Anúncio

ROSARY 22'.pptx

30 de Oct de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

ROSARY 22'.pptx

 1. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
 2. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, Iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo
 3. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pingapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao
 4. ng may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat
 5. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo
 6. sa Banal na Simbahang katolika, Sa kasamahan ng mga Banal, sa pagkabuhay na mag-uli sa ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan, AMEN
 7. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit
 8. bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw- araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
 9. at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, AMEN
 10. N: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. L: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kamingmakasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay. AMEN.
 11. N: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. L: Kapara nang sa una, gayon din ngayon at magpakilan paman at magpasawalang hanggan. AMEN.
 12. ANG PAGBATI NG ANGHEL SA MAHAL NA BIRHEN
 13. Pagpapahayag ng Mabuting Balita
 14. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit
 15. bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
 16. at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, AMEN
 17. N: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. L: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay. AMEN.
 18. N: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. L: Kapara nang sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. AMEN.
 19. ANG PAGDALAW NG MAHAL NA BIRHENG MARIA KAY STA. ELIZABETH
 20. Pagpapahayag ng Mabuting Balita
 21. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit
 22. bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
 23. at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, AMEN
 24. N: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. L: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kamingmakasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay. AMEN.
 25. N: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. L: Kapara nang sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. AMEN.
 26. ANG PAGSILANG SA DAIGDIG NG ANAK NG DIYOS
 27. Pagpapahayag ng Mabuting Balita
 28. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit
 29. bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
 30. at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, AMEN
 31. N: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. L: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay. AMEN.
 32. N: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. L: Kapara nang sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. AMEN.
 33. ANG PAGHAHANIN SA TEMPLO SA ANAK NG DIYOS
 34. Pagpapahayag ng Mabuting Balita
 35. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit
 36. bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
 37. at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, AMEN
 38. N: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. L: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay. AMEN.
 39. N: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. L: Kapara nang sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. AMEN.
 40. ANG PAGKAKITA KAY HESUS SA TEMPLO NG JERUSALEM
 41. Pagpapahayag ng Mabuting Balita
 42. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit
 43. bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
 44. at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama, AMEN
 45. N: Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. L: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami’y mamamatay. AMEN.
 46. N: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. L: Kapara nang sa unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. AMEN.
 47. L: Aba Po Santa Mariang Hari, Ina ng Awa. Ikaw ang kabuhayan at katamisan; Aba pinananaligan ka namin. Ikaw nga ang tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva.
 48. L: Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus.
 49. L: Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.
 50. N: Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantu-santuhang Rosaryo L: . Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo
 51. L: PANGINOON, MAAWA KA SA AMIN N: PANGINOON, MAAWA KA SA AMIN
 52. L: KRISTO, MAAWA KA SA AMIN N: KRISTO, MAAWA KA SA AMIN
 53. L: PANGINOON, MAAWA KA SA AMIN N: PANGINOON, MAAWA KA SA AMIN
 54. L: KRISTO, PAKINGGAN MO KAMI N: KRISTO, PAKINGGAN MO KAMI
 55. L: KRISTO, PAKAPAKINGGAN MO KAMI N: KRISTO, PAKAPAKINGGAN MO KAMI
 56. L: MAAWA KA SA AMIN N: DIYOS AMA SA LANGIT
 57. L: MAAWA KA SA AMIN N: DIYOS ANAK NA TUMUBOS SA SANLIBUTAN
 58. L: MAAWA KA SA AMIN N: DIYOS ESPIRITU SANTO
 59. L: MAAWA KA SA AMIN N: SANTISIMA TRINIDAD NG TATLONG PERSONA AT IISANG DIYOS
 60. MgaLitanyasaMahalnaBirhengMaria LAHAT: IPANALANGIN MO KAMI
 61. MgaLitanyasaMahalnaBirhengMaria LAHAT: PATAWARIN MO PO KAMI, PANGINOON
 62. MgaLitanyasaMahalnaBirhengMaria LAHAT: PAKAPAKINGGAN MO PO KAMI, PANGINOON
 63. MgaLitanyasaMahalnaBirhengMaria LAHAT: MAAWA KA SA AMIN
 64. N: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos L: . Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon
 65. Panginoon naming Diyos, Kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong Mahal na Grasya ay yayamang dahilang sa pamamalita ng Anghel ay nakilala naming ang pagkakatawang tao ni Hesukristong Anak mo
 66. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay pakinabingin mo kaming kanynag pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit. Alang- alang kay Hesukristo ring panginoon naming, Siya Nawa
 67. Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong na Anak Mo ay siyang ipinapagkamit namin ng kagalinga't kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli; ipagkaloob Mo,
 68. hinihiling namin sa Iyo, na sa pagninilaynilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na hamimbawang nalalarawan doon,
 69. kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin; alang- alang kay Hesukristong Panginoon namin; na kapisan Mo at ng Espiritu Santo nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. AMEN.
 70. pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. 🟇🟇🟇 Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami y mamamatay. AMEN. GLORV BE/LUWALHA†I Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. 🟇🟇🟇 Kapara nang sa una, gayon din ngayon at magpakilan pa man sa walang hanggan. AMEN. OH WV JESUS/O HESUS KO O Hesus ko, patawarin Mo ang aming mga sala. Iligtas Mo kami sa apoy ng impiyerno. Hanguin Mo ang mga kaluluwa sa purgatoryo. Lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalaala. tinatawagan namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. V. Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantu-santuhang Rosaryo. R. Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon. FINAL PRAVER/HULING PANALANGIN Panalangin: Diyos at Panginoon namin, na ang bugtong na Anak Mo ay siyang ipinapagkamit namin ng kagalinga't kabuhayang walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao, pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli; ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo, na sa pagninilaynilay namin nitong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang mga magagaling na hamimbawang nalalarawan doon, kundi naman makamtan namin ang mga kagalingang ipinangako sa amin; alang-alang kay Hesukristong Panginoon namin; na kapisan Mo at ng Espiritu Santo nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. AMEN.
 71. Ipanalangin mo Kami; Rosang bulaklak, na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga, Ipanalangin mo Kami; Torre ni David, Torreng garing, Bayan na ginto, Kaban ng tipan, Pinto ng langit, Talang maliwanag, Mapagpagaling sa mga maysakit, Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Pagsasakdalan ng mga taong makasalanan, Ipanalangin mo Kami; Mapang-aliw sa nangagdadalamhati, Mapag-ampon sa mga kristiyano, Reyna na mga angel, Reyna ng mga patriarka, Reyna ng mga profeta, Reyna ng mga apostol, Reyna ng mga martir, Reyna ng mga confesor, Reyna ng mga birhen, Reyna ng lahat ng mga santo, Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Reynang ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal, Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Reynang iniakyat sa langit, Reyna ng kasantu-santuhang rosaryo, Reyna ng kapayapaan, 🟇🟇🟇 Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan, Patawarin Mo po kami, Panginoon; Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan, Pakapakinggan Mo po kami, Panginoon; JOVFUL WVS†ERIES/ ANG WGA WIS†ERVO SA †UWA (DINARASAL †UWING LUNES A† SABADO) WONDAVS & SA†URDAVS I. A nppapbati npA ґkanphel San Gabґiel kay Santa M aґia 2. Anppapdalaw ni Santa Maґia kay Santa Isabel na kanyanp pinsan 3. Anppanpanpanak kay Hesus sa yunpib sa Belen 4. Anppaphahain kay Hesus sa templo 3. Anppapkawala at papkakita kay Hesus sa templo SORROWFUL WVS†ERIES/ ANG WGA WIS†ERVO SA HAPIS (DINARASAL †UWING WAR†ES A† BIVERNES) †UESDAVS & FRIDAVS I. A nppananalanpin ni Hesus sa halamanan np Getsemani 2. Anppaphampas kay Hesus sa halipinp bato 3. Anppappuputonp np koґonanp tinik 4. Anppappapasan np kґus 3. Anppappapako at papkamatay ni Hesus sa kґus
 72. I. A nppapbibinyapkay Hesus sa ilopJoґdan 2. Anppappapahayap ni Hesus np kanyanp saґili sa kasalan sa cana 3. Anppappapahayap ni Hesus np kahaґian np Diyos, sa paptawap patunpo sa papbabapo 4. Anppapbabaponp-anyo ni Hesus sa bundok np Taboґ 3. Anppaptatatap ni Hesus np Banal na Eukaґistiya, bilanp pappapahayap na Sakґamental np MisteґyonpPaskwal GLORIOUS WVS†ERIES / ANG WGA WIS†ERVO SA LUWALHA†I (DINARASAL †UWING WIVERKOLES A† LINGGO) WEDNESDAVS & SUNDAVS I. A nppapkabuhay npmap-uli ni Hesus 2. Anppap-akyat sa lanpit ni Hesus 3. Anp pappanaop np Espiґitu Santo 4. Anppap-akyat sa lanpit np Mahal np Biґhen 3. Anppapkokoґona sa Mahal na Biґhen Panginoon, maawa Ka sa amin; Kristo, pakinggan Mo kami; Kristo, pakapakinggan Mo kami; 🟇🟇🟇 Diyos Ama sa langit, Diyos Anak na tumubos sa Sanlibutan, Diyos Espiritu Santo, maawa Ka sa amin; maawa Ka sa amin; maawa Ka sa amin; Santisima Trinidad na tatlong Persona at iisang Diyos, maawa Ka sa amin; 🟇🟇🟇 Santa Maria, Santang Ina ng Diyos, Santang Birhen ng mga Birhen, Ina ni Kristo, Ina ng grasya ng Diyos, Inang kasakdal-sakdalan, Inang walang malay sa kahalayan, Inang di malapitan ng masama, Inang kalisin-linisan, Inang pinaglihing walang kasalanan, Inang kaibig-ibig, Inang kataka-taka, Ina ng mabuting kahatulan, Ina ng may gawa sa lahat, Ina ng mapag-adya, Birheng kapahampahaman,Birheng dapat igalang, Birheng dapat ipagbantog, Birheng makapangyayari, Birheng maawain, Birheng matibay na loob sa magling, Salamin ng katuwiran, Mula ng tuwa namin, Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami; Ipanalangin mo Kami;
Anúncio