Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve

Lexo dhe Mëso
Lexo dhe MësoLexo dhe Mëso em Lexo dhe Mëso

Thuaj: “O Zoti im, ma shto dijen.” (Taha, 114)

1
Ju nuk keni të drejtë
të përktheni
emra të individëve!
Përgaditur nga: Ebu Kerim El-Marakshi
Përktheu: Vullnet Mehmeti
2
A e dini se emri i profetit Muhamed Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin
mbi atë është i përmendur në Biblën Hebraike, Kënga e Këngëve të
Solomonit (Shir ha-Shirim, 5:16)?
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3005.htm
5:16 e shkruar me zanore 5:16 e shkruar pa zanore
Në gjuhën
hebraike
,ֹ‫ו‬‫ֻּל‬‫כ‬ ְ‫ו‬ ,‫ים‬ ִ
‫ק‬ ַ‫ת‬ ְ
‫מ‬ ַ‫מ‬ ,ֹ‫ו‬‫ּכ‬ ִ
‫ח‬
‫ים‬ ִ
‫ד‬ ַ‫מ‬ֲ‫ח‬ ַ‫מ‬
‫ה‬ֶ‫ז‬ ;
‫ֹת‬‫ו‬‫נ‬ ְ‫ב‬ ,‫י‬ ִ‫ע‬ ֵ
‫ר‬ ‫ה‬ֶ‫ז‬ ְ‫ו‬ ‫י‬ ִ
‫ֹד‬‫ו‬‫ד‬
.‫ם‬ִָׁ‫ל‬ ָׁ
‫רּוש‬ְ‫י‬
‫וכלו‬ ‫ממתקים‬ ‫חכו‬
‫מחמדים‬
‫וזה‬ ‫דודי‬ ‫זה‬
‫ירושלם‬ ‫בנות‬ ‫רעי‬
‫׃‬
Burimi ‫השירים‬ ‫שיר‬
61:5 Hebrew OT:
Westminster Leningrad Codex
‫השירים‬ ‫שיר‬
61:5 Hebrew Bible
Ka përkthime të ndryshme në Anglisht për këtë fjalë hebraike
‫ים‬ ִ
‫ד‬ ַ‫מ‬ֲ‫ח‬ ַ‫מ‬
1- King James Version: është e përkthyer me fjalën "lovely – i
këndshëm, i bukur".
2- The New American Standard Bible: është e përkthyer me fjalën
"desirable – i dëshirueshëm".
Çifutët po thonë se kjo fjalë në hebraisht ‫ים‬ ִ
‫ד‬ ַ‫מ‬ֲ‫ח‬ ַ‫מ‬ flet për Solomonin
a.s., përderisa të krishterët thonë se flet për Jezusin a.s.
A është kjo një profeci që përshkruan një njeri i cili nuk ishte
ende gjallë në atë kohë?
3
Këtu është verseti 5:16 dhe se si është shkruar në një gjuhë të lashtë
hebraike përpara përdorimit të zanoreve në shekullin e 8-të nga Bibla
hebraike.
http://scripturetext.com
Kjo fjalë hebraike përbëhet prej katër shkronjave dhe lexohet nga e
djathta në të majtë.
Nëse lexohet ashtu siç është e shkruar në formën origjinale të saj pa
zanore, atëherë mund të lexohet si:
Mahammad (Muhammed) që
është emri i profetit të
muslimanëve.
Mahmad pa shkronjën "a" pas
"h" që është një fjalë e
rastësishme hebraike.
Sipas fjalorit Hebraisht/Anglisht: Yehuda, Ben: kjo fjalë
saktësisht shqiptohet si Mahammad (Muhammad) dhe jo
Mahmad.
Kjo fjalë hebraike e shkruar me zanore ‫ים‬ ִ
‫ד‬ ַ‫מ‬ֲ‫ח‬ ַ‫מ‬ mund të lexohet në
formën origjinale si Ma.
ha.
mad.
dim; ku vërejmë se në gjuhën
hebraike prapashtesa 'im' shtohet për të shprehur më shumë respekt,
nderim.
4
http://biblos.com/songs/5-16.htm
Nëse Mahammad ‫ד‬ ַ‫מ‬ְ‫ח‬ ַ‫מ‬ është fjalë e rastësishme, pa asnjëfarë
kuptimi, atëherë përse ishte përkthyer me fjalët "lovely – i këndshëm,
i bukur" apo "desirable – i dëshirueshëm"? Prandaj fjala Mahammad
‫ד‬ ַ‫מ‬ְ‫ח‬ ַ‫מ‬ ishte e përkthyer gabimisht dhe kishte një kuptim të pasaktë!.
Nëse e shikoni këtë video Song of Solomon 5:16 e lexuar në hebraisht:
youtube.com/watch?v=3YsA45CuvFk , do të dëgjoni një rabin hebre
duke e lexuar këtë fjalë si Mahammad-im.
Sipas Strong's Concordance
Fjala në origjinal: ‫ד‬ ַ‫מ‬ ְ
‫ח‬ ַ‫מ‬
Pjesë e fjalës: Emër Mashkullor
Atëherë përse emri mashkullor ‫ד‬ ַ‫מ‬ְ‫ח‬ ַ‫מ‬ është përkthyer gabimisht si
mbiemër ("lovely - i këndshëm, i bukur" dhe "desirable - i
dëshirueshëm")
Në bazë të NAS Exhaustive Concordance theksohet se origjina e
kësaj fjale hebraike ‫ד‬ ַ‫מ‬ ְ
‫ח‬ ַ‫מ‬ është nga "chamad".
http://concordances.org/hebrew/4261.htm
Sipas Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon
5
Kjo fjalë "chamad" është folje në kuptim "desire – e dëshiron, take
pleasure – e pëlqen"; në arabisht është
http://concordances.org/hebrew/2530.htm
Në gjuhën arabe fjala është folje në kuptim "praise – lavdëroj",
dhe kjo është rrënja kryesore e fjalës arabe e cila lexohet si
Muhammad.
Nëse e kopjoni këtë fjalë hebraike ‫מחמד‬ dhe e ngjisni në faqet e
internetit për përkthime: http://www.freetranslation.com, dhe
http://www.worldlingo.com do të gjeni se fjala ‫מחמד‬ është përkthyer
në Muhammad.
6
Nëse e kopjoni këtë fjalë hebraike ‫מוחמד‬ dhe e ngjisni në faqen e
internetit për përkthime `The Google translation`
http://translate.google.com , do të gjeni se fjala ‫מוחמד‬ është
përkthyer në Muhammad, dhe pas shfaqjes së videos në
youtube.com përkthimi ishte ndryshuar nga Muhammad në fjalën
"Allowed – i lejuar" dhe Muhammad mbet një përkthim i dytë
alternativ!.
Nëse Mahammad ‫מחמד‬ ishte një fjalë e rastësishme, pa asnjëfarë
kuptimi në gjuhën hebraike, pyetja është se si Google e përkthen
gabimisht fjalën hebraike Mahammad ‫מחמד‬ dhe i jep një kuptim të
gabuar "Allowed – i lejuar"!.
Nga gjuha Hebraike në Anglisht.
Nga gjuha Hebraike në Arabisht.
Nga gjuha Hebraike në Greqisht.
Nga gjuha Hebraike në Urdisht.
7
Nga gjuha Hebraike në Gjermanisht.
Nga gjuha Hebraike në Italisht.
Nga gjuha Hebraike në Shqip.
Nga gjuha Hebraike në Persisht.
Nga gjuha Hebraike në Indonezisht.
Nga gjuha Hebraike në Kroatisht.
8
Profeti Muhamed a.s. ishte personi i parë në atë kohë që quhej me
këtë emër `Muhammad` dhe kjo e bën fjalën Mahammad ‫ד‬ ַ‫מ‬ְ‫ח‬ ַ‫מ‬ të
pakuptimtë në gjuhën e vjetër hebraike sepse ai ishte emri i një
personi i cili do të vijë në të ardhmen me këtë emër unik.
Përshkrimi i Profetit Muhammed a.s. nga Umm Ma'bed ishte në
përputhje të plotë me disa vargje të librit `Kënga e Këngëve të
Solomonit` (Shir ha-Shirim 5)
Umm Ma'bed ishte një grua e cila konsiderohej të ishte një ‘grua e
pashkolluar beduine’, por sidoqoftë ajo ishte një bijë e patundshme e
shkretëtirës!
Umm Ma’bed e përshkroi Profetin Muhammed a.s. si vijon: “Unë
pashë një njeri i cili padyshim që është i pashëm dhe me fytyrë të
bukur. Ai është i fortë, as që është i çalë me bark të madh e as që
është i shpërfytyruar me kokë të vogël të çuditshme. Bebëzat e syve
të tij janë shumë të errëta, qerpikët e tij janë shumë të gjatë dhe zona
përreth bebëzave është tejet e bardhë. Vetullat e tij janë plotësisht të
afruara. Ai ka flokë shumë të errëta, qafë pak si të gjatë dhe mjekërr
të dendur.
9
Kur ai mbetet i heshtur gjithmonë është i zhytur në meditim dhe kur ai
flet shfaq hirësinë, shkëlqimin dhe madhështinë në fjalët e tij. Fjalët e
tij rrjedhin si një varg me perla rrëshqitëse. Ai është një orator i prirur
fjalët e të cilit nuk janë as shumë të pakta e as shumë të tepërta. Ai
posedon skeptrin (gjuhën) më të qartë dhe zërin më të dëgjueshëm
kur ai flet. Kur shikon kah ai prej së largëti, ai është më i bukuri në
mesin e të gjithë njerëzve, e kur afrohesh pranë tij, ai është më i
dashuri në mesin e tyre .
Kurrë nuk do të jeshë i lodhur nga të shikuarit tek ai. Ai është si një
degë në mes të dy degëve.
Ai është më i pashmi nga të tre dhe më i çmueshmi i tyre. Ai ka
shokë të cilët e nderojnë atë; kur ai flet ata i dëgjojnë fjalët e tij dhe
kur ai i urdhëron ata nxitojnë për ta kryer urdhërin e tij. Ata i
shërbejnë dhe mblidhen përreth tij. Ai as që është i ngrysur (në
fytyrë) e as që është i bezdisur.”
10
Përfundim:
Përkthimi i gabuar Shir ha-Shirim, 5:16 Përkthimi i saktë Shir ha-Shirim, 5:16
"Goja e tij është tepër e ëmbël: po, ai është
mjaft i këndshëm. Ky është i dashuri im, dhe ky
është miku im, O bijtë e Jeruzalemit."
" Goja e tij është tepër e ëmbël: po, ai është
Muhammedi. Ky është i dashuri im dhe ky
është miku im, o bijtë e Jeruzalemit."
Të përkthyerit gabimisht emrin e profetit Muhammed a.s. fsheh
qëllimin e shtrembërimit në përkthim për ta fshehur nga sytë e
lexuesit emrin e tij të vërtetë `Muhammed` dhe për ta larguar nga të
kuptuarit e Ungjillit dhe profecisë që e mbart me mesazhin e tij
universal për çdo vend dhe çdo kohë, vula e të gjitha profecive për
mbarë njerëzimin.
Kjo është cituar në Kur'anin Fisnik "Suretu El-A'raf" ajeti (157), që
thotë se emri i profetit Muhammed a.s. ishte i shkruar në Torah
(Tevrat) dhe Ungjill (Inxhil).
"Suretu El-A'raf" (157) në Kur'anin
Fisnik në gjuhën arabe
Përkthimi i kuptimit në gjuhën shqipe
Që pranojnë të dërguarin (Muhammedin),
Pejgamberin arab, (që nuk shkruan as nuk lexon),
të cilin e gjejnë të cilësuar (të përshkruar me
virtytet e tij), te ata në Tevrat dhe në Inxhil, e që i
urdhëron ata për çdo të mirë dhe i ndalon nga çdo
e keqe, u lejon ushqimet e këndshme dhe u ndalon
ato të pakëndshmet, dhe heq nga ata barrën e
rëndë të tyre dhe prangat që ishin mbi ta. Pra, ata
të cilët e besojnë atë, e nderojnë dhe e ndihmojnë,
veprojnë me dritën që iu zbrit me të, të tillët janë të
shpëtuarit.
www.islamic-invitation.com
11
Xhamia e profetit Muhammed a.s. në Medine.
Pamje e jashtme e varrit të profetit Muhammed a.s.
12
Përkthimi i saktë për Kënga e Këngëve të Solomonit (5:16)
"Goja e tij është tepër e ëmbël: po, ai është plotësisht Muhammedi.
Ky është i dashuri im dhe ky është miku im, o bijtë e Jeruzalemit."
www.islamic-invitation

Recomendados

keqkuptim për islamin por
keqkuptim për islaminkeqkuptim për islamin
keqkuptim për islaminLexo dhe Mëso
6 visualizações2 slides
doktrina e trinisë por
doktrina e trinisëdoktrina e trinisë
doktrina e trinisëLexo dhe Mëso
14 visualizações85 slides
shkurt për jezusin por
shkurt për jezusinshkurt për jezusin
shkurt për jezusinLexo dhe Mëso
10 visualizações2 slides
A ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman por
A ishte Jezusi i Krishter apo MyslimanA ishte Jezusi i Krishter apo Mysliman
A ishte Jezusi i Krishter apo MyslimanLexo dhe Mëso
18 visualizações43 slides
Islami dhe Krishterizmi por
Islami dhe KrishterizmiIslami dhe Krishterizmi
Islami dhe KrishterizmiLexo dhe Mëso
9 visualizações126 slides
BIBLA KUR'ANI DHE SHKENCA por
BIBLA KUR'ANI DHE SHKENCABIBLA KUR'ANI DHE SHKENCA
BIBLA KUR'ANI DHE SHKENCALexo dhe Mëso
11 visualizações141 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de Lexo dhe Mëso

TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf por
TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdfTAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf
TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdfLexo dhe Mëso
14 visualizações42 slides
DIALOGU ME MIKUN ATEIST por
DIALOGU ME MIKUN ATEISTDIALOGU ME MIKUN ATEIST
DIALOGU ME MIKUN ATEISTLexo dhe Mëso
9 visualizações148 slides
Bazat e besimit (Et-Temimi) por
Bazat e besimit (Et-Temimi)Bazat e besimit (Et-Temimi)
Bazat e besimit (Et-Temimi)Lexo dhe Mëso
14 visualizações133 slides
Bazat e besimit por
Bazat e besimitBazat e besimit
Bazat e besimitLexo dhe Mëso
10 visualizações133 slides
Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani por
Kurani Tri pjesët e fundit nga KuraniKurani Tri pjesët e fundit nga Kurani
Kurani Tri pjesët e fundit nga KuraniLexo dhe Mëso
6 visualizações210 slides
Xhumaja Festa e Myslimanëve por
Xhumaja Festa e MyslimanëveXhumaja Festa e Myslimanëve
Xhumaja Festa e MyslimanëveLexo dhe Mëso
41 visualizações98 slides

Mais de Lexo dhe Mëso(20)

TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf por Lexo dhe Mëso
TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdfTAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf
TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN.pdf
Lexo dhe Mëso14 visualizações
DIALOGU ME MIKUN ATEIST por Lexo dhe Mëso
DIALOGU ME MIKUN ATEISTDIALOGU ME MIKUN ATEIST
DIALOGU ME MIKUN ATEIST
Lexo dhe Mëso9 visualizações
Bazat e besimit (Et-Temimi) por Lexo dhe Mëso
Bazat e besimit (Et-Temimi)Bazat e besimit (Et-Temimi)
Bazat e besimit (Et-Temimi)
Lexo dhe Mëso14 visualizações
Bazat e besimit por Lexo dhe Mëso
Bazat e besimitBazat e besimit
Bazat e besimit
Lexo dhe Mëso10 visualizações
Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani por Lexo dhe Mëso
Kurani Tri pjesët e fundit nga KuraniKurani Tri pjesët e fundit nga Kurani
Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani
Lexo dhe Mëso6 visualizações
Xhumaja Festa e Myslimanëve por Lexo dhe Mëso
Xhumaja Festa e MyslimanëveXhumaja Festa e Myslimanëve
Xhumaja Festa e Myslimanëve
Lexo dhe Mëso41 visualizações
Virtytet dhe të drejtat e sahabëve por Lexo dhe Mëso
Virtytet dhe të drejtat e sahabëveVirtytet dhe të drejtat e sahabëve
Virtytet dhe të drejtat e sahabëve
Lexo dhe Mëso4 visualizações
Xhumaja - Dita më e zgjedhur e javës por Lexo dhe Mëso
Xhumaja - Dita më e zgjedhur e javësXhumaja - Dita më e zgjedhur e javës
Xhumaja - Dita më e zgjedhur e javës
Lexo dhe Mëso6 visualizações
Vlera e gruas të kapur pas Sunetit por Lexo dhe Mëso
Vlera e gruas të kapur pas SunetitVlera e gruas të kapur pas Sunetit
Vlera e gruas të kapur pas Sunetit
Lexo dhe Mëso14 visualizações
Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes por Lexo dhe Mëso
Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-HixhesVlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes
Vlera e dhjetë ditëve të Dhul-Hixhes
Lexo dhe Mëso31 visualizações
Version i shkurtuar i librit Forma e namazit por Lexo dhe Mëso
Version i shkurtuar i librit Forma e namazitVersion i shkurtuar i librit Forma e namazit
Version i shkurtuar i librit Forma e namazit
Lexo dhe Mëso16 visualizações
Udhëzimet e sureve të Kuranit por Lexo dhe Mëso
Udhëzimet e sureve të KuranitUdhëzimet e sureve të Kuranit
Udhëzimet e sureve të Kuranit
Lexo dhe Mëso44 visualizações
Të kapemi fort mbas Menhexhit Selefij por Lexo dhe Mëso
Të kapemi fort mbas Menhexhit SelefijTë kapemi fort mbas Menhexhit Selefij
Të kapemi fort mbas Menhexhit Selefij
Lexo dhe Mëso7 visualizações
Udhëzime për mënyrën e trajtimit të selefijut kur gabon por Lexo dhe Mëso
Udhëzime për mënyrën e trajtimit të selefijut kur gabonUdhëzime për mënyrën e trajtimit të selefijut kur gabon
Udhëzime për mënyrën e trajtimit të selefijut kur gabon
Lexo dhe Mëso7 visualizações
Tre parimet dhe argumentet e tyre por Lexo dhe Mëso
Tre parimet dhe argumentet e tyreTre parimet dhe argumentet e tyre
Tre parimet dhe argumentet e tyre
Lexo dhe Mëso35 visualizações
Triumfi i Hakut por Lexo dhe Mëso
Triumfi i HakutTriumfi i Hakut
Triumfi i Hakut
Lexo dhe Mëso6 visualizações
Transmetime nga Selefët për gjykimin e individit por Lexo dhe Mëso
Transmetime nga Selefët për gjykimin e individitTransmetime nga Selefët për gjykimin e individit
Transmetime nga Selefët për gjykimin e individit
Lexo dhe Mëso6 visualizações
Teuhidi i thjeshtësuar por Lexo dhe Mëso
Teuhidi i thjeshtësuarTeuhidi i thjeshtësuar
Teuhidi i thjeshtësuar
Lexo dhe Mëso9 visualizações
Të drejtat e Allahut mbi Robërit e Tij por Lexo dhe Mëso
Të drejtat e Allahut mbi Robërit e TijTë drejtat e Allahut mbi Robërit e Tij
Të drejtat e Allahut mbi Robërit e Tij
Lexo dhe Mëso6 visualizações
Sunetet e Neglizhuara në Ramazan por Lexo dhe Mëso
Sunetet e Neglizhuara në RamazanSunetet e Neglizhuara në Ramazan
Sunetet e Neglizhuara në Ramazan
Lexo dhe Mëso3 visualizações

Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve

 • 1. 1 Ju nuk keni të drejtë të përktheni emra të individëve! Përgaditur nga: Ebu Kerim El-Marakshi Përktheu: Vullnet Mehmeti
 • 2. 2 A e dini se emri i profetit Muhamed Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi atë është i përmendur në Biblën Hebraike, Kënga e Këngëve të Solomonit (Shir ha-Shirim, 5:16)? http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt3005.htm 5:16 e shkruar me zanore 5:16 e shkruar pa zanore Në gjuhën hebraike ,ֹ‫ו‬‫ֻּל‬‫כ‬ ְ‫ו‬ ,‫ים‬ ִ ‫ק‬ ַ‫ת‬ ְ ‫מ‬ ַ‫מ‬ ,ֹ‫ו‬‫ּכ‬ ִ ‫ח‬ ‫ים‬ ִ ‫ד‬ ַ‫מ‬ֲ‫ח‬ ַ‫מ‬ ‫ה‬ֶ‫ז‬ ; ‫ֹת‬‫ו‬‫נ‬ ְ‫ב‬ ,‫י‬ ִ‫ע‬ ֵ ‫ר‬ ‫ה‬ֶ‫ז‬ ְ‫ו‬ ‫י‬ ִ ‫ֹד‬‫ו‬‫ד‬ .‫ם‬ִָׁ‫ל‬ ָׁ ‫רּוש‬ְ‫י‬ ‫וכלו‬ ‫ממתקים‬ ‫חכו‬ ‫מחמדים‬ ‫וזה‬ ‫דודי‬ ‫זה‬ ‫ירושלם‬ ‫בנות‬ ‫רעי‬ ‫׃‬ Burimi ‫השירים‬ ‫שיר‬ 61:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex ‫השירים‬ ‫שיר‬ 61:5 Hebrew Bible Ka përkthime të ndryshme në Anglisht për këtë fjalë hebraike ‫ים‬ ִ ‫ד‬ ַ‫מ‬ֲ‫ח‬ ַ‫מ‬ 1- King James Version: është e përkthyer me fjalën "lovely – i këndshëm, i bukur". 2- The New American Standard Bible: është e përkthyer me fjalën "desirable – i dëshirueshëm". Çifutët po thonë se kjo fjalë në hebraisht ‫ים‬ ִ ‫ד‬ ַ‫מ‬ֲ‫ח‬ ַ‫מ‬ flet për Solomonin a.s., përderisa të krishterët thonë se flet për Jezusin a.s. A është kjo një profeci që përshkruan një njeri i cili nuk ishte ende gjallë në atë kohë?
 • 3. 3 Këtu është verseti 5:16 dhe se si është shkruar në një gjuhë të lashtë hebraike përpara përdorimit të zanoreve në shekullin e 8-të nga Bibla hebraike. http://scripturetext.com Kjo fjalë hebraike përbëhet prej katër shkronjave dhe lexohet nga e djathta në të majtë. Nëse lexohet ashtu siç është e shkruar në formën origjinale të saj pa zanore, atëherë mund të lexohet si: Mahammad (Muhammed) që është emri i profetit të muslimanëve. Mahmad pa shkronjën "a" pas "h" që është një fjalë e rastësishme hebraike. Sipas fjalorit Hebraisht/Anglisht: Yehuda, Ben: kjo fjalë saktësisht shqiptohet si Mahammad (Muhammad) dhe jo Mahmad. Kjo fjalë hebraike e shkruar me zanore ‫ים‬ ִ ‫ד‬ ַ‫מ‬ֲ‫ח‬ ַ‫מ‬ mund të lexohet në formën origjinale si Ma. ha. mad. dim; ku vërejmë se në gjuhën hebraike prapashtesa 'im' shtohet për të shprehur më shumë respekt, nderim.
 • 4. 4 http://biblos.com/songs/5-16.htm Nëse Mahammad ‫ד‬ ַ‫מ‬ְ‫ח‬ ַ‫מ‬ është fjalë e rastësishme, pa asnjëfarë kuptimi, atëherë përse ishte përkthyer me fjalët "lovely – i këndshëm, i bukur" apo "desirable – i dëshirueshëm"? Prandaj fjala Mahammad ‫ד‬ ַ‫מ‬ְ‫ח‬ ַ‫מ‬ ishte e përkthyer gabimisht dhe kishte një kuptim të pasaktë!. Nëse e shikoni këtë video Song of Solomon 5:16 e lexuar në hebraisht: youtube.com/watch?v=3YsA45CuvFk , do të dëgjoni një rabin hebre duke e lexuar këtë fjalë si Mahammad-im. Sipas Strong's Concordance Fjala në origjinal: ‫ד‬ ַ‫מ‬ ְ ‫ח‬ ַ‫מ‬ Pjesë e fjalës: Emër Mashkullor Atëherë përse emri mashkullor ‫ד‬ ַ‫מ‬ְ‫ח‬ ַ‫מ‬ është përkthyer gabimisht si mbiemër ("lovely - i këndshëm, i bukur" dhe "desirable - i dëshirueshëm") Në bazë të NAS Exhaustive Concordance theksohet se origjina e kësaj fjale hebraike ‫ד‬ ַ‫מ‬ ְ ‫ח‬ ַ‫מ‬ është nga "chamad". http://concordances.org/hebrew/4261.htm Sipas Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon
 • 5. 5 Kjo fjalë "chamad" është folje në kuptim "desire – e dëshiron, take pleasure – e pëlqen"; në arabisht është http://concordances.org/hebrew/2530.htm Në gjuhën arabe fjala është folje në kuptim "praise – lavdëroj", dhe kjo është rrënja kryesore e fjalës arabe e cila lexohet si Muhammad. Nëse e kopjoni këtë fjalë hebraike ‫מחמד‬ dhe e ngjisni në faqet e internetit për përkthime: http://www.freetranslation.com, dhe http://www.worldlingo.com do të gjeni se fjala ‫מחמד‬ është përkthyer në Muhammad.
 • 6. 6 Nëse e kopjoni këtë fjalë hebraike ‫מוחמד‬ dhe e ngjisni në faqen e internetit për përkthime `The Google translation` http://translate.google.com , do të gjeni se fjala ‫מוחמד‬ është përkthyer në Muhammad, dhe pas shfaqjes së videos në youtube.com përkthimi ishte ndryshuar nga Muhammad në fjalën "Allowed – i lejuar" dhe Muhammad mbet një përkthim i dytë alternativ!. Nëse Mahammad ‫מחמד‬ ishte një fjalë e rastësishme, pa asnjëfarë kuptimi në gjuhën hebraike, pyetja është se si Google e përkthen gabimisht fjalën hebraike Mahammad ‫מחמד‬ dhe i jep një kuptim të gabuar "Allowed – i lejuar"!. Nga gjuha Hebraike në Anglisht. Nga gjuha Hebraike në Arabisht. Nga gjuha Hebraike në Greqisht. Nga gjuha Hebraike në Urdisht.
 • 7. 7 Nga gjuha Hebraike në Gjermanisht. Nga gjuha Hebraike në Italisht. Nga gjuha Hebraike në Shqip. Nga gjuha Hebraike në Persisht. Nga gjuha Hebraike në Indonezisht. Nga gjuha Hebraike në Kroatisht.
 • 8. 8 Profeti Muhamed a.s. ishte personi i parë në atë kohë që quhej me këtë emër `Muhammad` dhe kjo e bën fjalën Mahammad ‫ד‬ ַ‫מ‬ְ‫ח‬ ַ‫מ‬ të pakuptimtë në gjuhën e vjetër hebraike sepse ai ishte emri i një personi i cili do të vijë në të ardhmen me këtë emër unik. Përshkrimi i Profetit Muhammed a.s. nga Umm Ma'bed ishte në përputhje të plotë me disa vargje të librit `Kënga e Këngëve të Solomonit` (Shir ha-Shirim 5) Umm Ma'bed ishte një grua e cila konsiderohej të ishte një ‘grua e pashkolluar beduine’, por sidoqoftë ajo ishte një bijë e patundshme e shkretëtirës! Umm Ma’bed e përshkroi Profetin Muhammed a.s. si vijon: “Unë pashë një njeri i cili padyshim që është i pashëm dhe me fytyrë të bukur. Ai është i fortë, as që është i çalë me bark të madh e as që është i shpërfytyruar me kokë të vogël të çuditshme. Bebëzat e syve të tij janë shumë të errëta, qerpikët e tij janë shumë të gjatë dhe zona përreth bebëzave është tejet e bardhë. Vetullat e tij janë plotësisht të afruara. Ai ka flokë shumë të errëta, qafë pak si të gjatë dhe mjekërr të dendur.
 • 9. 9 Kur ai mbetet i heshtur gjithmonë është i zhytur në meditim dhe kur ai flet shfaq hirësinë, shkëlqimin dhe madhështinë në fjalët e tij. Fjalët e tij rrjedhin si një varg me perla rrëshqitëse. Ai është një orator i prirur fjalët e të cilit nuk janë as shumë të pakta e as shumë të tepërta. Ai posedon skeptrin (gjuhën) më të qartë dhe zërin më të dëgjueshëm kur ai flet. Kur shikon kah ai prej së largëti, ai është më i bukuri në mesin e të gjithë njerëzve, e kur afrohesh pranë tij, ai është më i dashuri në mesin e tyre . Kurrë nuk do të jeshë i lodhur nga të shikuarit tek ai. Ai është si një degë në mes të dy degëve. Ai është më i pashmi nga të tre dhe më i çmueshmi i tyre. Ai ka shokë të cilët e nderojnë atë; kur ai flet ata i dëgjojnë fjalët e tij dhe kur ai i urdhëron ata nxitojnë për ta kryer urdhërin e tij. Ata i shërbejnë dhe mblidhen përreth tij. Ai as që është i ngrysur (në fytyrë) e as që është i bezdisur.”
 • 10. 10 Përfundim: Përkthimi i gabuar Shir ha-Shirim, 5:16 Përkthimi i saktë Shir ha-Shirim, 5:16 "Goja e tij është tepër e ëmbël: po, ai është mjaft i këndshëm. Ky është i dashuri im, dhe ky është miku im, O bijtë e Jeruzalemit." " Goja e tij është tepër e ëmbël: po, ai është Muhammedi. Ky është i dashuri im dhe ky është miku im, o bijtë e Jeruzalemit." Të përkthyerit gabimisht emrin e profetit Muhammed a.s. fsheh qëllimin e shtrembërimit në përkthim për ta fshehur nga sytë e lexuesit emrin e tij të vërtetë `Muhammed` dhe për ta larguar nga të kuptuarit e Ungjillit dhe profecisë që e mbart me mesazhin e tij universal për çdo vend dhe çdo kohë, vula e të gjitha profecive për mbarë njerëzimin. Kjo është cituar në Kur'anin Fisnik "Suretu El-A'raf" ajeti (157), që thotë se emri i profetit Muhammed a.s. ishte i shkruar në Torah (Tevrat) dhe Ungjill (Inxhil). "Suretu El-A'raf" (157) në Kur'anin Fisnik në gjuhën arabe Përkthimi i kuptimit në gjuhën shqipe Që pranojnë të dërguarin (Muhammedin), Pejgamberin arab, (që nuk shkruan as nuk lexon), të cilin e gjejnë të cilësuar (të përshkruar me virtytet e tij), te ata në Tevrat dhe në Inxhil, e që i urdhëron ata për çdo të mirë dhe i ndalon nga çdo e keqe, u lejon ushqimet e këndshme dhe u ndalon ato të pakëndshmet, dhe heq nga ata barrën e rëndë të tyre dhe prangat që ishin mbi ta. Pra, ata të cilët e besojnë atë, e nderojnë dhe e ndihmojnë, veprojnë me dritën që iu zbrit me të, të tillët janë të shpëtuarit. www.islamic-invitation.com
 • 11. 11 Xhamia e profetit Muhammed a.s. në Medine. Pamje e jashtme e varrit të profetit Muhammed a.s.
 • 12. 12 Përkthimi i saktë për Kënga e Këngëve të Solomonit (5:16) "Goja e tij është tepër e ëmbël: po, ai është plotësisht Muhammedi. Ky është i dashuri im dhe ky është miku im, o bijtë e Jeruzalemit." www.islamic-invitation