Молекул кинетик онол

БҮЛЭГ: МОЛЕКУЛ ФИЗИК
СЭДЭВ:
Бодисын бүтцийн
молекул кинетик онол
• Бодисыг бүрдүүлэгч хамгийн бага хэсгүүдийг бүтцийн элемент гэдэг.
Атом, молекул, ион, электрон, протон, нейтрон зэрэг нь бүтцийн
элементэд хамаарагдана.
• Атом: протон (p), нейтрон (n), электрон (e) гэсэн 3 бөөмөөс тогтоно.
Ижил атомуудаас тогтсон бодисыг химийн элемент гэдэг. Одоогоор
107 төрлийн химийн элемэнт мэдэгдэж байгаагаас 88 нь байгаль дээр
тогтвортой оршин байдаг. Атомын хэмжээ асар бага ~10-10 м орчим
байна. Атомын массыг массын атом нэгж (м.а.н) -12 гэсэн масс тоотой
нүүрстөрөгчийн (mc12) атомын массын (1/12)-тэй тэнцүү хэмжигдэхүүн
юм.
1м.а.н = 𝑚 c12/12 = 1.6605655 ∙ 10−27 кг. Массын атомын нэгжтэй
харьцуулсан тухай атомын массыг харьцангуй атом масс (х.а.м) гэдэг.
Бодисын бүтцийн молекул кинетик
онол
1 моль бодисын массыг молын масс (𝜇) гэдэг. 1 моль дурын бодис Na =6.022∙1023 моль-1 тооны
бүтцийн элемент агуулагдана. Энэ тоог Авогадрын тоо гэнэ.
Бодисд агуулагдах нийт бодисын тоо хэмжээ молийн тоог
𝜈 =
𝑚
𝜇
=
𝑁
𝑁𝑎
гэж тодорхойлдог. Үүний N бодисын бүтцийн элементийн нийт тоо
Na Авогадрын тоо, m тухайн бодисын масс, 𝜇 нэг моль бодисын масс.
Бодисын бүтэцийн элементийн нийт тоог
𝑁 =
𝑚
𝜇
𝑁a= 𝜈𝑁𝑎
Температур нь макросистемийн термодинамик тэнцвэрийг тодорхойлох физик хэмжигдэхүүн
Термодинамик температурыг Т-ээр тэмдэглэх ба Т = 0 температурыг абсолют тэг температур
гэдэг. Целсийн (𝑡0) ба термодинамик температурын хоорондох холбоо.
𝑇 = 273.16 + 𝑡0
Даралт. Хий ба шингэн бодисын дотоод атом, молекулуудын хөдөлгөөнөөр үүсэх хүчийг
илэрхийлэх скаляр хэмжигдэхүүнийг даралт гэнэ.
𝑃 = 𝐹/𝑆.
Эзлэхүүн. Термодинамик системийн огторгуйд эзлэх орон зайг тодорхойлох хэмжигдэхүүнийг
эзлэхүүн гэнэ. Термодинамикд тодорхой эзлэхүүн бүхий системийг бие гэдэг.
Нягтаас гадна концентраци гэсэн макропараметрийг оруулдаг. Энэ нь бодисын нэгж эзлэхүүнд
харгалзах бүтцийн элементүүдийн тоог илэрхийлдэг.
𝑛 =
𝑁
𝑉
Төлөвийн параметр
Бойль-Мариоттын хууль. Тогтмол температурт байгаа тухайн масстай хийн даралт (P)
эзлэхүүний (V) үржвэр тогтмол хэмжигдэхүүн байдаг.
PV= const
P=vRT/V
P1
V1 P2V2
Идеал хийн туршлагийн хуулиуд
Шарлийн хууль. Тогтмол эзлэхүүнд байгаа тухайн масстай хийн даралт температураас
шугаман хамааралтай өөрчлөгдөнө.
𝑃 = 𝑃𝑜(𝐼 + 𝑎𝑡)
𝑉1
𝑉2
=
𝑇1
𝑇2
V=vRT/P
𝑉
𝑇
=const
• Шарлийн хууль: Тогтмол эзлэхүүнд байгаа тухайн масстай хийн
даралт температураас шугаман хамааралтай өөрчлөгдөнө.
𝑃 = 𝑃𝑎𝑇𝑜
𝑃1
𝑇1
=
𝑃2
𝑇2
P=vRT/V
𝑃
𝑇
=const
Гей-Люссакын хууль.
Тогтмол даралтанд байгаа
тухайн масстай хийн эзлэхүүн
температураас шугаман
хамааралтайгаар өөрчлөгдөнө.
𝑉 = 𝑉
𝑜(𝐼 + 𝑎𝑡)
Идеал хийн молекул кинетик онолын үндсэн
тэгшитгэл
Хийн молекул бүр савны ханыг ирж мөргөхдөө савны хананд импульс дамжуулах ба савны
ханыг мөргөх мөргөлдөөн абсолют харимхай гэж үзье. Уг талбайд перпедикуляраар ирж
мөргөх молекул бүр түүнд 𝑚0 − (−𝑚0𝑣) = 2𝑚0𝑣 хэмжээний импульс дамжуулна. ∆𝑡 хугацаанд
∆𝑆 талбайд 𝑣∆𝑡 өндөртэй ∆𝑆 суурь бүхий цлиндрт агуулагдах молекулууд ирж мөргөнө. Эдгээр
молекулын тоо нь:
𝑛∆𝑆𝑣∆𝑡
Энэ үед ∆𝑆 талбайнг зүглэх хөдлөх молекулуудын тоо
1
6
𝑛∆𝑆𝑣∆𝑡 болох бөгөөд уг талбайг
мөргөхөд үүсэх импульсын нийт өөрчлөлт ∆К нь:
∆𝑘 = 2𝑚0𝑣
1
6
𝑛∆𝑆𝑣∆𝑡 =
1
3
𝑛𝑚0𝑣2
∆𝑆∆𝑡
болно. Тухайн эзэлхүүнд байгаа N тооны молекулууд 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣𝑁 хурдтайгаар хөдлөнө гэвэл
хийн бүхэлдээ хөдлөх хөдөлгөөнийг илэрхийлэх дундаж квадрат хурд нь.
𝑣кв =
1
𝑁
𝑖=1
𝑁
𝑣𝑖
2 =
3𝑘𝑇
𝑚0
Энэхүү хурдыг хурдыг тооцож (9.9) тэгшитгэлээс хийн савын хананд учруулах даралтыг
динамикийн II- р хууль
∆𝑘
∆𝑡
= 𝐹 ёсоор олбол:
𝑃 =
∆𝐾
∆𝑠∆𝑡
=
1
3
𝑛𝑚0𝑣𝑘𝑏
2
буюу 𝑃 =
3
3
𝑛𝑚0𝐸0 болно. Үүний 𝐸0 =
𝑚0𝑣𝑘𝑏
2
2
молекулын дулааны
хөдөлгөөний дундаж кинетик энерги. Энэхүү илэрхийллийг идеал хийн молекул кинетик
онолын үндсэн тэгшитгэл гэнэ.
Хийн молекулыг дундаж квадрат хурд нь 𝑣𝑘в =
3𝑘𝑇
𝑚0
байдгийг тооцвол толекулын дулааны
хөдөлгөөний дундаж кинетик энерги
𝐸0 =
𝐸
𝑁
=
𝑚0𝑣𝑘в
2
2
=
3
2
𝑘𝑇
𝑃 = 𝑛𝑘𝑇
Молекулын концентраци 𝑛 =
𝑁
𝑉
, нийт молекулын тоо 𝑛 =
𝑁
𝜇
𝑁𝛼 байдгийг тооцож орлуулбал:
𝑃𝑉 =
𝑚
𝜇
𝑘𝑁𝛼𝑇
болно. Үүний 𝑘𝑁𝛼 = 𝑅 хийн универсал тогмтол байх тул дээрх тэгшитгэл:
𝑃𝑉 =
𝑚
𝜇
𝑅𝑇 (9.14)
болно. Үүний 𝑣 = 𝑚/𝜇 хийн молийн тоо (9.14) тэгшитгэлийг идеал хийн төлөвийн тэгшитгэл
гэдэг. Энэ нь дурын процесст хийн төлөвийг толорхойлох P,V,T параметрүүдийн холбоог
илэрхийлэх 𝑓 = (𝑃, 𝑉, 𝑇) = 0 тэгшитгэлээр хэлбэр болгоно.
1 de 11

Recomendados

Физик ном 2010 por
Физик ном 2010Физик ном 2010
Физик ном 2010Моёко Хакер
270.4K visualizações105 slides
химийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэл por
химийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэлхимийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэл
химийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэлdavaa627
19.9K visualizações6 slides
10angiin molekulqizik por
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizikNTsets
8.4K visualizações9 slides
конденсатор por
конденсаторконденсатор
конденсаторbolor_chin
17K visualizações28 slides
101 9-termohimiin vndes por
101 9-termohimiin vndes101 9-termohimiin vndes
101 9-termohimiin vndesXaz Bit
13.5K visualizações24 slides
хүчний хэлбэрүүд por
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
57.8K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

9 р анги цахим por
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахимganzorig_od
20.7K visualizações8 slides
эукариот ба прокариот эс por
эукариот ба прокариот эсэукариот ба прокариот эс
эукариот ба прокариот эсbyamba-1
32.6K visualizações7 slides
термодинамикийн I хууль por
термодинамикийн I хуультермодинамикийн I хууль
термодинамикийн I хуульdavaa627
20.4K visualizações3 slides
геометр прогресс por
геометр прогрессгеометр прогресс
геометр прогрессTserendejid_od
22.6K visualizações6 slides
химийн урвалын хурд por
химийн урвалын хурдхимийн урвалын хурд
химийн урвалын хурдBaterdene Solongo
31.3K visualizações5 slides
10angiin molekulqizik por
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizikNTsets
10.8K visualizações9 slides

Mais procurados(20)

9 р анги цахим por ganzorig_od
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахим
ganzorig_od20.7K visualizações
эукариот ба прокариот эс por byamba-1
эукариот ба прокариот эсэукариот ба прокариот эс
эукариот ба прокариот эс
byamba-132.6K visualizações
термодинамикийн I хууль por davaa627
термодинамикийн I хуультермодинамикийн I хууль
термодинамикийн I хууль
davaa62720.4K visualizações
геометр прогресс por Tserendejid_od
геометр прогрессгеометр прогресс
геометр прогресс
Tserendejid_od22.6K visualizações
химийн урвалын хурд por Baterdene Solongo
химийн урвалын хурдхимийн урвалын хурд
химийн урвалын хурд
Baterdene Solongo31.3K visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets10.8K visualizações
биосфер por Ganchimeg Sampil
биосфербиосфер
биосфер
Ganchimeg Sampil22.2K visualizações
термодинамикийн Ii хууль por davaa627
термодинамикийн Ii хуультермодинамикийн Ii хууль
термодинамикийн Ii хууль
davaa62713.5K visualizações
амьтны аймаг por New beginning school
амьтны аймагамьтны аймаг
амьтны аймаг
New beginning school41.7K visualizações
семинар3 por oyunbileg06
семинар3семинар3
семинар3
oyunbileg0617.6K visualizações
шингэний даралт por Баяраа Х.
шингэний даралтшингэний даралт
шингэний даралт
Баяраа Х.22.7K visualizações
Uuu 2012 por Baterdene Solongo
Uuu 2012Uuu 2012
Uuu 2012
Baterdene Solongo20.3K visualizações
101 6.7-himiin holboo por Xaz Bit
101 6.7-himiin holboo101 6.7-himiin holboo
101 6.7-himiin holboo
Xaz Bit11.3K visualizações
101 12 electrolit por Xaz Bit
101 12 electrolit101 12 electrolit
101 12 electrolit
Xaz Bit4.5K visualizações
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia por Shagaishuu Xoo
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
10 r angi awiyas duunii dolgion duu awia
Shagaishuu Xoo7.4K visualizações
9 р анги цахим por NTsets
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахим
NTsets54.5K visualizações
Kinetik energy physics por Maa Goo
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physics
Maa Goo11.2K visualizações
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн por Chimgee Chimgee
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөнпүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
пүршин дүүжингийн хөдөлгөөн
Chimgee Chimgee15.5K visualizações
Himiin tensheber por Baterdene Solongo
Himiin tensheberHimiin tensheber
Himiin tensheber
Baterdene Solongo8.7K visualizações
цахилгаан соронзон орон por Morello Avr
цахилгаан соронзон оронцахилгаан соронзон орон
цахилгаан соронзон орон
Morello Avr25.2K visualizações

Similar a Молекул кинетик онол

B.Sc. Sem II Kinetic Theory of Gases por
B.Sc. Sem II Kinetic Theory of GasesB.Sc. Sem II Kinetic Theory of Gases
B.Sc. Sem II Kinetic Theory of GasesPankaj Nagpure, Shri Shivaji Science College, Amravati
542 visualizações20 slides
Chemistry Lecture Slide Week 1 por
Chemistry Lecture Slide Week 1Chemistry Lecture Slide Week 1
Chemistry Lecture Slide Week 1Jasmine Jesse
1.6K visualizações54 slides
Kinetic theory- por
Kinetic theory-Kinetic theory-
Kinetic theory-RamlalShah
84 visualizações30 slides
Lecture 13 ideal gas. kinetic model of a gas. por
Lecture 13  ideal gas. kinetic model of a gas.Lecture 13  ideal gas. kinetic model of a gas.
Lecture 13 ideal gas. kinetic model of a gas.Albania Energy Association
3.6K visualizações20 slides
theory of gases and solid state por
 theory of gases and solid state theory of gases and solid state
theory of gases and solid stateAayashaNegi
126 visualizações42 slides
Gas lawscheat sheet por
Gas lawscheat sheetGas lawscheat sheet
Gas lawscheat sheetTimothy Welsh
3.4K visualizações1 slide

Similar a Молекул кинетик онол(20)

Chemistry Lecture Slide Week 1 por Jasmine Jesse
Chemistry Lecture Slide Week 1Chemistry Lecture Slide Week 1
Chemistry Lecture Slide Week 1
Jasmine Jesse1.6K visualizações
Kinetic theory- por RamlalShah
Kinetic theory-Kinetic theory-
Kinetic theory-
RamlalShah84 visualizações
Lecture 13 ideal gas. kinetic model of a gas. por Albania Energy Association
Lecture 13  ideal gas. kinetic model of a gas.Lecture 13  ideal gas. kinetic model of a gas.
Lecture 13 ideal gas. kinetic model of a gas.
Albania Energy Association3.6K visualizações
theory of gases and solid state por AayashaNegi
 theory of gases and solid state theory of gases and solid state
theory of gases and solid state
AayashaNegi126 visualizações
Gas lawscheat sheet por Timothy Welsh
Gas lawscheat sheetGas lawscheat sheet
Gas lawscheat sheet
Timothy Welsh3.4K visualizações
Chemical thermodynamics(chem 2052) por MollaZewdie
Chemical thermodynamics(chem 2052)Chemical thermodynamics(chem 2052)
Chemical thermodynamics(chem 2052)
MollaZewdie184 visualizações
Isotopes por Saba khokhar
IsotopesIsotopes
Isotopes
Saba khokhar29.8K visualizações
07 xi kinetic theory of gases notes por GODARAMANGERAM
07 xi kinetic theory of gases notes07 xi kinetic theory of gases notes
07 xi kinetic theory of gases notes
GODARAMANGERAM570 visualizações
Class 11 Physics Revision Notes Kinetic Theory.pdf por ssuser93125a
Class 11 Physics Revision Notes Kinetic Theory.pdfClass 11 Physics Revision Notes Kinetic Theory.pdf
Class 11 Physics Revision Notes Kinetic Theory.pdf
ssuser93125a32 visualizações
PHYSICS CLASS XII Chapter 3 - Kinetic theory of gases and radiation por Pooja M
PHYSICS CLASS XII Chapter 3 - Kinetic theory of gases and radiationPHYSICS CLASS XII Chapter 3 - Kinetic theory of gases and radiation
PHYSICS CLASS XII Chapter 3 - Kinetic theory of gases and radiation
Pooja M2.5K visualizações
CLASS XII PHYSICS Chapter 13 - Kinetic theory of gases and radiation por PoojaKMore
CLASS XII PHYSICS Chapter 13 - Kinetic theory of gases and radiationCLASS XII PHYSICS Chapter 13 - Kinetic theory of gases and radiation
CLASS XII PHYSICS Chapter 13 - Kinetic theory of gases and radiation
PoojaKMore80 visualizações
Ch 14 Ideal Gas Law & Kinetic Theory por Scott Thomas
Ch 14 Ideal Gas Law & Kinetic TheoryCh 14 Ideal Gas Law & Kinetic Theory
Ch 14 Ideal Gas Law & Kinetic Theory
Scott Thomas11.9K visualizações
Gases por Syed Shah
GasesGases
Gases
Syed Shah6.3K visualizações
New microsoft power point presentation por Farkhanda sharif
New microsoft power point presentationNew microsoft power point presentation
New microsoft power point presentation
Farkhanda sharif78 visualizações
Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1 por Cleophas Rwema
Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1
Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1
Cleophas Rwema30 visualizações
Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1 por Cleophas Rwemera
Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1
Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1
Cleophas Rwemera58 visualizações
Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1 por Cleophas Rwema
Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1
Chapter 14-powerpoint-1232611945071357-1
Cleophas Rwema80 visualizações

Mais de Bazarragchaa Erdenebileg

Tsahilgaan static oron por
Tsahilgaan static oronTsahilgaan static oron
Tsahilgaan static oronBazarragchaa Erdenebileg
386 visualizações10 slides
Термодинамикийн үндэс por
Термодинамикийн үндэсТермодинамикийн үндэс
Термодинамикийн үндэсBazarragchaa Erdenebileg
571 visualizações10 slides
Ph102 sem 2 por
Ph102 sem 2Ph102 sem 2
Ph102 sem 2Bazarragchaa Erdenebileg
256 visualizações4 slides
Lekts 2 por
Lekts 2Lekts 2
Lekts 2Bazarragchaa Erdenebileg
246 visualizações5 slides
Molekul lec-1 por
Molekul lec-1Molekul lec-1
Molekul lec-1Bazarragchaa Erdenebileg
1.3K visualizações4 slides
Cem16 por
Cem16Cem16
Cem16Bazarragchaa Erdenebileg
492 visualizações5 slides

Mais de Bazarragchaa Erdenebileg(16)

Термодинамикийн үндэс por Bazarragchaa Erdenebileg
Термодинамикийн үндэсТермодинамикийн үндэс
Термодинамикийн үндэс
Bazarragchaa Erdenebileg571 visualizações
Металлаас электрон гарахын ажил por Bazarragchaa Erdenebileg
Металлаас электрон гарахын ажилМеталлаас электрон гарахын ажил
Металлаас электрон гарахын ажил
Bazarragchaa Erdenebileg810 visualizações
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн por Bazarragchaa Erdenebileg
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөнХатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн
Bazarragchaa Erdenebileg3K visualizações

Último

Berry country.pdf por
Berry country.pdfBerry country.pdf
Berry country.pdfMariaKenney3
80 visualizações12 slides
MIXING OF PHARMACEUTICALS.pptx por
MIXING OF PHARMACEUTICALS.pptxMIXING OF PHARMACEUTICALS.pptx
MIXING OF PHARMACEUTICALS.pptxAnupkumar Sharma
125 visualizações35 slides
DISTILLATION.pptx por
DISTILLATION.pptxDISTILLATION.pptx
DISTILLATION.pptxAnupkumar Sharma
75 visualizações47 slides
Career Building in AI - Technologies, Trends and Opportunities por
Career Building in AI - Technologies, Trends and OpportunitiesCareer Building in AI - Technologies, Trends and Opportunities
Career Building in AI - Technologies, Trends and OpportunitiesWebStackAcademy
47 visualizações44 slides
JRN 362 - Lecture Twenty-Two por
JRN 362 - Lecture Twenty-TwoJRN 362 - Lecture Twenty-Two
JRN 362 - Lecture Twenty-TwoRich Hanley
39 visualizações157 slides
Thanksgiving!.pdf por
Thanksgiving!.pdfThanksgiving!.pdf
Thanksgiving!.pdfEnglishCEIPdeSigeiro
568 visualizações17 slides

Último(20)

Berry country.pdf por MariaKenney3
Berry country.pdfBerry country.pdf
Berry country.pdf
MariaKenney380 visualizações
MIXING OF PHARMACEUTICALS.pptx por Anupkumar Sharma
MIXING OF PHARMACEUTICALS.pptxMIXING OF PHARMACEUTICALS.pptx
MIXING OF PHARMACEUTICALS.pptx
Anupkumar Sharma125 visualizações
DISTILLATION.pptx por Anupkumar Sharma
DISTILLATION.pptxDISTILLATION.pptx
DISTILLATION.pptx
Anupkumar Sharma75 visualizações
Career Building in AI - Technologies, Trends and Opportunities por WebStackAcademy
Career Building in AI - Technologies, Trends and OpportunitiesCareer Building in AI - Technologies, Trends and Opportunities
Career Building in AI - Technologies, Trends and Opportunities
WebStackAcademy47 visualizações
JRN 362 - Lecture Twenty-Two por Rich Hanley
JRN 362 - Lecture Twenty-TwoJRN 362 - Lecture Twenty-Two
JRN 362 - Lecture Twenty-Two
Rich Hanley39 visualizações
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdf por Dr Vijay Vishwakarma
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdfBUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdf
BUSINESS ETHICS MODULE 1 UNIT I_A.pdf
Dr Vijay Vishwakarma92 visualizações
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv... por Taste
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...
Taste62 visualizações
REFERENCING, CITATION.pptx por abhisrivastava11
REFERENCING, CITATION.pptxREFERENCING, CITATION.pptx
REFERENCING, CITATION.pptx
abhisrivastava1141 visualizações
Volf work.pdf por MariaKenney3
Volf work.pdfVolf work.pdf
Volf work.pdf
MariaKenney390 visualizações
ppt_dunarea.pptx por vvvgeorgevvv
ppt_dunarea.pptxppt_dunarea.pptx
ppt_dunarea.pptx
vvvgeorgevvv53 visualizações
Six Sigma Concept by Sahil Srivastava.pptx por Sahil Srivastava
Six Sigma Concept by Sahil Srivastava.pptxSix Sigma Concept by Sahil Srivastava.pptx
Six Sigma Concept by Sahil Srivastava.pptx
Sahil Srivastava51 visualizações
Papal.pdf por MariaKenney3
Papal.pdfPapal.pdf
Papal.pdf
MariaKenney373 visualizações
Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T) por yakshpharmacy009
Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T) Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T)
Pharmaceutical Analysis PPT (BP 102T)
yakshpharmacy009116 visualizações
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptx por MicrobiologyMicro
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptxInteraction of microorganisms with vascular plants.pptx
Interaction of microorganisms with vascular plants.pptx
MicrobiologyMicro58 visualizações
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE... por Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 11 THEO ĐƠN VỊ BÀI HỌC - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (FRIE...
Nguyen Thanh Tu Collection100 visualizações
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx por Niranjan Chavan
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptxGuidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx
Guidelines & Identification of Early Sepsis DR. NN CHAVAN 02122023.pptx
Niranjan Chavan42 visualizações
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx por mary850239
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx12.5.23 Poverty and Precarity.pptx
12.5.23 Poverty and Precarity.pptx
mary850239514 visualizações

Молекул кинетик онол

 • 1. БҮЛЭГ: МОЛЕКУЛ ФИЗИК СЭДЭВ: Бодисын бүтцийн молекул кинетик онол
 • 2. • Бодисыг бүрдүүлэгч хамгийн бага хэсгүүдийг бүтцийн элемент гэдэг. Атом, молекул, ион, электрон, протон, нейтрон зэрэг нь бүтцийн элементэд хамаарагдана. • Атом: протон (p), нейтрон (n), электрон (e) гэсэн 3 бөөмөөс тогтоно. Ижил атомуудаас тогтсон бодисыг химийн элемент гэдэг. Одоогоор 107 төрлийн химийн элемэнт мэдэгдэж байгаагаас 88 нь байгаль дээр тогтвортой оршин байдаг. Атомын хэмжээ асар бага ~10-10 м орчим байна. Атомын массыг массын атом нэгж (м.а.н) -12 гэсэн масс тоотой нүүрстөрөгчийн (mc12) атомын массын (1/12)-тэй тэнцүү хэмжигдэхүүн юм. 1м.а.н = 𝑚 c12/12 = 1.6605655 ∙ 10−27 кг. Массын атомын нэгжтэй харьцуулсан тухай атомын массыг харьцангуй атом масс (х.а.м) гэдэг. Бодисын бүтцийн молекул кинетик онол
 • 3. 1 моль бодисын массыг молын масс (𝜇) гэдэг. 1 моль дурын бодис Na =6.022∙1023 моль-1 тооны бүтцийн элемент агуулагдана. Энэ тоог Авогадрын тоо гэнэ. Бодисд агуулагдах нийт бодисын тоо хэмжээ молийн тоог 𝜈 = 𝑚 𝜇 = 𝑁 𝑁𝑎 гэж тодорхойлдог. Үүний N бодисын бүтцийн элементийн нийт тоо Na Авогадрын тоо, m тухайн бодисын масс, 𝜇 нэг моль бодисын масс. Бодисын бүтэцийн элементийн нийт тоог 𝑁 = 𝑚 𝜇 𝑁a= 𝜈𝑁𝑎
 • 4. Температур нь макросистемийн термодинамик тэнцвэрийг тодорхойлох физик хэмжигдэхүүн Термодинамик температурыг Т-ээр тэмдэглэх ба Т = 0 температурыг абсолют тэг температур гэдэг. Целсийн (𝑡0) ба термодинамик температурын хоорондох холбоо. 𝑇 = 273.16 + 𝑡0 Даралт. Хий ба шингэн бодисын дотоод атом, молекулуудын хөдөлгөөнөөр үүсэх хүчийг илэрхийлэх скаляр хэмжигдэхүүнийг даралт гэнэ. 𝑃 = 𝐹/𝑆. Эзлэхүүн. Термодинамик системийн огторгуйд эзлэх орон зайг тодорхойлох хэмжигдэхүүнийг эзлэхүүн гэнэ. Термодинамикд тодорхой эзлэхүүн бүхий системийг бие гэдэг. Нягтаас гадна концентраци гэсэн макропараметрийг оруулдаг. Энэ нь бодисын нэгж эзлэхүүнд харгалзах бүтцийн элементүүдийн тоог илэрхийлдэг. 𝑛 = 𝑁 𝑉 Төлөвийн параметр
 • 5. Бойль-Мариоттын хууль. Тогтмол температурт байгаа тухайн масстай хийн даралт (P) эзлэхүүний (V) үржвэр тогтмол хэмжигдэхүүн байдаг. PV= const P=vRT/V P1 V1 P2V2 Идеал хийн туршлагийн хуулиуд
 • 6. Шарлийн хууль. Тогтмол эзлэхүүнд байгаа тухайн масстай хийн даралт температураас шугаман хамааралтай өөрчлөгдөнө. 𝑃 = 𝑃𝑜(𝐼 + 𝑎𝑡) 𝑉1 𝑉2 = 𝑇1 𝑇2 V=vRT/P 𝑉 𝑇 =const
 • 7. • Шарлийн хууль: Тогтмол эзлэхүүнд байгаа тухайн масстай хийн даралт температураас шугаман хамааралтай өөрчлөгдөнө. 𝑃 = 𝑃𝑎𝑇𝑜 𝑃1 𝑇1 = 𝑃2 𝑇2 P=vRT/V 𝑃 𝑇 =const
 • 8. Гей-Люссакын хууль. Тогтмол даралтанд байгаа тухайн масстай хийн эзлэхүүн температураас шугаман хамааралтайгаар өөрчлөгдөнө. 𝑉 = 𝑉 𝑜(𝐼 + 𝑎𝑡)
 • 9. Идеал хийн молекул кинетик онолын үндсэн тэгшитгэл Хийн молекул бүр савны ханыг ирж мөргөхдөө савны хананд импульс дамжуулах ба савны ханыг мөргөх мөргөлдөөн абсолют харимхай гэж үзье. Уг талбайд перпедикуляраар ирж мөргөх молекул бүр түүнд 𝑚0 − (−𝑚0𝑣) = 2𝑚0𝑣 хэмжээний импульс дамжуулна. ∆𝑡 хугацаанд ∆𝑆 талбайд 𝑣∆𝑡 өндөртэй ∆𝑆 суурь бүхий цлиндрт агуулагдах молекулууд ирж мөргөнө. Эдгээр молекулын тоо нь: 𝑛∆𝑆𝑣∆𝑡 Энэ үед ∆𝑆 талбайнг зүглэх хөдлөх молекулуудын тоо 1 6 𝑛∆𝑆𝑣∆𝑡 болох бөгөөд уг талбайг мөргөхөд үүсэх импульсын нийт өөрчлөлт ∆К нь: ∆𝑘 = 2𝑚0𝑣 1 6 𝑛∆𝑆𝑣∆𝑡 = 1 3 𝑛𝑚0𝑣2 ∆𝑆∆𝑡 болно. Тухайн эзэлхүүнд байгаа N тооны молекулууд 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣𝑁 хурдтайгаар хөдлөнө гэвэл хийн бүхэлдээ хөдлөх хөдөлгөөнийг илэрхийлэх дундаж квадрат хурд нь. 𝑣кв = 1 𝑁 𝑖=1 𝑁 𝑣𝑖 2 = 3𝑘𝑇 𝑚0
 • 10. Энэхүү хурдыг хурдыг тооцож (9.9) тэгшитгэлээс хийн савын хананд учруулах даралтыг динамикийн II- р хууль ∆𝑘 ∆𝑡 = 𝐹 ёсоор олбол: 𝑃 = ∆𝐾 ∆𝑠∆𝑡 = 1 3 𝑛𝑚0𝑣𝑘𝑏 2 буюу 𝑃 = 3 3 𝑛𝑚0𝐸0 болно. Үүний 𝐸0 = 𝑚0𝑣𝑘𝑏 2 2 молекулын дулааны хөдөлгөөний дундаж кинетик энерги. Энэхүү илэрхийллийг идеал хийн молекул кинетик онолын үндсэн тэгшитгэл гэнэ. Хийн молекулыг дундаж квадрат хурд нь 𝑣𝑘в = 3𝑘𝑇 𝑚0 байдгийг тооцвол толекулын дулааны хөдөлгөөний дундаж кинетик энерги 𝐸0 = 𝐸 𝑁 = 𝑚0𝑣𝑘в 2 2 = 3 2 𝑘𝑇 𝑃 = 𝑛𝑘𝑇
 • 11. Молекулын концентраци 𝑛 = 𝑁 𝑉 , нийт молекулын тоо 𝑛 = 𝑁 𝜇 𝑁𝛼 байдгийг тооцож орлуулбал: 𝑃𝑉 = 𝑚 𝜇 𝑘𝑁𝛼𝑇 болно. Үүний 𝑘𝑁𝛼 = 𝑅 хийн универсал тогмтол байх тул дээрх тэгшитгэл: 𝑃𝑉 = 𝑚 𝜇 𝑅𝑇 (9.14) болно. Үүний 𝑣 = 𝑚/𝜇 хийн молийн тоо (9.14) тэгшитгэлийг идеал хийн төлөвийн тэгшитгэл гэдэг. Энэ нь дурын процесст хийн төлөвийг толорхойлох P,V,T параметрүүдийн холбоог илэрхийлэх 𝑓 = (𝑃, 𝑉, 𝑇) = 0 тэгшитгэлээр хэлбэр болгоно.