O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
101 profeci
101 profeci
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 14 Anúncio

ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14

1 ¶ Pastaj pashë Qengjin që rrinte në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë me të ishin njëqind e dyzet e katër mijë njerëz, që e kishin të shkruar mbi ballin e tyre emrin e tij dhe emrin e Atit të tij.
2 Dhe dëgjova pastaj një zë nga qielli si ushtima e shumë ujërave dhe si gjëmimi i një bubullime të madhe; dhe zëri që dëgjova ishte si ai i kitaristëve që u bien qesteve së tyre.
3 Ata këndonin një këngë të ri përpara fronit, përpara katër qenjeve të gjalla dhe përpara pleqve; dhe asnjë nuk mund ta mësonte kantikun përveç të njëqind e dyzet e katër mijëve, që ishin shpenguar nga toka.
4 Këta janë ata që nuk janë ndotur me femra; janë në fakt të virgjër. Këta janë ata që ndjekin Qengjit, kudo që të shkojë ai; këta u shpenguan ndër njerezit, që të jenë të parat fruta për Perëndinë dhe Qengjin.
5 Edhe në gojë të tyre nuk u gjet gënjeshtër, sepse janë të paqortueshëm përpara fronit të Perëndisë.
6 ¶ Pastaj pashë një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që t’ua predikojë banorëve të dheut dhe çdo kombi, dhe fisi, dhe gjuhe, dhe populli,
7 dhe thoshte me zë të madh: “Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi, sepse ora e gjyqit të tij erdhi; adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, detin dhe burimet e ujërave’’
8 Pastaj një tjetër ëngjëll shkoi pas tyre, duke thënë: “Ra, ra Babilona, qyteti i madh që u ka dhënë të pinë të gjithë kombeve verën e zemërimit të kurvërimit të saj’’
9 Një engjëll i tretë shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh: “Nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr damkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet,
10 do të pijë edhe ai nga vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur e papërzier në kupën e zemërimit të tij dhe do të mundohet me zjarr e squfur përpara engjëjve të shenjtë dhe përpara Qengjit.
11 Dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në shekuj të shekujve, dhe nuk do të kenë prehje ditë e natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj dhe kushdo që merr damkën e emrit të saj’’
12 Këtu është qëndrueshmëria e shenjtorëve; këtu janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe besimin e Jezusit.
13 ¶ Pastaj dëgjova nga qielli një zë që më thoshte: “Shkruaj: Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin; po, thotë Fryma, që të prehen nga mundimet e tyre; dhe veprat e tyre t’i ndjekin’’
14 Pastaj pashë një re të bardhë, dhe ja, mbi re po rrinte i ulur një i ngjashëm me një Bir njeriu, i cili kishte mbi krye një kurorë të artë dhe në dorë një drapër të mprehtë.
15 Një engjëll tjetër doli nga tempulli, duke i thirrur me zë të madh atij që ulej mbi re: “Vër dorë mbi drapërin tënd dhe korr, sepse ora e të korrurit ka ardhur dhe të korrat e dheut janë pjekur’’
16 Atëherë ai që ulej mbi re e lëshoi

1 ¶ Pastaj pashë Qengjin që rrinte në këmbë në mal të Sionit, dhe bashkë me të ishin njëqind e dyzet e katër mijë njerëz, që e kishin të shkruar mbi ballin e tyre emrin e tij dhe emrin e Atit të tij.
2 Dhe dëgjova pastaj një zë nga qielli si ushtima e shumë ujërave dhe si gjëmimi i një bubullime të madhe; dhe zëri që dëgjova ishte si ai i kitaristëve që u bien qesteve së tyre.
3 Ata këndonin një këngë të ri përpara fronit, përpara katër qenjeve të gjalla dhe përpara pleqve; dhe asnjë nuk mund ta mësonte kantikun përveç të njëqind e dyzet e katër mijëve, që ishin shpenguar nga toka.
4 Këta janë ata që nuk janë ndotur me femra; janë në fakt të virgjër. Këta janë ata që ndjekin Qengjit, kudo që të shkojë ai; këta u shpenguan ndër njerezit, që të jenë të parat fruta për Perëndinë dhe Qengjin.
5 Edhe në gojë të tyre nuk u gjet gënjeshtër, sepse janë të paqortueshëm përpara fronit të Perëndisë.
6 ¶ Pastaj pashë një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që t’ua predikojë banorëve të dheut dhe çdo kombi, dhe fisi, dhe gjuhe, dhe populli,
7 dhe thoshte me zë të madh: “Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi, sepse ora e gjyqit të tij erdhi; adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, detin dhe burimet e ujërave’’
8 Pastaj një tjetër ëngjëll shkoi pas tyre, duke thënë: “Ra, ra Babilona, qyteti i madh që u ka dhënë të pinë të gjithë kombeve verën e zemërimit të kurvërimit të saj’’
9 Një engjëll i tretë shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh: “Nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr damkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet,
10 do të pijë edhe ai nga vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur e papërzier në kupën e zemërimit të tij dhe do të mundohet me zjarr e squfur përpara engjëjve të shenjtë dhe përpara Qengjit.
11 Dhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në shekuj të shekujve, dhe nuk do të kenë prehje ditë e natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj dhe kushdo që merr damkën e emrit të saj’’
12 Këtu është qëndrueshmëria e shenjtorëve; këtu janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndisë dhe besimin e Jezusit.
13 ¶ Pastaj dëgjova nga qielli një zë që më thoshte: “Shkruaj: Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin; po, thotë Fryma, që të prehen nga mundimet e tyre; dhe veprat e tyre t’i ndjekin’’
14 Pastaj pashë një re të bardhë, dhe ja, mbi re po rrinte i ulur një i ngjashëm me një Bir njeriu, i cili kishte mbi krye një kurorë të artë dhe në dorë një drapër të mprehtë.
15 Një engjëll tjetër doli nga tempulli, duke i thirrur me zë të madh atij që ulej mbi re: “Vër dorë mbi drapërin tënd dhe korr, sepse ora e të korrurit ka ardhur dhe të korrat e dheut janë pjekur’’
16 Atëherë ai që ulej mbi re e lëshoi

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Mais de Asambleja Biblike (16)

Anúncio

ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14

 1. 1. Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I T'I S H Ë R B E N I! NGAZËLLIM vs. ZEMËRIM
 2. 2. 7 FIGURA/KARAKTERE KYÇ Z B U L E S A 12 d h e 13 GRUAJA, 12:1-6 DRAGOI I MADH I KUQ FLAKË, 12:3-17 FËMIJA MASHKULL, FËMIJA BURRË, JEZU KRISHTI, 12:2-5 MIKAELI, kryeengjëlli, 12:7-9 NJË MBETJE E IZRAELIT, 12:14-17 BISHA NGA DETI, 13:1-10 BISHA NGA DHEU, 13:11-18
 3. 3. 7 PJESË TË DALLUESHME Z B U L E S A 14 Qengji në Malin e Sionit (1-5). Tre shpallje engjëllore (6-12). Shpallja e bekimit të përjetshëm për ata që “vdesin në Zotin” që nga ajo kohë e në të ardhmen (13). Vegimi i korrjes së tokës (14-16). Vegimi i vreshtit të dheut dhe vozës së zemërimit të Perëndisë (17-20).
 4. 4. 1. Qengji në Malin e Sionit (1-5) Z B U L E S A 14 A janë ata grupi i vulosur i izraelitëve i kapitullit 7? A janë ata shenjtorë të përkushtuar posaçërisht nga të gjitha kohërat? VULA vs. DAMKA (13:8) KISHA në qiell + TË VULOSURIT mbi tokë! N ë t ë e d h e ju , p a s i e Siguria që kemi në Krishtin! d ë g ju a t f ja lë n e s ë Gjo. 10; Efe. 1:13-14; Rom. 8 v ë r t e t ë s , u n g jillin e s h p ë t im it t u a j, d h e p a s i b e s u a t , u v u lo s ë t m e F r ym ë n e S h e n jt ë t ë p r e m t im it , i c ili ë s h t ë
 5. 5. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #1 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë m Një ungjill, Gal. 1:6-8 Theksime të ndryshme në epoka të ndryshme Krahaso Mt. 24:14, “Dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi”. 1 Kor. 15:1-3 “Druani Perëndinë dhe i jepni lavdi ATIJ!!! SESPE ORA E GJYQIT TË TIJ ERDHI!
 6. 6. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #2 – B a b i l o n i a Zbulesa 17-18 (“Ra, ra” - një sistem politiko-fetar dhe një qytet) “Judaizmi femohues” + “bota e krishterë femohuese” = konglomerat [bashkim] i madh tregtar dhe fetar me qendër në Romë. Një qeveri botërore DHE Një fe botërore N J Ë Q E VE R I B O TË R O R E N J Ë F E B O TË R O R E B o t a ë s h t ë d r e jt u a r d r e jt n jë Te n d e n c a t e k o h ë s z b u l o j n ë s e o r g a n i q e v e r is ë s g lo b a l q ë je m i d u k e p a r ë n jë lë v iz je d r e jt p ë r f u n d im is h t d o t ë m o n it o r o jë n jë f e je b o t ë r o r e n ë e m r in e d h e k o n t r o llo jë k o m b e t d h e K r is h t it q ë p ë r q a f o n f e t ë p a g a n e i n d i v i d ë t . Te k n o l o g j i a e d i t ë v e p ë r k a u z ë n e p a q e s . F a t i i k ë t ij t o n a p o s h k o n d r e jt n jë s h o q ë r ie
 7. 7. 2. Tre shpallje engjëllore (6-12) E n g j ë l l i #3 – U n g j i l l i i p ë r j e t s h ë m Adventistët e Ditës së Shtatë: “Adhurimi i bishës dhe marrja e damkës së tij do të thotë të pranosh shenjtërinë e ditës së parë të javës”???? Gjykim për femohuesit: kupa e zemërimit është për ata që e kanë refuzuar kupën e shpëtimit. Paga e mëkatit është vdekja (“nuk do të kenë prehje ditë e natë”, v. 11). Dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme (“të prehen nga mundimet e tyre”, v.13)
 8. 8. 3. “Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin” (13) Guxim i madh, v. 12 Besimtarë judenj: urdhërimet e Perëndisë (Dhiata e Vjetër) DHE besimin e Jezusit (Dhiata e Re). NJERU THOTË: “Lum ata që jetojnë”. PERËNDIA THOTË: “Lum të vdekurit që këtej e tutje vdesin në Zotin” dhe “veprat e tyre do t'i ndjekin”, v. 13 Edhe ti shumë shpejt do ta lësh këtë botë. Çfarë lloj veprash do të të ndjekin?
 9. 9. 4. VEGIMI I KORRJES SË TOKËS Z B U L E S A 14 Mt. 13.39-43; 25:31-46 (Krishti nëpërmjet veprimit të engjëjve bën korrjen). (1) Delet, (2) cjeptë dhe (3) vëllezërit e Krishtit. Një gjykim përzgjedhës!
 10. 10. 5. VEGIMI I VRESHTIT TË DHEUT DHE VOZËS SË ZEMËRIMIT TË PERËNDISË (17-21) Një gjykim pa rezerva (“vera e zemërimit të Perëndisë, që është derdhur E PAPËRZIER”, 14:10). Joeli 3:10-14 (Lugina e Jozafatit) Isaia 63:1 (Edomi) Zbulesa 16:16 (Armagedoni. fusha poshtë malit Karmel). 1600 stade = 288 km Gjaku i kuajve (1.3 m) që i shtohet gjakut të ushtrive njerëzore, mund të shkaktojë me lehtësi një lum të tillë të madh gjaku - Ryrie
 11. 11. Çfarë do të thotë kjo për ne? Z B A T IM E PREDIKO! - Duke ditur frikën e KËRKO! Sepse ora e gjyqit Zotit, ne duhet t'i bindim të tij erdhi! njerëzit, ndërsa pendimi dhe 7 miliardë njerëz besimi është akoma i 1 miliardë merren në Rrëmbimin mundshëm – amen? (ngelën 6 miliardë) 25% (1.5 miliardë) do të vdesin Cilët përdor Perëndia tani për të nga uria dhe sëmundjet, shpallur Ungjillin? (2 Kor. 5:9) Zbulesa 6:7-8 (ngelën 5.5 miliardë) Çfarë do të thotë kjo për mua, 1/3 (1.8 miliardë) do të vdesin Lencin, kur dalim për gjatë trumbetës së 6-të, Zbulesa ungjillëzim? 9:13-19 (ngelën 2.7 miliardë). Le të themi që 2 milionë do të QËNDRO/DURO! - (“Kundër- vdesin gjatë periudhave të tjera të gjykimit, për të patur 2.5 shtarët e tu më të fortë janë miliardë njerëz të mbetur në caktuar për dënim! Prandaj tokë. duro deri në fund!)”
 12. 12. Zbulesa 14 Z G J ID H N I S O T K U J T D O N I T'I S H Ë R B E N I! NGAZËLLIM vs. ZEMËRIM

×