O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Novim znanjima i veštinama do posla u turizmu

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Kako do posla u turizmu
Kako do posla u turizmu
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 29 Anúncio

Novim znanjima i veštinama do posla u turizmu

Baixar para ler offline

Obrazovanje u turizmu je potrebno uskladiti sa potrebama tržišta. Potrebe tržišta (turizma) se menja i poslodavcima je sve teže ispratiti sve promene. Kada bi mladi koji traže posao već posedovali znanje i veštine koje su im potrebne, poslodavci bi ih brže zapošljavali ili bi se lakše odlučivali za započinjanje sopstevnog biznisa (u turizmu).

Obrazovanje u turizmu je potrebno uskladiti sa potrebama tržišta. Potrebe tržišta (turizma) se menja i poslodavcima je sve teže ispratiti sve promene. Kada bi mladi koji traže posao već posedovali znanje i veštine koje su im potrebne, poslodavci bi ih brže zapošljavali ili bi se lakše odlučivali za započinjanje sopstevnog biznisa (u turizmu).

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Novim znanjima i veštinama do posla u turizmu (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Novim znanjima i veštinama do posla u turizmu

 1. 1. Beogradska otvorena škola Beograd, 8. novembar 2013.
 2. 2.  Asocijacija/udruženje koje okuplja pružaoce usluga u turizmu. NVO koje se bave razvojem turizma, turističke organizacije kao i potporne organizacije (od proizvođača suvenira do fakulteta za turizam i razvojnih institucija)  Klaster se bavi razvojem turizma u Vojvodini i Podunavlju www.Istar21.rs
 3. 3. Ne uskladjenost potreba turističke industrije sa znanjem i veštinama koja se stiču tokom obrazovanja
 4. 4.  2900 studenata svake godine upiše turizam  60% završi u roku*  Mnogo više onih koji upisuju, završavaju i traže posao u turizmu nego što turistička privreda može da apsorbuje *Prema podacima organizacije Mladi za turizam
 5. 5. VS  Mnogo NOVINA u industriji turizma, tehnologijama i društvu koje poslodavci i postojeći zaposleni nisu u stanju sve to ispratiti.  Kada bi mladi imali NOVA ZNANJA I VEŠTINE koja će poslodavcu doneti prednost na tržištu i povećanje profita, mladi bi se mnogo brže zapošljavali.
 6. 6.  Opšti cilj: stvaranje mogućnosti za obrazovanjem stručnih kadrova u skladu sa potrebama turističke industrije a koji će doprineti unapređenju kvaliteta turističkih usluga, promocije i razvoju novih turističkih proizvoda.
 7. 7. Posebni ciljevi: 1. Prepoznati potrebe za novim znanjima i veštinama (istraživanje, Forum o stručnoj praksi u turizmu) 2. Unaprediti stručnu praksu i inicirati značajniju povezanost poslodavaca u turističkoj industriji, obrazovnih ustanova i nadležnih institucija 3. Uspostaviti čvršću saradnju među srednjim turističkim školama 4. Inicirati značajniju uloge škola u razvojnim projektima u turizmu Srbije 5. Inicirati promene u obrazovanju kadrova u turizmu i njihovo usklađivanje sa potrebama poslodavaca
 8. 8. Aktivnosti: 1. Istraživnje: Anketiranje poslodavaca, radnika u turizmu, budućih turističkih radnika 2. Organizacija Foruma stručne prakse i obrazovanja u turizmu Srbije 3. Umrežavanje srednjih turistickih skola 4. Umrežavanje budućih turizmologa putem društvenih medija, stvaranje platforme za formalna i ne formalna udruživanja u cilju razmene iskustava i zajedničkih aktivnosti (pokretanje FB stranice, povezivanje sa stručnim organizacijama (Yuta, Hores, Mladi u turizmu, ... i njihovim projektima,..mogućnosti za saradnju i angažovanja) 5. Predstavljanje primera dobre prakse projekata u turizmu koje su sprovodile obrazovne institucije (tokom foruma i na sajmu) 6. Iniciranje promena obrazovnog sistema u turizmu (dopisi obrazovnim institucijama i ministarstvima)
 9. 9. Neka od pitanja:  Koja su to znanja i veštine koje OČEKUJETE da novozaposleni već zna i da ih je stekao tokom školovanja?  Koje su prve stvari koje novozaposlenog mladog čoveka morate naučiti?  Na koje nove veštine iznanja izgubite najviše vremena?  Koja bi znanja i veštine trebalo da poseduju, a koja bi vašoj firmi donela veću konkrentnost (koja znanja i veštine ne možete Vi i Vaša firma da im date ali ako bi sa tim znanjem došli do bi mnogo značilo vašoj firmi)?
 10. 10. Lepo ponašanje (bonton) Etika Psihologija (procena ljudi, njihovih želja, afiniteta, slušanje sagovornika) Ne verbalna komunikacija Veštine prodaje Veštine pregovaranja Veštine prezentovanja Govorništvo Govori i pisana poslovna komunikacija Tehnika slepog kucanja Korišćenje društvenih mreža Korišćenje računara: (word, excel, internet, slanje mailova) Power point SEO optimizacija Internet marketing prodaja Kreiranje tekstova za web prezentacije Ažuriranje web sajtova (u CMS-u) Osnove dizajna Poznavanje engleskog i još najmanje jednog stranog jezika Poznavanje engleskog jezika i najmanje dva druga strana jezika Tehnike prodaje Akvizija novih kupaca
 11. 11.  Osavremenjavanje postojećih predmeta (da ne budu „knjige starije od naših roditelja“** i “predavanja dosadna”*, sa manje teorije i mnogo više prakse (2 dana nedeljno tokom cele godine?)  Profesori bi morali pratiti trendove, seminare, stručna predavanja (uloga Foruma u budućnosti), inicirati projekte koje će đaci realizovati (na Forumu predstavljanje i nagradjivanje najboljih)  *prema istraživanju organizacije Mladi za turizam  *** Misli se na podatke iz njiga
 12. 12.  Umesto nekih predmeta uvesti više kratkih kurseva koji će biti u skladu sa potrebama poslodavaca (od „opštih“ znanja i veština tipa: komunikacija, tehnike prodaje, pregovaranje, internet marketing i sl. do specijalizovanih tipa: rad na rezervacionim sistemima, rad na recepciji, kreiranje sadržaja na destinacijama, ...  Gostujuća predavanja: poslodavaca, ljudi iz turističke organizacije, pa i predsednik opštine ili neko iz kancelarije za LER koji bi đacima predstavili planove za razvoj turizma  Tokom školovanja moralo bi biti obavezna poseta SVIM turističkim atrakcijama na teritoriji opštine (i susednih opština) i onima koji su samo potencijali, poseta najznačajnijim pružaocima usluga, ...
 13. 13.  Sastavni deo nastave bi trebao biti i rad na projektima koji sa jedne strane mogu unaprediti turizam u Srbiji a sa druge strane omogućiti dobru praksu budućim turističkim radnicima (nosioci projekata ili samo saradnici)  Umrežavanjem škola, iste bi mogle kreirati i realizovati zajedničke projekte (finansiranje od lokalne samouprave i pružalaca usluga do EU)
 14. 14.  Poslodavac TREBA/MORA imati odredjenu KORIST kako bi bio motivisan da primi praktikante  Praktikant mora biti motivisan da što kvalitetnije obavi praksu Zato treba:  Uvesti ocenjivanje praktikanata i ta ocena mora biti deo ukupne ocene đaka  Poslodavci uz ocenu moraju dati i opisnu ocenu koja treba da postane sastavni deo CV-ja a to će imati rezultate samo ako poslodavci budu insistirali na tom dokumentu prilikom zapošljavanja ****  Sticanje dovoljno znanja tokom školovanja i prakse kako bi se najboljim praktikantima mogao ponuditi posao sezonski, honorarno, usled povećanog obima posla
 15. 15.  Ostvariti komunikaciju izmedju obrazovnih ustanova i poslodavaca zvaničnim dopisom škole  Organizovanti okrugli sto i pozvai zainteresovane poslodavce u školu na kojem bi se poslodavcima predočili planovi i novi pristup škole praksi  Organizovati posetu poslodavca koji bi imao za cilj kreiranje pojedinačnog plana prakse. Ako je firma zainteresovana da primi više praktikanata kreirati više različitih programa prakse a studentima omogućiti da biraju u skladu sa njihovim interesovanjima.
 16. 16.  Praktiknt mora imati mentora, tj. nekoga ko će na kraju prakse dati ocenu (i opisnu ocenu) praktikanta  Preporučiti poslodavcima da prilikom zapošljavanja na uvid dobiju i ocenu mentora (da postane sastavni deo CV-ja)  Još bolji efekti bi bili kada bi se u okviru prakse u firmi polagalo i nekoliko ispita (kao u Nemačkoj na pr.)  Omogućiti poslodavcu da bira vreme kada može da bira praktikante (u špicu sezone se nema dovoljno vremena posvetiti praktikantima).
 17. 17.  Kroz realizaciju zajedničkih projekata gde agencija ili TO ne bi morala da plaća fakultetu za njihove usluge  Angažovanje studenata i đaka na projektima koje realizuje agencija, počev od anketiranja, promotivnih aktivnosti, nastupa na sajmovima i sl. do praćenja turističkih grupa (ne samostalno), asistencije na polascima grupa do akvizicije novih klijenata, analize sajta, kreiranje internet kampanje i sl.  Kroz stručnu praksu, omogućiti studentima da kreiraju mnoštvo svojih ideja Nije neophodno novčano motivisati poslodavce za obezbeđenje stručne prakse
 18. 18.  Davanje šanse mladima da pokažu šta znaju  Učešće u projektima i akcijama TO, LER-a, organizatora manifestacija, poslodavaca  Besplatno lokalno vođenje đačkih ekskurzija (samo u lokalu), VS omogućavanje volonterima da prate grupe na putovanju  Kreiranje i osmišljavanje animacije đaka, turista, ... Za različite ciljne grupe. Programe razviti u saradnji profesora i pružalaca usluga, agencija, nacionalnih parkova i dr.
 19. 19.  Srednje turističke škole bi trebale biti „zanatske“ škole Za rad u turističkoj agenciji, turističkoj organizaciji, recepciji: (sve ono što se radi na „šalteru“, administrativni poslovi, rad na online rezervacionim sistemima, sva nove veštine vezane za internet – od kreiranja tekstova i postavljanja sadržaja na sajt, internet promocija, Google analytics, Adwords,... ), animator, turistički pratilac, lokalni vodič, ...  Visoko stručno znanje u turizmu i široko znanje u drugim (potpornim) oblastima (sa mnogo novih veština) koje može/mora biti primenjivo u poslu – jer u vremenima krize posao dobijaju oni koji mogu raditi više različitih poslova u firmi
 20. 20.  Škole će imati potrebe za mnogo stručnih predavača iz različitih oblasti  Potrebno je nadograditi znanje profesora i angažovati po potrebi experte iz pratećih oblasti (ili na pr. Profesori dizajna održe nekoliko predavanja studentima turizma na pr.)  Uspostavljanjem ličnog kontakta sa poslodavcem i uvođenjem key study analiza profesori će biti upućeniji u potrebe za novim znanjima i veštinama koje i sami moraju savladati da bi ih mogli preneti studentima
 21. 21. (Nova) znanje i veštine u skladu sa trendovima u društvu i struci – za poslodavca poboljšanje pozicije na tržištu i povećanje prihoda - veća šansa za zapošljavanje mladih
 22. 22.  Ukidanje poreza i doprinosa za prve tri godine rada  Finansijska naknada za posao u prvih godinu dana /dok se obrazovni programi ne promene  Kreiranje fonda za konkurse na kojima bi samo udruženja mladih bilo školaraca i njihovih ustanova bilo finansirano, a u cilju obezbedjenja što kvalitetnijeg sticanja iskustva u turizmu
 23. 23.  Veće angažovanje na projektima razvoja turizma u svojim opštinama, bilo samostalno ili u saradnji sa TO ili nekim NVO organizacijama ili agencijama  Saradnja sa poslodavcima i uključenost u njihove projekte
 24. 24. Biljana Marčeta Twitter: BMagelan Blog: www.turizam-u-Srbiji.blogspot.com E-mail: bmarceta@magelan.rs

×