KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -

Asambleja Biblike
Asambleja BiblikeMedia Center em Asambleja Biblike
Letra drejtuar kishёs sё Tiatirёs
Sfondi historik
 • Emri Tiatira do të thotë sakrificë e përhershme ose flijim i
 vazhdueshëm
 • Nё atё kohё ishte njё qytet i vogёl, e megjithatё mori letrёn mё tё
 gjatё nga tё shtatё kishat e Azisё.
 • Qyteti modern quhet Akishar me njё popullsi prej rreth 160.000
 banorёsh.
 • Nё kohёn e DHR aktivitetet e tregyisë pёrfshinin: ngjyrosje, endje
 (të purpurtash), punime qeramike, etj
 • Tiatira ishte e njohur edhe për tempullin e Artemisit, një emër
  tjetër për Dianën.
 • Pёr tё qenё biznesmen i suksesshёm, njё duhej tё zgjidhte
 shoqёrinё (grupin profesional) e duhur dhe tё vёllazёrohej me
 anёtarёt. Shpesh kjo pёrfshinte darka dhe argёtime e festa pas darke,
 qё shoqёroheshin me dehje, imoralitet dhe flijime për idhujt.
 • Kjo paraqiste zgjedhje tё vёshtira pёr tё krishterёt tregёtarё tё asaj
  kohe.
 • Arma që satani përdor nuk është përndjekja por joshja
Roli i Krishtit nё qendёr tё Kishёs

 •  Nё rolin e Tij si Qendra e Kishёs, në këtë letër Biri i Perëndisë
   paraqitet si: “ai që ka sytë si flakë zjarri dhe këmbët e tij [….] të
   ngjashëm me bronz të shkëlqyeshëm.” (Zbu. 2:18)

 •  Kёto dy karakteristika janё fokusi rreth sё cilave mund tё
   kuptohet letra drejtuar Kishёs sё Tiatirёs.
1. Ai qё ka sytё si zjarr (v.18)
 • 1 Korintasve 3:13
  • ç’do gjё do tё provohet me anё tё zjarrit
  • Ato gjёra qё janё bёrё mirё, do tё
   qёndrojnё
  • Veprat pa asnjё vlerё do tё digjen me
   anё tё zjarrit
 • Tek Zbulesa 2:18, karakteristika e parё
  sytё prej zjarri.
 • Pse?
 • Zjarri djeg ç’do gjё sipёrfaqёsore dhe
  false,
 • zbulon motivet e vёrteta nё brendёsi tё
  shpirtit.
 • Hebr. 4:13
 • Jezusi i thotё kishave “i njoh…i di” qё na
  tregon thellёsinё dhe qartёsinё e tё
  kuptuarit tё Zotit tonё.
2. Ai qё ka kёmbёt si bronz (v.18)
  •  Karakteristika e dytё nё v.18: qёndrueshmёria
    “….këmbët e tij janë të ngjashëm me bronz të
    shkëlqyeshëm.”
  •  Krishti ka autoritet tё plotё nё kishёn e Tij
  •  I plotfuqishëm. Tё gjitha kundёrshtimet, planet
    dhe rebelimet e njeriut nuk do te mund ta
    lёkundin Shpёtimtarin tonё. Mbretёria e Tij
    ёshtё e qёndrueshme dhe e pёrjetshme.•    Duke konsideruar sytё dhe kёmbёt e Krishtit, ёshtё e qartё qё Ai e ka
    shpallur Kishёn si tё vetёn dhe shikon nga afёr çdo gjё qё bёjnё
    besimtarёt. Kur ata largohen nga rruga e Perёndisё, ardhja e Tij pёr tё
    gjykuar bёhet e pashmangshme. “Herёt a vonё kёmbёt e Tij do tё
    shkelin atё qё pёr sytё ёshtё e patolerueshme” (nga revista COUNSEL)
Njё kishё e pasur nё vepra tё mira (V.19)
  Hebrenjve 6:10
  Dёshmi e mirё pёr njё kishё lokale:
  veprat, dashuria, besimi, shёrbimi,
  durimi
  Perёndia vetё ka mbjellё kishёn, e
  bekuar me udhёheqёs tё perёndishёm, i
  ka bёrё tё rriten dhe u ka vёnё themel.
  Problemi me kishat e sotme: mungesa e
  veprave tё mira. Me kalimin e kohёs ato
  bien nё numёr dhe nё zell.
  Kishёs sё Tiatirёs nuk i mungonte kjo
  cilёsi, madje veprat e tyre tё fundit ishin
  mё tё shumta se tё parat dmth, po
  shtoheshin nё sasi gjithnjё e mё shumё.
  Zoti nuk po mohonte pёrpjekjet e tyre tё
  sinqerta.
  Por …….
a) Njё kishё me doktrinё tё ndotur (V.20)
  “Jezebeli” nё DhV 1 Mbret. 16:31;18:14 ;21:1-16
  (bija e Ethbaalit, mbreti i Sidonitёve, adhurues tё
  Baalit; shfaroste profetёt e Zotit, ishte njё
  mashtruese, u bë gruaja e Ashabit)
  Kundёr kishёs: Tolerimi i doktrinёs sё ndotur.
  Toleranca (liberalizmi) nuk është fryt i Frymës dhe
  nuk mësohet në Bibël.
  Psh: lejimi i grave “pastore” në kishë
  “bari” që nuk e kullot tufën tek Fjala,
  por sipas preferencave të veta, sipas traditave
  (fjala e njeriut mbi Shkrimin) etj
  Homoseksualizmi, pornografia, moda e botës,
  korrupsion
  shaka të pista, Argëtimet e mishit (disko, muzikë
  satanike, duhan, alkool etj)
  bashkëjetesa me dy njerëz pa martesë,
  lidhja e besimtarit me jobesimtar,
W. MacDonald. “Ndoshta atje në Tiatirë ndodhej një “profeteshë” në
 kuptimin e plotë të fjalës që quhej Jezebel. Por studiuesit e Biblës kanë
 parë këtu gjithashtu një referencë për ngritjen e një sistemi të rremë
 të kishës me adhurimin e saj të figurave [ikonave], shitjen e faljeve nga
 prifti etj”


 Përfaqësues të VUSH-it
Ekumenizëm: bashkimi me fe të
rreme (ortodoks, katolik, mysliman
etj)
b) Njё kishё me doktrinё tё ndotur (V.20)
  Pasoja??
  Në vend që të nxisnin një jetë të shenjtë, po shtyheshin
  drejt një jete mëkatare.
  W. MacDonald: “Ashtu si Jezabeli në DhV prishi popullin
  e Perëndisë me kurvërim dhe idhujtari, po ashtu kjo grua
  mësoi se të krishterët mund të merren me këto praktika
  pa mëkatuar.”
  Besimtarët e Tiatirës nuk po promovonin mësimet e
  rreme të Jezabelës, por…… as nuk po kundërshtonin,
  Arsyeja?
  Ndoshta pёr tё shmangur kundёrshtimet dhe
  kontradiktat
  kompromis pёr paqe
  nga dashuria njerëzore
  frikё nga njerёzit etj.
  Psh: Nuk ёshtё puna ime
  tё mos flas unё por le ta bёjё njё tjetёr,
  pse gjykon?,
  unё kam miqёsi me tё etj
  Perёndia zemёrohet me “toleruesit” Ti e lejon…….
Kohё pёr pendim dhe gjykim (V.21 – 23)
  Perёndia ёshtё I durueshёm dhe I mëshirshëm
  por jo tolerues I mёkatit.
  Nёse njё kishё nuk pendohet, Krishti vetё si
  Kryebariu do tё vijё pёr tё gjykuar mёkatin dhe
  pёr tё dёnuar shkelёsit.
  Si po ecim ne?
  A e analizojmё vazhdimisht besimin tonё?
  A jemi si bereasit pёr mёsimet nё kishёn tonё?
  është e lehtë të flasësh për gabimet e grupeve
  apo kishave të tjera, por si vepron kur gabimet
  ndodhin ne kishën tënde?
  A ke kërkuar falje për gabimet e tua apo merr
  pjesë në Darkën e Zotit pa rrëfyer mëkatin ose
  pa u pajtuar me vëllanë? Jeremia 6:15
  A jemi tolerues tё mёsimeve tё gabuara nё kishё
  dhe nё mёnyrё private? (thashetheme, mësime
  private në kundërshtim me kishën, abuzim me
  autoritetin, përbuzje ndaj autoritetit të Fjalës)
Nxitja      (V.24 - 25)
  “Thellësirat e satanit” – dhe “doktrina” emri për mësimet dhe
  ndikimin e “Jezabelës”.
  Besnikët e mbetur që nuk kishin marrë pjesë në ritualet e doktrinat e
  Jezabelës, duhet të reflektonin natyrën dhe mësimet e Krishtit. Kisha
  duhet të shohë me sytë e Tij të zjarrtë dhe të qëndrojë me këmbët e
  Tij të bronzta.
  Mbaj mend se Kisha është e Krishtit, Birit të Perëndisë.
  Nuk u vu barrë tjetër përgjegjësie mbi besimtarët
  “Mbani fort të vërtetën deri sa Ai të vijë.” (v25)
  Rrëmbimi apo Gjykimi?
  Nga v21-23, shohim se Zoti vjen për të gjykuar jobesnikët
  Mësimi për ne: Të jemi besnikë dhe të presim ardhjen e Tij në
  rrëmbimin, në mos Ai do të gjykojë kishën sipas veprave të veta.
  Sot, kishat po shkojnë drejt apostazisë dhe kompromisit.
  Le të jemi mbetja besnike qe pret ardhjen e Tij në rrëmbim
Premtimi (V.25 - 29)
  Dhe, kujt fiton: (1 Gjo 5: 3-5)
  V26-27“..do t’i jap pushtet mbi kombet” një
  shpërblim në mbretërimin e mijëvjecarit.
  W. MacDonald: Ai do të ketë autoritet mbi
  kombet dhe do t’i qeverisë ata me një shufër
  hekuri. Çdo mëkat dhe rebelim do të ndëshkohet
  në vend dhe ashpër.
  V28 dhe unë do t’i jap atij yllin e mëngjesit.
  Titull i Krishtit (Zbu 22:16).
  Besimtar nuk është ai që pohon me gojë, por ai
  që qëndron besnik duke pritur ardhjen e Birit të
  Perëndisë.
  Gjithsecili do të marrë sipas veprave të veta.
  Ai që do botën do të korrë gjykimin, dhe ai që do
  Birin, do të marrë Yllin e Mëngjesit. (Zbu 22:3-5)
  Kush ka veshë për të dëgjuar, tani është koha…!
1 de 12

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
Asambleja Biblike390 visualizações
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike204 visualizações
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së ReDUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
Asambleja Biblike222 visualizações
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
Asambleja Biblike304 visualizações

Destaque

SolucionarioSolucionario
Solucionario313325luisc
290 visualizações13 slides
Vijayababu-ResumeVijayababu-Resume
Vijayababu-ResumeBabu Palaniyappan
155 visualizações3 slides
____2016 CV Osipov Aleksey PMM____2016 CV Osipov Aleksey PMM
____2016 CV Osipov Aleksey PMMAleksey Osipov
258 visualizações8 slides

Destaque(13)

SolucionarioSolucionario
Solucionario
313325luisc290 visualizações
Vijayababu-ResumeVijayababu-Resume
Vijayababu-Resume
Babu Palaniyappan155 visualizações
____2016 CV Osipov Aleksey PMM____2016 CV Osipov Aleksey PMM
____2016 CV Osipov Aleksey PMM
Aleksey Osipov258 visualizações
12 Convoi - Interim Report en12 Convoi - Interim Report en
12 Convoi - Interim Report en
Alexander Pfeffer95 visualizações
Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)
Mësuesit e rremë (2 Timoteut 3)
Asambleja Biblike247 visualizações
englishenglish
english
Sameh Mashaal85 visualizações
Relational to json with node dan mc ghan-lsRelational to json with node dan mc ghan-ls
Relational to json with node dan mc ghan-ls
CJava Peru310 visualizações
Prevision mercredi 04 juin 2014Prevision mercredi 04 juin 2014
Prevision mercredi 04 juin 2014
بسام البصيلي194 visualizações
Recommendation letter Sandrine Pinaud - HRDRecommendation letter Sandrine Pinaud - HRD
Recommendation letter Sandrine Pinaud - HRD
Sabrina Rolland99 visualizações
Hurricanes and TornadoesHurricanes and Tornadoes
Hurricanes and Tornadoes
jmu1012119.7K visualizações

Similar a KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS - (18)

2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
Asambleja Biblike251 visualizações
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike410 visualizações
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike315 visualizações
Asgjesimi i Teorise Se Perzieries Mes FeveAsgjesimi i Teorise Se Perzieries Mes Feve
Asgjesimi i Teorise Se Perzieries Mes Feve
Lexo dhe Mëso2 visualizações
Asgjesimi i Teorise Se Perzieries Mes FeveAsgjesimi i Teorise Se Perzieries Mes Feve
Asgjesimi i Teorise Se Perzieries Mes Feve
RregullatIslame488 visualizações
Kendveshtrimi katolik nr. 4Kendveshtrimi katolik nr. 4
Kendveshtrimi katolik nr. 4
VatraBiblike36 visualizações
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
Asambleja Biblike317 visualizações
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëLuka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Asambleja Biblike258 visualizações
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Asambleja Biblike268 visualizações
Lutje për Vitin e RiLutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e Ri
Asambleja Biblike683 visualizações

Mais de Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEAsambleja Biblike
544 visualizações19 slides
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendiseAsambleja Biblike
327 visualizações26 slides
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetAsambleja Biblike
779 visualizações32 slides
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punesAsambleja Biblike
864 visualizações32 slides

Mais de Asambleja Biblike(20)

E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike544 visualizações
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike327 visualizações
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike779 visualizações
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike401 visualizações
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike864 visualizações
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike467 visualizações
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike484 visualizações
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike1K visualizações
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike528 visualizações
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Asambleja Biblike616 visualizações
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike382 visualizações
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike306 visualizações
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike439 visualizações
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike685 visualizações
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike456 visualizações
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike828 visualizações
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike923 visualizações
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike329 visualizações
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike8.9K visualizações

KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -

 • 1. Letra drejtuar kishёs sё Tiatirёs
 • 2. Sfondi historik • Emri Tiatira do të thotë sakrificë e përhershme ose flijim i vazhdueshëm • Nё atё kohё ishte njё qytet i vogёl, e megjithatё mori letrёn mё tё gjatё nga tё shtatё kishat e Azisё. • Qyteti modern quhet Akishar me njё popullsi prej rreth 160.000 banorёsh. • Nё kohёn e DHR aktivitetet e tregyisë pёrfshinin: ngjyrosje, endje (të purpurtash), punime qeramike, etj • Tiatira ishte e njohur edhe për tempullin e Artemisit, një emër tjetër për Dianën. • Pёr tё qenё biznesmen i suksesshёm, njё duhej tё zgjidhte shoqёrinё (grupin profesional) e duhur dhe tё vёllazёrohej me anёtarёt. Shpesh kjo pёrfshinte darka dhe argёtime e festa pas darke, qё shoqёroheshin me dehje, imoralitet dhe flijime për idhujt. • Kjo paraqiste zgjedhje tё vёshtira pёr tё krishterёt tregёtarё tё asaj kohe. • Arma që satani përdor nuk është përndjekja por joshja
 • 3. Roli i Krishtit nё qendёr tё Kishёs • Nё rolin e Tij si Qendra e Kishёs, në këtë letër Biri i Perëndisë paraqitet si: “ai që ka sytë si flakë zjarri dhe këmbët e tij [….] të ngjashëm me bronz të shkëlqyeshëm.” (Zbu. 2:18) • Kёto dy karakteristika janё fokusi rreth sё cilave mund tё kuptohet letra drejtuar Kishёs sё Tiatirёs.
 • 4. 1. Ai qё ka sytё si zjarr (v.18) • 1 Korintasve 3:13 • ç’do gjё do tё provohet me anё tё zjarrit • Ato gjёra qё janё bёrё mirё, do tё qёndrojnё • Veprat pa asnjё vlerё do tё digjen me anё tё zjarrit • Tek Zbulesa 2:18, karakteristika e parё sytё prej zjarri. • Pse? • Zjarri djeg ç’do gjё sipёrfaqёsore dhe false, • zbulon motivet e vёrteta nё brendёsi tё shpirtit. • Hebr. 4:13 • Jezusi i thotё kishave “i njoh…i di” qё na tregon thellёsinё dhe qartёsinё e tё kuptuarit tё Zotit tonё.
 • 5. 2. Ai qё ka kёmbёt si bronz (v.18) • Karakteristika e dytё nё v.18: qёndrueshmёria “….këmbët e tij janë të ngjashëm me bronz të shkëlqyeshëm.” • Krishti ka autoritet tё plotё nё kishёn e Tij • I plotfuqishëm. Tё gjitha kundёrshtimet, planet dhe rebelimet e njeriut nuk do te mund ta lёkundin Shpёtimtarin tonё. Mbretёria e Tij ёshtё e qёndrueshme dhe e pёrjetshme. • Duke konsideruar sytё dhe kёmbёt e Krishtit, ёshtё e qartё qё Ai e ka shpallur Kishёn si tё vetёn dhe shikon nga afёr çdo gjё qё bёjnё besimtarёt. Kur ata largohen nga rruga e Perёndisё, ardhja e Tij pёr tё gjykuar bёhet e pashmangshme. “Herёt a vonё kёmbёt e Tij do tё shkelin atё qё pёr sytё ёshtё e patolerueshme” (nga revista COUNSEL)
 • 6. Njё kishё e pasur nё vepra tё mira (V.19)  Hebrenjve 6:10  Dёshmi e mirё pёr njё kishё lokale: veprat, dashuria, besimi, shёrbimi, durimi  Perёndia vetё ka mbjellё kishёn, e bekuar me udhёheqёs tё perёndishёm, i ka bёrё tё rriten dhe u ka vёnё themel.  Problemi me kishat e sotme: mungesa e veprave tё mira. Me kalimin e kohёs ato bien nё numёr dhe nё zell.  Kishёs sё Tiatirёs nuk i mungonte kjo cilёsi, madje veprat e tyre tё fundit ishin mё tё shumta se tё parat dmth, po shtoheshin nё sasi gjithnjё e mё shumё. Zoti nuk po mohonte pёrpjekjet e tyre tё sinqerta.  Por …….
 • 7. a) Njё kishё me doktrinё tё ndotur (V.20)  “Jezebeli” nё DhV 1 Mbret. 16:31;18:14 ;21:1-16 (bija e Ethbaalit, mbreti i Sidonitёve, adhurues tё Baalit; shfaroste profetёt e Zotit, ishte njё mashtruese, u bë gruaja e Ashabit)  Kundёr kishёs: Tolerimi i doktrinёs sё ndotur. Toleranca (liberalizmi) nuk është fryt i Frymës dhe nuk mësohet në Bibël.  Psh: lejimi i grave “pastore” në kishë  “bari” që nuk e kullot tufën tek Fjala, por sipas preferencave të veta, sipas traditave (fjala e njeriut mbi Shkrimin) etj  Homoseksualizmi, pornografia, moda e botës, korrupsion shaka të pista, Argëtimet e mishit (disko, muzikë satanike, duhan, alkool etj)  bashkëjetesa me dy njerëz pa martesë,  lidhja e besimtarit me jobesimtar,
 • 8. W. MacDonald. “Ndoshta atje në Tiatirë ndodhej një “profeteshë” në kuptimin e plotë të fjalës që quhej Jezebel. Por studiuesit e Biblës kanë parë këtu gjithashtu një referencë për ngritjen e një sistemi të rremë të kishës me adhurimin e saj të figurave [ikonave], shitjen e faljeve nga prifti etj” Përfaqësues të VUSH-it Ekumenizëm: bashkimi me fe të rreme (ortodoks, katolik, mysliman etj)
 • 9. b) Njё kishё me doktrinё tё ndotur (V.20)  Pasoja??  Në vend që të nxisnin një jetë të shenjtë, po shtyheshin drejt një jete mëkatare.  W. MacDonald: “Ashtu si Jezabeli në DhV prishi popullin e Perëndisë me kurvërim dhe idhujtari, po ashtu kjo grua mësoi se të krishterët mund të merren me këto praktika pa mëkatuar.”  Besimtarët e Tiatirës nuk po promovonin mësimet e rreme të Jezabelës, por…… as nuk po kundërshtonin,  Arsyeja?  Ndoshta pёr tё shmangur kundёrshtimet dhe kontradiktat  kompromis pёr paqe  nga dashuria njerëzore  frikё nga njerёzit etj.  Psh: Nuk ёshtё puna ime  tё mos flas unё por le ta bёjё njё tjetёr,  pse gjykon?,  unё kam miqёsi me tё etj  Perёndia zemёrohet me “toleruesit” Ti e lejon…….
 • 10. Kohё pёr pendim dhe gjykim (V.21 – 23)  Perёndia ёshtё I durueshёm dhe I mëshirshëm por jo tolerues I mёkatit.  Nёse njё kishё nuk pendohet, Krishti vetё si Kryebariu do tё vijё pёr tё gjykuar mёkatin dhe pёr tё dёnuar shkelёsit.  Si po ecim ne?  A e analizojmё vazhdimisht besimin tonё?  A jemi si bereasit pёr mёsimet nё kishёn tonё? është e lehtë të flasësh për gabimet e grupeve apo kishave të tjera, por si vepron kur gabimet ndodhin ne kishën tënde?  A ke kërkuar falje për gabimet e tua apo merr pjesë në Darkën e Zotit pa rrëfyer mëkatin ose pa u pajtuar me vëllanë? Jeremia 6:15  A jemi tolerues tё mёsimeve tё gabuara nё kishё dhe nё mёnyrё private? (thashetheme, mësime private në kundërshtim me kishën, abuzim me autoritetin, përbuzje ndaj autoritetit të Fjalës)
 • 11. Nxitja (V.24 - 25)  “Thellësirat e satanit” – dhe “doktrina” emri për mësimet dhe ndikimin e “Jezabelës”.  Besnikët e mbetur që nuk kishin marrë pjesë në ritualet e doktrinat e Jezabelës, duhet të reflektonin natyrën dhe mësimet e Krishtit. Kisha duhet të shohë me sytë e Tij të zjarrtë dhe të qëndrojë me këmbët e Tij të bronzta.  Mbaj mend se Kisha është e Krishtit, Birit të Perëndisë.  Nuk u vu barrë tjetër përgjegjësie mbi besimtarët  “Mbani fort të vërtetën deri sa Ai të vijë.” (v25)  Rrëmbimi apo Gjykimi?  Nga v21-23, shohim se Zoti vjen për të gjykuar jobesnikët  Mësimi për ne: Të jemi besnikë dhe të presim ardhjen e Tij në rrëmbimin, në mos Ai do të gjykojë kishën sipas veprave të veta.  Sot, kishat po shkojnë drejt apostazisë dhe kompromisit.  Le të jemi mbetja besnike qe pret ardhjen e Tij në rrëmbim
 • 12. Premtimi (V.25 - 29)  Dhe, kujt fiton: (1 Gjo 5: 3-5)  V26-27“..do t’i jap pushtet mbi kombet” një shpërblim në mbretërimin e mijëvjecarit.  W. MacDonald: Ai do të ketë autoritet mbi kombet dhe do t’i qeverisë ata me një shufër hekuri. Çdo mëkat dhe rebelim do të ndëshkohet në vend dhe ashpër.  V28 dhe unë do t’i jap atij yllin e mëngjesit.  Titull i Krishtit (Zbu 22:16).  Besimtar nuk është ai që pohon me gojë, por ai që qëndron besnik duke pritur ardhjen e Birit të Perëndisë.  Gjithsecili do të marrë sipas veprave të veta.  Ai që do botën do të korrë gjykimin, dhe ai që do Birin, do të marrë Yllin e Mëngjesit. (Zbu 22:3-5)  Kush ka veshë për të dëgjuar, tani është koha…!