O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫНЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ

СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫНЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ

 • Entre para ver os comentários

СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫНЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ

 1. 1. СЫН ТСЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ АРҚЫЛЫӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫНЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІНОҚУШЫНЫҢ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУАРТТЫРУ
 2. 2. 2 МАҚСАТЫМАҚСАТЫ  Оқушының ойлау қабілетін арттыру,Оқушының ойлау қабілетін арттыру, сыни тұрғыдан талдауға бейімдеу,сыни тұрғыдан талдауға бейімдеу, іскерлік дағдысын қалыптастыруіскерлік дағдысын қалыптастыру  Оқушыларды шығармашылыққаОқушыларды шығармашылыққа баулу,оқуға қызығушылығынбаулу,оқуға қызығушылығын арттыру,шешім қабылдай білугеарттыру,шешім қабылдай білуге бейімдеубейімдеу
 3. 3. 3 СТО СТРАТЕГИЯЛАРЫСТО СТРАТЕГИЯЛАРЫ ТОПТАУТОПТАУ КУБИЗМКУБИЗМ ОЙ ШАҚЫРУОЙ ШАҚЫРУ ВЕНН ДИАГРАММАСЫВЕНН ДИАГРАММАСЫ ЕРКІН ЖАЗУЕРКІН ЖАЗУ КЛАСТЕРКЛАСТЕР БЕС ЖОЛДЫ ӨЛЕҢБЕС ЖОЛДЫ ӨЛЕҢ
 4. 4. 4 СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУСЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ КЕЗЕҢДЕРіКЕЗЕҢДЕРі ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ ОЯТУҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ ОЯТУ МАҒЫНАНЫ ТАНУМАҒЫНАНЫ ТАНУ ОЙ ТОЛОЙ ТОЛҒАНЫСҒАНЫС
 5. 5. СынСын тұрғысынан ойлау-тұрғысынан ойлау- оқушылардың сабаққаоқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырақызығушылығын арттыра отырып, өз ойыңды еркін жәнеотырып, өз ойыңды еркін және зерттей отырып, тұжырым жасаузерттей отырып, тұжырым жасау СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ- ОҚУШЫСЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ- ОҚУШЫ ӨЗ БЕТІМЕН ЖӘНЕ БІРЛЕСІПӨЗ БЕТІМЕН ЖӘНЕ БІРЛЕСІП ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС ЖАСАУ,ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖҰМЫС ЖАСАУ, ОЙ ҚОЗҒАЙ ОТЫРЫП , ӨЗ ОЙЫМЕНОЙ ҚОЗҒАЙ ОТЫРЫП , ӨЗ ОЙЫМЕН ӨЗГЕЛЕРДІҢ ОЙЫНА СЫНИ ҚАРАП,ӨЗГЕЛЕРДІҢ ОЙЫНА СЫНИ ҚАРАП, ЕСТІГЕН БІЛГЕН БІЛІМІН ТАЛДАП,ЕСТІГЕН БІЛГЕН БІЛІМІН ТАЛДАП, ТҰЖЫРЫМ ЖАСАУҒА БАҒЫТТАУТҰЖЫРЫМ ЖАСАУҒА БАҒЫТТАУ
 6. 6. 6  БелгБелгілі бір тақырып бойынша сыни ойлауілі бір тақырып бойынша сыни ойлау тұрғысынан қарастырадытұрғысынан қарастырады  Қарапайымнан күрделіге қарай 6 кезеңді қамтидыҚарапайымнан күрделіге қарай 6 кезеңді қамтиды БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫБЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ ЖИНАҚТАУ ТАЛДАУ ҚОЛДАНУ ТҮСІНУ БІЛУ БАҒАЛАУ
 7. 7. 7 ТӨМЕНГІ ҮШ ДЕҢГЕЙТӨМЕНГІ ҮШ ДЕҢГЕЙ ПИРАМИДАСЫПИРАМИДАСЫ деңгейдеңгей қолданылуықолданылуы БІЛУБІЛУ Өткен материалды есте сақтау,білуӨткен материалды есте сақтау,білу -МЫСАЛЫ Терминдер,ереже,теория,формулаМЫСАЛЫ Терминдер,ереже,теория,формула ТҮСІНУТҮСІНУ Негізгі идеяны түсіндіру,сипаттауНегізгі идеяны түсіндіру,сипаттау -АУДАРМА ЖАСАУ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯАУДАРМА ЖАСАУ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ҚОЛДАНУҚОЛДАНУ Жаңа білімді түрлі нұсқадаЖаңа білімді түрлі нұсқада пайдаланупайдалану
 8. 8. 8 ЖОҒАРҒЫ ҮШ ДЕҢГЕЙЖОҒАРҒЫ ҮШ ДЕҢГЕЙ ПИРАМИДАСЫПИРАМИДАСЫ ДеңгейДеңгей қолданылуықолданылуы ТАЛДАУТАЛДАУ Дәйектер мен себептерге сәйкесДәйектер мен себептерге сәйкес ақпаратты тексеру және жіктеу,ақпаратты тексеру және жіктеу, салыстыру, анықтаусалыстыру, анықтау ЖИНАҚТАУЖИНАҚТАУ Ақпараттарды жүйелеу, жоспар жасау,Ақпараттарды жүйелеу, жоспар жасау, шешім қабылдаушешім қабылдау БАҒАЛАУБАҒАЛАУ Критерий негізінде жұмыс сапасынКритерий негізінде жұмыс сапасын бағалау, дәлелдеп, қорытындылаубағалау, дәлелдеп, қорытындылау
 9. 9. 9 ИНСЕРТИНСЕРТ(т(түртіп алу жүйесіүртіп алу жүйесі)-о)-оқушыныңқушының өзіндік білім деңгейін тексеругеөзіндік білім деңгейін тексеруге арналған қолайлы әдіс Б Б Барналған қолайлы әдіс Б Б Б Семантикалық карта-оқушының шығармаСемантикалық карта-оқушының шығарма мазмұнын жетік меңгеруін көздейдімазмұнын жетік меңгеруін көздейді Екі жақты күнделік-оқушының қоршағанЕкі жақты күнделік-оқушының қоршаған ортаға өз көз қарасын білдіруге,ойынортаға өз көз қарасын білдіруге,ойын еркін жеткізуге талпындыратын әдісеркін жеткізуге талпындыратын әдіс Венн диаграммасы-оқиға кейіпкерлерініңВенн диаграммасы-оқиға кейіпкерлерінің өзара ұқсастығы,айырмашылығыөзара ұқсастығы,айырмашылығы ажыратыладыажыратылады ( саба( сабақты бекітудеқты бекітуде)) СТО ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІСТО ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ
 10. 10. 10 Концептуалды кесте –кейіпкер жанынКонцептуалды кесте –кейіпкер жанын түсінуге,өмірлік ұстанымын тануға,оның іс-түсінуге,өмірлік ұстанымын тануға,оның іс- әрекетіне адамгершілік тұрғыдан баға беругеәрекетіне адамгершілік тұрғыдан баға беруге үйретедіүйретеді Ой толғаныс-кезеңінде оқушылардың алғанОй толғаныс-кезеңінде оқушылардың алған білімдері тексеріледібілімдері тексеріледі Синкуэй немесе 5-жолды өлең-оқушы берілгенСинкуэй немесе 5-жолды өлең-оқушы берілген сөзге тиісті тапсырма орындайды Мысалысөзге тиісті тапсырма орындайды Мысалы Зат есім-кім?не? Сын есім- ......Зат есім-кім?не? Сын есім- ...... Кубизм-оқушы берілген тапсырманы зерттейді,Кубизм-оқушы берілген тапсырманы зерттейді, салыстырады, суреттейдісалыстырады, суреттейді
 11. 11. Сыни ойлауды дамытуСыни ойлауды дамыту технологияның дәстүрлітехнологияның дәстүрлі оқытудан бастыоқытудан басты айырмашылығы - білімніңайырмашылығы - білімнің дайын күйде берілмеуідайын күйде берілмеуі
 12. 12. 12  Егер де мен –әдісі оқушыны қиялЕгер де мен –әдісі оқушыны қиял әлеміне самғатып,шығарма соңын өзәлеміне самғатып,шығарма соңын өз еркінше аяқтауға мүмкіндік туғызатынеркінше аяқтауға мүмкіндік туғызатын әдісәдіс  Джигсо-ұжымдық оқыту әдісіДжигсо-ұжымдық оқыту әдісі оқушыларды топқа бөліп,мәтінді төрткеоқушыларды топқа бөліп,мәтінді төртке бөліп 4 топ бір-біріне түсіндіредібөліп 4 топ бір-біріне түсіндіреді  Түсініктеме күнделігі-оқушылардыңТүсініктеме күнделігі-оқушылардың сөздіктермен жұмыс жасауын талапсөздіктермен жұмыс жасауын талап етеді,сөз мағынасын жете түсінугеетеді,сөз мағынасын жете түсінуге талпынадыталпынады  Эссе-оқушының сабақта алған әсері,ойЭссе-оқушының сабақта алған әсері,ой толғамы,жалпы қорытындылаутолғамы,жалпы қорытындылау
 13. 13. 13 НАЗАРЛАРЫНАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!ҢЫЗҒА РАХМЕТ!

×