SlideShare uma empresa Scribd logo
Informe
Programa de suport educatiu a les famílies
Gener de 2013Direcció de Promoció Educativa
Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Institut d’Educació
PRESENTACIÓ 5,
   Plaça d’Espanya,

    08014 Barcelona
Dins de Objectiu estratègic 3.7.5: Barcelona Ciutat educadora, pretenem L’Ajuntament
de Barcelona s’ha proposat impulsar el coneixement i la creativitat a través d'una estratègia
     Telèfon 934 023 581


compartida des dels camps de l’educació i la cultura per posicionar Barcelona com a ciutat
     www.bcn.cat

educadora, essent una de les actuacions prioritàries promoure activitats educatives en temps
de lleure per als infants i les seves famílies que afavoreixin la igualtat d’oportunitats, la
convivència i la cohesió social als barris de la ciutat.

En execució d’aquest Objectiu assumit per la Regidoria d’Educació i Universitats, s’ha
posat en marxa el programa SUPORT EDUCATIU A LES FAMÍLIES impulsat per l’Institut
Municipal d’Educació de Barcelona amb la col·laboració dels districtes municipals.
Consisteix en el desenvolupament d’accions formatives de suport a les famílies com a
agents fonamentals de l’educació dels fills i filles. Cada acció formativa preveu la
metodologia més adient com ara xerrades, tallers, amb una durada aproximada d’una hora i
mitja.

S’adreça a les famílies dels centres sostinguts amb fons públics de la ciutat (0-16 anys) i
s’articula a través de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), les
coordinadores i grups d’AMPA i les direccions dels centres educatius.OBJECTIUS PRIORITARIS

  Fomentar la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, tot
  establint continuïtats entre el context familiar i escolar.

  Generar espais formatius i de socialització de coneixements i d’experiències on les
  famílies puguin trobar suport a la seva funció educativa.

  Enfortir les capacitats de les famílies per acompanyar, estimular i orientar l’èxit
  escolar dels seus fills i filles.

  Fomentar accions encaminades a l’educació en valors per una ciutadania activa i
  inclusiva.

  Contribuir a enfortir el teixit associatiu de les AMPA.


JUSTIFICACIÓ


                       2
Institut d’Educació
Des del Plaça d’Espanya, 5, de les polítiques educatives municipals, el suport educatiu a les
     punt de vista
famílies esdevé actualment una intervenció estratègica.
     08014 Barcelona


DiversesTelèfon 934 023 581
     recerques sociològiques en relació a la funció educativa de les famílies posen de
relleu que:
     www.bcn.cat- Existeix un conjunt de comportaments i actituds de les famílies vers els seus fills i filles,
com la comunicació, les expectatives sobre el seu futur, el grau d’implicació en el
seguiment de les activitats escolars, la participació en el funcionament del centre educatiu,
que repercuteixin directament sobre l’autoestima i la motivació dels infants i adolescents
vers l’escola, i en conseqüència en el seu rendiment escolar.

- Cal despertar la capacitat creativa i innovadora i conscienciar sobre l’assumpció de les
responsabilitats en el descobriment i potenciació de les qualitats i talents, promovent que
els fills i filles puguin compartir el que senten des del diàleg i respecte mutu amb els seus
pares i mestres.

- Els diferents canvis que vivim (demogràfics i la immigració de l’última dècada, en les
estructures familiars, en la transició al món del treball, en les tecnologies del coneixement i
de la informació, en l’ús dels espais públics...), planteja nous reptes i fan que la tasca
d’educar de les famílies i els educadors sigui més complexa.


MARC REFERENCIAL

Marc europeu

- El Comitè de Ministres del Consell d'Europa als Estats Membres sobre les Polítiques
de Suport a l'Exercici Positiu de la Parentalitat, del 2006, assenyala entre els seus
objectius que els estats membres hagin de crear «les condicions necessàries per al foment
de l'exercici positiu de la parentalitat”. La parentalitat positiva es refereix al comportament
dels pares i mares fonamentat en l’interés superior de l’infant, que té cura, desenvolupa les
seves capacitats, no es violent i ofereix reconeixement i orientació que inclouen
l’establiment de límits que permeten el ple desenvolupament de l’infant.

Entre les accions recomanades s'esmenten les necessitats de suport psicoeducatiu per a les
famílies, tant les accions de sensibilització sobre el que comporta l'exercici de la
parentalitat positiva com aquelles accions psicoeducatives més intensives, de prevenció de
situacions de risc psicosocial.                       3
Institut d’Educació
    Plaça d’Espanya, 5,
Marc català:
     08014 Barcelona
La Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. A la LEC, capítol 3 dedicat a les famílies
podem trobar 934 023 581 27 de suport formatiu a les famílies, tot demanant que s’impulsin
    Telèfon
        l’article
programes de formació que afavoreixin la implicació de les famílies en l'educació dels fills.
    www.bcn.catAixí mateix, la LEC prioritza la promoció de l' intercanvi d'experiències sobre les
estratègies amb què les famílies eduquen llurs fills. Aquests programes s'han de promoure
tant des de l'àmbit de l'escola i les associacions de mares i pares d'alumnes com des dels ens
locals i altres àmbits i institucions socials.

A la ciutat de Barcelona, en particular, l’acció que duu a terme l’Ajuntament resulta
primordial i s’afegeix al conjunt de mesures (Junts per l’Educació) que es promouen des del
Departament d’Ensenyament i que necessita la complicitat i la sintonia entre l’escola i la
família.
ANTECEDENTS

El programa de SUPORT EDUCATIU A LES FAMÍLIES substitueix l’anterior “Programa
de Formació de Famílies – Educar és estimar”, que s’impulsava des del Consell Escolar
Municipal de Barcelona. El programa “Educar és estimar” va començar l’any 2001-2002.
L’any 2009, les dades de participació d’aquest programa indiquen una mitjana d’accions
formatives anual de 120 sessions, amb una cobertura mitjana, per any, de 2870 famílies
participants.
Des del curs 2011-2012 el nou programa s’està gestionant des del Servei d’Acció
Territorial, de la Direcció de Promoció Educativa de l’IMEB. En aquesta nova etapa el
programa canvia de nom, d’imatge gràfica, i reestructura la seva oferta formativa, tot
posant de relleu l’èmfasi en el suport i acompanyament a les famílies, en la seva funció
educadora. En termes generals, es tracta que mitjançant el debat i la socialització de
coneixements i d’experiències, assessorats per professionals, les famílies puguin consolidar

                       4
Institut d’Educació
les seves fortaleses,5, treballar els aspectes febles i trobar les maneres més competents
    Plaça d’Espanya,

d’educar08014seus fills i filles, dins del seu context.
     els Barcelona
    Telèfon 934 023 581

    www.bcn.cat
CONFIGURACIÓ DE LA NOVA PROPOSTA (curs 2012-2013)

- Criteris per establir els temes de l’oferta formativa. L’Institut d’Educació de
l’Ajuntament de Barcelona ha estructurat l’oferta formativa tenint en compte:

    Que un dels objectius prioritaris del govern municipal es impulsar accions
    educatives que donin resposta a un dels reptes principals de l’educació a la nostra
    ciutat, com és l’èxit escolar.
    La valoració de les demandes fetes els darrers cursos.
    Els suggeriments i valoracions del curs passat per part de les entitats organitzadores
    (AMPAs, Direccions de centre i Coordinadores d’AMPA), dels professionals que
    imparteixin les xerrades, dels secretaris del Consell Municipal Escolar dels
    districtes de la ciutat i de la Comissió de Participació del Consell Escolar
    Municipal.
    La incorporació de continguts oferts per altres instàncies de l’administració
    (Agència de Salut Pública, Agència Catalana de Consum, Centre de Seguretat de la
    Informació de Catalunya-CESICAT), que col·laboren en el programa.

En aquest curs escolar s’ofereixin 19 propostes formatives, que contemplen els temes claus
que preocupen a les famílies. Així també, es deixa oberta la possibilitat perquè es facin
altres propostes de continguts en funció del Projecte Educatiu de Centre i/o de
necessitats específiques detectades.
Podem agrupar les xerrades i tallers oferts en les línees temàtiques següents:

      Criança i socialització
      Acompanyament a l’escolarització dels fills i filles i participació de les famílies
      al centre escolar
      Hàbits saludables
      Ús de pantalles i seguretat a la xarxa d’internet

                       5
Institut d’Educació
    Plaça d’Espanya, 5,
      Consum responsable
    08014 Barcelona cultural i convivència intercultural
      Diversitat
    Telèfon 934 023 581

    www.bcn.cat
1 - Criança i socialització treballen els aspectes següents:

    Autoritat i limits

    La comunicació a casa

    Jugar per créixer

    Educar en l’autonomia personal

    Desenvolupament de l’infant i l’adolescent2- Acompanyament a l’escolarització dels fills i filles i participació de les famílies al
centre escolar

    La “feina” d’escola arriba a casa. Hem d’ajudar-los?

    Participació de mares i pares a la vida escolar

    Les activitats extraescolars i de lleure: noves oportunitats educatives
3- Hàbits saludables

    Educar en els hàbits a casa: la son, la higiene personal, l’alimentació,

    ajudar els fills i filles a créixer sans

    Educació sexual4- Ús de pantalles i seguretat a la xarxa d’internet:

                         6
Institut d’Educació
    Plaça d’Espanya, 5,
    Per una infància protegida. Seguretat a la xarxa,
     08014 Barcelona
    Taller d’estratègia familiar en l’ús segur d’internet i xarxes socials (facebook,
    Telèfon 934 023 581
    twitter...) a casa,
     www.bcn.cat

    Els usos moderats de les pantalles (televisió, videojocs...)5. Consum responsable:

    Ho comprem? El repte d'aprendre a consumir en família: jugar o consumir jocs?,

    El repte d'aprendre a conèixer el joc i les joguines,

    Històries o anuncis? El repte d'aprendre a conviure amb els mitjans de comunicació
    i la publicitat,

    Ens familiaritzem amb la publicitat? El repte d'aprendre en família a conviure amb
    la publicitat


6- Diversitat cultural:

    Diversitat cultural a l’escola i la convivència intercultural
- Adjudicació de les demandes. Es donarà prioritat a les demandes de formació que arribin
de les coordinadores i grups d’AMPA d’un mateix barri o territori, amb l’objectiu de
garantir un màxim d’assistència i, així, l’eficiència en la utilització dels recursos públics, i
el seu impacte en la població a la qual s’adreça. Cada centre educatiu pot demanar fins dues
accions formatives, per curs escolar.
                        7
Institut d’Educació
     Plaça d’Espanya, 5,
- Condicions per sol·licitar la formació. Serà imprescindible que els demandants facin la
sol·licitud via online i tramitin l’aprovació del Consell Escolar de Centre (en el cas de les
     08014 Barcelona

AMPA iTelèfon direccions de centre) o la comunicació a la Secretaria del Consell Escolar
      les 934 023 581
Municipal de Districte (en el cas de les coordinadores i grups d’AMPA). Aquesta condició
     www.bcn.cat
té com a objectiu assegurar que les accions formatives s’integren en el Projecte Educatiu de
Centre i en les programacions del Consell Escolar Municipal de Districte, contribuïnt així a
la coherència de l’acció educativa municipal.- Tramitació de les demandes de les escoles Bressol. El treball conjunt de la Direcció de
Promoció Educativa i la Direcció de Centres Educatius Municipals ha fet possible que les
demandes d’accions formatives de suport educatiu a les famílies, es realitzaran a través del
Servei d’Educació Infantil de la Direcció esmentada, que s’encarregarà de fer-los arribar la
informació, recollir i valorar les demandes fetes.

Cal dir que l’escola bressol compta amb una oferta formativa especifica (0-3) del
Departament de Benestar Social i Família anomenada Créixer en família. Aquest fet es
tindrà en compte a l’hora de l’adjudicació de les demandes.
PROFESSIONALS QUE IMPARTEIXIN LES XERRADES I TALLERS


Els i les professionals i entitats que imparteixin les xerrades i tallers del programa Suport
Educatiu a les Famílies és una de les peces clau per a la seva bona marxa. És indispensable
que hi hagi estabilitat en l’equip de professionals amb que hi comptem. Els i les
professionals s’han triat per les raons següents:

- Són especialistes tant en els diversos temes que s’imparteixin, com en les etapes
educatives a les quals s’adreça l’oferta formativa i la majoria ja ha participat en l’anterior
programa “Educar és estimar”, havent assistit a les reunions de preparació i tenint un
coneixement ampli de les necessitats a treballar amb les famílies, i de la metodologia més
adient que cal emprar-hi. A més a més, han estat valorats molt positivament, tant per les
AMPA com per les direccions dels centres educatius.


                       8
Institut d’Educació
- TambéPlaça d’Espanya, 5,
     s’han incorporat els professionals de CESICAT (Centre de Seguretat de la
informació a Catalunya), MARINVA, l’Agència Catalana de Consum, DINCAT
    08014 Barcelona

(Discapacitat 934 023 581
    Telèfon
        intel·lectual a Catalunya), entitats expertes en els temes de seguretat en la
xarxa, del joc, de consum, i d’acompanyament a les famílies amb infants amb necessitats
    www.bcn.cat
educatives especials.DIFUSIÓ

Comptem amb un baner del Programa al web d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona
(www.bcn.cat/educacio). En aquest baner es pot trobar l’oferta formativa, les instruccions
per formalitzar les sol·licituds i l’agenda amb la informació de les accions formatives
concertades i confirmades per districte.

La informació es reforça mitjançant una notícia al web d’Educació, via correu electrònic i a
través de les Secretaries dels Consells Escolars Municipals dels districtes municipals.
AVALUACIÓ I SEGUIMENT

    Seguiment i valoració de l’equip tècnic de l’IMEB.
    Valoració de les famílies participants a les xerrades i tallers, mitjançant qüestionari
    imprès.
    Valoració de les AMPA, Coordinadores d’AMPA, Direccions de centre i
    formadors/res mitjançant qüestionari online.
    Reunions i/o comissions de les secretàries dels Consells Escolars Municipals de
    Districte, en les quals es recullin valoracions i propostes.
    Comissió de participació del Consell Escolar Municipal de Barcelona, en la qual es
    recull les valoracions i propostes.

PRESSUPOST                       9
Institut d’Educació
     Plaça d’Espanya, 5,
Per any comptem amb un pressupost de 61.000 euros. El curs escolar 2012-2013 preveiem
la realitzacióBarcelona mínim de 310 accions formatives, amb una participació estimada de
     08014 d’un

6.000 famílies. 023 581
     Telèfon 934

     www.bcn.cat
PERSPECTIVES DE FUTUR
- Enfortir l’oferta formativa adreçada a les famílies d’educació bressol (0-3) mitjançant
l’establiment d’un acord de col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Deu.

- Elaboració de materials de suport als temes que es treballen en les xerrades, els quals es
puguin difondre tant en format paper com a través del web del programa. Es preveu que
continguin suggeriments de llibres, pel·lícules, recursos a pàgines web i blocs, on les
famílies puguin saber-ne més.
RESULTATS DE CIUTAT CURS 2011-2012/ CURS 2012-2013

*Les dades del curs 2011-2012 són les de participació final, i les del curs 2012-2013 són les de
sol·licituds.

    El curs 2011-2012 s’ha donat resposta al 100% de les sol·licituds.

    El curs 2012-2013 tenim previst respondre també al 100% de les sol·licituds.                    2011-2012   2012-2013   CREIXEMENT

NOMBRE DE CENTRES             107      165      54%

NOMBRE DE SESSIONS             192      311      62%
RESULTATS PER DISTRICTES CURS 2011-2012 I 2012-2013                         10
Institut d’Educació
            Plaça d’Espanya, 5,
                                                       TOTAL ACCIONS
                TOTAL CENTRES          PÚBLICS        CONCERTATS
            08014 Barcelona                                     FORMATIVES
  DISTRICTES
            Telèfon 934 023 581 2012-2013
             2011-2012          2011-2012  2012-2013   2011-2012  2012-2013  2011-2012    2012-2013
            www.bcn.cat
 1.CIUTAT VELLA        6         14    6       14     0      0      11       21

  2.EIXAMPLE         9         13    8       11     1      2      15       36

3.SANTS-MONTJUÏC        13         23   12       20     1      3      22       45

  4.LES CORTS         17         10   14       9     3      1      29       19

5.SARRIÀ ST GERVASI       6         8    5       4     1      4      12       16

   6.GRÀCIA         13         16   12       16     1      0      17       24

7.HORTA-GUINARDÓ        17         13   16       11     1      2      10       24

  8.NOU BARRIS         9         16    9       14     0      2      24       32

 9.SANT ANDREU        12         21   11       18     1      3      35       40

 10.SANT MARTÍ         5         31    3       30     2      1      18       54

   TOTALS          107       165     96       147    11     18      192      311

      RESULTATS PER TEMES CURS 2011-2012 I 2012-2013

  SOL.LICITUD TEMES                                        2011-12    2012-13

  1. Autoritat i límits                                        27     56

  2. La comunicació a casa                                       17     26

  3. Jugar per créixer                                         13     28

  4. La "feina" d'escola arriba a casa. Hem d'ajudar-los?                       23     24

  5. Educar en l'autonomia personal                                  22     37

  6. Desenvolupament de l'infant i l'adolescent                            16      8

  7. Educar en els hàbits a casa: la son, la higiene personal, l'alimentació              9      20

  8. Ajudar els fills i filles a créixer sans                             -      6

  9. Educació sexual                                          11     16

  10. Per una infància protegida. Seguretat a la xarxa                         9      11

                                  11
Institut d’Educació
11. Taller d'estratègia d’Espanya, en l'ús segur d’Internet i xarxes socials a casa
         Plaça familiar 5,                                  -  14
         08014 Barcelona
12. Els usos moderats de les pantalles (televisió, videojocs…)                    14  16
         Telèfon 934 023 581
13. Les activitats extraescolars i de lleure: noves oportunitats educatives             3   2
         www.bcn.cat

14. Participació de mares i pares a la vida escolar                         7   13

15. Diversitat cultural a l'escola i la convivència intercultural                  5   8

16. Ho comprem? El repte d’aprendre a consumir en família                      8   6

17. Jugar a consumir jocs? El repte d’aprendre a conèixer el joc i les joguines            -  1

18. El repte d’aprendre a conviure amb els mitjans de comunicació i la publicitat           -  0

19. Ens familiaritzem amb la publicitat?                               -  0

Coeducació                                              2   1

La lectura, una oportunitat compartida                                3   10

Altres (curs 2012-2013)                                        -  8

Altres (curs 2011-2012)                                       3   -

Total                                                192  311    TOTAL PARTICIPANTS CURS 2011-2012


                TOTAL           PARTICIPANTS        PARTICIPANTS
                PARTICIPANTS       DONES            HOMES
                3406           2633            773


                    Mitjana d’assistència
                                      18 persones
                    per xerrada (ciutat)
    VALORACIÓ DEL PROGRAMA CURS 2011-2012, de l’1 al 5
    AMPA i DIRECCIONS DE CENTRE

                                  12
Institut d’Educació
   Plaça d’Espanya, 5,

   08014 Barcelona

   Telèfon 934 023 581

   www.bcn.cat
VALORACIÓ DEL PROGRAMA CURS 2011-2012, de l’1 al 5
FAMÍLIES PARTICIPANTS A LES ACCIONS FORMATIVES
                 13
Institut d’Educació
    Plaça d’Espanya, 5,

    08014 Barcelona

    Telèfon 934 023 581

    www.bcn.cat
VALORACIÓ DEL PROGRAMA CURS 2011-2012, de l’1 al 5
FORMADORS/ES
- INFORME D’EVOLUCIÓ: INICI DE LES ACCIONS FORMATIVES

- Al mes de desembre, a la nostra ciutat, s’han portat a terme 40 accions formatives. La
mitjana d’assistència ha estat de 18 persones.

                       14
Institut d’Educació
- De les valoracions 5,
     Plaça d’Espanya, recollides fins ara, tenim una mitjana de valoració de 4.4 sobre 5 per

part de les AMPA i la Direcció de les escoles, i de 4.6 sobre 5 per part dels formadors.
     08014 Barcelona

- S’ha posat en marxa la nova pàgina web del programa, que es troba a l’enllaç següent:
     Telèfon 934 023 581

http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio/menuitem.17b8a90c727d2fb3a094a0946e424ea0/?
     www.bcn.cat
vgnextoid=8df5f30625c9a310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&vgnextchannel=8df5f306
25c9a310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES#
                         15

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Informe de la campanya 100% estiu
Informe de la campanya 100% estiuInforme de la campanya 100% estiu
Informe de la campanya 100% estiu
Ajuntament de Barcelona
 
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Ajuntament de Barcelona
 
Carta de compromís
Carta de compromísCarta de compromís
Carta de compromís
escolafolchitorres
 
Trets identitat i objectius generals de l'escola folch i torres
Trets identitat i objectius generals de l'escola folch i torresTrets identitat i objectius generals de l'escola folch i torres
Trets identitat i objectius generals de l'escola folch i torres
escolafolchitorres
 
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019
Ajuntament de Barcelona
 
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020Informe d’inici del curs escolar 2019-2020
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020
Ajuntament de Barcelona
 
Dossier informatiu escola publica
Dossier informatiu escola publicaDossier informatiu escola publica
Dossier informatiu escola publicapinetons
 
Cc sant francesc de sales
Cc sant francesc de salesCc sant francesc de sales
Cc sant francesc de salesEsther Sánchez
 
Centre Estudis Joan23 2
Centre Estudis Joan23 2Centre Estudis Joan23 2
Centre Estudis Joan23 2franciscocp1
 
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18
CarlosLlopis
 
CARTA COMPROMIS ELLUCH
CARTA COMPROMIS ELLUCHCARTA COMPROMIS ELLUCH
CARTA COMPROMIS ELLUCH
Ernest Lluch
 
Projecte de convivència
Projecte de convivènciaProjecte de convivència
Projecte de convivència
rpujol1
 
Programa 2015 - CGT Ensenyament
Programa 2015 - CGT EnsenyamentPrograma 2015 - CGT Ensenyament
Programa 2015 - CGT EnsenyamentEnsenyament
 
MA - Memòria Anual - Curs 2020-2021
MA - Memòria Anual - Curs 2020-2021MA - Memòria Anual - Curs 2020-2021
MA - Memòria Anual - Curs 2020-2021
Escola Abel Ferrater
 
Carta de compromís
Carta de compromísCarta de compromís
Carta de compromís
CarlosLlopis
 
II jornada familia escola Caldes 050708
II jornada familia escola Caldes 050708II jornada familia escola Caldes 050708
II jornada familia escola Caldes 050708CarreMarta
 
Dossier de premsa cap infant sense colònies 2016
Dossier de premsa cap infant sense colònies 2016Dossier de premsa cap infant sense colònies 2016
Dossier de premsa cap infant sense colònies 2016
Fundació Pere Tarrés
 
Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012
Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012
Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012Jordi Martí Grau
 

Mais procurados (18)

Informe de la campanya 100% estiu
Informe de la campanya 100% estiuInforme de la campanya 100% estiu
Informe de la campanya 100% estiu
 
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
 
Carta de compromís
Carta de compromísCarta de compromís
Carta de compromís
 
Trets identitat i objectius generals de l'escola folch i torres
Trets identitat i objectius generals de l'escola folch i torresTrets identitat i objectius generals de l'escola folch i torres
Trets identitat i objectius generals de l'escola folch i torres
 
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019
 
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020Informe d’inici del curs escolar 2019-2020
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020
 
Dossier informatiu escola publica
Dossier informatiu escola publicaDossier informatiu escola publica
Dossier informatiu escola publica
 
Cc sant francesc de sales
Cc sant francesc de salesCc sant francesc de sales
Cc sant francesc de sales
 
Centre Estudis Joan23 2
Centre Estudis Joan23 2Centre Estudis Joan23 2
Centre Estudis Joan23 2
 
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18
Fulletó informatiu noves matrícules 2017-18
 
CARTA COMPROMIS ELLUCH
CARTA COMPROMIS ELLUCHCARTA COMPROMIS ELLUCH
CARTA COMPROMIS ELLUCH
 
Projecte de convivència
Projecte de convivènciaProjecte de convivència
Projecte de convivència
 
Programa 2015 - CGT Ensenyament
Programa 2015 - CGT EnsenyamentPrograma 2015 - CGT Ensenyament
Programa 2015 - CGT Ensenyament
 
MA - Memòria Anual - Curs 2020-2021
MA - Memòria Anual - Curs 2020-2021MA - Memòria Anual - Curs 2020-2021
MA - Memòria Anual - Curs 2020-2021
 
Carta de compromís
Carta de compromísCarta de compromís
Carta de compromís
 
II jornada familia escola Caldes 050708
II jornada familia escola Caldes 050708II jornada familia escola Caldes 050708
II jornada familia escola Caldes 050708
 
Dossier de premsa cap infant sense colònies 2016
Dossier de premsa cap infant sense colònies 2016Dossier de premsa cap infant sense colònies 2016
Dossier de premsa cap infant sense colònies 2016
 
Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012
Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012
Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012
 

Semelhante a Programa de suport educatiu a les famílies

Pecha kucha. ruizmartinez
Pecha kucha. ruizmartinezPecha kucha. ruizmartinez
Pecha kucha. ruizmartinezMarta Ruiz
 
Projecte el blog de tots i totes
Projecte el blog de tots i totesProjecte el blog de tots i totes
Projecte el blog de tots i totesannamateusib
 
Debat i aprèn
Debat i aprènDebat i aprèn
Debat i aprèn
Ajuntament de Barcelona
 
Dibuixant somriures
Dibuixant somriures Dibuixant somriures
Dibuixant somriures
Dolors64
 
Projecte el pati-escola-la-pau
Projecte el pati-escola-la-pauProjecte el pati-escola-la-pau
Projecte el pati-escola-la-pau
Anna_mg
 
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓNPLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
JUANCANETBIEL
 
Web orientatiu per a les families
Web orientatiu per a les familiesWeb orientatiu per a les families
Web orientatiu per a les families23balenyajoan
 
Carta compromís 12 13
Carta compromís 12 13Carta compromís 12 13
Carta compromís 12 13Ana Ruiz
 
Projecte direccio
Projecte direccioProjecte direccio
Projecte direcciopantib
 
02. guia-mamut-2022.pdf
02. guia-mamut-2022.pdf02. guia-mamut-2022.pdf
02. guia-mamut-2022.pdf
PetitMamut
 
SORELL (sosteniblitat i reutilització de llibres)
SORELL (sosteniblitat i reutilització de llibres)SORELL (sosteniblitat i reutilització de llibres)
SORELL (sosteniblitat i reutilització de llibres)
Ajuntament del Prat de Llobregat
 
Document marc comunitats_aprenentatge
Document marc comunitats_aprenentatgeDocument marc comunitats_aprenentatge
Document marc comunitats_aprenentatgeemmsantboi
 
Presentació Fundació Ser.gi
Presentació Fundació Ser.giPresentació Fundació Ser.gi
Presentació Fundació Ser.gi
Xarxa Òmnia
 
PGA - Programació general anual - 2021-2022
PGA - Programació general anual - 2021-2022PGA - Programació general anual - 2021-2022
PGA - Programació general anual - 2021-2022
Escola Abel Ferrater
 

Semelhante a Programa de suport educatiu a les famílies (20)

Dossier
DossierDossier
Dossier
 
Pecha kucha. ruizmartinez
Pecha kucha. ruizmartinezPecha kucha. ruizmartinez
Pecha kucha. ruizmartinez
 
Projecte el blog de tots i totes
Projecte el blog de tots i totesProjecte el blog de tots i totes
Projecte el blog de tots i totes
 
Debat i aprèn
Debat i aprènDebat i aprèn
Debat i aprèn
 
Dibuixant somriures
Dibuixant somriures Dibuixant somriures
Dibuixant somriures
 
Projecte el pati-escola-la-pau
Projecte el pati-escola-la-pauProjecte el pati-escola-la-pau
Projecte el pati-escola-la-pau
 
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓNPLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
PLA DIGITAL DE CENTRE, ANALISIS COMUNICACIÓN
 
Web orientatiu per a les families
Web orientatiu per a les familiesWeb orientatiu per a les families
Web orientatiu per a les families
 
Familia
FamiliaFamilia
Familia
 
Present Projecte
Present ProjectePresent Projecte
Present Projecte
 
Pec modificat 2014
Pec modificat 2014Pec modificat 2014
Pec modificat 2014
 
Carta compromís 12 13
Carta compromís 12 13Carta compromís 12 13
Carta compromís 12 13
 
Projecte Clau
Projecte ClauProjecte Clau
Projecte Clau
 
Projecte direccio
Projecte direccioProjecte direccio
Projecte direccio
 
02. guia-mamut-2022.pdf
02. guia-mamut-2022.pdf02. guia-mamut-2022.pdf
02. guia-mamut-2022.pdf
 
Pec definitiu ce
Pec definitiu cePec definitiu ce
Pec definitiu ce
 
SORELL (sosteniblitat i reutilització de llibres)
SORELL (sosteniblitat i reutilització de llibres)SORELL (sosteniblitat i reutilització de llibres)
SORELL (sosteniblitat i reutilització de llibres)
 
Document marc comunitats_aprenentatge
Document marc comunitats_aprenentatgeDocument marc comunitats_aprenentatge
Document marc comunitats_aprenentatge
 
Presentació Fundació Ser.gi
Presentació Fundació Ser.giPresentació Fundació Ser.gi
Presentació Fundació Ser.gi
 
PGA - Programació general anual - 2021-2022
PGA - Programació general anual - 2021-2022PGA - Programació general anual - 2021-2022
PGA - Programació general anual - 2021-2022
 

Mais de Ajuntament de Barcelona

Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Ajuntament de Barcelona
 
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Ajuntament de Barcelona
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
Ajuntament de Barcelona
 
Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022
Ajuntament de Barcelona
 
Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030
Ajuntament de Barcelona
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Ajuntament de Barcelona
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Ajuntament de Barcelona
 
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Ajuntament de Barcelona
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Ajuntament de Barcelona
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
Ajuntament de Barcelona
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Ajuntament de Barcelona
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Ajuntament de Barcelona
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Ajuntament de Barcelona
 
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
Ajuntament de Barcelona
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
Ajuntament de Barcelona
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Ajuntament de Barcelona
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Ajuntament de Barcelona
 
Barcelona Ciutat Patrimoni
 Barcelona Ciutat Patrimoni Barcelona Ciutat Patrimoni
Barcelona Ciutat Patrimoni
Ajuntament de Barcelona
 

Mais de Ajuntament de Barcelona (20)

Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
Mesura de govern: Generació d’energia solar fotovoltaica a Barcelona.
 
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
240214_Presidència_Informe_elaboració_Pla_Local_Seguretat.pdf
 
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
 
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
 
Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022
 
Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030
 
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
 
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
 
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
 
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
 
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
 
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
 
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
 
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
 
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
 
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
 
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
 
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
 
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
 
Barcelona Ciutat Patrimoni
 Barcelona Ciutat Patrimoni Barcelona Ciutat Patrimoni
Barcelona Ciutat Patrimoni
 

Último

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
EMMAMUOZMARTINEZ
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
MireiaForcadaSabat
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 

Último (7)

Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILABOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
BOLI VIU. JUNY 2024 REVISTA ESCOLAR PAU VILA
 
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdfllengua catalana exercicis catala_web.pdf
llengua catalana exercicis catala_web.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 

Programa de suport educatiu a les famílies

 • 1. Informe Programa de suport educatiu a les famílies Gener de 2013 Direcció de Promoció Educativa Institut Municipal d’Educació de Barcelona
 • 2. Institut d’Educació PRESENTACIÓ 5, Plaça d’Espanya, 08014 Barcelona Dins de Objectiu estratègic 3.7.5: Barcelona Ciutat educadora, pretenem L’Ajuntament de Barcelona s’ha proposat impulsar el coneixement i la creativitat a través d'una estratègia Telèfon 934 023 581 compartida des dels camps de l’educació i la cultura per posicionar Barcelona com a ciutat www.bcn.cat educadora, essent una de les actuacions prioritàries promoure activitats educatives en temps de lleure per als infants i les seves famílies que afavoreixin la igualtat d’oportunitats, la convivència i la cohesió social als barris de la ciutat. En execució d’aquest Objectiu assumit per la Regidoria d’Educació i Universitats, s’ha posat en marxa el programa SUPORT EDUCATIU A LES FAMÍLIES impulsat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona amb la col·laboració dels districtes municipals. Consisteix en el desenvolupament d’accions formatives de suport a les famílies com a agents fonamentals de l’educació dels fills i filles. Cada acció formativa preveu la metodologia més adient com ara xerrades, tallers, amb una durada aproximada d’una hora i mitja. S’adreça a les famílies dels centres sostinguts amb fons públics de la ciutat (0-16 anys) i s’articula a través de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA), les coordinadores i grups d’AMPA i les direccions dels centres educatius. OBJECTIUS PRIORITARIS  Fomentar la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, tot establint continuïtats entre el context familiar i escolar.  Generar espais formatius i de socialització de coneixements i d’experiències on les famílies puguin trobar suport a la seva funció educativa.  Enfortir les capacitats de les famílies per acompanyar, estimular i orientar l’èxit escolar dels seus fills i filles.  Fomentar accions encaminades a l’educació en valors per una ciutadania activa i inclusiva.  Contribuir a enfortir el teixit associatiu de les AMPA. JUSTIFICACIÓ 2
 • 3. Institut d’Educació Des del Plaça d’Espanya, 5, de les polítiques educatives municipals, el suport educatiu a les punt de vista famílies esdevé actualment una intervenció estratègica. 08014 Barcelona DiversesTelèfon 934 023 581 recerques sociològiques en relació a la funció educativa de les famílies posen de relleu que: www.bcn.cat - Existeix un conjunt de comportaments i actituds de les famílies vers els seus fills i filles, com la comunicació, les expectatives sobre el seu futur, el grau d’implicació en el seguiment de les activitats escolars, la participació en el funcionament del centre educatiu, que repercuteixin directament sobre l’autoestima i la motivació dels infants i adolescents vers l’escola, i en conseqüència en el seu rendiment escolar. - Cal despertar la capacitat creativa i innovadora i conscienciar sobre l’assumpció de les responsabilitats en el descobriment i potenciació de les qualitats i talents, promovent que els fills i filles puguin compartir el que senten des del diàleg i respecte mutu amb els seus pares i mestres. - Els diferents canvis que vivim (demogràfics i la immigració de l’última dècada, en les estructures familiars, en la transició al món del treball, en les tecnologies del coneixement i de la informació, en l’ús dels espais públics...), planteja nous reptes i fan que la tasca d’educar de les famílies i els educadors sigui més complexa. MARC REFERENCIAL Marc europeu - El Comitè de Ministres del Consell d'Europa als Estats Membres sobre les Polítiques de Suport a l'Exercici Positiu de la Parentalitat, del 2006, assenyala entre els seus objectius que els estats membres hagin de crear «les condicions necessàries per al foment de l'exercici positiu de la parentalitat”. La parentalitat positiva es refereix al comportament dels pares i mares fonamentat en l’interés superior de l’infant, que té cura, desenvolupa les seves capacitats, no es violent i ofereix reconeixement i orientació que inclouen l’establiment de límits que permeten el ple desenvolupament de l’infant. Entre les accions recomanades s'esmenten les necessitats de suport psicoeducatiu per a les famílies, tant les accions de sensibilització sobre el que comporta l'exercici de la parentalitat positiva com aquelles accions psicoeducatives més intensives, de prevenció de situacions de risc psicosocial. 3
 • 4. Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, Marc català: 08014 Barcelona La Llei d’Educació de Catalunya 12/2009. A la LEC, capítol 3 dedicat a les famílies podem trobar 934 023 581 27 de suport formatiu a les famílies, tot demanant que s’impulsin Telèfon l’article programes de formació que afavoreixin la implicació de les famílies en l'educació dels fills. www.bcn.cat Així mateix, la LEC prioritza la promoció de l' intercanvi d'experiències sobre les estratègies amb què les famílies eduquen llurs fills. Aquests programes s'han de promoure tant des de l'àmbit de l'escola i les associacions de mares i pares d'alumnes com des dels ens locals i altres àmbits i institucions socials. A la ciutat de Barcelona, en particular, l’acció que duu a terme l’Ajuntament resulta primordial i s’afegeix al conjunt de mesures (Junts per l’Educació) que es promouen des del Departament d’Ensenyament i que necessita la complicitat i la sintonia entre l’escola i la família. ANTECEDENTS El programa de SUPORT EDUCATIU A LES FAMÍLIES substitueix l’anterior “Programa de Formació de Famílies – Educar és estimar”, que s’impulsava des del Consell Escolar Municipal de Barcelona. El programa “Educar és estimar” va començar l’any 2001-2002. L’any 2009, les dades de participació d’aquest programa indiquen una mitjana d’accions formatives anual de 120 sessions, amb una cobertura mitjana, per any, de 2870 famílies participants. Des del curs 2011-2012 el nou programa s’està gestionant des del Servei d’Acció Territorial, de la Direcció de Promoció Educativa de l’IMEB. En aquesta nova etapa el programa canvia de nom, d’imatge gràfica, i reestructura la seva oferta formativa, tot posant de relleu l’èmfasi en el suport i acompanyament a les famílies, en la seva funció educadora. En termes generals, es tracta que mitjançant el debat i la socialització de coneixements i d’experiències, assessorats per professionals, les famílies puguin consolidar 4
 • 5. Institut d’Educació les seves fortaleses,5, treballar els aspectes febles i trobar les maneres més competents Plaça d’Espanya, d’educar08014seus fills i filles, dins del seu context. els Barcelona Telèfon 934 023 581 www.bcn.cat CONFIGURACIÓ DE LA NOVA PROPOSTA (curs 2012-2013) - Criteris per establir els temes de l’oferta formativa. L’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona ha estructurat l’oferta formativa tenint en compte: Que un dels objectius prioritaris del govern municipal es impulsar accions educatives que donin resposta a un dels reptes principals de l’educació a la nostra ciutat, com és l’èxit escolar. La valoració de les demandes fetes els darrers cursos. Els suggeriments i valoracions del curs passat per part de les entitats organitzadores (AMPAs, Direccions de centre i Coordinadores d’AMPA), dels professionals que imparteixin les xerrades, dels secretaris del Consell Municipal Escolar dels districtes de la ciutat i de la Comissió de Participació del Consell Escolar Municipal. La incorporació de continguts oferts per altres instàncies de l’administració (Agència de Salut Pública, Agència Catalana de Consum, Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya-CESICAT), que col·laboren en el programa. En aquest curs escolar s’ofereixin 19 propostes formatives, que contemplen els temes claus que preocupen a les famílies. Així també, es deixa oberta la possibilitat perquè es facin altres propostes de continguts en funció del Projecte Educatiu de Centre i/o de necessitats específiques detectades. Podem agrupar les xerrades i tallers oferts en les línees temàtiques següents: Criança i socialització Acompanyament a l’escolarització dels fills i filles i participació de les famílies al centre escolar Hàbits saludables Ús de pantalles i seguretat a la xarxa d’internet 5
 • 6. Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, Consum responsable 08014 Barcelona cultural i convivència intercultural Diversitat Telèfon 934 023 581 www.bcn.cat 1 - Criança i socialització treballen els aspectes següents: Autoritat i limits La comunicació a casa Jugar per créixer Educar en l’autonomia personal Desenvolupament de l’infant i l’adolescent 2- Acompanyament a l’escolarització dels fills i filles i participació de les famílies al centre escolar La “feina” d’escola arriba a casa. Hem d’ajudar-los? Participació de mares i pares a la vida escolar Les activitats extraescolars i de lleure: noves oportunitats educatives 3- Hàbits saludables Educar en els hàbits a casa: la son, la higiene personal, l’alimentació, ajudar els fills i filles a créixer sans Educació sexual 4- Ús de pantalles i seguretat a la xarxa d’internet: 6
 • 7. Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, Per una infància protegida. Seguretat a la xarxa, 08014 Barcelona Taller d’estratègia familiar en l’ús segur d’internet i xarxes socials (facebook, Telèfon 934 023 581 twitter...) a casa, www.bcn.cat Els usos moderats de les pantalles (televisió, videojocs...) 5. Consum responsable: Ho comprem? El repte d'aprendre a consumir en família: jugar o consumir jocs?, El repte d'aprendre a conèixer el joc i les joguines, Històries o anuncis? El repte d'aprendre a conviure amb els mitjans de comunicació i la publicitat, Ens familiaritzem amb la publicitat? El repte d'aprendre en família a conviure amb la publicitat 6- Diversitat cultural: Diversitat cultural a l’escola i la convivència intercultural - Adjudicació de les demandes. Es donarà prioritat a les demandes de formació que arribin de les coordinadores i grups d’AMPA d’un mateix barri o territori, amb l’objectiu de garantir un màxim d’assistència i, així, l’eficiència en la utilització dels recursos públics, i el seu impacte en la població a la qual s’adreça. Cada centre educatiu pot demanar fins dues accions formatives, per curs escolar. 7
 • 8. Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, - Condicions per sol·licitar la formació. Serà imprescindible que els demandants facin la sol·licitud via online i tramitin l’aprovació del Consell Escolar de Centre (en el cas de les 08014 Barcelona AMPA iTelèfon direccions de centre) o la comunicació a la Secretaria del Consell Escolar les 934 023 581 Municipal de Districte (en el cas de les coordinadores i grups d’AMPA). Aquesta condició www.bcn.cat té com a objectiu assegurar que les accions formatives s’integren en el Projecte Educatiu de Centre i en les programacions del Consell Escolar Municipal de Districte, contribuïnt així a la coherència de l’acció educativa municipal. - Tramitació de les demandes de les escoles Bressol. El treball conjunt de la Direcció de Promoció Educativa i la Direcció de Centres Educatius Municipals ha fet possible que les demandes d’accions formatives de suport educatiu a les famílies, es realitzaran a través del Servei d’Educació Infantil de la Direcció esmentada, que s’encarregarà de fer-los arribar la informació, recollir i valorar les demandes fetes. Cal dir que l’escola bressol compta amb una oferta formativa especifica (0-3) del Departament de Benestar Social i Família anomenada Créixer en família. Aquest fet es tindrà en compte a l’hora de l’adjudicació de les demandes. PROFESSIONALS QUE IMPARTEIXIN LES XERRADES I TALLERS Els i les professionals i entitats que imparteixin les xerrades i tallers del programa Suport Educatiu a les Famílies és una de les peces clau per a la seva bona marxa. És indispensable que hi hagi estabilitat en l’equip de professionals amb que hi comptem. Els i les professionals s’han triat per les raons següents: - Són especialistes tant en els diversos temes que s’imparteixin, com en les etapes educatives a les quals s’adreça l’oferta formativa i la majoria ja ha participat en l’anterior programa “Educar és estimar”, havent assistit a les reunions de preparació i tenint un coneixement ampli de les necessitats a treballar amb les famílies, i de la metodologia més adient que cal emprar-hi. A més a més, han estat valorats molt positivament, tant per les AMPA com per les direccions dels centres educatius. 8
 • 9. Institut d’Educació - TambéPlaça d’Espanya, 5, s’han incorporat els professionals de CESICAT (Centre de Seguretat de la informació a Catalunya), MARINVA, l’Agència Catalana de Consum, DINCAT 08014 Barcelona (Discapacitat 934 023 581 Telèfon intel·lectual a Catalunya), entitats expertes en els temes de seguretat en la xarxa, del joc, de consum, i d’acompanyament a les famílies amb infants amb necessitats www.bcn.cat educatives especials. DIFUSIÓ Comptem amb un baner del Programa al web d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat/educacio). En aquest baner es pot trobar l’oferta formativa, les instruccions per formalitzar les sol·licituds i l’agenda amb la informació de les accions formatives concertades i confirmades per districte. La informació es reforça mitjançant una notícia al web d’Educació, via correu electrònic i a través de les Secretaries dels Consells Escolars Municipals dels districtes municipals. AVALUACIÓ I SEGUIMENT  Seguiment i valoració de l’equip tècnic de l’IMEB.  Valoració de les famílies participants a les xerrades i tallers, mitjançant qüestionari imprès.  Valoració de les AMPA, Coordinadores d’AMPA, Direccions de centre i formadors/res mitjançant qüestionari online.  Reunions i/o comissions de les secretàries dels Consells Escolars Municipals de Districte, en les quals es recullin valoracions i propostes.  Comissió de participació del Consell Escolar Municipal de Barcelona, en la qual es recull les valoracions i propostes. PRESSUPOST 9
 • 10. Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, Per any comptem amb un pressupost de 61.000 euros. El curs escolar 2012-2013 preveiem la realitzacióBarcelona mínim de 310 accions formatives, amb una participació estimada de 08014 d’un 6.000 famílies. 023 581 Telèfon 934 www.bcn.cat PERSPECTIVES DE FUTUR - Enfortir l’oferta formativa adreçada a les famílies d’educació bressol (0-3) mitjançant l’establiment d’un acord de col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Deu. - Elaboració de materials de suport als temes que es treballen en les xerrades, els quals es puguin difondre tant en format paper com a través del web del programa. Es preveu que continguin suggeriments de llibres, pel·lícules, recursos a pàgines web i blocs, on les famílies puguin saber-ne més. RESULTATS DE CIUTAT CURS 2011-2012/ CURS 2012-2013 *Les dades del curs 2011-2012 són les de participació final, i les del curs 2012-2013 són les de sol·licituds.  El curs 2011-2012 s’ha donat resposta al 100% de les sol·licituds.  El curs 2012-2013 tenim previst respondre també al 100% de les sol·licituds. 2011-2012 2012-2013 CREIXEMENT NOMBRE DE CENTRES 107 165 54% NOMBRE DE SESSIONS 192 311 62% RESULTATS PER DISTRICTES CURS 2011-2012 I 2012-2013 10
 • 11. Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, TOTAL ACCIONS TOTAL CENTRES PÚBLICS CONCERTATS 08014 Barcelona FORMATIVES DISTRICTES Telèfon 934 023 581 2012-2013 2011-2012 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 www.bcn.cat 1.CIUTAT VELLA 6 14 6 14 0 0 11 21 2.EIXAMPLE 9 13 8 11 1 2 15 36 3.SANTS-MONTJUÏC 13 23 12 20 1 3 22 45 4.LES CORTS 17 10 14 9 3 1 29 19 5.SARRIÀ ST GERVASI 6 8 5 4 1 4 12 16 6.GRÀCIA 13 16 12 16 1 0 17 24 7.HORTA-GUINARDÓ 17 13 16 11 1 2 10 24 8.NOU BARRIS 9 16 9 14 0 2 24 32 9.SANT ANDREU 12 21 11 18 1 3 35 40 10.SANT MARTÍ 5 31 3 30 2 1 18 54 TOTALS 107 165 96 147 11 18 192 311 RESULTATS PER TEMES CURS 2011-2012 I 2012-2013 SOL.LICITUD TEMES 2011-12 2012-13 1. Autoritat i límits 27 56 2. La comunicació a casa 17 26 3. Jugar per créixer 13 28 4. La "feina" d'escola arriba a casa. Hem d'ajudar-los? 23 24 5. Educar en l'autonomia personal 22 37 6. Desenvolupament de l'infant i l'adolescent 16 8 7. Educar en els hàbits a casa: la son, la higiene personal, l'alimentació 9 20 8. Ajudar els fills i filles a créixer sans - 6 9. Educació sexual 11 16 10. Per una infància protegida. Seguretat a la xarxa 9 11 11
 • 12. Institut d’Educació 11. Taller d'estratègia d’Espanya, en l'ús segur d’Internet i xarxes socials a casa Plaça familiar 5, - 14 08014 Barcelona 12. Els usos moderats de les pantalles (televisió, videojocs…) 14 16 Telèfon 934 023 581 13. Les activitats extraescolars i de lleure: noves oportunitats educatives 3 2 www.bcn.cat 14. Participació de mares i pares a la vida escolar 7 13 15. Diversitat cultural a l'escola i la convivència intercultural 5 8 16. Ho comprem? El repte d’aprendre a consumir en família 8 6 17. Jugar a consumir jocs? El repte d’aprendre a conèixer el joc i les joguines - 1 18. El repte d’aprendre a conviure amb els mitjans de comunicació i la publicitat - 0 19. Ens familiaritzem amb la publicitat? - 0 Coeducació 2 1 La lectura, una oportunitat compartida 3 10 Altres (curs 2012-2013) - 8 Altres (curs 2011-2012) 3 - Total 192 311 TOTAL PARTICIPANTS CURS 2011-2012 TOTAL PARTICIPANTS PARTICIPANTS PARTICIPANTS DONES HOMES 3406 2633 773 Mitjana d’assistència 18 persones per xerrada (ciutat) VALORACIÓ DEL PROGRAMA CURS 2011-2012, de l’1 al 5 AMPA i DIRECCIONS DE CENTRE 12
 • 13. Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934 023 581 www.bcn.cat VALORACIÓ DEL PROGRAMA CURS 2011-2012, de l’1 al 5 FAMÍLIES PARTICIPANTS A LES ACCIONS FORMATIVES 13
 • 14. Institut d’Educació Plaça d’Espanya, 5, 08014 Barcelona Telèfon 934 023 581 www.bcn.cat VALORACIÓ DEL PROGRAMA CURS 2011-2012, de l’1 al 5 FORMADORS/ES - INFORME D’EVOLUCIÓ: INICI DE LES ACCIONS FORMATIVES - Al mes de desembre, a la nostra ciutat, s’han portat a terme 40 accions formatives. La mitjana d’assistència ha estat de 18 persones. 14
 • 15. Institut d’Educació - De les valoracions 5, Plaça d’Espanya, recollides fins ara, tenim una mitjana de valoració de 4.4 sobre 5 per part de les AMPA i la Direcció de les escoles, i de 4.6 sobre 5 per part dels formadors. 08014 Barcelona - S’ha posat en marxa la nova pàgina web del programa, que es troba a l’enllaç següent: Telèfon 934 023 581 http://w110.bcn.cat/portal/site/Educacio/menuitem.17b8a90c727d2fb3a094a0946e424ea0/? www.bcn.cat vgnextoid=8df5f30625c9a310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&vgnextchannel=8df5f306 25c9a310VgnVCM10000072fea8c0RCRD&lang=ca_ES# 15