Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2

Asambleja Biblike
Asambleja BiblikeMedia Center em Asambleja Biblike
2

MËSIMI 2

PERSONI I PERËNDISË

Si është Perëndia?
●

Isaia 46:9

Si mundemi ne, qenie njerëzore
të kufishme, të njohim
Perëndinë?
«Sepse kështu thotë i Larti dhe i
Madhërishmi që banon
përjetësinë dhe emri i të cilit
është i "Shenjti"...» (Isaia 57:15).
“Perëndia i gjallë” (Psalmi 42:2;

84:2; Danieli 6:20; 1 Timoteut 4:10; 6:17;
Hebrenjve 9:14; 10:31).

Ju u kthyet nga idhujt te
Perëndia, për t’i shërbyer
Perëndisë së gjallë e të
vërtetë.
1 Thesalonikasve 1:9
2

MËSIMI 2

PERSONI I PERËNDISË

«Madhështia e Tij nuk mund të
matet» (Psalmi 145:3).
«...tek ai jetojmë, lëvizim, dhe
jemi» (Veprat 17:28).
«O Perëndi kush është i
barabartë me ty?» (Psalmi 71:19;
89:8; 113:5).

Përgjigjja?
Perëndia i Biblës është i vetmi
Perëndi i gjallë dhe i vërtetë!

1. BESIME POPULLORE
RRETH PERËNDISË
2. AUTOPROVA E
PERËNDISË
3. PIKËPAMJA BIBLIKE
PËR PERËNDINË
2

PERSONI I PERËNDISË

1. BESIME POPULLORE RRETH PERËNDISË

ATEISTËT: “Perëndia nuk
ekziston”.
AGNOSTIKËT: “Është e
pamundur të njohësh
ekzistencën e Perëndisë”.
PANTEISTËT: “Perëndia është
kudo. Natyra është Perëndi”.
POLITEISTËT: “Ka shumë
perëndi”.
2

PERSONI I PERËNDISË

1. BESIME POPULLORE RRETH PERËNDISË

“Perëndia është një
parim/ligj/forcë/energji pa
personalitet”.
“Produkt i intelektit njerëzor, një
mbështetje psikologjike, një
frikë e paarsyeshme”.
Idhujtari/imazhe/idhuj (Veprat
19:23-28; Eksodi 20:4-5).

Shumë herë njerëz e kanë
quajtur veten perëndi!
Çfarë do të thotë refuzimi i
përgjegjësisë ndaj Krijuesit?
2

PERSONI I PERËNDISË

2. AUTOPROVA E PERËNDISË

Bibla nuk kërkon të provojë
ekzistencën e Perëndisë.
●

Zanafilla 1:1

Pa e lexuar Biblën, ti e di që ka
një Zot!

Çfarë thotë Bibla për dikë që
thotë se nuk ka ZOT?
●

Psalmi 14:1; 53:1
2

PERSONI I PERËNDISË

2. AUTOPROVA E PERËNDISË

Evidenca e adhurimit të
Perëndisë.
Evidenca e historisë.
Romakëve 1:19-20
1. ASNJË GJË NUK E KA FILLIMIN
NGA VETJA.
2. STRUKTURA TË PËRPUNUARA
KËRKOJNË NJË PROJEKTUES.
2

PERSONI I PERËNDISË

3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË

1. ËSHTË VETËM NJË PERËNDI.
ISAIA 45:5

Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë
tjetër; jashtë meje nuk ka
Perëndi.
1 TIMOTEUT 2:5

Në fakt një është Perëndia,
dhe një i vetëm është
ndërmjetësi midis Perëndisë
dhe njerëzve: Krishti Jezus njeri.
2

PERSONI I PERËNDISË

3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË

2. PERËNDIA EKZISTON NË
TRE PERSONA.
Një njësi “shumës”, p.sh., emri
Elohim.
LIGJI I PËRTËRIRË 6:4

“ZOTI, Perëndia ynë, është një
ZOT”.
ZANAFILLA 1:26 (shiko edhe 3:22)

Ta bëjmë njeriun sipas
shëmbëlltyrës sonë dhe në
ngjasim me ne.
2

PERSONI I PERËNDISË

3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË

Dallim midis «Perëndisë dhe
Perëndisë» (Psalmi 45:6,7; Heb.
1:8, ose «ZOTI i tha Zotit tim»,
Psalmi 110:1, Mateu 22:42-46).
a. Ati është Perëndi. Shiko 1
Thesalonikasve 1:1; 2 Pje. 1:17.
b. Fryma e Shenjtë është
Perëndi. Shiko Veprat 5:3-4; 2
Korintasve 3:17.
c. Biri është Perëndi. Shiko 1
Gjonit 5:20; Titit 2:13; Gjoni
1:1,14; 20:26-28; Rom. 9:5.
2

PERSONI I PERËNDISË

3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË

Të gjitha atributet hyjnore i janë
atribuar secilit; gjithashtu cilësi
si vullneti, emocionet dhe
arsyeja.
Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë
dallohen nga njëri-tjetri e
megjithatë janë të bashkuar në
një lidhje hyjnore (1 Pje. 1:2;
Juda 20-21).
Emrat e tyre janë bashkuar në
formulën e pagëzimit (Mt.
28:19) edhe në bekimin
apostolik (2 Kor. 13:14).

Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga
të gjithë popujt duke i pagëzuar
në emër të Atit e të Birit e të
Frymës së Shenjtë. ~ Mateu 28:19
Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e
Perëndisë dhe bashkësia e Frymës
së Shenjtë qofshin me ju të gjithë.
Amen. ~ 2 Korintasve 13:14
2

PERSONI I PERËNDISË

3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË

Jezusi i tha: “Ka kaq kohë që unë
jam me ju dhe ti nuk më ke
njohur akoma, o Filip? Kush më
ka parë mua, ka parë Atin; Si
vallë po thua: "Na e trego Atin?".
(Gjoni 14:9).

«Personat e Hyjnisë» (ang.
Godhead) ≠ nga ajo që ne
kuptojmë për «persona».
Jo tre perëndi!
Fjala “trini”.

Bibla nuk e shpjegon; dhe
neve nuk na mbetet gjë
tjetër vetëm të pranojmë
pohimet e drejtpërdrejta
të Shkrimit dhe ta lëmë
me kaq.
2

PERSONI I PERËNDISË

3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË

3. PERËNDIA ËSHTË FRYMË.

ZANAFILLA 6:6

1 GJONIT 3:20

4:8-16).

Dhe Zoti u pendua që kishte
GJONI 4:24
krijuar njeriun mbi tokë dhe u
Perëndia është Frymë, dhe ata
brengos për këtë në zemër të
që e adhurojnë duhet t’a
vet.
adhurojnë në frymë dhe në të
JAKOBI 1:18
vërtetën.
Ai na ngjizi me vullnetin e tij
4. PERËNDIA KA
me anë të fjalës të së vërtetës.
PERSONALITET.
Perëndia është dashuri (1 Gjonit
sepse, po të na dënojë zemra
jonë, Perëndia është më i madh “gjithë merakun tuaj hidheni
se zemra jonë dhe njeh çdo gjë. mbi të, sepse ai merakoset për
ju” (1 Pjetrit 5:7).
2

PERSONI I PERËNDISË

PËR TA MBYLLUR...

“God” (ang. Perëndi) <= “good”
(ang. i mirë).
Emri Jehova/Jahve <= JHVH
(ZOT në DhV).
“Ky është Biri im i dashur, në të
jam kënaqur: dëgjojeni!” (Mateu
17:5).

GJONI 17:3

Dhe kjo është jeta e përjetshme,
të të njohin ty, të vetmin
Perëndi të vërtetë, dhe Jezu
Krishtin që ti ke dërguar.
1 de 13

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike410 visualizações
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa II
Asambleja Biblike290 visualizações
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Asambleja Biblike268 visualizações
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike456 visualizações
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
Asambleja Biblike326 visualizações
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëLuka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Asambleja Biblike258 visualizações
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Asambleja Biblike388 visualizações
E korra është e madhe (Luka 10a)E korra është e madhe (Luka 10a)
E korra është e madhe (Luka 10a)
Asambleja Biblike220 visualizações
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike382 visualizações
Engjëjt dhe shamiaEngjëjt dhe shamia
Engjëjt dhe shamia
Asambleja Biblike356 visualizações
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
Asambleja Biblike301 visualizações
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasPsalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Asambleja Biblike323 visualizações
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
Asambleja Biblike251 visualizações
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
Asambleja Biblike173 visualizações
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
KISHA PA DASHURI - Zbulesa 2:1-7
Asambleja Biblike933 visualizações
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Asambleja Biblike470 visualizações
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
QENGJI ËSHTË I DENJË - Zbulesa 5
Asambleja Biblike378 visualizações
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
Asambleja Biblike536 visualizações
Privilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12bPrivilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12b
Privilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12b
Asambleja Biblike290 visualizações

Similar a Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2(17)

Jesus is God: The Biblical ProofJesus is God: The Biblical Proof
Jesus is God: The Biblical Proof
Abundant Life Fellowship743 visualizações
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Abundant Life Fellowship297 visualizações
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
Asambleja Biblike390 visualizações
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike779 visualizações
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 2 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike322 visualizações
ZBULESA 1 - Pjesa IZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa I
Asambleja Biblike397 visualizações
REALITETI I JETES SE PERDITSHMEREALITETI I JETES SE PERDITSHME
REALITETI I JETES SE PERDITSHME
Asambleja Biblike574 visualizações
Stuart Olyott ``101 Profecitë``Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Adriatik Rexha510 visualizações
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike204 visualizações
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike274 visualizações

Mais de Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEAsambleja Biblike
544 visualizações19 slides
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendiseAsambleja Biblike
327 visualizações26 slides
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punesAsambleja Biblike
864 visualizações32 slides
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMAsambleja Biblike
484 visualizações22 slides

Mais de Asambleja Biblike(18)

E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike544 visualizações
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike327 visualizações
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike401 visualizações
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike864 visualizações
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike467 visualizações
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike484 visualizações
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike528 visualizações
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike306 visualizações
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike439 visualizações
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike685 visualizações
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike315 visualizações
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike329 visualizações
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike8.9K visualizações
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike430 visualizações
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike300 visualizações
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
Asambleja Biblike304 visualizações
Zbulesa 8Zbulesa 8
Zbulesa 8
Asambleja Biblike228 visualizações
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
Asambleja Biblike443 visualizações

Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2

 • 1. 2 MËSIMI 2 PERSONI I PERËNDISË Si është Perëndia? ● Isaia 46:9 Si mundemi ne, qenie njerëzore të kufishme, të njohim Perëndinë? «Sepse kështu thotë i Larti dhe i Madhërishmi që banon përjetësinë dhe emri i të cilit është i "Shenjti"...» (Isaia 57:15). “Perëndia i gjallë” (Psalmi 42:2; 84:2; Danieli 6:20; 1 Timoteut 4:10; 6:17; Hebrenjve 9:14; 10:31). Ju u kthyet nga idhujt te Perëndia, për t’i shërbyer Perëndisë së gjallë e të vërtetë. 1 Thesalonikasve 1:9
 • 2. 2 MËSIMI 2 PERSONI I PERËNDISË «Madhështia e Tij nuk mund të matet» (Psalmi 145:3). «...tek ai jetojmë, lëvizim, dhe jemi» (Veprat 17:28). «O Perëndi kush është i barabartë me ty?» (Psalmi 71:19; 89:8; 113:5). Përgjigjja? Perëndia i Biblës është i vetmi Perëndi i gjallë dhe i vërtetë! 1. BESIME POPULLORE RRETH PERËNDISË 2. AUTOPROVA E PERËNDISË 3. PIKËPAMJA BIBLIKE PËR PERËNDINË
 • 3. 2 PERSONI I PERËNDISË 1. BESIME POPULLORE RRETH PERËNDISË ATEISTËT: “Perëndia nuk ekziston”. AGNOSTIKËT: “Është e pamundur të njohësh ekzistencën e Perëndisë”. PANTEISTËT: “Perëndia është kudo. Natyra është Perëndi”. POLITEISTËT: “Ka shumë perëndi”.
 • 4. 2 PERSONI I PERËNDISË 1. BESIME POPULLORE RRETH PERËNDISË “Perëndia është një parim/ligj/forcë/energji pa personalitet”. “Produkt i intelektit njerëzor, një mbështetje psikologjike, një frikë e paarsyeshme”. Idhujtari/imazhe/idhuj (Veprat 19:23-28; Eksodi 20:4-5). Shumë herë njerëz e kanë quajtur veten perëndi! Çfarë do të thotë refuzimi i përgjegjësisë ndaj Krijuesit?
 • 5. 2 PERSONI I PERËNDISË 2. AUTOPROVA E PERËNDISË Bibla nuk kërkon të provojë ekzistencën e Perëndisë. ● Zanafilla 1:1 Pa e lexuar Biblën, ti e di që ka një Zot! Çfarë thotë Bibla për dikë që thotë se nuk ka ZOT? ● Psalmi 14:1; 53:1
 • 6. 2 PERSONI I PERËNDISË 2. AUTOPROVA E PERËNDISË Evidenca e adhurimit të Perëndisë. Evidenca e historisë. Romakëve 1:19-20 1. ASNJË GJË NUK E KA FILLIMIN NGA VETJA. 2. STRUKTURA TË PËRPUNUARA KËRKOJNË NJË PROJEKTUES.
 • 7. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË 1. ËSHTË VETËM NJË PERËNDI. ISAIA 45:5 Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër; jashtë meje nuk ka Perëndi. 1 TIMOTEUT 2:5 Në fakt një është Perëndia, dhe një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve: Krishti Jezus njeri.
 • 8. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË 2. PERËNDIA EKZISTON NË TRE PERSONA. Një njësi “shumës”, p.sh., emri Elohim. LIGJI I PËRTËRIRË 6:4 “ZOTI, Perëndia ynë, është një ZOT”. ZANAFILLA 1:26 (shiko edhe 3:22) Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne.
 • 9. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË Dallim midis «Perëndisë dhe Perëndisë» (Psalmi 45:6,7; Heb. 1:8, ose «ZOTI i tha Zotit tim», Psalmi 110:1, Mateu 22:42-46). a. Ati është Perëndi. Shiko 1 Thesalonikasve 1:1; 2 Pje. 1:17. b. Fryma e Shenjtë është Perëndi. Shiko Veprat 5:3-4; 2 Korintasve 3:17. c. Biri është Perëndi. Shiko 1 Gjonit 5:20; Titit 2:13; Gjoni 1:1,14; 20:26-28; Rom. 9:5.
 • 10. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË Të gjitha atributet hyjnore i janë atribuar secilit; gjithashtu cilësi si vullneti, emocionet dhe arsyeja. Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë dallohen nga njëri-tjetri e megjithatë janë të bashkuar në një lidhje hyjnore (1 Pje. 1:2; Juda 20-21). Emrat e tyre janë bashkuar në formulën e pagëzimit (Mt. 28:19) edhe në bekimin apostolik (2 Kor. 13:14). Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë. ~ Mateu 28:19 Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Frymës së Shenjtë qofshin me ju të gjithë. Amen. ~ 2 Korintasve 13:14
 • 11. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË Jezusi i tha: “Ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur akoma, o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin; Si vallë po thua: "Na e trego Atin?". (Gjoni 14:9). «Personat e Hyjnisë» (ang. Godhead) ≠ nga ajo që ne kuptojmë për «persona». Jo tre perëndi! Fjala “trini”. Bibla nuk e shpjegon; dhe neve nuk na mbetet gjë tjetër vetëm të pranojmë pohimet e drejtpërdrejta të Shkrimit dhe ta lëmë me kaq.
 • 12. 2 PERSONI I PERËNDISË 3. VIZIONI BIBLIK I PERËNDISË 3. PERËNDIA ËSHTË FRYMË. ZANAFILLA 6:6 1 GJONIT 3:20 4:8-16). Dhe Zoti u pendua që kishte GJONI 4:24 krijuar njeriun mbi tokë dhe u Perëndia është Frymë, dhe ata brengos për këtë në zemër të që e adhurojnë duhet t’a vet. adhurojnë në frymë dhe në të JAKOBI 1:18 vërtetën. Ai na ngjizi me vullnetin e tij 4. PERËNDIA KA me anë të fjalës të së vërtetës. PERSONALITET. Perëndia është dashuri (1 Gjonit sepse, po të na dënojë zemra jonë, Perëndia është më i madh “gjithë merakun tuaj hidheni se zemra jonë dhe njeh çdo gjë. mbi të, sepse ai merakoset për ju” (1 Pjetrit 5:7).
 • 13. 2 PERSONI I PERËNDISË PËR TA MBYLLUR... “God” (ang. Perëndi) <= “good” (ang. i mirë). Emri Jehova/Jahve <= JHVH (ZOT në DhV). “Ky është Biri im i dashur, në të jam kënaqur: dëgjojeni!” (Mateu 17:5). GJONI 17:3 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar.