O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Ontwikkelingen en Strategie In De Care

831 visualizações

Publicada em

Deze presentatie gaat in op de ontwikkelingen binnen de care en behandelt de verschillende strategische keuzemogelijkheden.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ontwikkelingen en Strategie In De Care

 1. 1. Veranderende wereld Ontwikkelingen in de care Drs. P.J.M. van Zijl 5 oktober 2009
 2. 2. Inhoud • Iets over mezelf • Ontwikkelingen in de care • Van “alles doen” naar het maken van keuzen • De noodzaak tot het ontwikkelen en beheren van relaties 2
 3. 3. Ontwikkelingen in de care • P olitieke regelgeving • E conomische gegevenheden • S ociale gegevenheden • T echnologische ontwikkelingen 3
 4. 4. Politieke regelgeving – gaat verder dan “wie gaat dat betalen” • Onderscheid tussen cure en care in toenemende mate ter discussie Zorgpaden, ketenzorg Inzet specialisten ouderengeneeskunde Zorgkantoorfunctie bij eigen zorgverzekeraar • De noodzaak van innovatie Innovatie-vouchers Zin in zorg Domotica, normalisatie en kleinschaligheid • Marktwerking, mededinging en normale bedrijfsvoering onvermijdelijk Kritisch toezicht op mededinging door NZa en door NMa NHC en beperking vermogenssteun • Het voorkomen van ongelukken “Ruimte en rekenschap”, aansprakelijkheid, meldingsplicht, beperking professionele autonomie etc. Toenemende transparantie-eisen (kwalitatief en qua bedrijfsvoering) 4
 5. 5. Economie - somber • Moeizame overheidsfinanciën. De noodzakelijke bezuinigingen zullen naar waarschijnlijkheid vanaf 2011 hun invloed op de zorg gaan doen gelden. • Twintig procent bezuinigen? • Ontwikkelingen in de beschikbaarheid van private middelen. AWBZ als aftrekpost. Eigen financiering huisvesting, servicekosten, aanvullende zorgmogelijkheden versus basispakket. • Terughoudendheid van banken. Business plannen en garantiestellingen. 5
 6. 6. Sociale gegevenheden – hoe erg wordt het? Nederland 2009 2015 2020 2025 Aantal 80+ 81.000 +10% +25% +45% Aantal 90+ +75% Aantal 95+ +85% 6
 7. 7. Sociale gegevenheden – hoe erg wordt het? Prevalentie Psychogeriatrie: 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 7
 8. 8. Sociale gegevenheden – het blijven mensen • Handhaving van de maatschappelijke verbanden en rollen • Ontwikkelingen in de woonwensen. Mooier en groter maar ook later en onzekerder • Tweedeling tussen sjiek en sjofel. Bingo versus Bach • De rol van vrijwilligers • Arbeidsmarkt blijft ook de komende jaren gespannen 8
 9. 9. Technologie • Toenemend beroep op domotica om personeelsschaarste op te vangen • Toenemende middelen beschikbaar voor innovatie op dit terrein • Technologische infrastructuur in samenwerking met anderen • Geautomatiseerde informatievoorziening door middel van ECD • Door ketenaanpak andere inzet van mensen en middelen • Verdere professionalisering van staf en ondersteuning 9
 10. 10. Keuze 1: Marktstrategie Lifelong klantenbinding: De beste specialist: • 1 loket • diabetesdeskundigen y Pr Pr ac • co-makership • expertiseontwikkeling od od t im uc uc • PGB • onderzoek r in t e t lle • serviceabonnement • ketenvorming me ad ad • niches s to ers ers • full service Cu hp hii p Operational excellence De zuinigste leverancier: • ZZP’s, kostenreductie • logistiek herontwerp • arbeidsproductiviteit • lean management • zelf doen of uitbesteden 10
 11. 11. Keuze 2: markt en stakeholders • Klanten (afnemers van onze producten en diensten)). • Personeel (gezicht van onze producten en diensten). • Vrijwilligers (ondersteuners van onze producten en diensten). • Gemeenten (belangrijke partner bij Wowezo projecten/WMO). • Zorgkantoor (productieafspraken). • NZA (betaling van middelen). • Ministerie (vergunningen/toetsing). • Financiers/banken (financieren van plannen c.q. investeringen). • Woningcorporaties (huisbaas/mede investeerders/partner WoWeZo). • Welzijnsinstellingen (leveren activiteiten/partner WoWeZo). • Leveranciers (verlengstuk van de organisatie). • Huisartsen (doorverwijsfunctie van clienten/ketenpartner). • Ziekenhuizen (doorverwijsfunctie en ketenpartner). • Lokale middenstand (draagvlak voor lokale initiatieven en activiteiten). • Ouderenorganisaties (vertegenwoordigen grote groep klanten/van daaruit veel vrijwilligers). • Collega zorginstellingen (naast concurrentie ook samenwerking). • Scholen (leverancier van stagieres/leerlingen). • Kerken (leveranciers van vrijwilligers) • Etc. 11
 12. 12. Keuze 3: Productportfolio 12
 13. 13. Keuze 3: Productportfolio P o rtf o lio v e rp le g in g e n v e rz o rg in g (o p b a sis v a n d e p o rtfo lio b a la n s) P ro d u c t e n F in a n c ie e l O n tw ik k e - O m vang M a r k t- M a a ts c h a p - A k t ie re s u lta a t in g o m z e t om zet p o s it ie p e lijk e b e t e k e n is In tram u raa l ZZP 1 en 2 ZZP 3 en 4 ZZP 5 en 7 ZZP 6 en 8 ZZP 9 en 10 E x tr a m u r a a l W M O -z o r g A W B Z -z o rg P G B ’s D a g v e r z o r g in g E x tr a m u ra le b e h a n d e lin g K o rtd u r e n d e opnam e H u isv e st in g K o o p w o n in g e n S e r v ic e fla ts O v e r ig M a a ltijd e n R e s ta u r a n t A la r m e rin g A lg e m e n e w o o n o n d e r s te u n in g 13
 14. 14. Keuze 3: productportfolio Strategisch noodzakelijk wenselijk onbelangrijk Financieel Behouden en uitbouwen: Behouden en Verzelfstandigen: • behandelgroepen uitbouwen: Positieve marge • gezinshuizen • Therapie • Diagnostiek Behouden en eventueel Reorganiseren en/of Afbouwen of reorganiseren of in uitbesteden: overdragen: Geen marge samenwerking: • Crisisopvang • intensief • reguliere begeleid behandelgroepen wonen • trainingscentrum • • intensieve orthopedagogisc he behandel. Reorganiseren of in Uitbesteden of Afbouwen: samenwerking: afbouwen: • weekend- en Negatieve marge • naschoolse vakantieopva opvang ng 14
 15. 15. Relatiebeheer Als relatief nieuwe maar in de toekomst cruciale managementtool! www.salescompanion.com 15

×