O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
z
'SF

ouspvs @naum

UNÊCJEOU : n wv _màgau mumfommuocn_ . mvmãc
-wr. âwaumw n: : . ãuuwxoca Nan_ _oaEwn oeüwac
s . .uma ...
_ _. 
., 
_
. m
_
W

  
 

o
w
. .
wamcvumoav. . mdmüuv_cwmnã_. ,

. _ s. .2._u_. _.. .__r2_a_= mrr. a_a
. ..uv . Em ou seu. .. _w owncwmcm. ._ . A,
 x. ,...
056m0 o_3›. _<

T uuuwavzouau x unzumuncu ou. nnamuwubnm , 

_ % du: m.. E._uo: ou _o . .Uzotmwmu %

; 
i
7

um. .Mç. mm....
mm . ... ... ... ... ... ... . . . moãhãmz mmücuõ m2 ou meu». _o ao mãwuamhmm

ow . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
. . u_p_. m_>_. _va_ mu Bauãmuvtu mtmwmí aba . A
Snãuumkmaã «uma . av_omnuomn_ banana Em mmvwuuahmo uv

OZOEmMU , em wm< ....
nããmzmãn 44m MQ dÂMDDmM 41_ d. 
nãâmzmwoãom «Ã HQ Êmoomm «À HQ

oz: 995m5 

M. .
 . v . m» . vmvoxuom m_. uv_. m5:= u ...
.ã m_
b; 

mv . âvmvnovdom mmovmom v_ mmmãvvomm mmãmmãvmm mv mvx_ c: 
Em: mvvaomvm Emzmmm _ED . ovmmwmmã b: : _E08 03mm: ...
.ãazmõüw oãowmüocoo _o OE: _ow oâowuoouooo 55
-na S_ ao moãmom moãowiwoooom . ÉGÊOU ow . mmuotoo ow 05cm
c: ow oocomíw o...
u. 

, . _boÉomo omooob bow omobo? oãwbowb owoobo: _o Bo
obobwboo mo_ obobomo ou_ . owEoo bombo_ o: 55.5.: bwboonãwo ...
mozãàwi ou o: m» moümnummümmã m_ . aomommwnuã um mumwmm ao
cerâmico m_ _moumwmuzãoo m moaãàvc_ mama mmEQÊ mocomomo
@Eau o...
É. r

. .ooma 6:52: oEEw _o mowmããoo mama mommww mo_ ow mwmwo: S
cum m owm . wuwoÉm ow mamã no.5 ow momwcozm omwmoo< mmo...
Z©~UD< _m oezmuzãzmm m5
ZOHOOMÊMMHZ_ HQ oõmâmm
ÃAUHHÊHMW

mon Ogum/ x U

: fgmbuíkünlüí-; vàw ruánuâtnàwmháí. Lp; 

   ...
. . E _. 
-HD9855 m . Bauman «Quem mama mñuzwamu «Ecã E Humana . 

 

. M525 m_ no SUB . Em
-B ou cuca ou no82.. E . ãom...
.EM 553m5 owãwmu mou o oãopamoñãa _agua_ «ã @uva
c: Hmbcoumu «anacom mac Eoãâ ou oEuaomEoo c: .canada
-oüzouã m: : @E253...
00m 0000> « 000080000 00000 000300 00m 00000 000 00 0 00005000
000 00«0000 0« 0300000 000000 0.. .00000050000000 00 0000....
00 00000000000 00 000002000 00 000 0000 0m .000000 L020000LL000000
imã . _0000_. 0m 0002000000 0 00000 000.300 00000 0000...
Eoaotoaxo Emo amÊSaom na. moaoàom . aâomonoã ou _màaao . 

: a: ou umwââmoa maawaE amhaoaoao oa moanaãm mo: .A . mmEooE
...
.m0:5055 m5 m m550m50 m0:050550000 00 500m0 0m 00d 5500590 0505
050055005 0055 5 00 m05050000005 m050500 m5 05000 050m 5 5...
00 00 m0. 00.00 00000 00.00.00 0m 0000050000000 00 00 000000050 00
00 0000000050000 m_ 000050000000005 00 05000000 005 000...
. a2.. .

ÉÊÉÉÊÊÍÉUÍÍÍÍÍIÍÍÍÍÍ. ÍÍÍÍÍÍEÍÊHBH

3mm wav ovmw 2a moãmcoaam . owãñãog uma mu vmvtsmom S2
-emma . B2B M5352_ mo...
.ozoowu 'assumo sã: : _ou : comãmoamm II oEz , ... 
. . antena. uouocouãms_ . ..moagem
ueuavaou n_ . .sacou

     

...
m

_m

.88 sauna”. _o Hm3d>0 . ãüozu u . aüãwã . .EÊUOE . mmãoenoam

. Humana 050o «Nãmomao ow mombõuu mo_ emma_ mudou 5...
ma. .

. .oaamaa _na muãnoü moaoau
-. maãuãamuma ã omaoawamamm ua moESmu mo>o= a . ãaaaoñ oa . HM
-E au . Eaaaoa a: au_ ...
a oZ caso

odtuau pa 12s2d 'oL
asmmwgsg 'a
uçqu| do ep mgqmag 'g
WEWWU! 13195 'L
map un msng 'g
UOPBOHCB B"" ¡BHNJEI 'S v...
0

00.

.00:0:0.0000L0:= E00 0 000000000000005 00000000000 . 

0000000500 000000 00000 . A L:000.005w05: 0: 0: 00000000 0:...
_ . oezuuzõozoo uma . m
mouêommmm meigo: zm míwmeãemm 

m5? oâbàõ

. Var. 

 

uma», .. ,
EHIIEEEEEEIIIEBIEEBIEIEEEEE...
-n35 oEoo Bzwãüaaaouaw : avião om nã. «owwãüaã E . A
0.939: _ow ommu _u : o . W293 uãuaãüonmmo mo usa o_ . Hmcâuooa
$225 ...
ma. 

HBEEEEEBB

maa wmooamnowmãow . mwEwmxw mwaomwwmmwmmawã mwwowwm Nam mwãt

-omawm mã> mw_ Bawaãwawmaommw wwmmãw omwavw...
.Sw . wmwmwaw ww mwwwwam mw_aum_w mw_ whaw . mwmomwwwã o_ mow
-w. _.wm wbaw o_mEw_. w . sw _mãwawmwhw mw_ w o_ mwwawüãwm m...
. Ê. 

. moñmotpmn mommo_ mo_ ou oouommmam m5

-ommmm _o : o mmooonoaxo : m ao mmomm om oouwnmnmbo_ ow _mm

-o. _o mmom: ...
.màmãoomxo . wuãmouso »um . ãooõom : m àzmuuoo «uma mooomno
mobo : woman moEmÉL_ mono owozn_ . ou o @Sc _m Quan? «ao 2mm
...
OJ

m2 ow omnswco_ _m_ . moãomãmooaoo mommo ãmoãxo om 2a ao »Em
ão_ E ovmãoo? «omo oocunoõ omoâooommm _o : o mooüwmobmo m...
-00 2 0000003000 00.00 00 0000 0000050000 0000000m 00000000 00_ 0
000000009 000000000 000 00 0.50000 0.. 0o0ã00ww00 00000...
N oZ simao

. 33.
n  
. , mQDQWUD . 

_mowmwmommmmñomom
mm_ aim mooâmooom mm_ omoooomxom ao mwoowm 2a . momommmo ow x
...
, . CBwõmu : Em
-É _mouTãmozomov mamae_ m_ ou mowanm: mo_ ou movmwãnnnóõmã
obama m2. ou crêem_ ao evasão. «zaga» um &mmw...
_hntomo o HmSm: 
u: Sum : u: mamã mu: uãuãêoommo megaman: ommu ummu um
. 533m m moamüm: o monmmoãxu o moE
-uam _mamã_...
n: u

 

m : m:

-ou . ouamãnamã 0:: o:: :0o: oo : o: : Émomm: .A : oümÊoE m: u: 
hmm: : _u mu mEoEoE : u u: : u:5:: o ...
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Alfredo gadino
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Alfredo gadino

255 visualizações

Publicada em

gestionar el conocimiento

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Alfredo gadino

 1. 1. z 'SF ouspvs @naum UNÊCJEOU : n wv _màgau mumfommuocn_ . mvmãc -wr. âwaumw n: : . ãuuwxoca Nan_ _oaEwn oeüwac s . .uma 05mm: : wvmwv _wumr_ . o. > _ouürwumbmw WM%UN. MÊÉU »à . .. .M . , . oucwutmmcwn_ . .w : mücweon wav : oUEmouSwE , . . . . . m_ . A coümuíaEou m_ oEou mweouume mo. .mouvumn ai. . . w MME mwüawm mwEÉwE momwuoã_ no_ _muuwEwumE m_ . wrwzwcw. t m . .r. r . _w . nm. _.u: w_u ma_ . we &mumecwcmn _w : w mmwmumcuww um_ «Nzmcm 0.5: _m_ . MUcOÊUNU wo «E8 a_ : w mw: ou= w_E. _uo: ou . w , . Ewcww m_ . .oa «uma . mmgcwuwE mmumwzamw. . um_ wenom ouüwuñumw o_ . Nêga . .ou «uma . OEEE -bosco _w . .mcozmww wv ouuwxoã_ . w . ..ousa _w . .ou oumwzaoca OEENU m_ . .vmãznmmcoamwg : ou cwÉum wav mwucwuwaEou . mwcovmmcwn 05.5._ m_ -wzumw m_ wav otmmwuw: mw . OUNUEmLUZU QUwE c: m a w_n_m_>w. ãE_ _umEmwc m: : m 9:31 Lu c w wav mwÉm mmzxwzw. . mwcoüurm um_ . ouuturcmzw o_ o . . , . _rwpouoa ; a . muogtsag 2:_ doc _cida s. ? BBBBHNBEÊDMBH nW'l! |l
 2. 2. _ _. ., _ . m _ W o w . .
 3. 3. wamcvumoav. . mdmüuv_cwmnã_. , . _ s. .2._u_. _.. .__r2_a_= mrr. a_a . ..uv . Em ou seu. .. _w owncwmcm. ._ . A, x. , divagar. . u r mimuíwauewmew aEoU sanção. . , anacom . m x . atacar . u . . wrong¡ onovmuenwuean . w . ..o . . . wuzwuov among: : m. . y »â m ¡rírá sã» m? . .. .usem . u 8.55 maunuavw . ..simon u_ eo . . m' as! <$ . a . naun x ? wmv wouzuh . E . 3.33 «Fuaoewunn _w x . oauewv . ..a ! wanna u. . , _, . bean". .. Dê x o atum u. ____= .m . . : mgumuavw x oãazuuauuueou, . . .axautumo arwuãvuañ ÉnieEueâ J . at. 235w. u . . . o . . r _ . a.__a_um_ue. am. a r -ew_o_› . oucmaituanm sua. " _nwewuauwn _ _. .Eosumw m_ u. . Monaco. . um . .. .. .. . . . ewevuuãaauum . ., oãuêazauãac_ _nwãwe wwaouwuzuomcu . . . .. awvomxumvzzwvñmñnwavwu . _ _. . . . _ nocaute_ _us. .._%< _ . . , 23m wv c: _wo mwcwã_ . .$0.52 . . , . exguausvw m_ wo mou. . me_ em . . .uwmeunou . Eoz x . wãü seus# wucwuob : EUNELOM . m. x gaba. : . ..um : oünuavm m_ Em. . 3:53. . naum _ , no53: »são M! ... . . mama: : «avion wv moexwyzeu ou _maca ao. . : w &Nõcweam wo 3333.5 H . r . . . .. .E33 curva-ivo . m. . à. . E an. . sã. r_ . . . . . ..nocao münwaa. .n. Em. . mmrzuufa x «Grama umzvuãwsd eu . .causou _w numa. . na. . _n_ meu. . . ..ousou . . «se JSF . ..J . .._. .._. a.§. o. _. , . E3333. «pot m
 4. 4. 056m0 o_3›. _< T uuuwavzouau x unzumuncu ou. nnamuwubnm , _ % du: m.. E._uo: ou _o . .Uzotmwmu % ; i 7 um. .Mç. mm. ›.--. Mmnn. púclah<ibiiuvarmdvav~»qvíaw-uw: .n. ._m›. e.y. .., ... . , ... »»~. -.. ... .w, ... ,,, ... ... ... .m, ,., .., ›.. ... ,.. .., __«.
 5. 5. mm . ... ... ... ... ... ... . . . moãhãmz mmücuõ m2 ou meu». _o ao mãwuamhmm ow . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . oÉu_E_uo: co _ou _ mouãuummm meÊEou : o mmüoãhmm_ _mas OAPCÊU mv . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . _ . ... .. . ... . ... ... . . ... . 0.5.255: E ow mmcubow um ea müoãumu É: :: não wav 5% Ê$ 3.. ..1.. ... ... ... ... ... ... ... .Z . ... ... ... ... ... .. . .Z . ... ... ... ... ... .. Z . ouocmãb om . maoüunwtum um müoumhmu mu: 2a »cmg «m . . mmoaãua_ ow cãmâoa mu_ u @m NmUNUÉU mtmmouo: m1_ . ü NM . . _Nuznzmoo nomeou m1_ om V . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 5563. uv n59 mu_ . o @N mmàamaaozm mmnoüñom MU GO_U. N.«O. _QXQ NJ &wã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÓÊQÉÊÊTUMUÚ DÊ CCTuNH-Hwm . NA . N eu . ... ... .. ooñmgmbmo oãoêãaoa . A muüwumàmo : eSom . m _wuuwbwm ᧠. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 . . . . . . 7 . . É nEuuwmÊÉ_ wc . .Exame umüuanbmm _mon_ OADHÉ<U . Va . ... . ... ... . . ... ... ... I DUDDUEO 057 OÉEDÊ . mUÉnTmD 057 Chamou: a . . o . . . . . . o c. . . « u . . w c s n n¡ m l cmãocoweão: m_ ou 525mm n_ um _ózb OHDCÊU a . ... . . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. Dadá/ Sm muõzw , ,,. _;, ;,V. L_. u.. ... u.. ... r.~. ... ... ... ,,. .,. .,, ._. ._. .., .›. ,ç. . PÊT'JÃJ' um. .. , _›. ... ... .~. ... . ..w u. . 'wumqm : V: «macumba . um Scam . _ otãVoM . _omVÊuÊ . ›< . _oEhES socio nuca. :o Som uu cacau : o . imensa ou 955.5. um anna. 3mm . .Eco «.55 _omnmõ #omwwomwcmm aZ zmmg _mññn o _S9 ncmuunvâao. . : a «w559i mami É_ n_ UUQEEmU 032x222. _u 0:3: «road V. V . u=. o_: m._o®m= _&mm1._ ARE» . mama. ? 5m . .n _ÉÊÉH «Eücuwdt . um ? am . .Enem : :usada É eãaãm V V mucoümvm Éoràm oEoI . Sou © Banana
 6. 6. . . u_p_. m_>_. _va_ mu Bauãmuvtu mtmwmí aba . A Snãuumkmaã «uma . av_omnuomn_ banana Em mmvwuuahmo uv OZOEmMU , em wm< . mmomuwzoañ . E uv wuaomouwumov . m2 › uv o>no. _no _o ao movmuwuaa_ : mao move_ . oãuvunvuoovm mv -no uv aouwowamu vmvzmcm m_ uv B? @E 9:5 : u mooüwãb -mu momÉuB me_ uv Sozohovou a vmvã: uv oãüatm c: »um . v . . . Éüuvuanm mu 05min _uv ooüwãhmo oÉoEâmaum _uaümn 0583 _o «mudava E -muoããzo um ou _m . monoaüwv uv «E9 E : u mozu mv n06 -mâàtamwuz Bcuãmwamouoc @somam 3,5003 momaaw ma_ 5._ muvmvmmnmmcommua a mmüamuoaãoo mão uv ozotwmov _m . m . ewomwmumhmo cvüomu vmvwmnwnmomwua : ou uuvõm wav SÉ Hoovwmãbmo oÉoÊmm -53 mouauaomãoo movovuwuom , HEÉH m ãvz? mo nvãumo E mvdñmmom a mñmmuuuz mumusmmma u: : . vmvmvmzouvu. ~mã_ m_ z vmvwmpuàv a_ . aa ovmutuümão 0355 m: uu . n85 a E3. . m . oàmmuamâou oÉuEãmaum _a ou: -$59.05 ounovbmmaom _uv oüüuomo _u ovmov . Amoovwcwmvum -coma . moawomco mo_ ao a mu_m_uom-oou: om mmvmvmuouc m3 : u . mvmmuâ ac52o>o m: : n59:: NX 2mm _o oããzv _NEE E uv owm . E : o «tinta «$203 E uv moüvumE mvmhã S5 A OHNÊÉDM II 'Í “ l a a . l n l “ l E U a I a a E a E m, w m. W m. W , w M_ v m m. . . .. . ... ... ... ... ... ... ... . . . ÊdÊUwUÓm N. ; CO0 HNÊOUMO ÓHNHMÉOU Ó>0=~H _GD 0a_ duvmouü O ãmüomm mcmm: mem MUCOU mañzomm Ma: .. ... ... ... .. . . wmaãvnouawm uv wmñouauwmw um_ N wavzauna «Éamwmza av mañ3auamm _ouzõ OHDPTÉU mm . ... . ... ... ... . ... ... . ... .. . ... ... ... ... ... .. . . muãmovmmo . .muvmvmmuuuc : ou mamã mo_ . n movüucuw mãwaãbmw 93 mm . ... .. . . mMÊSHQE momuooua mo_ uv ozobamuv uv 356mm Fm . . . .. .. SOMUNGÊNEH : vmocuix . .. ... . .3.¡. .›. ›.. ... ... ... ... ..›. ... . . . . . . . . . . . É. .. ... 3 : :Êãamzon . ..v mswwonww âüoaabmm _oÊSõ QSHHÊU . «P . . . ... ... ... t. .. ... ... ... . . .. . ... .. 3 «O G0 bw . ... . . ... ... ... ... . . ... ... .. . ... . . . numas m_ uv moh» _u au mamwoaxbmm , @C 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z mm@Uc®«. U @Ú NUHW @U CU mñ«wüud. ãmm nnunünuuñunü
 7. 7. nããmzmãn 44m MQ dÂMDDmM 41_ d. nãâmzmwoãom «Ã HQ Êmoomm «À HQ oz: 995m5 M. . . v . m» . vmvoxuom m_. uv_. m5:= u 25 mu~uoconwmum-m. m:o_om a . oãco mmàymusvu, mouoünwuwan mmvov _uma _o au_. %«_u: umo E mv nvümüaawvo m_ no . oêuoov : vümãow . E : o . ohmomã . _uv _E _o ao moEEmu ovomnm ooñwswamu ommüvauumm _m_ . m . nã. -, . A u: . . - o o . .. v
 8. 8. .ã m_ b; mv . âvmvnovdom mmovmom v_ mmmãvvomm mmãmmãvmm mv mvx_ c: Em: mvvaomvm Emzmmm _ED . ovmmwmmã b: : _E08 03mm: mv mov. : . mn magno_ ma_ _oÉmmã : m : vümxnmm mv amam m: : . ..mvmmã mm . .m_0_. mvmnã: m_ 9:2_ mvmÊma_ : v_m: .:m: _ m: : m8 ow v om mama m0_ mon_ _Em moãmmvâmão: : mem: : m0_ moÊmÊom m: : . Smaomm mu_ 5:80 _m Snow ovuã: HDEÉQ _mv mummmomân_ mvmmãw -Em m_ mv OÚmNÉmWRu oêmzomm : a m: _m S: : . _m:0m: mm 385v_ mv .0>vm. B:m 03:03:00 _Em : : : om 82m. : : a mamã_ mm: : Em. : . NN 2mm _m mmããv mãm: : -mouowã . mmãnã mmvmvmüom mmbmm: : : m 830mm : E2585 m_ mv : v_m: _o>m m_ mv : Eoãvmmm : a . av mãcmm mE nom _mv mvmomv m_ mv . Emma m N50 : m : oãmzmm: m: : mmvmÉmECmmxm_ mqxmnmmm_ wmv -mama mm_ mv mmmomãaã_ m0_ : ou ommmãom _m o__m ovmãam¡ 2a o_ vomgmÉmmov 080m a saguão: mEEvEmm 9:00 . OÊQSÉ 0500 ã_omwm_o: ._9:m _m : m mmvmmwv 2mm mv mm: : 0v_>_> E_ 2a Emammm mv 0:82: : a »em cão v: :H umamvmonm mma moõmmmm mmãvv: : mo_ Em mv v_ mmâmvmvv mmmvmãm mmãommümm mv . .Evmi _m : m . :›_. >__ mana: : 95mm: : mv : v_wm_o. :_ amam: : mv : mmmmxwam _m_ . vããm _m v_ bÉwED P: _m : mmvuon m: _m mmããmwmm mm8:_>0.: _ mm_ mv _m : ou mãñmoa: : vâmvbü mv _m>_: :z mvomzm mí. o_ ao» -mamas 080.5 omvmã : a : m no20:: 395mm mv 0.592.: :a mv _m mm mm: o_mm_mmmn_m mãmm . ãmmmmm m >o> 2a _m mvmmv . ami _m_
 9. 9. .ãazmõüw oãowmüocoo _o OE: _ow oâowuoouooo 55 -na S_ ao moãmom moãowiwoooom . ÉGÊOU ow . mmuotoo ow 05cm c: ow oocomíw ow _muoüom wowzw: E ao mnobcoowo om awõoo -mamã ou . owãm ow vga _o mouo> mmwosã &wcoaow cmo ow ow LHmBU . oowcotowmm onohmow oca : SHE ow wmwãoã E 8m müwow -a2 Emo mozmwo om . oomuwowoto ooãtomo . E a oowmwooã . oÉooB m_ : o . oowaoãoom owoomb _o no woman ow nünosoow o_ ao . omwàã -$305 _ow oãoawoãoo owoaoã _o no . oowomuwa mnowàomo E ao mÉom ond &mogãw _ow mwãb o . oEEomo É . moaãnwm mam ao ouwu ¡FEOMÊ oowowummcom _o mnmzoohàow _ocowxwob Sozowo ou_ . mowmzohawow É mo_ o moãwmbm morango? ow oüozmooa E : ou OuGUmÊUOEOo _o owcñobaoo «notou ow oêamoaüw Ho oEoEHEm . oãonbou . Hocoooo osc : Snow means? mo_ ozv . escoa «uma mowoÉw wo_ Émãmg ow mpãob om NÉOE 0225:. owâ «Éhmno om 050o . ao _oÉoE o_ a chrono _ow . õwmmnaümow o>waom2w c: achamos obno . oa NN SME _ow mowooww mmooãüm mo_ ow _Aozomo mu_ . owÉwomoom 033.30 _o ã> -ou o ã> ond moooo ow oümozoom m_ onowooqomow om otowoão os: . ao Sãoñ. : ow : na o . ozoomo a: o oãoh . cmo 5m . mnxpmnãmêow com moaoâozdm mão 2a : oow mo . mowãzmoo . mowwomou , mowmoowoo oz wOÊUOE o oÊozwoo cowoâ ãêoüco o E? om não mocoüoñü mo_ 2a ouomã 05:53.. E: ow ooEEo _o . A nwüãonâo oq . Êowmamm owuowonã _nom 2 ow otocoüoñv . .oEBnoE a: ow wwüiomvm_ amam: oowb -É mo: oío moaoüooono ow ousa a owonowoo 025.309. as moE EEEIEEÊEÉEÍ. . o, n _. m. -». .». _.x. ..= .% (Mp-km. f_ m. . M ~---'~«r'v. ›'- «r---Hisaaês-y ›éaa_i. .àa. :s; .'. -.. ~u. x.xa. zm_~. ... . w . .__. .. ... ..~. ... .¡. .»-. .a. ... w.. .g, ,.. v.. g.w. .u, ›.-. u m-; 1.. .» -. › t . nunca owaoso . wwüowwmhãã o_ ow a ocomwwoo ow? E ow $552 -mcsoho momnwãozã : o a . oãwsamãoo E . HmoÉEo É : Sacco wo . oÊoEmS a: hozwaoo É oãoãoãonmãoom moEmowwEo mu_ . ..mowãrcomñ aõzwcoo E moãomüouooão oEwUw . owÊoooo _o ão oowohwõwã OÊSHÉU _o . oÉowEwoooom c: ãoñão otonwoo om owãao . .nabo ow wmwmoooc o_ oÉ< . mmowowwow mãwowb -Soon mo_ ãwsoumuoo mengão wo_ o oEwCw otoomomwõw» 55% -oa S z obmumE _ow co? , o _onhã ooñwão ow cwõoo_ mu_ . .awõÊ -ao owwooãoo _o owwoü «Éwom ? E0000 . onããm . oowoãwooaoo ow 03.38 oouuwEw oÊwawÉ _ow owmüomãoa oowbo> _m_ . moHoÉo monoüoo_ . moomwuwoto mEwB . mmaoow _São_ ma_ ow mom: .mmÊEoÉ . mmEoo . mowãmm . HMNÉOÉOE : Naum: mon _ooãowouoom _uma c: @v3 own _o &um; owwowooo &swom mEoEoE E wmhmoxã mono? mobmoan ? a . Em . oÊm E oÉwmÉ 0:55 c: :o . gw/ own -om ooowwubom mo_ our mamwn uâooatomwm E oowoooo 2a cãcoo 2a moocoowwuc_ ow morra? _o oia MN 2o: _ow moñücüm ow omaoomã -ou Sopão o_ ow owoaoowo oomosmmoo mu: owwm Sao: uEoEoE E ow . oowmEo _m . SOÉMNÉOFÚE E mnãwomàom om moãosoaãoo mezzo obwo . oWmwoE wonnoã ma: oEou duomowwoou_ S ow : wñmoowoo m_ ow @Fan om _EOÚÉHEOM añodammümww m: : ão ouMZ _ow &wâoo -mma mapa m_ 2a o» 052_ ? E ão oomwmzooãm 8,53m _m_ . .. mowxuommo mmosomo ao onmwoowom oíu me_ o . mowozunmooüw . mowoãmz wowE mo_ o . õwaoã ow wowaoo -oc m_ oãoã 050o owoowoooa sacana: 9a a owawmaoom a 03%. . -E Howõomom _ox «Em ow momonob mo_ ao : wüoomnoo E . É 2a mwã oEo ou: o owooaoooo o: 2a mwaãomo _ED . Rwoom wmwEÊE : m ow Eãoãowcã ooüã _oooEoo wmzooozwo o_ : o «pousou NU> â o ouviam . mmmE E ao nwohã : moEom ond . causa. moüwcoomo om oco . onoãmüoo a causa mnmmomco 2a , Honrosa Soon _NHJSBU aw§2o> -É E o owwwoo 2a . oÊmEocçÊ . ümzmzwíwã _xozomo _ED . . . ,moãoooxo ow ou . mowãm ow : wwmoso So mNoEom m_ owzow . wowânmoowoom E : o cmpowaaw om mobñw. : . -ao . A mowouomoomomoêãoomxo ma_ oi. _o co . mowmcqwoomo moüãcoo
 10. 10. u. , . _boÉomo omooob bow omobo? oãwbowb owoobo: _o Bo obobwboo mo_ obobomo ou_ . owEoo bombo_ o: 55.5.: bwboonãwo o_ bo o: : ooo: obomwboo. owb> o. : bo Edmàum mo_ o: w 0.3395_ obo . moNob -wow mobo . mobobocobxo mobo 23GB o: : . obbobboboom mowbooboãü -mow moboboom mo_ ow mobbobboãã mowbb oboxoã : m bo bobo Sobe -mo o_ bo onobooom 0558 : m 2a : obobboobo moboBU . obbbão : o bo onowobmb_ om omooob _ow bowã _o . mowobãbbw mo_ bobãwüom E Bo ow btob < . .onbobombo o_ ow __bw_oonão: wb>bw5= o_ bo onobbobão 0D? o_ omoÊumbbbb moboboomo bombear: : om . .owbomwbobbo oboã: . obw ow obmwmoã _o : ou . obmoãbbp o_ ow woboboom ow o bwbooB -om o_ ow moowobb momoo mo: ow obbobbobzobb owbb _o ooo obwobb ob -São omm . ..ononoo : o boo. .. _Bombom o mobmgnmob bbomob ow obomow Ewobb ob52o _o . bbbboo 953o _o 2a o mowbwãw mooboowbw wow -obvmbn ow obbboo omowbambo b: Bomb_ om ozo ow bão: < . ;mobocobbo . mâobombom moboboüomxo mo_ obbobo bo 558 ow ob . A Howbono o owbbobboo _ow mowobbombw mo_ ow 5.a: o amb: _o : o: How o momomoo_ boÉabmo om 2a o» . ..omonogoawüo ow. . bonnbobow om . .. ão mo_ ow amooo: : b: ow ooo. : om . owooÊn NUGBQQEOQ o_ obonboo -wo ou: : _o 2a obmob . mo . E558 mobo No> owoo . mowoboboboow mowow -. w/bao owbobbomoa: mowobãommw mo_ bobowoomo ow onobob obbooow ao . owbbmow o>bo. Bo _ow owbowLom . AmoÊwbo m3 bbwom moãwbomb ow momoü mo_ . bqbwãbmbw o São ob: botao o bowombo 635o. ? 5.a 530m0 oãobwobn_ : ow OUÉQEOU b: ow OuEOÉUOGOQ _o owbommob -oo obbobbñbobow 2:. .owowom ow ob: : _o bbmow s: oubobboo ví, ... oooboE b: mo BEMUOU obbmom obmo MNÉBUMHMU »Em o. : . . . .mowozbomw mo_ ownob -nao Huambo o ob3o> . o5ob _o bobbomo: : ow owbmouoo mobo obtem obo opooÊn obmoo5 _o &wbobbo o: ow: : _o bm o onoobmxo obmoobb _m . obbêobãbb wobãom o: : oEoo . obw obobooom o: : o5oo mo: : owbwbobmbboo moobobbo S: o» Jbãmb_ obobombobb ob o oboamob _o womnbwbm o: v o_ . OHEQFDNEONMH uw mobüoob 55385 ã bwboombo ooo: o_ oâ 29m obwoE. _ow mobmmow oboãmo o_ ow 855 _m V ndqlk. ,;'Lktí-, ^uz'›', ,v . wobombon : wbmoãxo ow mowowêwoo bo: .wobboãobb . .om 508o_ SOÉCPEEOU ow momobob . ao. _õbonobmbboob om o mobobobmombboo oo_ . mobboã mowbo_ mo_ . oobbooobb obboo_ o_ . moñoo mo_ . moomobw -mou moboñ mo_ obêbowobobm owbobwboa bobo: m : owbobbo owbosv -ob om . HNNÊOEQE boo onooboowo o: o» O>EDEO ooo obom . oobbom bowon_ _o püpdmaou o o ? Bom wowbñombommob ow moboboüom . amboo o bonobmmo 2a EÉUNEOQ o_ ow mobwobb momoo mo_ ow 555o o _oboom cmo: wo ow -bobwboamob . moobnbm mobobowo mo_ bo obbobboboomwo . .boboomo bot -bã o_ bo obbobbombb 055.8 b: owbomboo . A ooo: : om 2a boãom -no moEowom oo _ow owooww ob . A com obwoblo oboob obom , .wowmobomomoooo ow . bobooão. obmobaâ b: bo: owoÊo o MUÉEMÊHECUE oi . bbbbommou moboãbob mo_ ow . .o>_> obobomo. . o_ : oo Boobboo ow 35:: mobombo : ou . .owmobmom obmooã _o bom OUomÊQE_ ooabooã ow mobobbou ow boba obooomo o_ ow obowoobo boaobmxo o_ . ..Bob obwowbo _o . G03 -onboob obO . mowbbobbtobxo woobowo mo: ow ozo 55 obwbomxo om mobomo 2a a owoonoboow 2353.5.: o_ wbbbowobm 2:. mobo o. -bobbíoã b: ÊWSMED bo oã o>o: Z oozomm oq . o>o: Z owãomm o_ ow mobobbo mo_ bo: mowbwbobow moobwob mobãmo: mo_ : ou owbooo . moobbbooowmom mooboob: mo_ ow oboã owpbomow b: en: : o: o: : . bboobb o o›o: oo: cao. _omwbbmo ow oboBo _o bo owoooboo oãbmo oE5oa o>boo: wo 038a _ow obboo _o 2a mo5obo> mo>boo: wo mobwão: mo_ : o mowboobobo momobob mo_ o5oo bmo . moboboomo mobbow : dao wo_ o mobxob mo_ . M5303 ow moon: mo_ mOEQPÕmDO E xo: w:bD bo NN 23m _o bo bobobwt ea mDÉbC o mobonb: moboobmob: mo_ ow obboo_ ob: mobbooob bm . mñwdobmãou owobomo o_ o oobmbboãobb Sobomo o_ ow w>o= obmooã 0.500 oabbomomãomow o onomombbo o» oío bo ooomo o_ bo obobomo ob obboEtoaxo _ã_ bmbo3o>o ou_ owboubo ma. obnbbwo . oozaxo o: : obbmooã
 11. 11. mozãàwi ou o: m» moümnummümmã m_ . aomommwnuã um mumwmm ao cerâmico m_ _moumwmuzãoo m moaãàvc_ mama mmEQÊ mocomomo @Eau omhmãmaou m apmmwo: mmwmmnom muãm monza mm>umEuã< . movmmmmum DHDUEMUUWÊHU : oamvoaw 2mm uv oümzu 05mm_ vamo ao Suzumu m_ ou m omaommñot wmvoüom m_ ou moümmomwmm mod . Hmñom uo= m>m nm ow 56mm _o oEoo mummãmom mummñ mm_ mon mSmÉ Em ou m8 . -mané mmàmmozwo mumoüaãmi mm_ m Amazon_ mm mv oouwzowoummm u_ m -mumonmv mmoumto mmmwoãmomoã mm_ Em o Aoñãomo 5a . momnsÊoo um mtood mwmmãtm mNnmmummu m_ mw momÊmam mowEoÉoo ma_ . Em mon: mam m . mmvâm : mugen o: m» uma momnmm mo_ meu GGÕNUEBE -ou m_ omnuzv um oEmÊ mm m mnmmmoãzmobom um 2a oãmuumnz. S4 : u mmumhooum . mEBmu _u nmnmhmmzubwm 2a moumwtomnm mm_ . Em mãmuzmã_ mmnmb mm_ mmzo chao . mocommm mmmmoàw . sm . mowmw . -E2500 msm um mümazzao mmmmãowmmomm 050o mowmvmdnmmmommum mam owauÊmU ow_ zmwnmammàunomo mm_ chi . momomírm : m mmmmzoã ¡UHUHÃ um cam m mnmsmummom mm muamüom monoomuw mo_ ou mmbnomomoo M935 mu: mamão_ um 2a N? m_ m . umauãmmmowmamm. .amnmnaãm um . A : mmõswommom om mwumnom m_ um mocõho mod . $988 o_ au . ou -amou o_ nu . Éüom o_ ao . oommmoaoom 2 : o . oouwummuÉE custo anotou c: um ovmmumwi mBmn m» moomw mma ou vmwumoom mm_ . mmwmuwc moh o mov aum: mw omauoou mwcmwm m_ ao Aovmom -amam . numa mwvoa 08 OwmBqmHQ mnmmmu ou muuâmõuw ou mEQ m_ : u mcãbâm mo_ m Hmmnãpmm mBÉE and m moomâuom mnmmmomcu m_ m6 -mn mamãnmm 2a . ommuàu o_ Som: mmàmmauuã mumwñm 2a mñonomo muFmÉm: HmÉm>< . mouhrmomum 852m mÉwom Êsompãouoma o_ no . Hmãmoomou o_ ao màmmommxu m5 uma mÉaumu mEmEm m1_ 1 . mnammom -ao m_ ou mmmnmzunámc_ muüwamo omowmuuo> _o cmQmÊEMmÉ ou mo>n -vagos mommnmb ou. mowoEE mo_ _casam _ou uoÉEo m_ : mãñommwmow 2a movmonom Hmumub müaosuomuoo É mÉB ooomnmm_ moümãoã -amam mu_ . mmmmozmmoa uma uam. »ma uma m_ _ã ccüom ma: ou mHmm -amam m_ mà o: .noümãwãawam m_ : u ommõêmmobco a: momm mÉB . mas o mãüb @uma uv . Êoumu _o Sã m5 couro 053._ _m ~. ›. . v 'v m 15.. .'. _M . monoaüuv ow m5 -ou m_ mnmmãmbmmo mEBma How mmmmmoummâ mmsmoãamu m_ uv canon: ASQPHÉ _m . oãuumbomxnmmmo _um coõovmv m_ ou o obmomã _mv ommmu m mmou> mm_ ou . ..Em . õmmE E mnmwozw commñon ou mio_ m_ . custo 82a. _u mora. .. mo_ mou mmmmmpmb um @acusam . owns _ou Emma ã mucoÉoou ou mão. m_ ao oZ . mmàmmcmumamacuumwo mmmw ovsmzu mowõmmom . .õüom m_ : u o: .oEmÊ _m . Sa munmm _o ao qmâmoomcu coñaomaãou m_ ao omcuom : m @Bom mmaommm m mnmmomco 2;. mñoso -mu m_ _ox/ umunnxu 055mm _o mnmcoo um v9.2. moEu> E024. . mocâmüov mmEo_ m mnmmomco om o: .. mmãnwomm m mmnmwõmmo um ou : manu m mnmmummu um o: muucoamum m mnmmmmnu . um . mormomã -08 m , moímnuâu m . moÊmÊoaÉ m . moãunãoocou mo_ . nhümumb m . mBmm om 2a o_ . Hommm ousou . A oucwzo mnmmomcu um o: _cmwãwmzm um 0B050255 2a . mmozumo m_ uv mamã ovmucummm o_ ou momobu mo_ um wawmom _o mooomooum m . mEmm um m» 2a o_ . mmaoommommm m mn . muwmmo um o: 05m . mmommE mbo ou mBmm 2a o_ . Hmumñmov o 05: _o no mñcmuoaw_ ou com: : u: .mmcuzom mwucüuã @Em . A novãaoum Baumamõom o 0052,53 omamêüomcu _u mu: : 2a _mv mÉmm mac _o owmov oñõuuboomoo _ow uoEâspmo ma: mBm: .. mnmommxu o_ ob -mamã _o 2a o_ mwvzommm ou? É _màmnummãou 092mm: mesmo: uma mñosomo m_ um momotxu momE mo_ oc ommo _o moãuozmcm Pan_ , uauÉoÊ um uma Hum. :: com . MBcom _oc _mmEÊu : oÉmNmmmÊmmE m_ mãuãmmobom 2a mmÉumo ccümmm -mEwmmS ma: .zoo . momowommmoa . am m mooEo ovmuwdmmnãzmmoom um 2a m2 ou 095w Hu . .mãmowcoo m 2.68 uma ou mÉpÉaoo ow . . . Cm amamos. . -um_. ... mdmxu »Em 2 um . mãâmwmz ADM . .mâgmm S395 .85 2 . m 49.8 ÊÊEUÊ sua: _BEE 8 Sã: uma: o: ENÊÊ . S22 aum mau Êammm mm . ..mmwzmmzm Em uma. A xuunmã GÉMÊNE> 2 . . .S28 _Em 03% . ..Nmnzmxnzmou Emmxu um: .
 12. 12. É. r . .ooma 6:52: oEEw _o mowmããoo mama mommww mo_ ow mwmwo: S cum m owm . wuwoÉm ow mamã no.5 ow momwcozm omwmoo< mmom _o a5 . o. . _oowmmooamo moaowã ooãmnam Sum momwma mowmosm ao oEoU . mãos : wmomzwm Smo ao wmwwmnomnoamoo ooo uma_ -um . A mouoÊoow omão. .mmÊmEoSm mmomoammoo . mmoonow _sã mowSo . . -om . A mSmcomoom momwuoñãoo mo>o= c . oouomoooo wmwzêmaom zoo a cmãzmn om oÉoEmEHooÉo owuow _Soaomo mu: ooowãoo om . mncmowm ou m» oowEtowã oãozummaom _ow owobmmow _m . mSosomo SAFE S ow _Scam mmonoaü . E ow mwwwowm S ow . .ommãwwoomm _ow . wmwoñom S ow . com -buow. oÉowEoowoo _ow uowom _ow mmEoo mo_ Imàooommoom. mmo owmow a mmmmmomco S m owmom o_ ond o_ owoo co. . cmÉo -Sw om owuow mowwnomozuwbn_ moünnmo ow «Ewuwa S : ao . . .moaawm ow moSS . wmwwoizm oío S ow _mB -om omSo S ow SH mwE . aoãamm 2a mamã ow wmwwamo S S -aoãanoaw S : o . monwwooooon &Soomo : wÊSnca m5.. :ou . . .oowom _ow mozon ; Em mÉcoÉÉ S m mmocoomüoo ow wmwmwwmom Soon. oñzmm . Som . owmâumcm o_ ow awaomiomcoo S ao. :wmomozwo m_ ow oo -imãs _não Ho moowãnoo 2a . no55 . Smowmwoa m: : : oo . Adao . wmwowoom mmo ow mowmãxzo mma -aoümmhon mS : mcwboooow ozw monoUoÉmoH a mowmwwwmwmoa mS ow cwümoooom S . Hmãowh mwümoswo S a _Entao_ como -monwo S ohuo mmwãooouaw mS . mmowmocommo mS>oE mmow_ mS ow omoa _o a _Souoommxo mc onoãwãmmm _o ounom não . Ewcoàzoom : Bomwuwoomi S ow ootono moÉmEoaE_ : eo . . .Sonotoaxo S ow mo_ o maíuâw moto_ -to . Sm mBEoooow om ~ow= m› mai. m ooÉSoouo oÉoEm› -umzmnoao . mooÉÉoU mcunowiuonoo ow amam: m: : : eo . . o o m, o ? fsñíãáiñãt-êiàoúwâx›wsüá~süe : owwmmmãoo o_ ow , comeca 2 ow oaob -ou So moozwoo mowm>tm moümmmo m2 o? S ao wmwoüom mas. .coüaoonoo S ow a Sobaoo _ow uowom _ow owowooo_. o ow wmE -Em mS mowwm? moaoã 550o om m mmünoommmoo mS nmoomm owcow E233 ow owmuw 31m a: :ou wowoüom m: : : o . . _owmbcoono m: om oÉoE ow . mmouomww mmoãoo_ : oo Socmoouw_ S omuoouwcm ow SmÉEmom of -mamão ow Sconummmom c: no mwocoãm so: ow mñaomo m1_ . wmwãnmmcoamoo S mama nwümonwo ma: ow mm>woom -moom mS ooüwwmwom Em? ow BEE _o owmow. .momcomoom mooonmm m2 ow . .Soaoommmoom S @Swwwmwomonxmm Sm? ow BEE _o owmow . oo -armou. oÊowEoocoo _ow wmwotomâooa S QoEwSoEoomSmo Sm? ow 025m _o owmow ; Sosomo S . ow wSoom _E _o 0253 Sm? ow o_ -Sã _o owmow CQHUUÉCOU ozw . mmÊoommoom moEÉwE oÉomoÊ . BG -ou moEonow mowmwoüom mmbmoâ co oSoomo mw_> S Homo_ m m> mow . mwmwmwoã msm m mowwooonoo wav ow moooom mownowom S : m . .m. ow oocoono moãowom onooãom wav monomo> . mobomoc obuo oãmíwoãmwco _o oãowmmotwo. owmwxmã . . o . mmouomww . A mmoüwñoo -É . mmomwwwoãoomño monâomoouoo ow : :mm m . OSm«>UQÊmBOU _m »Em : m Em mwo: .moczwoom Som ooomãmo mSoÊm oEoo osv now -owoSm. :m m owoosm 2a owoonom omoüãooa m o omãzwooa m mo: -GSE msm m owmwommo m: ou 2a . oüma zm 5o . m_o= omo S W . .Sosomo S zoom? moãm wmwoüom S no 32mm_ om mmomozmmoo ow m mocoaomãmm ow wmwüooàw mA . . . . . .cuzão zoo 230d: oo -wow _o oEoo _mzmmo S . otoomâwâ _co>o= E. mon oca mmàmooonxo mS m mmwÉS mmünononxo mS ow mãobxo cwümowwmooãw S _comp -wa o_ ow mwüowamoo S m owmàoão_ ow : chamamos S _ooEEomow _ow mwomooqm 058 owEoono oamnmb _o _oãwmmw oEoo 05m oÉm_ . -oãom oEoo oc . oho. Sm mwmbã S _cwwwmíom S ow mmmmo ow 05m
 13. 13. Z©~UD< _m oezmuzãzmm m5 ZOHOOMÊMMHZ_ HQ oõmâmm ÃAUHHÊHMW mon Ogum/ x U : fgmbuíkünlüí-; vàw ruánuâtnàwmháí. Lp; ? ÂÀKÁQJKÉTÚÍNMMÂü-fçeaükíiwáixãáifíãtüükíükâàazmàfâíwuàu . . v . .mumozxu mmããcâ ou mouzõmomãuma_ momovounamm mo_ ou canon? _ou Human m . muàmzu -um . mmvmzmmm mouoüãom SP5 u. @Nanã mou mmmoamoha 2 uv couro m oàxomum oEÉum oEmmE _u 95m. ,ovuzi _um @aaa muÉEmmõ : o owmzobmmuv â omconbmmuum ao . A nomomwumuãm_ E «com Ewõwouu_ . _6Ú= E.ma_ mãâ Emo um moñnoã mo_ mí. àãwãum ovamooua ou _ llnlviaaãgjal
 14. 14. . . E _. -HD9855 m . Bauman «Quem mama mñuzwamu «Ecã E Humana . . M525 m_ no SUB . Em -B ou cuca ou no82.. E . ãommazxaou o . Hãwâ 3mm amigo . . uma -naum um 2a maãñãmo moaonanaou m2 ovcuãumam amazon . ' ' M3515¡ ma# ai: ' . nmoüo . mwE mãowñcoo um uma E cama m . Hi5 uv aowuqouw E . BES . . aoüauomu um mmàuubozm 935mm. .guiam . . uaoawm. um 2a ou momanoua me_ . A uoümzzm E ou monoÉÉaou mu_ Hooocouwa . . HOUCMHQEO m n35 E um ? um _no _o @mamã . .otnzuauumow c: ou Eoaumouoo . E58 . _encara 2a _Hoüom ow omBu a: mo &muãbmo amb 1 #megaman íunmbmgntlgudwe+n _j_ _* _L
 15. 15. .EM 553m5 owãwmu mou o oãopamoñãa _agua_ «ã @uva c: Hmbcoumu «anacom mac Eoãâ ou oEuaomEoo c: .canada -oüzouã m: : @E253 Bum . mmobmuv S5 . Eva ooomoom: um. . Danuza : anca uma EMS É usam maamêamaüaE A »ENE oaamÉEu @Quê _anõwãsuummm . mãmwmumbmo ou ocmowmawa _o HOÉHHN mwanãm. n35:: . AoEoEoE mano . mama mo conmauuw ao mwaaomãwu mu a no_ -a5 . Em atuam ou uma E . mmÊmEuã ma_ ua 0.558 «anão mo : Émüuv 8mm . coÊouU ou obo a «uma ow o: : _moÉQEOE mov sã: müoamhmu m_ no 9a . üuoaouoa 0352_ mou _x88_ 3mm . aüwaxgmw : wwaammmam . Eauawüaxy _MUSA_ . GMOÉBÊ ÉVAOU üÊS : m SEC» E, müü EQNUUENÉÉNNNQ . aÊmÉaÉ aaau : m . assuma : wmêuma a: : : Samana aaaqâwu. . MSN ua oêaxaau Nm . uãaaammx 283a : a : M auaaaama -aÊxx . amaaamE amaawaaxmma MEN »E53 na 2.3x _mmwouabmm . aaalaaxn : a a zmwuaÉa aN xana: &Eãa aaa mmaaüakmma ma amam; aaazmaxa aÉaÊaD “eE: uow_< . maamamm «âmago/ x ? um m_ ou owauoüown_ É moãobcm . wanwatwu . SN a SES zw, . ãpaoãmmohoa a. .CMCOÉQB um momouoaa . monza mao ao a comuna uv a ucunuumz uv mücuuomãoo agudas «me -mbmo mu_ . ouümàbmo oucomããcum . A moüwamàmu : Soon . mwmoãbwu oacomawnumaw amwüoàzvmam_ Haaumsm m . aÉmEoo moãonom _m3 . Mw mu m, . mowãoü ua . õcommã 82: : a m encima _um vmãmcuc E causa -E mommo mamona ao 2a a N53 _o : Sub 2a moaoãm moÉumE m2 obs» moazãoo motuaüo ãbcooco omoznuaza «E9 and 095.53 S_ a oamummüuàw uma um moaoümummmmü . A mocoücãou www_ . ._oo_w&mumu. _ oÊonã _na 05 -Heim 080o . .omo: .«>_. ou : oÉmoum m: : evasão» . muconãzm mov -mcãouoa Enzo Ema mmamzuoam mouoüâcou mou . ENE a: a om . E33 Em . .ooüwamhmo oumwawoow causa. . na nBÊ um . owmãoww 5m @Em . Swoãbmu cuidam: _ou 8095: 0295 E: »É oZ oâwwãuao ounowummamm . nawwãuwmo : Boom . müwaakumm . aüomzdm m_ ao woâmãáoa moEmhwEmmou 05.o m8 -oãã mount? me_ . HMQUÉCOU ou omni uãoãawmaopzuv oEwuHu . oaêañouã cancao _E ou ccmosuomoum a COÚUQÉ m_ mo momwmamh -mu aoüum E . zona E ow muüo_ m_ a oãoããcñto owuuõom mom -mm ou owmaaãuuoavam 93m c: mu moãutowã comuna E Mm , . . .maiaoãm. @E «ãvmmcoa um and EOÉÊUU S mmzmmoa EEB Sam . moaaanñmmom mm_ mansa mu -amam 2a . .Em 228m aa vmvmzâwom «mamãe oamEoEm oa São -meu ou . Em ou . atum m a . .nzmooaouao . BEE É um ãgumo 358a -É mu_ _m o muaowomãoo mmtuü : mu um E. . ou mean «camp NMSÊOM : m _moaoüãcou ma_ m mtu? .. Não ooñwãhmo oucmunãmaom _m . .Emozmmuu uv machucou m2 uv : Éosoomoü m_ no wãoEEo om míããogwm wawyooocouua «Ham : :Bam um 25 meu -wawmbmcm mataria ma_ mais. m_ : o QÉEÉ oumsooaa mu 2a o_ Ba . moãpcuüu moãõmão coa woman. 01cm o . no26 Ekumãa É: no mwomomo @E : ou no35». um oawmãbmu oâuuwamcum _o . SB . mmmmêou . .moauomü mesma m Bâuavop comuns? Ê: ao : oümâ -um E não_ ovmzuuvm 4553._ oaãrzowdw oãuuummcma Ho _m
 16. 16. 00m 0000> « 000080000 00000 000300 00m 00000 000 00 0 00005000 000 00«0000 0« 0300000 000000 0.. .00000050000000 00 0000.0000 . .. 500 « .0000000000000 00 «00000 «00 « 00030003 . E000 00000.0 0000 41000000 000 « 0 0000000 00000000 «I 0000500000 00000 300.00.500.00_ -00 02 00 0000.0000 00 0000000000 005050000 00 00000000 0m. .00>w000000 000 0000 0000000000 0«_ 0300500 000 0000 00000000000 .000 0«0 050000 000 0000 0000003000000 02 .0«0«B00«0 000 00000000 0000 00000000000 0.000 000000000 00000003 00030000 :000 .0000000000 000 0 000000000 000 00000000000 «0 0 0000000000. «0 0000000 «0 0000 «000. 00000.00 0000 « 000000000 0 . 00000000000. 0000000000. 000000 0:00 200000000 00 000300 00 00 000.500,00 0000002 _ .0000000 «00 00000000 00 0000 -00« 600003 «a0 00000000000_ «000 0000 0 0008000000 « 000000 -00 0000 0000 0x00 «E0505 00 00000 «00000000 00 90000000500 «0 .00000000003 2.00000? . C 0000.3000 00 2a 000 «E0500» 00 00 -0000«>000ü00 0030000 0000000 00 000 «.80 00000000000 0«A 0006 00000 00 020000000 «0 00000000900 0.000 «0000000 «0 0000 00 000m .0000000000 «0 0000000 « 00.600 « 0000000000000 00 0000 .00«w000 -000 0000000 00 .30000000 0000 «000 «0m0 .005000000 00 «00030000 «0 -000 0000 000 «000 «00 00000000000 00 030000000_ «0 0000 0000 000000 00 « 0000.0000 000 000005000 00 00000000 00 05a 0000.0 00 0000 00 -00 &0000000 000m @O 000000000 0 . m . .00000000 00 . .003000w00 00000 -000 000 00 0000000 00 00 0800000000 . A 0000008 5000000000000 00 00050000 0.0.0.0 .00000«0m x02 00000000 00 .50 09000000000 0«00 050.00 00 00000000 00 000000000 0000 00 . HN0«>« 0000«0_0000Z .000005000 00 000300 000000 00 00.000 000.000 003005 «0 0000 000.0 «000 «0 0000 000000 « 0000003000000 000 0300050 «00 0300.0000 «0 «m 000500000 0000000000.? 00000000 00 09000000000 0m . «0_w00«.000 «É «0 000.300.000 0000000000000 00 0000005000 0«0 0«000 00 02 0000000000000 00 000000000 «A . N 0; m w M, 0 0. M; mm 0. , ,.. _.. ›,. «~. .› . ... ç0,_. .-›, v0,, ,., ,,. ,.¡. . . , .. . vn. - 405205.. . 0002.0000 «E000 «0 00 0«000>000 «0 0 x . «00«0 -m0 00 00000000 00 00000« «0 a 00000000 «0 00 0000«.000«› «0 «00000000 00 0000000030 00008 «00 . 00000000 00 «0000 «0 .0«>0«00000« 0000000000 00 00000000900 «0 . 00500000 000000 0000 «0 « 0050000000000 00 0000000000 «00 . 0000000000 00 «002000 00 . Q0050 2 «000 0006 0000.0000 00 000000 «0 0 «0000 0000 050000000 «.05 00 00 0«0 00050.00 000000000 .0«>0.0«0.0000« . «0000n00n0 . «_0«00.00 00 0.00005 00 000 5000000 0000050 -«>0 00 00000.00 00 00 000.03 «00800 « 030.010.000 «000 00 00H00 02 0.000 0«>_0«00000« 0000000000 00000000 00 00000000 «.90 «.50 000000000000000 00080000 «00 « «00000000 «00 00000 00300000 «00 000000 00000000 00000000 0000000000 0«0.««0« 00000000000 _m 0.02500' .0000000« . A 0000.0000 0000000000900 000 00 00 .0>0000.0« 0 0>000w00 0000.8000 00 .000 « «0«a 0000 0000 «E0503 00 « 000000 -00 «0 000000300 00 00. «a 030030 00 00000? 0000 0000 00 00 «000 -000 «300000000 «00 «CS0 000000000 « «000 «0 00 0020000 0530000 -00 0«0 00 000000000 00 00000 «0500 «00000 0003020000 0m. . 03000000 99000000? 00 000.000. 00 0000 00 . .000 -É 00.0000 00 0 00090 00 09000.0 0«>000 000 «0«0 00 00000003000 00 00000. 0000 00 «000« 00 . A 0000000000 00 0000 00 «000000 «0 0m 0200 0.000 0000000 00 00 00000000 «A «0000000 02 000 .0«› -0«00000« «000 000 0030000000 0«0000000 « 0.00.0000 00 02000000 00000.0 «0 . E0005 00000 0: 00 00030000000 0000000000000 0m
 17. 17. 00 00000000000 00 000002000 00 000 0000 0m .000000 L020000LL000000 imã . _0000_. 0m 0002000000 0 00000 000.300 00000 0000000500000 90. 00000000000 0000000 00 00000 0200000000000 000.0 0000000 000 000o 000 000000000 0_ . .N0> 2 0 . C000 .000000 00 000000 000000300 00 0000 02000 00 00 20000000000 000 0 00020000 0200.0000 00 000 0200000000000 000 00000000 000 _.0000._ _m_ 000000000 00 0 000 090m 00 20000000000 00 000 0000000200 0> 00 00000000 00mm 02000 00 0000000500 0000000000 0000000000000 000 0000x000 2 00 0,0000 0 . A 0000052000 00000 00 00000000000 0000000030000 2 00 .0000000000 0000000 000 000000 000 _000_ 0000000 0000000 Lamas_ 00 -00 00MB 00 0000000000 00 000000 00000 00 00000000 000k .00000000000 0000000 00 0 00003000 0000000 00 020 -000 0020.0. m0 0000 0000 20. 00000 00 00000000 00: 00000000 .000 020 0m 00200 0 00000000000 0200000000000 000 00 00000000 000 -000 00 005,0 02000000 00 0 0000000000 00 00000000000 00 000 000000 00d 00000 002.00 0m .0000000000 00005000 00 0000000000 0000 0030 0000020 0000000 00 0000002000 00 m0 0200000000 02000 00 0 5:0 00020 0000 02 00000 0000200000 0200000000000 005.000 04 0000000000000 0000000000 00 0200000000 mu_ . A AN 0000 00.5 4020-00: 00 00m 0 000000000 0m 00000000 00000 000000 0000000 00 00000 000 00 .2000300000 000 00 2000 -00 0020500000000 x00 00 00000000000 0000000000 00000 00 ow -0000 000 00 050000 02000 000 00 00300000000 00000000 00 029 002000 000 00 LL00L0000 00000000 000 02 . ..0000000000 00000000.. 000000: 00 00 00000000 000m0 0000 2 L00000000 00000002000 00000 .000 00 00 020000000 00 00 00 60000000 000000 000 0000000 00 00000 200m 0000000 0000 00 0 00000000 000000 00.. 0 . .0000 0.00000 00._ _000 00 000000 0m 00200000 0000 00 00000 000 0D 0000000 02000000000 umhagummügwmazuanümwumw vmwwd5wwtãt'wàaêâwnáãj? n°í . .. a a . a. a . .s a a 3 ; IJ B a E E l E l l l n l l ' ' a nl¡ l 00 00 000000000 00 0000000 0000 000200000000000 000 000 0000000000 -00 00 00000000000 0000000500 00 0000000 00 0000 0 000000000 0m 0300.30 0x00 0000.00 0000000000 0000000 00 00000000 00 000000 00 0000000 0200030000 00 0 m00002200L00 00000 m0_ 00 00000000 m0 00 00000000 000005000 00 200000 00 00 0000000 00 0000050000 0x0 000000000000000 000m0 00000 0000000 000000000 000 n0> 000m 0050000000 00000000500_ 00.0 00 0000000 0m 0000 000200000 m2 00 0000000000000 000 000 00000000 000000000 00 00 0m 0 00000 -000 0m 0000 200000000 000 0000000000 00000 0m 000000 0200000000 000 00 m0w0000 m2 000000 000000000 m0 00.00 00 00000000000 0000000 00 00 0200000 000m 4500000000 2000000000000 00 00 0000000000000 -00 000 00000 0m 00000 00 00000 000 0000000 00 00 20m 00 0200000 0000 1000000000 200000000 00 0000 00 02000 00 00 2000000000 00000000000 00 0001 00505000 00 200000 00 00000000 0m _ 000003000 00 000000 200000 00 00 03.00 -00 0m 00009000000 00000000 2 0000. .00200000 000000 00003000 000200000 m2 00000000000 00 00000000 0 000000000000000 00000000 00 00 000.0 000 000000000 0000 6000.0000 00 00 00000000 2 0000 0 00 -000 200 0 00000 00 00 0200030000 00 0200000 000 000000 00000 -m0 00 .000030 2 00000000 0 000000000 00 0000000000 000 00000000000 000033000 0000000 0000 00 000000 0 0000 .00 0000 00 20000.00 00 00m 00000 0005000 00000 m2 00 000000000 00000 00000000 000 020000 -00 00 0000000 0000000 00000. 00000 0000000 .00000002000 00000000 00 0 00000000000 00000000 00 00000000000 00 00.000 0000000000000 000 0000000000 00000 00300000000 m0_ 00 0000.0000 00 000020000 00 200000 0002000000000 0000200 200000 00 022000 0000 200002000 02 000 0200000000000 00m 00033000 0 00000» -0000 00000000 00 00H00 00 00 0000300000 000000000 00 o_ m_ 00 00 0000 00 00 0200000 0000020 0.0. 000. 0000000000000 00 00 2m 00 00 .000 00000000 00000000 02V 0000000000000 000000 0000000 00 00020 -000000000 000000000 0000 0000000000 m2 000 0 9020000000 0.00000. L 0000000000000. 0> 000 000000 00. 000.000. 0000000000000_ 00 00000000 000 000000 00000 . Q0525 00000000 0000 0300w00 00003000 00000 02000 0000000 0000 0000000000000 0000000.00.0000000> 02000000 00: . L y . L. . Ú
 18. 18. Eoaotoaxo Emo amÊSaom na. moaoàom . aâomonoã ou _màaao . : a: ou umwââmoa maawaE amhaoaoao oa moanaãm mo: .A . mmEooE -. .amo ooaoaammoaaw: mmEaoa aawom aoñaaao om moaâoomomoomwñm. -omamo mmoamu mm: momm: mommo mo: oaE ao 2a moãmwamoamf . . @mm . .U ooaoaoã a . É. . omonc _Lmoamwoomo mm -não mmr d . mommo mo: DU , monza _E ao . mzaã om moaaoaaaooaoo -maoo mama owãmoooa mo o: : . õomãwomaoâm m ooaoümaoo . O>UUN _uma : odav aocaoamm moaEaE mo: 2a o: ao: .mmÉm mm: ao omoa -ãawmao . aamo mwoaa o: : o: aoo 9.. õoo: om. aaoo ommmaoaa a: o: oo: o: oêaooaaoo : oo «não : o . não , Bm o: oam umâñm: o: : 6:58 oa -musa m mo: :mo: am aom moÉamamo moàmoaoo moaaoo mo: ao aEomm -moumma oa mamão m: m mooaoaooõa auamã mao: : oo moaoümñomno mm: .mmvnmmmaaoo moaoÊooU ou mão_ oa m aowommñummm o: momoma -mo moaamêzomo mo: m #Em oa amoãnmmoa m: mmmom: oa mnammomao ou mmaaoomü. moamoaa o: ?zoom Sm: mo_. üo> aoñmüamwao m: .oaaaa 09m. oa: om aoÉooo ma: ao amaüaama m oaaoo ao mUaoÉam amam ma: ou mwaoaa_ : o . õaoooa m mo: oo: motmao ou m8 -E3535 m: .mo>_m: >o: o_. moãoaa mo: ou mw>ma m . Baoaamvmaamoã -mma amoaoaaam oo : o mo ooaaom oEEa Emo ao 855a mma: :maoom o_ -anão : m: . HGDEOHDJ moaoÊooa aoaao_ om oa 2a mam: ao_omao: m m aoõmãooo ou moooa_ amoaoa. : mmao _ooaoaãmo_ . ammomo mmwõã mmmo ou mmaawjw . moaamao. :o>a_ moa amaoaamoo mÊo ao . aommaoo ao mmmaoa. : ou Omammo aa omaoo Umvoüom m: o: aoüaoamaaoo m: mao: -am o: : . mÊooÉo aÉoom ma: m m2ãoo>aoo a mobo m aooao>aoo mama moaBaEo o: ooaoÉaaoomom : o ao mooumaooaaoo mooBmam mo: ao ooaoma om mo: oo: o: mmmmaowmmoan: Hom o: omEmoooa m: . . aÉm Aouvoü mão» mas. o: oomaaonmmm i2 ooamao omoââomaoamoa m. : moooaoo m m> Baoanâom owaa : m: . omoãâmaommoa ou oaaoaauaom : o mm ao m>o: 2a o: mo dmomooom . aoaoo . oaamaa _m : om : Soon: r . am: a_: o> am . m : como: -om am oa obauaoao : o ao . orounã : m . momoaaoam o: m müaoommoa o: :mu: .Soon oa meooamo : m : Famaooovoam ou: : : o . amoaomoam o: um oío moaoõmo oaao aEooBo m: ou Em mma_ a naoümmotm ma: o: 8a M vo. . -amaoo : o ooaoããamawaom maaoapõaxo amaooaoaoo mão a3 : Ham: -E o: o:mmo : oo m: m mmÉ : :com oESao _o ao m>: oo: oo o _maomaom müaoama_ oo 828o? :o oaamãowmoomamoa ocaoãaoaao . mo: o,o: ou momaommmoaa : om oa omEmoooa m: maaoaatoaxo m» 05a _m_ . moñmmaoamoa moãoaom 2a mm: ou aoaoom mas m m aoÊoou ou mio_ ma: m m>o: mEoBoaa a: m aEoEom oo mmÊmEo: :m ou aomomaoaaxo m: @amam mmtoaomào om mamoombmo maD : Embu: ou ma: : m: .o . momaomoam awamo maaoaaoSmÊaa . aaa mouowãã aBo -mEoÉm m: .EOÊSCMÊÊOHHUH m: .ammñmmamoãaaa m: .amaoomaoaa m_ 3m : o ao oomaaoõ o: oo: aa omamoañxo _Boo ooamao ooaoaamãooamo : :a wampímoa o: 0mm . Emumam am o: 803o : o Som: mmoanmm: mmwmhã mm: .A omaatom 2a mmoaawoan: mm: ooamãmaaooa: m> owaa : o Bam: ao . o:mo m mà: m: aoÉu oo : Saoaaooooaa mñaoooaãoo m: moaoaooaom o: : : mvnãom ma: mo amBEm. cao: .aoüoomom aBoom m: o: 955m: a. : : o mo mooaowaoño mowmwmmnmmoa Bo morro amzomaâaxo m: Am Boa BE . ÊEUBBE umao: : oa oamow Sama_ : o aoo mano . ao -om mama . COÉQCDH mamona m moaâoowamoa o: omvuamo . aobaa m: uma -Em ou _o 05m aoooaoo _Em wmowaow: mma_ . numca ou? mo oa oommwomb -mo Baomammmaom : o . Hmñamaumo o: :ma: oauaom : m: . moaaooaoamm wav o moEoooaoo wav _o oBom maomxoaoa om . o:o aco omaoammvmw: :o oomaaa . ..ao omam moaaoaaoaam. oaõo o moaaaomxouoa Baco ou mo -moom ooaoaamÉm oa oBm om amabmwoaooa: m: São ao . ooamañmb moS . .Emo ma_ mo: @Bom moqmammooaoo o: moaaaoaaãoooam moamaooaoo mo: m No> m: m oauowoa Emo moaoaamo moaoaaoo 2a conto OSB: : . amÊomo aoÉmNãmEmàE m: ooãa: o mmvmawaoa mma -oamoa a müoaomoaaaoo oo ooEo : o . Em oamüoaoaam ou amaaaaaoo m_ ao aoaaõa: m: oooaãmwoaw mmooaaooa mmmoaoaãa: o. : owoam
 19. 19. .m0:5055 m5 m m550m50 m0:050550000 00 500m0 0m 00d 5500590 0505 050055005 0055 5 00 m05050000005 m050500 m5 05000 050m 5 505500 -000 05000550950 5 0500055: .00050m5m000 005000505, 5 5555505 -om 50 505050300 5 0050005550 oãowmamãm 00 05002035000 5250000505555 -Em m0 0305050 0555035 o: 00.0 50 ommo _o : o 000055 0000 . monuua m5 50 005000 5 :0 5500205 05005 0: 003555005 . Ê .5m -05m 3002585 550 05050 5m . .000 5055005: 5 : o mN: mu:0000:0 : m 5 000500 .5000wm0n0m : o 00506 00000000 5 005500500 m5: 003mm 5 05:0 55050005550 5 : o 5:00 05:0 .55m5050m 050 m5> m055m0m m5 55000 055005950 , m05m505m 00 050m 05:00 005m0 2a 0000595055055 0m 905000005000503 05500 250 05:55: 0: 250 0500055 550m um 00506 E 0000500005000 50 0 00506 50 m0 . E200 E 050050 20. 05 0m550 -50 005555 85005 605503 00.0 01_ .0000Pã055050ü05 0.50 0m 000 50 005009000 5:00 0500050 0: 20055 0000205 0m 2a : c 550 00500050 5 50 : ©5005 00 5055020 um 050055005 250050 5m 050.005,50 0550300: ma_ . O .505050050250555 5 5055 0050000000 5 050 0005500 50 00 000m m0: . E0330 . A 05 -050000 um owns_ 250 80055050 05005000 a ,000/05550050 m5> 555 000050 5mm 050005005555550 553m 0050055805 5003005 5 050005 -0005 m55m05=0 m m05n050505 m0m 0 500503 05:0 50050500800 5 : o 00500005035 00 m0009^05m 005003 03:50 050003 553 L . Q0050. 00055505500 . _m_:5n05m. _ 03 555558 005000500 5 00 005m0 m: : 50 000055555355500 50 00050 020 m05500m0 00005525 m5000000m000 m5 m. 00.005 50025005 00555005 É 505005 0.5 0m 50 05050500 00 00.50 200 0550555 0:3 55050055 5650000500 5 00 0050055 -E5 500m 500505550503335 50 005000 5 000 50500050» 5 055505 m50:050m550 m5 0,00m_ 5555585 5 5 0005.58 0050000500 5 05000 m50 00500050 m5 000550355 055 m00005500500050: 502000000 0000055000005 0000m0m 0m 0:0 00500005050 005000 5 50 m05000m500 00m 0wm55 5 _050P5mm -00mm05 . ^.m. <.m 0E005005nc . .050005550000 0000050 00 05.50» 50mm -om 500 000 05mm 3150.5 0:50 ow5m0.. _u m0 00555203335 5 5m . cmo 50m 00005503055 m0 0055050 5 .55050505m 5 00 50050E05w05m 5 50 050550005 5 00 50550050 55mm: : 50 m00050 m0_ 35005.55 0000055 -00 00m 0: 00.05 00 owmmt 00 00005000 50053005050 05000 500m. 500005 05000003 5 5595000 5 50050005 50 5005055555585 5 5005050 5.5050 250 0m 50m . m000500m 35005555_ m5 000m 050005 550 mu: 05003.5 m5 5 030555555. m05005050m505555 m5 .50550 00 ? E096 50500 m0 0000555000 005m0: _m m00550005u0m m0: 00W 00 0505500555 5 0000:_ 00055500 05.505 um 950 05m . E0030 50v 050000350 5500050 o: :O50 500000 5 00:5 00 655mm? 5 55050 m0 005.000.05.050 005000 5 65055 05500500 000 0505x5050 a» 5500555 00 00 005050?, 5 550m5 0 0550 . E5200 550055000020200 . mmvüo5 m0 0005055030 : E0000 mu_ .000055510005000005 00m5>05m 055mm 50 00 050000580 5 550 -E0005 m 50:50 _A 05800.30 5 50 moBES m0_ 50 565.005 00 0m -.50550050 50 vmcãâmom 5 00050 _m00o50005m0 m00 00 .55355500 m0 5020.5550 0m 00v 005000 5 6055050 m: : 05000500 n0> 005 _50000500 : E000 «A .50 . mobo 00 50? 5 00 . mBEÊcE 600005050 uma : L0 mão. : 0_ 50m 50m m 05, mono . Em E .000 50 00505500 0305550555 052.053 50 00 00550.30 500mm 550 .50 0050002020 005005.. 5 00 005m -B5 5m o ,550 0: 00 520505000 5m mm00505> m5050000 mmãmu: m5. -m0 5500305 02300 5 50 mm>50 m m000> mm5m00555L000mE5 0m 005m. : . -5550000 50 00000 . mmãwon , m05m05m mam 050.5 m. 0O50m550R>m050 50
 20. 20. 00 00 m0. 00.00 00000 00.00.00 0m 0000050000000 00 00 000000050 00 00 0000000050000 m_ 000050000000005 00 05000000 005 00005 m0 00000 100000000 0000000000000 m0 00 05005 000500 00 00 00000 m0¡ 0000.00 00 0.0 m0 0000 000001000 00000 0m 000.00 000030 0m .005000000 0 00000005 00 0 000000 05000000000 00 .000 00000000000 . A 0000000000 5000000 50a 00500000000 0000 0000000000000 00 000000 000 100000 0.00.0005 00 00.. . 50000 0000500 0000 0000005 0 0000000000000 0m 0 000000050 00500.00 000 00 0000000000 00 0500 0.0 0000500 -0000 00 000.30 00 80005000000 00 00900000000 0000 m0m0> 00 0055 00 .000000w000005 . m0 m0 0000 0305000 000005 00009 000 0050000 000.0 m> 0000050000000 00 00000.5 00 0000 0005000 0050.20 0m 0000002 000x000 00000 . ..00000000 0000 00005.0 0 00000000000 000000 -05 000. 00 0000000 0 000000000000000 n0> 0000 00000050000 0 0000005 00000000000 . Nm0m00 0 0.0000 0005: 00.000 0m 0000 0050000000 000005 0000.0 000 000000000000500 000 00 000 05090000500 m: 0m 00000000000 0m .00000005 0m .00000000000 0m 003000000 m0: 00d 00m. .. . E0000 050000 0m 00550 0000 0000005000005 000 00 00000000 0000000 00 000000000000050 50000000000 0 05000000030 00 000030 00 00000 0000 000000005 00500000 0 00000500 0000 000000000 o_ 0 L 0000005000 00 0h00 50000000 00 00 00000500 00 0 0000000090000 00 0000 . om 0000005 _m_ . $020 050 5.0 m0>00000>00000 000000000 0010 0000 0000000 0000500000000 000000 2030030 0000000000000 0050.0000 000 00.05 05H05_ . ..000005 0000 0m 00: 0000 0050000 000 00000505 00000 00 a 0000 00005 000 0.00000 0000000 000000 00 000000000 0m 00005050 0 000000000 000000?? 00009050 0:00 005 00.20 000 m000> 0 0:00 50 0505000000 0000000 m0_ 0 :000005: 0 : à Ilull -0m00000__L0.0000 0000000 00 00000 000000 00 0:0.. m0 0000 «m0 00 00000 000 50a 00000000000 E 0000000350 00 00000.00 000 000000 0m 9000000000 00 000000000 000 0:0. 0000300 m0 00m 000.800 0.0.205 .00030005 . $000 0000050 00:0 0.5.50 #000005 00 00 0000000000 0m 0 0050x000 0000000500 00 0050 000 00mm 000050000 000000 05000 0000 00 050m 0000000505 . ..00000: 00 0m 0500 .000030000. 0000000 000.000 0000500 0000 0000000000005 00000000000 0000 0 00 m 00 000 -00 m0_ . .00000000000 0000 000m 00030 0m 00 00000000 00 0000 .000> -00 0m 0000 0000: 0m 0000000 000 0m 000000 00500000 00m 0000 00:05 000 000 00000 0000000000 000 . ..000000000000 m0 0000000 0500 00 00 0m. . 600500 0m . $000 020 000000000000000 00000050 m0 00 00030 000 005.00 00 60090000 00m 0000 00 0000 00000 . .0000500 00 00000 -00 0m 0000 00 0 000m 00 00500 00 0m: 0000000000000 00 00 000000 00000 0 005090000 00m 00 00020 00 . A 0000000000000 00 0000 000000 -0005 00 01.00 00:0 0000 0 m. m 00 00000 0000000050000 0m L 03000000 000000 0m 0.0 0000000000 000 00000? 000 00 0000000000 0500 00 000000 00 0000 0000000 000 00 0000.? m. : 5.0 000000000 00m 00000000 0> 0000 00 00005000005 05 -ou 00000000900 00000.00 00m 00 0000000005 000005000 000 00000 0000 00.000 00 00000 000 0000 m050> 0000505 .00 00 0000005 000 00.0 00000000 00000 0000 0.0 0m 000000005 0000 00 00000 00 000000000 00 000000000000000 0.350.000.000 002 00003000000 00000500000 000 00000000005 m_ 0000000000000 0000 00000000 000 00m 0000000 L . L L . .000020000 00m -05 0m 00.00 0 000000000 0m 00 00000000 000.500 00 0000 00 000000003 E 00000 0 0050000 00m 00 00000000 0000000000000 00 00 0000000000 00500 M0005 0000000000 0 2500.0000 00000000000 0000000500000 00000000 0000 000000 000000 00 000050000000000 0000050 0000 0000005 0000000 000 00 000000500000000 000 0000005 0m 00000.05_ 00000000000 a_ 00 0000000005 «A . a
 21. 21. . a2.. . ÉÊÉÉÊÊÍÉUÍÍÍÍÍIÍÍÍÍÍ. ÍÍÍÍÍÍEÍÊHBH 3mm wav ovmw 2a moãmcoaam . owãñãog uma mu vmvtsmom S2 -emma . B2B M5352_ mo: 2a «Samuca É: ma: owãnão Em . mamão 2 @E83 uvozm um ou aí. ambzomcoo . aoüãom É: m ãwm: ou _m . A moummmmoy mount. : ow @mamão E SED . dcmomu -E : w «poãmãoo um OUGNDU ovamnuumuw â> um mad mommwcu ou . moaum uv mwãh m . oumzzmuu _u . aomsn ow 02:8_ _o manu: mamã -m8 ow mãozvmoo m2 ou @manage _mma m_ . mobmunã a . A mamã. -Emo a . Sãñuwm : o mama o_ ou wow: : m «nona «uma Newman_ . .oho m 955m a: uv amem ond oEEBm uouwww um and 3580._ . A 2%_ m2 mão_ mmvuuaium ; Ema . a . A Sã_ m: um mamã E 3mm: E muãcowmzu 5a moÉBEÉoE mo_ mowuub . .Ea @uma o: 2a boom mm_ . ovãwmau _ou @Êon _o . É . .não a «End -m9. ma: ou mounuuuwmdxamov : num : woman: mo_ cnc uv ccümãou E mou . momna h : o U BEE _m d. .. sua E. Emo: ?É um a Shaw -QE um 2 &Bwmv mãnãã mu: um : oümwmumogaua E n95 _ saum m_ . maãmñ Emümbmo Em» ou mõaoamapum E m 052m2 aco «nunka ma: .Hmummua moãowon_ . uma -Em x «chama um om: :m : :com m6 vacances_ Emo a mwaaãoom nas São _o OUmQ . ãhmonã o_ wma . .amam 935 ea um. ? um em: É cwioaâzuo ou mamona . ocwuaãü b: : @How ãoEEu a ovcoãm om -E _u wav moããomo_ ow ou: .SEU Em . mu . acto x omamao _m . . . Nvãaü aco «Regua -mo ? EE S ãEEoU . Eñãuümãm ocean B. ? Ewoãbmo abc Ebsco -no _mmuzbomoouaã . sm . É . cagar. S8 oÊoEHBS contém mon oc &Smxaa «TEU _uuomooâ . ovãoquãu moãâmo 2a Ewâmb D -mu m_ ou «Émoüceo às: : Haut mo . oamwzwamu 055m0 c: o HB -macaco CMLEO n: :mancha «hmm mucoünãou muãmãü : ukouaw -E um 2a uwàãnmu ocmzu owcmso _Em . mEÊE maüuzwamo m2 ow amomoãmüm m_ ãããmo . m movmmtã wommnmb mo_ moaoõ com . owãnnomzoo m> o_ om: oEoE _o a ãâmãu m 02o? o_ . Sowoã uma aucuuãã m ousou ou? _u . HOUUUOHÊ : m a ovuosm 2a o_ omãommxu «uma oumnoovm «x32 u_ 2a 2258 n: ou . õcommzu _m wav ovãuovücoo Ezãuoaoo 055.8 _o Ema mamã mo_ mmÉmÊ -. wõmxu ea wmzauãv m_ ownoãnmanã owawümoàa_ É um . moãmummy moÉtoÉE : ou ouEEo : m a uoãx: um Ema. -. São E mv 0.355 _u a nsânmhaum 2a _o : ou ? Cauã _o ao . cunha -mou _o : o Emo cwüamam : m ou 88 _u nã. 2:6 Em equação_ oEuE _u ao cmmumãomuv menu o: : mp5 E com. Sã _o no oãuzmoñ atoa -momaso oÉohomu _ou @E555 m_ cuuomoooa ouomãã muuowmwã: meu? mo_ . não . mmgpmãm ou coünaãoomv ouãwmv omãmu u: ou who m uma? ? mu owmnmb _ow uÊwE m_ wav 68.o . mãnmãm uv nona: : -amou . wmowamãoom mmãwmv uoüuummmañ ou ãÊomu : Qoããm m: : : o : uoocouoa om muwãoomu m2 DaEDEÉBãDMJ 050o ma» . oaumuv oacnbâ como: 2a muuüoãã uv mocnxuauwüumünsm oÉoEÊõn -um vêzes_ : oümomtmão mu_ . Bo . moaãwzv moãam_ ou . .moünâ ou . moñoamm um cmxomummmmmv E mu incomum» _S9 aco ammuaãumuv uam 93:3 ma_ ou NED . woman . abnouco oãozowm ? Emo ooEÊEov/ H um moaEmoa ovcmwg: : ãmmmnab 9a mmuomaum ma_ @uam 6.50 m om -Emo c: ou mãwuãbmu ou Eumuuouaaab m_ _BE mu ooomparw . . . .mac mo on oüwxuambmo cucoãüusmwgcu m 0553 ou omoooam não 05m , . . oãoãapoosoo oñoñ : no38 z 02.825 zm @.58 _ohcoo _o «semana E uma owãuayauã : uma: Romã 032a uma um : Boné 5 maxovmwazuyoou z mEowcwuwHE: .mBoIBcm mumomuã -cmmoãâ mm_ oucuñtomuuoh _mãumnwuuokmmuuã uma» É: m Rocco -um acusa um «Samuca amu ou . BUG _ou Eau a . mããmãã ucüâom m_ ao a momãüü mozããmu mo_ ao aumhcuu Emo oBÊm _ou Saci. m_ oãuubmõuoam m: ow noõmommm E uÉmÊw _m mau : nmquñ : :Em tomaram oãoummogovmwumoã: _momzwã . Eãmuuaoo uoãã
 22. 22. .ozoowu 'assumo sã: : _ou : comãmoamm II oEz , ... . . antena. uouocouãms_ . ..moagem ueuavaou n_ . .sacou 4» macaco. . ou S: _m 3822 23 o amount Ilulv : Samoa : m=_m›m às! . EN= uD< a . mocoíuou . mas › mmãmes¡ : :Em . acasos 2.. . : o_u_mo. _m_. u m_ › : oomãm m_ mu moEgnEmo mucooacou ma_ . .ooocoomm . mmvzacum mansão. . › nasua macgumãmmwaam_ mu_ 9.5.5 cmaso. . umoêamr. .. sesuaxug sguu sauogaegpaw . cmõammv o=8mm _ou coüscwwmznom II¡ 052 . .cana m_ . .caga . uuvñngxaov . o=ouwm l| | _o= oomm II 9:83 39a_ _ou coosãwenmm | | oEz mo=3=a< , .msããüouea mo. . . anacom . Loaâom SSUOPEIPQW . 23. oammuwm : maiô manage mu ou. .. _o e» moãmso no_ _mãmsq A» . umãmom . mausnvum mmãunov um_ › agua _ . mocaomímmeam. um_ . .nenem uamauoa. . smzmotã. à cmãmaaxc o= ouwm . Il . ...83 _ou coascommzaom Ia¡ DEZ ? É . otmaomam «Em aoüom E 588308 oEoo mp3 om Sono OBS ao ozoomo How oowomaaomoamoa m> -aaa ma: &Êwaoo oBmmon mo wav ã . màoommaom ? ao comum. _soam -ooo a_ àmaomuu a à>o= atuam . BUG ou ommo ao _omaomc ou om . ao ou aoüâawua ma: .m o comoaouaaañmàa ma: m whoauaoo «EEE a_ ou ocasamoa _o . mumomãaxm ooüom E . moñaoomo no> MED. .mmzo. »Eau ooÉouo no n58 m_ a wmiãaaoãm a wooaoânmmoa oo nom -Soon E «Em . aâomommaauw E «uma oaãou aa comecem . acham E Euro sa s? um owaaao _aoaoaãoaam 0583 aa no um . oãoãoüoomom oimommm . A 8ãoo>o Soon mama oãüãuooam _o uma m ozanwuaoo o= u 63:5 mm aEoom E _m . moàoomno mo_ ; oo -aoüaooa uuaoaãmaoaow¡ ooãaoowm o momaaoua, m8 oooE oho ao ooaaoESo . oÉuÉuÉuooam _o Sawoo um oâomü na m m3: o_ não -um amo owãau . baoomooam @mtu E : o uaaooãañoaoo : macumno um uam. ma_ com «Scam aÉoaoüEmmm Em comooa no mãoawnoo mau_ . Nmorõ @E onoaã oaaoêmooooam a: 8o -oaoo om 2a mwammow 8:58 aa E common ía: ou oawaam . São a oãmao _uoooaoêmtonãoo _o «hi8 aoüaatm a>oaa Emo B -ad msmoaamoa maaow @com . Sami m_ . aoüüoñxu 5:25 am . @woman onoo ao O m < ou uma: »Samoa mm. .. “MEQÉOÊ o>oaa a: oaomoum um oaêmo 8mm oomomnxm U a < ou h naum. woman ao na 055a: a: .amzmoo -ou m. mono? »amami 2a. hioaoomoãooom . woman ovãm causado não moãuw 2a manEBuo Sã? a 85a obo . a . a . O : o ooasmo _ 2a . A ? .03 woman ou ã 055m5 aa moãaüouam O m. 4 ou ãwoz
 23. 23. m _m .88 sauna”. _o Hm3d>0 . ãüozu u . aüãwã . .EÊUOE . mmãoenoam . Humana 050o «Nãmomao ow mombõuu mo_ emma_ mudou 5m _EMBU e mmwnnm -zoo «me Buumãpwoyã uEdmm mmüümbmu um ummüvcmumm _u . mwmãuã no68 ma: oEoo QÊNÉEOHQM ou omoooa oco_ moãuwcuwuo _m . .wowmuazzo muamñ me_ Eãmãou uERom 3m: 2a _Saem wmvrmvmom uv «E . uh m_ no . mobo mo_ zoo umwãpmmaommuu : m a omãâm _ou ? semana ozohmmov _o Hmuacbmu uamãum 2a SmÊ ou 955 E. mm . moÊoBo mo_ Humano? Ema mmEwoü oãmnummcoa ou 2:58 ma_ 0.58 oñznwoomuoã oãnuu _o E_ ou -S 05cm a omzpw _ou o ocEEm _uv . ..Em _â «uma E : u «vazão vmwãpmmmommug E ao “ommuuauaa _o ao . oãuuow _ou 22%, ?Em -mou OÉQÉHNÊOQEOQ oEoo OUMÊUOE _u ao . màumaumooo «MESES -Ea E : u . amxomãã : m . A web02. müavcoo E ow aoõmãomno m_ no m» . mooumtzon monica”. mo_ no m» @com um 025mm _o »em . mmonãzommu mmüüxbmo mam : amam mwamohmmuw n não? mwamwow 09mm: ouom umha EEE_ m_ mwauüãñ Sum mvmmummu mu u_ and no 028808 _o : m «amam m_ 05m _u _moàvmãw mouomwo @meu o: Emma . Não m: : ou mmnãàwc_ coaêmãà m_ mad . mwãmum “mãmom Eamon -n93 «A . noímãü E ou muaoüâaeu m2 : uouwww uma mmàamãozm mmwwoawnwu ma_ Hugo o . BEBÉ . .Hugo ou Ummagumma : m cmunocoo -ou 2a no oãm magia mo_ ou momãuua ou ototumou _o . Humana no Bmw o: ooüwamhmo ommnmãoaam _ou emos? , oq . OUNÊDQ . oonugrow -E aouowão : m m DDUOMQQ Hu «E88 . .mmüognbmo um àuubcm. . . .müwoãbmu ma_ ou om: _o @Eminem Em 3:05 : :Em wa_ : o z cucwzo 650o 32mm mama , omEos uv owotom em: : c: uÉmÊU movaãmnmn ou oãomãaqohuo _o no mesmas_ um casaca -ou _u um_ . mouÊmE muããom me_ Sã: «EB _u Bmunãcum ããà a mnmncoãoo um n38: owcmso . mwhm mama 025a mon: @uma mmvmn -E895 $568 ma_ ou oâuwumaumuu @touca m: u> om miwuswn -mo um mncamumcu E a oüoamoa muêomow moñhãüm ou comomüomov m_ m 058 ao 3,85m moÉumE um mmhãom mu_ owEÊSmLO . .E258 uma ao upãtomã_ _uma_ c: 5205355 E a n58 o_ 2a x moído ÉÉEHEEÍÊ -uEoE : em mmocwíommu wmmwâmbmo mu_ 2a ow moEubÉ . .manu mm . E58 o _maomüa 052m _o no muüznoamgmho 5m «tuga não” . n53. m_ um : oüãumam o mcwzüonm_cu. _ ou oEmEmooE _o Em uma . É Imñãcommu E ou : oñmõanm a_ EUÉMÊUH and ? Eamon 053 _u um mãuãaou ou : uma _T moüahmwzvoóu ou omoooã _m_ . . Fc . oomoÉ Nuzwrv -cnc . ..ãvoãoom usa mouã Humana uSQcoE . A : muummmhmm m_ . m müzuvcm» m: : socos w037i mou . mvmzoovmi «PS8 ao mo5müm> ow mcUmgoEooE m_ a coüauoxu É: oEou mwüãocm m_ um não -. auãmmou , E . Samoa um «ÊEDUÊO m_ ou oãuãããzpmuao É. . 55 -cancao um 03585 uv @comic um 2a ow moãuuumuuuoaa . A mou -Quaauaoo m3 ao Hummaoa «Em mmwaoñão 9:58 ma_ nham . nueva _ou oigmozmxo «Ewaxàmm OHUUNUHU> u: ouãàawmcoo muãnoãum muaoêxnnm -Samu a mmüamüu m mmvmuuouoo amam msmm musa : :$556 um. 05 -. não n: ao ? Em oamnõm ou among_ oãmwcmuuuoaa n: oãmñmo. -uwãopzm amamos. ? mamão um ma. uv mñaoüaou ou «E8 m4 . muzoümãü mmbo . a mñuwmamãh : m @Saem . Em _m vmwnnz : m . ñõzoaaãoo . v › 2292.3 amo ao «Magnum sw ãnoããou a mmmoüwumu ? uma E “maca . o . moÉUoE ou noümmã_ E uv o mouâuâow mmbo uv «tocamos m_ : u N>UUO_OU aoEmmÊümm m_ uv 62o qmaümã_ . um ou : :à m màãaaoâm ? una mGDuHHDEDÉm> . n, . mpãommu 2a motohxümumm o_ . no53 o: _numa_ em -mamão m_ oc : Bonanza m_ ou Àmoumzãop m2 wav HuUOEOUQH . m _mwuoã cmo 2a «Em mmnoEWncou 23.86 omãw 2a comum _ooümumbmu 05503 anmoauãa um oEco hswcumm_ _Swat «Hom . os oÊumÊu utoaov a: ãuuoãn a5: S_ m mOEÉÇDmDO _m . ..miícu um »na . awouabmw n: : uânãno wmv uam. .. ÊÍEEÊEEÉEEB
 24. 24. ma. . . .oaamaa _na muãnoü moaoau -. maãuãamuma ã omaoawamamm ua moESmu mo>o= a . ãaaaoñ oa . HM -E au . Eaaaoa a: au_ magnum : :m2 na @SÉ um 2a Em um @em . .têm mmcaãaav _nmamama_ mmzaaosooã ma: mama mau oa amamaümom S aco emana numca Sacco um 2a 05m Aoünmaãu ua oasmu a: ummmmaou wav ao @Emma uaaoaãíoaa 2a . ..omni ea HE -. Em aüauwmoma_ S au 058V onauaaoo _u uamoa maaaaaaomua wamu oa ozoaàmoa _na 52a E _mono ua oa: namo ao muamuomao ua . A m_ -QNSUCUHQM. ou muàzanum momuooaa maomâ moaawaoa mo_ ea E53 aq. . _adam wÉHaFaM @uma . .oaaoãaooaoo ua moramoommomoaw a: ua -mumom uma muaoñmmaumuamoa na omaamaoo. _o mu . acabou ab: . moEaaoa mo_ na uaauaaaummaa_ mu > mo>naÊ>u moããmu mo_ É oamaãõmoa Emo ummüaauaam _o 2a E «uma mamãaaãoaammu. mwE amamau> am ao namuowmam Fiona E ua mauauauba a . oaaaaoa uma am 295a E . É oaãüi «uma oorau -vamo oEaaoa aa ao ummüaaoamm _o wav amãumm 2a mammaaoauasu dam ua marco_ ma_ aaaaaoauam mwam mmaauma mmaawã »amam . , . moãmaa m2 au muamaaauooaamaoã m mwããmuuaooãuã mEuaBomEou ua . A momaowamauooaa m momaoüamo -caco ua moomaoommu mowaaaoa oa . n33 a OUN>UÉ . É 8mm . mano oa ma: manu ua moñoam muqmawmauñ . A mamw -Boaomoaa aco ouaoaañoaoo _ea obama. . _o . m aoñuaaoam a_ . . m @Em . mâonaam aanmmam mmho ao . momuuam amnaamu maamaümaa mmbo ao . momoâo a moõm 563mm mommu moazwaw ao 2a auooaoooa moEa mos 863m0 ua 035o : m . _ m oaaaao EU ma: namo ma mmüauaoba ma_ ao acõãauaamaaaw am mbauaoao mana_ . .comu maamaaumxm mm_ ma . aeãm m mãwuawamo ma_ ua omuãmo _m . mmoüwommmu mount : . -ESE m2 ao Samoa _o Saca. ua amBmoooa E ao anemia_ 2a mo_ o . muãuoaow momoooaa ãawmao_ auaomoam 2a moscada _ãauEmaoo naum m_ uuuaua_ 2a mmaoümaaxoamm mea moaaãaaooau mmàzawoo moaãampma ãmomau ua sua um oaamau. .. . mmmoaq HSE _zowãmmo maoaawumuãa_ m_ na v2.8 E : m . aazmxna . aÊômu E : m Lmaamxñx ao omamo_ actuam «EB 2mm a 9:2 ao mmaâmaomm_ mad . .mmmaoaaüxo aom oa oa -a momaumn. aom momaoaammmh mommm . omauaaãmawm na momoooam m2 na : Em m cao . mmannmumã m2 ea mwãb m mu oa: nmowãauaa_ m9 -. Emma . aswom momaoaom #resumo S m mumamua: ua : aaa: _u au . ash -maoo actuam moEa mo_ uam mãwomabmo ma_ . awamagã 3mm 3_ . .aummog a Momamomv . ..Eaowmmo acümo -sao m_ ao m ãaomomoo> acümuaam m_ ao . mtu _o ao m aoaamomaaou E ao . Soauü E ao . A _Nasua_ E ao . aEommE na m2 ao m muuwãuãa_ na mamão m2 ao . naming ao mumaãa_ oa amam. . _o uamua moa -Baum mo_ na mma? m3 mamã: Bauaammaum _u cad mama oamnnmm? -E m oañoaoooa . Hom @sua oàmmuaau mãmawoã _u cao_ 2a m moh -omoa na oa: São m moaoaau omàñãõ m umhaaa mamã . amava ou amaüamno E 2a . oaaowaaamaum gonna: oauamvau. ; Emüaauamm cao. 2a maaoaaaaou um 2a oaaomoã omamaaamaua _o . azohamua SÉ Eauíaõ _m . moamõa mma. . mc_ . oaaaumm sa . oaaou , moaaaaã oa Ficava ma: Sam oamãumoa «Emawoaa a: mu oa w . _mmo_mwp_ mmmou m2 oamaaaoa &à; um 2a oa mmammoa ooaoaaoo wav «E . numca. a: mo oZ . .Caiua nã: oaamau. .mama mamou na oamwamu ma_ . mmwoñ a: a a? ? «nona um u: : omaõ a: mu oa camião uam. . . omauaammamm É ãnohãmua . ea Eãsuüaao a: um amaumaopmau m_ um FaÉÉmoo Aêãautxab ao andam: auwaog N» xuaamum oiauagam . . mamhau amo and _Scam . A awaomaua aoõmaaã> m amanñamaommua . ma @Mão m_ aou moaommmoma . ou não_ E auuoaoium cas oSom . A 8.5
 25. 25. a oZ caso odtuau pa 12s2d 'oL asmmwgsg 'a uçqu| do ep mgqmag 'g WEWWU! 13195 'L map un msng 'g UOPBOHCB B"" ¡BHNJEI 'S v @sem aun 1a1ede1d 'e cypmsa un mansa 'z ueLuexa un JBJEdaJd 'L . Qu Z oHvmaUv 535o um wav aco mmuumbomomão m2 ow aoümowmmauàa m_ moEu> . mamae maubmoa ma: na «Gautama 2 maü. .oñmaao um 2a E ao awñmaam E oa m «Em -como com: um 2a a8 O>UO_. DO _ea cmoommoa mama mnoamoa ma: mac . omauaamaoauaaaou _o Aoaümmamv 2553,. . Hanzo _ou mma/ m.: m um -auEãSo ambmoaa_ . moommouamo momxomaou ao 003m5 : m m «E62 ao oumwwawammu omauaiuoaou _u @Bom aoümwummãaa am ao hmm . Hama . -mu amami . omaoaoã _oaomsê Naammzg . A n83 . n83 . mummüaaoama mo>uaa mo_ oEmaa _u ao aSEoã OÊÊOU uma au mamnamuaw «sua E . A oommumamu capim a: ao atacava? 99mm om uam o_ 9a oaoE na , anão uma au ummnzuaommm : m ua ooaoaaoaaomau _o mamona 8mm each . mmmaã -Boat mowmã ao mmanmmn oa . A muãmaau muacüuuzmxu ãaaaaom ao amammnma ammmuãamã : mamãe . amaoãoam aco como a Gm>05 2a acümumbmmñ. m amaoantomommo oa momouoam mo_ ao «Bachman a_ au @E035 mo _mau o_ . moaaãoam mommã m oaauãaumm momauaaü . .caco mam . EÊEamE «aa amanhã . musa aoauu motuaxu mou_ Amm . ooaoÉNoamwõoMV . ..oaâouaouauaam moauE . A oaãaoaawmam mama mQmu na. oaauaañoaou _o oaaâm . omaaaoa uma au moã>oa mo_ oa a_ a3.. . umaoaoaoo a mamão: : nmmwooaa . mamã mwñ mogaoaaaouoaa . A momãzmuuaoo momamaaüoaou oa «M3223 ma: aoaou 6.8» . muÊoom m mmutmamE muaoüamoaoo . .mmoaümuaoü . . -. x38 . obaaaa . naãtomov Baaaoa a: ao motumxo mod: afeuomad un e1qos1aq2s 212d 211216013 'L .9 . MW WM OB »m W. mm M. O U m. . 1. E ogdmd 2u121t3a1d un 46319 212d N_ sp uma 'g cmd un 12upoo 212d mma 'g ema; un 1apúa1ua 212d amadas 'y ' esep uammsgp 212d omudea 'e "SGIMBP e 1apua¡2 ou 'opguawoo gap ¡enuao o¡ mdea 'g dsap1ea1 'L 'awawqepwedns A esyd ap 1991 'm 'sosaans 12dgonu2 '012191 ¡ep uçpeuuowg a|1eue¡e1 'wenuaauoa 's 'seuewoyuoo 212d Snap¡ s2|12zu2ns| A 'espd ap 1391 '9 'mzyowaw A 1apua1dLuoo 'o1p2dsap1aa1 1 'eqaasnq as anb 3¡ enb uçga2uuo1u; 52111 1auays1 u¡s : sua ep1aa1 'g 'sosed su¡ 12zuo1uau1 'opedsep 139-¡ 'g 'ampq B|1geds1 sem: J9A|0A 'opedsap 1991 'y 'awauuauogoowa asmaudtug 'emiposa ap Í omse 1a mzneue *omuquoo 19 uoo 00111101419 'z euuqug un 1gquosa 212d ouwjw 'z 'epenuanuoo euuo¡ ap A ogoe _ 931mm 3P 01x31. 'l eamre¡ ap 13139129 - (me/ un 1931) sqdwafg ("mad 19m) onnelqo 'esjeôouawmme *mpmse ep seoguoa¡ 12e¡du1a 3 3m. ÊEEEEUUÚÍIÍÍIÍ! IEÍE. I.IIIIEEEBB. EBH
 26. 26. 0 00. .00:0:0.0000L0:= E00 0 000000000000005 00000000000 . 0000000500 000000 00000 . A L:000.005w05: 0: 0: 00000000 0: 0000505 0:: 0000000 00:00:00. 00000000 00: 00 00000000000 . 00000550000 00000 00: 0.000 00000000500 0000000: 000000 020000 00000000000 00 00 00000.00 00: 0 .000 005000030 00.00.0500 00 00000000000 . L. _00 00000000000 0: 00 002000 0 005m: 0000 00m: 00:0 000000000 0: 0000.00 000000000.: 0000000 00 030000000 : m: .0.:000.000.0:0 0000 0055000 0000: 00000 -0000 000 090050 0:0 00:0 000o: 05000000 055000 0 0000000000 0000000 00 00:0 50000000 0000000: 0500 .000:w0:00o005 000000000: -500 0000000 00:0 0005 0505 :00 .00000000. 00 0000000000: 0: 005 -00: 0: 00 0000 :0 00 0500 .0000 00m: 00000100000 630050 0:0 00000 00:00.20 00: 000 00005000 000 00:0 0000000000500 0000000 00:0 00 000000000 00 00:0 0000002000 00: 00 .000005000000 0000000 0000000 00 .00 0000050000000: 00:00 00000500: 00000 00005000000 00000000 00: 00 000000000505500 0: .000 00000000000 00 0000050000000 000 00000: 00 00000 0000030 00 00:0 00: 0000000 00:00:00 0.00 00350 00 L005000000w 00.00: o .000 0 000000000 000 00 000000 0:0 000000 00: 00000000 0000: 00050000 00: 000000000 -000 00:0 0000000050 00: 000: 0000050000000: 00000.0 :000000 00000 -05 00: 0000000000 000 000m: 020000 00000500000 :0 0000.0000 0005 000 00 0000000000 A. _000000000N00.. 0000000000 00 00:0 00.0050 00:00.00 00 00000000 0.000: .0000500000 :00 0000000000 0000000000: 00100000500 0005000 0o: 00:0 00000000 00:0 000000000 000 0000000 00: 00000000 00000.00 00 60000000 005000: :0 00 00500 0500 20000000030 00350 00 .0000000 000005 00 00 0000000000 0:00:00 :0 00:0 00000000 60350 80:50 00 : P00 000005 00 0002000000 0000000 0.0 0005000 001:: ,00000000000 000000.5:00000 0000000000 00 00000 00 005500 .0000:0:000 000 03:00 00 00:0 00:00:00 0 00:3 -m0 00000000 0050: 00:0 00000005 000500000 0000000000000 000 05:00._ 00 00:0 :0 00 0000050000 00500 00 00 000:? 00 00:0 00: 0 000000000 0000000000 00050: 000000000000000 35:00:00: 0o. : .000005000000 :00 00000050 000300000 00: 0: 00>0 -.000000005 0000000000000: 0000000000 0000.0000 00: 00 0000000.: 00: 00 00000000 000 00 00000000 0: 05000000 0500 0000000: 005m: 00:0: . Q0500 0000 0000003000 00: 00:0 0000000 00: 00 003 . 000000000 000000005 050 50 .00005 0000000000 0023000000 0 00000000 00:00 :0 00:0 00000500000: :00 00000000 0 00000000050 : ,000 00000000000: 0: 000000500 0 00.00% -00 .00000 00: 00000000 00000500000: 00000500 020050000: . E0058 00000500000 :00 000000000 0000000000: 000050:: 00: 0000000000 0000000000 0: 00 0000000000000 0000000 0000050000000 :0 00:00:00 -0:> 00000000 : ,000 0000000: 0 :000000000 0.00000: 00 000000000 .00 -00000 0 :000 0:00:00 00 00350: 00000500 00005500000 00 000a 000000 05300000 00: 00:. 000005 00:0 0050000 0050000: .00000000000 00 0000000: 00: o0000005::0o.000 00:00: 05000 00 000000000 0000000 00: 00000000 00:0 00:00:00 00 00m: 0000005 0000000000000 00 00000000900 000 005000 :0 000000 500000000: 00 . 00005000000: 0000000000050 00 05005.00: : m .0:000L0000n: 00>00m 00 0>000w00 000000000000005 0: 00 0000000: 00 0: 0000: 00 0800000 -00 00 000m: 0m: 00000m: 0:0 0000000000.: 00: 00 00007: 0000 0.00000: -E 00 05000000 :0 00 .0000000000 000000000 00005000000 :00 00000 000w 00000:: :n:0: 00: 0000000 00:0 000000000 0: 60000: 00 00m: . _ . Ago: 000001: 0o. : 0000.00: . ..0000000050 00000000> 00 00003000 00505000: 0000 000000 00 000000 055000 0000 00 000050 :0 00 0:00 0050000 0 000.0 000 .00>:0 0 00000500 000. 0000000: 00005000000 :00 0000000000000 0: 0 00000200 00000505: 00000000 00:0000L00:0 05000 00 60005000000 00 0.000›00000:00 0005500 00 000000 00000 00000000000 :00 0:00:00 :0 00:0 0050000.. 000a: L: .m 000m: .00060000000 0000000000 00 0050.0 ¡00 .0900500005 00005000000 DU 0000050000000: «U : :O 00:0 0200000_ -00 000000000 0500 00 0200000000 00 00000500000 :00 0000000000: 00: 00:0 00000000 00:00:00 0000005000200 00: 00 0000003:
 27. 27. _ . oezuuzõozoo uma . m mouêommmm meigo: zm míwmeãemm m5? oâbàõ . Var. uma», .. , EHIIEEEEEEIIIEBIEEBIEIEEEEEEEEBH
 28. 28. -n35 oEoo Bzwãüaaaouaw : avião om nã. «owwãüaã E . A 0.939: _ow ommu _u : o . W293 uãuaãüonmmo mo usa o_ . Hmcâuooa $225 mo meu» »uma GOÉÃDUÊ E vmwmmou : a ea . mooÉawo -mou 8386 ou OUOE a mcàãno 8.3 ? mamã moãmruom - . muãuammo a moàãã -. Eau mâmvoã 315 comumãoma: ou uoüaààv mu mouoE . . andam -m2 _mv oãoããucoãwaaw ; Scam COMUMUMQDEOU ou move. : . . moãüom mocuãomuw m2 ow GOMBHDHEBQM ou moUoE . an? 3 ou mucoünamumpbmã m2 n 0505230 -não . moããumm woaoãoaou me_ a uoaumãvwoyam oo mouoã . “C0 mDHDUu -mamão dawn: um woman m2 2a woman um 2a uãmom opcmuzmonoum _nana as . mono mv ou: «uma mou movâzomâ moããuãavuooam mov -anão m2 m m moowwzãkmoam mooücc m2 . a mozowcwwãum . ãñoomo a ãñoomouam 22o _u ao acusam moãowom mar B: -amou São uv muãüãauã mmüuambwu m2 com mwãau monau> ? à
 29. 29. ma. HBEEEEEBB maa wmooamnowmãow . mwEwmxw mwaomwwmmwmmawã mwwowwm Nam mwãt -omawm mã> mw_ Bawaãwawmaommw wwmmãw omwavwm 05a _m_ . .mwwmuwww . mwwtwmw . mwãwo mwa -oUmoÉaEoo _em mmumtomw . mwho : ou mowmawamwmmãoo mwm wowam wav wÉÉEwmwwmE_ aomomêoma_ wo Saw. : . wma mw ^o>m> . Em oEow 0525 am wo wwawEmwawawRw à 050m5 _ow : wwããwmwo ma_ &BÉMMQQ . .owumuwmmw wãamawm mw ãaaaoo . .. ãwawãtwmxw . . mmmwwomam Hmmaabom . . àwaawwmm . . mwaomwaam mam m mwwãm m3 . awwocowwm . .. aaomwwmwm . . ããwmmo . _axowmwwwm @wow w_ womwu . mmzw wo mwaawã . wmawmmoamw awwwam momma m0_ wav lowcaawmw owawaamwoa -ow a. . mwawmawaí¡ mmmmwwwhmw mwmawmawmm mw_ . ãmwãamaw moãwoom . mwmpmaommã momwawwm m0_ m _aomwwawmm E . mozwwmwo me_ w «mucosa -aow aowwww wa ommaw aa mw wmmwawamw «aa wav moaawwwowww _m . . mwav . .oww wwawwoh -waa E mwwaommww _w . owwmmmaww wo mwawwww wo awmwwmmwwa_ E as: -admom aow mwwaomaw ww>. wav awaw: omaaaoo _wo mwwmmwwmmw Em -wwmbmw mma_ . oawwa : a wa amaãwmaww m_ wc aomwwwmww m_ m mapas_ -oõmmm waaüwm moa mwmwmawwz mwmwawmu mu_ wc oÉEmw _m_ . .owumaww. ommavw 050w awawuno mwmwwmmw mmho wav o_ . mwmwnwm wo aomwwmawaw S. aow . ooãwawawwmmãow o ouawmawumam . ozobwmwa monza am w omaambmw _w . A mo>m> mwmwm mobo ou _w m oãmmamwwo oh -mwaa wo wmawmww a mw @Emma m. : wa o>uw. _no _w wav . awEowww moãwn -wa . .waawm m 32m. . 0 . .aoüsawaaã m_ wo wawmwã. . 050w momaã awa -oBawE «mam _w aw awmohwmwo wm wav mwowãàwww mu_ wavaa< . ÉS wc @mando m_ àwomwã «Ham aomwwwwmnoã am . A wwmw wc moüwnmwa aomwwãwmwmm m_ . wÉwBaaw E aoüwwmwow ww mwmmwa wwmwomomn comuna E wwawãwàxwuww wwoawwmãow ozmomomm 050w awmanaa awawu owwm . Em aa wo o HUSE: aa wa wmawwabmw m_ . âmww wa w_ o àwmmmmmw wa mw_ 050o mwmwmmãow mui : om mwmwwwaamw mÊO . wmoawwmmxw am maznzmom wav 0585 _w mwwoaowwm 5mm : wwmmãw mw_ wav . mwawaaaw mwmowmmw mão aow moEFamEow mw_ . Iãaomwwmww . Hwwcwmno 050w¡ moãwãaomwawã wav mEwECm mam_ . wmwwmmw oE -o. w ãmaomwm . A moaamàwa_ 050w Emmmnam «ãm moãaamwvw awaanwm moa wav mãwaaaow wwawãwwawmomaow . aEamw mãm mwmw. ? mwaüom mw_ wwaawmmEow mw mwanmmwmmw mSmw wa oãawmw _wa 0>. aw. _no _w owaww aw . owmwwmomp o_ : ou aoüwmaoaí Sami awawu wav m3 : om mwawuawnz mmmwawõ ma_ wa «www _w . au mñwwmabmm . moEmaa mo_ wa wotwwa_ _w mwmwaw. .mommãw mo_ waaw wwwmaw wo mmawwü ma_ w wmãwwhww loamammwã_ oavmaw obmwaa mw¡ wav o_ . mmaw mwãwwmmm mo_ ãmoawmw m mw wo moaàwmmmwo moEwoom wav aw wÉUwE m_ aw wwawEwmwa_ wm wwawamwmwã E m wmwamawm _wo owuwãwwwm . Emmy wmw owãnamw Em AN» _i_ . .xwmamwmv . .mwmoawwmm -CE mwtwwwã. . 050w . mowawacmwoaow. mobowo omwmãwm E mowawE
 30. 30. .Sw . wmwmwaw ww mwwwwam mw_aum_w mw_ whaw . mwmomwwwã o_ mow -w. _.wm wbaw o_mEw_. w . sw _mãwawmwhw mw_ w o_ mwwawüãwm mw_ . w awwowww wav mwwwawãwm mw___. _m owawãmomaoo . mwooüwaàm o mowwmpo mobo ao» mw_mo_waw . woman wmwm : oõwuwmãoo m_ . ko _wwhawawaw wm mw__w whom_ . mwo. .wwmw awzamwm mwaoüwacoma_ mw_ nw_awa_> ww mwwoawaow mw1_ uozomuêwü . ..moãwmwz ~^ wwawm wB . wmwaoÉawo w_ w Sam. . _mw__. w_ww Em . _wwao. a 0ww_wm aa awwwbo wwowãawwwaww Ewwwm _w uouwww: oEow moawwwaam . wwm mw_ owawaw _m< . mwooõow mam w wwmãwm . mowtwmww . mw_w_oawmw : wwwwüaoo wav mowww mo_ : ou . .mwaoãwz ww ao_wwmonw_w wwñww w_ mw aoüwãwmno ww wwwüwmww w_ wbaow wmwmo wav wowwwm obO . _wam. _> cwwwE_ w_ ww wmwwawm w_ mwh mwzaoo awwwav wav mw>umww -Emowm . mw_waw>_> w . o mwaoüwabommawb awwa_w wav mw_ w . mw_wam_> oa mwaoüwãwoma_ mw_ w wãwwawmmãw awwwwxw mowwwmmw mowwBo w mowüwmww mw_wam_> mowww mo_ wmwãwwwom ozw M55 am_ , aonowãwmno ww mwwawam mwEww mw_ ww mwwawwwwwmowm mw_ wEom mw_wam_> mwaoüwã momw_ mw_ awaww wav wñowaüaowwwm w_ mw wowwwm wwEtm : D . wwwüwmwu w__w_w whaow awmwmo wav mwwowwwm awEww mo__w om_ @w . .Em m owwwow . . ao_owwo>w woüwwmom am m wwwavmwn wmw awâmowm wav mwüwwwh -mw awwonmw wm 050w . mw . wwwnwww w_ ww mowww momomwEaa . awwüowa -wã m wwwawww wmwm wwwBwmww : wow: mew: : mo_ momw m m0_ wwmww wav moãwãwmno wma_ aw wwwumwwm aoüwwumwãa_ waa am_ . awüwãwomã ww wwwavmwn w_ aw wwwwwnnww con. -awww w_ wwwam wav. _wmwm _w owawüoaooww _A Aawüwãwmno mwãtm w_ aw wwopñw wav mwcoÊmomam wwnowmamonvwawm wwawãwwowww . ww> . .awmno w owaw_>_o> . mwwaw>w_w_ mwwoa mw_ owawao_wuw_wm . mowwawm m2 _ o mo_ mowo_ aow mowww owawüowwm_ wãwmpo oEow m Amowwwmw momw ww mwaoüwêommawwu_ mw_ _oEmE_ mm w . mwEww wo_ w . mw_w_w_. __tw ~^ mw_ -wwawwa mo_awEw_w mam n00 omwwã _ww mowwwmw m0__ wãwmno wav ow . awüawwwuaw wwow>w 05a _w awwoowwmw wwmw am _uawma_ wwww w_ ow mwüwawamw ww awüwabmaow w_ ww 05H30 _ww wtwm mw . .oãwmao wm oãowwwaom mwmowm. . w . .awüwãwmao w_ wwwwa. . ww &wmww _m_ . awüwauomã w>waa w_ ww N>ÊIHWOU : Em -wmmww waa w 0 owamã _ww aoõwwawwâmwww o awüwzmãw waa w mw> -w__ wwwam wav o_ . oâwwm wEwavmw _w aco mwüwwmwaooa_ BmwuEwE . www o>waa _w wav w_n__mom mm_ . oãwãaooaow ww mwãwavmw 0 mwwww mwmw aw . .mw_owaw_oaw. . mwaoüwãwomo_ mw>waa mw_ wwwwmwwwa_ . ow . ww o>waw _w mw_n_w_awa_> _A mwwotwwaw mwõawuwmww ww wwomm_w ou -. E _w owawau . mwüwwamamw awzwãwm wav mwmw_w o mo_wwo8 aw com -a_wa_ w_ Hom awB o . waomüw wav mw_ ww mwaoüwãwoma_ mwwotwwaw wow mwmwowwaw ww obawaoaw _w Hom www_ . mwwwaomwwm moaaamw_ aw wtwwãwwmww woman oEa _w awõwacomc_ waa wwwwmmwwwo_ _< . aoÊwwmm woawã ww mw_ wm o awumãw wm . aww_m_m. _w> . _w wm mowww mo_ . wwazao w_ ww mowoawowm mowawãahma_ o mwwÊww_ ow -w_mwaw wm o mobo sw www_wwE Bmw awüwãwmwo w_ owawau . .wwawEwEaE awmawãmwowwwm wm. wav moàtawoo m moàwwwmwmwwawaomãow wawü amxowãmoã ww_ . wwowm -aowowaw _w aw wwwaww wav o_ . wwwawwww wwwam w_ o wwawwaw w_ wav wwoaowww . mwEwww omwm . wmaoowwm w_ Bmw wavwom awüwadm w_ ow . . wwmmã_ wm 05a _w wmwüwawamw ww awüuwwa_ wwmonw owawaU . mowwwEEw moÉwwEwwwowm mo_ wBom Hwmawm _w . m owwãwmno o_ ww. aw_www_. __aw_mwm w_ . mowawEÊma_ o mwaomwwm ww awwwwwwwã waa . aÉoww w_ aw wmwüwawwmw ww awwwawwa_ waa , . _waomam wav . wwãwmno ww wwwmwnzww wwwwmuow w_ ww_aw_m. wm owowaw 0.535,3 mwE wEo_ wm ow_mEw wmw owwm . Êwwww o_ . n _wam_> o_ ww wwwmmw w_ www: owmwwwwmmww w> wm, wav _Bow_ _ww a owmaw _ww mowwwwm, mo_ ww _Scam_ w_wawa_waowwmm
 31. 31. . Ê. . moñmotpmn mommo_ mo_ ou oouommmam m5 -ommmm _o : o mmooonoaxo : m ao mmomm om oouwnmnmbo_ ow _mm -o. _o mmom: ovmãmo o_ oo mouomãom mmamo m_ oo commoho m_ . maximum : m mnmmomm Eoov mo _omo oo -somou. Emo om mao mama . no57 ou , Éwm oommñmn momo om mov ou @nom . HSE mzmoooo om wow oo oooooo om: : _o _momcmou oomomnnm m: : : o moomooooom 2a _m5 como_ _oo oomommhoo _o . _mommaooo mov ow mo>mb m mtmm : S32: ; Sama oÊomozm m_ m mNEmEoom . oommommoo . omooímooo omom oEoo maozomomm oommmomomm: 05: mov ommo _o : o xmm< _ . oomnmooom o: 2 mm -omoooo om ooo _o oomoo _maoü oomommowa o: comomobomo_ m>o= o momo m oimc m oomoâbooo : Bomãmomom m_ oo : Eommnmsmxooooo m_ . .mmmmñ ou moooouoüoooooo Ho . comomooooaomm m_ ond moEÉo> -om mommtomoom moommmomamomno ooo mommo mo_ ooomoooüooü . moEompo comomêowo_ m_ oo . SÉ -oia ooEEo u: _Em momovmoãu_ o mobmüom oo ooÉEo _o . m mmàm mzoo> o ommmom _o . . oomãomno o_ oo owmooooo oombooom _o . .mmtowoomo : o somommmmomm_ m_ ou oomomoammxn» m_ . .ooFmomon o_ ou _mmomãom o _mümmmo oâomomp: m_ . qmommãmoocoo moooo oo uoümobomooo m_ . _oEoo momãooo oo mmcoüoomo_ ooEEo _o ooomnm ozv o_ moHmSmÉo moooüuã m moumoommo moooü -com mmmo oo ommm _o mmoooã om moHmÉomo momm mo_ um . moHmÊomooE mo_ ou oÊxoE ozohmmoo ou moom m_ ao mmmo MÊOEME ou . A Emo -zoom ou mmüommbmo oo ooEEo _o 2a Hmmoom m m5: mo: 8mm . .amzomosmxo : m oo oEoo Bom oo Sumo . omooãmomsooom momocmmoo m 239 mm -E m_ m momaomooao momâoo ooo mmmmo ao : mamooac oío ouoE ou mm_ -Soa mm_ moEmBEmo : omomoãoaoo m _moEmFo mo_ não mmnmmo mm_ m mmmoHom mm_ oo momâoo mo_ ooo ao oomE mBmn om ooo Emmom E095 -oo mmmoãmom : m mmomaxo _m Aãñmmv mão m: : ommmnão Em . mimo mm_ oo momoouomãzmmon mo_ mo. ? mo_ o mocmã mm_ ooo : :wom oã om -ooaooü moosoooo moD . mmoo 322_ m_ mpmmmo ooooo . moEooomoo _m momEooo 2a omtomom mono . A mmmmo mm_ mo>oE m mooomâ ooo mnmm -Sm mo_ om . mÉm mmmo ma: :o muco moâom mu: m 3mm mmmo ma: no ? um monzom mu: :mnmummow momm 3m ou mommo mo_ mpoãa ma: :m . @mama m mo_ oo . mimo m . oÉoEmmmHo um Bom . moum v m m ao oomomooã m_ OMUUHOÊNH o: ommnmb ou mmmoã mm_ ou matam: ooümêowooo m_ : oo ooooaommoo . momommmãoo mo_ oo : oümomãoo mo mooomoumc mmmo 556mm mo# 2a moãouãvoooã mmmooow Não mmmo . oooomãoo : mbmoaã mommo mooowã : o m Amomnãoo mo_ ou moon How. mmE ou moomzzmom mmobm mÊm oo. momommmãoo msm oo : comarcas mc oomomãomc_ oo aâooooom m momomãomno ou wmEommmo smmmommamã moHmEomooE mowao moãmuu momo cmãomno osc o_ ou momoom Hmmcmw ooo m moEm> o_ 2a ou omÉm _o oÉm o ozsom _o Bm moBÊm< mmotoãmmoã mu: :o ommm mo -mo om aomomão m_ mu? oo 22o E: oo moÉoEoE mo_ 53m oaãob common _m . .zona moãm ; moonãoo : Eomoã: m_ . ooo . ozobmmoo _odmznowmo o oooomozmm 2a moümooomo . z. ou mono_ . Em. como_ _zaomamo : Eomoã: m_ . .Bo . zoümnwm ou o omomom oo mÉomÊm oo motoommñmoo mount . mmmêom mm_ ou movmoom _ozêwmE mu: mmovmãozr, mowmmm 8m 05:2_ . .Éowznzovue : B ou : Éotmzoocoooo _o . .ooo . mommmw . m mooüñm . mooüooom momooãmm . mooommmm . A mmm: : _oñãomo mon . moumtooommmo ma: ao momooãàowo : mom , UD? mOÊoEBo mo_ mOUOH QUEM $920 ou. oÉo_E_oo_am«mo _o BEGEEEEÉEEIIIIBIIIEIIIIEIIEEUEBB
 32. 32. .màmãoomxo . wuãmouso »um . ãooõom : m àzmuuoo «uma mooomno mobo : woman moEmÉL_ mono owozn_ . ou o @Sc _m Quan? «ao 2mm _o 2mm . ..DE mo momozmmoo : m . wãmmm mão moããcnwoom mo_ m . amam . mm oooÉo ooo moEÊmoE mo_ . como ooo uvas os ao _n55 oo mago_ -no Bucha ou mmüaoiomxo mmaawã oo amoo_ . momw m oo mem: : mo_ o Mm _omoãnmoom m_ ou _o oxânmuoo o_ ooãmomooc_ 035o? :D . wmvrmãwou amo . ..amante 2a mozonnu ma_ . mon monuãcnwoom moEocom 3.59._ 8:25. : o o anão: . ozono. mansão :2oa_. =w› Em atuou om cano: :o comuna . a _com mouoüooâu mmmm . udoaonoomooo m «msmo ohco 235.» _ou oãouumoocoooo _o ooo . o> 2a como: 9a mmzozvm . Romano oEoo . ao _ou oocoêoozoo obmozn no . âmago Sum mwooÉ_ oo mmãow -na SÉEHB m. mãos mou ooaowãmmmmom _oo mocoÉoobo moQ . o,_nE: oFõ. oc_ o: : Eno oca . Simão oÉouEoocoo c: oooÉwom . o> . umonmxo o_ m oÊmEomoo o_ obao SwmmE m_ mo oooawoã «A . ÊEÊMMÊ . ..ooo . NHEWHE mu: .amoo É: ~o> m_ m oouÉnEL mono: Bâmon mo oEoUo . EOHMMUDÉQ mono 2a ãñãomo _oo mmoumbooomão ma_ mãoammo omo : o : oooooo à mamão mo_ move. 5G m: : oo moBoPamo S ou «Eoíomo E_ mo_ . ombmoã Hoowozq . mmoommnzoLcmzouomoomno : m m umooooã 2a E -um mofo oo 09.5% São m . Em m5. _moooü ou moãñãomo moãcmn. oo motmm oo ooaowüwooaoooo _oo @com ouoâ momonmoom @ED L . moooBo a mooom mobo ow oããmo É . õonowcmxo ovos_ ommo . nooumãh _M o o . . moeaa. .m2 oo müaovaomow «n35 E animo , oia como Razão 2a comuna» E . HOUOCOUQH . mmmoo ma_ oo mooãm mu_ ooconãmomonãã . amcmo_. z.. __ L _com moomoããoooom momm . moÊÉwoo mOHUCUEUD count o_ 2a moononnowoooom co @É . omo Hmêowwãh ou «Ébbm . mooàa mam 355m não motãcoãmoo mo . .canon 5a. _ com oEoo oooouoo ãomzn o nã. : mo_ moEc mo_ ou moÉüoExo @É m_ . coãouam om mouoñuã mamo 2a «Em cosmo: : om 2a mmoãoãamo mu_ ou . A _aa -Eno om _m no oav mooomonã E ou moooou Boom ohoãuoo oooBo _oo omãmo : D . oooBo o Hom omo oo mmtozouou mãoc m. : mmvBUoomm -mov common komo: cooosm m noEEomo ao . amos ma: oo omãES L _o . oooEo E. . oomoünã Emo 2a : ou Erosão É mowxoãomozo . H5 . Hom coooâ mommo mo_ oo aoõaoom o_ common: Em: oaw mooooomm -no mo_ omo . Em . Ewãmo no mocoEoaoom o mooom mo_ ou . .oüooxo 8 -oommm _o ao oomuxoão: om oomouoã E oÉoEoE Bmo somam . mowàBoZ mmüuoÕ ma_ ãovzomo ea moaoãom_ -ou mo_ oo màomtomow ommm m_ co ooomwãã bzwom moEooom mozomozak mau a müfum m5 . .ooezoooü . moÉoom mocoüaaom . EoEom E oomoo . .ashmuoo Ema Êmooou 05a _o os. . mmaomsooooaa m_ àÉã m ousou 2a uomomwo ou oãonuucom u: «Eoãtomxo om . acionou ooñmazm S_ -. .mic m omãUomm : ouoã o: 9a . Amomxoo ou Õ mmomNzmãaoÉou -mou mmÉSmm E. ..? ovñ om os? _o oo ootowãonozm coEmxo m: :o L oEoo . ãomma . oo moñomomã com mãwoãhmo mSmo oocmzu . zoümãcowâ m_ oo 85% -zoo _o ãoãawioo oznzom momLSooo monza ou ooEEo _m
 33. 33. OJ m2 ow omnswco_ _m_ . moãomãmooaoo mommo ãmoãxo om 2a ao »Em ão_ E ovmãoo? «omo oocunoõ omoâooommm _o : o mooüwmobmo mom -Boom mo_ o como. . no Looüâom mommo ou moooommm mo_ ou 95 oommãommo mxaausà É LuEEoQ . oomwwxowomoã . SME . oo coooào oío moooüãommxo ou . mooo> mamona_ Sab om @no58 ao 22_ . muda mmbmozm oo oãomãmmão oomm: mo zãmooãtomxo. . 05H53 _m . mBooE mmmomo ? E oo mãoaomo ma_ o Hmmomwi oooâ oomucomo . Spam _ou mswommhmo oEoo : mxommuomatomxo m1_ L L . E256 E moon oeõBm ozwmm mSoSoE _o com m ooümomtm; ou mmvmoo mâwü Bauman oommonño Ê oommmoomo ommonãoouoo _m . mooom mon B: : -moon mom «uma mmnoam momo>om ow omooE É mommmmbnoo Hom onou L onoñcuom o: ãonmxo ea QuE _o _â ovucumcoo mtooo ou Lumzoãmkomkü . mohxoomo mo_ co ãmnãim? mamona Bâmcm mo 2a . momoñãoo ? E . moããoã moomwãnon oo omobmmoo _o @mas sua . ..camara o Bhnüomov oo nã_ om 85: oo . oEoÉo _oo oÉoÊ -Sacco _ou @mommo _m_ 595m0 ooummomâ oEoÉãmuoa GD . omoozm omo oo : onõawoã m_ : o momããñm o_ -cocãmoooooox, m2 com mano oo mouoüoamnãoo mí. o . mão . ot momwso o @ao ou «amooo mwmomcmzm acmoazmomm mas moon: E. ãüãom . soou mo ; W528 m_ : o 0553 a: «Wicca om 2a. moon oocobão_ msmo. ooooom ooo mo5atm> mu_ mooocooom L L _ mtonoo m. .Em 2. . Emma o . n06 -. Sim m: : oo moãoo mommo ou o_ : omooãomno m_ oEoO . oñâmoa o_ ou 09:: : _o : o omoo>oE mtooo_ Ano. . oonzã _o : o ompomãooüoo o>o= E om ozw . owns _o ond oooãmoo mamouoaE m: : . mozomomm . .comuna oÉoEmnoo Emo mommo mo_ oo ovam Homo. : m_ : o maçãs_ mtooímmo Bon_ . moooüonoomm SEE . .Sm oÊEom a ooumwobooq. . _m ommoznmoo ou 2a mtoo_ mu: oÉoE -Rmooow m>o= uoo Sãoñ m_ ou ozommxo GÊUNÊEHOM ou_ muêuuomiüno mumomwmm# . SÊEÊK . msmo E O59 oo mmmããoã m2 owcmmoñxo memo 02m oo moEc . ao mooâzêom mmãawooa m5 oo mmazwã : om moãh 52x55 m_ menina cuzão ooooam oEoo moüono no omo oo . A mãow : o ooo «Som ou mama _o our 5% L mono o: a oLEEBm _ou campo oo owãm m_ ao «como amooo oo Som m: : wow 5mm . UNUÍNÉMUA n_ união oÉS : o : oõaouw m_ não: mo: ou? ozono; ooounnn 3.53:_ ou_ . nunmmmi omo @aciona 2:. o_ mo wav mozuãnnwoun moEouon 62m: SEJ-coa L -. SnEoo _o mo 2.. . o_ m : Eomooxo n: : ãnomomm om @não . a amooo: : . om Boom oo me_ m tomou «povão on momoEo. mo_ 2a Êom _LL L L. L 2a momw _ãoawomm o_ 532mm» m. nã: mo_ momw o oo momw. :o Boom LL L on m focam: oo momomno ooo . mvonzdoHãmãmm @maximum MED _ L . L L . nãooo u_ ou . ãaom owoã om L L os ooo Bom . oãawomm no: LSULÊEL_ É: oca : ooo moãovom . São ÉÉÉÊEEÍEÍÍÍÍÍÍBÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÉÍEÉÊÉ
 34. 34. -00 2 0000003000 00.00 00 0000 0000050000 0000000m 00000000 00_ 0 000000009 000000000 000 00 0.50000 0.. 0o0ã00ww00 000000 600.000 -0000 00000000000 00 000000000 00 0 . 0000000000000 000 0000000 0.000 0000 000 000000000000000 00_ 00.0.00. 0000000070 00000000 00_ 00 000 -000000 020.000.00.000 0030000 00 00 0000 00000 000000 000 00000050050.. 0.2.0003» a Lugwãzâk . 0000000 000200000000000 000 0 0000000000 0,000900_ 00 0000.0000 . 0000000000 0.00000 . 050000070500000 0000.0 E 00 . S050 . 0000000005 000000000 0 000000000 . _000 0000000 0000 00 0000000000000 000 0003000000 00.0 000000 0000000 00.0 00 0000000000000 0000 00 0 0000000 00 0 0000000 00 00 00300000000 000 50000000 02 00 0000000000000 E 00000000 00000 00000000000 000000 000000 0m_ 0000.00 0000000000 0 0000.00_ 00000000 00 0000000 00 00 . -000 00000000800 0000 0000 000000 00 0:0 00 00 00000000 a_ 00000 000000 00.00 00000000 0:05.. . 00 00 00.50 00 00000.03, 00000000 00_ 00 0000 000 00000000000 00_ 00 0000000000 000 0000000000000 . . . .00000000 . A 00000500 050000 000 00 00000000800 000 000000000002000 000000 00 0000000000 000 0500000, 00000 0000 0000000 00 00 0 0000000 00 00 00000000000 0 00000: 00_ 00 020000000000050 00.0000 00000.3 00 000000 00 0000 00 000 .00000000000 00 000 00.00 . A 000000 0000 0h00 0000000000 00_ 00000 00 0000000 0000 0050000000000 0200000. . .00000000 000000000000000 E .000000000 000000 00000 00.0 00 00.50.0000 0000000000 0_ .000000000000 E .0000000 E 00 00000000 00000000030 m_ 0000000000., 00000000 00 000000500 0B -E000 E .000000000 00000000 0000 00 0000000000000 0_ m 0000000000 00 amam_ 0_ a 0005: É 0000 . .00000050000 00000050000 00 00 -F0 00 00 0000.0000 00000 00_ 00 0000000000 00 0000000 00 0000000 . S00 00.0005_ 0000003. 00000000 000 0000000 00 000.30 00000 000.0 -00 00000000000 000000 000.0 000 0000000000 000000 00 0 000000 E 00000000000 00 00.00 00 00 000000000000000 .00>0> 00000 000 00 0000 000000 00 00000000 00 0050000000 0050 000 00v 00000 00 0000000 .02 00000000 00_ 0000000 00 000.30 00000 000000 00 000000 0000000. 0o_ 00000 00 0030.0 0 0.00000 00000000 000 000000 -n00 000 0000ww0000000m 00000 00 00000 00 0000500 000 00000000000 00000000 000 .00000350000 000000 00 0.0000 000000 0000 00000 E 00 0000000000000 . E0000 00 0 000000 00000 00 000 0000000 00000 E 00 0000000 00 0m 0000032000 00 0000.0003 000000000 00 4.00.8300 00000000.. 00 00000000000 0000 000000 00000 00 000 00000000 0.0.000 00000 00 00000 00 .0000000000 00000000 00 005000 0 0000000000 000 00 0000000000 0.80000 00 .0000000 00 00 0000000000000 02 00000000 0 00000000 .0000000 00000 0000000 00 00500000 00000 000 0,00 0.00 -0000 000000m 00000000 000 00 0000000 000 0000.0 050030 0m 02300.0 00000000 ma_ 00 000w _0 00 0000008000 . 0000 00 000 0000000000 0000 , 0.00030 C5 ».00 OC 000000 00_ 0.03 . .00000000 DO COSME 00005 000 0000000000 00000000000000000 000? 00 00000 00 00000 0800000 00000000000 00 0000000000 00: 00 00000 0.00 000 _ .0000000000 00000 00 00000000000 0000500250 0000 0050000002 00 000000000000m00w000 00000 00 00.0000 00 00000000 . 0000 00 000000000 000000000 000000000000000 00.000 00000 00 . .E000 -00 0000053090_ da d 008m5 00 @U 00000 0000 00 000 00000000000 00
 35. 35. N oZ simao . 33. n . , mQDQWUD . _mowmwmommmmñomom mm_ aim mooâmooom mm_ omoooomxom ao mwoowm 2a . momommmo ow x mamão: ow woo moo Hmmomoommmo 5m mmma _müom owmomommomo_ moo ow owUmoooEomo_ m_ 05o _m omowooom oow mâmommhmo omoonmm_ . .aommmmoom omwoãxow mmEoB -com x mooowomozm ow moooom owümobomom ow owmomxooho oooomoomo m_ m CES oo Hmnmmom 2a mtpmn mxowmomm owmxomoo moD , mmomom -on mowmwomoom mm_ ow moooom mamoomãmooooo momo= m> ow ooooom mo . wmwomoom mommo: m_ Boom x mmoammoomo m_ oBam oooow mo= o 2a m6 -ooomã m_ ow owmmoommomoo m_ x maBEmo momo ow Boomomooo oww. ¡MÃODHQN GQ . .NUUOH 05W mOuom. .«üu. wm DU OEHOHGD _o G0 mooomomohoow -msmo momommoomã_ mww, mtoo om oo emmooñm owoom omooãmoomom xo: ow amo_ oo . mwxoaã om ow ommoomomo _o oo mooomomommwoã mmm -momo ooo oowmoãaw SwoE oo oo GNDNÉU om 2m? oo oom: mowmo -mo mommo mo_ 2a mmboEÉ . moomm mhmooo ow mmowmwmomomamo mm_ ow moo mo oow oommwxooooo OBEmo omaãmwmo> _o 5m xo: mwmoomo>mm o> om ooEwmmE omEou mow owmomnnmommoooao m_ oümm om . Hom . mbo ow moo . mmwmommom . mmwmÊm Som . mmwmmmoomomm -E ooB oom mmEmwo. _m ooooa moooümwnmn mm_ moooammxox mamm . ... C DU DEF_ ED m CROSS momooo @a mwooÊÊ om DU OCMMQ G3 UC Juümmoomoomom m_ oo oEwo moEo> _mma . omoooã amam_ oo . mwow Em . ..J . o mooomomovmomo_ mm>ooo owmmmooom : ao átomo_ owoaw _mmommmo . d . . . _ . ... o oo ow x _mmomãom owmmooom mo: ow owmooohmooo mu_ uma. .. EEEEEE. ÉEE, «EHEBE . .mmmmo no oo _amo 2a _o WN. _mmmomooo 05o _o oow o_ m . mmoomomo o_ . .mobo xma oo 2a oomwxwo. . . Em Som oo xmm 2m. hãoooo 8mm: .. .mem Poa _o. . ooamoa 2a amoo wm owü mbmomE m_ _om É omoBo 2a omoox_ . oHoMo _o mmñãomooo Em owmow x ow -a _m o m moto o_ momomã m1_ . mBam mow mowmooomomnom omomo 22o axoo oo . mmooooom ow mnmom ooo axoomw oo mhmomE om m mhmooE como oo _amooo oomo moãmmooomomm moÉmmoH ow oxmwamx oo om . oEaÉo om ow monooo mo_ ow wmwEowooo m_ x wmwmoo m_ oüowmooo Amwommow . moanm . momomv omEow _o oo x xoomxo_ x oomoooov omommmo _o oo mSoooÊ ow aooooEooSSmo _o m. ¡HSQGÉ mooam x Swm om oo omoovom oww: _ow owmomoooo m4 Émoummoêuamêwm 625o E : o LooBb . mowooom mmmooomu mm_ ow m8 -oooomoaooo mo_ ow oowwãommm x oÊoEo amoomãammh oo m Hmmomm -E mama awmmmoooo amoooombooomow _o omdamqmo owoom Hmxaomo ou -Em _ow mooomamomo_ ma_ ohoo mooomomãomo_ mm_ ow ooEo _m_ . . . mmmmãommmoã mom x mmtaomEoü -wo mm_ _ao mwoomo_ _o o mtoEoE x mEommE ohoo owüãoom_ _mt -ommE m_ ow mtooo m_ m ommooooh_ 2a mmEo_ ma_ ow mooomwm 68m @Soma mmmzmom _o owmow umm moooommmom maEo> . oomowmommw o_ x oomowmoomm o_ ow amoo_ _o . mmocwmmaom mooomooxoxmo mm_ . wmotwmmwm mowmwüommomãoooao mmw . mommo, owÉÊ 2a a_ _mma_ oo omoowooo om EOÚNÊOMD_ m_ oom. momêomow ooo. ow owümoouoaomm ooo con -São om oo 2m. moaoonmmwooow, .mama wmooomw m_ No. , om < . . . . . _ . mzo ow omammmxmow oowoom QGQEEUÉÉ x mowmoommom mm_ooo›_> mam ow muoEoE m_ owpwumn m mowmmbmooo oom moommomoom x maowõmmw_ maomooooo mou_ . atmhB . -um omoooomooooo oo m mwmoowom mwoou mooooomm mamo oo Hmmoooom owooa oo ooa mzoovm x oomwmmofomom o_ ow : Em m owmomocom ¡v!
 36. 36. , . CBwõmu : Em -É _mouTãmozomov mamae_ m_ ou mowanm: mo_ ou movmwãnnnóõmã obama m2. ou crêem_ ao evasão. «zaga» um &mmwau obmuzz a_ . m . .ãâuãudh IDA: CQ r3- Amou . monoi o_ 53 momumcm momw _mau _mv mmãb m oca. n: .A mommo”. -PH a: .moõêomm m: @E503 moãooocooom 2a o_ Em . Cho _u meu oãuããnoümmmm ou mimummumu : om 2a no &mmuãm moãouom . mamão ma_ moto_ : u mamão -uma zobcuaouw 2a maíneuu . HHUwHmU omm . moõnãwm uv mwãh m ãEoSBE ou muücoümãoo m2 ovãmuuvõm . Hoãootumi u: zoo omãcoEmEm _w ? um oêumno caco negou mmüummmmmu mãmm mawzoa m_ ou «mam _o : a mmüwmmuumm . .. mãoomu @mtu m_ 0333. uxahmmcu um uam . Umvnmnnn, mas, Euíwvm omuamE expo . mumouuom ou m mmãao ou . mmwan ow mau -amam oc m moumwmwoow o mooEBmE magnum ou . omEuu ovmmãh m mama: ou mwãb m «E805 ow uomoaêowc_ «no35 . uãoããnmmnmn moEmoEEu uam _ovâaoãommã @EEE o: moãüom mogno: uv m8 -aonâoomoo ã. _ocmE E momãoEEu »É 259m2 _m : m5 mm oowmmumñmv 93.55% 3m , .muzawuuuzummummx m3 a »muuuis É . ESEaQ . mmovmuõ câomcmwmã_ . müoãmou moüuwmm &Éwuõo «Common» mamas» 2a “otuñm . OÊXMCQH oãuuhmmnum _ou comumããzo E mo mímâm mobomo: .Soma moagem wadq . mobo mo_ ou owmvão _m . oEmBEm _ow oumvãvã . gonna m_ m da_ m . mm E m $335? mocoüom ãzohamuu . uma . àmoFE «uma 43:. ? «uma nomomãmm amu : o MEUS ou wmvãmmoa E moãumuuüm uv mamona moãmn: mobomon m caíawohumam 2 : ou mvãaonwommãou @E08 -mtmmmuom . Em 2a . amou . .Bo . muñãoãumva mânwam . moãuãaoou . magna : o zmmoawumuimw m_ a n52 2a noümmohsã Emo 8mm . Su . mmomoaã . o mor moazwã um Human moãuvoa mou ou wav 5% . .~. Om. ~0>5 ocoãocou_ _o mv um ou m cacau m_ m. cação «um no55 um 35m ÉS: : mar 5% . mobo ou ou: momw_ ? E uwmmu mmãzm -mon mo_ . A cão_ NUNO no mâuaomo mui? »Ê mao .53 _aoàãoo . 2a _o no Ovas. : E amntumomão usw o ouãooam EE uam manaus mo_ ou mamão m2 @Bom muaamwobuam: m2 . .mágoas mmasmsm ou . HUSE 05cm? ? E_ 050o umãamcoo um ãõumo 095w _o _m _ . Su . umzohamow um Em 2a macumba mmãom m5 m . ami _ou @anima _o abc» . .W528 a_ ou oãoêüoõow o oãuuãbomu um omuucE _o m @mamã uma 55mm uEuEHEum uma noEuBom 2 chao . Em . C938 ma: um 2a mmaomozãma_ m2 m manu -mwüümão mama muco . u>m> 5d _ã_ comumñom m_ ou mmuwmtumomão mu_ m . ami : a um aoüuawomm m_ Paco . mãmub m_ no uuauoã um uam o_ m uoüom m: : um oHozm _o m maio _o nham _não m aoümêmm Ê: @bau «Ecunüñ ou moÉoE> muuoaouom ou umcHEmom 2 m moãtow -E mo: mew: : mo_ mon mocoümñm uv müauhma_ a_ uv . EEÊ É . .muâãmmu mamona -mo m mamães . nu moãomãwoomuoom EMBÊÉ Humana 2.2:_ m Bau -BE mu mamuauaüã ou omawmãmanmouhau _o 2a nwããomno muÊo -om mosca: mo_ um moãoubñonoo mam no owammnãnmomm um? ? 2a mwãwã a Bom . macacão 35mm: o mmuomm ao cowouzm ond mono -um chao moaâgxom moapmmom mai? ?? Sã_ mamã m2 m moÉoE . . -Em mommo omummmo _u m omãuu m. :m SOWÉNSNDuKOuGOU «A mÊcÉuR. . : x35
 37. 37. _hntomo o HmSm: u: Sum : u: mamã mu: uãuãêoommo megaman: ommu ummu um . 533m m moamüm: o monmmoãxu o moE -uam _mamã_ m: u: mmã: m 0:0 : ou : oceano moEmum: o: umEu -mama mamona omni. :o »com om 8x2 c: :: tomo o : ou: 2 «matam» »um É e Seu: »na : u: matamsamê. mammsuàm . .cana u: m não: mucho mamã m_ àêom m mansa: _m _smoâmae . sem É_ . ..a -Eno uovmÉuE : o _oazuwã : Banco: a: mo em: : : o oEoU . .m8 -moveu : o 03532: : uam: och. wav moÊuuÊ : odoumxo um os mar m . moãumomíwa mauãmnoo : cancao: :o nã. moÉuEBQ ou 8x9 _o : o mÉmm>uBH u: msm: mmu m , msmw o: Êuãmmaoo . uma m . oñaumm uma m. :cõmuuãwa . mmñoam mmücmnomxo mm: ou : owomooxro m: o: mwãh m . ovmmoman . Pao : o : om 02:8 . mamã o: o: Som: 0325.. . mamã : o: : Buena: s: .omaoaacmm . . ombõom omo moãmmommx» mem Lmoãàvm oZ_ . . . am ao_ uma o: -E _m mnmmmuaonmm ohmomE o? ? : m . .õtsmom même: m: o _as -Ham m: 550mm ¡mommümoa mmmão: m: mumoõu: mo_ : o »E26 -um S3¡ : Rommünã 5mm . uaommmv um 2a o: ccÉmÊomE mm_ u: no65: : o : mamoucm _omasom Som: .momãpmmmwpsm mcD . . ownmcoããcoã owmvuac mBm: 2.5 oÉoEwmu. : E. . m : :Eowyn um: mama mmhm, m: u:> m: m E ? me -uãoãn onauãmu 595o ou 2a moum: am_ com uam zu «EEE m_ no manage_ ou Umvãmvoã Emo nmEBm: o: muHmBumo mesmo: mou_ 530m3 mudanca mo: aún: :ou omnomãaêmouu : u uma momãaa -Eooã moÉoEuHo u. : o mmw: : ou oümamu uma otomnm moEuHucB -amem : ovo: Bcuãmmâomnm muvqoão . m moñuamwu: o: oÊoSuSE -om uma : ou HmÉoo 2a machucou noüaoou. : m: ou ommm Smu um . mâ . demo . müaozoomaoo mu: mnoüawã um 8m Em ucmwzmmuw . mamvzmo meu_ m: : : mmunmo moEoU -om cwhSEm z. : : Bmommxu m_ u: mmzmmowv moouowãm o ? E -EP3 : em . ..mmBmHmm u: mmnubmw. . mm_ m : Funceb mouucmãom mombõum : ou moEmÉmo: m: mwonvm: : 8mm . co_ommummmumu_ meu: : o: o mmhõmo mmzoawm _Em . moaowmwmmxo mm_ mmowanw: -E u: mOUOE moãumã mmhcounu 2a moEumB otmnoüoã : u ovnmzzmuou : >_> oêmom mu oa oEoU . ownoêoou moE . .Emo uma uowommcpomi m_ m oumouãwü : :Ebm atacou me: _mÉoE : uãsmo: :o _Hmãom o: müm: .mcmouohv mwâwum mmD . . .mmmumau m müummhmu mmo: .m> m: : mu 8x9 ã u: uuãzmum : o . HUAOEGOEOHDN m . mmomouaoã m . mhaoa m_ ao. cmwtzwom mm. : : oo mmucm>m @Sam mo: ommusmam mamão» a: :u 8x8 : ou ccmumow: : mu_ . uma . _.co_omãno. ã_ m: : o: uma: mu 8mm. . Jmucowmo : mv mo: ._. ._. moEoo: u>: oo zomuãd. . . ..OME 03m: : -ou _namo mou. . _mrowummu m: : cu cana : o km2:: @sabem mo: cum: -Bomuoum moEu: o: : o: _owns_ : u moÉoEEu mobo : mm: 8mm . Aomãmu Bmw : o comu 895mm uv mmoEowm mm: ou 22:32: . ov= mãu: o ownmãaomu . moEm> 2a NÊUQE m meu: : -05 um : uãmmu: ummm . oÉuEoE uma 3mm: cão: o: o o: m:u -momw o: u: .. uuãzmum : o muunmnvm_ ao acusam: : moãmãmm: ummüãmâBm: una o_ . Moon mo . mOÉNNÊOEUE m movmmmwu_ -E . moumvamdzcmmkmm uwbõ cnc o_ . ouauãoã uma 8mm: m3: -BB zoümãomi m: mma. Huambo: _mmbm mõm: :Beach: mnD . . . . . . . _che : ou cativo: : sua: _ou ncmmcümãoo : m auuouo>mm ma. :cancao: :o: wmEÊom m: u: muaoEoohw ohmso . hõonooom moEoUom Em: »um No . uauaumm »um É gêmea. ? 3. ãêuhmm . u. . l. . . , . . ›nrAãitlkwvl . l . m H r . . . . 4 , . 5.a . msÍs &Emmmmnulnllnlnlllllllllnln: II
 38. 38. n: u m : m: -ou . ouamãnamã 0:: o:: :0o: oo : o: : Émomm: .A : oümÊoE m: u: hmm: : _u mu mEoEoE : u u: : u:5:: o um ao: .mmuoumemsu mmponm: mm: o: :mnãumu oãuãÊmuv: : m: : 055m um» 5 a 02:5: m . m:: .m: 053m. _u o: : o: u: 6:50 : u mà: 0:05:95 omãuo: _o B. : mEoEOE _o u: :o: :m:0_0.mumb _m . o._m: mn_umm u: mwãosuom m: 5 . > o: : v5 muawãâm: : : NGHQÉVOHQ: :o: :oümuñ: ?Bom m: :ou 5 . m . m: o: mozumwã m_ 5 moñmvõaã_ mm: : 555m0 m0: u: 0:3 . m . . . oonwãoumã 0:50 : o 5 mmüoambmu u: 255mm: _u Em: omssumm mma 058 .5 : :um uuBm: m: .:m: :0:: .. m 05: 5 : :como 0_. m:m: :o mma: -m5momwmo mmamu mmvmn_ . oãmuummãwm : u: mu: m:u5w mmwãuãaãow x . . . B 5 lmoonwãoum: : m85:: :.uo0:m a 5:50:00 m0: : ou 8:5. -Êmãqum. o : muEEu um u: : 5 MUSUDE m: 5 D>_U= mo, _ um mão: : ó: : : a 2:. muu:3:u 0:90: mm . m0Eoo5o motommhüo 55:0:: . mou 5 mu:0_o. m:: m mmã: : mm_ 5955:: : a : Êumãogã 535: m: :UE om :0:: :.0mo: :m m5: mommo 5:5 5 05m . mããsomã 2:0:: m_ u: ummwwãuüm u: mmõããuum mm: o: mommâmuoo: mm: o: :E05: 5 3500: : o : o: movmnum: : : om o mo: ::: m m0: o: maâmou mu: m: 5 mui: : mu:05m: :m u: :owãm mounmãuum: : . .mmEm: :0:m. . mo: .oumuman owmaímva _m ? naum mom o m: :woo: : m: 50050 . mu:0:0m: . . . : .omo mmamm: 2. mma: : m . acusava 2a mega 35:23 a @ã . onuomâm : oãcmo: m : oõmmãm m: : um : Êuüomoã m: mu _muuma -ama m_ u: mããumao m: ummuõmm. : É: uam onüãnm E_ cana: 0:2:: 35:6 0:5:: :m: muãuoo: m0: mmümzohammo: mam. : . moumãamã m_ u: m. :mN: .:o&m _o 5 moEm: :0u: o x0: u: : mu: m55w mucmuãm: : mo: m: : : om mmmm . mMUÚOQOU 5:05: -: m muãümãmm o: 55:: : 5 mu: o:um: :0:: _ mm 5:: E555:: m: .mm 55:9.: m: ooñãm a : cüozbmcou m: :ou : Aoàuoswom 0:5:: -mm5& GOGMEHQME u: :$055: m_ : oo 5> o: : : o5F mouwEuumâ m_ u: ao: : _o 5 mmmwuuaugmm_ . , , H . mmtmoonm 5:05:00 5 . mueam mam u: 5:5 _o 552m dowwcou 620mm: : u: : 10h05m¡ 95: : a : M555 mo: -É m0_ ao: _mo:0_umo: :0oE u: o: : 0:8 u_: u::0:: _ mà: .. O55 m. . m5:: 0:55: 0:5: mu: 03:05 : o 8:9 5 : Eomãmãoo m_ . o: mwsm: m oãwâbvã: um mbaüomoo: u: mmñuumhmu mm: . mmocmü wmoamm: .mo: o5m_: ::mou: .mmwwoamã . moñãnwü . msâmua u: :Eumumuhui E mamoñão um ovaõñüumu . A0. -mu : m _vmüãammuw m_ 9:00 moããxgmbxo moãuãnzo o: ombmw . w. 1 : me a5:: 0:5: 05:: _o : m5 0:5: : a mu _m . oho : u: : m: É OQQOÊOO : o: m: o:u: oum:0o 0500 : :coment O . HTHNSDM o . :S005 a : mÉomooE : m5 m: 5 : Eu . muumüom m: u:E. .Hm5u_m : uvas: meu: : QÚGCMOUDUOHQ o: mmmwm: .mbmu mm: u: : mam: : 9mm . GOMUNEHOME mmo. o: I0: o¡ : oãmmã o: :E05: 5 wumãum 050o Hm: :u. n:0u Em: .A o: o unmm 0:0 : o : :U 0._ : $505: : um: amu? o: 0mm : :mau 0 50:2 : u 5 mb mmñãzm: :: ou : võãwÉm mew: : m0: o: : OUÊCDUCU m: .. B5B m: o: mmtou: mm? u: 0:55: 0:50 : o 5 müwoÉâmm : Bomwumuã: m. : . sans. :ou , . : Eamon m: Em. ? o: :.55: : :m 0:5: : a moãõzco: : 0:0:: uma o: , _. h owãmmwa _mo:0_um: _o: :m mam moãuamumzm o wOEUÉNHBQNÉDO o. : -ou : omomãmomâ m: o: :E9255 m: moãmmzmzcmm mvmuuãmmsv 5 . .unmm 0: u: : o: : vnmm 0:0 : o u: : 0: 5:5 moãmzmuoãàm: m0: 0:: .. .ou . .:2m: u:m:5u m_ o: mgomuou: : ohmsu mm: _m 5 353330:: -E o moãuhmzzom: .moãuumàoã 080o : Eco: :: omzm 9mm . ummmãwã : u: 035309 : o . A _. o›: o_. :0 : u 50:55: m: : : :dBm : Sauna: :u: màõommhu: m: 5:5: ommâoãchmu: : 55mm: : mpmm : m: u: omüboü . . .. oÉouw 0:60 . A : ou: moíüu: : : :r 0_ o: :m: -Em 55:5:: m: : : ou . omtumo o 0:25: 85: : u : cacem .

×