Modernisme

MODERNISME
TEMES 12 AL 16 del llibre
Són temes molt extensos, i en principi, podem dedicar-hi 2 sessions o tres com
a màxim. La presentació recull les principals idees d’aquest tema.
1.QUÈ S’ENTÉN PER MODERNISME?
A) Definició:
 Ampli moviment cultural europeu de finals del segle XIX i principis del segle XX que va tractar
d’inserir o incorporar l’art en la totalitat de la vida social.
 Són noves manifestacions artístiques que s’expressen en pintura, arquitectura, escultura, música,
arts gràfiques, literatura, art del vidre, orfebreria, ebenisteria, ceràmica, mosaic, entre d’altres.
Per això, es parla d’art total, art global i art síntesi.
 La majoria d’artistes modernistes practicaven diverses arts a la vegada.
 Totes aquestes manifestacions artístiques mostren un afany de modernitat comú a totes les
cultures occidentals de l’època.
B) Època:
 Finals del segle XIX i principis del segle XX.
 El 1884 apareix per primera vegada el terme “Modernisme” a la revista “L’Avenç”.
 A partir del 1892 és utilitzat pels integrants del moviment com a distintiu de les noves
manifestacions artístiques.
C) Altres noms que rep aquest moviment en altres països europeus:
 Art Nouveau (França)
 Moderny Style (Anglaterra)
 Jugendstil (Alemanya)
 Modernismo (Espanya i Amèrica del Sud)
2.QUINA ÉS LA SITUACIÓ DE LA SOCIETAT CATALANA EN EL MOMENT EN QUÈ APAREIX EL MODERNISME, DURANT
L’ÚLTIM QUART DEL SEGLE XIX?
 Una situació de canvi.
 La industrialització de Catalunya, sobretot de Barcelona.
 La modernització de la classe social de la burgesia, sobretot en l’àmbit artístic.
 Enfrontament entre grups d’intel.lectuals burgesos i la pròpia burgesia.
3.COM ES DUGUÉ A TERME AQUELLA SITUACIÓ DE CANVI?
 Un grup d’intel.lectuals sorgits de la burgesia s’enfrontà a la seva pròpia classe social de forma
crítica.
 El que criticaven era una societat endarrerida respecte Europa, una cultura localista, tradicional i
endarrerida.
 El que reclamaven era una cultura nacional, europea i moderna.
 Aquesta actitud dels intel.lectuals modernistes provocà un seguit de tensions dins de la societat
burgesa a la qual pertanyien, i a la qual acusaven de total desinterès i inoperància en aquest afany de
modernització (cap mostra d’interès envers l’art; societat materialista)
 Així doncs, el principal problema dels modernistes fou la relació que van tenir amb la societat en què
vivien i per a la qual escrivien.
4.CONCRETAMENT, ALS PAÏSOS CATALANS, EL MODERNISME FOU UN MOVIMENT…
 moviment ampli i complex
 moviment de renovació cultural
 voluntat de transformar la cultura catalana en una cultura nacional, europea i
moderna. Com?
A) Trencant amb el passat cultural de la Renaixença, que consideraven de...
-localista
-tradicional
-endarrerit.
B) Assimilant els nous corrents europeus actuals, que es mostraven...
-contraris a la civilització industrial
-contraris al materialisme
-propers al somni i a l’irracional
-exalten l’ideal, la llibertat, l’espontaneïtat i la sinceritat
-fascinats per la natura.
 entenen l’artista com a ésser superior o heroi enfrontat a la societat burgesa que l’envolta i a la qual
acusen de materialista i de manca de sensibilitat envers l’art i la bellesa.
 es tracta d’una actitud rebel que es manifesta de formes diferents, com ara en la indumentària
(capells amples, vestits balders, cabells llargs, pipa...), en l’exili a l’estranger o bé en la bohèmia.
 aquesta rebel.lia de l’artista és el principal conflicte plantejat en els personatges de ficció dels
escriptors modernistes.
 els protagonistes acostumen a ser individus frustrats i inadaptats o marginats, que s’enfronten a la
gran massa social immòbil, tradicional, arcaica i indiferent a tot allò nou.
5.LA CRONOLOGIA DEL MODERNISME ALS PAÏSOS CATALANS ÉS LA SEGÜENT:
 Durà dues dècades (última del segle XIX i primera del segle XX).
 Es considerà com a data d’inici el 1892
 any de la primera festa modernista
 organitzada per Santiago Rusiñol (principal representant teatral)
 a Sitges o ciutat de trobada i de contactes d’autors modernistes.
 Es considerà com a data de finalització el 1911
 any de la mort de Joan Maragall (principal representant de la poesia)
 Any de la mort d’Isidre Nonell (pintor modernista).
6.-LA BOHÈMIA
 És una forma de vida al marge de les convencions socials que es convertí en una moda.
 A Europa ja havia començat durant el Romanticisme.
 A Catalunya apareix durant el Modernisme.
 Hi havia dos tipus de bohèmia:
1-daurada o rosa
-viscuda per artistes amb bona situació econòmica.
-podien dedicar-se a l’art sense problemes.
-sense cap ideologia concreta.
-actitud esteticista, evasió a través de l’art.
-Santiago Rusiñol i Raimon Casas.
2-negra o tràgica
-viscuda per artistes sense mitjans econòmics.
-anarquistes revolucionaris.
-la inadaptació social es resolia amb suïcidis o autoexilis.
-actitud regeneracionista de la societat.
-Joan Puig i Ferreter.
7-PRINCIPALS ETAPES DEL MODERNISME. ANYS, TRETS I INSTRUMENTS DE DIFUSIÓ.
PRIMERA ETAPA (1892-1900)
 Anys de formació i lluita.
 Època agressiva i de creació (quan neixen les idees).
 Revistes (“L’avenç”i “Catalònia”) i Festes modernistes a Sitges (literàries, recitals, exposicions,
conferències, concerts, discursos, lectures...).
SEGONA ETAPA (1900-1911)
 Anys de consolidació i triomf.
 Pèrdua de l’agressivitat inicial.
 Etapa de notable creació literària.
 En aquesta segona etapa, començaven ja a aparèixer de forma paral.lela manifestacions diferents que
pertanyien ja a un nou moviment, el Noucentisme, el qual progressivament significaria la desaparició
del Modernisme.
 A partir del 1911, alguns intel.lectuals quedaren marginats de l’activitat literària, altres s’adaptaren als
nous corrents estètics, altres, s’agruparen en contra dels noucentistes, i altres s’exiliaren o simplement
moriren.
 Revistes (“Joventut” i “El poble català”).
8.PRINCIPALS CORRENTS MODERNISTES.
REGENERACIONISME. (Voluntaristes o vitalistes)
Creien que la societat es podia regenerar o transformar a través de l’art.
Per això, exaltaven la figura de l’artista i el seu individualisme davant la societat,
individualisme que la societat no acceptà perquè representava un perill per a ella.
Joan Maragall i Jaume Brossa.
ESTETICISME. (Simbolistes, decadentistes)
Tot i voler modernitzar la cultura catalana, no creien en l’art com a eina per
transformar la societat.
Ells proposaven davant el rebuig de l’art per part de la societat, el fet de refugiar-se
en l’art, de dedicar-se a l’art per l’art.
Fou tanta la devoció per l’art que parlaven de l’art com una religió de la qual els
artistes n’eren els sacerdots.
Santiago Rusiñol i Raimon Casellas.
9.LA POESIA MODERNISTA. TRETS.
 Extensa, variada i difícil de classificar.
 Entre l’espontaneïtat i el formalisme.
 Defensa la sinceritat, la fidelitat a l’experiència viscuda i la senzillesa expressiva com a valors
fonamentals de la creació artística.
 El principal defensor d’aquest tipus de poesia va ser Joan Maragall, que va establir les bases
d’aquesta concepció poètica en la seva “Teoria de la paraula viva”.
-Segons aquesta teoria, l’autèntica poesia és aquella que ha estat creada en un moment
d’inspiració.
-Una poesia espontaneista que desenvolupa sobretot la poesia del paisatge, el cant de la
natura, i que estableix una associació entre natura i bellesa.
-Està basada en l’emotivitat i en la sinceritat, rebutja els artificis poètics, les metàfores i
l’elaboració formal del poema.
ESCOLA MALLORQUINA. TRETS I AUTORS DESTACATS.
 Grup d’escriptors que assumeixen els ideals de la Renaixença a les illes Balears.
 Els introductors de la Renaixença a Mallorca foren Marià Aguiló i Josep Lluís Pons i Gallarza.
 Abasta el gènere poètic i recull l’aportació de dues generacions concretes, la de 1906 i la de 1917.
 Quan a Catalunya es fa modernisme a les Balears es dóna l’Escola Mallorquina, ja que el
Modernisme no tingué cap influència.
 La primera revista que apareix com a senyal d’identitat de noves promocions d’escriptors sota el
nom d’Escola Mallorquina es diu “Mitjorn”.
 Poesia continuadora d’una estètica clàssica i mediterrània. Poesia paisatgística, que pretén ser un
cant a la natura. Poesia formal, rigorosa i amb gran musicalitat.
 Miquel Costa i Llobera ( “El pi de Formentor) i Joan Alcover (“La balanguera”). Respecte a aquest
segon poema, va ser musicat pel compositor català Amadeu Vives i el 1996, el Consell de
Mallorca, va declarar aquesta composició com l’himne oficial de Mallorca.
JOAN MARAGALL. TRETS I PRINCIPALS OBRES.
 Fill d’un industrial tèxtil.
 Estudià batxillerat i rebé una àmplia formació.
 Entre els 15 i 20 anys treballà a la indústria familiar. Fou aleshores que es rebel.là contra el pare i
s’inicià en la poesia.
 Estudià dret, però no li agradà gaire i conegué altres poetes.
 En acabar la carrera, exercí d’advocat, però tingué una segona crisi interna, de la qual s’estabilitzà, es
casà i tingué 13 fills.
 Aleshores, s’estabilitza familiarment, econòmicament i professionalment i dugué la vida d’un típic
burgès.
 El 1911 fou nomenat membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
 Es donà a conèixer a través del periodisme. Fou un periodista compromès amb la realitat social del
seu temps. També fou traductor.
 Destacà com a poeta. Es tracta d’una obra poètica breu, però que manifesta una íntima unió entre
vida i poesia. És el primer poeta que reflexiona sobre la poesia, elabora una teoria poètica i
aquesta té una influència directa sobre la poesia que escriu.
 Fou la consciència crítica de la societat burgesa de la seva època.
 El seu pensament quedà definit per trets com ara el nacionalisme i la seva postura davant la
societat burgesa.
 Les seves primeres poesies foren recollides en un llibre titulat “Poesies”.
 El reconeixement públic però li arribà amb la publicació de “Visions i Cants”.
 També escriví assajos com “L’elogi de la paraula” i “L’elogi de la poesia” o assajos en els quals
teoritza sobre aquest gènere literari que, per a ell, és una eina de coneixement.
10.LA NARRATIVA MODERNISTA.
 Novel.la que s’ha d’entendre com a conseqüència d’una anterior tasca productiva de contes i d’una
sèrie d’experiments formals a través d’aquests contes, que permetien l’aprenentatge en el gènere de
la novel.la.
LA NOVEL.LÍSTICA ANTERIOR, LA NOVEL.LA NATURALISTA:
 Admetia la realitat com una evidència absoluta, que copiava i reflectia com era.
 El narrador...
o feia una investigació, operava amb els personatges, definits i integrats en ambients definits.
o no participava, tan sols observava i es quedava al marge.
LA NOVEL.LA MODERNISTA:
 Presenta la realitat no tal com és, sinó tal com la veu l’artista. Apareix un nou element, que és el “jo”.
 El narrador...
o ofereix la seva visió dels fets.
o cada artista dóna la seva visió de la realitat.
 hi ha un cert cansament de la realitat objectiva, perquè ja la veiem.
 darrere de la realitat hi ha una realitat més íntima.
 la realitat no és més que la imatge d’alguna cosa que hi ha al darrere.
 Quan es fa novel.la modernista a Catalunya, a Europa s’està donant el Simbolisme; és per això, que
els recursos simbolistes es van introduint a la novel.la.
 Les novel.les modernistes utilitzen la realitat per a suggerir alguna cosa més enllà , per transmetre
l’emoció de l’artista.
 Es fa servir “el principi d’intensitat”: com que les emocions són escasses, cal buscar un gènere que
permeti incloure en una petita anècdota tota la força i intensitat.
o Això ho permet el gènere del conte: en el mínim espai, la major quantitat d’emoció, i, en
conseqüència, intensitat.
o De fet, les grans novel.les modernistes han estat formades de la suma de fragments de gran
intensitat.
 A totes les novel.les modernistes hi ha un mateix tema: el paper de l’home en el món i com s’hi
enfronta. Segons el Modernisme hi ha dos grans grups d’homes.
 El primer grup està format per...
o Tota aquella gent que accepta inconscientment la seva existència tal com li ha estat donada.
o És l’individu que forma part de la massa, del ramat.
o És un element negatiu i conformista.
o Són personatges deformats, rars, propers a la bogeria.
o Personatges situats prop de la natura i tractats més com a animals que com a persones.
o Actuen per instints i impulsos, no pas per la raó i la lògica.
- El segon grup està format per...
o l’home positiu, aquell individu que, sotmès també a les lleis de la natura,
ha exercit la seva voluntat per arribar a ser allò que s’ha proposat ser.
o un individu que lluita contra les lleis naturals, i que s’hi revolta perquè no
accepta la fatalitat.
o acostumen a ser personatges solitaris. Aquesta solitud, però, no és sempre
la mateixa. N’hi ha que...
 viuen en perfecta harmonia amb la natura i són feliços amb aquesta
vida, perquè amb la gent se senten incòmodes.
 viuen angoixats, perquè no han triat voluntàriament aquesta vida.
En tots dos casos es caracteritzen per la seva capacitat de lucidesa o de
coneixement de la realitat.
A) SIMBÒLICA.
 Reproducció de la realitat social.
 El tema principal, la lluita entre el jo i la natura, entre l’home i el món.
 Drames sovint rurals, en escenaris de muntanya que expressen conflictes ideològics
com la lluita de l’individu contra la societat en la qual està immers.
 Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert i Paradís. Solitud.
B) DECADENTISTA.
 Passa de la descripció a la suggestió o tret propi del Simbolisme, ja que pretén
reflectir la realitat subjectiva o interior (evocar sensacions i emocions, autoanàlisi).
 A nivell temàtic, hi abunden els motius relacionats amb l’erotisme i la mort.
 Prudenci Bertrana. Josafat.
C) NOVEL.LA COSTUMISTA.
 Prové dels quadres de costums del vuit-cents.
 Representa la desintegració de la novel.la en narracions independents, unides
només per la temàtica.
 Del costumisme s’adopta, sobretot, la unitat estètica del quadre de costums,
més que el seu contingut. Cada vegada es té menys tendència a la construcció
d’una trama narrativa, a la creació d’una novel·la llarga; al contrari, l’obra
tendeix a resoldre’s en escenes separades, d’intensitat dramàtica o poètica.
 Santiago Rusiñol. L’auca del senyor Esteve.
11.EL TEATRE MODERNISTA.
 Apareix d’una manera tardana en relació amb altres manifestacions.
 Intentà equiparar el teatre català amb el teatre europeu.
 Per aconseguir aquest objectiu es crearen algunes plataformes fonamentals per tal d’obtenir una
xarxa teatral normalitzada, com ara l’Escola d’Art Dramàtic (1913).
 Es desenvoluparen alguns grups de teatre independent i altres d’experimentació teatral, que
canviaren el patró del teatre romàntic de la Renaixença per nous models del nord d’Europa, com
ara el drama, les titelles, les ombres xineses, entre d’altres.
 Fou una plataforma d’expressió per als més joves intel.lectuals modernistes.
 Destacaren diferents corrents teatrals.
-TENDÈNCIA ESTETICISTA.
 Influït pel belga Maeterlinck.
 Sectors elitistes.
 Teatre caracteritzat per l’absència de trama o per llur caràcter secundari.
 Utilitzà un llenguatge poètic que pretenia suggerir, amb una escenografia freda i
sense gaire decoració.
 Santiago Rusiñol. L’alegria que passa.
 Teatre d’Adrià Gual, per a la formació d’actors.
-TENDÈNCIA REGENERACIONISTA.
 Influït pel noruec Henrik Ibsen.
 Teatre amb un propòsit de denúncia social.
 Els personatges es caracteritzen pel seu esperit de revolta.
 Grups de teatre independent relacionats amb la classe obrera.
 L’acció i el llenguatge són realistes.
 Joan Puig i Ferreter. Aigües encantades.
Aigües encantades de
Joan Puig i Ferreter
SOBRE L’AUTOR…
 Neix el 1882 a la selva del camp (Baix Camp).
 Fill natural d’un ric terratinent que mai no el va reconèixer com a fill.
 Infantesa i adolescència al costat de la mare i d’uns oncles benestants.
 Estudià batxillerat a Reus.
 Amb 15 anys entrà en contacte amb autors modernistes.
 El 1901 marxà a Barcelona per començar els estudis de Farmàcia, que deixà el primer any.
 Treballà d’ajudant de farmàcia i ajudant de metge, i alhora s’introduí en el sector més anàrquic
del Modernisme. Prengué consciencia de la contradicció entre societat i art.
 Marxà a França. Viatge decisiu per a la publicació de les seves primeres obres que reflectiren les
seves obsessions personals (marginació, naixement il·legítim).
 Retorn a Barcelona. Dedicació exclusiva al teatre i al periodisme.
 El 1906 estrena Diàlegs imaginaris, on introdudeix la figura del poeta-artista com a educador de
masses, com a salvador de la societat, que per aconseguir-ho s’ha d’enfrontar a la societat. Ha de
transformar la realitat negativa en poesía veritable i sincera (teatre regeneracionista).
 El 1908 publica Aigües encantades, que reprèn les idees de l’anterior estrena.
 Intentà professionalitzar-se o viure del que escrivia, però el seu teatre xocava amb la moral social
burguesa per la temàtica ( adulteris, amants, suïcidis, misèria social…) i pel llenguatge directe i
agressiu. Les seves obres fracassen i el 1916 es comença a plantejar el seu futur com a
dramaturg.
 Desconcert davant la nova generació d’escriptors noucentistes, que tendeix a arraconar-lo.
 Del 1917 al 1924, última etapa dramática, en què intenta adaptar-se als gustos del públic, que
pretén divertir-se sense problemes.
 Desenganyat del teatre, inicia la seva carrera com a novel·lista: Un home genial.
 A partir del 1931 (proclamació de la II República) es dedicà a la política; el van acusar de frau.
 Des del 1938 fins el 1956, any en què morí, escriví una obra formada per 12 volums El pelegrí
apassionat, on l’autor retrata la Catalunya de la seva època.
 Al llarg de la seva vida dugué a terme dos intents de suïcidi. Molts companys, davant el fracàs
d’aconseguir els projectes, s’integraren a la bohèmia tràgica o negra i se suïcidaren.
 Hortensi Guëll, a la platja de Salou.
 Antoni Isern, al Castell De Burriac.
SOBRE LA TEMÀTICA…
 Puig i Ferreter pren com a model el dramaturg noruec Henrick Ibsen, un referent del teatre modernista vitalista.
 Trets del model d’Ibsen…
 Les idees…
 Contraposició entre valors…
 Positius
 Idea de modernitat ( encarnada en algú que ve de fora i té una formació Intel·lectual)
 Procés d’individualització (consciència, voluntat, acció)
 Negatius
 Conservadorisme
 Manipulació procedent de la creença religiosa
 La manera de presentar les idees…
 Plantejaments esquemàtics:
 Contraposició camp (tradició) i ciutat (modernitat)
 Simbolisme de la zona alta (aïllament i incultura) i zona baixa (zona d’obertura al món i
de cultura).
 Primera i última escena són un diàleg entre els mateixos personatges que obren i
tanquen l’obra (Vergés i Cecília).
 La caracterització dels personatges…
 Personatges esquemàtics que…
 No volen donar complexitat a l’obra.
 Volen representar un ventall ampli social que exemplifiquin diferents
posicions.
Un enemic del poble
Henrick Ibsen
Aigües encantades
Joan Puig i Ferreter
 Conflicte amb les aigües d’un poble
endarrerit i tradicional.
 Balneari
 Contaminació
 Individu que intenta convèncer la
col·lectivitat (doctor Stockmann, metge del
balneari)
 Conflicte amb les aigües d’un poble
endarrerit i tradicional.
 Gorgs
 Sequera
 Individu que intenta convèncer la
col·lectivitat (el Foraster, un enginyer
estranger)
ESTRUCTURA EN 3 ACTES…
PRIMER ACTE SEGON ACTE TERCER ACTE
 Se centra en la Cecília.
 Discussions amb els pares
al voltant del tema de la
religió.
 Anunci de l’arribada del
Foraster que porta
solucions a la sequera.
 El poble espera el Foraster
per escoltar què vol fer per
ajudar-los.
 Mentre el Foraster explica
la solución comença a
ploure i això provoca
l’eufòria del poble.
 Apareix la Cecília plena de
sang i pregunta pel
Foraster.
 Primer desenllaç per al
Foraster: la fugida.
 Juliana i Pere Amat es
compadeixen de la filla, que
ha fugit.
 Apareix la Cecília i s’inicia
una gran discussió amb el
pare.
 Vergés parla amb la Cecília i
ella li explica que marxa
amb el Foraster.
 Segon desenllaç per a la
Cecília: la fugida.
SOBRE ELS PERSONATGES…
PERE AMAT. JULIANA
Propietari rural Esposa i mare submisa
Tirà, impulsiu i violent Dona maltractada MOSSÈN
Personatge negatiu Contrari al foraster
CECÍLIA FORASTER
La filla de Pere i Juliana. Individu que vol canviar les coses
Figura de la rebel·lia social Enginyer, formació intel·lectual
Inconformisme ideològic Personatge que ve de fora
Ànsia de canvi i de modernitat Símbol de l’individualisme (sense nom)
Personatge positiu. Personatge positiu.
VERGÉS
El mestre del poble
Pensa com la Cecília i el Foraster
JOAN GATELL
Batlle del poble
Persona religiosa que acaba decantant-se pel Foraster
1 de 26

Recomendados

El modernisme.ppt por
El modernisme.pptEl modernisme.ppt
El modernisme.pptsandramr_78
12.7K visualizações20 slides
Unitat 8. el teatre modernista. santiago rusiñol por
Unitat 8. el teatre modernista. santiago rusiñolUnitat 8. el teatre modernista. santiago rusiñol
Unitat 8. el teatre modernista. santiago rusiñolFàtima
3.9K visualizações8 slides
El teatre modernista simbolista, santiago rusiñol por
El teatre modernista simbolista, santiago rusiñolEl teatre modernista simbolista, santiago rusiñol
El teatre modernista simbolista, santiago rusiñolJordialejandro
14.9K visualizações20 slides
Modernisme vs noucentisme.definitiu por
Modernisme vs noucentisme.definitiuModernisme vs noucentisme.definitiu
Modernisme vs noucentisme.definitiuFerranet74
25.7K visualizações15 slides
Cant del retorn por
Cant del retornCant del retorn
Cant del retornDani Arboleda
5K visualizações15 slides
"El teatre modernista regeneracionista" por
"El teatre modernista regeneracionista""El teatre modernista regeneracionista"
"El teatre modernista regeneracionista"lidiaaaaaa
4.9K visualizações9 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Oda a espanya por
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanyajoanmolar
26.4K visualizações9 slides
El teatre modernista catala por
El teatre modernista catalaEl teatre modernista catala
El teatre modernista catalaMontse Torrescasana
16.2K visualizações15 slides
Resumen Terra Baixa (Obra Teatral) por
Resumen Terra Baixa (Obra Teatral)Resumen Terra Baixa (Obra Teatral)
Resumen Terra Baixa (Obra Teatral)Carlos Umbert
64.1K visualizações8 slides
El noucentisme por
El noucentismeEl noucentisme
El noucentismeSílvia Montals
57.4K visualizações14 slides
ESPRIU & ANTÍGONA por
ESPRIU & ANTÍGONAESPRIU & ANTÍGONA
ESPRIU & ANTÍGONAFerranet74
56.8K visualizações20 slides
Autors Modernistes. por
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.kwart
25K visualizações14 slides

Mais procurados(20)

Oda a espanya por joanmolar
Oda a espanyaOda a espanya
Oda a espanya
joanmolar26.4K visualizações
El teatre modernista catala por Montse Torrescasana
El teatre modernista catalaEl teatre modernista catala
El teatre modernista catala
Montse Torrescasana16.2K visualizações
Resumen Terra Baixa (Obra Teatral) por Carlos Umbert
Resumen Terra Baixa (Obra Teatral)Resumen Terra Baixa (Obra Teatral)
Resumen Terra Baixa (Obra Teatral)
Carlos Umbert64.1K visualizações
El noucentisme por Sílvia Montals
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
Sílvia Montals57.4K visualizações
ESPRIU & ANTÍGONA por Ferranet74
ESPRIU & ANTÍGONAESPRIU & ANTÍGONA
ESPRIU & ANTÍGONA
Ferranet7456.8K visualizações
Autors Modernistes. por kwart
Autors Modernistes.Autors Modernistes.
Autors Modernistes.
kwart25K visualizações
Rusiñol i l'Auca del senyor Esteve por mlope657
Rusiñol i l'Auca del senyor EsteveRusiñol i l'Auca del senyor Esteve
Rusiñol i l'Auca del senyor Esteve
mlope6576.3K visualizações
La renovació literària dels anys 20 i 30 por montse.ciberta
La renovació literària dels anys 20 i 30La renovació literària dels anys 20 i 30
La renovació literària dels anys 20 i 30
montse.ciberta19.6K visualizações
La sardana, joan maragall por joanmolar
La sardana, joan maragallLa sardana, joan maragall
La sardana, joan maragall
joanmolar5.3K visualizações
Laura a la ciutat dels sants por itraver
Laura a la ciutat dels santsLaura a la ciutat dels sants
Laura a la ciutat dels sants
itraver6.6K visualizações
El noucentisme por sandramr_78
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
sandramr_7820.2K visualizações
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898) por jcorbala
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
jcorbala29.1K visualizações
El modernisme - context general i literatura catalana por gemmaencamp
El modernisme - context general i literatura catalanaEl modernisme - context general i literatura catalana
El modernisme - context general i literatura catalana
gemmaencamp12.6K visualizações
Les guerres carlines por benienge
Les guerres carlinesLes guerres carlines
Les guerres carlines
benienge3.4K visualizações
La pàtria por Dolors Matilló
La pàtriaLa pàtria
La pàtria
Dolors Matilló10.9K visualizações
Cant dels joves por joanmolar
Cant dels joves Cant dels joves
Cant dels joves
joanmolar2.7K visualizações
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898) por Julia Valera
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)
Unitat 7. l'època de la restauració borbònica (1875 1898)
Julia Valera49.9K visualizações

Similar a Modernisme

A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx por
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxA La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxAntonia Mulet
369 visualizações6 slides
modernisme por
modernismemodernisme
modernismeguestd9183
1.6K visualizações10 slides
El modernisme por
El modernismeEl modernisme
El modernismeUniversitat Oberta de Catalunya (UOC)
1.8K visualizações17 slides
El Segle Xx Noucentisme I Avantguardisme por
El Segle Xx Noucentisme I AvantguardismeEl Segle Xx Noucentisme I Avantguardisme
El Segle Xx Noucentisme I AvantguardismeIES Esteve Terradas i Illa
5.4K visualizações28 slides
Modernisme por
ModernismeModernisme
ModernismeMontse Jane
6.3K visualizações26 slides
Modernisme01 (1) por
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)sarab9914
92 visualizações9 slides

Similar a Modernisme (20)

A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx por Antonia Mulet
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç XxA La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
A La Recerca De La Normalitat LiteràRia 1 Terç Xx
Antonia Mulet369 visualizações
modernisme por guestd9183
modernismemodernisme
modernisme
guestd91831.6K visualizações
Modernisme por Montse Jane
ModernismeModernisme
Modernisme
Montse Jane6.3K visualizações
Modernisme01 (1) por sarab9914
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab991492 visualizações
Modernisme01 (1) por sarab9914
Modernisme01 (1)Modernisme01 (1)
Modernisme01 (1)
sarab9914110 visualizações
Modernisme por albertarragona
ModernismeModernisme
Modernisme
albertarragona209 visualizações
Modernisme01 por lauraalija
Modernisme01Modernisme01
Modernisme01
lauraalija168 visualizações
El modernisme por angel montoliu
El modernismeEl modernisme
El modernisme
angel montoliu518 visualizações
El Modernisme por Helena Castella
El ModernismeEl Modernisme
El Modernisme
Helena Castella1.2K visualizações
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt por fmart3
REALISME, NATURALISME I modernisme.pptREALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
REALISME, NATURALISME I modernisme.ppt
fmart3101 visualizações
9_modernisme.ppt por fmart3
9_modernisme.ppt9_modernisme.ppt
9_modernisme.ppt
fmart312 visualizações
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1 por Joan Buades Beltran
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Modernisme, Avantguardes, Noucentisme.1
Joan Buades Beltran2.5K visualizações
Modernisme, Noucentisme I Avantguarda por Francesc March
Modernisme, Noucentisme I AvantguardaModernisme, Noucentisme I Avantguarda
Modernisme, Noucentisme I Avantguarda
Francesc March7.8K visualizações
Literatura! por mariaruiz97
Literatura!Literatura!
Literatura!
mariaruiz97152 visualizações
Literatura por mariaruiz97
LiteraturaLiteratura
Literatura
mariaruiz9783 visualizações
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX por joanpol
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XXLITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris XIX i XX
joanpol1.4K visualizações
El Modernisme a Catalunya por Muntsa Tortós
El Modernisme a CatalunyaEl Modernisme a Catalunya
El Modernisme a Catalunya
Muntsa Tortós241 visualizações

Mais de BiannyIbaezRodrguez

The client questions por
The client questionsThe client questions
The client questionsBiannyIbaezRodrguez
284 visualizações8 slides
Resum vela por
Resum velaResum vela
Resum velaBiannyIbaezRodrguez
10 visualizações5 slides
Resumen caiac i vela por
Resumen caiac i velaResumen caiac i vela
Resumen caiac i velaBiannyIbaezRodrguez
8 visualizações5 slides
Preguntes i respostes CMC por
Preguntes i respostes CMCPreguntes i respostes CMC
Preguntes i respostes CMCBiannyIbaezRodrguez
18 visualizações2 slides
Apuntes bio por
Apuntes bioApuntes bio
Apuntes bioBiannyIbaezRodrguez
38 visualizações30 slides
Balanç de situació por
Balanç de situacióBalanç de situació
Balanç de situacióBiannyIbaezRodrguez
17 visualizações3 slides

Mais de BiannyIbaezRodrguez(20)

The client questions por BiannyIbaezRodrguez
The client questionsThe client questions
The client questions
BiannyIbaezRodrguez284 visualizações
Preguntes i respostes CMC por BiannyIbaezRodrguez
Preguntes i respostes CMCPreguntes i respostes CMC
Preguntes i respostes CMC
BiannyIbaezRodrguez18 visualizações
Activitats de llengua 4 por BiannyIbaezRodrguez
Activitats de llengua 4Activitats de llengua 4
Activitats de llengua 4
BiannyIbaezRodrguez23 visualizações
Activitats de llengua por BiannyIbaezRodrguez
Activitats de llengua Activitats de llengua
Activitats de llengua
BiannyIbaezRodrguez20 visualizações
Preguntes poema El pi del Formentor por BiannyIbaezRodrguez
Preguntes poema El pi del FormentorPreguntes poema El pi del Formentor
Preguntes poema El pi del Formentor
BiannyIbaezRodrguez92 visualizações
Solucions preexamen fisica 2 por BiannyIbaezRodrguez
Solucions preexamen fisica 2Solucions preexamen fisica 2
Solucions preexamen fisica 2
BiannyIbaezRodrguez33 visualizações
Llama de amor viva, comentario por BiannyIbaezRodrguez
Llama de amor viva, comentarioLlama de amor viva, comentario
Llama de amor viva, comentario
BiannyIbaezRodrguez645 visualizações
Preguntas sobre luces de bohemia por BiannyIbaezRodrguez
Preguntas sobre luces de bohemia Preguntas sobre luces de bohemia
Preguntas sobre luces de bohemia
BiannyIbaezRodrguez108 visualizações

Modernisme

 • 1. MODERNISME TEMES 12 AL 16 del llibre Són temes molt extensos, i en principi, podem dedicar-hi 2 sessions o tres com a màxim. La presentació recull les principals idees d’aquest tema.
 • 2. 1.QUÈ S’ENTÉN PER MODERNISME? A) Definició:  Ampli moviment cultural europeu de finals del segle XIX i principis del segle XX que va tractar d’inserir o incorporar l’art en la totalitat de la vida social.  Són noves manifestacions artístiques que s’expressen en pintura, arquitectura, escultura, música, arts gràfiques, literatura, art del vidre, orfebreria, ebenisteria, ceràmica, mosaic, entre d’altres. Per això, es parla d’art total, art global i art síntesi.  La majoria d’artistes modernistes practicaven diverses arts a la vegada.  Totes aquestes manifestacions artístiques mostren un afany de modernitat comú a totes les cultures occidentals de l’època. B) Època:  Finals del segle XIX i principis del segle XX.  El 1884 apareix per primera vegada el terme “Modernisme” a la revista “L’Avenç”.  A partir del 1892 és utilitzat pels integrants del moviment com a distintiu de les noves manifestacions artístiques. C) Altres noms que rep aquest moviment en altres països europeus:  Art Nouveau (França)  Moderny Style (Anglaterra)  Jugendstil (Alemanya)  Modernismo (Espanya i Amèrica del Sud)
 • 3. 2.QUINA ÉS LA SITUACIÓ DE LA SOCIETAT CATALANA EN EL MOMENT EN QUÈ APAREIX EL MODERNISME, DURANT L’ÚLTIM QUART DEL SEGLE XIX?  Una situació de canvi.  La industrialització de Catalunya, sobretot de Barcelona.  La modernització de la classe social de la burgesia, sobretot en l’àmbit artístic.  Enfrontament entre grups d’intel.lectuals burgesos i la pròpia burgesia. 3.COM ES DUGUÉ A TERME AQUELLA SITUACIÓ DE CANVI?  Un grup d’intel.lectuals sorgits de la burgesia s’enfrontà a la seva pròpia classe social de forma crítica.  El que criticaven era una societat endarrerida respecte Europa, una cultura localista, tradicional i endarrerida.  El que reclamaven era una cultura nacional, europea i moderna.  Aquesta actitud dels intel.lectuals modernistes provocà un seguit de tensions dins de la societat burgesa a la qual pertanyien, i a la qual acusaven de total desinterès i inoperància en aquest afany de modernització (cap mostra d’interès envers l’art; societat materialista)  Així doncs, el principal problema dels modernistes fou la relació que van tenir amb la societat en què vivien i per a la qual escrivien.
 • 4. 4.CONCRETAMENT, ALS PAÏSOS CATALANS, EL MODERNISME FOU UN MOVIMENT…  moviment ampli i complex  moviment de renovació cultural  voluntat de transformar la cultura catalana en una cultura nacional, europea i moderna. Com? A) Trencant amb el passat cultural de la Renaixença, que consideraven de... -localista -tradicional -endarrerit. B) Assimilant els nous corrents europeus actuals, que es mostraven... -contraris a la civilització industrial -contraris al materialisme -propers al somni i a l’irracional -exalten l’ideal, la llibertat, l’espontaneïtat i la sinceritat -fascinats per la natura.
 • 5.  entenen l’artista com a ésser superior o heroi enfrontat a la societat burgesa que l’envolta i a la qual acusen de materialista i de manca de sensibilitat envers l’art i la bellesa.  es tracta d’una actitud rebel que es manifesta de formes diferents, com ara en la indumentària (capells amples, vestits balders, cabells llargs, pipa...), en l’exili a l’estranger o bé en la bohèmia.  aquesta rebel.lia de l’artista és el principal conflicte plantejat en els personatges de ficció dels escriptors modernistes.  els protagonistes acostumen a ser individus frustrats i inadaptats o marginats, que s’enfronten a la gran massa social immòbil, tradicional, arcaica i indiferent a tot allò nou. 5.LA CRONOLOGIA DEL MODERNISME ALS PAÏSOS CATALANS ÉS LA SEGÜENT:  Durà dues dècades (última del segle XIX i primera del segle XX).  Es considerà com a data d’inici el 1892  any de la primera festa modernista  organitzada per Santiago Rusiñol (principal representant teatral)  a Sitges o ciutat de trobada i de contactes d’autors modernistes.  Es considerà com a data de finalització el 1911  any de la mort de Joan Maragall (principal representant de la poesia)  Any de la mort d’Isidre Nonell (pintor modernista).
 • 6. 6.-LA BOHÈMIA  És una forma de vida al marge de les convencions socials que es convertí en una moda.  A Europa ja havia començat durant el Romanticisme.  A Catalunya apareix durant el Modernisme.  Hi havia dos tipus de bohèmia: 1-daurada o rosa -viscuda per artistes amb bona situació econòmica. -podien dedicar-se a l’art sense problemes. -sense cap ideologia concreta. -actitud esteticista, evasió a través de l’art. -Santiago Rusiñol i Raimon Casas. 2-negra o tràgica -viscuda per artistes sense mitjans econòmics. -anarquistes revolucionaris. -la inadaptació social es resolia amb suïcidis o autoexilis. -actitud regeneracionista de la societat. -Joan Puig i Ferreter.
 • 7. 7-PRINCIPALS ETAPES DEL MODERNISME. ANYS, TRETS I INSTRUMENTS DE DIFUSIÓ. PRIMERA ETAPA (1892-1900)  Anys de formació i lluita.  Època agressiva i de creació (quan neixen les idees).  Revistes (“L’avenç”i “Catalònia”) i Festes modernistes a Sitges (literàries, recitals, exposicions, conferències, concerts, discursos, lectures...). SEGONA ETAPA (1900-1911)  Anys de consolidació i triomf.  Pèrdua de l’agressivitat inicial.  Etapa de notable creació literària.  En aquesta segona etapa, començaven ja a aparèixer de forma paral.lela manifestacions diferents que pertanyien ja a un nou moviment, el Noucentisme, el qual progressivament significaria la desaparició del Modernisme.  A partir del 1911, alguns intel.lectuals quedaren marginats de l’activitat literària, altres s’adaptaren als nous corrents estètics, altres, s’agruparen en contra dels noucentistes, i altres s’exiliaren o simplement moriren.  Revistes (“Joventut” i “El poble català”).
 • 8. 8.PRINCIPALS CORRENTS MODERNISTES. REGENERACIONISME. (Voluntaristes o vitalistes) Creien que la societat es podia regenerar o transformar a través de l’art. Per això, exaltaven la figura de l’artista i el seu individualisme davant la societat, individualisme que la societat no acceptà perquè representava un perill per a ella. Joan Maragall i Jaume Brossa. ESTETICISME. (Simbolistes, decadentistes) Tot i voler modernitzar la cultura catalana, no creien en l’art com a eina per transformar la societat. Ells proposaven davant el rebuig de l’art per part de la societat, el fet de refugiar-se en l’art, de dedicar-se a l’art per l’art. Fou tanta la devoció per l’art que parlaven de l’art com una religió de la qual els artistes n’eren els sacerdots. Santiago Rusiñol i Raimon Casellas.
 • 9. 9.LA POESIA MODERNISTA. TRETS.  Extensa, variada i difícil de classificar.  Entre l’espontaneïtat i el formalisme.  Defensa la sinceritat, la fidelitat a l’experiència viscuda i la senzillesa expressiva com a valors fonamentals de la creació artística.  El principal defensor d’aquest tipus de poesia va ser Joan Maragall, que va establir les bases d’aquesta concepció poètica en la seva “Teoria de la paraula viva”. -Segons aquesta teoria, l’autèntica poesia és aquella que ha estat creada en un moment d’inspiració. -Una poesia espontaneista que desenvolupa sobretot la poesia del paisatge, el cant de la natura, i que estableix una associació entre natura i bellesa. -Està basada en l’emotivitat i en la sinceritat, rebutja els artificis poètics, les metàfores i l’elaboració formal del poema.
 • 10. ESCOLA MALLORQUINA. TRETS I AUTORS DESTACATS.  Grup d’escriptors que assumeixen els ideals de la Renaixença a les illes Balears.  Els introductors de la Renaixença a Mallorca foren Marià Aguiló i Josep Lluís Pons i Gallarza.  Abasta el gènere poètic i recull l’aportació de dues generacions concretes, la de 1906 i la de 1917.  Quan a Catalunya es fa modernisme a les Balears es dóna l’Escola Mallorquina, ja que el Modernisme no tingué cap influència.  La primera revista que apareix com a senyal d’identitat de noves promocions d’escriptors sota el nom d’Escola Mallorquina es diu “Mitjorn”.  Poesia continuadora d’una estètica clàssica i mediterrània. Poesia paisatgística, que pretén ser un cant a la natura. Poesia formal, rigorosa i amb gran musicalitat.  Miquel Costa i Llobera ( “El pi de Formentor) i Joan Alcover (“La balanguera”). Respecte a aquest segon poema, va ser musicat pel compositor català Amadeu Vives i el 1996, el Consell de Mallorca, va declarar aquesta composició com l’himne oficial de Mallorca.
 • 11. JOAN MARAGALL. TRETS I PRINCIPALS OBRES.  Fill d’un industrial tèxtil.  Estudià batxillerat i rebé una àmplia formació.  Entre els 15 i 20 anys treballà a la indústria familiar. Fou aleshores que es rebel.là contra el pare i s’inicià en la poesia.  Estudià dret, però no li agradà gaire i conegué altres poetes.  En acabar la carrera, exercí d’advocat, però tingué una segona crisi interna, de la qual s’estabilitzà, es casà i tingué 13 fills.  Aleshores, s’estabilitza familiarment, econòmicament i professionalment i dugué la vida d’un típic burgès.  El 1911 fou nomenat membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
 • 12.  Es donà a conèixer a través del periodisme. Fou un periodista compromès amb la realitat social del seu temps. També fou traductor.  Destacà com a poeta. Es tracta d’una obra poètica breu, però que manifesta una íntima unió entre vida i poesia. És el primer poeta que reflexiona sobre la poesia, elabora una teoria poètica i aquesta té una influència directa sobre la poesia que escriu.  Fou la consciència crítica de la societat burgesa de la seva època.  El seu pensament quedà definit per trets com ara el nacionalisme i la seva postura davant la societat burgesa.  Les seves primeres poesies foren recollides en un llibre titulat “Poesies”.  El reconeixement públic però li arribà amb la publicació de “Visions i Cants”.  També escriví assajos com “L’elogi de la paraula” i “L’elogi de la poesia” o assajos en els quals teoritza sobre aquest gènere literari que, per a ell, és una eina de coneixement.
 • 13. 10.LA NARRATIVA MODERNISTA.  Novel.la que s’ha d’entendre com a conseqüència d’una anterior tasca productiva de contes i d’una sèrie d’experiments formals a través d’aquests contes, que permetien l’aprenentatge en el gènere de la novel.la. LA NOVEL.LÍSTICA ANTERIOR, LA NOVEL.LA NATURALISTA:  Admetia la realitat com una evidència absoluta, que copiava i reflectia com era.  El narrador... o feia una investigació, operava amb els personatges, definits i integrats en ambients definits. o no participava, tan sols observava i es quedava al marge. LA NOVEL.LA MODERNISTA:  Presenta la realitat no tal com és, sinó tal com la veu l’artista. Apareix un nou element, que és el “jo”.  El narrador... o ofereix la seva visió dels fets. o cada artista dóna la seva visió de la realitat.  hi ha un cert cansament de la realitat objectiva, perquè ja la veiem.  darrere de la realitat hi ha una realitat més íntima.  la realitat no és més que la imatge d’alguna cosa que hi ha al darrere.
 • 14.  Quan es fa novel.la modernista a Catalunya, a Europa s’està donant el Simbolisme; és per això, que els recursos simbolistes es van introduint a la novel.la.  Les novel.les modernistes utilitzen la realitat per a suggerir alguna cosa més enllà , per transmetre l’emoció de l’artista.  Es fa servir “el principi d’intensitat”: com que les emocions són escasses, cal buscar un gènere que permeti incloure en una petita anècdota tota la força i intensitat. o Això ho permet el gènere del conte: en el mínim espai, la major quantitat d’emoció, i, en conseqüència, intensitat. o De fet, les grans novel.les modernistes han estat formades de la suma de fragments de gran intensitat.  A totes les novel.les modernistes hi ha un mateix tema: el paper de l’home en el món i com s’hi enfronta. Segons el Modernisme hi ha dos grans grups d’homes.  El primer grup està format per... o Tota aquella gent que accepta inconscientment la seva existència tal com li ha estat donada. o És l’individu que forma part de la massa, del ramat. o És un element negatiu i conformista. o Són personatges deformats, rars, propers a la bogeria. o Personatges situats prop de la natura i tractats més com a animals que com a persones. o Actuen per instints i impulsos, no pas per la raó i la lògica.
 • 15. - El segon grup està format per... o l’home positiu, aquell individu que, sotmès també a les lleis de la natura, ha exercit la seva voluntat per arribar a ser allò que s’ha proposat ser. o un individu que lluita contra les lleis naturals, i que s’hi revolta perquè no accepta la fatalitat. o acostumen a ser personatges solitaris. Aquesta solitud, però, no és sempre la mateixa. N’hi ha que...  viuen en perfecta harmonia amb la natura i són feliços amb aquesta vida, perquè amb la gent se senten incòmodes.  viuen angoixats, perquè no han triat voluntàriament aquesta vida. En tots dos casos es caracteritzen per la seva capacitat de lucidesa o de coneixement de la realitat.
 • 16. A) SIMBÒLICA.  Reproducció de la realitat social.  El tema principal, la lluita entre el jo i la natura, entre l’home i el món.  Drames sovint rurals, en escenaris de muntanya que expressen conflictes ideològics com la lluita de l’individu contra la societat en la qual està immers.  Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert i Paradís. Solitud. B) DECADENTISTA.  Passa de la descripció a la suggestió o tret propi del Simbolisme, ja que pretén reflectir la realitat subjectiva o interior (evocar sensacions i emocions, autoanàlisi).  A nivell temàtic, hi abunden els motius relacionats amb l’erotisme i la mort.  Prudenci Bertrana. Josafat.
 • 17. C) NOVEL.LA COSTUMISTA.  Prové dels quadres de costums del vuit-cents.  Representa la desintegració de la novel.la en narracions independents, unides només per la temàtica.  Del costumisme s’adopta, sobretot, la unitat estètica del quadre de costums, més que el seu contingut. Cada vegada es té menys tendència a la construcció d’una trama narrativa, a la creació d’una novel·la llarga; al contrari, l’obra tendeix a resoldre’s en escenes separades, d’intensitat dramàtica o poètica.  Santiago Rusiñol. L’auca del senyor Esteve.
 • 18. 11.EL TEATRE MODERNISTA.  Apareix d’una manera tardana en relació amb altres manifestacions.  Intentà equiparar el teatre català amb el teatre europeu.  Per aconseguir aquest objectiu es crearen algunes plataformes fonamentals per tal d’obtenir una xarxa teatral normalitzada, com ara l’Escola d’Art Dramàtic (1913).  Es desenvoluparen alguns grups de teatre independent i altres d’experimentació teatral, que canviaren el patró del teatre romàntic de la Renaixença per nous models del nord d’Europa, com ara el drama, les titelles, les ombres xineses, entre d’altres.  Fou una plataforma d’expressió per als més joves intel.lectuals modernistes.  Destacaren diferents corrents teatrals.
 • 19. -TENDÈNCIA ESTETICISTA.  Influït pel belga Maeterlinck.  Sectors elitistes.  Teatre caracteritzat per l’absència de trama o per llur caràcter secundari.  Utilitzà un llenguatge poètic que pretenia suggerir, amb una escenografia freda i sense gaire decoració.  Santiago Rusiñol. L’alegria que passa.  Teatre d’Adrià Gual, per a la formació d’actors. -TENDÈNCIA REGENERACIONISTA.  Influït pel noruec Henrik Ibsen.  Teatre amb un propòsit de denúncia social.  Els personatges es caracteritzen pel seu esperit de revolta.  Grups de teatre independent relacionats amb la classe obrera.  L’acció i el llenguatge són realistes.  Joan Puig i Ferreter. Aigües encantades.
 • 20. Aigües encantades de Joan Puig i Ferreter
 • 21. SOBRE L’AUTOR…  Neix el 1882 a la selva del camp (Baix Camp).  Fill natural d’un ric terratinent que mai no el va reconèixer com a fill.  Infantesa i adolescència al costat de la mare i d’uns oncles benestants.  Estudià batxillerat a Reus.  Amb 15 anys entrà en contacte amb autors modernistes.  El 1901 marxà a Barcelona per començar els estudis de Farmàcia, que deixà el primer any.  Treballà d’ajudant de farmàcia i ajudant de metge, i alhora s’introduí en el sector més anàrquic del Modernisme. Prengué consciencia de la contradicció entre societat i art.  Marxà a França. Viatge decisiu per a la publicació de les seves primeres obres que reflectiren les seves obsessions personals (marginació, naixement il·legítim).  Retorn a Barcelona. Dedicació exclusiva al teatre i al periodisme.  El 1906 estrena Diàlegs imaginaris, on introdudeix la figura del poeta-artista com a educador de masses, com a salvador de la societat, que per aconseguir-ho s’ha d’enfrontar a la societat. Ha de transformar la realitat negativa en poesía veritable i sincera (teatre regeneracionista).  El 1908 publica Aigües encantades, que reprèn les idees de l’anterior estrena.
 • 22.  Intentà professionalitzar-se o viure del que escrivia, però el seu teatre xocava amb la moral social burguesa per la temàtica ( adulteris, amants, suïcidis, misèria social…) i pel llenguatge directe i agressiu. Les seves obres fracassen i el 1916 es comença a plantejar el seu futur com a dramaturg.  Desconcert davant la nova generació d’escriptors noucentistes, que tendeix a arraconar-lo.  Del 1917 al 1924, última etapa dramática, en què intenta adaptar-se als gustos del públic, que pretén divertir-se sense problemes.  Desenganyat del teatre, inicia la seva carrera com a novel·lista: Un home genial.  A partir del 1931 (proclamació de la II República) es dedicà a la política; el van acusar de frau.  Des del 1938 fins el 1956, any en què morí, escriví una obra formada per 12 volums El pelegrí apassionat, on l’autor retrata la Catalunya de la seva època.  Al llarg de la seva vida dugué a terme dos intents de suïcidi. Molts companys, davant el fracàs d’aconseguir els projectes, s’integraren a la bohèmia tràgica o negra i se suïcidaren.  Hortensi Guëll, a la platja de Salou.  Antoni Isern, al Castell De Burriac.
 • 23. SOBRE LA TEMÀTICA…  Puig i Ferreter pren com a model el dramaturg noruec Henrick Ibsen, un referent del teatre modernista vitalista.  Trets del model d’Ibsen…  Les idees…  Contraposició entre valors…  Positius  Idea de modernitat ( encarnada en algú que ve de fora i té una formació Intel·lectual)  Procés d’individualització (consciència, voluntat, acció)  Negatius  Conservadorisme  Manipulació procedent de la creença religiosa  La manera de presentar les idees…  Plantejaments esquemàtics:  Contraposició camp (tradició) i ciutat (modernitat)  Simbolisme de la zona alta (aïllament i incultura) i zona baixa (zona d’obertura al món i de cultura).  Primera i última escena són un diàleg entre els mateixos personatges que obren i tanquen l’obra (Vergés i Cecília).
 • 24.  La caracterització dels personatges…  Personatges esquemàtics que…  No volen donar complexitat a l’obra.  Volen representar un ventall ampli social que exemplifiquin diferents posicions. Un enemic del poble Henrick Ibsen Aigües encantades Joan Puig i Ferreter  Conflicte amb les aigües d’un poble endarrerit i tradicional.  Balneari  Contaminació  Individu que intenta convèncer la col·lectivitat (doctor Stockmann, metge del balneari)  Conflicte amb les aigües d’un poble endarrerit i tradicional.  Gorgs  Sequera  Individu que intenta convèncer la col·lectivitat (el Foraster, un enginyer estranger)
 • 25. ESTRUCTURA EN 3 ACTES… PRIMER ACTE SEGON ACTE TERCER ACTE  Se centra en la Cecília.  Discussions amb els pares al voltant del tema de la religió.  Anunci de l’arribada del Foraster que porta solucions a la sequera.  El poble espera el Foraster per escoltar què vol fer per ajudar-los.  Mentre el Foraster explica la solución comença a ploure i això provoca l’eufòria del poble.  Apareix la Cecília plena de sang i pregunta pel Foraster.  Primer desenllaç per al Foraster: la fugida.  Juliana i Pere Amat es compadeixen de la filla, que ha fugit.  Apareix la Cecília i s’inicia una gran discussió amb el pare.  Vergés parla amb la Cecília i ella li explica que marxa amb el Foraster.  Segon desenllaç per a la Cecília: la fugida.
 • 26. SOBRE ELS PERSONATGES… PERE AMAT. JULIANA Propietari rural Esposa i mare submisa Tirà, impulsiu i violent Dona maltractada MOSSÈN Personatge negatiu Contrari al foraster CECÍLIA FORASTER La filla de Pere i Juliana. Individu que vol canviar les coses Figura de la rebel·lia social Enginyer, formació intel·lectual Inconformisme ideològic Personatge que ve de fora Ànsia de canvi i de modernitat Símbol de l’individualisme (sense nom) Personatge positiu. Personatge positiu. VERGÉS El mestre del poble Pensa com la Cecília i el Foraster JOAN GATELL Batlle del poble Persona religiosa que acaba decantant-se pel Foraster