คำนำ

ก
คำำนำำ
รำยงำนวิชำเพิ่มเติม เคมี 3 หลักของเลอชำเตอลิเอ จัดทำำขึ้นเพื่อ
ใช้ประกอบในกำรเรียนกำรสอนในรำบวิชำเคมีเพิ่มเติมเล่ม 3 (ว
30224) ซึ่งผู้จัดทำำได้รับมอบหมำยจำกครูผู้สอนให้ไปศึกษำค้นคว้ำเพิ่ม
เติมจำกเอกสำร วำรสำร อินเทอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลต่ำงๆ โดยมีจุด
ประสงค์เพื่อให้ผู้จัดทำำได้ฝึกกำรค้นคว้ำ และนำำสิ่งที่ได้ศึกษำค้นคว้ำ
มำสร้ำงเป็นชิ้นงำนเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนของตนเอง
และครูต่อไป
ผู้จัดทำำไปไปศึกษำค้นคว้ำ รวบรวมและเรียบเรียงออกมำเป็น
รำยงำนเล่มนี้ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหำ หลักของเลอชำเตอลิเอ กำรใช้
หลักของเลอชำเตอลิเอในอุตสำหกรรมและสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งผู้จัดทำำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่สนใจและผู้ที่นำำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมควำมคำดหวัง
ผู้จัด
ทำำ
นำงสำวอริสำ ตะยะพงค์
นำงสำวออลนี จันแดง

Recomendados

ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์น้องยีน' ปีนโต๊ะ
280K visualizações14 slides
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง por
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องKittichai Pinlert
826.8K visualizações19 slides
รูปเล่มวิชาโครงงาน por
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานAjBenny Pong
188.2K visualizações76 slides
กิตติกรรมประกาศ por
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศmaerimwittayakom school
949.3K visualizações5 slides
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
1.7M visualizações23 slides
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก por
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
1.3M visualizações18 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1 por
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1KruKaiNui
109.6K visualizações2 slides
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... por
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...Suricha Phichan
633.7K visualizações40 slides
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
1.4M visualizações16 slides
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน por
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงานTanyarad Chansawang
114.8K visualizações4 slides
หน้าปก por
หน้าปกหน้าปก
หน้าปกวลัยลักษณ์ ยมพินิจ
216.9K visualizações4 slides
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน por
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานPhongsak Kongkham
97.5K visualizações3 slides

Mais procurados(20)

แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1 por KruKaiNui
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1
KruKaiNui109.6K visualizações
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... por Suricha Phichan
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Suricha Phichan633.7K visualizações
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por chaipalat
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
chaipalat1.4M visualizações
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน por Tanyarad Chansawang
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
Tanyarad Chansawang114.8K visualizações
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน por Phongsak Kongkham
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
Phongsak Kongkham97.5K visualizações
ปกนอก ปกใน por amixdouble
ปกนอก ปกในปกนอก ปกใน
ปกนอก ปกใน
amixdouble81.3K visualizações
โครงงานเเยมกล้วย(Complete) por Pongpan Pairojana
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
Pongpan Pairojana102.3K visualizações
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา] por Kull Ch.
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
Kull Ch.24.1K visualizações
กิตติกรรมประกาศ por Pa'rig Prig
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
Pa'rig Prig47.3K visualizações
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท por Aekapoj Poosathan
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
Aekapoj Poosathan4.5M visualizações
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ por Kittichai Pinlert
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะบทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
Kittichai Pinlert277.2K visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด por Bio Beau
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูดโครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
โครงงานวิทยาศาสตร์แชมพูสระผมมะกรูด
Bio Beau450.1K visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช... por ssuser858855
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง เรื่อง การทดลองการเจริญเติบโตของยีสต์ในน้ำหมักช...
ssuser85885538.8K visualizações
ตัวอย่างบทคัดย่อ por sukanya5729
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
sukanya57291.3M visualizações

คำนำ

  • 1. ก คำำนำำ รำยงำนวิชำเพิ่มเติม เคมี 3 หลักของเลอชำเตอลิเอ จัดทำำขึ้นเพื่อ ใช้ประกอบในกำรเรียนกำรสอนในรำบวิชำเคมีเพิ่มเติมเล่ม 3 (ว 30224) ซึ่งผู้จัดทำำได้รับมอบหมำยจำกครูผู้สอนให้ไปศึกษำค้นคว้ำเพิ่ม เติมจำกเอกสำร วำรสำร อินเทอร์เน็ต และแหล่งข้อมูลต่ำงๆ โดยมีจุด ประสงค์เพื่อให้ผู้จัดทำำได้ฝึกกำรค้นคว้ำ และนำำสิ่งที่ได้ศึกษำค้นคว้ำ มำสร้ำงเป็นชิ้นงำนเก็บไว้เป็นประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนของตนเอง และครูต่อไป ผู้จัดทำำไปไปศึกษำค้นคว้ำ รวบรวมและเรียบเรียงออกมำเป็น รำยงำนเล่มนี้ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหำ หลักของเลอชำเตอลิเอ กำรใช้ หลักของเลอชำเตอลิเอในอุตสำหกรรมและสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่ง แวดล้อม ซึ่งผู้จัดทำำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่สนใจและผู้ที่นำำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตำมควำมคำดหวัง ผู้จัด ทำำ นำงสำวอริสำ ตะยะพงค์ นำงสำวออลนี จันแดง