Lekts8

ГАРМОНИК ХЭЛБЭЛЗЭЛ
Хэлбэлзэл
Нэг цэгийн орчим дахь давтагдах хөдөлгөөнийг
хэлнэ. Тогтвортой тэнцвэрийн орчим дахь биеийг бага
зайд хазайлгахад хэлбэлзэх хөдөлгөөн үүснэ.
Хэлбэлзэл
2
x

t2
mf (x)
 a
• Хөдөлгөөний хуулийг Ньютоны хуулиар
бичнэ.
• Хүчний нийлбэр нь тэнцвэрийн байр луу
чиглэнэ. Буцаах хүч гэж нэрлэнэ
Тодорхойлолт
• Систем тэнцвэрт байдлаас хазайн, тэрхүү тэнцвэрт
байдалдаа тухай бүр буцаж ирэх зэргээр олон дахин
давтан явагддаг процессыг хэлбэлзэх хөдөлгөөн буюу
хэлбэлзэл гэнэ.
• Хэлбэлзэх хөдөлгөөн байгаль ба техникт өргөн
дэлгэрсэн үзэгдэл бөгөөд Жнь: цагийн дүүжингийн
хөдөлгөөн, янз бүрийн машин механизмын хөдөлгөөн
(тухайлбал дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн
поршингийн хөдөлгөөн) дуугарагч биеийн хөдөлгөөн,
шингэн ба кристаллын доторх хэсгүүдийн дулааны
хөдөлгөөн гэх мэт.
• Тухайн хугацаанд тэнцвэрт байдлаас
биеийн хазайсан зай буюу шилжилтийг
уул хэлбэлзлийг тодорхойлох үндсэн
хэмжигдэхүүн болгож авна. Гармоник
хэлбэлзлийн гол шинж бол хазайлт нь
хугацаа өнгөрөх бүрд синусын, эсвэл
косинусын хуулиар хувирдаг явдал
юм. Гармоник хэлбэлзлийн авч үзэх
• үндсэн хоёр давуу талтай юм.
• Байгаль, техникт тохиолдох
хэлбэлзлүүд нь ихэвчлэн гармоник
хэлбэлзэлтэй ойролцоо шинжтэй
байдаг.
• Янз бүрийн үелэх процессууд (тэнцүү
хугацааны дараа давтагдах
процессууд) нь гармоник
хэлбэлзлүүдийг нэмсэн үр дүн байдаг.
Гармоник хэлбэлзэл
Гармоник хэлбэлзлийн зүй тогтолыг
судлахын тулд тойргоор жигд хөдлөх
материал цэгйин хөдөлгөөнийг авч үзье.
Үүний тулд M материал цэг A радиустай
тойргоор өнцөг хурдтай нар буруу
эргэж байна гэж авья. Түүний босоо
диаметр дээр буулгасан K проекц O
тэнцвэрт байдлын орчимд улиран
хэлбэлзэх бөгөөд шилжилтийн хэмжээ
(S=OK) нь ±A хооронд улиран хэлбэлзэж
өөрчлөгдөнө.Иймээс ямар нэгэн t
хугацаанд шилжсэн шилжилт нь :
буюу
S  Asin(t  0 )
Үүний A- хэлбэлзлийн амплитуд (далайц), тойрох
(цикл)давтамж, 0 нь t=0 агшин дахь хэлбэлзлийн
анхны фаз (мөч) (t+0) – хугацааны t агшин дахь
хэлбэлзлийн фаз.
+1≤Sin≥-1 хязгаарт өөрчлөгдөх тул S нь +А- аас
–А хүртэлх утга авна.
S  Acos(t 0)
Гармоник хэлбэлзэл
Материал цэгийн эргэх улирал (үе) ба давтамж
 Материал цэгийн эргэх улирал (үе):
T=2/
 Нэгж хугацаанд эргэх эргэлтийн тоо
буюу давтамж : =1/T,
 Тойрох давтамж =2
 t хугацаанд эргэсэн өнцөг нь
:
 Гэж илэрхийлэгдэх ба шилжилт нь :
T
T
  t 
2t  2t
S  Asin t  Asin
2 t  Asin 2t
Си системд давтамжийн нэгж болгон Герц (Гц) –ийг авдаг
Улирал (үе) ба давтамж
Хүч ба давтамж
хугацаа ба шилжилт
энергийн хувирал эхлээд 2Ж кинетик энергитэй байснаа
тэр потенциал энерги болж хувирч цааш үргэлжлэнэ
аргумент бөгөөд түүний физик утга нь хугацааны агшин
дахь шилжилтийг буюу хэлбэлзэх системийн төлөвийг
илэрхийлдэг. К цэгийн хэлбэлзлйин хурд V нь шилжилтээс
хугацаагаар авсан уламжлалтай тэнцүү:
Хэлбэлзлийн фаз
   t нь гармоник хэлбэлзлийн функцийн
 Улмаар хэлбэлзлийн хурдатгал а-г бас хурднаас
хугацаагаар авсан уламжлал гэж үзэж болно.
 Графикаас үзвэл ; хурдны фаз нь шилжилтийн фазаас /2 –гээр,
харин хурдатгалын фаз нь - ээр тус тус ялгаатай түрүүлж байна.
2
0V  A  cos(  t   
 )
dt
a 
dV
 2
S
хэлбэлзлэлийн хурд ба хурдатгал
Эйлерийн томьёо
Хэлбэлзэгч хэмжигдэхүүнийг комплекс
тоогоор төлөөлүүлж болно. Комплекс тооны
хувьд Эйлерийн томьёог хэрэглэнэ.
 үүний i
 cos  isinei
1-хуурмаг нэгж
Гармоник хэлбэлзлийн энерги
 Хэлбэлзэж буй биеийн бүтэн энерги
ES  Ek  En
 Хамгийн их хазайлт болох үед биеийн хурд тэг болох
тул
ба тэнцвэрт байдлаар өнгөрөх үед
E maxE S 
 EK maxES
Хэлбэлзэгч биеийн кинетик энерги
Масстай хэлбэлзэгч биеийн кинетик
энерги нь:
22
0
2
t  )Sin (
mv2
mA2
2
Ek  
Энергийн хувирал эхлээд 2Ж кинетик энергитэй байснаа
тэр потенциал энерги болж хувирч цааш үргэлжлэнэ
Хэлбэлзэгч биеийн потенциал энерги
Хэлбэлзэгч биеийн потенциал энерги
нь:
цаашид хувиргалт хийвэл
kS 2
kA2
2
sin t
2 2
En  
 0 )1 cos2( t
2 4
2
sin t 
mA  mA 2 2 2 2En
Хэлбэлзэгч биеийн бүрэн энерги
2
 22
mA2
v
mA2
2
2
Es 
Гармоник осциллятор ба дүүжин
   2
S  0
тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх
системийг гармоник осциллятор
гэдэг. Сонгодог болон квант
физикийн олон бодлогонд хэрэглэнэ.
𝑆
Пүршин дүүжин.
 Харимхайн
хүчний үйлчлэлээр
гармоник хэлбэлзэл
хийж байгаа үнэмлэхүй
уян пүршинд дүүжилсэн
m масстай ачааг
пүршин дүүжин гэнэ.
Пүршин дүүжинд үйлчлэх хүч ба
шилжилт
F kx x  Acos(t 0)
 Ү ү н и й k - харимхайн коэффициент бөгөөд пүршний хувьд хат гэжнэрлэнэ.
Математик дүүжин
T  2
L
g
• Хүндийн хүчний үйлчлэлээр хэлбэлзэх, сунадаггүй,
жингүй утсанд дүүжилсэн m масстай материал цэгээс
тогтсон идеал системийг математик дүүжин гэнэ.
Математик дүүжингийн энгийн ойролцоо жишээ нь нарийн
урт утсанд дүүжилсэн маш бага m масстай бөмбөрцөг юм.
Математик дүүжингийн инерцийн момент :
I  mL2
• үүний l –дүүжингийн урт.
• Математик дүүжингийн бага хэлбэлзлийн үеийн улиралын
томьёо:
Математик ба Физик дүүжин
Физик дүүжин
Савааны хэлбэлзэл нь физик дүүжингийн хялбар
жишээ юм
Хэлбэлзлийг нэмэх
Адил давтамжтай, нэг чиглэлд (паралель)
хэлбэлзэж хоёр хэлбэлзэл
2 хэлбэлзлийг вектор
аргаар нэмэе.O бүхий
векторыг X тэнхлэгт 1 , 2
өнцгөөр зурахад энэ тэнхлэг дээрх
А1, А2 –ийн нь X1 X2 шилжилтийн утгууд
болно.
X  X1  X 2  A cos(t ) амплитуд
ба фаз нь:
2 1
2
1 2 1 2
2 2
  )A  2A Acos(A  A 
tg 
A1 sin 1  A2 sin2
A1 cos1  A2 cos2
диаграммын
цэгээс А1, А2 урт
Тойрох давтамж ба амплитуд нь адилхан, зөвхөн
фазаараа ялгаатай нэг зүгт чиглэсэн хэлбэлзлийг
нэмэх.
нийлбэр хэлбэлзлийн шилжилт : Тухайн
хэлбэлзлүүд адил давтамжтай, зөвхөн фазын
ялгаварын хагасаар ялгагдах тийм гармоник
хэлбэлзэл
үүсэх болно.

2 21 2
t
) 2Asin(t
)X  X X 2Asin cos(
2
Ижил улирал, ижил амплитудтай өөр өөр фаз
бүхий хоёр гармоник хэлбэлзлийг нэмэх
 ¯үний АH – нийлбэр
хэлбэлзлийн
амплитуд:

2
12
t  )X  A sin(H
2
 
A  2Acos( 1 2
)H
Хэрэв 1=2 бол AH
болно. Эсрэг фазтай байвал
= 0 байх ба дээрх бүгд
гармоник хэлбэлзэл байна.
 A1 A2
AH
Ижил амплитудтай, ойролцоо давтамж бүхий
нэг зүг чиглэсэн хоёр гармоник хэлбэлзлийг
нэмэх
• Хугацааны нэг агшинд эдгээр хэлбэлзэл нь фазаараа ойролцоо болох тул
амплитуд нь хоёр дахин нэмэгдэж байхад, нөгөө хэсэг агшинд бараг эсрэг
фазтай болох тул хэлбэлзэл бие биенийгээ замхруулна.Иинхүү ойролцоо
давтамж бүхий 2 гармоник хэлбэлзлийг нэмэхэд үүсэж буй амплитуд нь
үелэн давтагдах (хэлбэлзлийн өсөлт, сулрал ээлжлэн явагддаг)
хэлбэлзлийг цохилго гэнэ.
1 de 33

Recomendados

Физик ном 2010 por
Физик ном 2010Физик ном 2010
Физик ном 2010Моёко Хакер
270.1K visualizações105 slides
9 р анги цахим por
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахимganzorig_od
20.6K visualizações8 slides
семинар2 por
семинар2семинар2
семинар2oyunbileg06
15.7K visualizações7 slides
механик энерги por
механик энергимеханик энерги
механик энергиnsuren1
27.8K visualizações14 slides
семинар3 por
семинар3семинар3
семинар3oyunbileg06
17.5K visualizações6 slides
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн por
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөнХатуу биеийн эргэх хөдөлгөөн
Хатуу биеийн эргэх хөдөлгөөнBazarragchaa Erdenebileg
2.9K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

9 р анги цахим por
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахимNTsets
54K visualizações11 slides
Соронзон por
СоронзонСоронзон
СоронзонBilguun Ochirbat
21.3K visualizações11 slides
Lection 5 por
Lection 5Lection 5
Lection 5Sukhee Bilgee
7.3K visualizações9 slides
Lekts 1 por
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1udwal555 bhus
12.1K visualizações7 slides
механик ажил por
механик ажилмеханик ажил
механик ажилnsuren1
23.2K visualizações13 slides
10angiin molekulqizik por
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizikNTsets
8.3K visualizações9 slides

Mais procurados(20)

9 р анги цахим por NTsets
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахим
NTsets54K visualizações
Соронзон por Bilguun Ochirbat
СоронзонСоронзон
Соронзон
Bilguun Ochirbat21.3K visualizações
Lection 5 por Sukhee Bilgee
Lection 5Lection 5
Lection 5
Sukhee Bilgee7.3K visualizações
Lekts 1 por udwal555 bhus
Lekts 1Lekts 1
Lekts 1
udwal555 bhus12.1K visualizações
механик ажил por nsuren1
механик ажилмеханик ажил
механик ажил
nsuren123.2K visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets8.3K visualizações
семинар4 por oyunbileg06
семинар4семинар4
семинар4
oyunbileg067.4K visualizações
Lekts 3 por udwal555 bhus
Lekts 3Lekts 3
Lekts 3
udwal555 bhus9.5K visualizações
бодисын хувирал por ganzorig_od
бодисын хувиралбодисын хувирал
бодисын хувирал
ganzorig_od10K visualizações
Урвуу матриц por Bolorma Bolor
Урвуу матрицУрвуу матриц
Урвуу матриц
Bolorma Bolor29.9K visualizações
семинар5 por oyunbileg06
семинар5семинар5
семинар5
oyunbileg066.3K visualizações
химийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэл por davaa627
химийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэлхимийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэл
химийн тэнцвэр ба термодинамик үндэслэл
davaa62719.8K visualizações
өгүүлбэрийн гишүүд por Tsengelmaa Dovchindorj
өгүүлбэрийн гишүүдөгүүлбэрийн гишүүд
өгүүлбэрийн гишүүд
Tsengelmaa Dovchindorj49.6K visualizações
термодинамикийн I хууль por davaa627
термодинамикийн I хуультермодинамикийн I хууль
термодинамикийн I хууль
davaa62720.2K visualizações
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн por Chimgee Chimgee
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөншулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
шулуун замын жигд ба жигд биш хөдөлгөөн
Chimgee Chimgee26.1K visualizações
Batsaihan2 por baagaa
Batsaihan2Batsaihan2
Batsaihan2
baagaa7.7K visualizações
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмж por Scenography Zaya
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмжЭссэ бичих арга зүйн зөвлөмж
Эссэ бичих арга зүйн зөвлөмж
Scenography Zaya124.4K visualizações
kvartil hoorondiin dalaits.pptx por MaagiiDaagii
kvartil hoorondiin dalaits.pptxkvartil hoorondiin dalaits.pptx
kvartil hoorondiin dalaits.pptx
MaagiiDaagii3K visualizações
хүчний хэлбэрүүд por nsuren1
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүд
nsuren157.4K visualizações

Similar a Lekts8

7. relyativ mehanic por
7. relyativ mehanic7. relyativ mehanic
7. relyativ mehanicBazarragchaa Erdenebileg
1.1K visualizações10 slides
Physics nom por
Physics nomPhysics nom
Physics nomZoljargal Oyunbyamba
10K visualizações105 slides
энерги ба por
энерги баэнерги ба
энерги баMeteor Garden
3.7K visualizações4 slides
book of physics por
book of physicsbook of physics
book of physicsnomin nyamsuren
4.3K visualizações105 slides
Phys1 lecture por
Phys1 lecturePhys1 lecture
Phys1 lectureoyunbileg06
12.1K visualizações105 slides
термодинамикийн Ii хууль por
термодинамикийн Ii хуультермодинамикийн Ii хууль
термодинамикийн Ii хуульdavaa627
13.4K visualizações5 slides

Similar a Lekts8(12)

энерги ба por Meteor Garden
энерги баэнерги ба
энерги ба
Meteor Garden3.7K visualizações
book of physics por nomin nyamsuren
book of physicsbook of physics
book of physics
nomin nyamsuren4.3K visualizações
Phys1 lecture por oyunbileg06
Phys1 lecturePhys1 lecture
Phys1 lecture
oyunbileg0612.1K visualizações
термодинамикийн Ii хууль por davaa627
термодинамикийн Ii хуультермодинамикийн Ii хууль
термодинамикийн Ii хууль
davaa62713.4K visualizações
термодинамикийн Ii хууль por davaa627
термодинамикийн Ii хуультермодинамикийн Ii хууль
термодинамикийн Ii хууль
davaa627941 visualizações
тер кийн I хууль por davaa627
тер кийн I хуультер кийн I хууль
тер кийн I хууль
davaa6272.3K visualizações
термодинамик por Odontuya Tergel
термодинамиктермодинамик
термодинамик
Odontuya Tergel19.4K visualizações
Electronikiin undes por Jkl L
Electronikiin undesElectronikiin undes
Electronikiin undes
Jkl L19.1K visualizações
тер кийн Ii хууль por davaa627
тер кийн Ii хуультер кийн Ii хууль
тер кийн Ii хууль
davaa6275.5K visualizações
Ii lеkts-4 tsah sor undykts por udwal555 bhus
Ii lеkts-4 tsah sor undyktsIi lеkts-4 tsah sor undykts
Ii lеkts-4 tsah sor undykts
udwal555 bhus4.6K visualizações

Mais de Bazarragchaa Erdenebileg

Tsahilgaan static oron por
Tsahilgaan static oronTsahilgaan static oron
Tsahilgaan static oronBazarragchaa Erdenebileg
363 visualizações10 slides
Термодинамикийн үндэс por
Термодинамикийн үндэсТермодинамикийн үндэс
Термодинамикийн үндэсBazarragchaa Erdenebileg
548 visualizações10 slides
Молекул кинетик онол por
Молекул кинетик онолМолекул кинетик онол
Молекул кинетик онолBazarragchaa Erdenebileg
3.8K visualizações11 slides
Ph102 sem 2 por
Ph102 sem 2Ph102 sem 2
Ph102 sem 2Bazarragchaa Erdenebileg
255 visualizações4 slides
Lekts 2 por
Lekts 2Lekts 2
Lekts 2Bazarragchaa Erdenebileg
242 visualizações5 slides
Molekul lec-1 por
Molekul lec-1Molekul lec-1
Molekul lec-1Bazarragchaa Erdenebileg
1.2K visualizações4 slides

Mais de Bazarragchaa Erdenebileg(14)

Термодинамикийн үндэс por Bazarragchaa Erdenebileg
Термодинамикийн үндэсТермодинамикийн үндэс
Термодинамикийн үндэс
Bazarragchaa Erdenebileg548 visualizações
Молекул кинетик онол por Bazarragchaa Erdenebileg
Молекул кинетик онолМолекул кинетик онол
Молекул кинетик онол
Bazarragchaa Erdenebileg3.8K visualizações
Металлаас электрон гарахын ажил por Bazarragchaa Erdenebileg
Металлаас электрон гарахын ажилМеталлаас электрон гарахын ажил
Металлаас электрон гарахын ажил
Bazarragchaa Erdenebileg786 visualizações

Lekts8

 • 2. Хэлбэлзэл Нэг цэгийн орчим дахь давтагдах хөдөлгөөнийг хэлнэ. Тогтвортой тэнцвэрийн орчим дахь биеийг бага зайд хазайлгахад хэлбэлзэх хөдөлгөөн үүснэ.
 • 3. Хэлбэлзэл 2 x  t2 mf (x)  a • Хөдөлгөөний хуулийг Ньютоны хуулиар бичнэ. • Хүчний нийлбэр нь тэнцвэрийн байр луу чиглэнэ. Буцаах хүч гэж нэрлэнэ
 • 4. Тодорхойлолт • Систем тэнцвэрт байдлаас хазайн, тэрхүү тэнцвэрт байдалдаа тухай бүр буцаж ирэх зэргээр олон дахин давтан явагддаг процессыг хэлбэлзэх хөдөлгөөн буюу хэлбэлзэл гэнэ. • Хэлбэлзэх хөдөлгөөн байгаль ба техникт өргөн дэлгэрсэн үзэгдэл бөгөөд Жнь: цагийн дүүжингийн хөдөлгөөн, янз бүрийн машин механизмын хөдөлгөөн (тухайлбал дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн поршингийн хөдөлгөөн) дуугарагч биеийн хөдөлгөөн, шингэн ба кристаллын доторх хэсгүүдийн дулааны хөдөлгөөн гэх мэт.
 • 5. • Тухайн хугацаанд тэнцвэрт байдлаас биеийн хазайсан зай буюу шилжилтийг уул хэлбэлзлийг тодорхойлох үндсэн хэмжигдэхүүн болгож авна. Гармоник хэлбэлзлийн гол шинж бол хазайлт нь хугацаа өнгөрөх бүрд синусын, эсвэл косинусын хуулиар хувирдаг явдал юм. Гармоник хэлбэлзлийн авч үзэх • үндсэн хоёр давуу талтай юм. • Байгаль, техникт тохиолдох хэлбэлзлүүд нь ихэвчлэн гармоник хэлбэлзэлтэй ойролцоо шинжтэй байдаг. • Янз бүрийн үелэх процессууд (тэнцүү хугацааны дараа давтагдах процессууд) нь гармоник хэлбэлзлүүдийг нэмсэн үр дүн байдаг.
 • 6. Гармоник хэлбэлзэл Гармоник хэлбэлзлийн зүй тогтолыг судлахын тулд тойргоор жигд хөдлөх материал цэгйин хөдөлгөөнийг авч үзье. Үүний тулд M материал цэг A радиустай тойргоор өнцөг хурдтай нар буруу эргэж байна гэж авья. Түүний босоо диаметр дээр буулгасан K проекц O тэнцвэрт байдлын орчимд улиран хэлбэлзэх бөгөөд шилжилтийн хэмжээ (S=OK) нь ±A хооронд улиран хэлбэлзэж өөрчлөгдөнө.Иймээс ямар нэгэн t хугацаанд шилжсэн шилжилт нь : буюу S  Asin(t  0 )
 • 7. Үүний A- хэлбэлзлийн амплитуд (далайц), тойрох (цикл)давтамж, 0 нь t=0 агшин дахь хэлбэлзлийн анхны фаз (мөч) (t+0) – хугацааны t агшин дахь хэлбэлзлийн фаз. +1≤Sin≥-1 хязгаарт өөрчлөгдөх тул S нь +А- аас –А хүртэлх утга авна. S  Acos(t 0)
 • 9. Материал цэгийн эргэх улирал (үе) ба давтамж  Материал цэгийн эргэх улирал (үе): T=2/  Нэгж хугацаанд эргэх эргэлтийн тоо буюу давтамж : =1/T,  Тойрох давтамж =2  t хугацаанд эргэсэн өнцөг нь :  Гэж илэрхийлэгдэх ба шилжилт нь : T T   t  2t  2t S  Asin t  Asin 2 t  Asin 2t Си системд давтамжийн нэгж болгон Герц (Гц) –ийг авдаг
 • 10. Улирал (үе) ба давтамж
 • 13. энергийн хувирал эхлээд 2Ж кинетик энергитэй байснаа тэр потенциал энерги болж хувирч цааш үргэлжлэнэ
 • 14. аргумент бөгөөд түүний физик утга нь хугацааны агшин дахь шилжилтийг буюу хэлбэлзэх системийн төлөвийг илэрхийлдэг. К цэгийн хэлбэлзлйин хурд V нь шилжилтээс хугацаагаар авсан уламжлалтай тэнцүү: Хэлбэлзлийн фаз    t нь гармоник хэлбэлзлийн функцийн  Улмаар хэлбэлзлийн хурдатгал а-г бас хурднаас хугацаагаар авсан уламжлал гэж үзэж болно.  Графикаас үзвэл ; хурдны фаз нь шилжилтийн фазаас /2 –гээр, харин хурдатгалын фаз нь - ээр тус тус ялгаатай түрүүлж байна. 2 0V  A  cos(  t     ) dt a  dV  2 S
 • 16. Эйлерийн томьёо Хэлбэлзэгч хэмжигдэхүүнийг комплекс тоогоор төлөөлүүлж болно. Комплекс тооны хувьд Эйлерийн томьёог хэрэглэнэ.  үүний i  cos  isinei 1-хуурмаг нэгж
 • 17. Гармоник хэлбэлзлийн энерги  Хэлбэлзэж буй биеийн бүтэн энерги ES  Ek  En  Хамгийн их хазайлт болох үед биеийн хурд тэг болох тул ба тэнцвэрт байдлаар өнгөрөх үед E maxE S   EK maxES
 • 18. Хэлбэлзэгч биеийн кинетик энерги Масстай хэлбэлзэгч биеийн кинетик энерги нь: 22 0 2 t  )Sin ( mv2 mA2 2 Ek  
 • 19. Энергийн хувирал эхлээд 2Ж кинетик энергитэй байснаа тэр потенциал энерги болж хувирч цааш үргэлжлэнэ
 • 20. Хэлбэлзэгч биеийн потенциал энерги Хэлбэлзэгч биеийн потенциал энерги нь: цаашид хувиргалт хийвэл kS 2 kA2 2 sin t 2 2 En    0 )1 cos2( t 2 4 2 sin t  mA  mA 2 2 2 2En
 • 21. Хэлбэлзэгч биеийн бүрэн энерги 2  22 mA2 v mA2 2 2 Es 
 • 22. Гармоник осциллятор ба дүүжин    2 S  0 тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэх системийг гармоник осциллятор гэдэг. Сонгодог болон квант физикийн олон бодлогонд хэрэглэнэ. 𝑆
 • 23. Пүршин дүүжин.  Харимхайн хүчний үйлчлэлээр гармоник хэлбэлзэл хийж байгаа үнэмлэхүй уян пүршинд дүүжилсэн m масстай ачааг пүршин дүүжин гэнэ.
 • 24. Пүршин дүүжинд үйлчлэх хүч ба шилжилт F kx x  Acos(t 0)  Ү ү н и й k - харимхайн коэффициент бөгөөд пүршний хувьд хат гэжнэрлэнэ.
 • 25. Математик дүүжин T  2 L g • Хүндийн хүчний үйлчлэлээр хэлбэлзэх, сунадаггүй, жингүй утсанд дүүжилсэн m масстай материал цэгээс тогтсон идеал системийг математик дүүжин гэнэ. Математик дүүжингийн энгийн ойролцоо жишээ нь нарийн урт утсанд дүүжилсэн маш бага m масстай бөмбөрцөг юм. Математик дүүжингийн инерцийн момент : I  mL2 • үүний l –дүүжингийн урт. • Математик дүүжингийн бага хэлбэлзлийн үеийн улиралын томьёо:
 • 28. Савааны хэлбэлзэл нь физик дүүжингийн хялбар жишээ юм
 • 30. Адил давтамжтай, нэг чиглэлд (паралель) хэлбэлзэж хоёр хэлбэлзэл 2 хэлбэлзлийг вектор аргаар нэмэе.O бүхий векторыг X тэнхлэгт 1 , 2 өнцгөөр зурахад энэ тэнхлэг дээрх А1, А2 –ийн нь X1 X2 шилжилтийн утгууд болно. X  X1  X 2  A cos(t ) амплитуд ба фаз нь: 2 1 2 1 2 1 2 2 2   )A  2A Acos(A  A  tg  A1 sin 1  A2 sin2 A1 cos1  A2 cos2 диаграммын цэгээс А1, А2 урт
 • 31. Тойрох давтамж ба амплитуд нь адилхан, зөвхөн фазаараа ялгаатай нэг зүгт чиглэсэн хэлбэлзлийг нэмэх. нийлбэр хэлбэлзлийн шилжилт : Тухайн хэлбэлзлүүд адил давтамжтай, зөвхөн фазын ялгаварын хагасаар ялгагдах тийм гармоник хэлбэлзэл үүсэх болно.  2 21 2 t ) 2Asin(t )X  X X 2Asin cos( 2
 • 32. Ижил улирал, ижил амплитудтай өөр өөр фаз бүхий хоёр гармоник хэлбэлзлийг нэмэх  ¯үний АH – нийлбэр хэлбэлзлийн амплитуд:  2 12 t  )X  A sin(H 2   A  2Acos( 1 2 )H Хэрэв 1=2 бол AH болно. Эсрэг фазтай байвал = 0 байх ба дээрх бүгд гармоник хэлбэлзэл байна.  A1 A2 AH
 • 33. Ижил амплитудтай, ойролцоо давтамж бүхий нэг зүг чиглэсэн хоёр гармоник хэлбэлзлийг нэмэх • Хугацааны нэг агшинд эдгээр хэлбэлзэл нь фазаараа ойролцоо болох тул амплитуд нь хоёр дахин нэмэгдэж байхад, нөгөө хэсэг агшинд бараг эсрэг фазтай болох тул хэлбэлзэл бие биенийгээ замхруулна.Иинхүү ойролцоо давтамж бүхий 2 гармоник хэлбэлзлийг нэмэхэд үүсэж буй амплитуд нь үелэн давтагдах (хэлбэлзлийн өсөлт, сулрал ээлжлэн явагддаг) хэлбэлзлийг цохилго гэнэ.