O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Розробники Реальності

998 visualizações

Publicada em

Презентація веб-сервісу "Розробники Реальності"

Publicada em: Governo e ONGs
 • Entre para ver os comentários

Розробники Реальності

 1. 1. РозробникиРеальності Сучаснаінфраструктура дляволонтерів Платформадлякооперації
 2. 2. ЧималолюдейхочезмінюватиКиївнакраще.Графітізахопиловже йцентрміста,зникаютьдитячімайданчики...наставчасдіяти! Невистачаєлишеодного–зручногоінструмента,який допоможелюдям: Іреалізуватисвійпроектпоприведеннюмістадоладу. Знайтибажаючих Взятиготовийпландій Знайтинеобхідніінструментитаматеріали Долучитиневистачаючихекспертів
 3. 3. Метапроекту–змінитисвідомістьмешканцівміста. Будуючиосередокактивнихгромадян,якіреалізуютьпокращеннявмісті,минеБудуючиосередокактивнихгромадян,якіреалізуютьпокращеннявмісті,мине тількизмінюємонавколишнєсередовищевбікфайноготаприбраного простору,ай,затеорієюрозбитихвікон,змінюємозагальнийпсихологічний кліматдотакого,якийстимулюєнедеструктивні(засмічення,замальовування всьогобалончиками),аконструктивні(підтриманняпорядку,створеннянового, самореалізацію)дії. Длядосягненняцьогомиірозроблюємонашсервіс–інфраструктуру, якабудестимулюватиміськіпроекти.
 4. 4. Допроблематикипідходимонабазівласногодосвіду:заріквнашихпроектах булозадіяно20митців,150волонтерів,5організаторів.(BvsF.org) Врезультатівизначили3цільовікатегорії: 12000 400000 тисячі Організаторипроектів Волонтери Митці/спеціалісти зацікавленихвінструментах дляуправлінняпроектамита базіволонтерів зацікавленихвбазі проектів,доякихможна долучитись Приблизнопо3лідеранакожнуз 4000діючихорганізацій 10% активнихгромадянвід кількостімешканцівміста зацікавленихутворчій реалізації Складнооцінититочнукількість
 5. 5. Нашевирішенняпроблеми: Організаторипроектів Менеджерамзавждине вистачаєволонтерівта митцівдлявсіхїхідей, інструментів,матеріалівта досвіду. Ми створюємо для них середовище, де вони можутьобирати,вяких проектах їм більше хочеться себе реалізовувати. Наш сервісвирішуєцю проблемузадопомогою власноїбази,інтеграціїз соціальнимимережами, що спрощує процес комунікації та пошуку новихучасників. Мипропонуємоможливістьшукати проектизакатегоріями, розташуванням... Волонтерамважкознайти проекти,доякихбихотілось долучитись,таблизькихдоних територіально. Длямитців/спеціалістів важливоматиможливість творитидлялюдей,набувати досвіду. Волонтери Митці/спеціалісти НАШАПЛАТФОРМАДЛЯКООПЕРАЦІЙ
 6. 6. Нашсекретполягаєвідеяхтатехнологіяхінтеграціївсоціальнімережі.Вони дозволятьавтоматизуватиорганізаційніпроцеси,щозробитьнасвційсфері більшпривабливимизаінших. Внашійкоманділюдиздосвідом: Волонтерства Організаціїзаходів(більше100різногоформату) Розробкискладнихінтернет-сервісів (бухгалтеріярівня1Сввебіdelovod.ua) Аплікацій,якібуливтопісмартфонапп-сторів
 7. 7. Конкуренти: Позаконкуренцією: сервіспокиврозробцітаневідомо,який самефункціоналвінбудезабезпечувати.Ідея зборубазиволонтерівнаразіспівпадає. Інформаціяпрокориснідляменеджерів інструментивідсутня. vimexy.com сервісидлязборукоштівнасоціальні проекти.Впланахінтеграція,оскільки проектидоповнюютьоднеодного маркет-плейсіззаявкамипродопомогу,на якіможнавідгукнутись,розрахованіна швидкереагування.Заучасть нараховуютьсябалиіпідвищуєтьсястатусяк громадянинаміста.Попередньодомовились проінтеграцію. biggggidea.com dobrodiy.me ubb.org.ua
 8. 8. Нашіконкурентніпереваги: Інтеграціязмісцями«проживання»волонтерів. Кориснийдляорганізаторівфункціонал,база спеціалістів/митцівтаобладнання. Можливістьвзятиготовийпроектзбазиреалізованих, якийрозписанийпоетапах,подивитисьтривалість, кількістьвитраченихкоштів,потрібніресурсина кожномуетапііперенестиготовийпландійнасвоє місто,райончидвір.
 9. 9. Нашабізнесмодель “Розробникиреальності”–цеякКікстартер,аледлязбиранняне грошей,аресурсів:обладнання,волонтерів,митців/спеціалістів, матеріалів… Також“Розробникиреальності”–цеінструментдлязручногокерування проектами,якіявляютьсобоюрядокремихзаходів.Накопиченув результатіінформаціюпопроектуможнаповторновикористовуватияк шаблон. Грошіплануємозароблятизпроектів,щонемаютьвідношеннядоГрошіплануємозароблятизпроектів,щонемаютьвідношеннядо волонтерства: -Розміщеннянамапіанонсутренінгів -Просуванняпошуковогозапитукомпаніїнаспеціалістівпідсвійпроект (headhunting) Фактично,сервісможевикористовуватисьдлястартубудь-якихФактично,сервісможевикористовуватисьдлястартубудь-яких проектів(программістможешукатидизайнерадлясвогостартапу),не лишедляволонтерських.
 10. 10. Етапипроекту: 1 Створеннябазовоговеб-інтерфейсу.Подальшідослідженняпотреб аудиторії.(проекти,користувачі,ресурси).(4міс.) Команда:2програмісти,дизайнер,юзабіліті-експерт(організаторпроектів якпредставникцільовоїаудиторії),маркетолог. 2 Інтеграціязсоціальнимимережами.Пілотнийзапускнапрацювань1етапу, збірвідгуківтадоопрацювання. Ціль:відгукивід50-тиорганізаторів.(2міс.) Команда:2програмісти,usability-експерт,businessdeveloper. 3 Створеннямобільноїаплікаціїдляпошукупроектівпоруч,накартіміста. Збірвідгуківпоетапах1,2,доопрацювання,запусквproduction. Ціль:20готовихпроектівнасайті(3міс.) Команда:програміст,дизайнер,юзабіліті-експерт,маркетолог. 4 Інтеграціязіншимипроектами,розширенняфункціоналу.Популяризація проекту.(6міс.) Команда:businessdeveloper,програміст,дизайнер,юзабіліті-експерт, маркетолог.Ціль:50готовихпроектівнасайті.
 11. 11. Команда: Радники: АртемБатоговский 8роківрозробкивсферівеб,Team lead/SeniorDeveloperвInvisibleCRM. СпівзасновникBugvsFeature. АнастасіяЗагороднюк 5роківорганізаціїгромадських проектів,членоргкомітетуiForum2015, проектнийменеджервCustomerTimes. СпівзасновникBugvsFeature. АндрійКобзар 5роківрозробкиаплікаційдля смартфонів,переможецьконкурсівта автортоповихаплікаційдляBada. ОлександраСудак Дизайнер-іллюстратор,працюєв3-му зарозмірамивсвітіфотостоці. СпівзасновникBugvsFeature АндрійРидванський 8роківусферідизайнутамаркетину.4 рокидизайнуінтерфейсів. ІванЧервяков Фронт-ендрозробник КатеринаЯщенко Юридичнезабезпечення ОлексійТолкачов співзасновникруху«Пора»2004, громадськийдіяч,засновник благодійногофонду«ОмріянаУкраїна» СергійПотапов директорзорганізаційногорозвитку BMSConsulting
 12. 12. Чомунашпроект? ВКиєвітавУкраїнівціломупроблемазфінансуванням. Нашпроект,щодопомагаєробитизмінизменшимивитратамитаруками зацікавленихгромадян,дужеважливийдляКиєвасьогодні. Мистимулюємовикористанняінструментів,щолежатьвкоморах. Допомагаємобажаючимробитигарнісправи,реалізуватиїхнімрії. Проектмасштабуєтьсявбудь-якінапрямки(нелишеволонтерські)тазаПроектмасштабуєтьсявбудь-якінапрямки(нелишеволонтерські)таза межіякКиєва,такікраїни.
 13. 13. Атепернайголовніше: 200000гривеньмиплануємовитратитиназакупку матеріалівдля40-кановихпроектівврамкахBvsF.org=) (нашіфінзвіти:bit.ly/bf_fin) Цедопоможенамреалізуватиідею,випробувативЦедопоможенамреалізуватиідею,випробуватив реальнихумовахсервістарозрекламуватийогоразомз рухомзазручнейкрасивесередовище=) ДлярекламуванняпроектіввпроцессїхстворенняДлярекламуванняпроектіввпроцессїхстворення будутьзалученівідоміблогеритаредакториінтернет видань.Вонизможутьзадіятисвоюаудиторіюввиборі проектівтаїхреалізації,атакожзабезпечитиорганічний трафікнанашсервіс.
 14. 14. Дякуємозаувагу! Артем:artem@bvsf.org 0507877789 Анастасія:anastasiia@bvsf.org 0936946469 Вбудь-якомувипадкучекаємовідгуківзприводуідеї,вашідумки можутьстатидлямістаідлянасціннимпоштовхом!

×