Ple 25 de maig: Espais suport educatiu

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de BarcelonaAjuntament de Barcelona

Mesura de govern presentada al ple del 25 de maig de 2012.

COMPROMÍS MUNICIPAL PER A L’ÈXIT ESCOLAR

       ESPAIS DE SUPORT EDUCATIU
   Promoció de la lectura i activitats formatives


           Mesura de Govern
                    Consell Plenari Maig 2012
www.bcn.cat
Mesura de Govern
COMPROMÍS MUNICIPAL PER A L’ÈXIT ESCOLAR:
ESPAIS DE SUPORT EDUCATIU
Promoció de la lectura i activitats formatives
Plenari del Consell Municipal. Maig 2012.


Des de l’Ajuntament de Barcelona orientem els nostres principals esforços a enfortir les accions que facin
de la nostra ciutat un espai educatiu que ofereixi oportunitats a tothom, que ajudi als qui més ho
necessiten, i que alhora faciliti progressar a aquell que tingui condicions per fer-ho.

Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Barcelona, estem treballant per reforçar les accions dutes a
terme des del Consorci d’Educació de Barcelona i que van en la línia de la vocació de la ciutat per tenir
veu i presència activa en el futur de l’educació, amb accions que complementen tant les franges
primerenques d’edat com les que van més enllà, com la franja de 19 a 24 anys, cercant la formació al
llarg de la vida.

En la proposta de Programa d’Actuació Municipal, dins l’objectiu dedicat a coordinar i sumar les
estratègies que treballen contra el fracàs escolar i per la millora de la qualificació acadèmica i
professional dels joves, destaquen les accions de suport a la lectura com a porta d’entrada al
coneixement.
» 01. Antecedents.

Tot i la millora relativa durant els darrers temps, la lluita per l’èxit escolar continua sent un del principals
reptes del país, així com també ho és a nivell europeu.

Aquest repte se centra en l’interès per la millora de la formació de la població, tant des del punt de vista
quantitatiu (increment del nombre de persones amb educació reglada o acreditada) com qualitatiu
(increment del nivell formatiu). Aquest interès es justifica ja que l’educació està en la base de la promoció
individual de les persones i és, per tant, un motor d’inclusió i promoció social, i una bona formació de la
població determina la competitivitat present i futura del país.

Són molts els indicadors que serveixen per acotar empíricament el fenomen des del punt de vista
quantitatiu, però els més comuns són:

    el que mesura l’alumnat que abandona l’ensenyament obligatori sense haver obtingut la titulació,

    el que mesura l’abandonament educatiu prematur, és a dir la població entre 18 i 24 anys sense
    estudis post obligatoris.

Recentment a Catalunya l’existència de les proves universals a l’Educació Primària permetrà també tenir
dades sobre els aspectes qualitatius, és a dir sobre els nivells formatius reals que impliquen les notes
dels alumnes. www.bcn.cat
Per explorar les causes del fracàs escolar cal recórrer a models d’alta complexitat. Cada vegada són
més els autors que afirmen que capacitats com l’autocontrol i l’atenció, o valors com la responsabilitat i
l’esforç, que són en la base de l’èxit escolar depenen fonamentalment de la cultura familiar, social i dels
Media i aquestes actuen sovint en contra dels valors i les capacitats que promou l’escola i que calen per
adquirir coneixements.

Altres consideracions a tenir en compte són l’escassa detecció dels primers indicis del fracàs escolar
durant l’etapa de l’educació infantil i els cursos inicials de l’educació primària respecte a la visualització
del fenomen que es produeix en el pas de la infantesa a l’adolescència, coincidint amb els pas de
l’educació primària a l’ESO.

Finalment, es constata la relació explícita que hi ha en un gran nombre d’alumnes entre les dificultats
escolars i un aprenentatge deficitari en les competències lingüístiques, especialment en la lectura.

L’actuació per la millora de l’èxit escolar ha evolucionat des dels models compensatoris, als models per
l’equitat i l’atenció a individual.

Des de la perspectiva de l’educació equitativa es tracta de combinar la tendència a l’excel·lència de
sistema amb la garantia d’uns mínims competencials per a tothom. Des d’aquesta perspectiva es
recomana incrementar les mesures adreçades a millorar el rendiment de l’alumnat, tant de caràcter
universal com de caràcter específic, destinades a determinats col·lectius de risc.

Entre aquestes mesures trobem bones pràctiques relatives a la formació en grups reduïts amb un docent
especialista, l’increment del temps dedicat a la lectura, programes d’adaptació curricular, avaluació
diferenciada, activitats extraescolars, cursos de recuperació durant les vacances i monitoratge dels
alumnes més avançats respecte dels que ho estan menys, entre d’altres.
L’ increment del temps dedicat a la lectura, especialment amb caràcter preventiu a l’Educació Primària ha
estat un dels més destacats. Ja el primer dels cinc punts de referència de Lisboa 2010 diu:

  1. Aconseguir que el percentatge d’alumnat que té un nivell baix de comprensió lectora —nivells 1 i
    inferior a 1, a l’escala PISA— tingui valors iguals o inferiors al 15,5% del total de la població
    escolar que acaba l’educació secundària obligatòria.
Posteriorment diferents estudis han establert una clara relació entre èxit escolar i temps dedicat a la
lectura.
El fracàs escolar és un problema complex del qual sabem que el sistema educatiu és un element
fonamental per prevenir-lo i corregir-lo, però que també hi ha altres aspectes que juguen un paper
decisiu com ho són les condicions socioeconòmiques, el capital educatiu, cultural i social de les famílies,
i les característiques de l’entorn, entre d’altres.
                                                      1
El fracàs escolar es visualitza fonamentalment en dues menes d’indicadors:

A. El nivell de les competències bàsiques dels estudiants al final de l’etapa d’educació obligatòria

D’acord amb l’Informe d’Escolarització del Consorci d’Educació del curs 2009-2010, la taxa d’èxit a 4t
d’ESO és de 82.7%. Tanmateix, d’acord amb les dades que disposem del curs 2007-2008, hi ha una
intensificació de les desigualtats entre centres públics i privats concertats.

B. La proporció de joves que han abandonat el sistema educatiu sense acreditar la formació i que
no continuen estudiant

Les dades més rellevants al respecte són:

La taxa d’abandonament prematur dels estudis (persones de 18 a 24 anys que han completat l’ESO i no
continuen fent estudis posteriors) és del 29% a Catalunya, enfront del 14,4% de la mitjana de la Unió
Europea (Dades Idescat, 2010)

Un fet posat de manifest per nombrosos estudis, és que els i les joves que accedeixen al mercat laboral
en situació d’insuficiència formativa tenen taxes d’atur més altes i riscos mes elevats de precarietat
laboral.

Això s`ha accentuat en el panorama actual de crisi econòmica. (Informe Infants i famílies a Barcelona.
Nov. 2010. Institut d’Infància i Món Urbà-CIIMU)

Pel que fa a les variables relacionades amb el risc de fracàs escolar, els estudis en destaquen de
familiars –l’ambient, el capital cultural i l’estatus socioeconòmic de la família- i d’institucionals –centre
escolar i pràctica docent.

L’informe “La lluita contra el fracàs escolar: el paper dels governs locals”, presentat a la Jornada del
XVIII Fòrum Local d’Educació, afavorit per la Diputació de Barcelona, posa de manifest que els
ajuntaments se situen en el primer pla de la lluita contra el fracàs escolar, havent de dirigir la mirada cap
a l’entorn de proximitat de l’alumne, havent de desplaçar el focus d’intervenció cap a aspectes
innovadors relacionats amb el context d’aprenentatge dels alumnes i els condicionants de l’entorn.» 02. De la mà dels centres escolars i amb la participació de la ciutadania

Des de l’Ajuntament, posar a disposició de les famílies un suport complementari als alumnes que ho
necessitin per assegurar les competències bàsiques amb programes de reforç.

El programa Èxit, que desenvolupa el Consorci d’Educació de Barcelona treballa en dos nivells:

    Amb l’ÉXIT 1 s’ofereix reforç escolar a l’alumnat de 5è i 6è de primària i al de 1r i 2n d’ESO, de
    manera que es dóna continuïtat al pas de l’etapa de primària a secundària.

    Amb l’ÈXIT 2 s’ofereixen alternatives per a la diversificació curricular als grups d’alumnes de 3r i
    4rt d’ESO que tenen més dificultats, tot treballant conjuntament amb entitats, institucions i
    serveis de la ciutat.
                                                      2
Fruit d’una primera anàlisi es contempla la necessitat d’impulsar intervencions que es porten a terme a la
nostra ciutat com el programa Èxit que es desenvolupa dels del Consoci d’Educació de Barcelona,
engegar programes nous com el de ―Suport a la Lectura com a porta d’entrada al coneixement‖, que té
com a objectiu fomentar les competències lectores, molt especialment el gust per la lectura amb infants
entre 7 i 9 anys, i que es planteja com un treball compartit entre l’eix escola, família i societat,
o reformulant-ne d’altres com el Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PECB) perquè esdevingui un
instrument de participació i coresponsabilitat ciutadana per fer de l’educació l’eina clau per a l’èxit escolar
i per la construcció d’una ciutadania democràtica.

El PECB es defineix en aquesta nova etapa de mandat municipal com a una plataforma estable de
participació i treball que aplega els agents educatius i socials de diversos àmbits territorials de la ciutat i
de diferents espais d’intervenció socioeducativa.

El PECB expressa la vocació de Barcelona com a ciutat educadora, en la qual els agents educatius i
socials es reconeixen com a tals i es plantegen col·lectivament quins són els grans reptes de l’educació a
la ciutat.

Els Grups de Treball de participació del PECB tenen com a objectiu orientar i organitzar la seva tasca,
centrada en la complicitat i l'acompanyament de l'entorn com a factor d'èxit de l'escola.

La situació econòmica actual ens emplaça a una planificació i priorització acurada de les polítiques
públiques i fa necessari establir les aliances que sumin esforços per rendibilitzar recursos i fomentar la
coresponsabilitat social.

El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional "Impuls de la lectura: 100% lectors"
presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot
l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de
tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de
l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar-ne la competència lectora.

L’Ajuntament de Barcelona vol complementar les accions que, en execució d’aquest pla, està
desenvolupant el Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant aquesta mesura de govern que està
pensada per dur-la a terme en coordinació amb els centres escolars i fora de l’horari escolar, anant en la
mateixa direcció del pla.

Cal continuar treballant en el foment de la comprensió lectora de l’alumnat, ja que un baix rendiment en
aquest aspecte està vinculat a baixos resultats també en matemàtiques i ciències i, per tant, a un major
risc de fracàs escolar (PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya. Ferran Ferrer,
director. Fundació Jaume Bofill, 2011)

Un altre aspecte que s’ha de continuar treballant és en la disminució de les diferències de resultats en
                            3
comprensió lectora entre l’alumnat nadiu i el no nadiu.

També s’ha de continuar enfortint els hàbits lectors de l’alumnat, especialment el plaer per la lectura, ja
que condicionen el rendiment acadèmic general. (Ferran Ferrer, director. Fundació Jaume Bofill, 2011)
                                                       3
La segona de les orientacions per a la millora de l’educació proposades a l’informe PISA 2009: avaluació
de les desigualtats educatives a Catalunya, de la Fundació Jaume Bofill, advoca per tornar a situar la
comprensió lectora al centre dels aprenentatges escolars ja des de les primeres etapes, promovent
alhora el plaer de la pràctica lectora així com la lectura de textos en diversos formats i continguts. Per
tant, i és una altra orientació, s’ha de treballar en la prevenció de les dificultats en comprensió lectora, ja
des de les primeres etapes.

Desenvolupar-se plenament en la societat contemporània exigeix, més que mai, una bona competència
lectora. Per escrit ens comuniquem, construïm i divulguem el coneixement, transmetem informació... La
lectura és una porta d’entrada al coneixement, a l’aprenentatge al llarg de la vida i també al
desenvolupament personal, identitari, emocional. Les noves tecnologies fan encara més patent la
necessitat de lectors crítics.

Quan parlem de lectura ens referim a una activitat complexa que es desenvolupa al llarg de la vida, i que
permet accedir a una varietat de textos cada vegada més gran i amb finalitats diverses -des de les
estètiques, com en els textos literaris, fins a les més funcionals, com en els textos instructius- adoptant
també una visió crítica. En cap cas podem pensar que és una tècnica que s’aprèn en un moment donat.
» 03. Principis, reptes i objectius prioritaris.

Els principis que regeixen aquesta acció educativa municipal són:
   Actuació integral. Que asseguri no solament competències i habilitats intel·lectuals sinó també
     socials per conviure en societat i per desenvolupar-se harmoniosament.

    Inclusió i equitat. Per a tothom, que asseguri igualtat d’oportunitats i que aquestes igualtats es
    puguin gaudir amb independència de les circumstàncies de cada infant o família.

    Coresponsabilitat, perquè impulsa la suma d’esforços i compromís de les institucions, dels
    agents educatius, socials i econòmics.

    Cohesió amb referents clars compartits que facin possible una societat plural partint dels
    elements bàsics de la nostra identitat nacional.

    Proactivitat que impulsi el talent i l’esforç per aconseguir un model de societat que asseguri el
    creixement personal i col·lectiu, que tingui eines per adaptar-se i superar fets sobrevinguts i
    circumstàncies personals i familiars complexes.

I els reptes que es persegueixen amb la mesura de govern que es presenta són:

    Desenvolupar accions de suport per al desenvolupament de les competències lectores, molt
    especialment el gust per la lectura, d’infants entre 7 i 9 anys, vinculant aquestes accions a
    l’activitat escolar.

    Impulsar la implicació i suport a les famílies com a agents fonamentals de l’educació dels fills i
    filles amb accions lligades a enfortir les seves capacitats per acompanyar, estimular i orientar-ne
    la tasca escolar, tot establint continuïtats entre el context familiar i escolar.

    Treball conjunt i coordinat amb el teixit associatiu del territori, tot establint vincles escola-territori i
    amb el món universitari.
                                                         4
El programa té com a un dels objectius prioritaris contribuir a la millora de les competències lectores dels
infants, que són claus per afavorir l’accés al coneixement i l’èxit escolar. També es plantegen objectius
amb l’entorn familiar i social, on les complicitats i sinergies són indispensables per garantir l’impacte de
les propostes.

    Millora de les destreses lectores dels infants:
         Lectura expressiva.
         Comprensió lectora.
         Lectura crítica.

    Millora de l’hàbit lector dels infants participants:
         Nombre de llibres llegits.
         Adquisició d’hàbits de lectura com una opció d’oci personal.

    Millora de l’actitud cap a la lectura per part d’infants i famílies:
         Percepció social (lectura com a eina).
         Gust per la lectura (lectura com a oci, interès personal).
         Autoimatge lectora.

    Contribuir a l’acompanyament adult del procés de formació de lectors:
        Donar continuïtat a la tasca educativa dels centres educatius. Coordinació amb els
        centres per unificar criteris per assolir els objectius proposats.
        Visibilitzar i afavorir la continuïtat de les pràctiques (lectores) família-escola-entorn social.
        Reforçar la presència de la lectura en l’entorn social, desenvolupant activitats en
        col·laboració amb altres entitats...
» 04. Programa pilot a l’Eixample: SUPORT A LA LECTURA COM A PORTA D’ENTRADA AL
CONEIXEMENT, Espai de dinamització educativa .

El programa s’estructura al voltant de la intervenció directa i continuada amb infants de primària de
centres educatius sostinguts amb fons públics. Es proposa un acompanyament fora de l’horari escolar,
de caràcter lúdic, orientat al suport del desenvolupament de les competències lectores, molt
especialment el gust per la lectura; i coordinat amb la tasca escolar. La durada prevista de participació
dels infants dins del programa serà almenys d’un any, per poder mesurar-ne l’ impacte. Ara bé, la
formació de lectors també requereix d’un entorn que acompanyi, aculli, doni sentit i valori la lectura, en
totes les seves dimensions i varietats. Així, el programa es fonamenta en un treball compartit entre
l’escola, la família i l’entorn.
                                                        5
L’estructura d’aquest programa, que s’està duent a terme a l’espai que ha deixat la Biblioteca Lola
Anglada en ser traslladada és la següent:
Pel que fa als destinataris i col·laboradors, el programa s’adreça, en una fase inicial, a infants de cicle
inicial i mitjà d’entre 7 i 9 anys (2n, 3r i 4rt d’educació primària) escolaritzats en centres educatius
sostinguts amb fons públics del districte de l’Eixample (zona de l’Antiga i Nova Esquerra de l’Eixample).
En aquesta etapa els alumnes estan desenvolupant processos bàsics de lecto-escriptura com són el
descodificat, la comprensió de textos escrits senzills i la lectura expressiva en veu alta (alfabetització
inicial), una fase especialment important ja que es tracta de destreses imprescindibles per esdevenir
lectors crítics i competents. Una sòlida formació lectora és una bona garantia d’accés al coneixement i
d’aprenentatge al llarg de la vida. Aquesta està fortament marcada per l’actitud envers la lectura i el valor
que se li atorga en l’entorn social immediat. Així, a més de les destreses i habilitats cal incidir també en
el gust per la lectura i la pròpia imatge lectora.

La concreció del perfil, com també la selecció dels infants participants en el programa, es decidirà amb
les orientacions de les direccions i els equips docents dels centres educatius participants, coneixedors de
les característiques i necessitats específiques de l’alumnat.

El programa també s’adreça a les famílies dels infants que hi participen, per tal d’oferir eines i recursos
per estimular l’acompanyament en la formació de lectors en l’àmbit familiar, la qual cosa és una de les
claus per incidir en l’aprenentatge inicial de la lectura i el necessari acompanyament també en etapes
posteriors.

Les famílies hauran d’assumir el compromís d’acompanyar activament el procés lector dels infants i
participar en les accions que s’acorden.
                                                      6
Pel que fa als centres educatius, esdevenen aliats indispensables amb els quals establir relacions de
col·laboració i aconseguir una intervenció coherent i que suma esforços. Inicialment hi participaran tres
centres educatius propers a l’espai de l’antiga biblioteca Lola Anglada.

Pel que fa a l’entorn, Barcelona compta amb una xarxa de biblioteques públiques municipals que són
els espais públics de lectura i ofereixen infraestructures, textos i documents, propostes de dinamització o
seleccions bibliogràfiques orientades a acollir lectors de totes les edats, com ara els infants i les seves
famílies. Són, per tant, un altre aliat necessari amb el qual també compartim objectius.

El teixit associatiu del territori esdevé una altra peça important per acollir i acompanyar aquests lectors
que tot just s’estan iniciant en la pràctica autònoma. Es preveu establir vincles de comunicació i
col·laboració amb les entitats del territori per generar un entorn social favorable a la formació de lectors
competents.

També es preveu establir vincles amb el món universitari, de cara a mobilitzar estudiants per participar
activament en les diferents fases del programa.

Cal destacar les accions següents d’aquest programa

A.- Accions de suport per al foment de la lectura AMB INFANTS

Es preveu portar a terme tallers de lectura, dos cops per setmana, en finalitzar l’horari escolar, amb una
durada d’1h 30’, que inclou el desplaçament amb els dinamitzadors des del centre educatiu fins a l’espai
de l’antiga biblioteca Lola Anglada. També es preveuen sessions especials orientades a visibilitzar el
vessant més lúdic de la lectura.

Al llarg dels tallers està previst desenvolupar les propostes següents:

    Lectura extensa comentada, comprensió lectora: lectura compartida d’una o dues novel·les. El
    dinamitzador/a llegeix una novel·la en veu alta, cada dia un capítol (que serà punt de partida per
    a alguna petita proposta). Aquesta lectura pot ser gradualment assumida pels infants. La lectura
    compartida i comentada és una de les pràctiques que més contribueix a la formació de lectors.
    Permet accedir a textos de major complexitat que els que podem abordar individualment i,
    alhora, aprofundir en la lectura crítica –relació amb altres textos, experiències personals, anàlisi
    del llenguatge, de significats etc. per comprendre la intencionalitat i adoptar una opinió personal
    distanciada del text. Alhora, mitjançant la conversa literària la lectura es vivencia i s’associa a
    una experiència plaent, de manera que s’estimula el gust per la lectura

    Aproximació a diversos gèneres, hàbit lector: presentació de diverses tipologies textuals i
    gèneres literaris a partir d’activitats basades en la dinamització i utilització dels textos.

    Portafoli de lectura, comprensió lectora i gust per la lectura: quadern personal o de bitàcola per
    registrar la pròpia història lectora. L’objectiu és valorar i reforçar l’autoimatge lectora tot
    visibilitzant la pròpia experiència (lectures realitzades) i recollint vivències que afavoreixin
    l’apropiació i interiorització de l’activitat.

    Lectura expressiva, comprensió lectora i gust per la lectura: millora de la lectura en veu alta
    (destresa relacionada amb la comprensió lectora), que pot afavorir la confiança en les pròpies
    capacitats de lectura. Preparació de petites gravacions que es poden editar i penjar a internet,
    representacions teatrals, etc.

                                                        7
  Maleta viatgera: selecció variada de documents (diferents gèneres, temàtiques i suports) que es
    presentarà als infants durant les sessions i que estarà disponible també per a les famílies.
    L’objectiu és estimular les lectures compartides a la llar i l’hàbit lector.
B. Accions de suport per al foment de la lectura en L’ÀMBIT FAMILIAR

Totes les iniciatives previstes tenen com a objectiu la sensibilització envers la importància de la lectura
en el procés educatiu i d’aprenentatge de l’infant. Alhora pretenen la divulgació i facilitar d’eines i
propostes senzilles per compartir la lectura amb els fills i filles. Aquestes es presentaran periòdicament, a
través de les sessions amb els infants i també en sessions puntuals per a famílies orientades a
intercanviar i proposar bones pràctiques a la llar.

    Sessions de caràcter informatiu amb l’objectiu d’afavorir les continuïtats i els vincles de
    col·laboració, recollir les valoracions de les famílies que permetin millorar-ne la intervenció i
    concretar els compromisos necessaris per aconseguir les fites del programa.

    Material de suport a les famílies, com ara la Maleta viatgera, que és la selecció variada de
    documents (diversos gèneres, temes i suports) que es presentarà als infants durant les sessions
    i que estarà disponible perquè les famílies puguin endur-se-la a casa durant una setmana.
    També comptarem amb un racó de suggeriments adreçats a les famílies on es podran trobar
    llibres, articles, pel·lícules, etc.

    Proposta de petits jocs lingüístics o propostes que impliquin pràctiques de lectura i/o escriptura,
    lligades a les activitats de les sessions amb els infants, que d’una manera lúdica es puguin
    incorporar a les activitats quotidianes familiars.

    Sessions de reflexió i comunicació sobre la formació de lectors en l’àmbit familiar. Aquestes
    sessions, conduïdes per especialistes, es realitzaran periòdicament, en el marc del Programa de
    Suport Educatiu a les Famílies de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Tenen com a
    objectiu donar valor a les bones pràctiques, conèixer-ne de noves, detectar necessitats i trobar
    mecanismes per satisfer-les.

    Compromisos de les famílies: Participar en les sessions previstes, Acompanyar activament el
    procés de formació lectora dels fills i filles fer pràctiques de lectura i jocs amb els fills i filles a
    casa.
                                                       8
C. Accions per acordar amb els CENTRES EDUCATIUS participants

La comunicació i la coordinació entre els centres educatius i l’equip tècnic del programa es consensuaran
amb cadascun dels centres participants, segons la seva disponibilitat i procurant que siguin sostenibles i
sostingudes. Aquesta coordinació ens ha de permetre:

    Intercanviar punts de vista, recollir aspectes a tenir en compte i valorar possibles concrecions o
    modificacions del pla previst, d’acord amb les necessitats específiques, com també recollir les
    aportacions al programa, pel que fa al contingut, la metodologia i l’avaluació.

    Consensuar els criteris de selecció dels infants participants i la relació amb les seves famílies.

    Conèixer l’espai on es desenvoluparà el programa i recollir suggeriments i aportacions al
    respecte.

    Establir un interlocutor de cadascun dels centres participants que mantindrà el contacte amb
    l’equip tècnic del programa.
D. Accions de suport per al foment de la lectura a L’ENTORN SOCIAL

Les propostes s’orienten a visibilitzar i estimular les activitats relacionades amb la lectura per afavorir un
entorn social que acompanyi, aculli, doni sentit i valori la lectura, en totes les seves dimensions i
varietats.

    Coordinació i comunicació amb la biblioteca Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles i la
    biblioteca Artur Martorell, de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, per a l’intercanvi
    d’informacions, propostes i materials relatius al foment de la lectura d’infants i famílies.

    Col·laboració amb les entitats del territori: es preveu mantenir una comunicació amb les entitats
    interessades a participar en el projecte, tot establint formes de col·laboració i afavorint
    l’establiment de sinergies entre objectius comuns.

    Estem treballant amb el Consell de la Joventut de Barcelona la possibilitat d’implicar les entitats
    de lleure en la realització d’activitats en família els caps de setmana.

La primera fase pilot s’ha dut a terme amb una trentena d’infants que ens ha permès assentar les bases
d’aquest programa i dissenyar les línies de futur. I ha tingut una molt bona acollida entre els participants.
» 05. Un programa cridat a extendre’s a la resta de districtes de la ciutat.

La previsió per al curs 2012/2013 és que aquest programa es dugui a terme al districte de l’Eixample, en
aquest espai de titularitat municipal que acollirà un centenar d’infants i les seves famílies. El cost
aproximat d’aquesta actuació, per a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona és de 45.000€.
                                                       9
La posada en marxa del programa implica una valoració inicial de les accions que en aquest sentit es
desenvolupen a la ciutat i travar acords de col·laboració amb diverses institucions entre les qual
destaquem:

    Departament d’Ensenyament. Direcció General Educació Infantil i Primària
    Direcció de Serveis a les Persones. Districte de l’Eixample
    Equip directiu i docent Escola Mallorca
    Consell Escolar de Centre. Escola Mallorca
    Equip directiu i docent centre privat concertat Sagrada Família
    Consell Escolar. Centre privat concertat Sagrada Família
    Equip directiu i docent Escola Auró
    Associacions de mares i pares de família de les escoles Auró, Mallorca i Sagrada Família
    Biblioteca Artur Martorell de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona
    Biblioteca Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles
    Biblioteques de Barcelona
    Fundació Jordi Sierra i Fabra
    Consell de la Joventut de Barcelona
    Serveis Socials de l’Eixample
    Facultat d’Educació Social i Treball Social. Fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull
    Associació de Mestres i Professors Jubilats RELLA
    Equip directiu centre privat concertat IPSE
    Centre d’Esplai El Boix
    L’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample.
    Universitat de Barcelona

En aquest moment s’està treballant amb els districtes de Nou Barris i de Sants-Montjuïc per tal de trobar
espais on dur a terme aquesta actuació, tot aplicant-hi els protocols, estructura i dinàmica abans descrita.

El creixement d’aquest programa vindrà determinat, a banda de les disponibilitats pressupostàries, per
les necessitats i disponibilitats dels diferents districtes i de les avaluacions constants que es facin dels
programes en vigor.

El programa preveu una avaluació participada i continua dels diferents destinataris i agents implicats.
Estan previstes les següents accions:

- Amb els infants,

    El progrés en les habilitats i la comprensió lectora es fa a través de l’avaluació que cadascun
    dels centres educatius té previst per al seu alumnat. Fet que ens permetrà per una banda, veure
    els resultats que obtenen els alumnes que participen al programa i per una altra, copsar
    aspectes que ajudin a anar adequant les accions del programa al procés de cadascun dels
    infants. A finals de 4t de primària es fan les proves de comprensió lectora des de el Departament
    d’Ensenyament que també poden aportar elements de l’impacte del programa en els resultats
    dels alumnes avaluats.

    El seguiment del treball als tallers de lectura, es realitza tant en el grup reduït com en la lectura
    individualitzada. Els instruments són el diari de lectura de cadascun dels infants i el diari
    d’avaluació continuada dels dinamitzadors pel que fa al treball en petit grup.

    Els aspectes motivacionals. Es fa a través d’entrevista estructurada en petit grup.
                                                     10
  L’actitud dels infants que participen al programa vers la lectura i altres activitats relacionades a
    l’escola. Recull d’observacions periòdica i ordenada (full de seguiment individual) dels tutors i
    tutores dels centres educatius que participen al programa.

    Altres aspectes: assistència als tallers de lectura i altres activitats promogudes pel programa,
    comentaris recollits a través de les famílies, etc
- Amb les famílies,

    Sessions de suport educatiu a les famílies. Aplicació d’un qüestionari imprès de valoració de
    cada sessió. Així com també, un qüestionari on-line que recull la valoració del formador/a de
    cada sessió.

    Impacte de les eines i propostes pedagògiques proposades des del programa i treballades a
    casa. Mitjançant qüestionari imprès.

    Altres aspectes: assistència a les sessions de suport educatiu a les famílies, comentaris escrits
    de les famílies al quadern que acompanya la maleta viatgera i suggeriments i comentaris que es
    puguin fer arribar.

-Voluntariat educatiu per a la lectura individual

    Satisfacció de la seva tasca, de l’ impacte en el treball amb els infants i del suport rebut per
    desenvolupar la seva tasca. Mitjançant qüestionari on-line, i en sessions periòdiques d’avaluació
    en grup.

- Activitats en famílies, obertes al barri.

    Les activitats es valoraren pel nombre de participants i a través de les valoracions conjuntes amb
    les entitats participants.

-Equip de gestió del programa.

    Reunions periòdiques de seguiment i valoracions de la pròpia tasca de l’equip i del programa.

- Altres propostes d’avaluació previstes per a la millora i observació de la qualitat i l’impacte del
programa

    Comptarem amb les aportacions d’un grup d’estudiants de Màster universitari, que treballen al
    respecte.
    Previsió de creació d’una Comissió de Seguiment, formada pels diferents agents educatius i
    socials.
                                                     11

Recomendados

Debat i aprèn por
Debat i aprènDebat i aprèn
Debat i aprènAjuntament de Barcelona
595 visualizações10 slides
Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016 por
Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016
Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016Ajuntament de Barcelona
652 visualizações119 slides
Informe inici del curs escolar 2021 2022 por
Informe inici del curs escolar 2021 2022Informe inici del curs escolar 2021 2022
Informe inici del curs escolar 2021 2022Ajuntament de Barcelona
258 visualizações20 slides
L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011 por
L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011
L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011Fundació Jaume Bofill
343 visualizações50 slides
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 por
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 Ajuntament de Barcelona
435 visualizações16 slides
Informe d'oportunitats educatives a Barcelona 2016 por
Informe d'oportunitats educatives a Barcelona 2016Informe d'oportunitats educatives a Barcelona 2016
Informe d'oportunitats educatives a Barcelona 2016Ajuntament de Barcelona
298 visualizações35 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu... por
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...Ajuntament de Barcelona
1.1K visualizações59 slides
Model escola plurilingue por
Model escola plurilingueModel escola plurilingue
Model escola plurilinguexanvi
1.6K visualizações28 slides
Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019 por
Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019
Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019Ajuntament de Barcelona
941 visualizações27 slides
Junts a l’aula? Present i futur del model d’educació comprensiva a Catalunya por
Junts a l’aula? Present i futur del model d’educació comprensiva a CatalunyaJunts a l’aula? Present i futur del model d’educació comprensiva a Catalunya
Junts a l’aula? Present i futur del model d’educació comprensiva a CatalunyaFundació Jaume Bofill
420 visualizações11 slides
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16) por
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)Institut-Escola Les Vinyes
6.1K visualizações19 slides
L´Estat de l'Educació a Catalunya - Anuari 2013 por
L´Estat de l'Educació a Catalunya - Anuari 2013L´Estat de l'Educació a Catalunya - Anuari 2013
L´Estat de l'Educació a Catalunya - Anuari 2013Miqui Mel
980 visualizações564 slides

Mais procurados(20)

Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu... por Ajuntament de Barcelona
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...
Ajuntament de Barcelona1.1K visualizações
Model escola plurilingue por xanvi
Model escola plurilingueModel escola plurilingue
Model escola plurilingue
xanvi1.6K visualizações
Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019 por Ajuntament de Barcelona
Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019
Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019
Ajuntament de Barcelona941 visualizações
Junts a l’aula? Present i futur del model d’educació comprensiva a Catalunya por Fundació Jaume Bofill
Junts a l’aula? Present i futur del model d’educació comprensiva a CatalunyaJunts a l’aula? Present i futur del model d’educació comprensiva a Catalunya
Junts a l’aula? Present i futur del model d’educació comprensiva a Catalunya
Fundació Jaume Bofill420 visualizações
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16) por Institut-Escola Les Vinyes
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte educatiu de centre (PEC - 25/05/16)
Institut-Escola Les Vinyes6.1K visualizações
L´Estat de l'Educació a Catalunya - Anuari 2013 por Miqui Mel
L´Estat de l'Educació a Catalunya - Anuari 2013L´Estat de l'Educació a Catalunya - Anuari 2013
L´Estat de l'Educació a Catalunya - Anuari 2013
Miqui Mel980 visualizações
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018) por Institut-Escola Les Vinyes
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018)Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018)
Institut-Escola Les Vinyes - Projecte lingüístic (2018)
Institut-Escola Les Vinyes648 visualizações
Bases Llei Educacio por Irene Pelegrí
Bases Llei EducacioBases Llei Educacio
Bases Llei Educacio
Irene Pelegrí733 visualizações
L'estat de l'educació a Catalunya. Miquel Martínez - II Jornades Educació Avui por Fundació Jaume Bofill
L'estat de l'educació a Catalunya. Miquel Martínez - II Jornades Educació AvuiL'estat de l'educació a Catalunya. Miquel Martínez - II Jornades Educació Avui
L'estat de l'educació a Catalunya. Miquel Martínez - II Jornades Educació Avui
Fundació Jaume Bofill407 visualizações
Educadors info seccat por Joanprofe
Educadors info seccatEducadors info seccat
Educadors info seccat
Joanprofe256 visualizações
L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016 por Fundació Jaume Bofill
L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016
L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2016
Fundació Jaume Bofill248 visualizações
Bases Llei Ppt por Martí Casares
Bases Llei PptBases Llei Ppt
Bases Llei Ppt
Martí Casares887 visualizações
UNA ESCOLA IMPLICADA I IMPLICADORA por Joanprofe
UNA ESCOLA IMPLICADA I IMPLICADORAUNA ESCOLA IMPLICADA I IMPLICADORA
UNA ESCOLA IMPLICADA I IMPLICADORA
Joanprofe345 visualizações
Programa 2015 - CGT Ensenyament por Ensenyament
Programa 2015 - CGT EnsenyamentPrograma 2015 - CGT Ensenyament
Programa 2015 - CGT Ensenyament
Ensenyament501 visualizações
Par presentacio 23 març por ampalarodeta
Par presentacio 23 març Par presentacio 23 març
Par presentacio 23 març
ampalarodeta555 visualizações
Revista Temps d'AMPA n4 (2010) por Oliver Martin Martin
Revista Temps d'AMPA n4 (2010)Revista Temps d'AMPA n4 (2010)
Revista Temps d'AMPA n4 (2010)
Oliver Martin Martin260 visualizações
Document marc comunitats_aprenentatge por emmsantboi
Document marc comunitats_aprenentatgeDocument marc comunitats_aprenentatge
Document marc comunitats_aprenentatge
emmsantboi495 visualizações
Programa de suport educatiu a les famílies por Ajuntament de Barcelona
Programa de suport educatiu a les famíliesPrograma de suport educatiu a les famílies
Programa de suport educatiu a les famílies
Ajuntament de Barcelona732 visualizações

Destaque

Libro1ñujhh por
Libro1ñujhhLibro1ñujhh
Libro1ñujhhjhon12346
138 visualizações2 slides
прокуратура чувашской республики о шурдове por
прокуратура чувашской республики о шурдовепрокуратура чувашской республики о шурдове
прокуратура чувашской республики о шурдовеIlya Ponomarev
133 visualizações2 slides
Sistema de mezclado Octobase Eco Plus #TerritorioHELLA por
Sistema de mezclado Octobase Eco Plus #TerritorioHELLASistema de mezclado Octobase Eco Plus #TerritorioHELLA
Sistema de mezclado Octobase Eco Plus #TerritorioHELLAHELLA Spain
323 visualizações1 slide
Mostra de ciências por
Mostra de ciênciasMostra de ciências
Mostra de ciênciasCida Barros
390 visualizações24 slides
10 palavras geradoras por
10 palavras geradoras10 palavras geradoras
10 palavras geradorasmuniqueferreira
1.4K visualizações48 slides
Мая Маринова – с. Чавдарци por
Мая Маринова – с. ЧавдарциМая Маринова – с. Чавдарци
Мая Маринова – с. ЧавдарциGlob@l Libraries - Bulgaria Program
471 visualizações41 slides

Destaque(20)

Libro1ñujhh por jhon12346
Libro1ñujhhLibro1ñujhh
Libro1ñujhh
jhon12346138 visualizações
прокуратура чувашской республики о шурдове por Ilya Ponomarev
прокуратура чувашской республики о шурдовепрокуратура чувашской республики о шурдове
прокуратура чувашской республики о шурдове
Ilya Ponomarev133 visualizações
Sistema de mezclado Octobase Eco Plus #TerritorioHELLA por HELLA Spain
Sistema de mezclado Octobase Eco Plus #TerritorioHELLASistema de mezclado Octobase Eco Plus #TerritorioHELLA
Sistema de mezclado Octobase Eco Plus #TerritorioHELLA
HELLA Spain 323 visualizações
Mostra de ciências por Cida Barros
Mostra de ciênciasMostra de ciências
Mostra de ciências
Cida Barros390 visualizações
10 palavras geradoras por muniqueferreira
10 palavras geradoras10 palavras geradoras
10 palavras geradoras
muniqueferreira1.4K visualizações
Ваня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. Шишковци por Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Ваня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. ШишковциВаня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. Шишковци
Ваня Ризова от библиотеката при НЧ „Вл. Димитров - Майстора” - с. Шишковци
Imágenes de los héroes de la revolucion de 1821 por Justino Garcia
Imágenes de los héroes de la revolucion de 1821Imágenes de los héroes de la revolucion de 1821
Imágenes de los héroes de la revolucion de 1821
Justino Garcia211 visualizações
Aitzinsolasa por Txandru
AitzinsolasaAitzinsolasa
Aitzinsolasa
Txandru165 visualizações
PROGRAMACIÓN DEPORTE EN VIVO por google1998
PROGRAMACIÓN DEPORTE EN VIVOPROGRAMACIÓN DEPORTE EN VIVO
PROGRAMACIÓN DEPORTE EN VIVO
google199867 visualizações
dsadasdsa por Alex Casas
dsadasdsadsadasdsa
dsadasdsa
Alex Casas209 visualizações
Aquecimento global por Marcos Otilio
Aquecimento   globalAquecimento   global
Aquecimento global
Marcos Otilio1.2K visualizações
ε φ α_ε_ ετικέτες - mp3 por Justino Garcia
ε φ α_ε_ ετικέτες - mp3ε φ α_ε_ ετικέτες - mp3
ε φ α_ε_ ετικέτες - mp3
Justino Garcia231 visualizações
Solar Santa 2012 por jghmesa01
Solar Santa 2012Solar Santa 2012
Solar Santa 2012
jghmesa01278 visualizações
Информационните технологии в помощ на учебния процес por Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Информационните технологии в помощ на учебния процесИнформационните технологии в помощ на учебния процес
Информационните технологии в помощ на учебния процес
Библиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорства por Glob@l Libraries - Bulgaria Program
Библиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорстваБиблиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорства
Библиотечният лидер - в търсене,създаване и управление на устойчиви партньорства
Exame de faixa - Carlos Pinho Team 08.12.12 por roddrigolago
Exame de faixa - Carlos Pinho Team 08.12.12Exame de faixa - Carlos Pinho Team 08.12.12
Exame de faixa - Carlos Pinho Team 08.12.12
roddrigolago2.5K visualizações
Restaurante el pilar por RestauranteElPilar
Restaurante el pilarRestaurante el pilar
Restaurante el pilar
RestauranteElPilar164 visualizações

Similar a Ple 25 de maig: Espais suport educatiu

Suport a l'estiu, èxit al setembre por
Suport a l'estiu, èxit al setembreSuport a l'estiu, èxit al setembre
Suport a l'estiu, èxit al setembreAjuntament de Barcelona
780 visualizações14 slides
Mesura de govern: Impuls al projecte educatiu de ciutat por
Mesura de govern: Impuls al projecte educatiu de ciutatMesura de govern: Impuls al projecte educatiu de ciutat
Mesura de govern: Impuls al projecte educatiu de ciutatAjuntament de Barcelona
1.2K visualizações12 slides
Mesura de Govern. Pla 16-19. Programa Recuperació acadèmica por
Mesura de Govern. Pla 16-19. Programa Recuperació acadèmicaMesura de Govern. Pla 16-19. Programa Recuperació acadèmica
Mesura de Govern. Pla 16-19. Programa Recuperació acadèmicaAjuntament de Barcelona
354 visualizações25 slides
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitat por
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitatLes zones educatives com a espai de corresponsabilitat
Les zones educatives com a espai de corresponsabilitatEducació. Generalitat de Catalunya
1.1K visualizações56 slides
Comunitats aprenentatge document_marc por
Comunitats aprenentatge document_marcComunitats aprenentatge document_marc
Comunitats aprenentatge document_marcjordi26
2.6K visualizações33 slides
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020 por
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020Informe d’inici del curs escolar 2019-2020
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020Ajuntament de Barcelona
599 visualizações15 slides

Similar a Ple 25 de maig: Espais suport educatiu(20)

Mesura de govern: Impuls al projecte educatiu de ciutat por Ajuntament de Barcelona
Mesura de govern: Impuls al projecte educatiu de ciutatMesura de govern: Impuls al projecte educatiu de ciutat
Mesura de govern: Impuls al projecte educatiu de ciutat
Ajuntament de Barcelona1.2K visualizações
Mesura de Govern. Pla 16-19. Programa Recuperació acadèmica por Ajuntament de Barcelona
Mesura de Govern. Pla 16-19. Programa Recuperació acadèmicaMesura de Govern. Pla 16-19. Programa Recuperació acadèmica
Mesura de Govern. Pla 16-19. Programa Recuperació acadèmica
Ajuntament de Barcelona354 visualizações
Comunitats aprenentatge document_marc por jordi26
Comunitats aprenentatge document_marcComunitats aprenentatge document_marc
Comunitats aprenentatge document_marc
jordi262.6K visualizações
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020 por Ajuntament de Barcelona
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020Informe d’inici del curs escolar 2019-2020
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020
Ajuntament de Barcelona599 visualizações
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa por insedtbatlitcat
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat EducativaLlei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa
insedtbatlitcat358 visualizações
Pacte per l'educació de les illes balears tercer esborrany 1 Abril 2015 por illesperunpacte
Pacte per l'educació de les illes balears tercer esborrany 1 Abril 2015Pacte per l'educació de les illes balears tercer esborrany 1 Abril 2015
Pacte per l'educació de les illes balears tercer esborrany 1 Abril 2015
illesperunpacte5.2K visualizações
Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n... por oriolllop
Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n...Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n...
Presentació de la directora de l'escola i la gerent. Reunió de l'AMPA. 7 de n...
oriolllop490 visualizações
document_marc_comunitats_aprenentatge por Mari Nuñez
document_marc_comunitats_aprenentatgedocument_marc_comunitats_aprenentatge
document_marc_comunitats_aprenentatge
Mari Nuñez411 visualizações
El projecte de comunitats d’aprenentatge a Catalunya por Mari Nuñez
El projecte de comunitats d’aprenentatge a CatalunyaEl projecte de comunitats d’aprenentatge a Catalunya
El projecte de comunitats d’aprenentatge a Catalunya
Mari Nuñez1K visualizações
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e... por Ajuntament de Barcelona
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
Mesura de govern per garantir i millorar la incidència de l'associacionisme e...
Ajuntament de Barcelona608 visualizações
Informe fracas-escolar por Maria Porcel Lopez
Informe fracas-escolarInforme fracas-escolar
Informe fracas-escolar
Maria Porcel Lopez518 visualizações
Més despesa pública en educació millora el rendiment? por Fundació Jaume Bofill
Més despesa pública en educació millora el rendiment?Més despesa pública en educació millora el rendiment?
Més despesa pública en educació millora el rendiment?
Fundació Jaume Bofill432 visualizações
Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativ... por Fundació Jaume Bofill
Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativ...Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativ...
Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativ...
Fundació Jaume Bofill255 visualizações
Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativ... por Fundació Jaume Bofill
Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativ...Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativ...
Municipis contra la segregació escolar. Sis experiències de política educativ...
Fundació Jaume Bofill339 visualizações
Pel futur de l'educació pública a catalunya por ampa
Pel futur de l'educació pública a catalunyaPel futur de l'educació pública a catalunya
Pel futur de l'educació pública a catalunya
ampa126 visualizações
Inf proj educ_millorem_jul13 por VIOLETA CRISTIÀ
Inf proj educ_millorem_jul13Inf proj educ_millorem_jul13
Inf proj educ_millorem_jul13
VIOLETA CRISTIÀ728 visualizações
Presentacio Enric Prats por unicefcatalunya
Presentacio Enric PratsPresentacio Enric Prats
Presentacio Enric Prats
unicefcatalunya412 visualizações
doc_marc_pee_gener2010 por Mari Nuñez
doc_marc_pee_gener2010doc_marc_pee_gener2010
doc_marc_pee_gener2010
Mari Nuñez438 visualizações

Mais de Ajuntament de Barcelona

Com combatre l'edatisme vers les persones grans por
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransAjuntament de Barcelona
163 visualizações39 slides
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022 por
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022Ajuntament de Barcelona
11 visualizações62 slides
Estat de la ciutat 2022 por
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Ajuntament de Barcelona
91 visualizações84 slides
Pla de Salut Mental 2023-2030 por
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Ajuntament de Barcelona
882 visualizações101 slides
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals por
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsAjuntament de Barcelona
222 visualizações28 slides
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030 por
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Ajuntament de Barcelona
101 visualizações55 slides

Mais de Ajuntament de Barcelona(20)

Com combatre l'edatisme vers les persones grans por Ajuntament de Barcelona
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Ajuntament de Barcelona163 visualizações
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022 por Ajuntament de Barcelona
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
Ajuntament de Barcelona11 visualizações
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals por Ajuntament de Barcelona
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Ajuntament de Barcelona222 visualizações
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030 por Ajuntament de Barcelona
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Ajuntament de Barcelona101 visualizações
Balanç de Festes Majors de tardor 2022 por Ajuntament de Barcelona
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Ajuntament de Barcelona22 visualizações
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023 por Ajuntament de Barcelona
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Ajuntament de Barcelona78 visualizações
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022 por Ajuntament de Barcelona
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
Ajuntament de Barcelona35 visualizações
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat por Ajuntament de Barcelona
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Ajuntament de Barcelona16 visualizações
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul... por Ajuntament de Barcelona
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Ajuntament de Barcelona80 visualizações
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap... por Ajuntament de Barcelona
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Ajuntament de Barcelona20 visualizações
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA por Ajuntament de Barcelona
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
Ajuntament de Barcelona52 visualizações
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025 por Ajuntament de Barcelona
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
Ajuntament de Barcelona183 visualizações
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023 por Ajuntament de Barcelona
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Ajuntament de Barcelona84 visualizações
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf por Ajuntament de Barcelona
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
Ajuntament de Barcelona197 visualizações
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf por Ajuntament de Barcelona
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Ajuntament de Barcelona156 visualizações
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf por Ajuntament de Barcelona
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Ajuntament de Barcelona223 visualizações
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana" por Ajuntament de Barcelona
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Ajuntament de Barcelona101 visualizações

Ple 25 de maig: Espais suport educatiu

 • 1. COMPROMÍS MUNICIPAL PER A L’ÈXIT ESCOLAR ESPAIS DE SUPORT EDUCATIU Promoció de la lectura i activitats formatives Mesura de Govern Consell Plenari Maig 2012 www.bcn.cat
 • 2. Mesura de Govern COMPROMÍS MUNICIPAL PER A L’ÈXIT ESCOLAR: ESPAIS DE SUPORT EDUCATIU Promoció de la lectura i activitats formatives Plenari del Consell Municipal. Maig 2012. Des de l’Ajuntament de Barcelona orientem els nostres principals esforços a enfortir les accions que facin de la nostra ciutat un espai educatiu que ofereixi oportunitats a tothom, que ajudi als qui més ho necessiten, i que alhora faciliti progressar a aquell que tingui condicions per fer-ho. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Barcelona, estem treballant per reforçar les accions dutes a terme des del Consorci d’Educació de Barcelona i que van en la línia de la vocació de la ciutat per tenir veu i presència activa en el futur de l’educació, amb accions que complementen tant les franges primerenques d’edat com les que van més enllà, com la franja de 19 a 24 anys, cercant la formació al llarg de la vida. En la proposta de Programa d’Actuació Municipal, dins l’objectiu dedicat a coordinar i sumar les estratègies que treballen contra el fracàs escolar i per la millora de la qualificació acadèmica i professional dels joves, destaquen les accions de suport a la lectura com a porta d’entrada al coneixement. » 01. Antecedents. Tot i la millora relativa durant els darrers temps, la lluita per l’èxit escolar continua sent un del principals reptes del país, així com també ho és a nivell europeu. Aquest repte se centra en l’interès per la millora de la formació de la població, tant des del punt de vista quantitatiu (increment del nombre de persones amb educació reglada o acreditada) com qualitatiu (increment del nivell formatiu). Aquest interès es justifica ja que l’educació està en la base de la promoció individual de les persones i és, per tant, un motor d’inclusió i promoció social, i una bona formació de la població determina la competitivitat present i futura del país. Són molts els indicadors que serveixen per acotar empíricament el fenomen des del punt de vista quantitatiu, però els més comuns són:  el que mesura l’alumnat que abandona l’ensenyament obligatori sense haver obtingut la titulació,  el que mesura l’abandonament educatiu prematur, és a dir la població entre 18 i 24 anys sense estudis post obligatoris. Recentment a Catalunya l’existència de les proves universals a l’Educació Primària permetrà també tenir dades sobre els aspectes qualitatius, és a dir sobre els nivells formatius reals que impliquen les notes dels alumnes. www.bcn.cat
 • 3. Per explorar les causes del fracàs escolar cal recórrer a models d’alta complexitat. Cada vegada són més els autors que afirmen que capacitats com l’autocontrol i l’atenció, o valors com la responsabilitat i l’esforç, que són en la base de l’èxit escolar depenen fonamentalment de la cultura familiar, social i dels Media i aquestes actuen sovint en contra dels valors i les capacitats que promou l’escola i que calen per adquirir coneixements. Altres consideracions a tenir en compte són l’escassa detecció dels primers indicis del fracàs escolar durant l’etapa de l’educació infantil i els cursos inicials de l’educació primària respecte a la visualització del fenomen que es produeix en el pas de la infantesa a l’adolescència, coincidint amb els pas de l’educació primària a l’ESO. Finalment, es constata la relació explícita que hi ha en un gran nombre d’alumnes entre les dificultats escolars i un aprenentatge deficitari en les competències lingüístiques, especialment en la lectura. L’actuació per la millora de l’èxit escolar ha evolucionat des dels models compensatoris, als models per l’equitat i l’atenció a individual. Des de la perspectiva de l’educació equitativa es tracta de combinar la tendència a l’excel·lència de sistema amb la garantia d’uns mínims competencials per a tothom. Des d’aquesta perspectiva es recomana incrementar les mesures adreçades a millorar el rendiment de l’alumnat, tant de caràcter universal com de caràcter específic, destinades a determinats col·lectius de risc. Entre aquestes mesures trobem bones pràctiques relatives a la formació en grups reduïts amb un docent especialista, l’increment del temps dedicat a la lectura, programes d’adaptació curricular, avaluació diferenciada, activitats extraescolars, cursos de recuperació durant les vacances i monitoratge dels alumnes més avançats respecte dels que ho estan menys, entre d’altres. L’ increment del temps dedicat a la lectura, especialment amb caràcter preventiu a l’Educació Primària ha estat un dels més destacats. Ja el primer dels cinc punts de referència de Lisboa 2010 diu: 1. Aconseguir que el percentatge d’alumnat que té un nivell baix de comprensió lectora —nivells 1 i inferior a 1, a l’escala PISA— tingui valors iguals o inferiors al 15,5% del total de la població escolar que acaba l’educació secundària obligatòria. Posteriorment diferents estudis han establert una clara relació entre èxit escolar i temps dedicat a la lectura. El fracàs escolar és un problema complex del qual sabem que el sistema educatiu és un element fonamental per prevenir-lo i corregir-lo, però que també hi ha altres aspectes que juguen un paper decisiu com ho són les condicions socioeconòmiques, el capital educatiu, cultural i social de les famílies, i les característiques de l’entorn, entre d’altres. 1
 • 4. El fracàs escolar es visualitza fonamentalment en dues menes d’indicadors: A. El nivell de les competències bàsiques dels estudiants al final de l’etapa d’educació obligatòria D’acord amb l’Informe d’Escolarització del Consorci d’Educació del curs 2009-2010, la taxa d’èxit a 4t d’ESO és de 82.7%. Tanmateix, d’acord amb les dades que disposem del curs 2007-2008, hi ha una intensificació de les desigualtats entre centres públics i privats concertats. B. La proporció de joves que han abandonat el sistema educatiu sense acreditar la formació i que no continuen estudiant Les dades més rellevants al respecte són: La taxa d’abandonament prematur dels estudis (persones de 18 a 24 anys que han completat l’ESO i no continuen fent estudis posteriors) és del 29% a Catalunya, enfront del 14,4% de la mitjana de la Unió Europea (Dades Idescat, 2010) Un fet posat de manifest per nombrosos estudis, és que els i les joves que accedeixen al mercat laboral en situació d’insuficiència formativa tenen taxes d’atur més altes i riscos mes elevats de precarietat laboral. Això s`ha accentuat en el panorama actual de crisi econòmica. (Informe Infants i famílies a Barcelona. Nov. 2010. Institut d’Infància i Món Urbà-CIIMU) Pel que fa a les variables relacionades amb el risc de fracàs escolar, els estudis en destaquen de familiars –l’ambient, el capital cultural i l’estatus socioeconòmic de la família- i d’institucionals –centre escolar i pràctica docent. L’informe “La lluita contra el fracàs escolar: el paper dels governs locals”, presentat a la Jornada del XVIII Fòrum Local d’Educació, afavorit per la Diputació de Barcelona, posa de manifest que els ajuntaments se situen en el primer pla de la lluita contra el fracàs escolar, havent de dirigir la mirada cap a l’entorn de proximitat de l’alumne, havent de desplaçar el focus d’intervenció cap a aspectes innovadors relacionats amb el context d’aprenentatge dels alumnes i els condicionants de l’entorn. » 02. De la mà dels centres escolars i amb la participació de la ciutadania Des de l’Ajuntament, posar a disposició de les famílies un suport complementari als alumnes que ho necessitin per assegurar les competències bàsiques amb programes de reforç. El programa Èxit, que desenvolupa el Consorci d’Educació de Barcelona treballa en dos nivells:  Amb l’ÉXIT 1 s’ofereix reforç escolar a l’alumnat de 5è i 6è de primària i al de 1r i 2n d’ESO, de manera que es dóna continuïtat al pas de l’etapa de primària a secundària.  Amb l’ÈXIT 2 s’ofereixen alternatives per a la diversificació curricular als grups d’alumnes de 3r i 4rt d’ESO que tenen més dificultats, tot treballant conjuntament amb entitats, institucions i serveis de la ciutat. 2
 • 5. Fruit d’una primera anàlisi es contempla la necessitat d’impulsar intervencions que es porten a terme a la nostra ciutat com el programa Èxit que es desenvolupa dels del Consoci d’Educació de Barcelona, engegar programes nous com el de ―Suport a la Lectura com a porta d’entrada al coneixement‖, que té com a objectiu fomentar les competències lectores, molt especialment el gust per la lectura amb infants entre 7 i 9 anys, i que es planteja com un treball compartit entre l’eix escola, família i societat, o reformulant-ne d’altres com el Projecte Educatiu de Ciutat de Barcelona (PECB) perquè esdevingui un instrument de participació i coresponsabilitat ciutadana per fer de l’educació l’eina clau per a l’èxit escolar i per la construcció d’una ciutadania democràtica. El PECB es defineix en aquesta nova etapa de mandat municipal com a una plataforma estable de participació i treball que aplega els agents educatius i socials de diversos àmbits territorials de la ciutat i de diferents espais d’intervenció socioeducativa. El PECB expressa la vocació de Barcelona com a ciutat educadora, en la qual els agents educatius i socials es reconeixen com a tals i es plantegen col·lectivament quins són els grans reptes de l’educació a la ciutat. Els Grups de Treball de participació del PECB tenen com a objectiu orientar i organitzar la seva tasca, centrada en la complicitat i l'acompanyament de l'entorn com a factor d'èxit de l'escola. La situació econòmica actual ens emplaça a una planificació i priorització acurada de les polítiques públiques i fa necessari establir les aliances que sumin esforços per rendibilitzar recursos i fomentar la coresponsabilitat social. El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional "Impuls de la lectura: 100% lectors" presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar-ne la competència lectora. L’Ajuntament de Barcelona vol complementar les accions que, en execució d’aquest pla, està desenvolupant el Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant aquesta mesura de govern que està pensada per dur-la a terme en coordinació amb els centres escolars i fora de l’horari escolar, anant en la mateixa direcció del pla. Cal continuar treballant en el foment de la comprensió lectora de l’alumnat, ja que un baix rendiment en aquest aspecte està vinculat a baixos resultats també en matemàtiques i ciències i, per tant, a un major risc de fracàs escolar (PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya. Ferran Ferrer, director. Fundació Jaume Bofill, 2011) Un altre aspecte que s’ha de continuar treballant és en la disminució de les diferències de resultats en 3 comprensió lectora entre l’alumnat nadiu i el no nadiu. També s’ha de continuar enfortint els hàbits lectors de l’alumnat, especialment el plaer per la lectura, ja que condicionen el rendiment acadèmic general. (Ferran Ferrer, director. Fundació Jaume Bofill, 2011) 3
 • 6. La segona de les orientacions per a la millora de l’educació proposades a l’informe PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya, de la Fundació Jaume Bofill, advoca per tornar a situar la comprensió lectora al centre dels aprenentatges escolars ja des de les primeres etapes, promovent alhora el plaer de la pràctica lectora així com la lectura de textos en diversos formats i continguts. Per tant, i és una altra orientació, s’ha de treballar en la prevenció de les dificultats en comprensió lectora, ja des de les primeres etapes. Desenvolupar-se plenament en la societat contemporània exigeix, més que mai, una bona competència lectora. Per escrit ens comuniquem, construïm i divulguem el coneixement, transmetem informació... La lectura és una porta d’entrada al coneixement, a l’aprenentatge al llarg de la vida i també al desenvolupament personal, identitari, emocional. Les noves tecnologies fan encara més patent la necessitat de lectors crítics. Quan parlem de lectura ens referim a una activitat complexa que es desenvolupa al llarg de la vida, i que permet accedir a una varietat de textos cada vegada més gran i amb finalitats diverses -des de les estètiques, com en els textos literaris, fins a les més funcionals, com en els textos instructius- adoptant també una visió crítica. En cap cas podem pensar que és una tècnica que s’aprèn en un moment donat. » 03. Principis, reptes i objectius prioritaris. Els principis que regeixen aquesta acció educativa municipal són:  Actuació integral. Que asseguri no solament competències i habilitats intel·lectuals sinó també socials per conviure en societat i per desenvolupar-se harmoniosament.  Inclusió i equitat. Per a tothom, que asseguri igualtat d’oportunitats i que aquestes igualtats es puguin gaudir amb independència de les circumstàncies de cada infant o família.  Coresponsabilitat, perquè impulsa la suma d’esforços i compromís de les institucions, dels agents educatius, socials i econòmics.  Cohesió amb referents clars compartits que facin possible una societat plural partint dels elements bàsics de la nostra identitat nacional.  Proactivitat que impulsi el talent i l’esforç per aconseguir un model de societat que asseguri el creixement personal i col·lectiu, que tingui eines per adaptar-se i superar fets sobrevinguts i circumstàncies personals i familiars complexes. I els reptes que es persegueixen amb la mesura de govern que es presenta són:  Desenvolupar accions de suport per al desenvolupament de les competències lectores, molt especialment el gust per la lectura, d’infants entre 7 i 9 anys, vinculant aquestes accions a l’activitat escolar.  Impulsar la implicació i suport a les famílies com a agents fonamentals de l’educació dels fills i filles amb accions lligades a enfortir les seves capacitats per acompanyar, estimular i orientar-ne la tasca escolar, tot establint continuïtats entre el context familiar i escolar.  Treball conjunt i coordinat amb el teixit associatiu del territori, tot establint vincles escola-territori i amb el món universitari. 4
 • 7. El programa té com a un dels objectius prioritaris contribuir a la millora de les competències lectores dels infants, que són claus per afavorir l’accés al coneixement i l’èxit escolar. També es plantegen objectius amb l’entorn familiar i social, on les complicitats i sinergies són indispensables per garantir l’impacte de les propostes.  Millora de les destreses lectores dels infants: Lectura expressiva. Comprensió lectora. Lectura crítica.  Millora de l’hàbit lector dels infants participants: Nombre de llibres llegits. Adquisició d’hàbits de lectura com una opció d’oci personal.  Millora de l’actitud cap a la lectura per part d’infants i famílies: Percepció social (lectura com a eina). Gust per la lectura (lectura com a oci, interès personal). Autoimatge lectora.  Contribuir a l’acompanyament adult del procés de formació de lectors: Donar continuïtat a la tasca educativa dels centres educatius. Coordinació amb els centres per unificar criteris per assolir els objectius proposats. Visibilitzar i afavorir la continuïtat de les pràctiques (lectores) família-escola-entorn social. Reforçar la presència de la lectura en l’entorn social, desenvolupant activitats en col·laboració amb altres entitats... » 04. Programa pilot a l’Eixample: SUPORT A LA LECTURA COM A PORTA D’ENTRADA AL CONEIXEMENT, Espai de dinamització educativa . El programa s’estructura al voltant de la intervenció directa i continuada amb infants de primària de centres educatius sostinguts amb fons públics. Es proposa un acompanyament fora de l’horari escolar, de caràcter lúdic, orientat al suport del desenvolupament de les competències lectores, molt especialment el gust per la lectura; i coordinat amb la tasca escolar. La durada prevista de participació dels infants dins del programa serà almenys d’un any, per poder mesurar-ne l’ impacte. Ara bé, la formació de lectors també requereix d’un entorn que acompanyi, aculli, doni sentit i valori la lectura, en totes les seves dimensions i varietats. Així, el programa es fonamenta en un treball compartit entre l’escola, la família i l’entorn. 5
 • 8. L’estructura d’aquest programa, que s’està duent a terme a l’espai que ha deixat la Biblioteca Lola Anglada en ser traslladada és la següent: Pel que fa als destinataris i col·laboradors, el programa s’adreça, en una fase inicial, a infants de cicle inicial i mitjà d’entre 7 i 9 anys (2n, 3r i 4rt d’educació primària) escolaritzats en centres educatius sostinguts amb fons públics del districte de l’Eixample (zona de l’Antiga i Nova Esquerra de l’Eixample). En aquesta etapa els alumnes estan desenvolupant processos bàsics de lecto-escriptura com són el descodificat, la comprensió de textos escrits senzills i la lectura expressiva en veu alta (alfabetització inicial), una fase especialment important ja que es tracta de destreses imprescindibles per esdevenir lectors crítics i competents. Una sòlida formació lectora és una bona garantia d’accés al coneixement i d’aprenentatge al llarg de la vida. Aquesta està fortament marcada per l’actitud envers la lectura i el valor que se li atorga en l’entorn social immediat. Així, a més de les destreses i habilitats cal incidir també en el gust per la lectura i la pròpia imatge lectora. La concreció del perfil, com també la selecció dels infants participants en el programa, es decidirà amb les orientacions de les direccions i els equips docents dels centres educatius participants, coneixedors de les característiques i necessitats específiques de l’alumnat. El programa també s’adreça a les famílies dels infants que hi participen, per tal d’oferir eines i recursos per estimular l’acompanyament en la formació de lectors en l’àmbit familiar, la qual cosa és una de les claus per incidir en l’aprenentatge inicial de la lectura i el necessari acompanyament també en etapes posteriors. Les famílies hauran d’assumir el compromís d’acompanyar activament el procés lector dels infants i participar en les accions que s’acorden. 6
 • 9. Pel que fa als centres educatius, esdevenen aliats indispensables amb els quals establir relacions de col·laboració i aconseguir una intervenció coherent i que suma esforços. Inicialment hi participaran tres centres educatius propers a l’espai de l’antiga biblioteca Lola Anglada. Pel que fa a l’entorn, Barcelona compta amb una xarxa de biblioteques públiques municipals que són els espais públics de lectura i ofereixen infraestructures, textos i documents, propostes de dinamització o seleccions bibliogràfiques orientades a acollir lectors de totes les edats, com ara els infants i les seves famílies. Són, per tant, un altre aliat necessari amb el qual també compartim objectius. El teixit associatiu del territori esdevé una altra peça important per acollir i acompanyar aquests lectors que tot just s’estan iniciant en la pràctica autònoma. Es preveu establir vincles de comunicació i col·laboració amb les entitats del territori per generar un entorn social favorable a la formació de lectors competents. També es preveu establir vincles amb el món universitari, de cara a mobilitzar estudiants per participar activament en les diferents fases del programa. Cal destacar les accions següents d’aquest programa A.- Accions de suport per al foment de la lectura AMB INFANTS Es preveu portar a terme tallers de lectura, dos cops per setmana, en finalitzar l’horari escolar, amb una durada d’1h 30’, que inclou el desplaçament amb els dinamitzadors des del centre educatiu fins a l’espai de l’antiga biblioteca Lola Anglada. També es preveuen sessions especials orientades a visibilitzar el vessant més lúdic de la lectura. Al llarg dels tallers està previst desenvolupar les propostes següents:  Lectura extensa comentada, comprensió lectora: lectura compartida d’una o dues novel·les. El dinamitzador/a llegeix una novel·la en veu alta, cada dia un capítol (que serà punt de partida per a alguna petita proposta). Aquesta lectura pot ser gradualment assumida pels infants. La lectura compartida i comentada és una de les pràctiques que més contribueix a la formació de lectors. Permet accedir a textos de major complexitat que els que podem abordar individualment i, alhora, aprofundir en la lectura crítica –relació amb altres textos, experiències personals, anàlisi del llenguatge, de significats etc. per comprendre la intencionalitat i adoptar una opinió personal distanciada del text. Alhora, mitjançant la conversa literària la lectura es vivencia i s’associa a una experiència plaent, de manera que s’estimula el gust per la lectura  Aproximació a diversos gèneres, hàbit lector: presentació de diverses tipologies textuals i gèneres literaris a partir d’activitats basades en la dinamització i utilització dels textos.  Portafoli de lectura, comprensió lectora i gust per la lectura: quadern personal o de bitàcola per registrar la pròpia història lectora. L’objectiu és valorar i reforçar l’autoimatge lectora tot visibilitzant la pròpia experiència (lectures realitzades) i recollint vivències que afavoreixin l’apropiació i interiorització de l’activitat.  Lectura expressiva, comprensió lectora i gust per la lectura: millora de la lectura en veu alta (destresa relacionada amb la comprensió lectora), que pot afavorir la confiança en les pròpies capacitats de lectura. Preparació de petites gravacions que es poden editar i penjar a internet, representacions teatrals, etc. 7
 • 10. Maleta viatgera: selecció variada de documents (diferents gèneres, temàtiques i suports) que es presentarà als infants durant les sessions i que estarà disponible també per a les famílies. L’objectiu és estimular les lectures compartides a la llar i l’hàbit lector. B. Accions de suport per al foment de la lectura en L’ÀMBIT FAMILIAR Totes les iniciatives previstes tenen com a objectiu la sensibilització envers la importància de la lectura en el procés educatiu i d’aprenentatge de l’infant. Alhora pretenen la divulgació i facilitar d’eines i propostes senzilles per compartir la lectura amb els fills i filles. Aquestes es presentaran periòdicament, a través de les sessions amb els infants i també en sessions puntuals per a famílies orientades a intercanviar i proposar bones pràctiques a la llar.  Sessions de caràcter informatiu amb l’objectiu d’afavorir les continuïtats i els vincles de col·laboració, recollir les valoracions de les famílies que permetin millorar-ne la intervenció i concretar els compromisos necessaris per aconseguir les fites del programa.  Material de suport a les famílies, com ara la Maleta viatgera, que és la selecció variada de documents (diversos gèneres, temes i suports) que es presentarà als infants durant les sessions i que estarà disponible perquè les famílies puguin endur-se-la a casa durant una setmana. També comptarem amb un racó de suggeriments adreçats a les famílies on es podran trobar llibres, articles, pel·lícules, etc.  Proposta de petits jocs lingüístics o propostes que impliquin pràctiques de lectura i/o escriptura, lligades a les activitats de les sessions amb els infants, que d’una manera lúdica es puguin incorporar a les activitats quotidianes familiars.  Sessions de reflexió i comunicació sobre la formació de lectors en l’àmbit familiar. Aquestes sessions, conduïdes per especialistes, es realitzaran periòdicament, en el marc del Programa de Suport Educatiu a les Famílies de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Tenen com a objectiu donar valor a les bones pràctiques, conèixer-ne de noves, detectar necessitats i trobar mecanismes per satisfer-les.  Compromisos de les famílies: Participar en les sessions previstes, Acompanyar activament el procés de formació lectora dels fills i filles fer pràctiques de lectura i jocs amb els fills i filles a casa. 8
 • 11. C. Accions per acordar amb els CENTRES EDUCATIUS participants La comunicació i la coordinació entre els centres educatius i l’equip tècnic del programa es consensuaran amb cadascun dels centres participants, segons la seva disponibilitat i procurant que siguin sostenibles i sostingudes. Aquesta coordinació ens ha de permetre:  Intercanviar punts de vista, recollir aspectes a tenir en compte i valorar possibles concrecions o modificacions del pla previst, d’acord amb les necessitats específiques, com també recollir les aportacions al programa, pel que fa al contingut, la metodologia i l’avaluació.  Consensuar els criteris de selecció dels infants participants i la relació amb les seves famílies.  Conèixer l’espai on es desenvoluparà el programa i recollir suggeriments i aportacions al respecte.  Establir un interlocutor de cadascun dels centres participants que mantindrà el contacte amb l’equip tècnic del programa. D. Accions de suport per al foment de la lectura a L’ENTORN SOCIAL Les propostes s’orienten a visibilitzar i estimular les activitats relacionades amb la lectura per afavorir un entorn social que acompanyi, aculli, doni sentit i valori la lectura, en totes les seves dimensions i varietats.  Coordinació i comunicació amb la biblioteca Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles i la biblioteca Artur Martorell, de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, per a l’intercanvi d’informacions, propostes i materials relatius al foment de la lectura d’infants i famílies.  Col·laboració amb les entitats del territori: es preveu mantenir una comunicació amb les entitats interessades a participar en el projecte, tot establint formes de col·laboració i afavorint l’establiment de sinergies entre objectius comuns.  Estem treballant amb el Consell de la Joventut de Barcelona la possibilitat d’implicar les entitats de lleure en la realització d’activitats en família els caps de setmana. La primera fase pilot s’ha dut a terme amb una trentena d’infants que ens ha permès assentar les bases d’aquest programa i dissenyar les línies de futur. I ha tingut una molt bona acollida entre els participants. » 05. Un programa cridat a extendre’s a la resta de districtes de la ciutat. La previsió per al curs 2012/2013 és que aquest programa es dugui a terme al districte de l’Eixample, en aquest espai de titularitat municipal que acollirà un centenar d’infants i les seves famílies. El cost aproximat d’aquesta actuació, per a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona és de 45.000€. 9
 • 12. La posada en marxa del programa implica una valoració inicial de les accions que en aquest sentit es desenvolupen a la ciutat i travar acords de col·laboració amb diverses institucions entre les qual destaquem:  Departament d’Ensenyament. Direcció General Educació Infantil i Primària  Direcció de Serveis a les Persones. Districte de l’Eixample  Equip directiu i docent Escola Mallorca  Consell Escolar de Centre. Escola Mallorca  Equip directiu i docent centre privat concertat Sagrada Família  Consell Escolar. Centre privat concertat Sagrada Família  Equip directiu i docent Escola Auró  Associacions de mares i pares de família de les escoles Auró, Mallorca i Sagrada Família  Biblioteca Artur Martorell de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona  Biblioteca Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles  Biblioteques de Barcelona  Fundació Jordi Sierra i Fabra  Consell de la Joventut de Barcelona  Serveis Socials de l’Eixample  Facultat d’Educació Social i Treball Social. Fundació Pere Tarrés. Universitat Ramon Llull  Associació de Mestres i Professors Jubilats RELLA  Equip directiu centre privat concertat IPSE  Centre d’Esplai El Boix  L’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample.  Universitat de Barcelona En aquest moment s’està treballant amb els districtes de Nou Barris i de Sants-Montjuïc per tal de trobar espais on dur a terme aquesta actuació, tot aplicant-hi els protocols, estructura i dinàmica abans descrita. El creixement d’aquest programa vindrà determinat, a banda de les disponibilitats pressupostàries, per les necessitats i disponibilitats dels diferents districtes i de les avaluacions constants que es facin dels programes en vigor. El programa preveu una avaluació participada i continua dels diferents destinataris i agents implicats. Estan previstes les següents accions: - Amb els infants,  El progrés en les habilitats i la comprensió lectora es fa a través de l’avaluació que cadascun dels centres educatius té previst per al seu alumnat. Fet que ens permetrà per una banda, veure els resultats que obtenen els alumnes que participen al programa i per una altra, copsar aspectes que ajudin a anar adequant les accions del programa al procés de cadascun dels infants. A finals de 4t de primària es fan les proves de comprensió lectora des de el Departament d’Ensenyament que també poden aportar elements de l’impacte del programa en els resultats dels alumnes avaluats.  El seguiment del treball als tallers de lectura, es realitza tant en el grup reduït com en la lectura individualitzada. Els instruments són el diari de lectura de cadascun dels infants i el diari d’avaluació continuada dels dinamitzadors pel que fa al treball en petit grup.  Els aspectes motivacionals. Es fa a través d’entrevista estructurada en petit grup. 10
 • 13. L’actitud dels infants que participen al programa vers la lectura i altres activitats relacionades a l’escola. Recull d’observacions periòdica i ordenada (full de seguiment individual) dels tutors i tutores dels centres educatius que participen al programa.  Altres aspectes: assistència als tallers de lectura i altres activitats promogudes pel programa, comentaris recollits a través de les famílies, etc - Amb les famílies,  Sessions de suport educatiu a les famílies. Aplicació d’un qüestionari imprès de valoració de cada sessió. Així com també, un qüestionari on-line que recull la valoració del formador/a de cada sessió.  Impacte de les eines i propostes pedagògiques proposades des del programa i treballades a casa. Mitjançant qüestionari imprès.  Altres aspectes: assistència a les sessions de suport educatiu a les famílies, comentaris escrits de les famílies al quadern que acompanya la maleta viatgera i suggeriments i comentaris que es puguin fer arribar. -Voluntariat educatiu per a la lectura individual  Satisfacció de la seva tasca, de l’ impacte en el treball amb els infants i del suport rebut per desenvolupar la seva tasca. Mitjançant qüestionari on-line, i en sessions periòdiques d’avaluació en grup. - Activitats en famílies, obertes al barri.  Les activitats es valoraren pel nombre de participants i a través de les valoracions conjuntes amb les entitats participants. -Equip de gestió del programa.  Reunions periòdiques de seguiment i valoracions de la pròpia tasca de l’equip i del programa. - Altres propostes d’avaluació previstes per a la millora i observació de la qualitat i l’impacte del programa  Comptarem amb les aportacions d’un grup d’estudiants de Màster universitari, que treballen al respecte.  Previsió de creació d’una Comissió de Seguiment, formada pels diferents agents educatius i socials. 11