Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

1.pptx

 1. ពុទិ្ធកសាកលវ ិទិាល័យសម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហុន សសន Samdech Akka Moha Senapadei Techo HUN SEN Buddhist University ក្ក ុតទិី ១ ពុទិ្ធកតហាវ ិទិាល័យវ ិទិាសាស្រសេ សង្គត ឯកម្ទិស ៖ រដ្ឋបាលអប់រំ តុខវ វ ិោ ា ៖ ក្បវតេ្អប់រំ បង្រៀនងោយ សា្សា ា ចារ្យ : ម្ខៀវ ឈុនឡាយ 3 ក្ចចការក្សាវក្ោវ ក្បធានបទិ ៖ “ ក្បវតេ្អប់រំម្ៅសត័យម្ចនឡាដ្ីម្ោក ” ្សាវ្ាវងោយ ១- សតណន្សស្ត អ៊ួង្ សយ៉ែត ២- ន្សស្ត ម្ៅ សុីម្នត ៣- ន្សស្ត ហាត សុខណា ៤- ន្សស្ត អាត ក្បម្សើ ៥- ន្សស្ត ជឹត ឃាន ឆ្ ន ាំស្កា ២០២២-២០២៣ ()
 2. ក្ក ុតទិី ១ ក្ចចការក្សាវក្ោវ ក្បធានបទិៈ ការអប់រំម្ៅសត័យម្ចនឡា ១. អ៊ួង្ សយ៉ែត ២. ម្ៅ សុីម្នត ៣. ហាត សុខណា ៥. ជឹត ឃាន ៤. អាត ក្បម្សើ
 3. ក្ក ុតទិី ១ ១ ១ ទិីតាំង្ភូត្សាស្រសេ ម្ចនឡា ដ្ីម្ោកវ  ងេនឡា ោសាតនេរដ្ឋត៊ួយរបស់អាណាចក្កភនាំ សថ ្តម្ៅទិីវាល ទិាំនាបភាគ្ កណា ា លទិម្នេម្តគ្ង្គក ន ុង្តាំបន់បាសាក់ក្បម្ទិសឡាវ សពវថ្ងៃ។  រាជធានីង្ ម ោះ ភវបុរ្ៈ កសក្តសដ្លក្គ្ង្រាជយម្ៅម្ចនឡា ោសខសសូ រយ វង្ស។  ចាប់ពីសតវតសទី៣មក​អាណាចក្កភនាំបានចង្សតព័នធត្តេនឹង្ ក្បម្ទិស ចតប ៉ែ ។ប៉ែុសនេតកដ្ល់សតវតសទិី៥ ចក្កភពម្នេះបាន បដ្្ម្សធម្ោលសតព័នធភាព ម្ហើយ ឈប់ជ៊ួយចតប ៉ែ ក ន ុង្ការចបាំង្ នឹង្ក្បម្ទិសច្ន។  ្ពឹតាិការ្ណ៍ងនោះ ម្កើតមានម្ ើង្ បនា ា ប់ពីមានទិាំនាក់ទិាំនង្ ពាណ្ជាកតមនាាំម្ៅ ក្បម្ទិសច្ននូវម្ក្គ្ឿង្អលង្ក ា រ សូ ក្ត ភ ល ុក ោន …
 4. ក្ក ុតទិី ១ ២ ២ ការអប់រំម្ៅសត័យ ម្ចនឡា វ វ ិស័យអប់រំ ម្ៅសត័យ ម្ចនឡា ោវ ិស័យត៊ួយសាំខាន់ក ន ុង្ ការអភ្វឌ្ឍន៍ោត្ ។  ការអប់រំម្ៅសត័យម្នាេះមាន វតេអារាត ន្ង្ ក្បាសាទិ ម្ៅ ោថ្ន ន ល់ បណ ្ ុ េះបណា ា លធនធានតនុសសដ្ូចសត័យនគ្រសដ្រ  ក្ពហមញ្ញ សាសនាោសាសនា ចតបង្  ពុទិធសាសនាោសាសនាទិី ២ ម្ៅសត័យម្នាេះ  ក ន ុង្សត័យម្នាេះសាំតប ូ រម្ៅម្ោយអនកស្ការ សាក្សា េ សាំស្រសា ឹត ោម្ក្ចើន ន្ង្មានចាំម្ណេះដ្ឹង្ខពង្់ខពស់  ការអប់រំម្ៅសត័យ ម្ចនឡា មានការរ ីកចម្ក្តើនខា េ ាំង្ោង្ សត័យនគ្រភនាំ ។
 5. ក្ក ុតទិី ១ ៣ ៣ សាសនា ន្ង្ វបបធត៍ ម្ៅសត័យ ម្ចនឡាន  ម្ៅសត័យម្ចនឡា ម្គ្ម្ោរពសាសនាក្ពាហមណ៍ គ្ណៈស្វៈ ឥសូ រ ន្ង្ហរ ិហរៈ ។  ម្ៅសត័យម្នាេះ ម្គ្ម្ក្បើក្បាស់អកសរសាំក្សឹេ ត ន្ង្អកសរ សខមរ (អកសរស្លាោរ ឹក អង្គរបូ រ ី)។
 6. ក្ក ុតទិី ១ ៤ ៤ ក្ពហមញ្ញ សាសនា ក្ពេះរាជវង្ានុវង្សនាសត័យនរគ្ភនាំ ន្ង្ម្ដ្ើតសត័យ ម្ចនឡា បានបញ្ ជ ូលក្ពេះពីក្ពេះអង្គ គ្ឺក្ពេះសីវៈ ន្ង្ ក្ពេះវ ិស ណ ុ ឲមានសតត៊ួយ (រូបភាពសតត៊ួយ)សដ្លម្ៅថ្ន ក្ពេះហរ ិហរៈ (ពាក់កណា ា ល សីវៈ ពាក់កណា ា ល វ វ ិស ណ ុ ។ រូបម្នេះក្តូវបានម្គ្សា ថ បនាម្ ើង្ ម្ដ្ើតបីោតាំណាង្ម្ទិវត ទាំង្អស់ ន្ង្សក្មាប់ម្ោរពបូោ ។
 7. ក្ក ុតទិី ១ ៥ ៥ ពុទិធសាសនា ក្ពេះពុទិធសាសនាបានោក់ឬសគ្ល់ ខា េ ាំង្ក ន ុង្សង្គតសខមរ តាំង្សត ពី ម្ៅសត័យនគ្រភនាំតកម្តេ៉ែេះ ងវីតប្តសតក្ពហមញ្ញសាសនា ោសាសនា របស់រដ្ឋ ក៏ម្ោយ។ ក៏ប៉ែុសនេលទិធ្របស់ក្ពេះបរតក្គ្ូថ្នម្យើង្ ម្ៅមានភាពរុង្ម្រ ង្ ក ន ុង្សត័យ ម្ចនឡា ពីសតវតសទិី៦ ន្ង្ទិី៨ ថ្នក្គ្្សេ សករាជ ។
 8. ក្ក ុតទិី ១ ៦ ៦ សននកម្សដ្ធក្ចច ម្ខ នម្សដ្ឋក្ចចដ្៏មាាំម្ៅសត័យ ម្ចនឡា គ្ឺ ៖  កស្កតម ម្ពាលគ្ឺការម្ធវីសក្សចាំការ  ចបរដ្ាំណាាំ  ការច្ញ្ច ឹតសតវពាហនៈ  ម្នសាទិ វឌ្ឍនភាព វបបធត៌ ន្ង្អារយធត៌នាសត័យម្នាេះ ពឹង្ សនែកម្ៅម្លើនម្ោបាយទិឹក សដ្លសខមរ ម្យើង្ធា េ ប ់ សតបានទិទិ៊ួល ការរ ីកចម្ក្តើន តាំង្ពីសត័យនគ្រភនាំតកម្ត៉ែេេះ ។
 9. ក្ក ុតទិី ១ ៧ ៧ ការស្ការអប់រំ កាលសត័យម្នាេះក្ពេះរាជវង្ានុវង្សសខមរ បានទិទិ៊ួលនូវការ ហវឹកហវឺន បង្ក ា ត់បម្ក្ង្ៀនតុខវ ិោ ា ម្នសង្ៗក ន ុង្អាក្សត ន្ង្ក ន ុង្វតេ សដ្លទក់ទិង្ នឹង្សននករដ្ឋបាល នម្ោបាយ សាសនា ពីសាំណាក់ ព៊ួកក្ពាហមណ៏បុម្រាហ្ត សដ្លោអនកម្ចេះដ្ឹង្ ន្ង្ោ អនកតាំណាង្ របស់សង្គតោត្ទាំង្តូល ។ សត័យម្ចនឡា គ្ឺោសត័យត៊ួយដ្៏តហារុង្ ម្រ ង្សននកអកសរ សាស្រសេ ក៏ដ្ូចសននកសា ថ បតយកតម ម្ហើយគ្ឺសត័យត៊ួយសដ្លសខមរម្យើង្ ោប់ម្នាើតម្ធវីម្ខតរោនកតមម្លើភាសាសាំស្រសា ឹត ម្ពាលគ្ឺស្លា ោរ ឹកសាំខាន់ៗ ត៊ួយ ចាំន៊ួនធាំ បានក្តូវសរម្សរម្ ើង្ោភាសាសខមរ សុទិធសាធ ខុសពីទិមា េ ប់នាសត័យតុន សដ្លម្គ្ន្យតភាសាសាំស្ ក្កឹតម្ក្ចើនោង្ ។
 10. ក្ក ុតទិី ១ ៩ ៨ សននកសា ថ បតយកតម  ផ្នែកសា ា បតយកមមងេង ើញមាន ៖  ្ាសាទសរ់ពីថ្មាយង្កៀម  សរ់ពីឥដ្ឋ  ផ្នែរ្ និរសសរ្ទ្មង្វើពីថ្មភក់  រ្ូបេមា ា ក់បដ្ិមាមានផ្បបឥណ្ឌ ា ខ្ាោះនិរផ្ខ្មរ្ ខ្ាោះ ។ ៩ ជីវភាពរស់ម្ៅ  អ្ែក្ស ុក ងេនឡា មានជីវភាពរ្ស់ងៅ ៖  និយមបួរសក់ និរពាក់រ្យ ៉ា  េំនិតាងរៃវ និររ្ហ័សរ្ហួ ន  ងេេូលេិតាដ្ុសង្មញ និរ សំបកង ើ  ងេយល់ង ើញថាៃដ្សា ែ ំបរ្ ិសុទធ ៃដ្ងវវរមិនស ូ វប​ រ្ ិសុទធ ។
 11. ឯកសារម្ោង្ ១ បណា ា ល័យម្អ ្ចក្តូន្ចសខមរ – eLibrary of Cambodia ២ ក្បវតេ្សាស្រសា កត ព ុោ អាណាចក្ក ម្ចន ឡា (ស.វ ទិី ៦ ដ្ល់ ស.វ ទិី៨) សូ តអរក្ពេះគ្ុណ ន្ង្អរគ្ុណ!
Anúncio