O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Лікарня

Лікарня

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Лікарня

  1. 1. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА В1ЙСБКОВО-ЦИВ1ЛБНА АДМ1Н1СТРАЦ1Я просп. Центральний. 59. м. Северодонецьк, Луганська область. Украта, 93406 тел. (+38 0645) 70-50-85. факс (+38 0645) 70-50-86 тГо@1о§а.§оу.иа, ЬКр://'уу.1о§а.§оу.иа Код СДРПОУ 00022450 Народному депутату Украши Ярославу ЮРЧИШИНУ Шановний пане Ярославе! На виконання доручення Прем’ер-мшютра УкраТни вщ 30.12.2020 № 53293/1/1-20 Ваше звернення вщ 30.12.2020 № 215д9/15-2020/254521 розглянуто та за результатами в межах компетенцп повщомляемо. Зпдно з ведомостями з Державного реестру речових прав на нерухоме майно Трьохпбенська сшьська амбулатор1я перебувае у комунальнш власност1 Слов’яносербсько! районноТ ради. На сьогодш б1льша частина Слов’яносербського району розташована на територн, де органи державно! влади тимчасово не здшснюють сво! повноваження. Вщповщно до постанови Верховно! Ради Украши вщ 07.10.2014 № 1692-VII «Про змши в адм1н1стративно-територ1альному устро! Лугансько! област1, зм1ну 1 встановлення меж Новоайдарського 1 Слов’яносербського район1в Лугансько! областЬ) територ1ю села Трьох1збенка передано до Новоайдарського району. Вщповщно до пункту 20 частини першо! стагп 43 Закону Украши «Про м1сцеве самоврядування в Укра!н1» виключно на пленарних засщаннях районно!, обласно! ради вир1шуються питания щодо управл1ння об’ектами сшльно! власност1 територ1альних громад с1л, селищ, м1ст, район1в у м1стах, що перебувають в управлшш районних 1 обласних рад. Згщно з Указом Президента Украши вщ 05.03.2015 № 123/2015 «Про утворення в1Йськово-цившьних адмшютрацш» утворено в1йськово-цив1льну адм1н1страц1ю сш Трьохпбенка, Кряювка, Лобачеве, Лопаскине та Ор1хове- Донецьке Новоайдарського району Лугансько! область Оргашзацш, повноваження 1 порядок дшльносп в1йськово-цив1льних адм1н1страц1й, що утворюються як тимчасовий вимушений захщ з елементами в!йськово! орган1зацп управл1ння для забезпечення безпеки та нормалпаци життед1яльност1 населения в райош ВЩС1Ч1 збройно! агресп Рос1йсько! Федерацп, визначаеться Законом Украши «Про вшськово-цившьш
  2. 2. 2 адмшютрацп», яким повноважень щодо управлшня майном сгильноТ власност1 не передбачено. Частиною сьомою статп 2 Закону УкраТни «Про особливост1 державноУ пол1тики 13 забезпечення державного суверештету УкраУни на тимчасово окупованих територшх у Донецькш та Луганськш областях» передбачено, що за державою УкраУна, територ1альними громадами сш, селищ, мют, розташованих на тимчасово окупованих територшх у Донецькш та Луганськш областях, органами державноУ влади, органами мюцевого самоврядування та 1ншими суб’ектами публшного права зберюаеться право власностц шип речов1 права на майно, у тому числ1 на нерухоме майно, включаючи земельш дшянки, що знаходиться на тимчасово окупованих територшх у Донецькш та Луганськш областях. 3 метою збереження в суспшьних штересах майна, яке е комунальною власнютю територ1альних громад, адм1Н1стративн1 центри яких знаходяться на окупованих територ1ях, де органи державноУ влади не здшснюють своУ повноваження, облдержадм1н1страц1я неодноразово зверталася до вщповщних центральних орган1в виконавчоУ влади. Проте, на цей час на законодавчому р1вн1 проблему не розв’язано. Вир1шити питания щодо утримання будтл1 Трьох1збенськоУ сшьськоУ амбулаторГУ можна, зокрема, шляхом внесения змш до Закону УкраУни «Про вшськово-цившьш адм1Н1Страц11» в частин1 надання обласним в1йськово- цившьним адм1Н1Стращям повноважень щодо управл1ння об’ектами права власност1 територ1альних громад сш, селищ, м1ст, визначених перел1ком населених пунктш, на територи яких органи державноУ влади тимчасово не здшснюють своУ повноваження (кр1м вир1шення питань вщчуження, у тому числ1 шляхом приватизацй таких об’ект1в). На сьогодш амбулатор1я с. Трьох1збенки, у склад1 якоУ 3 сестри медичн1, е службовий саштарний автомобшь, функц10нуе та надае медичш послуги з амбулаторно-пол1клш1чноУ допомоги, зд1Йсню€ прийом пац1ент1в чисельнютю 2535 ос1б, забезпечена опадениям (здшснено реконструкщю, придбано твердопаливний котел) та водовщведенням (встановлено станц1ю водопостачання), змщнено матер1ально-техн1чну базу на 728 746,96 грн за рахунок районного бюджету. Крш цього, медична допомога населению надаеться виУзною мобшьною бригадою Товариства Червоного Хреста УкраУни. Однак надання медичноУ допомоги мешканцям у повному обсязц зд1йснення управл1ння закладом, укладання договорш на енергоносГУ може бути забезпечено теля оформления правовстановлюючих документов на нерухоме майно. 3 повагою Голова обласноУ державноУ адмшютрацп - кершник обласноУ вшськово-цившьноУ аДМ1Н1СТраЦ11 Юрш Стогн1ев (06452) 2 16 11 Серой ГАЙДАЙ

×