O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Restrukturyzacja zakładu - B. Elert

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 3 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Restrukturyzacja zakładu - B. Elert (20)

Anúncio

Restrukturyzacja zakładu - B. Elert

  1. 1. BEZBOLESNA RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADU Firma, która opiera się przeobrażeniom jest skazana na porażkę. Jack Welch Restrukturyzacja wiąże się z optymalizacją procesów biznesowych, zmianami technologicznymi, produktowymi, ale przede wszystkim racjonalizacją poziomu kosztów. Tak naprawdę pojęcia „restrukturyzacja” i „zmiana” w organizacji można stosować zamiennie. Production manager ❙ ZARZĄDZANIE ❙ 3332 ❙ ZARZĄDZANIE ❙ Production manager
  2. 2. Restrukturyzacja kojarzy się nam źle. Wyobraźnia zbiorowa wiąże pojęcie ze zmianami własnościo- wymi lat 80-tych i 90-tych w Polsce. Współcześnie jej znaczenie straciło na emocjonalnej sile. Dotyczy bowiem wszelkich działań związanych ze zmiana- mi w organizacji, których celem jest poprawa jej struktury i efektywności. Niekoniecznie są to więc procesy dotyczące sytuacji kryzysowych, utrzyma- nia płynności finansowej czy zagrożenia upadłością (czym jest tzw. restrukturyzacja naprawcza). Dobrą bazę dla procesu restrukturyzacji stanowi model niemieckiego psychologa Kurta Levin’a, któ- ry pokazuje zmianę w trzech etapach. Pierwszym jest tzw. rozmrażanie, czyli burzenie funkcjonujących struktur, wytworzenie motywacji do wprowadzania zmian, a także ustalenie konkret- nego celu oraz harmonogramu podejmowanych działań. Na tym etapie pojawia się niepokój i stres związane z przekształceniami, przy równoczesnym rozwoju świadomości, że zmiana jest niezbędna dla lepszego funkcjonowania organizacji. Drugim etapem jest sama zmiana. Jeśli ma być skuteczna, należy ją bardzo dokładnie przemyśleć, a wdrożenie musi uwzględniać kulturę organiza- cyjną, zaangażowanie pracowników oraz specyfikę działalności firmy. Trzeci,„zamrażanie”, to stan, w którym dokonuje się stabilizacja zmiany i wdrożonych przekształceń. DWA OBLICZA ZMIANY Restrukturyzacja może skupiać się wyłącznie na na- prawie istniejących problemów, czyli wyprowadze- niu firmy „na prostą”. Istnieje także jej “dynamicz- na” odmiana, której celem jest zmodernizowanie przedsiębiorstwa. Obejmuje wiele obszarów. Może dotyczyć zarówno zmian organizacyjnych, wzmoc- nienia sytuacji finansowej firmy (głównie redukcji kosztów), poprawy jakości produktów lub posze- rzenia ich portfolio czy dywersyfikacji działalności. Niezależnie od zakresu działania warto ustruktury- zować proces, opierając się na uniwersalnym, wręcz podręcznikowym modelu. Etapy procesu powinny wyglądać następująco: 1. Analiza i diagnoza (finansowa oraz środowiska zewnętrznego i wewnętrznego). 2. Zdefiniowanie strategii wdrożenia zmian (uwzględniającej misję i cele strategiczne firmy). 3. Ustalenie sposobu/metod osiągnięcia celów. 4. Szczegółowy plan wraz z harmonogramem wdrożenia zmian. 5. Ocena potencjalnych zagrożeń procesu, przygo- towanie planu„B”. 6. Zastosowanie mierników kontroli procesu i za- mierzonych efektów. MIKROSKALA. FIRMA A: RESTRUKTURYZACJA ORGANIZACYJNA Każdy projekt należy rozpocząć od diagnozy sytu- acji i stopnia zaawansowania procesowego orga- nizacji. Praktyczne podejście i „świeże spojrzenie” to połowa sukcesu. W firmie A uderzała nieprzejrzysta struktura orga- nizacyjna, pozostałości dawnego stylu zarządzania i brak jasno zdefiniowanego podziału obowiązków, Każdy magazyn miał własnego kierownika, a dział techniczny odrębne jednostki organizacyjne (czę- ści techniczna i energetyczna działały praktycznie osobno).O ile w przypadku dużych organizacji mia- łoby to uzasadnienie, o tyle przy płaskiej strukturze nie mogło być efektywne. Główne elementy zmiany organizacyjnej polegały na: 1. Wzmocnieniu średniego szczebla zarządzania produkcji, poprzez stworzenie nowych stano- wisk – kierownika linii oraz kierownika zmiany z jasno opracowanymi zakresami obowiązków i odpowiedzialności. Dobry zespół zarządzający na zmianach to połowa sukcesu. R 2. Konsolidacji magazynów pod jednym kierownic- twem z jednoczesnym wzmocnieniem zarządza- nia poszczególnymi magazynami na zmianach. 3. Konsolidacji działu utrzymania ruchu pod jed- nym silnym kierownictwem. 4. Wdrożeniu odpowiedniego nazewnictwa stano- wisk z przypisanym do nich zakresem odpowie- dzialności. 5. Wymianie niektórych menedżerów ze względu na brak kompetencji. 6. Zmniejszeniu ilości poziomów zarządzania. Wprowadzenie nowej struktury odbyło się bardzo sprawnie,także dzięki nieocenionemu wsparciu i za- angażowaniu działu Human Resources oraz szybko- ści działania zarządu. Można stwierdzić, że firma czekała na zmianę! W uporządkowanej strukturze operacyjnej dużo łatwiej wdrażać kolejne etapy związane z określaniem kompetencji,odpowiedzial- ności i ustalaniem celów. Z PIĄTKU NA SOBOTĘ Przywołując przypadek restrukturyzacji firmy A, przypomnę o, niebagatelnym dla każdego procesu wdrożenia zmian organizacyjnych, znaczeniu ko- munikacji. Oprócz takich elementów sukcesu jak: wsparcie top managementu oraz menedżerów śred- niego szczebla, stworzenie świadomości, że „zmiana jest konieczna, pozytywna i służy całej organizacji”, a także rzetelna analiza post-factum (Czy faktycz- nie był to sukces? Co się zmieniło? Czy uzysku- jemy lepsze efekty? Czy w trakcie realizacji celów odnaleźliśmy słabe punkty?) – odpowiedni sposób komunikacji pozwolił na uzyskanie przejrzystości działań i zrozumienie ich przez załogę. Cytując Joh- na Adaira, eksperta ds. komunikacji: ” Umiejętność komunikowania jest bezspornie najważniejszym na- rzędziem zarządzania”. Poniżej istotne jej elementy w przypadku firmy A: §§ jasna komunikacja celów i misji procesu zmian, z określeniem czasu i zakresu ich realizacji, §§ komunikacja zmian w sposób zrozumiały dla wszystkich poziomów zarządzania, §§ otwartość w komunikacji, możliwość zadawania pytań przez pracowników,wyjaśnianie wątpliwo- ści, rozmowa zamiast przekazywania informacji „z góry na dół”, §§ proaktywne przekazanie informacji w krótkim czasie, (np.„Zrób to najlepiej w piątek!”) w celu uniknięcia domysłów, plotek i tworzenia złej at- mosfery w firmie, §§ sprawne przekazanie informacji osobom do- tkniętym zmianami (redukcja stanowiska, zmia- na stanowiska, przesunięcie do innego działu, etc.), wsparcie, fachowość, osobiste zaangażowa- nie szefa działu, §§ doskonała i jasna komunikacja celów wdraża- nych zmian (informacja przekazana wszystkim jednocześnie), a także wyjaśnienie, jak zmiana mogłaby personalnie wpłynąć na inne osoby w firmie. FIRMA B: KONSOLIDACJA PRODUKCJI Firma B, po przejęciu przez konkurenta, dyspono- wała dwoma zakładami produkcyjnymi położonymi w różnych rejonach Polski. Aby ciąć koszty, podjęto decyzję o skoncentrowaniu produkcji w dogodniej- szym logistycznie miejscu (centralna Polska).Głów- ne elementy zmiany organizacyjnej polegały więc na: 1. Przeniesieniu produkcji z zakładu nr 1 do zakła- du nr 2 i jej konsolidacji w jednej lokalizacji, 2. Likwidacji zakładu nr 1 – zwolnieniu pracowni- ków lub przesunięciu ich do zakładu 2. Element zawierał ponadto: zaprezentowanie planu do- browolnych odejść i scentralizowanie działów wspierających:logistyki,HR,finansów,księgowo- ści, planowania produkcji itd. 3. Przeniesieniu linii produkcyjnych (cześć tech- niczna projektu) wraz z częścią procesową. Przy okazji opisu przykładu firmy B należy przypo- mnieć, że w centrum każdej zmiany powinni stać ludzie. Nie wolno zapominać o kompetencjach, aby w ferworze restrukturyzacji i cięcia kosztów nie skończyć z problemem niedoboru zasobów ludzkich (syndrom ten nazywany jest anoreksją organizacyj- ną). Jeśli firma przygotowuje plan dobrowolnych odejść, powinna zabezpieczyć najlepsze kompeten- cje i upewnić się, że, wraz z pracownikami produk- cyjnymi, magazynowymi, planistami, nie odejdzie Beata Elert Production manager ❙ ZARZĄDZANIE ❙ 3534 ❙ ZARZĄDZANIE ❙ Production manager
  3. 3. najlepsza kadra kierownicza. Szczera komunikacja, otwartość w relacjach, zwłaszcza z managementem średniego szczebla, oraz zaangażowanie wartościo- wych dla firmy osób w cały proces to połowa suk- cesu. Pomimo dobrego planu socjalnego i sprawnej ko- munikacji w trakcie opisywanego procesu zaobser- wowaliśmy bardzo dużą frustrację pracowników. To jednak naturalna reakcja ludzi nierzadko zwią- zanych z zakładem przez kilka, czasem kilkanaście lat. Dlatego przy wprowadzaniu zmian niewątpli- wie kluczowy jest aktywny udział profesjonalnego zespołu HR. Elizabeth Kubler-Ross w swojej „teo- rii żalu” rozróżnia pięć poziomów zachowań ludzi w sytuacjach kryzysowych: 1. Odrzucenie: To z pewnością mnie nie dotyczy, moja pozycja i rola w firmie jest wyjątkowo waż- na. Mam wieloletnie doświadczenie, tyle tu zro- biłem. 2. Złość związana z niepewnością finalnych decy- zji: Czy zmiany dotyczą także mnie? Czy zostanę w firmie? Co się zmieni w moim otoczeniu? 3. Próba negocjacji: Może uda mi się uniknąć kon- sekwencji. Zrobię wszystko, żeby tu jeszcze zo- stać! 4. Depresja – finalna reakcja na stres: I tak odcho- dzę za miesiąc lub dwa, czym mam się przejmo- wać – jakością mojej pracy, terminami? 5. Akceptacja: Muszę wziąć się w garść. Będzie do- brze! Zmusi mnie to do działania, może otworzę własną firmę? Opisywany przypadek firmy B skończył się w nie- oczekiwany sposób: cały proces został odwołany. Po ponownej analizie zdecydowano, że rozwiąza- niem przynoszącym podobne efekty finansowe, będzie centralizacja funkcji wspierających działania fabryki. Okazuje się, że nie w każdym przypadku najlepszą drogą jest zamknięcie zakładu produk- cyjnego, relokacja produkcji oraz, zazwyczaj bardzo skomplikowany, proces przeniesienia, nie zawsze będących pierwszej młodości, linii produkcyjnych. Istnieje bowiem duże ryzyko i wiele niewiadomych, a koszty mogą przekroczyć spodziewane zyski fi- nansowe. Należy każdorazowo rozważyć inne opcje. Czy mo- żemy usprawnić istniejące procesy w sposób mniej uderzający w pracowników? Ciąć koszty (zwłaszcza pośrednie)? Wdrożyć Lean? Zainwestować w linie produkcyjne i ich efektywność? Przekazać produk- cję lub jej etapy do podwykonawcy? Istotne dla całości procesu jest holistyczne podejście i zabezpieczenie wszelkich ryzyk, zwłaszcza nieza- leżnych od nas, wynikających ze zmiennego środo- wiska.Jednazfirm,przenoszącprodukcjęnawschód Polski (niskie koszty robocizny), nie przewidzia- ła zmieniających się uwarunkowań biznesowych. Oprócz błędnego założenia, że nowy region cechuje wysoki poziom bezrobocia, które faktycznie nie ist- niało (wiele osób wyjechało do pracy za granicę), okazało się, że kilka dużych firm planuje ekspansję, więc dostępność pracowników dla produkcji i ma- gazynów niespodziewanie może być zagrożona (nie mówiąc o coraz niższym poziomie kompetencji). 8 KROKÓW POTTERA Podsumowując proces restrukturyzacji warto przedstawić schemat stworzony przez profesora Harvard Business School, Johna Pottera. W swojej pracy pt.„Leading change” stwierdził, że wdrożenie udanej zmiany ma ośmiostopniowy charakter: §§ Krok 1 – koncentracja firmy na fakcie, że zmiana jest konieczna. Przygotuj scenariusz działań, zidentyfikuj możliwości i zagrożenia. Zaangażuj pracowników wszystkich poziomów do wspólnego myślenia o zmianie. Według Pot- tera to najistotniejszy z kroków – potrzeba zaan- gażowania aż 75 procent firmy,żeby kolejne kroki były efektywne. §§ Krok 2 – stworzenie “drużyny”: przekonaj lu- dzi, że zmiana jest niezbędna dla przyszłego rozwoju! Ten krok wymaga dużego zaangażowa- nia top managementu oraz silnego lidera. §§ Krok 3 – Stworzenie wizji zmiany. §§ Krok 4 – Komunikacja wizji zmiany. Dobra komunikacja, co podkreślałam już wcześniej, jest krytyczna dla sukcesu restrukturyzacji. Potter twierdzi, że równie ważna jest komunikacja for- malna (prezentacja, informacja) jak i nieformal- na (rozmowy z pracownikami na różnych pozio- mach, wyjaśnianie wątpliwości). Nie tylko mów, ale też działaj – swoim postępowaniem upewniaj ludzi, że zmiana jest właściwa. §§ Krok 5 – bieżące monitorowanie: kontrolujące wystąpienie nowych okoliczności we wdroże- niu, niezależnie, czy są one zewnętrzne, czy we- wnętrzne (np. opór wobec zmiany, niezadowo- lenie w grupie). Ponownie istotną rolę odgrywa tu dobre i efektywne przywództwo. §§ Krok 6 – określenie “szybkich sukcesów” wdrożenia (quick wins), a także stworzenie listy celów krótkoterminowych, co zdecydo- wanie poprawia widoczność efektów przepro- wadzanych zmian. §§ Krok 7 – zbudowanie „nowej rzeczywistości” w odmienionych warunkach. §§ Krok 8 – wdrożenie elementów zmiany do kultury organizacyjnej (muszą stać się im- manentną częścią organizacji). NEURON JACK I DWIE TEORIE We wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych klu- czowe wydają się być cztery elementy: dobra, jasna wizja i szczegółowy plan, zaangażowanie pracowni- ków, zrozumienie przez nich konieczności zmiany oraz doskonałe przywództwo i komunikacja. Znane są dwie teorie dotyczące zmiany. Pierwsza (Teoria E) mówi o jej ekonomicznym, przynoszą- cym wymierne efekty,obliczu.To podejście wiąże się z pragmatyzmem i oparte jest na planowaniu oraz formalnej strukturze i systemach. Konwersją steruje zazwyczaj top management. Natomiast Teoria O podkreśla wartość ludzi i orga- nizacji opartej na wiedzy. Doskonałym przykładem tego typu działań w bizne- sie jest postępowanie Jacka Welcha, który, rozpoczy- nając pracę na stanowisku CEO w General Electric w latach 80-tych, w pierwszej kolejności wyznaczył jasne cele biznesowe i wdrożył ostrą politykę cięcia kosztów.Każdy nierentowny oddział firmy był likwi- dowany, zwolniono 150 tys. osób, zmniejszono ilość poziomów zarządzania z kilkunastu do kilku. Po- nadto nowy prezes, który od tego momentu zyskał nie tylko sławę, ale także przydomek „Neuron Jack”, nie wahał się pożegnać z dwunastoma z czternastu najbliższych pracowników, uznając ich za nieefek- tywnych. W ten sposób przekształcił skostniałą, biurokratyczną strukturę w nowoczesną, przyno- szącą zyski, gotową na nowe wyzwania w trudnych czasach nadciagającego kryzysu ekonomicznego, organizację.Drugim etapem jego działań było skon- centrowanie się na ludziach, wybór najlepszych me- nedżerów,zaangażowanie ich do współdecydowania o firmie. Dziś wiadomo, że organizacje, które chcą odnieść sukces muszą połączyć oba podejścia. Za podsu- mowanie niech posłużą słowa wspomnianego Jacka Welcha: „Firma może ‹‹podkręcić›› produktywność poprzez restrukturyzację, likwidację biurokracji, re- dukcję kosztów, ale nie jest w stanie utrzymać tych efektów bez zmiany kultury organizacyjnej”. RESTRUKTURYZACJA? DYNAMIZM I ZMIANA KAŻDEGO DNIA Jest wiele różnorodnych strategii restrukturyza- cyjnych. „Redukcja”, czyli dostosowanie struktury do zmiennego poziomu sprzedaży i produkcji, out- sourcing, likwidacja poziomów zarządzania, prze- chodzenie do struktury organizacyjnej typu matrix. Dziś nie jest to tylko i wyłącznie drastyczna zmiana wynikająca ze słabej pozycji ekonomicznej firmy. Najczęściej jednak warunkują ją czynniki zewnętrz- ne i zmieniające się otoczenie biznesowe. Zmiana jest wpisana w specyfikę funkcjonowania współ- czesnych firm i powinna być traktowana jako coś naturalnego i immanentnego. Jak mówi Jack Welch: „Zmień się, zanim będziesz zmuszony to zrobić”. Zmiana jest wpisana w specyfikę funkcjonowania współczesnych firm i powinna być traktowana jako coś naturalnego i immanentnego. Beata Elert – dyrektor operacyjna i dyrektor łańcucha dostaw w firmach branży FMCG Pracowała m.in. w United Biscuits, LU Polska, Lisner, Polmos Żyrardów (grupa Moet Henessy). Absolwentka socjologii UJ w Krakowie, studiowała nauki społeczne na Erasmus University w Rotterdamie. Posiada tytuł MBA National Louis University Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i Diploma in Management Study Henley Management College w Wlk. Brytanii. Aktualnie prowadzi doradztwo strategiczne i operacyjne w ramach własnej firmy IN-Consulting. Production manager ❙ ZARZĄDZANIE ❙ 3736 ❙ ZARZĄDZANIE ❙ Production manager

×