Transmetime nga Selefët për gjykimin e individit

Lexo dhe Mëso
Lexo dhe MësoLexo dhe Mëso em Lexo dhe Mëso

Libra Shqip (Mburoja E Muslimanit) https://mburojaemuslimanit.page.tl Lexo Dhe Mëso https://www.facebook.com/mosuzemero Shpjegimi i 40 Haditheve https://www.facebook.com/Shpjegimii40Haditheve Mburoja e Muslimanit https://www.facebook.com/mburojaemuslimanit.page.tl/ 40 hadithe të Imam Neveviut https://www.facebook.com/40haditheImamNeveviu Kur'ani Shqip https://www.facebook.com/shpjegimiikuptimevetekuranit Kopshti i të mençurve https://www.facebook.com/kopshtiitemenqurve Rregullat Islame https://www.facebook.com/rregullatislameselefi 40 Hadithe Mbi Moralin https://40hadithembimoralin.page.tl/ Akidja e Selefëve https://akidjaeselefeve.page.tl/ Kopshti i të mençurve https://kopeshtinjerezve.page.tl/ KURAN-i https://kuran-i-shqip.page.tl/ Libri i Dijes https://libriidijes.page.tl/ Shpjegimi i 40 Haditheve të Imam Neueuiut dhe shtesës së Ibn Rexhebit. https://shpjegimii40haditheve.page.tl/ Shpjegimi i Tre Parimeve https://shpjegimiitreparimeve.page.tl/ Xhamia e Haxhi Ymerit https://xhamiaehaxhiymerit.page.tl/

Ka thënë Imam el-Euza’i (v.157 h) Allahu e mëshiroftë:
“Kushdo që është i aftë të na i fshehë bidatin e tij,
ai nuk na i fsheh dot ata me të cilët shoqërohet.”
Autor:
[Shkëputur nga Revista ‘el-Esale ’, çështja n. 28/ fq. 45-47]
“Çdo e mirë është në pasimin e Selefëve,
kurse çdo e keqe është në pasimin e khalefëve.”
Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij
© Selefi.org 2
Ebu Kilabe (v.104 H), Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Allahu e vraftë poetin
që ka thënë:
“Mos pyet për personin, por pyet për shokun e tij,
sepse çdo person ndjek shokun e tij.” 1
Unë them: nga kjo duket se Ebu Kilabe duhet ta ketë vlerësuar së tepërmi
autorin e poezisë, i cili ishte ‘Adij Ibn Zejd el-‘Ibadi.”
El-Esma’i tha: “Kurrë nuk kam parë ndonjë poezi që t’i ngjajë më shumë
Sunetit sesa kjo që ka thënë ‘Adij.” 2
Nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë: “I Dërguari i
Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Personi është në Fenë e shokut të
vet. Kështu që le të shikojë gjithsecili prej jush se kë ka marrë për shok.” 3
Ka thënë Ibn Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur me të: “Njihi njerëzit nga
shokët e tyre. Muslimani ndjek Muslimanin dhe i prishuri ndjek të
prishurin.” 4
Ai ka thënë gjithashtu: “Vërtet, njeriu ecën dhe shoqërohet me atë që do dhe
është si ai.”5
1 Dobi: Ka thënë el-A’mesh (v.148H), Allahu e mëshiroftë: “Ata (Selefët) nuk pyesnin për asgjë
më shumë për një person pasi të kishin pyetur për tri çështje: me kë ecte, tek kush hynte dhe me
cilët njerëz shoqërohej.” [el-Ibane, 2/478]
2 el-Ibane, 2/439.
3 Hadith Hasen: transmetuar nga Ahmedi (2/303), Ebu Davudi (n. 4812) dhe Tirmidhiu (n.
2484). Është saktësuar nga Shejkh Mesh’hur Hasen Selman në verifikimin që i ka bërë librit
‘Edebul-‘Ishrah’ (fq. 10) të Imam Bedrud-Din el-Gazzij (v. 984 H), Allahu e mëshiroftë. Është
saktësuar gjithashtu nga Shejkhul-Albani, Allahu e mëshiroftë, në ‘Silsiletul-Ehadithus-Sahijha’ (n.
927).
4 Ibn Batta në ‘el-Ibanetul-Kubra’ (2/477) dhe el-Begaui (v. 516H) në ‘Sherhus-Sunneh’ (13/70).
5 el-Ibane, 2/476.
Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij
© Selefi.org 3
Ai ka thënë gjithashtu: “Njihi njerëzit nga miqtë e tyre, sepse njeriu
miqësohet vetëm me atë që do dhe është si ai.” 6
Ka thënë Ebu Derda’, Allahu qoftë i kënaqur me të: “Nga Fik’hu (të
kuptuarit) i një personi është: cilin zgjedh ai për t’u shoqëruar, për t’i bërë
vizitë dhe për t’u ulur.” 7
Nga Jahja Ibn Ebi Kethir (v.129 H), Allahu e mëshiroftë, i cili ka thënë:
“Sulejman Ibn Davud, paqja qoftë mbi të, ka thënë: “Mos jepni gjykim për
askënd derisa të shikoni se me kë ulet e me kë shoqërohet.” 8
Ka thënë Ebu Hatim: “Musa Ibn Ukbeh es-Suri erdhi në Bagdad. Ai u
përmend tek Ahmed Ibn Hanbel (v.241 H). Kurse ai tha: “Shikoni se me kë
po rri dhe te kush po strehohet.” 9
Katade (v.104 H), Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Pasha Allahun! Nuk kam
parë ndonjë burrë që të shoqërohet me ndokënd, përveç se ai është si puna e
tij dhe i ngjashëm me të. Prandaj shoqërohu me të drejtët mes robërve të
Allahut, në mënyrë që jesh me ta dhe të bëhesh si ata.” 10
Shu’be (v.160 H) ka thënë: “Do të gjeni tek unë se më kanë shkruajtur:
Njeriu shoqëron vetëm atë që do.” 11
Ka thënë el-Euza’i (v.157 H), Allahu e mëshiroftë: “Kushdo që është i aftë të
na i fshehë bidatin e tij, ai nuk mund të na i fshehë dot ata me të cilët
shoqërohet.” 12
Ejub es-Sikhtijani (v.131 H), Allahu e mëshiroftë, u thirr për të larë trupin e
një të vekuri. Kështu, ai doli bashkë me njerëzit. Kur u zbulua fytyra e të
vdekurit, ai e njohu atë dhe tha: “Dilni para shokëve tuaj. Unë nuk e laj atë
sepse e kam parë duke ecur bashkë me një njeri të bidatit.”13
6 el-Ibane, 2/477.
7 el-Ibane, 2/464.
8 el-Ibane, 2/480.
9 el-Ibane, 2/480.
10 el-Ibane, 2/477.
11 el-Ibane, 2/452.
12 el-Ibane, 2/476.
13 el-Ibane, 2/478.
Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij
© Selefi.org 4
Ka thënë ‘Abdullah Ibn Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur me të: “Vendet
njihen nga emrat e tyre kurse personi njihet nga shoku i tij.” 14
Ka thënë Muhamed Ibn ‘Ubejdullah el-Gulabij: “Njerëzit e epsheve fshehin
çdo gjë përveç miqësisë dhe shoqërisë.” 15
Mu’adh Ibn Mu’adh (v.196 H) i ka thënë Jahja Ibn Se’idit (v.198 H): “O Eba
Se’id! Edhe nëse njeriu mund të na i fshehë mendimin e tij, ai nuk mund ta
fshehë atë nga bijtë e tij, as nga miqtë e tij dhe as nga ata me të cilët ulet.” 16
Ka thënë ‘Amr Ibn Kajs el-Mula’i: “Nëse e shikon një të ri duke u rritur me
Pasuesit e Sunetit dhe Xhematit (Ehlus-Sunneh uel-Xhema’ah), atëherë mbaji
shpresat për të. Por, nëse e shikon atë me njerëzit e bidateve, atëherë
frikësohu për të sepse i riu është në edukimin e tij fillestar.” Ai ka thënë
gjithashtu: “Vërtet i riu fillon e rritet dhe ndikohet nga ulja me njerëzit e
dijes, kështu që ai është i ruajtur. Dhe nëse anon nga të tjerë përveç
dijetarëve, ai do të shkatërrohet.” 17
14 el-Ibane, 2/479.
15 el-Ibane, 1/205.
16 el-Ibane, n.518.
17 Dobi: Imam el-Berbahari (v.329H) ka thënë: “Ai që e kupton se Bidatçijtë e kanë braktisur
Sunetin dhe e kanë hedhur pas shpine, ndërsa ai kapet fort pas Sunetit, atëherë ky është njeri i
Sunetit dhe Xhematit. Ai duhet të pasohet, të ndihmohet dhe të mbrohet. Ky është ai për të cilin
Pejgamberi (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) na e ka lënë amanet që të kujdesemi.” [Sherhus-Sunneh
(n.108)]
Ebu Hatim i tha të birit: “Nëse shikon ndonjë njeri që e do Ahmedin, atëherë dije se ai është
njeri i Sunetit.” [Si’jer Alamun-Nubela (11/198)]
Xha’fer Ibn Muhamed ka thënë: “Nëse shikon ndonjë njeri që i do Njerëzit e Hadithit (Ehlul-
Hadith) si Jahja Ibn Se’id, ‘Abdur-Rrahman Ibn Mehdi, Ahmed Ibn Hanbel dhe Is`hak Ibn
Rahauejh” dhe përmendi emrat e disa të tjerëve, “… atëherë ai është në Sunet. Dhe kushdo që i
kundërshton ata, atëherë ai është bidatçi.” [Sheraf As’habul-Hadith, 2/35]
Kutejbe Ibn Se’id ka thënë: “Kur ta shohësh një njeri që i do Njerëzit e Hadithit (Ehlul-Hadith),
atëherë dije se ai është në Sunet; dhe kushdo që bie ndesh me këtë, atëherë dije se ai është
bidatçi.” [Shi’ar As’habul-Hadith, (fq. 7) nga Hakimi]
‘Ali Ibnul-Medini ka thënë: “E kam dëgjuar ‘Abdur-Rrahman Ibn Mehdin të thotë: “Ibn ‘Aun
është një provë për njerëzit e Basrës. Nëse shikon ndonjë njeri që ta dojë atë, atëherë rri me të
dhe ji i sigurt. Për njerëzit e Kufës provë janë Malik Ibn Miguel dhe Za’ideh Ibn Kudame. Nëse
shikon ndonjë njeri që i dojë ata, atëherë kërkoje mirësinë e tij. Për njerëzit e Shamit provë janë
el-Euza’i dhe Ebu Is`hak el-Fezari. Dhe për njerëzit e Hixhazit është Malik Ibn Enes.” [el-
Lalika’i, 1/62]
Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij
© Selefi.org 5
Ka thënë Ibn ‘Aun (v. 150 H), Allahu e mëshiroftë: “Ai që ulet me njerëzit e
bidatit është më i ashpër ndaj nesh sesa njerëzit e bidatit.” 18
Jahja Ibn Se’id el-Kattan (v. 198 H), Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Kur
Sufjan eth-Theuri erdhi në Basra, ai nisi të interesohej për çështjen e Rabi’ah
Ibn Sebih dhe njerëzit me të cilët ai rrinte. Kështu, ai pyeti: “Çfarë
medh’hebi ka ai?” Ata i thanë: “Ai nuk ka medh’heb tjetër përveç Sunetit.”
Ai tha: “Kush janë njerëzit me të cilët shoqërohet?” Ata i thanë: “Kaderitë.”
Ai tha: “Atëherë ai qenka Kaderi.” 19
Ibn Batta (v. 397 H), Allahu e mëshiroftë, tha 20: “Allahu e mëshiroftë Sufjan
eth-Theurin. Vërtet, ai ka folur me urtësi, prandaj e thoshte gjithmonë të
vërtetën. Dhe ai foli me dije e cila përputhet me Kur'anin dhe Sunetin dhe
çdo urtësi që obligojnë këto të dyja (Kur'ani dhe Suneti). Dhe atë urtësi
mund ta shohin sytë dhe ajo është e njohur tek njerëzit e mençur. Allahu i
Lartësuar ka thënë:














“O ju që besoni! Mos i merrni për miq ata që janë jashtë Fesë suaj
sepse ata nuk do të rreshtin së punuari për t’ju shkatërruar.” 21
Ka thënë Ebu Davud es-Sixhistani (v.275 H), Allahu e mëshiroftë: “I thashë
Eba ‘Abdullah Ahmed Ibn Hanbelit: Pashë një njeri nga Ehli Suneti me një
njeri nga Ehlul-Bid’ah. A t’i hedh poshtë fjalët e tij?” Ai tha: “Jo, njoftoje atë
se personi me të cilin e pe është njeri i bidatit. Nëse ai e braktis fjalën e tij,
atëherë vazhdo të flasësh me të. Dhe nëse jo, atëherë largohu prej tij. Ibn
Mes’udi ka thënë se personi është si shokët e tij.” 22
Ibn Mehdi ka thënë: “Kur ta shohësh një njeri nga Shami që e do el-Euza’in dhe Ebu Is`hak el-
Fezari, atëherë (dije se) ai është njeri i Sunetit.” [el-Xherh uet-Ta’dil (1/217) nga Hakimi]
18 el-Ibane, 2/273.
19 el-Ibane, 2/453.
20 el-Ibane, n.421.
21 Ali Imran, 118.
22 Tabakatul-Hanabileh, 1/160.
Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij
© Selefi.org 6
Ka thënë Shejkhul-Islam Ibn Tejmije (v. 728 H), Allahu e mëshiroftë 23:
“Kushdo që ka mendim të mirë për të (njeriun e bidatit) dhe pretendon se
nuk është në dijeni për gjendjen e tyre dhe pastaj kur e merr vesh gjendjen e
tyre, po qe se nuk distancohet nga ata dhe nuk i refuzon ata haptazi, atëherë
ai duhet të konsiderohet si ata.24 Kurse sa i përket atij që thotë se fjalët e tyre
kanë një interpretim (te’uil) që është në përputhje me Sheriatin, atëherë, në të
vërtetë ai është nga prijësat dhe krerët e tyre. Dhe nëse është i mençur, ai do
ta kuptojë se gënjeshtra e tij qëndron në atë që tha.” 25
23 Mexhmu’ul-Fetaua, 2/133.
24 Dobi: Përgojimi i Bidatçijve: Vërtet, shumë njerëz kanë frikë ta shfaqin hapur kundërshtimin e
njerëzve të bidatit për shkak se frikësohen nga përgojimi (gibeti). Sufjan Ibn ‘Ujejne ka thënë:
Shu’be thoshte: “Hajde të mblidhemi e të përgojojmë për hir të Allahut ‘Azze ue Xhel.” [el-
Lalika’i, 1/140]
el-A’mesh transmeton nga Ibrahim (en-Nekha’i) se ai ka thënë: “ Nuk ka përgojim për sa u
përket njerëzve të bidatit.” [el-Lalika’i, 1/140]
el-Hasen el-Basri (v.110 H) ka thënë: “Nuk ka përgojim në rastin e një bidatçiu ose për sa i
përket personit që bën gjynahe haptazi.” [el-Lalika’i, 1/140]
Ebu Zejd el-Ensari en-Nehauij ka thënë: Shu’be erdhi një ditë me shi tek dhe tha: “Sot nuk është
ditë për hadith, sot është ditë për të përgojuar. Hajde të ulemi e të përgojojmë gënjeshtarët.” [el-
Kifaje (n.91) nga el-Hafidh Khatib el-Bagdadi]
Mekkij Ibn Ibrahim, mësuesi i Bukharit, ka thënë: Shu’be shkonte tek Imran Ibn Hudejr dhe i
thoshte: “O Imran, hajde të përgojojmë një orë për hir të Allahut ‘Azze ue Xhel.” Pastaj ata
përmendnin aspektet negative të transmetuesve të hadithit.” [el-Kifaje (n.91) nga Khatib el-
Bagdadi]
Ebu Zur’a ed-Dimeshki ka thënë: “E dëgjova Ebu Mushirin të pyetej për një burrë i cili bënte
gabime dhe i ngatërronte fjalët në transmetimin e haditheve, kurse ai tha: “Bëje të njohur
gjendjen e tij.” Unë i thash Ebu Zur’as: “Ti nuk e konsideron këtë si përgojim?” Ai tha: “Jo”.
[Sherh Ilel et-Tirmidhi (1/249) dhe el-Kifaje (n. 91-92) me ndryshime të vogla]
‘Abdullah Ibnul-Imam Ahmed ka thënë: Ebu Turab en-Nakhshabi erdhi tek babai im i cili filloi
të thoshte: “Ky është i dobët kurse ky tjetri është i besueshëm. Ebu Turab i tha: “O Shejkh mos i
përgojo Dijetarët.” Kurse babai im u kthye nga ai dhe i tha: “I shkreti ti, kjo është këshillë e nuk
është përgojim.” [el-Kifaje (n.92) dhe Sherh Ilel et-Tirmidhi (1/350)]
25 Dobi: Justifikimi i Njerëzve të Bidatit: Shejkhul-Islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë, ka
thënë: “Është obligim ndëshkimi i çdonjërit që ngjitet pas tyre – pas Njerëzve të Bidatit – apo
kushdo qoftë që i mbron ata, apo kushdo qoftë që i lavdëron ata, apo kushdo qoftë që i nderon
librat e tyre, ose që urren të flitet kundër tyre, ose që fillon t’i justifikojë ata duke thënë se ai nuk
e kupton çfarë kuptimi kanë këto fjalë, ose duke thënë se ky person ka shkruajtur një libër tjetër -
dhe çfarëdolloj justifikimesh të tjera të cilat nuk bëhen përveç se nga një injorant ose nga një
Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij
© Selefi.org 7
Ka thënë ‘Utbah Ibn Gulam: “Kush nuk është me ne është kundër nesh.” 26
I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Shpirtrat janë ushtarë
të rekrutuar. Kështu, ata që e njohin njëri-tjetrin do të jenë në harmoni me njëri-tjetrin,
kurse ata që kanë mosmarrëveshje do të ndahen.” 27
Fudajl Ibn ‘Ijad (v.187H) tha pas këtij hadithi: “Nuk ka mundësi që një
person i Sunetit të shkojë mbas një personi të Bidatit, përveç se nga
hipokrizia.” 28
Ka thënë Ibn Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur me të: “Nëse një Besimtar do
të hynte në një Xhami ku janë njëmijë njerëz, e midis tyre ndodhet vetëm një
Besimtar, ai do të vazhdonte të ecte derisa të ulej me të. Dhe nëse një
munafik (hipokrit) do të hynte në një Xhami ku janë njëmijë njerëz, e midis
tyre është vetëm munafik, ai do të vazhdonte të ecte derisa të ulej me të.” 29
Ka thënë Hammad Ibn Zejd: Junusi më tha: “O Hammad! Po ta shoh një të
ri në ndonjë gjendje të keqe nuk shpresoj ndonjë të mirë për të, por kur e
shoh duke u shoqëruar me një njeri të Bidatit, atëherë e di se në këtë pikë ai
është i shkatërruar.” 30
Ka thënë Ahmed Ibn Hanbel: “Nëse e shoh ndonjë të ri duke u rritur me
Pasuesit e Sunetit dhe Xhematit (Ehlus-Sunneh uel-Xhema’ah), atëherë kam
shpresa të mira për të. Dhe nëse e shoh një të ri me njerëzit e Bidatit (Ehlul-
hipokrit. Më saktë, është obligim ndëshkimi i cilitdo që e di gjendjen e tyre dhe nuk ndihmon në
largimin e të keqes së tyre, ngase largimi i të keqes së tyre është një nga obligimet më madhore.”
[Mexhmu’ul-Fetaua, 2/133]
Dijetari i nderuar, Shejkh Salih Ibn Feuzan el-Feuzan është pyetur: “Ata të cilët janë rreth e
rrotull nesh, të cilët kundërshtojnë bazat e Selefizmit dhe ndihmojnë e përkrahin metodologjitë e
tjera dhe mendimtarët e tyre, a është obligim shoqërimi me të me qëllim që njerëzit të ruhen dhe
të mos mashtrohen nga menhexhi i tij?” Ai u përgjigj: “Kushdo që kundërshton menhexhin e
Selefëve dhe i lavdëron ata që janë në këto (metodologji që bien ndesh me metodologjinë e
Selefëve), atëherë ai konsiderohet si një prej atyre që ndjekin këto metodologji kundërshtuese. Ai
duhet të këshillohet dhe duhet thirrur që të kthehet tek e vërteta. Por nëse nuk kthehet, atëherë
ai duhet të braktiset dhe duhet t’i bëhet hexhr (bojkotim).” [el-Exhuibetul-Mufide, fq.105]
26 el-Ibane, 2/437.
27 Transmetuar nga Bukhari (n. 3158) dhe Muslimi (n. 2638).
28 Shiko kopjen e dorëshkrimit ‘er-Radd ‘ala el-Mbtedi’ah’ të Ibn el-Benna.
29 Edebush-Sher’ije.
30 Edebush-Sher’ije.
Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij
© Selefi.org 8
Bid’ah) atëherë dëshpërohem për të, ngase i riu do të jetë në edukimin e tij
fillestar.” 31
Ka thënë Demerah Ibn Rabi’ah: Nga Ibn Sheudab i cili ka thënë: “Vërtet,
nga mirësia e Allahut për një të ri është kur ai gjen një njeri të mirë të Sunetit
që të mësojë prej tij.” 32
Nga Abdullah Ibn Sheudab, nga Ejubi, i cili ka thënë: “Vërtet, nga fatmirësia
e një të riu apo një të huaji është që Allahu ta udhëzojë atë tek një Dijetar
nga Ehli-Suneti.” 33
Kjo është ajo që mu bë e lehtë për të shpjeguar,
dhe falenderimet i takojnë vetëm Allahut.
Fundi i Fjalëve të autorit
Përktheu: Alban Malaj
Burimi: Troid.org
31 Edebush-Sher’ije, 3/77.
32 el-Ibane, 1/205; es-Sugra (n. 91) dhe Lalika’i (1/60).
33 Transmetuar nga Lalika’i në Sherh Usulul-‘Itikad (n. 30).

Recomendados

Erdhi t’ju mësojë Fenë tuaj por
Erdhi t’ju mësojë Fenë tuajErdhi t’ju mësojë Fenë tuaj
Erdhi t’ju mësojë Fenë tuajRregullatIslame
494 visualizações135 slides
Erdhi t’ju mësojë Fenë tuaj por
Erdhi t’ju mësojë Fenë tuajErdhi t’ju mësojë Fenë tuaj
Erdhi t’ju mësojë Fenë tuajLexo dhe Mëso
2 visualizações135 slides
Disa dobi dhe baza te Selefizmit por
Disa dobi dhe baza te SelefizmitDisa dobi dhe baza te Selefizmit
Disa dobi dhe baza te SelefizmitLexo dhe Mëso
2 visualizações15 slides
Disa dobi dhe baza te Selefizmit por
Disa dobi dhe baza te SelefizmitDisa dobi dhe baza te Selefizmit
Disa dobi dhe baza te SelefizmitRregullatIslame
512 visualizações15 slides
Librat e shpërndara nga tarikatet sufite në trojet shqipta…3 por
Librat e shpërndara nga tarikatet sufite në trojet shqipta…3Librat e shpërndara nga tarikatet sufite në trojet shqipta…3
Librat e shpërndara nga tarikatet sufite në trojet shqipta…3Sqarime Selefije
3.2K visualizações15 slides
Besimi i Saktë por
Besimi i SaktëBesimi i Saktë
Besimi i SaktëLexo dhe Mëso
22 visualizações96 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Transmetime nga Selefët për gjykimin e individit

Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit por
Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e SunetitSilluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit
Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e SunetitLexo dhe Mëso
7 visualizações48 slides
Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit por
Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e SunetitSilluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit
Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e SunetitRregullatIslame
462 visualizações48 slides
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e xherhit dhe ta’dilit por
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e xherhit dhe ta’dilitA është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e xherhit dhe ta’dilit
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e xherhit dhe ta’dilitLexo dhe Mëso
283 visualizações26 slides
Mënjanimi i Përçarjeve dhe Arritja e Unitetit por
Mënjanimi i Përçarjeve dhe Arritja e UnitetitMënjanimi i Përçarjeve dhe Arritja e Unitetit
Mënjanimi i Përçarjeve dhe Arritja e UnitetitLexo dhe Mëso
12 visualizações109 slides
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilit por
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilitA është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilit
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilitRregullatIslame
6 visualizações26 slides
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilit por
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilitA është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilit
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilitLexo dhe Mëso
3 visualizações26 slides

Similar a Transmetime nga Selefët për gjykimin e individit(20)

Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit por Lexo dhe Mëso
Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e SunetitSilluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit
Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit
Lexo dhe Mëso7 visualizações
Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit por RregullatIslame
Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e SunetitSilluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit
Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit
RregullatIslame462 visualizações
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e xherhit dhe ta’dilit por Lexo dhe Mëso
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e xherhit dhe ta’dilitA është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e xherhit dhe ta’dilit
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e xherhit dhe ta’dilit
Lexo dhe Mëso283 visualizações
Mënjanimi i Përçarjeve dhe Arritja e Unitetit por Lexo dhe Mëso
Mënjanimi i Përçarjeve dhe Arritja e UnitetitMënjanimi i Përçarjeve dhe Arritja e Unitetit
Mënjanimi i Përçarjeve dhe Arritja e Unitetit
Lexo dhe Mëso12 visualizações
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilit por RregullatIslame
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilitA është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilit
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilit
RregullatIslame6 visualizações
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilit por Lexo dhe Mëso
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilitA është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilit
A është shfuqizuar në kohën e sotme shkenca e Xherhit dhe Ta'dilit
Lexo dhe Mëso3 visualizações
Abdulkadër arnauti porosi profetike por Libra Islame
Abdulkadër arnauti  porosi profetikeAbdulkadër arnauti  porosi profetike
Abdulkadër arnauti porosi profetike
Libra Islame361 visualizações
Sq silluni bute_o_pasues_te_sunetit por Fatos
Sq silluni bute_o_pasues_te_sunetitSq silluni bute_o_pasues_te_sunetit
Sq silluni bute_o_pasues_te_sunetit
Fatos63 visualizações
Kardavi ne fokus libri 2 por Libra Islame
Kardavi ne fokus libri  2Kardavi ne fokus libri  2
Kardavi ne fokus libri 2
Libra Islame357 visualizações
40 hadithet kudsij por amarstafa
40 hadithet kudsij40 hadithet kudsij
40 hadithet kudsij
amarstafa56 visualizações
Imam neveviu rijadus salihin por Libra Islame
Imam neveviu  rijadus salihinImam neveviu  rijadus salihin
Imam neveviu rijadus salihin
Libra Islame1K visualizações
70 Porosi Te Muhamedit por person2
70 Porosi Te Muhamedit70 Porosi Te Muhamedit
70 Porosi Te Muhamedit
person25.6K visualizações
70 porosi te Muhamedit alejhi selam por Shaip Buzaku
70 porosi te Muhamedit alejhi selam70 porosi te Muhamedit alejhi selam
70 porosi te Muhamedit alejhi selam
Shaip Buzaku4.8K visualizações
70porositemuhamedit 100321135051-phpapp02 por Ramadan Lohaj
70porositemuhamedit 100321135051-phpapp0270porositemuhamedit 100321135051-phpapp02
70porositemuhamedit 100321135051-phpapp02
Ramadan Lohaj279 visualizações
70 porosi nga Muhamedi a.s por Denis Berberi
70 porosi nga Muhamedi a.s70 porosi nga Muhamedi a.s
70 porosi nga Muhamedi a.s
Denis Berberi508 visualizações
Mburoja e muslimanit por amarstafa
Mburoja e muslimanitMburoja e muslimanit
Mburoja e muslimanit
amarstafa173 visualizações

Mais de Lexo dhe Mëso

keqkuptim për islamin por
keqkuptim për islaminkeqkuptim për islamin
keqkuptim për islaminLexo dhe Mëso
6 visualizações2 slides
doktrina e trinisë por
doktrina e trinisëdoktrina e trinisë
doktrina e trinisëLexo dhe Mëso
14 visualizações85 slides
Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve por
Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëveJu nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve
Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëveLexo dhe Mëso
11 visualizações12 slides
shkurt për jezusin por
shkurt për jezusinshkurt për jezusin
shkurt për jezusinLexo dhe Mëso
10 visualizações2 slides
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman por
A ishte Jezusi i Krishter apo MyslimanA ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman
A ishte Jezusi i Krishter apo MyslimanLexo dhe Mëso
18 visualizações43 slides
Islami dhe Krishterizmi por
Islami dhe KrishterizmiIslami dhe Krishterizmi
Islami dhe KrishterizmiLexo dhe Mëso
9 visualizações126 slides

Mais de Lexo dhe Mëso(20)

keqkuptim për islamin por Lexo dhe Mëso
keqkuptim për islaminkeqkuptim për islamin
keqkuptim për islamin
Lexo dhe Mëso6 visualizações
doktrina e trinisë por Lexo dhe Mëso
doktrina e trinisëdoktrina e trinisë
doktrina e trinisë
Lexo dhe Mëso14 visualizações
Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve por Lexo dhe Mëso
Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëveJu nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve
Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve
Lexo dhe Mëso11 visualizações
shkurt për jezusin por Lexo dhe Mëso
shkurt për jezusinshkurt për jezusin
shkurt për jezusin
Lexo dhe Mëso10 visualizações
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman por Lexo dhe Mëso
A ishte Jezusi i Krishter apo MyslimanA ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman
Lexo dhe Mëso18 visualizações
Islami dhe Krishterizmi por Lexo dhe Mëso
Islami dhe KrishterizmiIslami dhe Krishterizmi
Islami dhe Krishterizmi
Lexo dhe Mëso9 visualizações
BIBLA KUR'ANI DHE SHKENCA por Lexo dhe Mëso
BIBLA KUR'ANI DHE SHKENCABIBLA KUR'ANI DHE SHKENCA
BIBLA KUR'ANI DHE SHKENCA
Lexo dhe Mëso11 visualizações
A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë por Lexo dhe Mëso
A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetëA e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë
A e keni zbuluar BUKURINË e tij të vërtetë
Lexo dhe Mëso6 visualizações
Priftërinjtë pyesin dhe Hoxhallarët përgjigjen por Lexo dhe Mëso
Priftërinjtë pyesin dhe Hoxhallarët përgjigjenPriftërinjtë pyesin dhe Hoxhallarët përgjigjen
Priftërinjtë pyesin dhe Hoxhallarët përgjigjen
Lexo dhe Mëso11 visualizações
TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf por Lexo dhe Mëso
TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdfTAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf
TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf
Lexo dhe Mëso14 visualizações
DIALOGU ME MIKUN ATEIST por Lexo dhe Mëso
DIALOGU ME MIKUN ATEISTDIALOGU ME MIKUN ATEIST
DIALOGU ME MIKUN ATEIST
Lexo dhe Mëso9 visualizações
Bazat e besimit (Et-Temimi) por Lexo dhe Mëso
Bazat e besimit (Et-Temimi)Bazat e besimit (Et-Temimi)
Bazat e besimit (Et-Temimi)
Lexo dhe Mëso14 visualizações
Bazat e besimit por Lexo dhe Mëso
Bazat e besimitBazat e besimit
Bazat e besimit
Lexo dhe Mëso10 visualizações
Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani por Lexo dhe Mëso
Kurani Tri pjesët e fundit nga KuraniKurani Tri pjesët e fundit nga Kurani
Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani
Lexo dhe Mëso6 visualizações
Xhumaja Festa e Myslimanëve por Lexo dhe Mëso
Xhumaja Festa e MyslimanëveXhumaja Festa e Myslimanëve
Xhumaja Festa e Myslimanëve
Lexo dhe Mëso41 visualizações
Virtytet dhe të drejtat e sahabëve por Lexo dhe Mëso
Virtytet dhe të drejtat e sahabëveVirtytet dhe të drejtat e sahabëve
Virtytet dhe të drejtat e sahabëve
Lexo dhe Mëso4 visualizações
Xhumaja - Dita më e zgjedhur e javës por Lexo dhe Mëso
Xhumaja - Dita më e zgjedhur e javësXhumaja - Dita më e zgjedhur e javës
Xhumaja - Dita më e zgjedhur e javës
Lexo dhe Mëso6 visualizações
Vlera e gruas të kapur pas Sunetit por Lexo dhe Mëso
Vlera e gruas të kapur pas SunetitVlera e gruas të kapur pas Sunetit
Vlera e gruas të kapur pas Sunetit
Lexo dhe Mëso14 visualizações
Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes por Lexo dhe Mëso
Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-HixhesVlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes
Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes
Lexo dhe Mëso31 visualizações
Version i shkurtuar i librit Forma e namazit por Lexo dhe Mëso
Version i shkurtuar i librit Forma e namazitVersion i shkurtuar i librit Forma e namazit
Version i shkurtuar i librit Forma e namazit
Lexo dhe Mëso16 visualizações

Transmetime nga Selefët për gjykimin e individit

 • 1. Ka thënë Imam el-Euza’i (v.157 h) Allahu e mëshiroftë: “Kushdo që është i aftë të na i fshehë bidatin e tij, ai nuk na i fsheh dot ata me të cilët shoqërohet.” Autor: [Shkëputur nga Revista ‘el-Esale ’, çështja n. 28/ fq. 45-47] “Çdo e mirë është në pasimin e Selefëve, kurse çdo e keqe është në pasimin e khalefëve.”
 • 2. Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij © Selefi.org 2 Ebu Kilabe (v.104 H), Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Allahu e vraftë poetin që ka thënë: “Mos pyet për personin, por pyet për shokun e tij, sepse çdo person ndjek shokun e tij.” 1 Unë them: nga kjo duket se Ebu Kilabe duhet ta ketë vlerësuar së tepërmi autorin e poezisë, i cili ishte ‘Adij Ibn Zejd el-‘Ibadi.” El-Esma’i tha: “Kurrë nuk kam parë ndonjë poezi që t’i ngjajë më shumë Sunetit sesa kjo që ka thënë ‘Adij.” 2 Nga Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili ka thënë: “I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Personi është në Fenë e shokut të vet. Kështu që le të shikojë gjithsecili prej jush se kë ka marrë për shok.” 3 Ka thënë Ibn Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur me të: “Njihi njerëzit nga shokët e tyre. Muslimani ndjek Muslimanin dhe i prishuri ndjek të prishurin.” 4 Ai ka thënë gjithashtu: “Vërtet, njeriu ecën dhe shoqërohet me atë që do dhe është si ai.”5 1 Dobi: Ka thënë el-A’mesh (v.148H), Allahu e mëshiroftë: “Ata (Selefët) nuk pyesnin për asgjë më shumë për një person pasi të kishin pyetur për tri çështje: me kë ecte, tek kush hynte dhe me cilët njerëz shoqërohej.” [el-Ibane, 2/478] 2 el-Ibane, 2/439. 3 Hadith Hasen: transmetuar nga Ahmedi (2/303), Ebu Davudi (n. 4812) dhe Tirmidhiu (n. 2484). Është saktësuar nga Shejkh Mesh’hur Hasen Selman në verifikimin që i ka bërë librit ‘Edebul-‘Ishrah’ (fq. 10) të Imam Bedrud-Din el-Gazzij (v. 984 H), Allahu e mëshiroftë. Është saktësuar gjithashtu nga Shejkhul-Albani, Allahu e mëshiroftë, në ‘Silsiletul-Ehadithus-Sahijha’ (n. 927). 4 Ibn Batta në ‘el-Ibanetul-Kubra’ (2/477) dhe el-Begaui (v. 516H) në ‘Sherhus-Sunneh’ (13/70). 5 el-Ibane, 2/476.
 • 3. Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij © Selefi.org 3 Ai ka thënë gjithashtu: “Njihi njerëzit nga miqtë e tyre, sepse njeriu miqësohet vetëm me atë që do dhe është si ai.” 6 Ka thënë Ebu Derda’, Allahu qoftë i kënaqur me të: “Nga Fik’hu (të kuptuarit) i një personi është: cilin zgjedh ai për t’u shoqëruar, për t’i bërë vizitë dhe për t’u ulur.” 7 Nga Jahja Ibn Ebi Kethir (v.129 H), Allahu e mëshiroftë, i cili ka thënë: “Sulejman Ibn Davud, paqja qoftë mbi të, ka thënë: “Mos jepni gjykim për askënd derisa të shikoni se me kë ulet e me kë shoqërohet.” 8 Ka thënë Ebu Hatim: “Musa Ibn Ukbeh es-Suri erdhi në Bagdad. Ai u përmend tek Ahmed Ibn Hanbel (v.241 H). Kurse ai tha: “Shikoni se me kë po rri dhe te kush po strehohet.” 9 Katade (v.104 H), Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Pasha Allahun! Nuk kam parë ndonjë burrë që të shoqërohet me ndokënd, përveç se ai është si puna e tij dhe i ngjashëm me të. Prandaj shoqërohu me të drejtët mes robërve të Allahut, në mënyrë që jesh me ta dhe të bëhesh si ata.” 10 Shu’be (v.160 H) ka thënë: “Do të gjeni tek unë se më kanë shkruajtur: Njeriu shoqëron vetëm atë që do.” 11 Ka thënë el-Euza’i (v.157 H), Allahu e mëshiroftë: “Kushdo që është i aftë të na i fshehë bidatin e tij, ai nuk mund të na i fshehë dot ata me të cilët shoqërohet.” 12 Ejub es-Sikhtijani (v.131 H), Allahu e mëshiroftë, u thirr për të larë trupin e një të vekuri. Kështu, ai doli bashkë me njerëzit. Kur u zbulua fytyra e të vdekurit, ai e njohu atë dhe tha: “Dilni para shokëve tuaj. Unë nuk e laj atë sepse e kam parë duke ecur bashkë me një njeri të bidatit.”13 6 el-Ibane, 2/477. 7 el-Ibane, 2/464. 8 el-Ibane, 2/480. 9 el-Ibane, 2/480. 10 el-Ibane, 2/477. 11 el-Ibane, 2/452. 12 el-Ibane, 2/476. 13 el-Ibane, 2/478.
 • 4. Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij © Selefi.org 4 Ka thënë ‘Abdullah Ibn Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur me të: “Vendet njihen nga emrat e tyre kurse personi njihet nga shoku i tij.” 14 Ka thënë Muhamed Ibn ‘Ubejdullah el-Gulabij: “Njerëzit e epsheve fshehin çdo gjë përveç miqësisë dhe shoqërisë.” 15 Mu’adh Ibn Mu’adh (v.196 H) i ka thënë Jahja Ibn Se’idit (v.198 H): “O Eba Se’id! Edhe nëse njeriu mund të na i fshehë mendimin e tij, ai nuk mund ta fshehë atë nga bijtë e tij, as nga miqtë e tij dhe as nga ata me të cilët ulet.” 16 Ka thënë ‘Amr Ibn Kajs el-Mula’i: “Nëse e shikon një të ri duke u rritur me Pasuesit e Sunetit dhe Xhematit (Ehlus-Sunneh uel-Xhema’ah), atëherë mbaji shpresat për të. Por, nëse e shikon atë me njerëzit e bidateve, atëherë frikësohu për të sepse i riu është në edukimin e tij fillestar.” Ai ka thënë gjithashtu: “Vërtet i riu fillon e rritet dhe ndikohet nga ulja me njerëzit e dijes, kështu që ai është i ruajtur. Dhe nëse anon nga të tjerë përveç dijetarëve, ai do të shkatërrohet.” 17 14 el-Ibane, 2/479. 15 el-Ibane, 1/205. 16 el-Ibane, n.518. 17 Dobi: Imam el-Berbahari (v.329H) ka thënë: “Ai që e kupton se Bidatçijtë e kanë braktisur Sunetin dhe e kanë hedhur pas shpine, ndërsa ai kapet fort pas Sunetit, atëherë ky është njeri i Sunetit dhe Xhematit. Ai duhet të pasohet, të ndihmohet dhe të mbrohet. Ky është ai për të cilin Pejgamberi (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) na e ka lënë amanet që të kujdesemi.” [Sherhus-Sunneh (n.108)] Ebu Hatim i tha të birit: “Nëse shikon ndonjë njeri që e do Ahmedin, atëherë dije se ai është njeri i Sunetit.” [Si’jer Alamun-Nubela (11/198)] Xha’fer Ibn Muhamed ka thënë: “Nëse shikon ndonjë njeri që i do Njerëzit e Hadithit (Ehlul- Hadith) si Jahja Ibn Se’id, ‘Abdur-Rrahman Ibn Mehdi, Ahmed Ibn Hanbel dhe Is`hak Ibn Rahauejh” dhe përmendi emrat e disa të tjerëve, “… atëherë ai është në Sunet. Dhe kushdo që i kundërshton ata, atëherë ai është bidatçi.” [Sheraf As’habul-Hadith, 2/35] Kutejbe Ibn Se’id ka thënë: “Kur ta shohësh një njeri që i do Njerëzit e Hadithit (Ehlul-Hadith), atëherë dije se ai është në Sunet; dhe kushdo që bie ndesh me këtë, atëherë dije se ai është bidatçi.” [Shi’ar As’habul-Hadith, (fq. 7) nga Hakimi] ‘Ali Ibnul-Medini ka thënë: “E kam dëgjuar ‘Abdur-Rrahman Ibn Mehdin të thotë: “Ibn ‘Aun është një provë për njerëzit e Basrës. Nëse shikon ndonjë njeri që ta dojë atë, atëherë rri me të dhe ji i sigurt. Për njerëzit e Kufës provë janë Malik Ibn Miguel dhe Za’ideh Ibn Kudame. Nëse shikon ndonjë njeri që i dojë ata, atëherë kërkoje mirësinë e tij. Për njerëzit e Shamit provë janë el-Euza’i dhe Ebu Is`hak el-Fezari. Dhe për njerëzit e Hixhazit është Malik Ibn Enes.” [el- Lalika’i, 1/62]
 • 5. Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij © Selefi.org 5 Ka thënë Ibn ‘Aun (v. 150 H), Allahu e mëshiroftë: “Ai që ulet me njerëzit e bidatit është më i ashpër ndaj nesh sesa njerëzit e bidatit.” 18 Jahja Ibn Se’id el-Kattan (v. 198 H), Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Kur Sufjan eth-Theuri erdhi në Basra, ai nisi të interesohej për çështjen e Rabi’ah Ibn Sebih dhe njerëzit me të cilët ai rrinte. Kështu, ai pyeti: “Çfarë medh’hebi ka ai?” Ata i thanë: “Ai nuk ka medh’heb tjetër përveç Sunetit.” Ai tha: “Kush janë njerëzit me të cilët shoqërohet?” Ata i thanë: “Kaderitë.” Ai tha: “Atëherë ai qenka Kaderi.” 19 Ibn Batta (v. 397 H), Allahu e mëshiroftë, tha 20: “Allahu e mëshiroftë Sufjan eth-Theurin. Vërtet, ai ka folur me urtësi, prandaj e thoshte gjithmonë të vërtetën. Dhe ai foli me dije e cila përputhet me Kur'anin dhe Sunetin dhe çdo urtësi që obligojnë këto të dyja (Kur'ani dhe Suneti). Dhe atë urtësi mund ta shohin sytë dhe ajo është e njohur tek njerëzit e mençur. Allahu i Lartësuar ka thënë:               “O ju që besoni! Mos i merrni për miq ata që janë jashtë Fesë suaj sepse ata nuk do të rreshtin së punuari për t’ju shkatërruar.” 21 Ka thënë Ebu Davud es-Sixhistani (v.275 H), Allahu e mëshiroftë: “I thashë Eba ‘Abdullah Ahmed Ibn Hanbelit: Pashë një njeri nga Ehli Suneti me një njeri nga Ehlul-Bid’ah. A t’i hedh poshtë fjalët e tij?” Ai tha: “Jo, njoftoje atë se personi me të cilin e pe është njeri i bidatit. Nëse ai e braktis fjalën e tij, atëherë vazhdo të flasësh me të. Dhe nëse jo, atëherë largohu prej tij. Ibn Mes’udi ka thënë se personi është si shokët e tij.” 22 Ibn Mehdi ka thënë: “Kur ta shohësh një njeri nga Shami që e do el-Euza’in dhe Ebu Is`hak el- Fezari, atëherë (dije se) ai është njeri i Sunetit.” [el-Xherh uet-Ta’dil (1/217) nga Hakimi] 18 el-Ibane, 2/273. 19 el-Ibane, 2/453. 20 el-Ibane, n.421. 21 Ali Imran, 118. 22 Tabakatul-Hanabileh, 1/160.
 • 6. Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij © Selefi.org 6 Ka thënë Shejkhul-Islam Ibn Tejmije (v. 728 H), Allahu e mëshiroftë 23: “Kushdo që ka mendim të mirë për të (njeriun e bidatit) dhe pretendon se nuk është në dijeni për gjendjen e tyre dhe pastaj kur e merr vesh gjendjen e tyre, po qe se nuk distancohet nga ata dhe nuk i refuzon ata haptazi, atëherë ai duhet të konsiderohet si ata.24 Kurse sa i përket atij që thotë se fjalët e tyre kanë një interpretim (te’uil) që është në përputhje me Sheriatin, atëherë, në të vërtetë ai është nga prijësat dhe krerët e tyre. Dhe nëse është i mençur, ai do ta kuptojë se gënjeshtra e tij qëndron në atë që tha.” 25 23 Mexhmu’ul-Fetaua, 2/133. 24 Dobi: Përgojimi i Bidatçijve: Vërtet, shumë njerëz kanë frikë ta shfaqin hapur kundërshtimin e njerëzve të bidatit për shkak se frikësohen nga përgojimi (gibeti). Sufjan Ibn ‘Ujejne ka thënë: Shu’be thoshte: “Hajde të mblidhemi e të përgojojmë për hir të Allahut ‘Azze ue Xhel.” [el- Lalika’i, 1/140] el-A’mesh transmeton nga Ibrahim (en-Nekha’i) se ai ka thënë: “ Nuk ka përgojim për sa u përket njerëzve të bidatit.” [el-Lalika’i, 1/140] el-Hasen el-Basri (v.110 H) ka thënë: “Nuk ka përgojim në rastin e një bidatçiu ose për sa i përket personit që bën gjynahe haptazi.” [el-Lalika’i, 1/140] Ebu Zejd el-Ensari en-Nehauij ka thënë: Shu’be erdhi një ditë me shi tek dhe tha: “Sot nuk është ditë për hadith, sot është ditë për të përgojuar. Hajde të ulemi e të përgojojmë gënjeshtarët.” [el- Kifaje (n.91) nga el-Hafidh Khatib el-Bagdadi] Mekkij Ibn Ibrahim, mësuesi i Bukharit, ka thënë: Shu’be shkonte tek Imran Ibn Hudejr dhe i thoshte: “O Imran, hajde të përgojojmë një orë për hir të Allahut ‘Azze ue Xhel.” Pastaj ata përmendnin aspektet negative të transmetuesve të hadithit.” [el-Kifaje (n.91) nga Khatib el- Bagdadi] Ebu Zur’a ed-Dimeshki ka thënë: “E dëgjova Ebu Mushirin të pyetej për një burrë i cili bënte gabime dhe i ngatërronte fjalët në transmetimin e haditheve, kurse ai tha: “Bëje të njohur gjendjen e tij.” Unë i thash Ebu Zur’as: “Ti nuk e konsideron këtë si përgojim?” Ai tha: “Jo”. [Sherh Ilel et-Tirmidhi (1/249) dhe el-Kifaje (n. 91-92) me ndryshime të vogla] ‘Abdullah Ibnul-Imam Ahmed ka thënë: Ebu Turab en-Nakhshabi erdhi tek babai im i cili filloi të thoshte: “Ky është i dobët kurse ky tjetri është i besueshëm. Ebu Turab i tha: “O Shejkh mos i përgojo Dijetarët.” Kurse babai im u kthye nga ai dhe i tha: “I shkreti ti, kjo është këshillë e nuk është përgojim.” [el-Kifaje (n.92) dhe Sherh Ilel et-Tirmidhi (1/350)] 25 Dobi: Justifikimi i Njerëzve të Bidatit: Shejkhul-Islam Ibn Tejmije, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Është obligim ndëshkimi i çdonjërit që ngjitet pas tyre – pas Njerëzve të Bidatit – apo kushdo qoftë që i mbron ata, apo kushdo qoftë që i lavdëron ata, apo kushdo qoftë që i nderon librat e tyre, ose që urren të flitet kundër tyre, ose që fillon t’i justifikojë ata duke thënë se ai nuk e kupton çfarë kuptimi kanë këto fjalë, ose duke thënë se ky person ka shkruajtur një libër tjetër - dhe çfarëdolloj justifikimesh të tjera të cilat nuk bëhen përveç se nga një injorant ose nga një
 • 7. Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij © Selefi.org 7 Ka thënë ‘Utbah Ibn Gulam: “Kush nuk është me ne është kundër nesh.” 26 I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Shpirtrat janë ushtarë të rekrutuar. Kështu, ata që e njohin njëri-tjetrin do të jenë në harmoni me njëri-tjetrin, kurse ata që kanë mosmarrëveshje do të ndahen.” 27 Fudajl Ibn ‘Ijad (v.187H) tha pas këtij hadithi: “Nuk ka mundësi që një person i Sunetit të shkojë mbas një personi të Bidatit, përveç se nga hipokrizia.” 28 Ka thënë Ibn Mes’udi, Allahu qoftë i kënaqur me të: “Nëse një Besimtar do të hynte në një Xhami ku janë njëmijë njerëz, e midis tyre ndodhet vetëm një Besimtar, ai do të vazhdonte të ecte derisa të ulej me të. Dhe nëse një munafik (hipokrit) do të hynte në një Xhami ku janë njëmijë njerëz, e midis tyre është vetëm munafik, ai do të vazhdonte të ecte derisa të ulej me të.” 29 Ka thënë Hammad Ibn Zejd: Junusi më tha: “O Hammad! Po ta shoh një të ri në ndonjë gjendje të keqe nuk shpresoj ndonjë të mirë për të, por kur e shoh duke u shoqëruar me një njeri të Bidatit, atëherë e di se në këtë pikë ai është i shkatërruar.” 30 Ka thënë Ahmed Ibn Hanbel: “Nëse e shoh ndonjë të ri duke u rritur me Pasuesit e Sunetit dhe Xhematit (Ehlus-Sunneh uel-Xhema’ah), atëherë kam shpresa të mira për të. Dhe nëse e shoh një të ri me njerëzit e Bidatit (Ehlul- hipokrit. Më saktë, është obligim ndëshkimi i cilitdo që e di gjendjen e tyre dhe nuk ndihmon në largimin e të keqes së tyre, ngase largimi i të keqes së tyre është një nga obligimet më madhore.” [Mexhmu’ul-Fetaua, 2/133] Dijetari i nderuar, Shejkh Salih Ibn Feuzan el-Feuzan është pyetur: “Ata të cilët janë rreth e rrotull nesh, të cilët kundërshtojnë bazat e Selefizmit dhe ndihmojnë e përkrahin metodologjitë e tjera dhe mendimtarët e tyre, a është obligim shoqërimi me të me qëllim që njerëzit të ruhen dhe të mos mashtrohen nga menhexhi i tij?” Ai u përgjigj: “Kushdo që kundërshton menhexhin e Selefëve dhe i lavdëron ata që janë në këto (metodologji që bien ndesh me metodologjinë e Selefëve), atëherë ai konsiderohet si një prej atyre që ndjekin këto metodologji kundërshtuese. Ai duhet të këshillohet dhe duhet thirrur që të kthehet tek e vërteta. Por nëse nuk kthehet, atëherë ai duhet të braktiset dhe duhet t’i bëhet hexhr (bojkotim).” [el-Exhuibetul-Mufide, fq.105] 26 el-Ibane, 2/437. 27 Transmetuar nga Bukhari (n. 3158) dhe Muslimi (n. 2638). 28 Shiko kopjen e dorëshkrimit ‘er-Radd ‘ala el-Mbtedi’ah’ të Ibn el-Benna. 29 Edebush-Sher’ije. 30 Edebush-Sher’ije.
 • 8. Transmetime nga Selefët përgjykimin e individit duke u bazuar në Shoqërinë e tij © Selefi.org 8 Bid’ah) atëherë dëshpërohem për të, ngase i riu do të jetë në edukimin e tij fillestar.” 31 Ka thënë Demerah Ibn Rabi’ah: Nga Ibn Sheudab i cili ka thënë: “Vërtet, nga mirësia e Allahut për një të ri është kur ai gjen një njeri të mirë të Sunetit që të mësojë prej tij.” 32 Nga Abdullah Ibn Sheudab, nga Ejubi, i cili ka thënë: “Vërtet, nga fatmirësia e një të riu apo një të huaji është që Allahu ta udhëzojë atë tek një Dijetar nga Ehli-Suneti.” 33 Kjo është ajo që mu bë e lehtë për të shpjeguar, dhe falenderimet i takojnë vetëm Allahut. Fundi i Fjalëve të autorit Përktheu: Alban Malaj Burimi: Troid.org 31 Edebush-Sher’ije, 3/77. 32 el-Ibane, 1/205; es-Sugra (n. 91) dhe Lalika’i (1/60). 33 Transmetuar nga Lalika’i në Sherh Usulul-‘Itikad (n. 30).