды айналаменұ қ ң ң ң
арым – атынасын, мірге к з арасын ж неқ қ ө ө қ ә
со ан сай мінез – л ын алыптастыру ралы.ғ құ қ қ құ
 Тәрбиелеу –
халықтар бойына
білімге негізделген
этикалық ізгіліктер
мен өнерлерді
дарыту.
(Әл – Фараби).
 «Тәрбие – біз кімдерді
тәрбиелейміз, солардың
жүрегіне ықпал ету...
Тәрбие – бізге мәлім
адамгершілік әдет –
ғұрыптарын меңгеруді
мақсат көздеп, бір
адамның екінші адамға
ықпал етуі».
(Л.Н.Толстой)
 «Тәрбие – кең
мағынасында – бұл
рухани жағынан үнемі
жетілу және баюда
көпсалалы процесс»
(В.А.Сухомлинский).
 «Тәрбие, кең
мағынасымен алғанда,
қандай да болса бір жан
иесіне тиісті азық беріп,
сол жан иесінің дұрыс
өсуіне көмек көрсету
деген сөз. Ал енді,
адамзат туралы
айтылғанда, адамның
баласын кәмелеттік жасқа
толып, өзіне - өзі қожа
болғанша тиісті азық
беріп, өсіру деген
мағынада жүргізіледі»
(М.Жұмабаев).
 «Тәрбие – бұл адам жанын жетілдіру өнері. Тәрбиеде адам
табиғатын жетілдірудің ең күшті сыры бар» (Иммануил Кант).
 «Тәрбие – тұлғаны мақсатты түрде дамуын басқару процесі»
(Х.Й.Лийметса).
 Олай болса, тәрбие процесінде жеке тұлғаның сана-сезімі
мен ақыл-ойына жүйелі түрде әсер етіп, оның дүние
танымының дамуына, ерік – жігері мен моральдық бейнесінің
қалыптасуына оң ықпал етеді.
 Сонымен қатар тәрбие – адамдарды қоғамда еңбекке және
басқа да пайдалы әрекеттерді орындауға, көптеген әлеуметтік
қызметтерді атқаруға дайындаудың табиғи заңдылық процесі.
 Н.К.Крупская «Тәрбие» атты мақаласында (1929ж.): «Тар
мағынада алып қарағанда, «тәрбие» деген сөз арқылы балалар
мен жеткіншектердің мінез – құлқына әдетте ересек
адамдардың алдын ала ойластырылған және жүйелі түрде
жасайтын белгілі бір ықпалы», ал кең мағынасында «...
қоғамдық мекемелер, айналаны қоршаған бүкіл жағдай, бүкіл
қоғамдық құрылыс тәрбиелейді» - деп түсіндіреді.
Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері
 Осы жағдайға байланысты К.Д.Ушинский «... мектеп, тәрбиеші және
ұстаздар – адамның тіпті жалғыз ғана тәрбиешілері емес, оның сонша
күшті, ал мүмкін және әлдеқайда күшті әдейі тәрбиешілері: табиғат,
отбасы, қоғам, халық ... және оның тілі болады», - деген осы мәселеге
қатысты тұжырымдамасы тәрбие жайындағы ұғымның мәні зор екенін
дәлелдейді.
 Тәрбие мәселесімен қоғамдық ұйымдар, мекемелер және жұртшылық
болып айналысқан жағдайда ғана ол нәтижелі болмақ. Соған сай тәрбие
туралы ұғымға тар мағынада емес, кең мағынасында, бір жақты емес, кең
көлемде, яғни табиғат және әлеуметтік ортаның, мектеп пен ата –
аналардың жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына мақсатты түрде
ықпалы, өзара әрекетінің нәтижесі ретінде қараған жөн.
 Сондықтан да тәрбиенің мәнісі, біріншіден, қоғам үшін саналы,
белсенді, ізгіленген, іскер азаматты қалыптастыру болса, екіншіден, жеке
адам үшін – оны өмір сүре білуге, өзін қоршаған ортамен қарым –
қатынас жасай білуге үйрету.
 Олай болса тәрбие процесі деп – қоғамның талап – тілектеріне сай
әрбір жеке тұлғаның ақыл – ойын, сана сезімін, ерік – жігерін, мінез –
құлыұ ерекшеліктерін жүйелі түрде қалыптастырып, дамытудағы
тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара бірлескен әрекетін айтамыз.
Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері
 Тәрбиенің қоғамдағы атқаратын қызметіне орай өзіндік
ерекшеліктері бар.
 Тәрбие қоғамдық құбылыс. Себебі қоғамның материалдық
жағдайының өсуі, идеологиясының өзгеруімен байланысты
тәрбиенің мақсат – міндеттері, мазмұны мен ұйымдастыру
тәсілдері де толығып, жаңа жағдайға сәйкес жақсарып
отырады. Әрине адам жеке тұлға болғанымен, қоғамнан тыс
өмір сүрмейді. Ал қоғам дегеніміз – адамдардың тіршілік ету,
өмір сүру үшін топтасқан ортасы.
 Тәрбие мақсатты процесс. Тәрбие мақсаты айқын әрі нақты
өмір жағдайына сай белгіленсе ғана өз нәтижесін дұрыс
береді. Оны тәрбиеші – лердің өз қалауымен анықтауға
болмайды. Себебі тәрбие мақсаты қоғамның, мемлекеттің әл
– ауқаты және оның саясатымен әрқашан тығыз байланысты
болады.
 Тәрбие – біртұтас процесс. Себебі тұлға жеке адам ретінде
тәрбиеленеді. Сондықтан жеке тұлғаның кісілік қасиеттерін
қалыптастыру жеке – дара атқарылмайды, керісінше бір
мезгілде, бірыңғай жағдайда жүзеге асырылады. Өйткені
тұлғаның қалыптасып, дамуы тұтас процесс.
 Тәрбие ұзақ әрі күрделі процесс. Жеке адамның
қалыптасуы бүтіндей бір ұзақ дәуірді қажет етеді. Адам
баласы туғаннан бастап, есейіп ержеткенге дейін тәрбиенің
ықпалында болса, кейінгі уақытта ол өзін - өзі тәрбиелеу
процесімен жалғасып отырады.
 Екіншіден, тәрбиелеу барысында қойылған мақсаттың
нәтижесін көбінесе жуық арада байқауға болмайды. Өйткені
әрбір жеке тұлғаның мінез- құлқында дара ерекшеліктері,
қабілеттері, дүниетанымы бірыңғай қалыптасып дамымайды.
Оған ықпал ететін ішкі және сыртқы факторлардың да әсері
мол.
 Тәрбие - көпжақты процесс. Жасөспірімдерді азамат етіп
тәрбиелеу, қоғамдық пайдалы еңбекке әзірлеу процесі
қоғамның барлық азаматтарының міндеті, отбасы, мектеп
пен жұртшылықпен бірлесіп атқаратын ортақ мақсаты.
Дегенмен де ата – аналар мен жұртшылық әрекетін
қадағалап, бағыт – бағдар беріп, олардың бала тәрбиесіндегі
жұмыстарын бірыңғай бағытта ұйымдастырып отыратын ол
– ұстаздар тобы. Оның орталығы – мектеп.
Тәрбиенің заңдылықтары
 Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы,
бұл – табиғи заңдылық;
 Баланың өзінің түрлі әрекетінсіз және оның
сыртқы орта мен табиғи қарым – қатынасынан тыс
тәрбиенің болмауы жағдайы;
 Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара
байланыстылығы;
 Тәрбие мен өзін - өзі тәрбиелеудің бірлігі және
өзара байланыстылығы;
 Тәрбиеде бірыңғай дайын рецептің болмауы және
оны қолдану мүмкін еместігі;
 Қоғамның үнемі өркендеп дамуы, онда өмір
сүріп отырған әрбір жеке адамның күш - қуатымен
өмірлік ұстанымына тәуелді екендігінде,
сондықтан да тұлға тәрбиесі, бұл заңды құбылыс.
Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері
 Принцип деген ұғым латын тілінде
«бастапқы»,«негізгі» деген түсінікті білдіріп,
белгілі бір әрекет барысында басшылық ету
идеясын көздейді.
Олай болса тәрбие принциптері – деп тәрбие
процесінде оның мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдері
мен формаларын жүзеге асыруда тәрбие-
ленушілердің қолданатын басты тәрбие
идеяларының жиынтығын айтамыз. Болмаса кейбір
педагогикалық әдебиеттерде «негізгі талаптар»
немесе «ережелер жүйесі» деп те түсіндіреді.
Тәрбие принциптері
      Тəрбие принциптері –бұл тәрбие үрдісінің мазмұнына,
әдістеріне, ұйымдастыру жолдарына қойылатын негізгі талаптарды
айғақтайтын жалпы бастау тұжырымдары, сонымен қатар педагогтарға
нақты педагогикалық міндеттерді шешуде бағыт – бағдар береді.
Тәрбие процесіне арқау болар принциптер өз алдына жүйеге бірігеді.
 Тәрбие жұмысының принциптері:
 1. Тәрбиенің мақсаттылығы;
 2. Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен, қоғамдық құрылыс практикасымен
байланыстылығы;
 3. Еңбек арқылы тәрбиелеу;
 4. Жеке тұлғаға талап қоюшылық пен құрметтей білудің бірлігі;
 5. Балалардың жас және дара ерекшеліктерін есепке алу;
 6. Тәрбиенің жүйелілігі, бірізділігі және үздіксіздігін қамтамасыз
ету;
 7. Жеке тұлғаны ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу;
 8. Тәрбие процесінде мектеп, отбасы, жұртшылық әрекетінің
бірлігі болуы.
 9. Ізгілендіру принципі -оқушының жеке басын мойындауға;
оның бірегейлігі мен өзгешелігін сыйлауға негізделген.
 10. Тәрбиелеу арқылы оқыту принципі –оқушыларды тұлға ретінде
дамыту, өзін-өзі қалыптастыруға, өзін-өзі дамытуға деген оң
мотивацияны қалыптастыру, сондай-ақ оқудан тыс шығармашылық-
практикалық қызметке бағдарлауға негізделген.
 11. Демократияландыру принципі – тәрбие жұмысында субъектілердің
теңдігін және әлеуметтік серіктестікті, өзін-өзі басқару жүйесінің
болуын қарастырады.
 12. Ынталандыру принципі – оқушыларды оқуда, ғылыми,
шығармашылық, спорт, қоғамдық және басқа да қызмет түрлерінде
көрсеткен жетістіктері үшін моральдық,материалдық тұрғыдан
көтермелеуге негізделген.
 13. Тұлғалық бағыт принципі-тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері
мен даралығын, әсіресе жалпы және жеке адами қасиет сапалары мен
мүмкін-діктерін ескеру негізінде іске асырылады. Адами қасиет сапалар
мәні: тұлғаның өмірлік бағыт - бағдары, тіршілік жоспары, құндылықты
бағам- дары, қалыптасқан жандүниелік ұстанымдары, іс-әрекеті мен
мінезіндегі басымды себеп-түрткілер.Тұлғаның осы аталған жетекші
сапаларынан бөлектене қарастырылатын жас не даралық ерекшеліктер
(мінез, темперамент, ерік және т.б.) жоғары дәрежелі кісілік қадір -
қасиеттерді қалыптастыруға бағышталған тәрбиені қамтамасыз ете
алмайды, жас деңгейін, даралық ерекшеліктерді білу маңызды, солай да
болса, жоғарыда аталған сапалардың жетекшілік рөлін тану ғана
баланың жас мүмкіндіктері мен жеке ептіліктерін дұрыс пайдаланудың
көзін ашады.
Ұлағатты сөздер
     Әл-
Фараби:"Тәрбиелеу - халы
қтар бойынша білімге негіз
делген этикалық. жетілу
және баюда көп салалы
процесс."
    А.С.Макаренко:
«Тәрбие беру логикасыоқы
ту логикасын қайтала-
майды».
 :"Тәрбие беру жұмысы,ең
алдымен,ұйымдастырушы
ның жұмысы."
    С.Л.Рубинштейн:
«Жеке адам
тәрбиелене және
үйрене отырып
дамиды».
 Л.С.Выготский
«Тәрбие дамуды же-
телейді. Ол
дамудан озық тұрады
».
 К.А.Гельвецийдің
өзі тәрбиені ұзақ үрдіс
ретінде сипаттай
отырып, шынтуайтқа
келгенде, бүкіл өмірдің
өзі бір ұзақ тәрбие деп
жазды.
 К.Д.Ушинский тек
педагогикалық ережелерді
жаттап алу тәрбиесі
процесінде оң нәтиже
бермейтіндігін, керісінше
тәрбиенің ғылыми заңды-
лықтарын жете танып
берудің қажеттілігіне баса
назар аударуға кеңес
берген.
 В.А.Сухомлинский:
«Тәрбие – кең мағынасын
да – бұл рухани жағынан
үнемі жетілу және баюда
көпсалалы процесс»
Глосарий — белгілі бір шығармада кездесетін, сирек
қолданылатын сөздердің түсіндірме сөздігі
Глоссарийлер
 Философия ғылымында “заңдылық” деген
ұғымды құбылыстар мен процестер арасында
дамуды сипаттайтын мәнді байланыс деп
түсіндіреді.
 Принцип деген ұғым латын тілінде
«бастапқы»,«негізгі» деген түсінікті білдіріп,
белгілі бір әрекет барысында басшылық ету
идеясын көздейді.
 “Теория” ұғымы грек тілінде “зерттеймін” деген
түсінікті білдіреді.
Қорытынды
 Адамзат баласы болғаннан бастап, тәрбие үрдісі бірге
келеді. Әрбір ұлт өкілі, әрбір адамзат ұрпағының
болашағы туралы ойлағанда оның тәрбиеге байланысты
болатынын түсінді.
Тәрбие үрдісі – жеке адамды мақсатты бағытта жүйелі
түрде қалыптастыру. Талай ғасырлар бойы өмір сүрген ата
бабаларымыздың өмірдегі іс -тәжірибесін, әдет
ғұрыптарын тіршілік болмасын кәсібін игеру және өзіне
тән ұлттық сананы, ұлттық идеяны қалыптастыру болып
табылады.
Адам тәрбиесі мен даму бірлігінің өзара байланыстылығы
– тәрбие үрдісінің заңдылықтарының бірі. Тәрбие беру
үрдісі – педагогикалық процестің өте маңызды және
өзіндік ісі бағдары бар бөлігі.
Назарларыңызға
рахмет!!!
1 de 31

Recomendados

Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары por
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттарыТәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттарыАйбек Қуандықұлы
47.5K visualizações19 slides
сторінка музичного керівника por
сторінка музичного керівникасторінка музичного керівника
сторінка музичного керівникаAnton Bokovnya
2.6K visualizações21 slides
мақал мәтел сайысы por
мақал мәтел сайысымақал мәтел сайысы
мақал мәтел сайысыnurbolat84
3.6K visualizações32 slides
Зейін por
ЗейінЗейін
ЗейінАйбек Қуандықұлы
12.3K visualizações51 slides
Представницьке портфоліо керівників гуртків por
Представницьке портфоліо керівників гуртківПредставницьке портфоліо керівників гуртків
Представницьке портфоліо керівників гуртківНаталія Драгінда
1.3K visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

презентация муз.керівника ДНЗ №400 por
презентация муз.керівника ДНЗ №400презентация муз.керівника ДНЗ №400
презентация муз.керівника ДНЗ №400Yuyko
23.2K visualizações29 slides
Класний керівник por
Класний керівникКласний керівник
Класний керівникluckyolya88
889 visualizações13 slides
Мақал-мәтелдер por
Мақал-мәтелдерМақал-мәтелдер
Мақал-мәтелдерАйбек Қуандықұлы
3.6K visualizações21 slides
б.явуухулан por
б.явуухуланб.явуухулан
б.явуухуланsendom_shuree
5.8K visualizações3 slides
Гридін Сергій Володимирович. "Читаймо, бо ми того варті!". Письменницький мар... por
Гридін Сергій Володимирович. "Читаймо, бо ми того варті!". Письменницький мар...Гридін Сергій Володимирович. "Читаймо, бо ми того варті!". Письменницький мар...
Гридін Сергій Володимирович. "Читаймо, бо ми того варті!". Письменницький мар...Rivne Regional Universal Scientific Library
3K visualizações16 slides
Tadbir: Alisher Navoiy tavalludi tadbiri senariysi por
Tadbir: Alisher Navoiy tavalludi tadbiri senariysiTadbir: Alisher Navoiy tavalludi tadbiri senariysi
Tadbir: Alisher Navoiy tavalludi tadbiri senariysiferghanasoft
43.9K visualizações5 slides

Mais procurados(20)

презентация муз.керівника ДНЗ №400 por Yuyko
презентация муз.керівника ДНЗ №400презентация муз.керівника ДНЗ №400
презентация муз.керівника ДНЗ №400
Yuyko23.2K visualizações
Класний керівник por luckyolya88
Класний керівникКласний керівник
Класний керівник
luckyolya88889 visualizações
б.явуухулан por sendom_shuree
б.явуухуланб.явуухулан
б.явуухулан
sendom_shuree5.8K visualizações
Гридін Сергій Володимирович. "Читаймо, бо ми того варті!". Письменницький мар... por Rivne Regional Universal Scientific Library
Гридін Сергій Володимирович. "Читаймо, бо ми того варті!". Письменницький мар...Гридін Сергій Володимирович. "Читаймо, бо ми того варті!". Письменницький мар...
Гридін Сергій Володимирович. "Читаймо, бо ми того варті!". Письменницький мар...
Tadbir: Alisher Navoiy tavalludi tadbiri senariysi por ferghanasoft
Tadbir: Alisher Navoiy tavalludi tadbiri senariysiTadbir: Alisher Navoiy tavalludi tadbiri senariysi
Tadbir: Alisher Navoiy tavalludi tadbiri senariysi
ferghanasoft43.9K visualizações
січовик ігор por estet13
січовик ігорсічовик ігор
січовик ігор
estet131.5K visualizações
Впровадження педагогічних ідей В. Сухомлинського por koblevoschool1
Впровадження педагогічних ідей В. СухомлинськогоВпровадження педагогічних ідей В. Сухомлинського
Впровадження педагогічних ідей В. Сухомлинського
koblevoschool17K visualizações
Zvit starsha por andrijbug
Zvit starshaZvit starsha
Zvit starsha
andrijbug142 visualizações
мухтар ауезов слайд 5 por sanvia
мухтар ауезов слайд 5мухтар ауезов слайд 5
мухтар ауезов слайд 5
sanvia31.6K visualizações
Tadbir: Zulfiya por ferghanasoft
Tadbir: ZulfiyaTadbir: Zulfiya
Tadbir: Zulfiya
ferghanasoft31.7K visualizações
Семінар-практикум "Патріотичне виховання" por ДНЗ №10
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
ДНЗ №108.6K visualizações
Ooguuleh erhten por Ddemberel48
Ooguuleh erhtenOoguuleh erhten
Ooguuleh erhten
Ddemberel482.2K visualizações
музичне мистецтво por nataliyu roschina
музичне мистецтвомузичне мистецтво
музичне мистецтво
nataliyu roschina2.6K visualizações
Портфоліо музичного керівника КДНЗ №28 Ходас Т.І. por kdnz28
Портфоліо музичного керівника КДНЗ №28 Ходас Т.І.Портфоліо музичного керівника КДНЗ №28 Ходас Т.І.
Портфоліо музичного керівника КДНЗ №28 Ходас Т.І.
kdnz284.9K visualizações
Ең үздік сынып жетекші por Bilim All
Ең үздік сынып жетекшіЕң үздік сынып жетекші
Ең үздік сынып жетекші
Bilim All15.1K visualizações
4 klas-mystetstvo-rublia-2021 por cgf gfgfg
4 klas-mystetstvo-rublia-20214 klas-mystetstvo-rublia-2021
4 klas-mystetstvo-rublia-2021
cgf gfgfg1.3K visualizações
эх хэрэглэгдэхүүн por bayarankh
эх хэрэглэгдэхүүнэх хэрэглэгдэхүүн
эх хэрэглэгдэхүүн
bayarankh4.9K visualizações
Хичээлийн сэдэв: Өнгөний тухай ойлголт por GanzugSedbazar
Хичээлийн сэдэв: Өнгөний тухай ойлголтХичээлийн сэдэв: Өнгөний тухай ойлголт
Хичээлийн сэдэв: Өнгөний тухай ойлголт
GanzugSedbazar646 visualizações

Similar a Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері

ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ por
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУАйбек Қуандықұлы
2.8K visualizações4 slides
коучинг ата ана por
коучинг ата анакоучинг ата ана
коучинг ата анаAsem Sarsembayeva
788 visualizações4 slides
педагогика.pptx por
педагогика.pptxпедагогика.pptx
педагогика.pptxssuserf01f10
397 visualizações12 slides
баяндама тәрбие жұмысы эми por
баяндама тәрбие жұмысы эмибаяндама тәрбие жұмысы эми
баяндама тәрбие жұмысы эмиAsem Sarsembayeva
3.1K visualizações5 slides
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ... por
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...bekzhan90
1.4K visualizações280 slides
эссе.doc por
эссе.docэссе.doc
эссе.docssuser2decb31
48 visualizações2 slides

Similar a Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері(20)

ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ por Айбек Қуандықұлы
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
Айбек Қуандықұлы2.8K visualizações
коучинг ата ана por Asem Sarsembayeva
коучинг ата анакоучинг ата ана
коучинг ата ана
Asem Sarsembayeva788 visualizações
педагогика.pptx por ssuserf01f10
педагогика.pptxпедагогика.pptx
педагогика.pptx
ssuserf01f10397 visualizações
баяндама тәрбие жұмысы эми por Asem Sarsembayeva
баяндама тәрбие жұмысы эмибаяндама тәрбие жұмысы эми
баяндама тәрбие жұмысы эми
Asem Sarsembayeva3.1K visualizações
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ... por bekzhan90
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...
bekzhan901.4K visualizações
эссе.doc por ssuser2decb31
эссе.docэссе.doc
эссе.doc
ssuser2decb3148 visualizações
1.3 Білім беру парадигмасының нәтижеге және жеке тұлғаға бағдарлануы. por ssuserc6bdf11
1.3 Білім беру парадигмасының нәтижеге және жеке тұлғаға бағдарлануы.1.3 Білім беру парадигмасының нәтижеге және жеке тұлғаға бағдарлануы.
1.3 Білім беру парадигмасының нәтижеге және жеке тұлғаға бағдарлануы.
ssuserc6bdf11284 visualizações
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс por Beisek Serikbay
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмысТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс
Beisek Serikbay7.5K visualizações
енбек por oquzaman
енбекенбек
енбек
oquzaman97 visualizações
тәрбиенің мәні por oquzaman
тәрбиенің мәнітәрбиенің мәні
тәрбиенің мәні
oquzaman203 visualizações
Топ жетекшісінің міндеттері por Rauan Ibraikhan
Топ жетекшісінің міндеттеріТоп жетекшісінің міндеттері
Топ жетекшісінің міндеттері
Rauan Ibraikhan972 visualizações
яхия г.я. мақала 2 por Asem Sarsembayeva
яхия г.я. мақала 2яхия г.я. мақала 2
яхия г.я. мақала 2
Asem Sarsembayeva217 visualizações
36sddadwd por nurlan93kz
36sddadwd36sddadwd
36sddadwd
nurlan93kz2.2K visualizações
221ваываыввввввв por nurlan93kz
221ваываыввввввв221ваываыввввввв
221ваываыввввввв
nurlan93kz6.2K visualizações
конференция итог 2017г 2 por akkemir
конференция итог 2017г 2конференция итог 2017г 2
конференция итог 2017г 2
akkemir639 visualizações
Sjda por aseke1223
SjdaSjda
Sjda
aseke122390 visualizações
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ por Айбек Қуандықұлы
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Айбек Қуандықұлы2K visualizações
мен зерттеушимин por Asem Sarsembayeva
мен зерттеушиминмен зерттеушимин
мен зерттеушимин
Asem Sarsembayeva4.2K visualizações
1.2 Педагогикалық мамандықтың пайда болып қалыптасуы және оның көп функциялы ... por Asel Baisan
1.2 Педагогикалық мамандықтың пайда болып қалыптасуы және оның көп функциялы ...1.2 Педагогикалық мамандықтың пайда болып қалыптасуы және оның көп функциялы ...
1.2 Педагогикалық мамандықтың пайда болып қалыптасуы және оның көп функциялы ...
Asel Baisan451 visualizações

Mais de Bilim All

Cалқындату жүйесі por
Cалқындату жүйесіCалқындату жүйесі
Cалқындату жүйесіBilim All
723 visualizações27 slides
Жайлау көркі por
Жайлау көркіЖайлау көркі
Жайлау көркіBilim All
1.3K visualizações12 slides
Ғажайып математика еліне саяхат por
Ғажайып математика еліне саяхатҒажайып математика еліне саяхат
Ғажайып математика еліне саяхатBilim All
549 visualizações16 slides
Ұлттық тағамдар. Әліпби por
Ұлттық тағамдар. Әліпби Ұлттық тағамдар. Әліпби
Ұлттық тағамдар. Әліпби Bilim All
1.1K visualizações6 slides
Holidays 5 grade por
Holidays 5 gradeHolidays 5 grade
Holidays 5 gradeBilim All
592 visualizações11 slides
Жабайы жануарлар por
Жабайы жануарларЖабайы жануарлар
Жабайы жануарларBilim All
3.1K visualizações37 slides

Mais de Bilim All(20)

Cалқындату жүйесі por Bilim All
Cалқындату жүйесіCалқындату жүйесі
Cалқындату жүйесі
Bilim All723 visualizações
Жайлау көркі por Bilim All
Жайлау көркіЖайлау көркі
Жайлау көркі
Bilim All1.3K visualizações
Ғажайып математика еліне саяхат por Bilim All
Ғажайып математика еліне саяхатҒажайып математика еліне саяхат
Ғажайып математика еліне саяхат
Bilim All549 visualizações
Ұлттық тағамдар. Әліпби por Bilim All
Ұлттық тағамдар. Әліпби Ұлттық тағамдар. Әліпби
Ұлттық тағамдар. Әліпби
Bilim All1.1K visualizações
Holidays 5 grade por Bilim All
Holidays 5 gradeHolidays 5 grade
Holidays 5 grade
Bilim All592 visualizações
Жабайы жануарлар por Bilim All
Жабайы жануарларЖабайы жануарлар
Жабайы жануарлар
Bilim All3.1K visualizações
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау por Bilim All
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауЭлектр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Электр тізбегіне өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау
Bilim All959 visualizações
Туған жер por Bilim All
Туған жерТуған жер
Туған жер
Bilim All3.5K visualizações
Мәдениеттің дамуы por Bilim All
Мәдениеттің дамуыМәдениеттің дамуы
Мәдениеттің дамуы
Bilim All1.1K visualizações
Карбон қышқылдары por Bilim All
Карбон қышқылдарыКарбон қышқылдары
Карбон қышқылдары
Bilim All432 visualizações
Туған өлкем – тұнған тарих por Bilim All
Туған өлкем – тұнған тарихТуған өлкем – тұнған тарих
Туған өлкем – тұнған тарих
Bilim All448 visualizações
Жай және күрделі эфирлер por Bilim All
Жай және күрделі эфирлерЖай және күрделі эфирлер
Жай және күрделі эфирлер
Bilim All10.4K visualizações
Мен жақсы көретін жан-жануар. Буын por Bilim All
Мен жақсы көретін жан-жануар. БуынМен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Мен жақсы көретін жан-жануар. Буын
Bilim All4.7K visualizações
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары por Bilim All
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтарыДүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Дүние жүзі халқының тілдік әулеттері мен топтары
Bilim All2.8K visualizações
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары por Bilim All
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функцияларыДін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Дін туралы түсінік. Діннің құрылымы мен функциялары
Bilim All5.6K visualizações
Гүлдің құрылысы por Bilim All
Гүлдің құрылысыГүлдің құрылысы
Гүлдің құрылысы
Bilim All507 visualizações
Дисахаридтер por Bilim All
ДисахаридтерДисахаридтер
Дисахаридтер
Bilim All1.1K visualizações
Сергіту жаттығулары por Bilim All
Сергіту жаттығуларыСергіту жаттығулары
Сергіту жаттығулары
Bilim All776 visualizações
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары por Bilim All
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластарыБейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Bilim All1.7K visualizações
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері por Bilim All
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістеріАғашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Ағашты көркемдеп өңдеу, әрлеу, сәндеу әдістері
Bilim All402 visualizações

Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері

 • 1. Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері
 • 2. Жоспар:  Тәрбие үрдісі туралы жалпы ұғым.  Тәрбие үрдісінің өзіндік ерекшеліктері.  Тәрбие үрдісінің мәні және заңдылықтары.  Тәрбие принциптері.  Ұлағатты сөздер  Глоссарий  Қорытынды
 • 3.  Тәрбие – жеке адамды мақсатты бағытта, жүйелі түрде қалыптастыру. Аға ұрпақтардың тәжірибесін беру және игеру, сананы қалыптастыру, тәрбиеленушілердің сезімін дамыту және мінез-құлық дағдыларын қалыпқа түсіру, оларды өмір мен еңбекке даярлау тәрбие процесінде жүзеге асырылады. Жалпы алғанда, бұл процеске балаларды күту және олардың дене күшін дамыту; белгілі бір идеологияны, мінез-құлық белгілерін қалыптастыру; мәдени мұраға тарту, көркемдік талғамды дамыту енеді. Осы негізгі қызметтерді есепке ала отырып, тәрбие қызметінің бағыттарын анықтаймыз. Тәрбие процесін тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің мақсатты бағыттағы және өзара байланысты қызметі, олардың осы қызмет процесінде жеке адам мен коллективтің қалыптасуы мен дамуына себепші болатын қарым- қатынастары ретінде анықтауға болады.
 • 5. Тәрбие процесі, оның мәні мен өзіндік ерекшеліктері.  «Жас бала – жа а ркен жай ан жасыл а ашң ө ғ ғ т різді» - дейді хал ымыз. Жерге отыр ыз ан жасә қ ғ ғ к шет те ашан тамыры тере деп, жапыра ыө қ ң ғ жай алып, саялы а аш болып лкейгеншеқ ғ ү м пелеп к тіп, збей т рбиелеуді керек етеді.ә ү ү ә  Т рбие кездейсо о и а емес, ол о амныә қ қ ғ қ ғ ң пайда болуына т н асиет.ә қ  Т рбие жеке т л аны санасына, мінез –ә ұ ғ ң л ыны д рыс алыптасуына сер ететін рал.құ қ ң ұ қ ә құ  Т рбие – халы ты асырлар бойы жина тап,ә қ ң ғ қ іріктеп ал ан озы т жірибесі мен ізгі асиеттерінғ қ ә қ жас рпа ты бойына сі іру, оларды айналаменұ қ ң ң ң арым – атынасын, мірге к з арасын ж неқ қ ө ө қ ә со ан сай мінез – л ын алыптастыру ралы.ғ құ қ қ құ
 • 6.  Тәрбиелеу – халықтар бойына білімге негізделген этикалық ізгіліктер мен өнерлерді дарыту. (Әл – Фараби).
 • 7.  «Тәрбие – біз кімдерді тәрбиелейміз, солардың жүрегіне ықпал ету... Тәрбие – бізге мәлім адамгершілік әдет – ғұрыптарын меңгеруді мақсат көздеп, бір адамның екінші адамға ықпал етуі». (Л.Н.Толстой)
 • 8.  «Тәрбие – кең мағынасында – бұл рухани жағынан үнемі жетілу және баюда көпсалалы процесс» (В.А.Сухомлинский).
 • 9.  «Тәрбие, кең мағынасымен алғанда, қандай да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Ал енді, адамзат туралы айтылғанда, адамның баласын кәмелеттік жасқа толып, өзіне - өзі қожа болғанша тиісті азық беріп, өсіру деген мағынада жүргізіледі» (М.Жұмабаев).
 • 10.  «Тәрбие – бұл адам жанын жетілдіру өнері. Тәрбиеде адам табиғатын жетілдірудің ең күшті сыры бар» (Иммануил Кант).  «Тәрбие – тұлғаны мақсатты түрде дамуын басқару процесі» (Х.Й.Лийметса).  Олай болса, тәрбие процесінде жеке тұлғаның сана-сезімі мен ақыл-ойына жүйелі түрде әсер етіп, оның дүние танымының дамуына, ерік – жігері мен моральдық бейнесінің қалыптасуына оң ықпал етеді.  Сонымен қатар тәрбие – адамдарды қоғамда еңбекке және басқа да пайдалы әрекеттерді орындауға, көптеген әлеуметтік қызметтерді атқаруға дайындаудың табиғи заңдылық процесі.  Н.К.Крупская «Тәрбие» атты мақаласында (1929ж.): «Тар мағынада алып қарағанда, «тәрбие» деген сөз арқылы балалар мен жеткіншектердің мінез – құлқына әдетте ересек адамдардың алдын ала ойластырылған және жүйелі түрде жасайтын белгілі бір ықпалы», ал кең мағынасында «... қоғамдық мекемелер, айналаны қоршаған бүкіл жағдай, бүкіл қоғамдық құрылыс тәрбиелейді» - деп түсіндіреді.
 • 12.  Осы жағдайға байланысты К.Д.Ушинский «... мектеп, тәрбиеші және ұстаздар – адамның тіпті жалғыз ғана тәрбиешілері емес, оның сонша күшті, ал мүмкін және әлдеқайда күшті әдейі тәрбиешілері: табиғат, отбасы, қоғам, халық ... және оның тілі болады», - деген осы мәселеге қатысты тұжырымдамасы тәрбие жайындағы ұғымның мәні зор екенін дәлелдейді.  Тәрбие мәселесімен қоғамдық ұйымдар, мекемелер және жұртшылық болып айналысқан жағдайда ғана ол нәтижелі болмақ. Соған сай тәрбие туралы ұғымға тар мағынада емес, кең мағынасында, бір жақты емес, кең көлемде, яғни табиғат және әлеуметтік ортаның, мектеп пен ата – аналардың жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуына мақсатты түрде ықпалы, өзара әрекетінің нәтижесі ретінде қараған жөн.  Сондықтан да тәрбиенің мәнісі, біріншіден, қоғам үшін саналы, белсенді, ізгіленген, іскер азаматты қалыптастыру болса, екіншіден, жеке адам үшін – оны өмір сүре білуге, өзін қоршаған ортамен қарым – қатынас жасай білуге үйрету.  Олай болса тәрбие процесі деп – қоғамның талап – тілектеріне сай әрбір жеке тұлғаның ақыл – ойын, сана сезімін, ерік – жігерін, мінез – құлыұ ерекшеліктерін жүйелі түрде қалыптастырып, дамытудағы тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің өзара бірлескен әрекетін айтамыз.
 • 14.  Тәрбиенің қоғамдағы атқаратын қызметіне орай өзіндік ерекшеліктері бар.  Тәрбие қоғамдық құбылыс. Себебі қоғамның материалдық жағдайының өсуі, идеологиясының өзгеруімен байланысты тәрбиенің мақсат – міндеттері, мазмұны мен ұйымдастыру тәсілдері де толығып, жаңа жағдайға сәйкес жақсарып отырады. Әрине адам жеке тұлға болғанымен, қоғамнан тыс өмір сүрмейді. Ал қоғам дегеніміз – адамдардың тіршілік ету, өмір сүру үшін топтасқан ортасы.  Тәрбие мақсатты процесс. Тәрбие мақсаты айқын әрі нақты өмір жағдайына сай белгіленсе ғана өз нәтижесін дұрыс береді. Оны тәрбиеші – лердің өз қалауымен анықтауға болмайды. Себебі тәрбие мақсаты қоғамның, мемлекеттің әл – ауқаты және оның саясатымен әрқашан тығыз байланысты болады.  Тәрбие – біртұтас процесс. Себебі тұлға жеке адам ретінде тәрбиеленеді. Сондықтан жеке тұлғаның кісілік қасиеттерін қалыптастыру жеке – дара атқарылмайды, керісінше бір мезгілде, бірыңғай жағдайда жүзеге асырылады. Өйткені тұлғаның қалыптасып, дамуы тұтас процесс.
 • 15.  Тәрбие ұзақ әрі күрделі процесс. Жеке адамның қалыптасуы бүтіндей бір ұзақ дәуірді қажет етеді. Адам баласы туғаннан бастап, есейіп ержеткенге дейін тәрбиенің ықпалында болса, кейінгі уақытта ол өзін - өзі тәрбиелеу процесімен жалғасып отырады.  Екіншіден, тәрбиелеу барысында қойылған мақсаттың нәтижесін көбінесе жуық арада байқауға болмайды. Өйткені әрбір жеке тұлғаның мінез- құлқында дара ерекшеліктері, қабілеттері, дүниетанымы бірыңғай қалыптасып дамымайды. Оған ықпал ететін ішкі және сыртқы факторлардың да әсері мол.  Тәрбие - көпжақты процесс. Жасөспірімдерді азамат етіп тәрбиелеу, қоғамдық пайдалы еңбекке әзірлеу процесі қоғамның барлық азаматтарының міндеті, отбасы, мектеп пен жұртшылықпен бірлесіп атқаратын ортақ мақсаты. Дегенмен де ата – аналар мен жұртшылық әрекетін қадағалап, бағыт – бағдар беріп, олардың бала тәрбиесіндегі жұмыстарын бірыңғай бағытта ұйымдастырып отыратын ол – ұстаздар тобы. Оның орталығы – мектеп.
 • 16. Тәрбиенің заңдылықтары  Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы, бұл – табиғи заңдылық;  Баланың өзінің түрлі әрекетінсіз және оның сыртқы орта мен табиғи қарым – қатынасынан тыс тәрбиенің болмауы жағдайы;  Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстылығы;  Тәрбие мен өзін - өзі тәрбиелеудің бірлігі және өзара байланыстылығы;  Тәрбиеде бірыңғай дайын рецептің болмауы және оны қолдану мүмкін еместігі;  Қоғамның үнемі өркендеп дамуы, онда өмір сүріп отырған әрбір жеке адамның күш - қуатымен өмірлік ұстанымына тәуелді екендігінде, сондықтан да тұлға тәрбиесі, бұл заңды құбылыс.
 • 18.  Принцип деген ұғым латын тілінде «бастапқы»,«негізгі» деген түсінікті білдіріп, белгілі бір әрекет барысында басшылық ету идеясын көздейді. Олай болса тәрбие принциптері – деп тәрбие процесінде оның мазмұнын, ұйымдастыру тәсілдері мен формаларын жүзеге асыруда тәрбие- ленушілердің қолданатын басты тәрбие идеяларының жиынтығын айтамыз. Болмаса кейбір педагогикалық әдебиеттерде «негізгі талаптар» немесе «ережелер жүйесі» деп те түсіндіреді. Тәрбие принциптері
 • 19.       Тəрбие принциптері –бұл тәрбие үрдісінің мазмұнына, әдістеріне, ұйымдастыру жолдарына қойылатын негізгі талаптарды айғақтайтын жалпы бастау тұжырымдары, сонымен қатар педагогтарға нақты педагогикалық міндеттерді шешуде бағыт – бағдар береді. Тәрбие процесіне арқау болар принциптер өз алдына жүйеге бірігеді.  Тәрбие жұмысының принциптері:  1. Тәрбиенің мақсаттылығы;  2. Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен, қоғамдық құрылыс практикасымен байланыстылығы;  3. Еңбек арқылы тәрбиелеу;  4. Жеке тұлғаға талап қоюшылық пен құрметтей білудің бірлігі;  5. Балалардың жас және дара ерекшеліктерін есепке алу;  6. Тәрбиенің жүйелілігі, бірізділігі және үздіксіздігін қамтамасыз ету;  7. Жеке тұлғаны ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу;  8. Тәрбие процесінде мектеп, отбасы, жұртшылық әрекетінің бірлігі болуы.  9. Ізгілендіру принципі -оқушының жеке басын мойындауға; оның бірегейлігі мен өзгешелігін сыйлауға негізделген.
 • 20.  10. Тәрбиелеу арқылы оқыту принципі –оқушыларды тұлға ретінде дамыту, өзін-өзі қалыптастыруға, өзін-өзі дамытуға деген оң мотивацияны қалыптастыру, сондай-ақ оқудан тыс шығармашылық- практикалық қызметке бағдарлауға негізделген.  11. Демократияландыру принципі – тәрбие жұмысында субъектілердің теңдігін және әлеуметтік серіктестікті, өзін-өзі басқару жүйесінің болуын қарастырады.  12. Ынталандыру принципі – оқушыларды оқуда, ғылыми, шығармашылық, спорт, қоғамдық және басқа да қызмет түрлерінде көрсеткен жетістіктері үшін моральдық,материалдық тұрғыдан көтермелеуге негізделген.  13. Тұлғалық бағыт принципі-тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен даралығын, әсіресе жалпы және жеке адами қасиет сапалары мен мүмкін-діктерін ескеру негізінде іске асырылады. Адами қасиет сапалар мәні: тұлғаның өмірлік бағыт - бағдары, тіршілік жоспары, құндылықты бағам- дары, қалыптасқан жандүниелік ұстанымдары, іс-әрекеті мен мінезіндегі басымды себеп-түрткілер.Тұлғаның осы аталған жетекші сапаларынан бөлектене қарастырылатын жас не даралық ерекшеліктер (мінез, темперамент, ерік және т.б.) жоғары дәрежелі кісілік қадір - қасиеттерді қалыптастыруға бағышталған тәрбиені қамтамасыз ете алмайды, жас деңгейін, даралық ерекшеліктерді білу маңызды, солай да болса, жоғарыда аталған сапалардың жетекшілік рөлін тану ғана баланың жас мүмкіндіктері мен жеке ептіліктерін дұрыс пайдаланудың көзін ашады.
 • 22.      Әл- Фараби:"Тәрбиелеу - халы қтар бойынша білімге негіз делген этикалық. жетілу және баюда көп салалы процесс."
 • 23.     А.С.Макаренко: «Тәрбие беру логикасыоқы ту логикасын қайтала- майды».  :"Тәрбие беру жұмысы,ең алдымен,ұйымдастырушы ның жұмысы."
 • 24.     С.Л.Рубинштейн: «Жеке адам тәрбиелене және үйрене отырып дамиды».
 • 25.  Л.С.Выготский «Тәрбие дамуды же- телейді. Ол дамудан озық тұрады ».
 • 26.  К.А.Гельвецийдің өзі тәрбиені ұзақ үрдіс ретінде сипаттай отырып, шынтуайтқа келгенде, бүкіл өмірдің өзі бір ұзақ тәрбие деп жазды.
 • 27.  К.Д.Ушинский тек педагогикалық ережелерді жаттап алу тәрбиесі процесінде оң нәтиже бермейтіндігін, керісінше тәрбиенің ғылыми заңды- лықтарын жете танып берудің қажеттілігіне баса назар аударуға кеңес берген.
 • 28.  В.А.Сухомлинский: «Тәрбие – кең мағынасын да – бұл рухани жағынан үнемі жетілу және баюда көпсалалы процесс»
 • 29. Глосарий — белгілі бір шығармада кездесетін, сирек қолданылатын сөздердің түсіндірме сөздігі Глоссарийлер  Философия ғылымында “заңдылық” деген ұғымды құбылыстар мен процестер арасында дамуды сипаттайтын мәнді байланыс деп түсіндіреді.  Принцип деген ұғым латын тілінде «бастапқы»,«негізгі» деген түсінікті білдіріп, белгілі бір әрекет барысында басшылық ету идеясын көздейді.  “Теория” ұғымы грек тілінде “зерттеймін” деген түсінікті білдіреді.
 • 30. Қорытынды  Адамзат баласы болғаннан бастап, тәрбие үрдісі бірге келеді. Әрбір ұлт өкілі, әрбір адамзат ұрпағының болашағы туралы ойлағанда оның тәрбиеге байланысты болатынын түсінді. Тәрбие үрдісі – жеке адамды мақсатты бағытта жүйелі түрде қалыптастыру. Талай ғасырлар бойы өмір сүрген ата бабаларымыздың өмірдегі іс -тәжірибесін, әдет ғұрыптарын тіршілік болмасын кәсібін игеру және өзіне тән ұлттық сананы, ұлттық идеяны қалыптастыру болып табылады. Адам тәрбиесі мен даму бірлігінің өзара байланыстылығы – тәрбие үрдісінің заңдылықтарының бірі. Тәрбие беру үрдісі – педагогикалық процестің өте маңызды және өзіндік ісі бағдары бар бөлігі.