O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio

IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)

Baixar para ler offline

Full de ruta dels projectes TIC del mandat, global i per a cada Gerència. Aquest pla inclou tant els projectes de millora del servei TIC que reben els treballadors municipals, com els de transformació digital de l’Ajuntament, alineats amb l’estratègia política i de gestió.

Full de ruta dels projectes TIC del mandat, global i per a cada Gerència. Aquest pla inclou tant els projectes de millora del servei TIC que reben els treballadors municipals, com els de transformació digital de l’Ajuntament, alineats amb l’estratègia política i de gestió.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019) (20)

Anúncio

Mais de Ajuntament de Barcelona (20)

IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)

 1. 1. Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament Barcelona,abril2016 Institut Municipal d’Informàtica
 2. 2. El camí per assolirels objectius del mandatpassen per la TransformacióDigital de l’Ajuntament Les TIC poden actuar com a aglutinador i ordenador de les diferents iniciativesmunicipals ajudanta conciliarels diferents objectius Integrar sistemesper simplificar processos Fer una administració sostenible Facilitar l'accés a la informació per treballadorsi ciutadans Assoliruns sistemesmés àgils La Transformació Digital de l’Ajuntament 2 Objectius estratègics del Pla
 3. 3. Identifiquem 8 eixos de digitalització de l’Ajuntament de Barcelona Oficina sense papers La digitalització permet l’estalvi en recursos comuns, com paper, tòner i la duplicitat de la informació.. Estalvi energètic Amb la digitalització simplifiquem processos, estalviant en l’ús de maquinari duplicat Expedient comú Amb la digitalització com a frontera, podem aspirar a una gestió comú dels diferents tipus d’expedients. Proximitat Digitalitzant podem aconseguir solucions més ajustades a les necessitats de cada col·lectiu Consistència de la informació Expedient comú Transparència Oficina sense papers Accés simplfiicat Proximitat Estalvi energètic Processos participatius Placeholder text Transparència Les dades, la informació ha de ser transparent a qui la proporciona i la usa. Informació consistent No més duplicitats: amb la digitalització de les dades, podem aspirar a dades consistents i unívoques. Participació La digitalització simplifica els processos participatius –interns i externs- Accés simplificat Amb la digitalització podrem accedir als servies municipals d’una forma simplificada i fàcil. 3 Eficiència I Productivitat
 4. 4. Per prioritzar les accions a portar a terme per impulsar la digitalització de l’Ajuntament de Barcelona en els 8 eixos, hem de definir el Pla de Transformació Digital de mandat de l’Ajuntament (PTD) El PTD és el full de ruta dels projectes TIC del mandat, global i per a cada Gerència. Aquest pla inclou tant els projectes de millora del servei TIC que reben els treballadors municipals, com els de transformació digital de l’Ajuntament, alineats amb l’estratègia política i de gestió. El Pla de Transformació Digital de mandat de l’Ajuntament de Barcelona Objectius 4 • Alinear els objectius IMI amb els objectius Ajuntament • Incorporar una visió estratègica de transformació al Pla de Mandat • Establir una priorització global i objectiva • Mesurar i avaluar el compliment dels objectius durant i a final de mandat
 5. 5. 5 Components Pla de Transformació Digital Millora de la relació amb el ciutadà Millora dels processos digitals de l’Ajuntament Millora de la tecnologia, seguretat i qualitat més senzilla més participativa més digital transparent eficient competitiva sostenible CiutadàCiutadà @ CANALS PLA INICIATIVES LLEI G.ECONOMIA PLA TECNOLÒGIC PLADEMANDAT PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL G.SEGURETATIPREV. G.DRETSSOCIALS G.ECOLOGIAURB G.DRETSCIUTAD,PARTI TRANSP G.RECURSOS G.MUNICIPAL
 6. 6. Definició dels mecanismes de funcionament de la Comissió de Transformació Digital de l’Ajuntament (CTDA) Aprovació dels criteris de priorització Aprovació d’Avant Projectes per part de la CTDA Redacció i aprovació del PTD per part de la CTDA Prioritzacióglobal de totes les iniciatives per part de la CTDA Constitució CTDA Prioritzacióde les iniciatives AprovacióPTD I1 I2 Full de ruta del Pla de Transformació Digital de mandat Definició dels criteris de priorització Identificació del portfoli d’iniciatives: • Iniciatives llei • Plans sectorials • Pla tecnològic Elaboració Pla TIC de Mandat Recollida de necessitats 6 Pla de Transformació DigitalEstem aquí
 7. 7. Comitè Operatiu Gerència IMI Comitè Iniciatives SectorialsComitè Iniciatives SectorialsComitè Iniciatives Sectorials Òrgans de seguimentdel PTD Lideratge i responsabilitatcompartida Primer tinent d’Alcaldia Regidora de Participació i Districtes Regidor de Presidència i Territori Lideratge polític Gerència Municipal Comissióde Transformació Digital Direcció estratègica i Esponsorització Direcció executiva, Supervisar els actuacions que es deriven de cada Pla Comitè Iniciatives de la Llei Comitè Iniciatives Pla Tecnològic Lideratge estratègic de cada iniciativa Esponsor: Secretari Coordinador Iniciativa: Montse Gallardo Esponsor: Gerent del Sector Resp Iniciativa: R Sectorial / DEiNP Esponsor: Gerent IMI Coordinador tecnològic: Enrique Felez La existents Nova creació
 8. 8. Per governar la definició i execució del PTD, i assegurar el seu alineament amb l’estratègia de l’Ajuntament, es crea la Comissió de Transformació Digital de l’Ajuntamentde Barcelona. La seva missió és governar la definiciói execució del Pla de TransformacióDigital del Mandat,prioritzant i coordinantles iniciativesTIC sectorials de les gerències municipals i les iniciativestransversals que es puguin proposar. Propostad’integrants: Tinent d’alcalde (President) RegidoraParticipació i Districtes Regidor de Presidènciai Territori Gerent municipal Gerents sectorials: Joan Antoni Llinares, Jordi Ayala, Ricard Fernández, FernandoPindado iJordi Campillo Representantde districteJoan Cambronero Secretari General de l’Ajuntament Gerent de l’IMI Directorad’Estratègiai Nous Projectes de l’IMI La Comissió de Transformació Digital de l’Ajuntament (CTDA) 8
 9. 9. La Comissióde Transformació Digital de l’Ajuntament(CTDA) Funcions 1. Analitzar i valorar les diferents propostes d’iniciatives de transformació que presentin les diferents àrees de l’Ajuntament 2. Prioritzar les iniciatives com a pas previ a la seva inclusió en el Pla de Transformació Digital de l’ Ajuntament de Barcelona (PTDA) 3. Aprovar el PTD de mandat i les conseqüents actualitzacions semestrals 4. Assignar els recursos econòmics, humans i materials necessaris 5. Analitzar la situació i evolució dels projectes durant la seva execució 6. Definir estratègies de digitalització i fer propostes d’actuació als òrgans de govern municipal 7. Valorar, analitzar i seguir les normes legals amb impacte a la digitalització dels processos administratius de l’ Ajuntament 8. Constituir un lloc de debat, discussió i proposta entre els diferents àmbits i sectors municipals 9 L’IMI convocarà quadrimestralment la CTDA per tal de realitzar el seguiment del PTDA
 10. 10. Criteris de Dificultat (Esforç, Organitzatius, Afectació en la ciutadania) Criteris de Valor Afegit (Eficiència, Estratègia) Metodologia de priorització d’Iniciatives Iniciativa 1 Sector 1 Iniciativa 2 Sector 1 ..... Iniciativa1 LPACAP Iniciativa 2 LPACAP ... Llista d’iniciatives identificades Sistema de valoració Proposta resultant A B C D Alt Baix VALOR AFEGIT Alta DIFICULTAT Iniciativa 1 Sector n Iniciativa 2 Sector n ... 10 Iniciativa 1 Tecnològica Iniciativa 2 Teconològica ... Les iniciatives del Pla TIC de Mandat es valoren segons la Metodologia següent:
 11. 11. 35%*esforç+ 35%*organitzatiu+ 30%*ciutadania 50%*eficiència+ 50%*alineamentEstratègic DIFICULTAT = VALOR AFEGIT = Proposta resultant A continuació s’indiquen els pesos dels criteris que s’apliquen per obtenir la valoració ABCD d’Iniciatives. 11 DIFICULTAT VALORAFEGIT
 12. 12. Busca transformar les formes de treballar, digitalitzant les activitats, simplificant els tràmits administratius, minimitzant la redundància de dades, i augmentant la transparència. Iniciatives destacades per Àrea Sectorial 12 Iniciatives Sectorials destacades INICIATIVES SECTORIALS Transparència Informació consistent Participació Accéssimplificat Oficinasensepapers Estalvienergètic Expedientcomú Proximitat Afectació Districtes SECRETARIAGENERAL Seuelectrònica     GERENCIA RECURSOS Impuls de la facturaelectrònica       Tramitacióelectrònicade subvencions       eArxiu. Gestor documental     GERENCIA DE RRHH NovaIntranet    
 13. 13. 13 Iniciatives Sectorials destacades
 14. 14. 14 Iniciatives Sectorials destacades
 15. 15. Plans Sectorials Planificar les iniciatives segons calendari pressupostari aprovat Vincular les iniciatives tecnològiques a les necessitats dels Plans Sectorials Identificar els referents funcionals d’alt nivell Planificació de l’execució agrupat per onades Pla de Contractació d’avantprojectes /projectes LPACAP Pla Tecnològic El Pla TIC de Mandat| Propers passos 15            PLA TIC de MANDAT  
 16. 16. Haga clic para modificar el estilo de título del patrón

×