SlideShare uma empresa Scribd logo
E tërë këshilla e Perëndisë
Si reagon kur ndan Ungjillin – dhe dëgjuesi të sulmon?


              I LËNDUAR?

              I ZHGËNJYER?

              “ZOT, PO TË BINDEM DHE
              SHIKO SE ÇFARË
              NDODH!”

              NGURRUES PËR TË FOLUR
              PRAPË PËR UNGJILLIN?
Biblikisht, si duhet të reagosh? Përse?
Fuqia dhe autoriteti i Perëndisë
Siguria e përmbushjes së planit të
  Tij të shpengimit dhe të
  drejtësisë
Nevoja jonë për besnikëri ndaj
 Fjalës, pavarësisht reagimit që
 marrim ndonjëherë.
“Ky mund të më refuzojë!”
“Ai mund të ma përplasë derën në
  fytyrë!”
“Ai shoku mund të më tallë
  përpara klasës!”
Libri i sjellë nga qielli
       dhe që u gllabërua nga Gjoni
“...nuk u pendua...” (9:21)
                             t
Reagimi i njerëzve të Zotit ndaj
                             te
                           rri
 gjykimeve mbi armiqtë e Tij...
                          ti
                          te
                   VULAT
                         i
                        ns
                        te
                   1234567
Heshtje (8:1), nxitje më e thellë
                      In
                       BORITË
për të ungjillëzuar dhe përulësi      1234567
                               KUPAT
Konteksti
                              1234567
1. Autoriteti i Fjalës, v. 1-2
2. Përmbushja e Fjalës, v. 3-7
                        7 vjet
3. Besnikëria jonë ndaj Fjalës, v.
  8-11
1. Autoriteti i Fjalës
      Një engjëll tjetër i fortë që zbriste
       prej qiellit, v. 1
      - i veshur me një re
      - një ylber mbi krye
      - fytyra e tij si dielli
      - këmbët e tij si shtylla zjarri
      Kishte në dorë një libërth të hapur,
       v. 2
      Çfarë paraqet ky libërth i vogël?
      Krahaso me Zbulesa 5:2
LIBRI vs. LIBËRTHI
Një version i pjesshëm i atij
 më të gjatë
Po përse një version i
 pjesshëm kur është rrotulla
 e gjatë? Çfarë qëllimi do t'i
 shërbente?
LIBËRTHI I VOGËL PËRMBAN
 ATË PJESË TË LIBRIT MË TË
 MADH QË I ËSHTË
 ZBULUAR DHE BESUAR
 NJERIUT.
BIBLA = Libërthi
Autoriteti i Shkrimit mbi tërë tokën
         Vuri këmbën e tij të djathtë mbi
          tokë dhe të majtën mbi dhe, v.
          2
         “det dhe tokë” = “tërë tokën”
         “Edhe një herë, pas pak, unë do t’i
          bëj të dridhen qiejtë dhe dheun,
          detin dhe sterenë”, Hagai 2:6
         Plani i Perëndisë për tërë krijimin e
           Perëndisë.
         Zoti na e ka zbuluar këtë plan
          neve, shërbëtorëve të Tij.
2. Përmbushja e Fjalës
Engjëlli “bërtiti me zë të madh  Në rast se në qytet i bien borisë,
 si një luan që vrumbullit”, v.  a nuk do të trembet vallë populli?
                  Në rast se në një qytet ndodh një
 3                fatkeqësi, a nuk e ka shkaktuar
                  vallë ZOTI? Sepse Zoti, ZOTI, nuk
Për çfarë flet vrumbullima?    bën asgjë, pa ua treguar sekretin
                  e tij shërbëtorëve të tij,
ZOTI do të vrumbullojë nga     profetëve. Luani vrumbulloi,
 Sioni dhe do të bëjë që t’i   kush nuk do të ketë frikë? Zoti,
                  ZOTI, foli, kush nuk do të
 dëgjohet zëri nga        profetizojë?
 Jeruzalemi, aq sa qiejt dhe   --Amosi 3:6-8
 toka do të dridhen. Por
 ZOTI do të jetë një strehë
 për popullin e tij dhe një
 fortesë për bijtë e Izraelit”
 (Joeli 3:16).
Çfarë ndodhi pasi engjëlli vrumbulliti?
Vargjet 3-4,             Fjalët e folura nga bubullima këtu
                     paraqesin dallimin midis Fjalës
Çfarë po ndodh këtu?
                     së Perëndisë zbuluar njerëzimit
1 Sam. 2:10, “Kundërshtarët e      në Biblën DHE planit të Tij të
  ZOTIT do të copëtohen; ai do të    plotë.
  gjëmojë kundër tyre nga qielli".
                   “Gjërat e fshehta i përkasin Zotit,
Po përse e ndalon Perëndia Gjonin    Perëndisë tonë, por gjërat e
 që të shkruajë këto gjëra në një   shfaqura janë për ne dhe për
 libër të mbushur me profeci      bijtë tanë për gjithnjë, me
 gjykimesh?              qëllim që të zbatojmë në
                    praktikë tërë fjalët e këtij ligji”
LIBRI vs. LIBËRTHI           (LiP. 29:29)
Çfarë thotë engjëlli mbas
        zërit të bubullimave?
Vargjet 6-7              Misteri i Perëndisë = Plani i
                     Perëndisë për shpengimin
Misteri i Perëndisë?!
                    “Një 'mister' në Shkrimet është një
“...ashtu si ai ua shalli
                     e vërtetë e fshehur më parë,
  shërbëtorëve të tij, profetëve”,
                     por tani e zbuluar në mënyrë
  kështu që mund ta dimë.
                     hyjnore; por në të cilën mbetet
“ashtu si ai ua ka bërë të njohura    akoma një element i
  lajmet e mira shërbëtorëve të     mbinatyrshëm pavarësisht
  tij, profetëve” (Darby).       zbulimit” (Scofield).
“Ungjillëzoj”, “të predikosh
 Ungjillin”, “të shpallësh planin e
 Perëndisë për shpengimin”.
Misteri i Perëndisë
[Unë Pali] “shërbenjës i së cilës u  DO TË PËRMBUSHET E GJITHA!
 bëra unë, sipas misionit
                   “Dhe engjëlli i shtatë i ra borisë
 [administrimit] që më ngarkoi
                    dhe u bënë zëra të mëdhenj në
 Perëndia për ju, që t’jua
                    qiell që thoshnin: “Mbretëritë
 paraqes të plotë fjalën e
                    e botës u bënë mbretëri të
 Perëndisë, misterin që u mbajt
                    Zotit tonë dhe të Krishtit të
 i fshehtë gjatë shekujve dhe
                    tij, dhe ai do të mbretërojë
 brezave, por që tani iu shfaq
                    në shekuj të shekujve”
 shenjtorëve të tij” (Kol.
                    (11:15).
 1:25-26).
                   Dy mbretëri ... në cilën bën pjesë
Fjala e Perëndisë = Misteri i
                    TI?
  Perëndisë
Libërthi i vogël = Ungjilli në
  plotësinë e tij
3. Besnikëria jonë ndaj Fjalës
        Shko, merr libërthin e hapur ...
         gllabëroje atë..., v. 8-9
        Vargu 11
        Fjala e Perëndisë ≠ Novelë!!!
        Fjala “banoftë në ju me begatinë e
         vet” (Kol. 3:16).
        Të ushqehesh nga Fjala!
        “Njeriu nuk rron vetëm me bukë,
         por rron me çdo fjalë që del nga
         goja e Zotit” (LiP. 8:3).
Cili është reagimi i Gjonit ndaj këtij ushqimi?

Vargu 9-10
[Ligjet e Zotit janë] më të ëmbla
  se mjalti, nga ai që del nga
  hojet” (Psa. 19:10).
“Dhe ti, bir njeriu, mos ki frikë prej
 tyre dhe mos ki frikë nga fjalët e
 tyre, edhe se po qe se do gjendesh
 i rrethuar nga hithra dhe nga
 gjemba dhe po qe se banon në
 mes të akrepave; mos ki frikë nga
 fjalët e tyre dhe mos u tremb para
 tyre, sepse janë një shtëpi rebele.
 Por ti do t’u njoftosh fjalët e mia,
 edhe sikur të të dëgjojnë ose të
 refuzojnë të dëgjojnë, sepse janë
 rebelë” (Eze. 2:6-7).
Konkluzioni
   Ka aspekte të gjykimit dhe planit
    të Perëndisë të cilat ne nuk i
    dimë!
   Besnikërisht, plotësisht,
    guximshëm!
   Si do të reagojnë njerëzit?
   Dy grupe njerëzish!
ZBATIME: 1.      PËR KISHËN
Në disa kisha, njerëzit duan të    Pjesët e vështira dhe pjesët e ëmbla
 dëgjojnë vetëm atë që ata e     Gjykimet si edhe bekimet
                    Dënimi si edhe falja
 konsiderojnë të ëmbël në       Historitë e njohura, të pëlqyera shumë si
                   edhe ato pjesë të cilat disi lihen pa u marrë në
 Fjalën.               konsideratë.

POR Ezekieli dhe Gjoni e hëngrën
 TË GJITHË rrotullën!
“Kjo pjesë e rrotullës nuk duket aq
  e bukur, nuk do ta konsumoj atë
  pjesë!!!”
2 Tim. 4:3
“me kohë e pa kohë”, 2 Tim. 4:2
““I gjithë Shkrimi është i
  frymëzuar nga Perëndia...”, 2   Ja përse kjo kishë (asamble) i është përkushtuar
  Tim. 3:16             predikimit shpjegues të Shkrimeve.
ZBATIME: 2.       PËR BESIMTARIN
                    Kë naqu në Fjalë n dhe gë zohu në
Edhe TI (emri yt) duhet ta hash         ë mbë lsinë e saj!
 Fjalën!
Edhe TI (emri yt) duhet të jetosh
 sipas Fjalës!
Edhe TI (emri yt) duhet ta
 shpallësh atë me jetën tënde!
Familje, komshinjtë, miqtë,
 kolegët...
                         Dhe këta NUK janë
Si do të reagosh kur të tallesh për       Dëshmitarët e Jehovait :))
  hir të Ungjillit?
                    “ ...bij të Perë ndisë pa të meta në mes të
Mos lejo refuzimin të ndikojë     një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në
                    mes të të cilit ju ndriçoni si pishtarë në
 dëshmimin tënd!           botë , duke e mbajtur lart fjalë n e jetë s” . --
                             Fil. 2:15-16
ZBATIME: 3.     PËR _____________
Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u
 pikëlluan në zemër dhe
 pyetën Pjetrin dhe apostujt:
 “Vëllezër, ç’duhet të bëjmë?’’,
 Vep. 2:37
FALJE vs. GJYKIM
HIR vs. DREJTËSI
PAQE vs. ZEMËRIM
SHPËTIM vs. HUMBJE
PARAJSA vs. FERRI

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
VatraBiblike
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Asambleja Biblike
 
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11aNA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
Asambleja Biblike
 
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7Asambleja Biblike
 
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Adriatik Rexha
 
ZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa IZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa I
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
Privilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12b
Privilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12bPrivilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12b
Privilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12b
Asambleja Biblike
 
101 profeci
101 profeci101 profeci
101 profeci
JURIST
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
Asambleja Biblike
 
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasPsalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Asambleja Biblike
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendosheAsambleja Biblike
 
PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13
Asambleja Biblike
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Asambleja Biblike
 
PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Azbiela Meta
 

Mais procurados (19)

Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 29 (19 Prill 2018)
 
ZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa IIZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa II
 
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)Ardhja e Krishtit (Luka12c)
Ardhja e Krishtit (Luka12c)
 
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11aNA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
 
Gjetsemania - Lluka22c
Gjetsemania - Lluka22cGjetsemania - Lluka22c
Gjetsemania - Lluka22c
 
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
CILI ËSHTË FATI YT? - Zbulesa 7
 
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
 
ZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa IZBULESA 1 - Pjesa I
ZBULESA 1 - Pjesa I
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
Engjëjt dhe shamia
Engjëjt dhe shamiaEngjëjt dhe shamia
Engjëjt dhe shamia
 
Privilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12b
Privilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12bPrivilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12b
Privilegjet Dhe Pergjegjesite - Luka 12b
 
101 profeci
101 profeci101 profeci
101 profeci
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
 
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasPsalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
 
PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
 
PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 50 ( 8 Nentor 2018)
 

Destaque

10 Things VicinityBrew Software is Thankful For
10 Things VicinityBrew Software is Thankful For10 Things VicinityBrew Software is Thankful For
10 Things VicinityBrew Software is Thankful For
Julia Clark
 
Proceso enfermero Envejecimiento
Proceso enfermero EnvejecimientoProceso enfermero Envejecimiento
Proceso enfermero Envejecimiento
Eva Bersabé Hidalgo
 
Careers feature_pp62-65_reduced size
Careers feature_pp62-65_reduced sizeCareers feature_pp62-65_reduced size
Careers feature_pp62-65_reduced size
Emma Sargent
 
From zero to oracle zfs storage appliance backup and recovery in 60 minutes
From zero to oracle zfs storage appliance backup and recovery in 60 minutesFrom zero to oracle zfs storage appliance backup and recovery in 60 minutes
From zero to oracle zfs storage appliance backup and recovery in 60 minutes
CJava Peru
 
Adviento
AdvientoAdviento
Adviento
976442309
 
CTS St-Tho - Saison 2016
CTS St-Tho - Saison 2016CTS St-Tho - Saison 2016
CTS St-Tho - Saison 2016
Sylvie Marchaland
 
Kuldeep Updated C.V
Kuldeep Updated C.VKuldeep Updated C.V
Kuldeep Updated C.V
Kuldeep Kumar Chauhan
 
Ellen Puffe-Resume
Ellen Puffe-ResumeEllen Puffe-Resume
Ellen Puffe-Resume
Ellen Puffe
 
Intelligent Systems - Predictive Analytics Project
Intelligent Systems - Predictive Analytics ProjectIntelligent Systems - Predictive Analytics Project
Intelligent Systems - Predictive Analytics Project
Shreya Chakrabarti
 
Decoded Fashion Recap (1)
Decoded Fashion Recap (1)Decoded Fashion Recap (1)
Decoded Fashion Recap (1)
悦 杨
 

Destaque (13)

Club deportivo jfm sports
Club deportivo jfm sportsClub deportivo jfm sports
Club deportivo jfm sports
 
10 Things VicinityBrew Software is Thankful For
10 Things VicinityBrew Software is Thankful For10 Things VicinityBrew Software is Thankful For
10 Things VicinityBrew Software is Thankful For
 
IOSH
IOSHIOSH
IOSH
 
Proceso enfermero Envejecimiento
Proceso enfermero EnvejecimientoProceso enfermero Envejecimiento
Proceso enfermero Envejecimiento
 
Careers feature_pp62-65_reduced size
Careers feature_pp62-65_reduced sizeCareers feature_pp62-65_reduced size
Careers feature_pp62-65_reduced size
 
From zero to oracle zfs storage appliance backup and recovery in 60 minutes
From zero to oracle zfs storage appliance backup and recovery in 60 minutesFrom zero to oracle zfs storage appliance backup and recovery in 60 minutes
From zero to oracle zfs storage appliance backup and recovery in 60 minutes
 
Adviento
AdvientoAdviento
Adviento
 
CTS St-Tho - Saison 2016
CTS St-Tho - Saison 2016CTS St-Tho - Saison 2016
CTS St-Tho - Saison 2016
 
Slide 1
Slide 1Slide 1
Slide 1
 
Kuldeep Updated C.V
Kuldeep Updated C.VKuldeep Updated C.V
Kuldeep Updated C.V
 
Ellen Puffe-Resume
Ellen Puffe-ResumeEllen Puffe-Resume
Ellen Puffe-Resume
 
Intelligent Systems - Predictive Analytics Project
Intelligent Systems - Predictive Analytics ProjectIntelligent Systems - Predictive Analytics Project
Intelligent Systems - Predictive Analytics Project
 
Decoded Fashion Recap (1)
Decoded Fashion Recap (1)Decoded Fashion Recap (1)
Decoded Fashion Recap (1)
 

Semelhante a E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10

Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Asambleja Biblike
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Asambleja Biblike
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike
 
Sq Kuptimi i xhuzit 30-te
Sq Kuptimi i xhuzit 30-teSq Kuptimi i xhuzit 30-te
Sq Kuptimi i xhuzit 30-te
Fatos
 
Dr. musli vërbani 6.besimi ne kaderin e zotit
Dr. musli vërbani  6.besimi ne kaderin e zotitDr. musli vërbani  6.besimi ne kaderin e zotit
Dr. musli vërbani 6.besimi ne kaderin e zotitLibra Islame
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
VatraBiblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
Asambleja Biblike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
VatraBiblike
 
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në PsalmetHISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike
 
Dr. musli vërbani 3.besimi ne librat e zotit xh.sh
Dr. musli vërbani  3.besimi ne librat e zotit xh.shDr. musli vërbani  3.besimi ne librat e zotit xh.sh
Dr. musli vërbani 3.besimi ne librat e zotit xh.shLibra Islame
 
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Abundant Life Fellowship
 
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëLuka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Asambleja Biblike
 
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesitLuka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Asambleja Biblike
 

Semelhante a E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10 (18)

Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te PerëndiaPsalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
Psalmi 91 - Siguria e atij që gjen strehë te Perëndia
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
 
Sq Kuptimi i xhuzit 30-te
Sq Kuptimi i xhuzit 30-teSq Kuptimi i xhuzit 30-te
Sq Kuptimi i xhuzit 30-te
 
Dr. musli vërbani 6.besimi ne kaderin e zotit
Dr. musli vërbani  6.besimi ne kaderin e zotitDr. musli vërbani  6.besimi ne kaderin e zotit
Dr. musli vërbani 6.besimi ne kaderin e zotit
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
 
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
 
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në PsalmetHISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
HISTORIA E TIJ - Krishti në Psalmet
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
 
Dr. musli vërbani 3.besimi ne librat e zotit xh.sh
Dr. musli vërbani  3.besimi ne librat e zotit xh.shDr. musli vërbani  3.besimi ne librat e zotit xh.sh
Dr. musli vërbani 3.besimi ne librat e zotit xh.sh
 
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
 
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e NgushtëLuka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
Luka 13 - Shëmbëlltyra dhe Dera e Ngushtë
 
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesitLuka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
 

Mais de Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeAsambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8

Mais de Asambleja Biblike (18)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
Zbulesa 8
 

E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10

 • 1. E tërë këshilla e Perëndisë Si reagon kur ndan Ungjillin – dhe dëgjuesi të sulmon? I LËNDUAR? I ZHGËNJYER? “ZOT, PO TË BINDEM DHE SHIKO SE ÇFARË NDODH!” NGURRUES PËR TË FOLUR PRAPË PËR UNGJILLIN?
 • 2. Biblikisht, si duhet të reagosh? Përse? Fuqia dhe autoriteti i Perëndisë Siguria e përmbushjes së planit të Tij të shpengimit dhe të drejtësisë Nevoja jonë për besnikëri ndaj Fjalës, pavarësisht reagimit që marrim ndonjëherë. “Ky mund të më refuzojë!” “Ai mund të ma përplasë derën në fytyrë!” “Ai shoku mund të më tallë përpara klasës!”
 • 3. Libri i sjellë nga qielli dhe që u gllabërua nga Gjoni “...nuk u pendua...” (9:21) t Reagimi i njerëzve të Zotit ndaj te rri gjykimeve mbi armiqtë e Tij... ti te VULAT i ns te 1234567 Heshtje (8:1), nxitje më e thellë In BORITË për të ungjillëzuar dhe përulësi 1234567 KUPAT Konteksti 1234567 1. Autoriteti i Fjalës, v. 1-2 2. Përmbushja e Fjalës, v. 3-7 7 vjet 3. Besnikëria jonë ndaj Fjalës, v. 8-11
 • 4. 1. Autoriteti i Fjalës Një engjëll tjetër i fortë që zbriste prej qiellit, v. 1 - i veshur me një re - një ylber mbi krye - fytyra e tij si dielli - këmbët e tij si shtylla zjarri Kishte në dorë një libërth të hapur, v. 2 Çfarë paraqet ky libërth i vogël? Krahaso me Zbulesa 5:2
 • 5. LIBRI vs. LIBËRTHI Një version i pjesshëm i atij më të gjatë Po përse një version i pjesshëm kur është rrotulla e gjatë? Çfarë qëllimi do t'i shërbente? LIBËRTHI I VOGËL PËRMBAN ATË PJESË TË LIBRIT MË TË MADH QË I ËSHTË ZBULUAR DHE BESUAR NJERIUT. BIBLA = Libërthi
 • 6. Autoriteti i Shkrimit mbi tërë tokën Vuri këmbën e tij të djathtë mbi tokë dhe të majtën mbi dhe, v. 2 “det dhe tokë” = “tërë tokën” “Edhe një herë, pas pak, unë do t’i bëj të dridhen qiejtë dhe dheun, detin dhe sterenë”, Hagai 2:6 Plani i Perëndisë për tërë krijimin e Perëndisë. Zoti na e ka zbuluar këtë plan neve, shërbëtorëve të Tij.
 • 7. 2. Përmbushja e Fjalës Engjëlli “bërtiti me zë të madh Në rast se në qytet i bien borisë, si një luan që vrumbullit”, v. a nuk do të trembet vallë populli? Në rast se në një qytet ndodh një 3 fatkeqësi, a nuk e ka shkaktuar vallë ZOTI? Sepse Zoti, ZOTI, nuk Për çfarë flet vrumbullima? bën asgjë, pa ua treguar sekretin e tij shërbëtorëve të tij, ZOTI do të vrumbullojë nga profetëve. Luani vrumbulloi, Sioni dhe do të bëjë që t’i kush nuk do të ketë frikë? Zoti, ZOTI, foli, kush nuk do të dëgjohet zëri nga profetizojë? Jeruzalemi, aq sa qiejt dhe --Amosi 3:6-8 toka do të dridhen. Por ZOTI do të jetë një strehë për popullin e tij dhe një fortesë për bijtë e Izraelit” (Joeli 3:16).
 • 8. Çfarë ndodhi pasi engjëlli vrumbulliti? Vargjet 3-4, Fjalët e folura nga bubullima këtu paraqesin dallimin midis Fjalës Çfarë po ndodh këtu? së Perëndisë zbuluar njerëzimit 1 Sam. 2:10, “Kundërshtarët e në Biblën DHE planit të Tij të ZOTIT do të copëtohen; ai do të plotë. gjëmojë kundër tyre nga qielli". “Gjërat e fshehta i përkasin Zotit, Po përse e ndalon Perëndia Gjonin Perëndisë tonë, por gjërat e që të shkruajë këto gjëra në një shfaqura janë për ne dhe për libër të mbushur me profeci bijtë tanë për gjithnjë, me gjykimesh? qëllim që të zbatojmë në praktikë tërë fjalët e këtij ligji” LIBRI vs. LIBËRTHI (LiP. 29:29)
 • 9. Çfarë thotë engjëlli mbas zërit të bubullimave? Vargjet 6-7 Misteri i Perëndisë = Plani i Perëndisë për shpengimin Misteri i Perëndisë?! “Një 'mister' në Shkrimet është një “...ashtu si ai ua shalli e vërtetë e fshehur më parë, shërbëtorëve të tij, profetëve”, por tani e zbuluar në mënyrë kështu që mund ta dimë. hyjnore; por në të cilën mbetet “ashtu si ai ua ka bërë të njohura akoma një element i lajmet e mira shërbëtorëve të mbinatyrshëm pavarësisht tij, profetëve” (Darby). zbulimit” (Scofield). “Ungjillëzoj”, “të predikosh Ungjillin”, “të shpallësh planin e Perëndisë për shpengimin”.
 • 10. Misteri i Perëndisë [Unë Pali] “shërbenjës i së cilës u DO TË PËRMBUSHET E GJITHA! bëra unë, sipas misionit “Dhe engjëlli i shtatë i ra borisë [administrimit] që më ngarkoi dhe u bënë zëra të mëdhenj në Perëndia për ju, që t’jua qiell që thoshnin: “Mbretëritë paraqes të plotë fjalën e e botës u bënë mbretëri të Perëndisë, misterin që u mbajt Zotit tonë dhe të Krishtit të i fshehtë gjatë shekujve dhe tij, dhe ai do të mbretërojë brezave, por që tani iu shfaq në shekuj të shekujve” shenjtorëve të tij” (Kol. (11:15). 1:25-26). Dy mbretëri ... në cilën bën pjesë Fjala e Perëndisë = Misteri i TI? Perëndisë Libërthi i vogël = Ungjilli në plotësinë e tij
 • 11. 3. Besnikëria jonë ndaj Fjalës Shko, merr libërthin e hapur ... gllabëroje atë..., v. 8-9 Vargu 11 Fjala e Perëndisë ≠ Novelë!!! Fjala “banoftë në ju me begatinë e vet” (Kol. 3:16). Të ushqehesh nga Fjala! “Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por rron me çdo fjalë që del nga goja e Zotit” (LiP. 8:3).
 • 12. Cili është reagimi i Gjonit ndaj këtij ushqimi? Vargu 9-10 [Ligjet e Zotit janë] më të ëmbla se mjalti, nga ai që del nga hojet” (Psa. 19:10). “Dhe ti, bir njeriu, mos ki frikë prej tyre dhe mos ki frikë nga fjalët e tyre, edhe se po qe se do gjendesh i rrethuar nga hithra dhe nga gjemba dhe po qe se banon në mes të akrepave; mos ki frikë nga fjalët e tyre dhe mos u tremb para tyre, sepse janë një shtëpi rebele. Por ti do t’u njoftosh fjalët e mia, edhe sikur të të dëgjojnë ose të refuzojnë të dëgjojnë, sepse janë rebelë” (Eze. 2:6-7).
 • 13. Konkluzioni Ka aspekte të gjykimit dhe planit të Perëndisë të cilat ne nuk i dimë! Besnikërisht, plotësisht, guximshëm! Si do të reagojnë njerëzit? Dy grupe njerëzish!
 • 14. ZBATIME: 1. PËR KISHËN Në disa kisha, njerëzit duan të Pjesët e vështira dhe pjesët e ëmbla dëgjojnë vetëm atë që ata e Gjykimet si edhe bekimet Dënimi si edhe falja konsiderojnë të ëmbël në Historitë e njohura, të pëlqyera shumë si edhe ato pjesë të cilat disi lihen pa u marrë në Fjalën. konsideratë. POR Ezekieli dhe Gjoni e hëngrën TË GJITHË rrotullën! “Kjo pjesë e rrotullës nuk duket aq e bukur, nuk do ta konsumoj atë pjesë!!!” 2 Tim. 4:3 “me kohë e pa kohë”, 2 Tim. 4:2 ““I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia...”, 2 Ja përse kjo kishë (asamble) i është përkushtuar Tim. 3:16 predikimit shpjegues të Shkrimeve.
 • 15. ZBATIME: 2. PËR BESIMTARIN Kë naqu në Fjalë n dhe gë zohu në Edhe TI (emri yt) duhet ta hash ë mbë lsinë e saj! Fjalën! Edhe TI (emri yt) duhet të jetosh sipas Fjalës! Edhe TI (emri yt) duhet ta shpallësh atë me jetën tënde! Familje, komshinjtë, miqtë, kolegët... Dhe këta NUK janë Si do të reagosh kur të tallesh për Dëshmitarët e Jehovait :)) hir të Ungjillit? “ ...bij të Perë ndisë pa të meta në mes të Mos lejo refuzimin të ndikojë një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në mes të të cilit ju ndriçoni si pishtarë në dëshmimin tënd! botë , duke e mbajtur lart fjalë n e jetë s” . -- Fil. 2:15-16
 • 16. ZBATIME: 3. PËR _____________ Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikëlluan në zemër dhe pyetën Pjetrin dhe apostujt: “Vëllezër, ç’duhet të bëjmë?’’, Vep. 2:37 FALJE vs. GJYKIM HIR vs. DREJTËSI PAQE vs. ZEMËRIM SHPËTIM vs. HUMBJE PARAJSA vs. FERRI