ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Айбек Қуандықұлы
Айбек ҚуандықұлыМұғалім em Teacher
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Мектептегі тәрбие берудің сапалы деңгейі – нәтижеге негізделген мазмұндық және құрылымдық жаңа
ерістегі тәрбие жүйесіне тікелей байланысты. Оның негізгі көрсеткішіне тәрбиеленушінің өмірлік өзіндік
танымы мен еңбек етуге саналы таңдау жасай білуі жатады. Бұл оқушыға дара тұлға ретінде қарауды талап
ді. Ал оқушының дара тұлғалық сапалары оның бойындағы бейімділік, икемділік негізінде айқындалады.
Бұл тәрбие мазмұны тәрбиеленушінің өмірлік проблемаларды шешу тәжірибесі және негізгі көптеген
еуметтік салаларға қатысты функцияларды орындауымен сабақтасады.
Құрылымы: Өмірлік тәжірибе элементтерін ескереді
Әсері: Проблемалық жағдайларды шешуге қолдануға жағдай туғызады
Мүмкіндігі: Өзін - өзі дамытуына және өзін - өзі басқаруына қолайлы әрекет етеді.
Тәрбие жүйесінің тұлғалық – бағыттаушылық тұрғысынан күтілетін нәтижелер:
Іздену – зерттеу, шығармашылық әрекеттерге тән дағдыларды меңгеру;
Өз Отанының елжанды азаматы болу, азаматтық белсенділік көрсету, саяси жүйесін түсіну,
лып жатқан әлеуметтік оқиғаларға баға бере білу;
Экологиялық тепе – теңдікті сақтауға байланысты біліктерін қолдана алу, жоғары
хнологияларды меңгеру жағдайын ескере отырып, қоршаған ортаны сақтауға қамқорлық жасау;
Мемлекеттік тіл – қазақ тілінде және ұлтаралық қатынас тілінде, шетел тілінде қарым –
тынас жасауға мүдделі болу;
Жаңа ақпараттық технологияларды қолдана алу, оның ішінде нарықтық қатынас жағдайында
бағытын және кәсіби өсуін анықтай алу;
Әлеуметтік дағдыларды қолдана білу, отбасында, қоғамда, басқа адамдармен бірлескен
зметте өзінің әлеуметтік ролін орындай алу;
Әрекетті шындыққа сай жоспарлау мен ұйымдастыруды өз мүмкіндіктерімен, жеке бас
тістіктерімен сәйкестендіре алу, өзінің өмірі мен жасаған әрекеттері үшін жауапкершілікті сезіну;
Өз халқының мәдениетін және әлемнің көп қырлы мәдениетін түсіну және бағалау, рухани
лісім мен төзімділік (толеранттық) идеяларын ұстану;
Салауатты өмір салты және әлеуметтік қызметке қатысты дағдыларды меңгеру.
М І Н Д Е Т Т Е Р І:
1. Мектеп өмірінде қолданыста келе жатқан тәрбиелеу үрдістерін зерттеу,
саралау;
2. Жеке тұлға ерекшеліктерін анықтау, қоғам сұранысы мен қажеттілігін
өтейтін мәдениеті мен талғамы сай азаматты қалыптастыру бағыттарын
зерделеу;
3. Жеке тұлғаға бағдарланған тәрбиенің негізгі құрылымдарын жобалау;
4. Мақсатты бағдарламалар арқылы тәрбиелеу жұмыстарын тұлғаның
ерекшелік сипаттарын ескере отырып, жоспарлау;
5. Тәрбиелеу үрдісінің негізгі қағидаларының оқыту үрдісіне қолдану аясының
кеңеюіне ықпал жасау.
М А Қ С А Т Ы:
Білім мазмұнының ірі компонентінің бірі, тәрбиелеу үрдісінің модульдік
құрылымын мектеп практикасына ендіру
Күтiлетiн нәтижелер:
Тәрбиелеу үрдісін жеке тұлғаға бағдарлау негізінде оқушы мен ата - ананың
білімге көзқарасы оңалады, мектептің әлеуметтік мәртебесі өседі.
Мектептің әлеуметтік мәртебесінің кеңеюі оқыту сапасының нәтижелілігіне
апарады.
Негізгі идеясы: Оқу – тәрбие мазмұнын модульдік
құрылыммен басқару.
Теориялық маңыздылығы – Тәрбиелік міндеттерді
жүзеге асыру тұлғалық – бағыттаушылық тұрғыда
негізделеді.
Практикалық мәндiлiгi – Мұғалім әлеуметтік қарым –
қатынастың өзгермелі жағдайында тәрбиені іс - әрекет
тұрғысында қарауға, оқушылар адамзаттан ерік – жігерді
талап ететін, шынайы жағдаяттармен араласуға мүмкіндік
алады.
ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕМЕСІ:ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕМЕСІ:
Жобаны ұйымдастырушылық тұрғыдан қамтамасыз ету:
Тәрбиенің жаңа құрылымдарын жасау және мектеп өміріне
ендіру.
Жобаны материалдық - техникалық қамтамасыз ету:
Материалдық - техникалық база жасау (тәрбие беру орталығы,
мектептер, ата – аналар университеттері)
Жобаны нормативтік құқықтық қамтамасыз ету:
Оқыта отырып тәрбиелеу жүйесiнiң мазмұны мен құрылымын
жаңартып, барлық жұмысты нормалау негіздерін жасау және
тәрбие беру үрдісін толық стандарттау.
Ресурстық қамтамасыз ету мәселелері
Тәрбиелеу жүйесіндегі өзектi проблемалар мен
негiзгi қайшылықтар
Тәрбиелеу жүйесін диагностикалық тұрғыда жобалау мен
мақсат қоюда нақтылықтың жоқтығы
Жеке тұлғаға бағдарланған тәрбие бағыттарының оқыту
сапасымен шектеліп, оның нәтижесіздікке соқтығуы
Жеке тұлға ұстанымдарын зерттеуге және тәжірибені
өмірде қолданысқа ендіруде қолайлы ортаның
жасалмағандығы
Тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған талаптар
І. Ұйымдастырушылық
(негізгі қағидаларды білу
және оны жүзеге асыру)
ІV.Қарым – қатынасты
реттеу
(өзін өзгелермен тең қою)
ІІІ.Үйлестірушілік
(мақсат қоя білу және оған
сараптама жасай алу)
ІІ. Ақпараттық
(әлемдік және отандық мәдениет
жетістіктерін үйрене білу)
жекежеке
топтықтоптық
ұжымдықұжымдық
(фронтальды)(фронтальды)
жұптықжұптық
Б А Ғ А Л А У Ж Ү Й Е С І
Мақсаты: Тәрбиелеу бағыттарының барлық буындарды
қамту мүмкіндігі және оның тиімділігін зерттеу мен бағалау.
Бағалау көрсеткіштері:
• Тәрбиелеу жүйесінің барлық нысандарын бақылаумен
қамту.
• Бақылау нысандары бойынша тәрбие бағытын таңдау
негізділігі.
• Жүйелі және диагностикалық талдау ұсыныстарының
нақтылығы.
• Қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау.
Қызмет бағыты :
1. Педагогикалық мамандарға мониторнигтік , ақпараттық –
сараптамалық көмек көрсету;
2. Тәрбие үрдісінде инновациялық технологияны жүйелі
пайдалану үшін педагог мамандарға теориялық және
практикалық мүмкіндіктер туғызу;
3. Ата – анамен тығыз қарым – қатынас орнату мақсатында
ата – аналар университетін құру, “Әке” және “Ана”
мектебінің жұмысын жандандыру.
4. Түрлі қоғамдық – мәдени топтармен тығыз қарым –
қатынас орнату, жұмыс мақсатымен танысу, тәжірибе
алмасу
5. Тәрбие жұмысын ұйымдастырудың тәсілдерін табу.
Күтілетін нәтижелер:
Педагог
мамандардың жұмыс
нәтижесін рейтингілеу
негізінде тәрбие жұмысының ғылыми
тұрғыда дамуын қалыптастыру
мүмкіндігі артады.
Тәрбие
жұмысындағы шеберлікті
дамытуға мүмкіндік беретін
формалар мен тәсілдерді педагог
мамандардың таңдай
білуі қабілеті
өседі
Ата –
аналармен тығыз байланыс
орнату негізінде оқушыға
тәлім – тәрбие беру үрдісі
жетіледі.
Оқушының
өзін жеке тұлға ретінде
танып – білуіне жағдай
туады.
1. Тәрбие жұмысын жетілдіруде
педагогикалық ұжымдағы
бәсекелестік қабілетті
арттыру жағдайында
түрлі ассосациялар құру
2. Ассосациялардың
қызметін мақсатты
орталыққа (клубтарға) біріктіру
3. Оқушылардың өзін - өзі
басқару жүйесін ендіру арқылы
бәсекелестікке қабілетті,
шығармашыл әрі зерттеуші
тұлғаны қалыптастыру
4. Кәсіби, мамандандырылған
мектептер, ЖОО – мен байланыс
орнату арқылы мектептің
тәбие саласының құрылымын
ғылыми негізде жетілдіру
Күтілетін нәтижелер:
1. Мектептің
тәрбие саласындағы жұмыстарға
әлеуметтік көзқарас оң тұрғыда
қалыптасады.
2. Педагогикалық ұжымның
бәсекелестік қабілеті артады.
3. Оқушылардың
ізденіс қабілеті өседі,
дүниетанымы
кеңейеді.
4. Мектеп пен
жанұяның ізгілікті қарым – қатынасы
жетіледі.
1. Тәрбие жұмысының
мақсат, міндеттерін анықтау
үшін тәрбие үрдісінің,
педагог тәрбиешінің
кәсіби деңгейін анықтау;
2. Педагог – тәрбиешілердің
практикалық
іс – тәжірибесіндегі
жетістіктер мен
проблемаларды талдау
3. Педагог – тәрбиешінің
кәсіби шеберлігінің
шыңдалуына ықпал жасау.
1. Педагог – тәрбиешінің шығармашылық ізденісіне жағдай жасау, өз ісінің
жаңартушысы ретінде бағыт – бағдар беру;
2. Педагог тәрбиешілердің өзара ізгілікті қарым – қатынас стилін қалыптастыру .
3. Педагог – тәрбиешінің тәрбие үрдісіне қатысты дидактикалық, әдістемелік біліммен
қарулануын дамыту.
4. Тәрбиешілер, ата – аналар, сынып жетекшілерінің эмоционалдық интелектінің
дамыту бағытындағы жұмыстарын ұйымдастыру (тренинг, сауалнама, зерттеу т.б)
5. Баланың жас ерекшелігіне сай психологиялық проблемаларды психологпен бірлесе
отырып шешу.
6. Психолог және педагог – тәрбиешінің арасында тығыз байланыс орнату;
7. Педагог – тәрбиешінің оқу – тәрбие үрдісінде психологиялық, педагогикалық
білімінің терең болуын қамтамасыз ету.
8. Тәрбие үрдісіндегі ақпараттар ағымын жүйелі пайдалану арқылыбаланың
эмоционалдық , әлеуметтік өмірінің қалыптасуына жан – жақты талдау жасау.
9. Педагог – тәрбиешілерге тәрбие үрдісіндегі бағдарламалар , стратегиялар,
ақпараттарды меңгеру бағытында оқу курстарын (семинар, тренинг, пікірталас)
ұйымдастыру
10. Педагог – тәрбиешінің ғылыми – ізденіс жұмыстарымен айналысуына жол ашу.
1. Мектептегі тәрбие
саласындағы жұмыстарға
ата – аналарды, мақсаты
айқын топтарды, өзге білім
беру ұйымдарын тарту.
2. Тәрбие саласындағы
нәтижелі жұмыстарды
білім жетілдіру, тәжірибе
алмасу курстарында
жарнамалау (көрме, буклет
т.б)
3. Басылымдарға педагог –
тәрбиешілердің іс –
тәжірибелерін жариялап
отыру
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
1 de 17

Recomendados

ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс por
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмысТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмысBeisek Serikbay
7.5K visualizações16 slides
12 жылдық білім беру слайд por
12 жылдық білім беру слайд12 жылдық білім беру слайд
12 жылдық білім беру слайдDan41k
14.2K visualizações30 slides
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары por
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттарыТәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттарыАйбек Қуандықұлы
47.6K visualizações19 slides
білім беру кәсіби өсуі por
білім беру кәсіби өсуібілім беру кәсіби өсуі
білім беру кәсіби өсуіSaule Abdykanova
10.6K visualizações34 slides
9.педагогикалық әдеп por
9.педагогикалық әдеп9.педагогикалық әдеп
9.педагогикалық әдепИгорь Былинкин
11.1K visualizações43 slides
Қазақ қыздар гимназиясы – ұлттық тәрбие жүйесінің моделі por
Қазақ қыздар гимназиясы – ұлттық тәрбие жүйесінің моделі Қазақ қыздар гимназиясы – ұлттық тәрбие жүйесінің моделі
Қазақ қыздар гимназиясы – ұлттық тәрбие жүйесінің моделі Айбек Қуандықұлы
6.4K visualizações36 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Мұғалім портфолиосы por
Мұғалім портфолиосыМұғалім портфолиосы
Мұғалім портфолиосыАйбек Қуандықұлы
238.3K visualizações15 slides
баяндама por
баяндамабаяндама
баяндамаАйбек Қуандықұлы
1.5K visualizações11 slides
Жаңаша оқу үрдісі por
Жаңаша оқу үрдісіЖаңаша оқу үрдісі
Жаңаша оқу үрдісіАйбек Қуандықұлы
8.1K visualizações11 slides
ккор por
ккорккор
ккорNurlan Abilhanov
2.5K visualizações44 slides
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ por
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУАйбек Қуандықұлы
2.8K visualizações4 slides
Оқу мен тәрбие үрдісінде оқушы бойына ұлттық құндылықтар жүйесін қалыптастыру por
Оқу мен тәрбие үрдісінде оқушы бойына ұлттық құндылықтар жүйесін қалыптастыруОқу мен тәрбие үрдісінде оқушы бойына ұлттық құндылықтар жүйесін қалыптастыру
Оқу мен тәрбие үрдісінде оқушы бойына ұлттық құндылықтар жүйесін қалыптастыруNurlan Abilhanov
2.5K visualizações20 slides

Mais procurados(20)

ккор por Nurlan Abilhanov
ккорккор
ккор
Nurlan Abilhanov2.5K visualizações
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ por Айбек Қуандықұлы
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
ОҚУШЫЛАРДЫ РУХАНИ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ
Айбек Қуандықұлы2.8K visualizações
Оқу мен тәрбие үрдісінде оқушы бойына ұлттық құндылықтар жүйесін қалыптастыру por Nurlan Abilhanov
Оқу мен тәрбие үрдісінде оқушы бойына ұлттық құндылықтар жүйесін қалыптастыруОқу мен тәрбие үрдісінде оқушы бойына ұлттық құндылықтар жүйесін қалыптастыру
Оқу мен тәрбие үрдісінде оқушы бойына ұлттық құндылықтар жүйесін қалыптастыру
Nurlan Abilhanov2.5K visualizações
педагог портфолиосы por Erjan Beisenhojaev
педагог портфолиосыпедагог портфолиосы
педагог портфолиосы
Erjan Beisenhojaev17.6K visualizações
педагогикалық этика мен эстетика por Asem Sarsembayeva
педагогикалық этика мен эстетикапедагогикалық этика мен эстетика
педагогикалық этика мен эстетика
Asem Sarsembayeva3.1K visualizações
бастауыштың міндетті стандарты жаңа № 327 қаулы por akkemir
бастауыштың міндетті стандарты жаңа № 327 қаулыбастауыштың міндетті стандарты жаңа № 327 қаулы
бастауыштың міндетті стандарты жаңа № 327 қаулы
akkemir2.3K visualizações
Көшбасшылық жұмыстарды жүргізудің ерекшелігі por Айбек Қуандықұлы
Көшбасшылық жұмыстарды  жүргізудің ерекшелігіКөшбасшылық жұмыстарды  жүргізудің ерекшелігі
Көшбасшылық жұмыстарды жүргізудің ерекшелігі
Айбек Қуандықұлы18.8K visualizações
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосы por Айбек Қуандықұлы
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосыДене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосы
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосы
Айбек Қуандықұлы38K visualizações
Жаратылыстану кафедрасы por Dossym
Жаратылыстану кафедрасыЖаратылыстану кафедрасы
Жаратылыстану кафедрасы
Dossym2.5K visualizações
3. оқу бағдарлама әлемтану бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214 por NisEdu
3. оқу бағдарлама әлемтану бастауыш мектеп 1 нұсқа 1802143. оқу бағдарлама әлемтану бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214
3. оқу бағдарлама әлемтану бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214
NisEdu6.5K visualizações
биология презентация por Asem Sarsembayeva
биология презентациябиология презентация
биология презентация
Asem Sarsembayeva1.2K visualizações
мұғалімнің жетістіктері por Asem Sarsembayeva
мұғалімнің жетістіктерімұғалімнің жетістіктері
мұғалімнің жетістіктері
Asem Sarsembayeva2.1K visualizações
білім беру мазмұнын жаңарту por Erjan Beisenhojaev
білім беру мазмұнын жаңартубілім беру мазмұнын жаңарту
білім беру мазмұнын жаңарту
Erjan Beisenhojaev25.7K visualizações
66 por asylbek9
6666
66
asylbek9197 visualizações
Математиканы оқытуда Ж.Қараевтың деңгейлеп оқыту технологиясын қолдана отыр... por Айбек Қуандықұлы
Математиканы оқытуда Ж.Қараевтың деңгейлеп оқыту технологиясын қолдана отыр...Математиканы оқытуда Ж.Қараевтың деңгейлеп оқыту технологиясын қолдана отыр...
Математиканы оқытуда Ж.Қараевтың деңгейлеп оқыту технологиясын қолдана отыр...
Айбек Қуандықұлы4.1K visualizações

Similar a ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ

сөздік por
сөздіксөздік
сөздікoquzaman
311 visualizações2 slides
Пед шеберлік 1-2 такырып.ppt por
Пед шеберлік 1-2 такырып.pptПед шеберлік 1-2 такырып.ppt
Пед шеберлік 1-2 такырып.pptMarzhanMarzhan4
282 visualizações24 slides
Құзыреттілік көзқарас мұғалімнің кәсіби мәдениетінің қазіргі тұжырымдамасының... por
Құзыреттілік көзқарас мұғалімнің кәсіби мәдениетінің қазіргі тұжырымдамасының...Құзыреттілік көзқарас мұғалімнің кәсіби мәдениетінің қазіргі тұжырымдамасының...
Құзыреттілік көзқарас мұғалімнің кәсіби мәдениетінің қазіргі тұжырымдамасының...ssuser198101
117 visualizações12 slides
14.pptx por
14.pptx14.pptx
14.pptxAknietUtemuratova
87 visualizações6 slides
мен зерттеушимин por
мен зерттеушиминмен зерттеушимин
мен зерттеушиминAsem Sarsembayeva
4.2K visualizações22 slides
дарынды оқушымен жұмыс por
дарынды оқушымен жұмысдарынды оқушымен жұмыс
дарынды оқушымен жұмысnurbolat84
1.6K visualizações25 slides

Similar a ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ(20)

сөздік por oquzaman
сөздіксөздік
сөздік
oquzaman311 visualizações
Пед шеберлік 1-2 такырып.ppt por MarzhanMarzhan4
Пед шеберлік 1-2 такырып.pptПед шеберлік 1-2 такырып.ppt
Пед шеберлік 1-2 такырып.ppt
MarzhanMarzhan4282 visualizações
Құзыреттілік көзқарас мұғалімнің кәсіби мәдениетінің қазіргі тұжырымдамасының... por ssuser198101
Құзыреттілік көзқарас мұғалімнің кәсіби мәдениетінің қазіргі тұжырымдамасының...Құзыреттілік көзқарас мұғалімнің кәсіби мәдениетінің қазіргі тұжырымдамасының...
Құзыреттілік көзқарас мұғалімнің кәсіби мәдениетінің қазіргі тұжырымдамасының...
ssuser198101117 visualizações
мен зерттеушимин por Asem Sarsembayeva
мен зерттеушиминмен зерттеушимин
мен зерттеушимин
Asem Sarsembayeva4.2K visualizações
дарынды оқушымен жұмыс por nurbolat84
дарынды оқушымен жұмысдарынды оқушымен жұмыс
дарынды оқушымен жұмыс
nurbolat841.6K visualizações
23erewrewrwsssssssssss por nurlan93kz
23erewrewrwsssssssssss23erewrewrwsssssssssss
23erewrewrwsssssssssss
nurlan93kz1.7K visualizações
эссе.doc por ssuser2decb31
эссе.docэссе.doc
эссе.doc
ssuser2decb3151 visualizações
Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері por Bilim All
Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктеріТәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері
Тәрбие үрдісі және оның ерекшеліктері
Bilim All15.2K visualizações
оқыту технологиялары por oquzaman
оқыту технологияларыоқыту технологиялары
оқыту технологиялары
oquzaman178 visualizações
++ПЕД 300 АЛФАВИТ.pdf por cfs785s6n9
++ПЕД 300 АЛФАВИТ.pdf++ПЕД 300 АЛФАВИТ.pdf
++ПЕД 300 АЛФАВИТ.pdf
cfs785s6n96 visualizações
джонисова на конкурс por Asem Sarsembayeva
джонисова на конкурсджонисова на конкурс
джонисова на конкурс
Asem Sarsembayeva2.5K visualizações
di.pptx por DINORADinora1
di.pptxdi.pptx
di.pptx
DINORADinora13 visualizações
221ваываыввввввв por nurlan93kz
221ваываыввввввв221ваываыввввввв
221ваываыввввввв
nurlan93kz6.2K visualizações
Орб-19 пед сабақ форма.pptx por ssusera67b29
Орб-19 пед сабақ форма.pptxОрб-19 пед сабақ форма.pptx
Орб-19 пед сабақ форма.pptx
ssusera67b29301 visualizações
7. оқу бағдарлама ғылымға кіріспе бастауыш мектеп 1 нұсқа 300114 por NisEdu
7. оқу бағдарлама ғылымға кіріспе бастауыш мектеп 1 нұсқа 3001147. оқу бағдарлама ғылымға кіріспе бастауыш мектеп 1 нұсқа 300114
7. оқу бағдарлама ғылымға кіріспе бастауыш мектеп 1 нұсқа 300114
NisEdu5.1K visualizações
4646f por Nurlan Abilhanov
4646f4646f
4646f
Nurlan Abilhanov1.8K visualizações
Жаңартылған білім беру мазмұны por MarzhanZhumakhan
Жаңартылған білім беру мазмұныЖаңартылған білім беру мазмұны
Жаңартылған білім беру мазмұны
MarzhanZhumakhan347 visualizações

Mais de Айбек Қуандықұлы

Бұл – менің отбасым por
Бұл – менің отбасымБұл – менің отбасым
Бұл – менің отбасымАйбек Қуандықұлы
4.4K visualizações15 slides
Корей халық аспаптары por
Корей халық аспаптарыКорей халық аспаптары
Корей халық аспаптарыАйбек Қуандықұлы
6.1K visualizações10 slides
Англия мен Франция por
Англия мен ФранцияАнглия мен Франция
Англия мен ФранцияАйбек Қуандықұлы
2.4K visualizações6 slides
Ауыр металл иондарының соя өсімдігінің морфо-анатомиялық құрылыс ерекшеліктер... por
Ауыр металл иондарының соя өсімдігінің морфо-анатомиялық құрылыс ерекшеліктер...Ауыр металл иондарының соя өсімдігінің морфо-анатомиялық құрылыс ерекшеліктер...
Ауыр металл иондарының соя өсімдігінің морфо-анатомиялық құрылыс ерекшеліктер...Айбек Қуандықұлы
1.7K visualizações16 slides
үшбұрыштың элементтерінің арасындағы байланыстар por
үшбұрыштың элементтерінің арасындағы байланыстарүшбұрыштың элементтерінің арасындағы байланыстар
үшбұрыштың элементтерінің арасындағы байланыстарАйбек Қуандықұлы
6.2K visualizações13 slides
Италия мен Испания por
Италия мен ИспанияИталия мен Испания
Италия мен ИспанияАйбек Қуандықұлы
2.3K visualizações7 slides

Mais de Айбек Қуандықұлы(20)

Ауыр металл иондарының соя өсімдігінің морфо-анатомиялық құрылыс ерекшеліктер... por Айбек Қуандықұлы
Ауыр металл иондарының соя өсімдігінің морфо-анатомиялық құрылыс ерекшеліктер...Ауыр металл иондарының соя өсімдігінің морфо-анатомиялық құрылыс ерекшеліктер...
Ауыр металл иондарының соя өсімдігінің морфо-анатомиялық құрылыс ерекшеліктер...
Айбек Қуандықұлы1.7K visualizações
үшбұрыштың элементтерінің арасындағы байланыстар por Айбек Қуандықұлы
үшбұрыштың элементтерінің арасындағы байланыстарүшбұрыштың элементтерінің арасындағы байланыстар
үшбұрыштың элементтерінің арасындағы байланыстар
Айбек Қуандықұлы6.2K visualizações
Жүйке жүйесінің бөлімдері. Жұлынның құрылысы мен қызметі por Айбек Қуандықұлы
Жүйке жүйесінің бөлімдері. Жұлынның құрылысы мен қызметіЖүйке жүйесінің бөлімдері. Жұлынның құрылысы мен қызметі
Жүйке жүйесінің бөлімдері. Жұлынның құрылысы мен қызметі
Айбек Қуандықұлы3.2K visualizações
Электроника және импульсті техника por Айбек Қуандықұлы
Электроника және импульсті техникаЭлектроника және импульсті техника
Электроника және импульсті техника
Айбек Қуандықұлы1.1K visualizações
"Мың бұралған бишілер» би байқауының сценарийі por Айбек Қуандықұлы
"Мың бұралған бишілер» би байқауының сценарийі"Мың бұралған бишілер» би байқауының сценарийі
"Мың бұралған бишілер» би байқауының сценарийі
Айбек Қуандықұлы2.6K visualizações
Жыл басы – Наурыз, мол болсын дәм – тұз por Айбек Қуандықұлы
Жыл басы – Наурыз, мол болсын дәм – тұзЖыл басы – Наурыз, мол болсын дәм – тұз
Жыл басы – Наурыз, мол болсын дәм – тұз
Айбек Қуандықұлы975 visualizações
Екі таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша бөлу por Айбек Қуандықұлы
Екі таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша бөлуЕкі таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша бөлу
Екі таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша бөлу
Айбек Қуандықұлы1.3K visualizações

ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ

 • 2. Мектептегі тәрбие берудің сапалы деңгейі – нәтижеге негізделген мазмұндық және құрылымдық жаңа ерістегі тәрбие жүйесіне тікелей байланысты. Оның негізгі көрсеткішіне тәрбиеленушінің өмірлік өзіндік танымы мен еңбек етуге саналы таңдау жасай білуі жатады. Бұл оқушыға дара тұлға ретінде қарауды талап ді. Ал оқушының дара тұлғалық сапалары оның бойындағы бейімділік, икемділік негізінде айқындалады. Бұл тәрбие мазмұны тәрбиеленушінің өмірлік проблемаларды шешу тәжірибесі және негізгі көптеген еуметтік салаларға қатысты функцияларды орындауымен сабақтасады. Құрылымы: Өмірлік тәжірибе элементтерін ескереді Әсері: Проблемалық жағдайларды шешуге қолдануға жағдай туғызады Мүмкіндігі: Өзін - өзі дамытуына және өзін - өзі басқаруына қолайлы әрекет етеді. Тәрбие жүйесінің тұлғалық – бағыттаушылық тұрғысынан күтілетін нәтижелер: Іздену – зерттеу, шығармашылық әрекеттерге тән дағдыларды меңгеру; Өз Отанының елжанды азаматы болу, азаматтық белсенділік көрсету, саяси жүйесін түсіну, лып жатқан әлеуметтік оқиғаларға баға бере білу; Экологиялық тепе – теңдікті сақтауға байланысты біліктерін қолдана алу, жоғары хнологияларды меңгеру жағдайын ескере отырып, қоршаған ортаны сақтауға қамқорлық жасау; Мемлекеттік тіл – қазақ тілінде және ұлтаралық қатынас тілінде, шетел тілінде қарым – тынас жасауға мүдделі болу; Жаңа ақпараттық технологияларды қолдана алу, оның ішінде нарықтық қатынас жағдайында бағытын және кәсіби өсуін анықтай алу; Әлеуметтік дағдыларды қолдана білу, отбасында, қоғамда, басқа адамдармен бірлескен зметте өзінің әлеуметтік ролін орындай алу; Әрекетті шындыққа сай жоспарлау мен ұйымдастыруды өз мүмкіндіктерімен, жеке бас тістіктерімен сәйкестендіре алу, өзінің өмірі мен жасаған әрекеттері үшін жауапкершілікті сезіну; Өз халқының мәдениетін және әлемнің көп қырлы мәдениетін түсіну және бағалау, рухани лісім мен төзімділік (толеранттық) идеяларын ұстану; Салауатты өмір салты және әлеуметтік қызметке қатысты дағдыларды меңгеру.
 • 3. М І Н Д Е Т Т Е Р І: 1. Мектеп өмірінде қолданыста келе жатқан тәрбиелеу үрдістерін зерттеу, саралау; 2. Жеке тұлға ерекшеліктерін анықтау, қоғам сұранысы мен қажеттілігін өтейтін мәдениеті мен талғамы сай азаматты қалыптастыру бағыттарын зерделеу; 3. Жеке тұлғаға бағдарланған тәрбиенің негізгі құрылымдарын жобалау; 4. Мақсатты бағдарламалар арқылы тәрбиелеу жұмыстарын тұлғаның ерекшелік сипаттарын ескере отырып, жоспарлау; 5. Тәрбиелеу үрдісінің негізгі қағидаларының оқыту үрдісіне қолдану аясының кеңеюіне ықпал жасау. М А Қ С А Т Ы: Білім мазмұнының ірі компонентінің бірі, тәрбиелеу үрдісінің модульдік құрылымын мектеп практикасына ендіру Күтiлетiн нәтижелер: Тәрбиелеу үрдісін жеке тұлғаға бағдарлау негізінде оқушы мен ата - ананың білімге көзқарасы оңалады, мектептің әлеуметтік мәртебесі өседі. Мектептің әлеуметтік мәртебесінің кеңеюі оқыту сапасының нәтижелілігіне апарады.
 • 4. Негізгі идеясы: Оқу – тәрбие мазмұнын модульдік құрылыммен басқару. Теориялық маңыздылығы – Тәрбиелік міндеттерді жүзеге асыру тұлғалық – бағыттаушылық тұрғыда негізделеді. Практикалық мәндiлiгi – Мұғалім әлеуметтік қарым – қатынастың өзгермелі жағдайында тәрбиені іс - әрекет тұрғысында қарауға, оқушылар адамзаттан ерік – жігерді талап ететін, шынайы жағдаяттармен араласуға мүмкіндік алады. ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕМЕСІ:ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕМЕСІ:
 • 5. Жобаны ұйымдастырушылық тұрғыдан қамтамасыз ету: Тәрбиенің жаңа құрылымдарын жасау және мектеп өміріне ендіру. Жобаны материалдық - техникалық қамтамасыз ету: Материалдық - техникалық база жасау (тәрбие беру орталығы, мектептер, ата – аналар университеттері) Жобаны нормативтік құқықтық қамтамасыз ету: Оқыта отырып тәрбиелеу жүйесiнiң мазмұны мен құрылымын жаңартып, барлық жұмысты нормалау негіздерін жасау және тәрбие беру үрдісін толық стандарттау. Ресурстық қамтамасыз ету мәселелері
 • 6. Тәрбиелеу жүйесіндегі өзектi проблемалар мен негiзгi қайшылықтар Тәрбиелеу жүйесін диагностикалық тұрғыда жобалау мен мақсат қоюда нақтылықтың жоқтығы Жеке тұлғаға бағдарланған тәрбие бағыттарының оқыту сапасымен шектеліп, оның нәтижесіздікке соқтығуы Жеке тұлға ұстанымдарын зерттеуге және тәжірибені өмірде қолданысқа ендіруде қолайлы ортаның жасалмағандығы
 • 7. Тұлғаны тәрбиелеуге бағытталған талаптар І. Ұйымдастырушылық (негізгі қағидаларды білу және оны жүзеге асыру) ІV.Қарым – қатынасты реттеу (өзін өзгелермен тең қою) ІІІ.Үйлестірушілік (мақсат қоя білу және оған сараптама жасай алу) ІІ. Ақпараттық (әлемдік және отандық мәдениет жетістіктерін үйрене білу)
 • 9. Б А Ғ А Л А У Ж Ү Й Е С І Мақсаты: Тәрбиелеу бағыттарының барлық буындарды қамту мүмкіндігі және оның тиімділігін зерттеу мен бағалау. Бағалау көрсеткіштері: • Тәрбиелеу жүйесінің барлық нысандарын бақылаумен қамту. • Бақылау нысандары бойынша тәрбие бағытын таңдау негізділігі. • Жүйелі және диагностикалық талдау ұсыныстарының нақтылығы. • Қабылданған шешімдердің орындалуын бақылау.
 • 10. Қызмет бағыты : 1. Педагогикалық мамандарға мониторнигтік , ақпараттық – сараптамалық көмек көрсету; 2. Тәрбие үрдісінде инновациялық технологияны жүйелі пайдалану үшін педагог мамандарға теориялық және практикалық мүмкіндіктер туғызу; 3. Ата – анамен тығыз қарым – қатынас орнату мақсатында ата – аналар университетін құру, “Әке” және “Ана” мектебінің жұмысын жандандыру. 4. Түрлі қоғамдық – мәдени топтармен тығыз қарым – қатынас орнату, жұмыс мақсатымен танысу, тәжірибе алмасу 5. Тәрбие жұмысын ұйымдастырудың тәсілдерін табу.
 • 11. Күтілетін нәтижелер: Педагог мамандардың жұмыс нәтижесін рейтингілеу негізінде тәрбие жұмысының ғылыми тұрғыда дамуын қалыптастыру мүмкіндігі артады. Тәрбие жұмысындағы шеберлікті дамытуға мүмкіндік беретін формалар мен тәсілдерді педагог мамандардың таңдай білуі қабілеті өседі Ата – аналармен тығыз байланыс орнату негізінде оқушыға тәлім – тәрбие беру үрдісі жетіледі. Оқушының өзін жеке тұлға ретінде танып – білуіне жағдай туады.
 • 12. 1. Тәрбие жұмысын жетілдіруде педагогикалық ұжымдағы бәсекелестік қабілетті арттыру жағдайында түрлі ассосациялар құру 2. Ассосациялардың қызметін мақсатты орталыққа (клубтарға) біріктіру 3. Оқушылардың өзін - өзі басқару жүйесін ендіру арқылы бәсекелестікке қабілетті, шығармашыл әрі зерттеуші тұлғаны қалыптастыру 4. Кәсіби, мамандандырылған мектептер, ЖОО – мен байланыс орнату арқылы мектептің тәбие саласының құрылымын ғылыми негізде жетілдіру
 • 13. Күтілетін нәтижелер: 1. Мектептің тәрбие саласындағы жұмыстарға әлеуметтік көзқарас оң тұрғыда қалыптасады. 2. Педагогикалық ұжымның бәсекелестік қабілеті артады. 3. Оқушылардың ізденіс қабілеті өседі, дүниетанымы кеңейеді. 4. Мектеп пен жанұяның ізгілікті қарым – қатынасы жетіледі.
 • 14. 1. Тәрбие жұмысының мақсат, міндеттерін анықтау үшін тәрбие үрдісінің, педагог тәрбиешінің кәсіби деңгейін анықтау; 2. Педагог – тәрбиешілердің практикалық іс – тәжірибесіндегі жетістіктер мен проблемаларды талдау 3. Педагог – тәрбиешінің кәсіби шеберлігінің шыңдалуына ықпал жасау.
 • 15. 1. Педагог – тәрбиешінің шығармашылық ізденісіне жағдай жасау, өз ісінің жаңартушысы ретінде бағыт – бағдар беру; 2. Педагог тәрбиешілердің өзара ізгілікті қарым – қатынас стилін қалыптастыру . 3. Педагог – тәрбиешінің тәрбие үрдісіне қатысты дидактикалық, әдістемелік біліммен қарулануын дамыту. 4. Тәрбиешілер, ата – аналар, сынып жетекшілерінің эмоционалдық интелектінің дамыту бағытындағы жұмыстарын ұйымдастыру (тренинг, сауалнама, зерттеу т.б) 5. Баланың жас ерекшелігіне сай психологиялық проблемаларды психологпен бірлесе отырып шешу. 6. Психолог және педагог – тәрбиешінің арасында тығыз байланыс орнату; 7. Педагог – тәрбиешінің оқу – тәрбие үрдісінде психологиялық, педагогикалық білімінің терең болуын қамтамасыз ету. 8. Тәрбие үрдісіндегі ақпараттар ағымын жүйелі пайдалану арқылыбаланың эмоционалдық , әлеуметтік өмірінің қалыптасуына жан – жақты талдау жасау. 9. Педагог – тәрбиешілерге тәрбие үрдісіндегі бағдарламалар , стратегиялар, ақпараттарды меңгеру бағытында оқу курстарын (семинар, тренинг, пікірталас) ұйымдастыру 10. Педагог – тәрбиешінің ғылыми – ізденіс жұмыстарымен айналысуына жол ашу.
 • 16. 1. Мектептегі тәрбие саласындағы жұмыстарға ата – аналарды, мақсаты айқын топтарды, өзге білім беру ұйымдарын тарту. 2. Тәрбие саласындағы нәтижелі жұмыстарды білім жетілдіру, тәжірибе алмасу курстарында жарнамалау (көрме, буклет т.б) 3. Басылымдарға педагог – тәрбиешілердің іс – тәжірибелерін жариялап отыру