Punim seminarik gjaku

Ardian Hyseni
Ardian HyseniManaging Director em Ardian Hyseni
UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS

PUNIM SEMINARIK
Lënda : BIOLOGJIA HUMANE

Tema : Gjaku
Prof. Dr. Nexhbedin Beadini
Mentori

Ardian Hyseni
Tetovë 2014

Kandidati
-GjakuGjaku simbolizon jetën
Gjaku, zemra dhe enët e gjakut formojnë sistemin
kardiovaskular dhe lidhin ambientin e jashtëm me atë të
mbrendëshëm
Indit lidhor jep qelizat e gjakut të cilat kalojnë në lëngun
jashtëqelizor
Qeliza të ndyshme, fragmente qelizore dhe substanca
biokimike janë të tretura në gjak
Substanca vitale transportohen në mes qelizës dhe lëngut
jashtëqelizor të cilat edhe mbajnë homostazën
Funksionet vitale të gjakut


Transporton gazra (O2 dhe CO2), hormone dhe mbetje



Ndihmon në mbajtjen e stabilitetit lëngut ndëqelizor



Shpërdan nxehtësin



Ndihmon në mbrojtjen kundër infeksioneve ( qelizat e
bardha të gjakut)



Ndërpren gjakëderdhjen (trombocitet)
Njohurit për gjakun


Përpjekjet e para janë përqendruar në plotësimin vëllimin
e humbur të fluideve dhe të riprodhoni fluide që janë
lidhës të O2.



Në raste të luftërave janë ushtarët ata që kanë pasur
nevojë për transfuzion



AIDSI është bërë rrezik i madh për raste të transfuzionit



Kërkimet për zëvendësues të gjakut janë intensifikuar;



Zëvendësuesit duhet të kenë këto karakteristika:



- të bartë O dhe ta dorzoj në inde
2


- të jetë jo toksik



- i ruajtëshëm



- funksional kur të merret



- të mos provoj reaksion imunitar.



Zëvendësuesit e gjakut për raste klinike janë dy
tipe:



Shpërbërsit të cilët nuk shkatërrojnë eritrocitet
por vetëm lirojnë O , ruajnë hemoglobinën nga
shpërbërja e saj.
2
Gjaku dhe enët e gjakut


Gjaku e ka viskozitetin 3-4 herë më të madh se uji



Trombocitet janë fragmente qelizore



Elementet e gjakut janë; eritrocitet, leukocitet dhe
trombocitet



Ndërsa pjesën fluide e përbën plazma
Punim seminarik gjaku
Vëllimi i gjakut


Vëllimi i gjakut mvaret nga madhësia trupore,
koncentrimi i elektroliteve dhe nga sasia e indit adipozë.



Vëllimi i gjakut te të rriturit është 5 litra



Meshkujt kanë më tepër sasi të gjakut se femrat
Përbërja e gjakut















Hematokriti- 45% të vëllimit gjakut e përbëjnë qelizat e
gjakut, ndërsa plazmën 65 %:
-eritrocitet,
-leukocitet
-dhe trombocitet
Plazma është një fluid i cili përmban:
-një përzierje të ujit,
-aminoacideve,
-proteinave.,
-karbohidrateve,
-lipideve,
-vitaminave,
-hormoneve,
-elektroliteve,
-mbetjeve qelizore etj.
Gjaku dhe plazma
Qelizat e kuqe/eritrocitet




Forma e tyre ngjanë në diskun bikonkav
-fusha bikonkave është adaptim për transportin e
gazrave
Membrana e eritrocitit e ruan hemoglobinën
mbrenda qelizës në mënyrë që ajo të lidh O
2






Hemoglobina
- përbën 1/3 e eritrocitit
-proteinat janë përgjegjëse për ngjyrosjen e gjakut
-kur të lidhet O për hemoglobin (oksihemoglobin) i
jep ngjyrë të kuqe të qeltë eritrocitit, ndërsa kur
lirohet O merr ngjyrë të
mbylltë(dezoksihemoglobin)
2

2
Pamja vizuale

 Fotot e eritrociteve me mikroskopi elektronike

dhe mikroskop të dritës
Karakteristikat e eritrociteve


Eritrocitet kanë bërtham deri sa janë të pa pjekura,
ndërsa ato kur janë pjekur nuk e posedojnë atë.



- shkaku është që rrisin sipërfaqen e tyre



- nuk sintetizohen proteinat dhe nuk mund të ndahen
Numri i eritrociteve


Numri i eritrociteve në 1 mm3 ose 1ml gjak:



- tek mashkujt e rritur 4.6 – 6.2 milion për 1ml/gjak



- te femrat 4.2- 5.2 milion 1ml/gjak



Rritja e numrit të tyre mundëson edhe sasi më të madhe
të O për organizmin
2



Ndyshimet në numër dhe cilësi të eritrociteve mund të
çrregullojnë shëndetin



Në mënyrë rutinore numri i tyre është tregues i një varg
çrregullimesh
Hemopoeza






-Formimi i eritrociteveKrijohen në palcën e eshtrave, mëlqi dhe shpretkë
Jetëgjatësia e tyre është 120 ditë
Shumica e tyre largohen nga çarkullimi çdo ditë po aq
edhe prodhohen
Kjo ndodh nga mekanizmat e hemostazës që
kontrollojnë hemopoezën
Mekanizmi i Feed-back-ut
(ndërlidhja negative e kontrollit)


Hormoni eritropoetina kontrollon shkallën e hemopoezës



Gjëndrra mbiveshkove dhe në masë të vogël mëlqia janë
përgjegjëse për prodhimin e eritropoetinës si përgjegjje
ndaj deficitit të O , ndërsa nëse rritet sasia e tij atëherë
prodhimi i hormonit zvoglohet
2
Dieta ushqimore ka ndikim në prodhimin e
eritrociteve


Vitaminat B-komplekse (B12 dhe acidi folik)
- Janë të domosdoshme për sintezën e ac.nukleike



- janë të nevojshme për ndarjen e bërthamës dhe qelizës



-ndarjet qelizore janë shpeshta në organet
hematopoetike




Hekuri Fe
- Nevoitet për sintezën e hemoglobinës



- sistemi intestinal ngadalë e absorbon Fe nga ushqimi



-trupi më shumë e rishfrytëzon Fe nga zbërthimi i
eritrociteve sepse dieta përmban sasi të vogël të tij


Anemia


Zvogëlimi i numrit të eritrociteve dhe sasisë së
hemoglobinës shkakton e deficitin e O në inde
2



Personi duket i zbehtë dhe është më pak energjik



Shtatëzanat mund të kalojnë në anemi nëse nuk marrin
sasira më mëdha të Fe



Vëllimi i gjakut fillon të rritet për shkak të fetusit



Rritja e sasisë së gjakut = zvogëlon hematokritin
Shkatërrimi i eritrociteve



Eritrocitet janë elastike dhe fleksibile. Ato kalojnë me lehtësi
nëpër enët e imëta



Bëhen më të ngurta (fragjile) duke u vjetëruar dhe dëmtohen
duke kaluar nëpër kapilar në muskujt aktiv



Makrofagët i fagocitojnë dhe i shkatërrojnë në shpretkë, mëlqi
etj



Hemoglobina lirohet nga eritrociti duke u zbërthyer në
molekula të hemit dhe globinës



Hemi zbërthehet në Fe dhe biliverdin (pigment i gjelbër) i cili
shëndrohet në bilirubin ( pig. i verdh). Te dy këto pigmente
gjenden në ekskretet e bilës



Gjaku prap i transporton Fe dhe proteinat duke i kthyer
përsëri sintezës së hemoglobinës ose duke i deponuar në
mëlqi
Qelizat e bardha/leukocitet


Funksioni i tyre është mbrojtës nga infeksionet në disa
mënyra:



- fagocitojnë qelizat bakteriale



- prodhojnë antitrupa të cilat asgjësojnë grimca e huaja



Zhvillohen nga hemocitoblastet si përgjegjje ndaj
hormoneve –interleukinet dhe faktorëve stimulues
kolonial (CSF)
Diapedeza


Gjaku leukocitet i transporton nëpër organizëm, poashtu
mund të kalojnë nga enët e futen nëpër inde përreth në
mënyrë ameboidale
Tipet e leukociteve


Dallohen për nga madhësia, natyra e citoplazmës, forma
e bërthamës dhe ngjyrosja
Granulocitet

Euzinofilet

Neutrofilet

Limfocitet

Bazofilet

Agranulocitet

Monocitet
Granulocitet


Janë leukocite me bërthama (granula).



Kanë madhësi 2 herë më të madhe se të eritrociteve



Krijohen në palcën e eshtrave, jetëgjatësia 12 orë



Në bazë të karakteristikave të ngjyrosjes dallojmë:



-euzinofilet
-bazofilet
-neutrofilet



Neutrofilet



Kanë granula, paraqiten si njolla ngjyrë vjollce me 2 - 5
lobe të granulave



Përbëjnë 54-56% të leukociteve te adultet



Janë shumë mobile dhe fagocitare të partikulave të
huaja



Përmbajnë lizozome të shumta për shkak se tretin
bakteritet për mes enzimeve aq shumë që zbërthejnë
bakterie sa që prodhohen toksina të cilat i mbysin qelizat
veta
Euzinofilet


Granulat e tyre përafësisht të njëjta, në ngjyrosjen
acidike marrin ngjyrë të kuqe. Bërthama ka 2 lobe dhe
përbëjnë 2- 3 % të leukociteve



Marrin pak në fagocitozë ,mirëpo atakojnë parazitet dhe i
mbysin.



Kontrollojnë inflamacionet dhe reaksionet alergjike duke i
larguar substancat biokimike nga reaksionet e tilla.
Bazofilet



Kanë bërtham 2 lobeshe, granulat janë ngjyrë kaltër
shumë të mbylltë gjatë ngjyrosjes me ngjyra neutrale



Përbëjnë 1% të leukociteve



Lirojnë heparin një substancë që pengon kuagullimin e
gjakut intravaskular



Lirojnë histamin e cila rritë çarkullimin në e gjakut në
indet e lënduara.



Luajnë rol të madh në reaksionet alergjike
Agranulocitet


Ndahen në:



- Monocite
- Limfocite


Monocitet


Krijohen nga palca e eshtrave



Janë qeliza më të mëdha se eritrocitet për 3 herë



Bërthama ka forma të ndyshme (ovale, elipse, e lobuar
etj)



Përbëjnë 3-9% të leukociteve. Jetojnë disa javë ose
muaj



Janë një ndër leukocitet më fagocitare dhe më aktive në
procesin e fagocitimit të grimcave të huaja
Limfocitet



Formohen në organe limfatike dhe palcë të eshtrave



Janë pak më të mëdha se eritrocitet



Kanë bërthamë të madhe me formacione buzore të
citoplazmës



Përbëjnë 25-33% të leukociteve.Jetojnë me vite



Janë shumë të rëndësishme për krijimin e imunitetit. Disa
krijojnë antitrupa të cilat sulmojnë agjensët e huaj që hyn
në organizëm
Numri i leukociteve në gjak


Në 1mm3 ose 1ml gjak të njeriut ka 5000-10000 leukocite



Numri i tyre mund të ndyshon në rastet të caktuara



- numri i tyre rritet gjatë infeksioneve



- Mbi 10000 në raste të infeksioneve psh te apendiksi
(zorra e verbët) =( leukocitoza)



Nën 5000 në rastet të influences,mejasilit,
gushave,AIDS, poliomelitit, lijës,ethet tifoide =
(leukopenia)
Dallimet numerike mbrenda leukociteve


Përqindja e tipeve të leukociteve në mostra të gjakut
tregon për ndonjë infekcion apo sëmundje



Ndyshimet në numër të tipeve tregojnë për sëmundje



Neutrofilet rriten gjatë infekcioneve



Euzinofilet rriten gjatë parazitozave



Një lloj i limfociteve bie numri i tyre gjatë infeksioneve me
AIDS
Pllakëzat e gjakut/ trombocitet


Nuk janë struktura qelizore komlete



Ndahen nga qelizat e mëdha të palcës së eshtrave
(megakariocitet) të cilat fragmentohen dhe lirojnë pjesë
të citoplazmës (pllakëzat) në gjak.



Megakariocitet zhvillohen nga hemocitoblastet si
përgjegjje ndaj hormonit trombopoetin


Nuk kanë bërtham



Janë sa ½ e eritrocitit



Lëvizin në mënyrë ameboidale



Jetëgjatësia e tyre është 10 ditë



Numri i trombociteve ndryshon nga 130.000-360.000 mm3 në
kushte normale



Ndihmojnë në kuagullimin e gjakut gjatë lëndimeve të enëve
Leukimia
Kanceri leukocitar



Simptomet:



Lodhje
Kokëdhimbje
Ftohje të shpeshta
Ethe
Të dridhuara
Djersitje
Kuagulim i ngadalshë
Dhimbje e eshtrave









Testi i gjakut tregon për numër të vogël të eritrociteve dhe
trombociteve, ndërsa numër të madh të leukociteve
A

B

Foto A) Qelizat normale të gjakut dhe
B) Qelizat jonormale me leukimi granuloze ose leukimia
mieloide.Numër i rritur i leukociteve
Leukimia mieloide


Palca e eshtrave prodhon numër të madh të
granulociteve të cilat janë jo të pjekura dhe të
pamundshme për ta luftuar infeksionin



Ndarjet e qelizave leukimike janë të shumta sa që nuk
mbesin sa duhet qeliza për prodhimin e eritrociteve duke
u shkaktuar anemia



Ka mungesë të eritrociteve dhe trombociteve



Dalja e qelizave kanceroze jashtë palcës së eshtrave në
numër të madh shkakton dobësimin e saj
Leukimia limfoide


Qelizat kanceroze dallohen nga limfocitet që prodhohen
në nyje limfatike



Kjo tregon se është prezente leukimia limfoide



Nganjëherë nuk ka simptome në mostrat e dhëna të
gjakut se eshtë prezente kjo sëmundje
Klasifikimi


Akute




-shfaqet papritëmas
-përparon shpejtë
-patretman vdekja vie për disa muaj



Kronike



-fillon ngadalë dhe nuk hetohet lehtë për disa muaj ose
vite
-patretman vdekja është e sigurtë
-50-80% pacientëve me tretman mund të kurohen
-kemoterapia i rritë gjasat për përmisime të sëmundjes






Trajtimi


Intervenimi:



- transfuzion i rregulltë i gjakut, trajtimi i infeksioneve,
marrja e ilaçeve që mbysin qelizat kanceroze



- translantimi i palcës eshtrore



- transplantimin e qelizave amë të kordonit kërthizor
mund ta kuroj leukimin
Origjina dhe krijimi i qelizave të gjakut nga qeliza amë
(hemocitoblastet)
Plazma


Është lëngë i cili ka ngjyrë verdhë, plazma fitohet nga
gjaku të cilit i janë larguar qelizat.



Përbërja e saj është 92% ujë



Përban materie organike dhe ineorganike
Funksioni i plazmës


Transporton lëndët ushqyese, gazrat dhe vitaminat



Rregullon lëngjet trupore dhe mban barazëpeshën e
elektoliteve



Bën mbajten e pH-së normale
Proteinat e plazmës


Shumë materie janë të tretura në plazmë



- Ato cilat mbesin në gjak dhe lëngë intersticiel



- zakonisht nuk shfrytëzohen për energji



Tre grupe të proteinave gjenden në plazmë:



- Albuminat
-Globulinat
-Fibrinogjeni



Albuminat


Janë proteina me peshë të vogël molekulare



Përbëjnë 60% të saj



Sintetizohen në mëlqi



Janë përgjegjëse për mbajtjen e presioni osmotik të
plazmës



- ndimojnë lëvizjen ujin në mënyrë që të kontrollohet
vëllimi i gjakut



- janë shumë të mëdha të kalojnë nëpër kapilar



- mundësojnë lëvizjen e ujit mbrenda dhe jashtë
membranave, në këtë mënyrë filtojnë ujin.
Globulinat


Përbëjnë 36% të plazmës



Dallojnë 3 tipe:



Alfa-globulinat : sintetizohen në mëlqi. Funksioni i tyre
është transporti lipideve dhe vitaminave të tretshme në
lipide



Beta-globulinat :janë të ngjajshme me alfat



Gamma-globulinat : prodhohen nga indet limfatike. Janë
antitrupa
Fibrinogjeni


Përbën 4% të plazmës



Ka peshë të madhe molekulare



Funksioni i tij është se merr pjesë në kuagullimin e
gjakut



Sintetizohet në mëlqi
Elektrolitet e plazmës


Elektrolit të ndryshëm mirren nga zorrët si dhe nga lirimi i
tyre gjatë metabolizmit



Natriumi, klori, kalciumi,magnezi, fosfatet, bibarbonatet,
sulfatet janë më të përhapura në organizëm.



Bikarbonatet janë të rëndësishme për mbajtjen e
presionit osmotik dhe pH-së së gjakut
Hemostaza


Mekanizëm i rregullimit dhe mbajtjes së ekuilibrit dinamik
të organizmit



Pengim të gjakderdhjes



Gjatë lëndimeve bëhen disa hapa që në mënyrë të
pengohet humbja e gjakut



Kur ena dëmtohet trombocitet bashkohen duke formuar
një konglomerat
Lëndimet e enëve të gjakut


Prerja ose thyerja e kapilarëve stimulon muskujt e
lëmuar në muret e tyre të kontraktohen



- Efekti i kontraktimit zgjatë disa minuta deri 30 minuta



Trombocitet lirojnë serotonin e cila stimulon
vazokonstrukcionin e enëve e cila ndihmon në mbylljen e
plagës.
Bashkimi i trombociteve


Bashkohen trombocitet të cilat pastaj lidhen me fijet e
kolagjenore të enëve të plagosura duke formuar droçkë
ose kuagullim



Kjo krijohet te lëndimet e vogla se te ato të mëdha duhet
të mbyllet plaga e pastaj formohet droçka e gjakut.
Kuagullimi i gjakut



Është mekanizëm i pengimit të gjakëderdhjes



Shkaktohet një droçkë e gjakut



Faktorët që formojnë droçkën:



-janë substancat biokimike të cilët stimulojnë ose
pengojnë gjakëderdhjet



Ekziston balancë në mes atyre që stimulojnë dhe
pengojnë gjakëderdhjen



- Në kushte normale antikuagullontët pengojnë që në
organizëm të kuagullohet gjaku (psh,heparina)



- Gjatë lëndimit substancat biokimike stimulojnë formimin
e droçkës kështu që gjaku trashet.


Një prej gjëra në kuagullim është shëndrrimi i
fibrinogjenit i cili është protein e tretshme në fibrin të
patretshme



Biokimia e kuagullimit



Aktivatori i protrombinës: alfa globulin pandërprer
krijohet në mëlqi. Ajo shëndrrohet në trombin nga
aktivatori protrombin në prani të kalciumit



Trombina katalizon fragmentimin e fibrinogjenit duke e
krijuar fibrinën



Fibrina krijon rrjetë në enët e dëmtuara duke i lidhur me
trombocite, kështu duke krijuar një droçkë e cila pegon
gjakëderdhjen
Foto. Rrjeta e fibrinës
Serumi


Është fluidi i cili krijohet pas kuagullimit të qelizave të
gjakut



Ka ngjajshmëri me plazmën, mirëpo është pa proteinat
që marrin pjesë në kuagullim (pa fibrinogjen)



Punon sipas principit të feed-backut pozitiv



Sasia e protrombinës është e kontrolluar, ajo është e
lidhur direkt me indin e lënduar



Nëse krijohet një droçkë atëherë ajo aktivizon edhe
formimin e të tjerave sepse trombina reagon direkt në
faktorët e kuagullimit


Në kushte normale ;



Organizmi në kushte normale mban të zvogëluar sasin e
trombinës për shkakun që të mos krijohen droçka
intravaskulare



Nëse gjaku është duke çarkulluar atëherë mundësia e
kuagullimit është e vogël



Testet laboratorike përdoren për ti matur mekanizmat e
kuagullimit psh, koha e protrombinës, dhe gjysmë koha e
tromboplastinës. Të dy këto kohëmatje bëhen për ta
ditur krijimin e rrjetës së fibrinës në mostrën e plazmës
së marrë.
Grupet e gjakut dhe transfuzioni


Herë është ditur se gjaku është i ndryshëm



Është vërtetuar se dhënia e gjakut te disa persona gjatë
trasfuzionit ka pas efekt negativ



Është konstatuar se gjaku nuk kompatibil për individ të
ndyshëm
Antigjenët dhe antitupat


Aglutinimi :



Marrja e eritrociteve shkakton reaksion në raste të
transfuzionit



Kjo ndodh për shkak të antigjeneve të eritrociteve dhe
antiprupave të plazmës



Vetëm disa antigjen të sipërfaqes së eritrocitit shkaktojnë
reaksion aglutinues psh, A B O dhe Rh faktori.
Transfuzioni i gabuar


Simptomet janë : ankthi, vështirësi në frymëmarrje,
kokëdhimbje, dhimbje qafe etj



Eritrocitet e lirojnë hemoglobinën



Makrofaget e fagocitojnë hemoglobinën duke e
shëndruar në bilirubin



Hemoglobina e lirë mund të dëmtoj veshkët
Grupet e gjakut A B O


Janë të bazuar në dy lloje të antigjenit atij A dhe B, si
kombinimet e këtyre duke krijuar edhe antigjenet AB së
bashku.



Në bazë të kësaj fitohet 4 grupe të gjakut. Grupi A, B, AB
si dhe grupi që nuk përmban asnjërin antigjen grupi O



Shumica e njërëzve përban grupin O=47%, A=41%,
B=9%, AB=3%
Grupet e gjakut sipas antigjeneve
Grupi Rh i gjakut





E ka marrë emrin përshkak se së pari është zbuluar te
majmuni (Maccacus Rezus)
Nëse antigjeni D ekziston atëherë grupi gjakut është Rh+
Nëse nuk ekziston antigjeni atëherë grupi i gjakut është
RhNëse gjatë transfuzionit pranuesi është Rh- ,ndërsa
dhënësi është Rh+ atëherë vie deri te reaksioni antigjen 
Rh+
Rhantitrup
O

38.5%

6.5%

A

34.3%

5.7%

B

 8.6%

1.4%

AB

 4.3%

0.7%


Antitrupa Rh nuk humbin në mënyrë spontane. Form e
vetmë e personit Rh- është se ai ka një reagim special
ndaj stimulimit



Në raste kur femra është Rh-, ndësa mashkulli Rh+ në
raste kur ata kanë një fetus i cili trashëgon grupin Rhnga nëna atëherë nuk ka rrezik për fetusin.



Nëse gjatë shtatëzanisë femra është Rh-, ndërsa
mashkulli është Rh+ , kurse fetusi trashëgon Rh+ nga
babai atëherë fëmia i parë mund të ketë fat sepse gjaku i
nënës nuk është alarmuar nga gjaku i fetusit



Mirëpo në rastin e kur kemi shtatëzani të dytë gjatë
procesit të lindjes gjaku i nënës është i alarmuar, kështu
fetusi i dytë nuk ka gjasa të mira për mbijetesë
Grupi I gjakut

Gjenotipi

Reaksioni me
antitrup
Anti A

Gjaku përmban

Anti B

Antigjenet qelizore

-

-

Nuk ka

Antitrupat e serumit

O

O, O

Anti A

Anti B

A

AA, AO

+

-

A

Anti - B

B

BB, BO

-

+

B

Anti - A

AB

AB

+

+

A, B

Nuk ka

Rh+, Rh+ or   Rh 
Rh+

Rh+

Rh

none

Anti Rh

Rh-., Rh-

Rh-

none

None unless exposed to Rh+ 
antigens

No reaction to anti Rh
JU FALEMINDERIT
1 de 64

Recomendados

Perberja e gjakut por
Perberja e gjakutPerberja e gjakut
Perberja e gjakutDrDukagjinZeqiraj
624 visualizações26 slides
Gjaku por
GjakuGjaku
GjakuMedShqip
60.4K visualizações113 slides
ENET E GJAKUT...PROJEKT !!! por
ENET E GJAKUT...PROJEKT !!!ENET E GJAKUT...PROJEKT !!!
ENET E GJAKUT...PROJEKT !!!#MesueseAurela Elezaj
10.3K visualizações19 slides
Biologjia por
BiologjiaBiologjia
BiologjiaArdian Hyseni
42.9K visualizações35 slides
Globalizmi por
GlobalizmiGlobalizmi
GlobalizmiKaterina R. Mehilli
14.8K visualizações8 slides
Yndyrat dhe sheqernat por
Yndyrat dhe sheqernatYndyrat dhe sheqernat
Yndyrat dhe sheqernatVilma Kafexhiu
31.1K visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Aparati i ekskretimit por
Aparati i ekskretimitAparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimitMatilda Gremi
37.9K visualizações18 slides
Kohezioni dhe koherenca por
Kohezioni dhe koherencaKohezioni dhe koherenca
Kohezioni dhe koherencaMenaxherat
32.1K visualizações35 slides
Projekt biologji por
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologjiDoris Jonuzaj
56.1K visualizações27 slides
Citology por
CitologyCitology
CitologyShqipe Misimi
21.4K visualizações50 slides
Ndërtimi i qelizës bakterore por
Ndërtimi i qelizës bakteroreNdërtimi i qelizës bakterore
Ndërtimi i qelizës bakteroreUniversiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina"
11.1K visualizações10 slides
Enzimat por
EnzimatEnzimat
EnzimatAn An
43.8K visualizações22 slides

Mais procurados(20)

Aparati i ekskretimit por Matilda Gremi
Aparati i ekskretimitAparati i ekskretimit
Aparati i ekskretimit
Matilda Gremi37.9K visualizações
Kohezioni dhe koherenca por Menaxherat
Kohezioni dhe koherencaKohezioni dhe koherenca
Kohezioni dhe koherenca
Menaxherat32.1K visualizações
Projekt biologji por Doris Jonuzaj
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologji
Doris Jonuzaj56.1K visualizações
Citology por Shqipe Misimi
CitologyCitology
Citology
Shqipe Misimi21.4K visualizações
Enzimat por An An
EnzimatEnzimat
Enzimat
An An43.8K visualizações
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji) por Fleurati
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Zemra dhe enët e gjakut (Biologji)
Fleurati49.4K visualizações
Proteinat dhe Vitaminat.roli i tyre ne jeten e perditshme. por Eva Ciciku
Proteinat dhe Vitaminat.roli i tyre ne jeten e perditshme.Proteinat dhe Vitaminat.roli i tyre ne jeten e perditshme.
Proteinat dhe Vitaminat.roli i tyre ne jeten e perditshme.
Eva Ciciku30.6K visualizações
Algat dhe karakteristikat e tyre por G. Muça
Algat dhe karakteristikat e tyreAlgat dhe karakteristikat e tyre
Algat dhe karakteristikat e tyre
G. Muça28.1K visualizações
sistemi degjestiv por Adela Sota
sistemi degjestiv sistemi degjestiv
sistemi degjestiv
Adela Sota25.3K visualizações
Struktura dhe Funksionet e Sistemit Nervor por QlirimDubova
Struktura dhe Funksionet e Sistemit NervorStruktura dhe Funksionet e Sistemit Nervor
Struktura dhe Funksionet e Sistemit Nervor
QlirimDubova7.6K visualizações
Biodiversiteti por Arlinda
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
Arlinda 64.8K visualizações
Prodhimi i energjise por roberto1723
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjise
roberto172323.1K visualizações
Proteinat ..............Ekzistojnë më tepër se 10000 proteina por #MesueseAurela Elezaj
Proteinat ..............Ekzistojnë më tepër se 10000 proteinaProteinat ..............Ekzistojnë më tepër se 10000 proteina
Proteinat ..............Ekzistojnë më tepër se 10000 proteina
#MesueseAurela Elezaj10.4K visualizações
Ligjet e Mendelit por Aldo Keçi
Ligjet e MendelitLigjet e Mendelit
Ligjet e Mendelit
Aldo Keçi34K visualizações
Kimia-Qeliza Shtazore por Denisa Caushi
Kimia-Qeliza ShtazoreKimia-Qeliza Shtazore
Kimia-Qeliza Shtazore
Denisa Caushi12.2K visualizações
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.3K visualizações
ROLI I PROTEINAVE NE ORGANIZMIN E NJERIUT por #MesueseAurela
ROLI I PROTEINAVE NE ORGANIZMIN E NJERIUT ROLI I PROTEINAVE NE ORGANIZMIN E NJERIUT
ROLI I PROTEINAVE NE ORGANIZMIN E NJERIUT
#MesueseAurela2K visualizações
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. por enerisaloti
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
enerisaloti59.1K visualizações
Biologji tema fotosinteza por OrgesaIbri
Biologji tema fotosintezaBiologji tema fotosinteza
Biologji tema fotosinteza
OrgesaIbri1K visualizações

Similar a Punim seminarik gjaku

Document 4 por
Document 4Document 4
Document 4ArbreshaKamberi
287 visualizações6 slides
Mammals por
MammalsMammals
MammalsEr! Haxhiaj
1.6K visualizações23 slides
Qeliza por
QelizaQeliza
Qelizaart teacher
4.7K visualizações9 slides
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa... por
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...lira kuca
20.9K visualizações10 slides
Index por
IndexIndex
IndexKristina Qosja
267 visualizações3 slides
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA por
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONAJEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONAErmir Kuta
1.3K visualizações16 slides

Similar a Punim seminarik gjaku(20)

Document 4 por ArbreshaKamberi
Document 4Document 4
Document 4
ArbreshaKamberi287 visualizações
Mammals por Er! Haxhiaj
MammalsMammals
Mammals
Er! Haxhiaj1.6K visualizações
Qeliza por art teacher
QelizaQeliza
Qeliza
art teacher4.7K visualizações
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa... por lira kuca
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...
Presentation1 Qeliza dhe ndertimi i saj Arjola Mullai shkolla "Albanet" klasa...
lira kuca20.9K visualizações
Index por Kristina Qosja
IndexIndex
Index
Kristina Qosja267 visualizações
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA por Ermir Kuta
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONAJEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA
JEMI ZOTER APO SKLLEVER TE GJENEVE TONA
Ermir Kuta1.3K visualizações
Projekt biologji por rejdi2106
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologji
rejdi2106702 visualizações
Teoria Qelizore + Muskujt por Kristina Xani
Teoria Qelizore + Muskujt Teoria Qelizore + Muskujt
Teoria Qelizore + Muskujt
Kristina Xani6K visualizações
Biologji por Inidri BejTja
BiologjiBiologji
Biologji
Inidri BejTja26.2K visualizações
Ema project.pptx por kloreta Kotorri
Ema project.pptxEma project.pptx
Ema project.pptx
kloreta Kotorri26 visualizações
my old messenger is closed and i cant transver it in new one por Monika Babarogata
my old messenger is closed and i cant transver it in new onemy old messenger is closed and i cant transver it in new one
my old messenger is closed and i cant transver it in new one
Monika Babarogata652 visualizações
Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve por Fortesa Hoti
Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve
Acidet nukleike dhe nderrimi i kromozomeve
Fortesa Hoti603 visualizações
Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet" por lira kuca
Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet"Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet"
Organizmat njëqelizorë Aleksia Guranjaku Klasa IX shkolla "Albanet"
lira kuca12.4K visualizações
Proteinat, yndyrnat dhe karbohidratet por Burim Derveni
Proteinat, yndyrnat dhe karbohidratetProteinat, yndyrnat dhe karbohidratet
Proteinat, yndyrnat dhe karbohidratet
Burim Derveni52K visualizações
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratet por Korba Ferizaj
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratetProteinat yndyrnat dhe karbohidratet
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratet
Korba Ferizaj41.5K visualizações
Biologji por Ulpian Allaraj
Biologji Biologji
Biologji
Ulpian Allaraj940 visualizações
Reisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VII por lira kuca
Reisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VIIReisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VII
Reisa Haveri Sistemi i qarkullimit te gjakut shkolla "Albanet" klasa VII
lira kuca5.6K visualizações
KMPI, HLA, MHC por Ardian Hyseni
KMPI, HLA, MHCKMPI, HLA, MHC
KMPI, HLA, MHC
Ardian Hyseni2.5K visualizações

Punim seminarik gjaku

 • 1. UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËS PUNIM SEMINARIK Lënda : BIOLOGJIA HUMANE Tema : Gjaku Prof. Dr. Nexhbedin Beadini Mentori Ardian Hyseni Tetovë 2014 Kandidati
 • 2. -GjakuGjaku simbolizon jetën Gjaku, zemra dhe enët e gjakut formojnë sistemin kardiovaskular dhe lidhin ambientin e jashtëm me atë të mbrendëshëm Indit lidhor jep qelizat e gjakut të cilat kalojnë në lëngun jashtëqelizor Qeliza të ndyshme, fragmente qelizore dhe substanca biokimike janë të tretura në gjak Substanca vitale transportohen në mes qelizës dhe lëngut jashtëqelizor të cilat edhe mbajnë homostazën
 • 3. Funksionet vitale të gjakut  Transporton gazra (O2 dhe CO2), hormone dhe mbetje  Ndihmon në mbajtjen e stabilitetit lëngut ndëqelizor  Shpërdan nxehtësin  Ndihmon në mbrojtjen kundër infeksioneve ( qelizat e bardha të gjakut)  Ndërpren gjakëderdhjen (trombocitet)
 • 4. Njohurit për gjakun  Përpjekjet e para janë përqendruar në plotësimin vëllimin e humbur të fluideve dhe të riprodhoni fluide që janë lidhës të O2.  Në raste të luftërave janë ushtarët ata që kanë pasur nevojë për transfuzion  AIDSI është bërë rrezik i madh për raste të transfuzionit  Kërkimet për zëvendësues të gjakut janë intensifikuar;  Zëvendësuesit duhet të kenë këto karakteristika:  - të bartë O dhe ta dorzoj në inde 2
 • 5.  - të jetë jo toksik  - i ruajtëshëm  - funksional kur të merret  - të mos provoj reaksion imunitar.  Zëvendësuesit e gjakut për raste klinike janë dy tipe:  Shpërbërsit të cilët nuk shkatërrojnë eritrocitet por vetëm lirojnë O , ruajnë hemoglobinën nga shpërbërja e saj. 2
 • 6. Gjaku dhe enët e gjakut  Gjaku e ka viskozitetin 3-4 herë më të madh se uji  Trombocitet janë fragmente qelizore  Elementet e gjakut janë; eritrocitet, leukocitet dhe trombocitet  Ndërsa pjesën fluide e përbën plazma
 • 8. Vëllimi i gjakut  Vëllimi i gjakut mvaret nga madhësia trupore, koncentrimi i elektroliteve dhe nga sasia e indit adipozë.  Vëllimi i gjakut te të rriturit është 5 litra  Meshkujt kanë më tepër sasi të gjakut se femrat
 • 9. Përbërja e gjakut               Hematokriti- 45% të vëllimit gjakut e përbëjnë qelizat e gjakut, ndërsa plazmën 65 %: -eritrocitet, -leukocitet -dhe trombocitet Plazma është një fluid i cili përmban: -një përzierje të ujit, -aminoacideve, -proteinave., -karbohidrateve, -lipideve, -vitaminave, -hormoneve, -elektroliteve, -mbetjeve qelizore etj.
 • 11. Qelizat e kuqe/eritrocitet    Forma e tyre ngjanë në diskun bikonkav -fusha bikonkave është adaptim për transportin e gazrave Membrana e eritrocitit e ruan hemoglobinën mbrenda qelizës në mënyrë që ajo të lidh O 2     Hemoglobina - përbën 1/3 e eritrocitit -proteinat janë përgjegjëse për ngjyrosjen e gjakut -kur të lidhet O për hemoglobin (oksihemoglobin) i jep ngjyrë të kuqe të qeltë eritrocitit, ndërsa kur lirohet O merr ngjyrë të mbylltë(dezoksihemoglobin) 2 2
 • 12. Pamja vizuale  Fotot e eritrociteve me mikroskopi elektronike dhe mikroskop të dritës
 • 13. Karakteristikat e eritrociteve  Eritrocitet kanë bërtham deri sa janë të pa pjekura, ndërsa ato kur janë pjekur nuk e posedojnë atë.  - shkaku është që rrisin sipërfaqen e tyre  - nuk sintetizohen proteinat dhe nuk mund të ndahen
 • 14. Numri i eritrociteve  Numri i eritrociteve në 1 mm3 ose 1ml gjak:  - tek mashkujt e rritur 4.6 – 6.2 milion për 1ml/gjak  - te femrat 4.2- 5.2 milion 1ml/gjak  Rritja e numrit të tyre mundëson edhe sasi më të madhe të O për organizmin 2  Ndyshimet në numër dhe cilësi të eritrociteve mund të çrregullojnë shëndetin  Në mënyrë rutinore numri i tyre është tregues i një varg çrregullimesh
 • 15. Hemopoeza      -Formimi i eritrociteveKrijohen në palcën e eshtrave, mëlqi dhe shpretkë Jetëgjatësia e tyre është 120 ditë Shumica e tyre largohen nga çarkullimi çdo ditë po aq edhe prodhohen Kjo ndodh nga mekanizmat e hemostazës që kontrollojnë hemopoezën
 • 16. Mekanizmi i Feed-back-ut (ndërlidhja negative e kontrollit)  Hormoni eritropoetina kontrollon shkallën e hemopoezës  Gjëndrra mbiveshkove dhe në masë të vogël mëlqia janë përgjegjëse për prodhimin e eritropoetinës si përgjegjje ndaj deficitit të O , ndërsa nëse rritet sasia e tij atëherë prodhimi i hormonit zvoglohet 2
 • 17. Dieta ushqimore ka ndikim në prodhimin e eritrociteve  Vitaminat B-komplekse (B12 dhe acidi folik) - Janë të domosdoshme për sintezën e ac.nukleike  - janë të nevojshme për ndarjen e bërthamës dhe qelizës  -ndarjet qelizore janë shpeshta në organet hematopoetike   Hekuri Fe - Nevoitet për sintezën e hemoglobinës  - sistemi intestinal ngadalë e absorbon Fe nga ushqimi  -trupi më shumë e rishfrytëzon Fe nga zbërthimi i eritrociteve sepse dieta përmban sasi të vogël të tij 
 • 18. Anemia  Zvogëlimi i numrit të eritrociteve dhe sasisë së hemoglobinës shkakton e deficitin e O në inde 2  Personi duket i zbehtë dhe është më pak energjik  Shtatëzanat mund të kalojnë në anemi nëse nuk marrin sasira më mëdha të Fe  Vëllimi i gjakut fillon të rritet për shkak të fetusit  Rritja e sasisë së gjakut = zvogëlon hematokritin
 • 19. Shkatërrimi i eritrociteve  Eritrocitet janë elastike dhe fleksibile. Ato kalojnë me lehtësi nëpër enët e imëta  Bëhen më të ngurta (fragjile) duke u vjetëruar dhe dëmtohen duke kaluar nëpër kapilar në muskujt aktiv  Makrofagët i fagocitojnë dhe i shkatërrojnë në shpretkë, mëlqi etj  Hemoglobina lirohet nga eritrociti duke u zbërthyer në molekula të hemit dhe globinës  Hemi zbërthehet në Fe dhe biliverdin (pigment i gjelbër) i cili shëndrohet në bilirubin ( pig. i verdh). Te dy këto pigmente gjenden në ekskretet e bilës  Gjaku prap i transporton Fe dhe proteinat duke i kthyer përsëri sintezës së hemoglobinës ose duke i deponuar në mëlqi
 • 20. Qelizat e bardha/leukocitet  Funksioni i tyre është mbrojtës nga infeksionet në disa mënyra:  - fagocitojnë qelizat bakteriale  - prodhojnë antitrupa të cilat asgjësojnë grimca e huaja  Zhvillohen nga hemocitoblastet si përgjegjje ndaj hormoneve –interleukinet dhe faktorëve stimulues kolonial (CSF)
 • 21. Diapedeza  Gjaku leukocitet i transporton nëpër organizëm, poashtu mund të kalojnë nga enët e futen nëpër inde përreth në mënyrë ameboidale
 • 22. Tipet e leukociteve  Dallohen për nga madhësia, natyra e citoplazmës, forma e bërthamës dhe ngjyrosja Granulocitet Euzinofilet Neutrofilet Limfocitet Bazofilet Agranulocitet Monocitet
 • 23. Granulocitet  Janë leukocite me bërthama (granula).  Kanë madhësi 2 herë më të madhe se të eritrociteve  Krijohen në palcën e eshtrave, jetëgjatësia 12 orë  Në bazë të karakteristikave të ngjyrosjes dallojmë:  -euzinofilet -bazofilet -neutrofilet  
 • 24. Neutrofilet  Kanë granula, paraqiten si njolla ngjyrë vjollce me 2 - 5 lobe të granulave  Përbëjnë 54-56% të leukociteve te adultet  Janë shumë mobile dhe fagocitare të partikulave të huaja  Përmbajnë lizozome të shumta për shkak se tretin bakteritet për mes enzimeve aq shumë që zbërthejnë bakterie sa që prodhohen toksina të cilat i mbysin qelizat veta
 • 25. Euzinofilet  Granulat e tyre përafësisht të njëjta, në ngjyrosjen acidike marrin ngjyrë të kuqe. Bërthama ka 2 lobe dhe përbëjnë 2- 3 % të leukociteve  Marrin pak në fagocitozë ,mirëpo atakojnë parazitet dhe i mbysin.  Kontrollojnë inflamacionet dhe reaksionet alergjike duke i larguar substancat biokimike nga reaksionet e tilla.
 • 26. Bazofilet  Kanë bërtham 2 lobeshe, granulat janë ngjyrë kaltër shumë të mbylltë gjatë ngjyrosjes me ngjyra neutrale  Përbëjnë 1% të leukociteve  Lirojnë heparin një substancë që pengon kuagullimin e gjakut intravaskular  Lirojnë histamin e cila rritë çarkullimin në e gjakut në indet e lënduara.  Luajnë rol të madh në reaksionet alergjike
 • 28. Monocitet  Krijohen nga palca e eshtrave  Janë qeliza më të mëdha se eritrocitet për 3 herë  Bërthama ka forma të ndyshme (ovale, elipse, e lobuar etj)  Përbëjnë 3-9% të leukociteve. Jetojnë disa javë ose muaj  Janë një ndër leukocitet më fagocitare dhe më aktive në procesin e fagocitimit të grimcave të huaja
 • 29. Limfocitet  Formohen në organe limfatike dhe palcë të eshtrave  Janë pak më të mëdha se eritrocitet  Kanë bërthamë të madhe me formacione buzore të citoplazmës  Përbëjnë 25-33% të leukociteve.Jetojnë me vite  Janë shumë të rëndësishme për krijimin e imunitetit. Disa krijojnë antitrupa të cilat sulmojnë agjensët e huaj që hyn në organizëm
 • 30. Numri i leukociteve në gjak  Në 1mm3 ose 1ml gjak të njeriut ka 5000-10000 leukocite  Numri i tyre mund të ndyshon në rastet të caktuara  - numri i tyre rritet gjatë infeksioneve  - Mbi 10000 në raste të infeksioneve psh te apendiksi (zorra e verbët) =( leukocitoza)  Nën 5000 në rastet të influences,mejasilit, gushave,AIDS, poliomelitit, lijës,ethet tifoide = (leukopenia)
 • 31. Dallimet numerike mbrenda leukociteve  Përqindja e tipeve të leukociteve në mostra të gjakut tregon për ndonjë infekcion apo sëmundje  Ndyshimet në numër të tipeve tregojnë për sëmundje  Neutrofilet rriten gjatë infekcioneve  Euzinofilet rriten gjatë parazitozave  Një lloj i limfociteve bie numri i tyre gjatë infeksioneve me AIDS
 • 32. Pllakëzat e gjakut/ trombocitet  Nuk janë struktura qelizore komlete  Ndahen nga qelizat e mëdha të palcës së eshtrave (megakariocitet) të cilat fragmentohen dhe lirojnë pjesë të citoplazmës (pllakëzat) në gjak.  Megakariocitet zhvillohen nga hemocitoblastet si përgjegjje ndaj hormonit trombopoetin
 • 33.  Nuk kanë bërtham  Janë sa ½ e eritrocitit  Lëvizin në mënyrë ameboidale  Jetëgjatësia e tyre është 10 ditë  Numri i trombociteve ndryshon nga 130.000-360.000 mm3 në kushte normale  Ndihmojnë në kuagullimin e gjakut gjatë lëndimeve të enëve
 • 34. Leukimia Kanceri leukocitar  Simptomet:  Lodhje Kokëdhimbje Ftohje të shpeshta Ethe Të dridhuara Djersitje Kuagulim i ngadalshë Dhimbje e eshtrave        Testi i gjakut tregon për numër të vogël të eritrociteve dhe trombociteve, ndërsa numër të madh të leukociteve
 • 35. A B Foto A) Qelizat normale të gjakut dhe B) Qelizat jonormale me leukimi granuloze ose leukimia mieloide.Numër i rritur i leukociteve
 • 36. Leukimia mieloide  Palca e eshtrave prodhon numër të madh të granulociteve të cilat janë jo të pjekura dhe të pamundshme për ta luftuar infeksionin  Ndarjet e qelizave leukimike janë të shumta sa që nuk mbesin sa duhet qeliza për prodhimin e eritrociteve duke u shkaktuar anemia  Ka mungesë të eritrociteve dhe trombociteve  Dalja e qelizave kanceroze jashtë palcës së eshtrave në numër të madh shkakton dobësimin e saj
 • 37. Leukimia limfoide  Qelizat kanceroze dallohen nga limfocitet që prodhohen në nyje limfatike  Kjo tregon se është prezente leukimia limfoide  Nganjëherë nuk ka simptome në mostrat e dhëna të gjakut se eshtë prezente kjo sëmundje
 • 38. Klasifikimi  Akute   -shfaqet papritëmas -përparon shpejtë -patretman vdekja vie për disa muaj  Kronike  -fillon ngadalë dhe nuk hetohet lehtë për disa muaj ose vite -patretman vdekja është e sigurtë -50-80% pacientëve me tretman mund të kurohen -kemoterapia i rritë gjasat për përmisime të sëmundjes    
 • 39. Trajtimi  Intervenimi:  - transfuzion i rregulltë i gjakut, trajtimi i infeksioneve, marrja e ilaçeve që mbysin qelizat kanceroze  - translantimi i palcës eshtrore  - transplantimin e qelizave amë të kordonit kërthizor mund ta kuroj leukimin
 • 40. Origjina dhe krijimi i qelizave të gjakut nga qeliza amë (hemocitoblastet)
 • 41. Plazma  Është lëngë i cili ka ngjyrë verdhë, plazma fitohet nga gjaku të cilit i janë larguar qelizat.  Përbërja e saj është 92% ujë  Përban materie organike dhe ineorganike
 • 42. Funksioni i plazmës  Transporton lëndët ushqyese, gazrat dhe vitaminat  Rregullon lëngjet trupore dhe mban barazëpeshën e elektoliteve  Bën mbajten e pH-së normale
 • 43. Proteinat e plazmës  Shumë materie janë të tretura në plazmë  - Ato cilat mbesin në gjak dhe lëngë intersticiel  - zakonisht nuk shfrytëzohen për energji  Tre grupe të proteinave gjenden në plazmë:  - Albuminat -Globulinat -Fibrinogjeni  
 • 44. Albuminat  Janë proteina me peshë të vogël molekulare  Përbëjnë 60% të saj  Sintetizohen në mëlqi  Janë përgjegjëse për mbajtjen e presioni osmotik të plazmës  - ndimojnë lëvizjen ujin në mënyrë që të kontrollohet vëllimi i gjakut  - janë shumë të mëdha të kalojnë nëpër kapilar  - mundësojnë lëvizjen e ujit mbrenda dhe jashtë membranave, në këtë mënyrë filtojnë ujin.
 • 45. Globulinat  Përbëjnë 36% të plazmës  Dallojnë 3 tipe:  Alfa-globulinat : sintetizohen në mëlqi. Funksioni i tyre është transporti lipideve dhe vitaminave të tretshme në lipide  Beta-globulinat :janë të ngjajshme me alfat  Gamma-globulinat : prodhohen nga indet limfatike. Janë antitrupa
 • 46. Fibrinogjeni  Përbën 4% të plazmës  Ka peshë të madhe molekulare  Funksioni i tij është se merr pjesë në kuagullimin e gjakut  Sintetizohet në mëlqi
 • 47. Elektrolitet e plazmës  Elektrolit të ndryshëm mirren nga zorrët si dhe nga lirimi i tyre gjatë metabolizmit  Natriumi, klori, kalciumi,magnezi, fosfatet, bibarbonatet, sulfatet janë më të përhapura në organizëm.  Bikarbonatet janë të rëndësishme për mbajtjen e presionit osmotik dhe pH-së së gjakut
 • 48. Hemostaza  Mekanizëm i rregullimit dhe mbajtjes së ekuilibrit dinamik të organizmit  Pengim të gjakderdhjes  Gjatë lëndimeve bëhen disa hapa që në mënyrë të pengohet humbja e gjakut  Kur ena dëmtohet trombocitet bashkohen duke formuar një konglomerat
 • 49. Lëndimet e enëve të gjakut  Prerja ose thyerja e kapilarëve stimulon muskujt e lëmuar në muret e tyre të kontraktohen  - Efekti i kontraktimit zgjatë disa minuta deri 30 minuta  Trombocitet lirojnë serotonin e cila stimulon vazokonstrukcionin e enëve e cila ndihmon në mbylljen e plagës.
 • 50. Bashkimi i trombociteve  Bashkohen trombocitet të cilat pastaj lidhen me fijet e kolagjenore të enëve të plagosura duke formuar droçkë ose kuagullim  Kjo krijohet te lëndimet e vogla se te ato të mëdha duhet të mbyllet plaga e pastaj formohet droçka e gjakut.
 • 51. Kuagullimi i gjakut  Është mekanizëm i pengimit të gjakëderdhjes  Shkaktohet një droçkë e gjakut  Faktorët që formojnë droçkën:  -janë substancat biokimike të cilët stimulojnë ose pengojnë gjakëderdhjet  Ekziston balancë në mes atyre që stimulojnë dhe pengojnë gjakëderdhjen  - Në kushte normale antikuagullontët pengojnë që në organizëm të kuagullohet gjaku (psh,heparina)  - Gjatë lëndimit substancat biokimike stimulojnë formimin e droçkës kështu që gjaku trashet.
 • 52.  Një prej gjëra në kuagullim është shëndrrimi i fibrinogjenit i cili është protein e tretshme në fibrin të patretshme  Biokimia e kuagullimit  Aktivatori i protrombinës: alfa globulin pandërprer krijohet në mëlqi. Ajo shëndrrohet në trombin nga aktivatori protrombin në prani të kalciumit  Trombina katalizon fragmentimin e fibrinogjenit duke e krijuar fibrinën  Fibrina krijon rrjetë në enët e dëmtuara duke i lidhur me trombocite, kështu duke krijuar një droçkë e cila pegon gjakëderdhjen
 • 53. Foto. Rrjeta e fibrinës
 • 54. Serumi  Është fluidi i cili krijohet pas kuagullimit të qelizave të gjakut  Ka ngjajshmëri me plazmën, mirëpo është pa proteinat që marrin pjesë në kuagullim (pa fibrinogjen)  Punon sipas principit të feed-backut pozitiv  Sasia e protrombinës është e kontrolluar, ajo është e lidhur direkt me indin e lënduar  Nëse krijohet një droçkë atëherë ajo aktivizon edhe formimin e të tjerave sepse trombina reagon direkt në faktorët e kuagullimit
 • 55.  Në kushte normale ;  Organizmi në kushte normale mban të zvogëluar sasin e trombinës për shkakun që të mos krijohen droçka intravaskulare  Nëse gjaku është duke çarkulluar atëherë mundësia e kuagullimit është e vogël  Testet laboratorike përdoren për ti matur mekanizmat e kuagullimit psh, koha e protrombinës, dhe gjysmë koha e tromboplastinës. Të dy këto kohëmatje bëhen për ta ditur krijimin e rrjetës së fibrinës në mostrën e plazmës së marrë.
 • 56. Grupet e gjakut dhe transfuzioni  Herë është ditur se gjaku është i ndryshëm  Është vërtetuar se dhënia e gjakut te disa persona gjatë trasfuzionit ka pas efekt negativ  Është konstatuar se gjaku nuk kompatibil për individ të ndyshëm
 • 57. Antigjenët dhe antitupat  Aglutinimi :  Marrja e eritrociteve shkakton reaksion në raste të transfuzionit  Kjo ndodh për shkak të antigjeneve të eritrociteve dhe antiprupave të plazmës  Vetëm disa antigjen të sipërfaqes së eritrocitit shkaktojnë reaksion aglutinues psh, A B O dhe Rh faktori.
 • 58. Transfuzioni i gabuar  Simptomet janë : ankthi, vështirësi në frymëmarrje, kokëdhimbje, dhimbje qafe etj  Eritrocitet e lirojnë hemoglobinën  Makrofaget e fagocitojnë hemoglobinën duke e shëndruar në bilirubin  Hemoglobina e lirë mund të dëmtoj veshkët
 • 59. Grupet e gjakut A B O  Janë të bazuar në dy lloje të antigjenit atij A dhe B, si kombinimet e këtyre duke krijuar edhe antigjenet AB së bashku.  Në bazë të kësaj fitohet 4 grupe të gjakut. Grupi A, B, AB si dhe grupi që nuk përmban asnjërin antigjen grupi O  Shumica e njërëzve përban grupin O=47%, A=41%, B=9%, AB=3%
 • 60. Grupet e gjakut sipas antigjeneve
 • 61. Grupi Rh i gjakut     E ka marrë emrin përshkak se së pari është zbuluar te majmuni (Maccacus Rezus) Nëse antigjeni D ekziston atëherë grupi gjakut është Rh+ Nëse nuk ekziston antigjeni atëherë grupi i gjakut është RhNëse gjatë transfuzionit pranuesi është Rh- ,ndërsa dhënësi është Rh+ atëherë vie deri te reaksioni antigjen  Rh+ Rhantitrup O 38.5% 6.5% A 34.3% 5.7% B  8.6% 1.4% AB  4.3% 0.7%
 • 62.  Antitrupa Rh nuk humbin në mënyrë spontane. Form e vetmë e personit Rh- është se ai ka një reagim special ndaj stimulimit  Në raste kur femra është Rh-, ndësa mashkulli Rh+ në raste kur ata kanë një fetus i cili trashëgon grupin Rhnga nëna atëherë nuk ka rrezik për fetusin.  Nëse gjatë shtatëzanisë femra është Rh-, ndërsa mashkulli është Rh+ , kurse fetusi trashëgon Rh+ nga babai atëherë fëmia i parë mund të ketë fat sepse gjaku i nënës nuk është alarmuar nga gjaku i fetusit  Mirëpo në rastin e kur kemi shtatëzani të dytë gjatë procesit të lindjes gjaku i nënës është i alarmuar, kështu fetusi i dytë nuk ka gjasa të mira për mbijetesë
 • 63. Grupi I gjakut Gjenotipi Reaksioni me antitrup Anti A Gjaku përmban Anti B Antigjenet qelizore - - Nuk ka Antitrupat e serumit O O, O Anti A Anti B A AA, AO + - A Anti - B B BB, BO - + B Anti - A AB AB + + A, B Nuk ka Rh+, Rh+ or   Rh  Rh+ Rh+ Rh none Anti Rh Rh-., Rh- Rh- none None unless exposed to Rh+  antigens No reaction to anti Rh