O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Masusing banghay aralin-sa_filipino @archieleous

MASUSING BANGHAY ARALIN SA FILIPINO
KAYARIAN NG PANGUNGUSAP

 • Seja o primeiro a comentar

Masusing banghay aralin-sa_filipino @archieleous

 1. 1. Masusing Banghay-Aralin sa Filipino 1D Marso 08, 2016 ( Martes ) 3:00 – 4:30 n.h. I.Layunin Gamit ang kopya ng sanaysay na “Hospitalidad ng Pilipino-Tunay o Huwad?” ni Alberto F. de Guzman na nagpapahayag ng pagkahospitable ng mga Pilipino, ang mga mag-aaral ng unang taon sa loob ng apatnapu’t-limang minuto na may humigit kumulang 80% na kawastuhan ay inaasahang : a. nakakikita ng pagkakaiba at nakatutukoy sa mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian , b. naipapakita ang kahalagahan ng uri ng pangungusap ayon sa kayarian sa pamamagitan ng paglalahad; at c. nakakagawa ng sariling halimbawa ng mga uri ng pangungusap. II. Paksang-Aralin Paksa : Uri ng Pangungusap Ayon sa Kayarian Mga Sanggunian : 1. Sangwikaan , Bro.Andrew Gonzalez :pahina 305-307 2. PLUMA : Wika at Panitikan II nina Ailene G. Baisa at Nestor S. Lontoc , pahina 5-7 Kagamitang Pampagtuturo : mga ginupit na larawan, kartolina, kopya ng sanaysay, pentelpen Pagpapahalaga : pagiging hospitable III. Pamamaraan Dulog/Pamamaraan : Dulog na Pabuod Metodolohiya : 3P’s Gawaing-Guro Gawaing- Mag-aaral A. Mga Paghahanda na Gawain Magandang hapon sa inyong lahat!
 2. 2. Kamusta kayo? Mabuti kung gano’n! Pero bago natin simulan ang ating panalangin,maaari niyo bang pulutin ang mga piraso ng papel at plastik sa ilalim ng inyong mga upuan. Maraming salamat sa inyong pakikipagtulungan. Ngayon , sisimulan na natin ang ating klase ng isang panalangin na pangunguluhan ni . Muli, magandang hapon sa inyo! Maaari na kayong magsiupo. ( Nag-check ng attendance ) Itago na ninyo ang inyong mga kagamitan na walang kinalaman sa ating asignatura dahil sisimulan na natin ang ating talakayan sa hapong ito. Sa puntong ito, tingnan ninyo ang apat na larawan na nasa pisara. (4 pics, 1 word) Batay sa mga larawang iyan, ano kaya ang salitang mabubuo natin? S I T D Magandang hapon din po Bb. Tradio! Mabuti naman po. ( Nagsisipulot ang mga mag-aaral ng mga piraso ng papel at plastik sa ilalim ng kani-kanilang mga upuan at isinaayos din ang mga ito. ) ( Nagsitayo ang lahat at nanalangin. ) Magandang hapon din po! Maraming salamat po! HOSPITALIDAD po ang sagot!
 3. 3. Ang salitang mabubuo ay may kaugnayan sa pag-uusapan natin ngayong hapon. (Kung hindi pa mahuhulaan ng mga mag-aaral ay magbibigay ang guro ng clue.) *Ito ay kaugalian nating mga Pilipino sa paraan ng pagtanggap ng mga bisita. Tama! Samakatuwid, sa hapong ito babasahin natin ang sanaysay ni Alberto F. de Guzman na pinamagatang “Hospitalidad ng Pilipino-Tunay o Huwad?” B. Paglalahad ng Aralin I. Paghahanda (Preparation) Bago natin simulant ang talakayan natin, may mga rules ako na ibibigay na dapat ninyong sundin: 1. Kung sasagot kayo, maaari lamang ninyong itaas ang inyong kanang kamay at tatayo kayo nang sa gayon ay makita kayo ng inyong mga kapwa mag-aaral at mapakinggan nila ang iyong ilalahad. 2. Hindi kayo dapat sasagot in chorus. Nagkakaintindihan ba tayo? Mamaya ay bibigyan ko kayo ng tig-iisang kopya ng sanaysay dahil sa ngayon ay mag-aalis muna tayo ng sagabal upang mabigyan ng kahulugan at linaw ang mga salitang di-pamilyar sa akda. Opo! (Magbubuluntaryo ang mga mag- aaral na sumagot.)
 4. 4. Tukuyin ang kasingkahulugan ng mga salita/pariralang may salungguhit. Piliin ang sagot o salitang kasingkahulugan sa kahon at isulat ito sa nakalaang patlang. 1.Ang mga Pilipino ay tanyag sa pagiging matulungin. 2.Dapat nating pagyabungin ang ating mga talento. 3.Nataunan niya akong naglilinis nang siya’y dumating. 4.Ang pag-anyaya niya sa akin ay pabalat-bunga lamang. 5.Matapang ang hiya ng sinumang makapagsasabing bibisita siya sa kakilala upang doon kumain. pakitang-tao linangin paglilingkod bantog makapal ang mukha nadatnan hindi totoo Mahusay at nagawa ninyong bigyan ng kasingkahulugan ang mga salita/parirala! Sa puntong ito ay bibigyan ko na kayo ng kopya ng sanaysay. Sa pisara ay may mga gabay na tanong na kung saan ang mga sagot nito ay siyang aalamin ninyo sa akda. (Babasahin ng guro ang mga katanungan.) Mga gabay na tanong: 1.Sa anu-anong mga kaugalian bantog ang mga Pilipino? 2.Bakit sinabing pakitang-tao lamang ang paanyaya ng isang Pilipino sa kanyang kakilala upang doon kumain? 6. Huwad lamang ang paniniwalang may mga taong biniyayaan ng supernatural na kapangyarihan.
 5. 5. 3.Ano ang ikinaiiba ng kulturang kanluranin sa kulturang silanganin sa paraan ng pagtanggap sa panauhin. 4.Sino ang higit na mabuting tumanggap ng panauhin,ang mga tagalalawiganin o ang mga tagalungsod?Patunayan. 5.Magbigay ng pagkakataong nagpapatunay na an gating pagmamagandang-loob ay huwad. Handa na ba kayong basahin ang sanaysay?Babasahin ko ang akda at babasahin niyo rin ang akda sa sa tahimik na paraan o gamit ang inyong mga mata. Simulan na natin! (Babasahin ng guro ang akda.) Dahil tapos na nating basahin ang akda, babalikan natin ang mga gabay na tanong upang inyong sagutan. Ang unang katanungan ay sa ano- anong mga kaugalian . . . Sinong gustong sumagot sa unang katanungan? Pangalawang katanungan ay … Magaling! Sa akdang binasa, ano/ano-ano ang inyong natutunan? Tama! Ang pagiging hospitable na kaugalian nating mga Pilipino ay dapat talaga nating panatilihin sapagkat ang katangiang ito natin ay mabuti. Ano kaya ang maipapayo ninyo at sa inyong sarili mismo tungkol sa Opo! (Magtataas ng mga kamay ang mga mag-aaral upang sumagot sa mga katanugan.) Natutunan ko po na panatilihin ang pagiging hospitable nating mga Pilipino. Ang maipapayo ko lang po ay hindi dapat na pagpakitang-tao lamang
 6. 6. wastong pagtanggap ng mga panauhin? Magaling at maraming salamat! II. Paglalahad (Presentation) Ngayon naman tingnan ninyo ang mga pangungusap na nasa pisara. Maaari niyo bang basahin isa-isa. 1.Bunga ng kaisipan at kaasalang kolonyal ang hospitalidad ng mga Pilipino. 2.Ang asaling-alipin natin ay bunga ng impluwensya ng mga Kastila at Amerikanong mananakop. 3.Ang uri ng hospitalidad na ipinamamalasng Pilipino sa dayuhang bisita ay labis-labis at ito ay maliwanag na tatak ng kolonyalismo. 4.Hindi masama na maging hospitable ang mga Pilipino ngunit tunay baa ng hospitalidad na kanyang ipinakikita? 5.Dapat alisin ng mga Pilipino ang pabalat-bunga na pag-aanyaya upang masabing siya nga ay tunay na Pilipino. 6.Praktikal lamang na huwag anyayahan ang isang kakilala sa isang kainan kung ang pagkaing nakahanda ay sapat lamang sa iyo at sa mga miyembro ng pamilya. 7.Ang mga Pilipino ay mabuti sa pagtanggap ng mga bisita at tayo rin ay kilala sa pagiging masipag sa trabaho palibhasa’y relihiyoso. 8. Nang ako ay kumain, ang bisita ay dumating kaya siya ay aking niyaya. Pag-aralan ninyong mabuti ang mga pangungusap at tukuyin ninyo kung ano ang kanilang ang pagtanggap sa mga bisita bagkus dapat po natin silang tanggapin nang bukal sa kalooban o kundi man ay dapat pa rin natin silang tratuhin nang maayos.
 7. 7. pagkakaiba. O di kaya’y ano-ano ang mga napansin ninyo sa mga pangungusap? , maaari mo bang ilahad kung ano ang iyong napansin sa mga pangungusap? Magaling! Ano pa ang inyong napansin sa mga pangungusap? Mahusay! Samakatuwid, ano ang inyong mabubuong panlahat na kaisipan? Batay sa inyong sinabi kanina na may isa o higit sa dalawang diwa ang ipinahihiwatig ng ilan sa mga pangungusap, ano kaya ang paksa natin sa araw na ito? Sino ang may ideya? Napakahusay! Tama ang sagot mo, ang paksa natin sa hapong ito ay uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Ang layunin natin sa hapong ito ay ang mga sumusunod: a.) nakakikita ng pagkakaiba at nakatutukoy sa mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian, b.) naipapakita ang kahalagahan ng uri ng pangungusap ayon sa Sige po, napansin ko po sa ibang pangungusap na may tigdadalawang diwa at ang iba naman ay may isang diwa lamang. Napansin ko po na iba-iba ang pagkakabuo ng mga pangungusap at ito’y naaayon sa bilang ng diwa o kaisipang ipinahahayag. Ang mga pangungusap po na iyong ibinigay ay sumasaklaw sa kayarian ng mga pangungusap,samakatuwid,ang paksa po natin sa umagang ito ay tungkol sa uri ng pangungusap ayon sa gamit.
 8. 8. kayarian sa pamamagitan ng paglalahad; at c.) nakagagawa ng sariling halimbawa ng mga uri ng pangungusap. Samakatuwid, ang pangungusap ay may apat na anyo o kayarian at ito ay ang mga sumusunod: 1. payak na pangungusap 2. tambalan na pangungusap 3. hugnayan na pangungusap 4. langkapan na pangungusap Ngayon ay balikan natin ang ibinigay kong mga pangungusap kanina. Ang una at ikalawang bilang ay mga halimbawa ng payak na pangungusap. Batay sa dalawang pangungusap, ano kaya ang payak na pangungusap? Magaling! Ang payak na pangungusap ay nagpapahayag ng iisang kaisipan. Ito rin ay may apat na kayarian:  payak na simuno at payak na panaguri (1S + 1P)  payak na simuno at tambalang panaguri (1S + 2P)  tambalang simuno at payak na panaguri (2S + 1P)  tambalang simuno at tambalang panaguri (2S + 2P) Ang payak po na pangungusap ay binubuo ng iisang diwa o kaisipan.
 9. 9. (Ang guro ay magbibigay ng iba pang mga halimbawa sa bawat kayarian ng payak na pangungusap.) Maari ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng mga payak na pangungusap? Dumako naman tayo sa pangungusap bilang 3 at 4. Ang mga pangungusap na ito ay mga halimbawa ng tambalang pangungusap. Ano nga ba ang tambalang pangungusap? Magaling! Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng dalawa o mahigit pang mga sugnay na makapag-iisa at pinag- uugnay ng mga pangatnig na panimbang tulad ng mga at,saka,pati,ngunit,pero,datapwat,subali t,o,ni, man, at maging. (Magbibigay ng iba pang halimbawa ang guro kung kinakailangan.) Maari ba kayong magbigay ng mga halimbawa ng mga tambalan na pangungusap? Maraming salamat! Ang pang-anim at pampitong pangungusap ay mga halimbawa ng hugnayan na pangungusap.Bakit kaya?Ano nga ba ang hugnayan na pangungusap? Magaling! Ang hugnayang pangungusap din ay matutukoy dahil ito’y kinapapalooban ng mga pangatnig na kapag, kung, kung gayon, kaya,dahil sa, sapagkat, samantala, habang, palibhasa, samakatuwid, bagama’t, upang, na at nang. (Magbibigay ang mga mag-aaral ng mga halimbawa ng payak na pangungusap.) Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng dalawa o mahigit pang mga payak na pangungusap. (Magbibigay ang mga mag-aaral ng mga halimbawa ng tambalan na pangungusap.) Ang hugnayan na pangungusap ay binubuo ng punong sugnay at isa o mahigit pang katulong na sugnay.
 10. 10. (Magbibigay ng iba pang halimbawa ang guro kung kinakailangan.) Sino ang makapagbibigay ng/ ng mga halimbawa ng hugnayan na pangungusap? Magaling! At ang panghuli ay ang langkapang pangungusap. Ang mga halimbawa ay ang ikawalo at ikasiyam na pangungusap. Batay sa inyong natatandaan, ano nga ba ang langkapan na pangungusap? Tama, ang langkapan na pangungusap ay binubuo ng tambalan at hugnyan na pangungusap. Ito ay may punong sugnay, katulong na sugnay at dalawa o mahigit pang sugnay na pantuwang. Ito ay maaaring buuin ng mga sumusunod:  2 sugnay na makapag-iisa + 1 sugnay na di-makapag- iisa  2 sugnay na makapag-iisa o higit pa + 1 sugnay na di- makapag-iisa o higit pa (Magbibigay ng iba pang halimbawa ang guro kung kinakailangan.) Sino ang makapagbibigay ng/ ng mga halimbawa ng langkapan na pangungusap? Mahusay kayong lahat! Naiintindihan niyo na ba ang apat na kayarian ng pangungusap? Wala na ba talagang mga katanungan? Mabuti kung gano’n! (Magbibigay ang mga mag-aaral ng mga halimbawa ng hugnayan na pangungusap.) Ang langkapang pangungusap ay binubuo ng tambalan at hugnayang pangungusap. (Magbibigay ang mga mag-aaral ng mga halimbawa ng langkapan na pangungusap.) Opo! Wala na po!
 11. 11. III. Pagsasanay (Practice) Sa puntong ito ay maglalaro tayo? Gusto niyo bang maglaro? Ang lalaruin natin sa hapong ito ay ang kinahihiligang laruin ninyong mga kalalakihan. May ideya ba kayo? Ang laro natin ay para lang larong basketball pero ang tawag lamang sa larong ito ay “trashketball”. Sa larong ito ay i-shoshoot ninyo ang trash sa basurahan o sa trashcan. Sa loob ng sampung minuto ay lalaruin natin ang larong ito. Ang pamagat ng laro ay “trashketball”.Ang klase ay papangkatin ko sa apat na pangkat at kayo’y pupwesto sa apat na sulok ng silid. Of course, sa larong ito ay ang paksa pa rin na ating maiuugnay ay ang paksang uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Ang layunin ng larong ito ay ang mga sumusunod: 1. Malinang ang inyong kakayahan sa pagbuo ng mga pangungusap ayon sa kayarian. 2. Malinang ang inyong kakayang pangsaykomotor na kung saan ang inyong kagalingan sa pag- shoot ng trash sa basurahan. 3. Madebelop ang inyong pakikiisa sa pagtamo ng layunin. Narito ang mga mekaniks ng laro: 1. Ang bawat pangkat ay pipili ng kani-kanilang representante o kinatawan upang bumunot kung pang-ilan sila na manlalaro. 2. Kung sino ang nakabunot ng unang bilang ay sila ang unang manlalaro at pasunod-sunod na. Opo! Wala po.
 12. 12. 3. Ang bawat pangkat ay magpapasya kung sinong mga kasapi ang unang mag-shoshoot ng trash sa basurahan na nakalagay sa gitna ng silid. 4. Kung ang pangkat ay makaka- shoot ng trash ay bubunot sila ng larawan sa “magic box” na gagawan nila ng pangungusap sa loob ng isang minuto, kung hindi sila makabubuo ng pangungusap sa loob ng isang minuto ay tutunog ang bell na naghuhudyat na susundan ito ng pangalawang pangkat. Maaaring kumuha sila ng ideya sa likod ng larawan dahil may mga pangungusap na pupunan nila. 5. Ang pangkat na may pinakamaraming puntos ay siyang magwawagi sa larong ito. Pagkatapos ng laro . . . Na-enjoy ba kayo? May natutunan ba kayo sa laro? ( Babalikan ng guro ang mga layunin, at itatanong niya sa mga mag-aaral kung nakamit ba ito. ) Opo! Opo!
 13. 13. IV.Pagtataya Sa isang kapat na papel, surrin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang titik P-payak, T-tambalan, H-hugnayan, L-langkapan. T 1. Bilog ang mesa ngunit ang upuan ay pahaba. P 2. Nangangailangan ang Pilipinas ng mga pinunong may takot sa Diyos. T 3. Nagtaasan ang mga bilihin ngunit hindi naman tumataas ang sweldo. T 4. Si Andres Bonifacio ay Ama ng Katipunan at si Apolinario Mabini naman ay ang Utak ng Katipunan. H 5. Ang bansa ay uunlad kung magsisikap tayo. P 6. Sa Pilipinas may nagaganap pa ring mga paglabag sa karapatang-pantao. P 7. Maraming pamilyang Pilipino sa Metro Manila ang walang sariling bahay at lupa. L 8. Tumataas ang presyo ng bilihin kaya ang mga mamamayan ay lalong naghihirap sa pangyayaring ito. H 9. Laganap na ang kahirapan sa bansa dahil sa kakulangan ng trabaho. H 10. Hindi makabubuti ang paggamit ng pinagbabawal na gamut dahil makasisira ito ng iyong kinabukasan. P 11. Ang likas na yaman natin ay unti-unting nauubos. P 12. Siya ay maganda. H 13. Masaya sila bagama't mahirap lamang. P 14. Maalinsangan ang panahon ngayon. H 15. Umiiyak si Ate habang nagbabasa ng aklat. V. Gawaing-Bahay Sa isang kalahating papel, magbigay ng sariling halimbawa ng mga pangungusap Ayon sa Kayarian ng Pangungusap. Bilugan ang simuno at salungguhitan ang panaguri sa loob ng pangungusap. Payak: Hugnayan: 1. 2. 1. 2. Tambalan: Langkapan: 1. 2. 1. 2.

×