Anúncio

Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01

10 de Jul de 2014
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Anúncio
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Anúncio
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01
Próximos SlideShares
Psikologji pp-permbledhjePsikologji pp-permbledhje
Carregando em ... 3
1 de 12
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Psikologji pp-permbledhje-130709210646-phpapp01

 1. I.Nga wjedk fiala Psika-Iogli ? -Nga dy fiala greke tp,'ro'j ge Ao te thote "pshuif' dhe (logos) shkenc ' Pra shkenca mbi shPirtin . 2.LEnda e studimit tE sPikotogiis ? ;'lk;id;'h"'ilt"'"u#'m%-it""9. l,t:P1*j"^*t'll5l;9"1g::5*:) ;fiIr;?;;;;ilti' p"*"'J",'ielljesh dhe veprimesh ' td cilat me nje emerte pltU*ttt et iguajm psigik apo jet€psigike ' 3.Si ndahen Proceset Psikike 2 -Ne p-;;;;t lektuaie ,Emocjonale, dhe kognetive ' 4. Kur dhe kush Esht€ themelues I psikologiis ? . . fi;f .1"s,;il;;;t"r"g" gi"** wilhehn vunt ne vitin 1879 ne lajpcing te giermanisd . S.Emrat qB kontribuan ne psikotogii jan6: - -fi.-a""J,et*o , Galile iiiilti , froiii ' >cton ootson wilhelm wnt ' etj" 6.Cilat jan degt e Psikotogiis ? :orl-r."iieli; ii"iolo;jike; p;ikologjia eksperimentale.' psikologiia e zhvillimit ' p"ik"l;#" kd*ei'tt" e t sttiltitoit,psikologla shkollore dhe edukimit ' psitologiia industriale d!9 4rglinjerike' S.Citat jan pseudoshkencat mE td njohura ? -Fit;d";it", franologiia, hiramatika dhe grafologiia 9.Prei cilvefactot vatet zhvilimi Ijaes psikike ! . -V*Jt pi"i "ketlre faktoreve : ftashegimit, nethit dhe aktivitetit l0.CiNat jand degit e psikologiis praktike -prL"i"riii^ p.olgoglit" , p-titoros;iu 9.pyt.' psikologjia klinike ' psikologiia thkoffo.J " psitotogi" usttarake dhe psikologiia e sportit ' 1tr.Kash e studionjetlnPsildke ? ;.r #tk ;iej findjes deii te vdekja e studion psikologiia zhv€llimore ' I2.Qka sdudion psikologiia e pergiithshme ? . -St rAion figjsit ttrerneto.e ie psilitel te njeriut td rritur normal dhe t€civilizuar ' www.e-Libraria.com
 2. XS.CX{a studion psikologlia fizjonogiike ? . ;;;;;#rl"i"i"s;t"i#o""i"n" psikoke td cilat e paraqesin sistemin nervor dhe ai endokrin ' 14.Cka studion psikologiia pedagogiike ? l;fi; ;;; psikolosi if,e t6 proceseve edukativo mesimore 15.qka studion psikologiia socja!e ? .114J;;; shtudimin " nOlt i.iite faktorve shoqeror nE sjelljet besimet dhe.. ;";;;it".t " individit ata stuJjojn po ashtu raportet socjale brenda grupeve dhe ndermjet grupeve . 16.Cka studion spikologiia e punOs ? Studion ndikimin e faktrve psikik nc procesin e punes - l?.Cka studjon Psikometria ? -studionmatjeneprocesevepsikikedhetipevetepersonalitet|t"kryesishtmatjete proceseve intelektuale tatre ? te shendetit mental te njerzve. ? dhe te sdmur, Studion kryesisht dy lioje e lehta te njohura si neuroza edhe ato me te 20.Fdrnaendi metodat dhe teknikat e hulumtimit ? -MetodatetEwejturitosev€zhgimit,metodateksperimentale'testi'pyetsoret' itervista, historia e rastit, etj. 2l.Cilat jan6 tlojet e ndryshimeve tB giurminait eksperimental -l*e,gtip"ti."nt t nuq,,tut , Laboratorik dhe eksperimenti me grupe paralele ' 22.sh6no bazat metodologlike td hulumtirnit shkencor -Formimi I problemeve ,perpilimi i planit, percaktimi , perpuntmt ' nxerrJa ' konkludimi dhe interPretimi 23.Citrat jan vegorit e eksperrnentit ? -Jand : Ngacmimi , shprehja dhe perjetimi lS.Cka stduion higie -Merret me sfudimin e www.e-Libraria.com
 3. 24.Qtr<a Quajrm test ? -Qr;r-;t& aetyrash te zhgiedhura sipas parimeve te cakhrara ku e bejn te ;#;;9" n"e urenyr objectivi ti studjojme cilsit e ndryshme personale ose proceset psikike. 26Q'ka masim ftrE test ' anleet , intemist dhe skkallE- ? gelg!L*;i- vetind , giendjen, tunksionin dheshkallen e zhvillimit ne nje tru ffi;-k"t-;bilnim t6intna dhe giurmojm neth gellimit ,mendimit, interesimit "tlrti poprrttutes ( sportistet ) . Me intervist.masiry ,l-ryjen , interesa! ' motivet. '. ,.ilq"t inai riauui"',i Ot " 9et6."t aiugrrortik" Me shkall td vlersimit masim cilsit e caktuara prej te dobetit e deri te me i miri - me subjektin, 30.Cilat jan llojet e ndijimit ? -Ndrjimi i lekur"es ndijimi I shijes ndijimet e te nuhaturit ndijimet d€giimore si dhe ndijimet e td pamurit . 3l.Shkaqet e ndijimit? Per te patur ndijim nevoitet plotsim i kushteve falke , frzjologsike dhe psikike , secila nga ketotilsi vepron n6 shqisa te veqanta te organizmit te njeriut dhe gleniet jashttij, keto cilsi quhenNGACMUES- 32.Yeqorit e ndijirneve ? Ndijimit kan veq-o.tt " q"", ke1o jan : Cilsit e ndrjimeve 'intenziteti 'koluglatja ' burimi shqisor i ndi.1i-eve , pershtatja dhe sensibilizimi i ndijimeve ' www.e-Libraria.com
 4. 33.N8 sa grupe ndahen ndijimet e tAiparngrit-3 -- -Ne ay gtip"', Kromatike dhl Akromatike . Kromatike jan : e kuqja e verdha e kalteii e blerta . Akomatike jane : e bardha e znza dhe nuat'rca te ndryshme tO se p€rhimt€s ndermjette bardhes dhetEzezes . objekteve ne syrin e njeriut Rrezet e drites perplasen ne kore te syrit dhe permes pupiles depertojn ne pjeset tjera te syrit duke u projektuar ne retinen e syrit ku gienden receptoret e te parit ose foto receptoret qe quhen sbkopza ose kunjeza 35.Q'dsht daltonizmri ? -Esht sernundje e syve , mos dallimi i ngyres se kuqe dhe glelbert p.sh semafori . 36.TE d6giuari ? Me an€ te procesit te degiimit merren informacionet tingllore nga jashte Jingujt ndahen ne tone dhe shushurima . 39.Shkaqet e iluzjoneve ? R€ndom ndahen ne dy grupe nd sbkaqe fzike dhe nE shkaqe psikike - 40.Q'jan halucinacjonet ? -Jan dukuri te nalla dhejo normale. hulucinacjonet j an "perceptime " 9e njeriu I perjeton dhe u beson megjithse trupi I jashtem pdrceptues nuk egziston - (pra nutucinacionet 41.Q'0sht vEmendja ? -Esht process psikik me anen e te cilit drejtohen dhe p€rqendrohen proceset psikike nC objektivin e caktuar. Az.Ckaguajm vdmendje ? -Drejtimin e aktivitetit te nj€numri td kufizuar ngacmuesish ndermjet shume ngacmuesve te tjere guhet vemendje. www.e-Libraria.com
 5. 63.Q'6sht ku.ftesa ? -fuir"t" Jtftip.cess psikik e cila q€ndron nc te mbajturii mend 'ruajtjen dhe me von"riprodhimin si dhi njohjen e perjetimeve tona t€dikurshem ' mentale , kujtesa ndiiimore . 65.Ci!at procese perfshin kujtesa ? iil rnfUujtj"" ne mend (Z) Rinjohjen (3) Riprodhimin (perseritjen ) 66.C'ka dshtd kujtesa sentamentale ? -vte tcuites sintamentale kemi te bcjm ateher kur ruhet dhe riprodhohet mardhdniet tona intelektuale p.sh gczimi etj. 67.Q'6shf hanesa ? -Harresa 6sht pamundsi e riprodhimit dhe e rinjohjes sO p6rmbajtjeve te pdrvetsuara dhe zhdukje e giurmeve nervore te tyre 68.Shka9et e harresEs ? -Frenimi paravajtes ose inkibicjon proakti dhe frenimi prapavajtes ose inkibicjon retroaktiv 69.Cdsht t€ menduarit ? !;fi}ffiffiilin "r*i"" psikik i cili eshte drejtuar kah kenaqja e nevojave biologjike-socjale per dije td njeriut per vlersimin e lidhjeve dhe raporteve n6 mes te objekteve dhe dukurive td ndryshme . 70.Cilat jand format e tts menduarit ? -Kemi triforma themelore : nocjoni ose koncepti , giykimi dhe konkludimi ' 7l. C' iisht konkludimi ? {""kt"d*ti esltte CJyktrn i pertunduar QE rrjedh nga lidhja me mardhenjet e gjykimeve te caktuara Tl.Mdnyratk4resore tE konkluduarit jand dy ? -Induktiv dhe deduktiv . 73.Cilat jan operacjonet e td rn€nduarit ? -Operacjonet e te menduaritjan€ :krahasimi , analiza ' sinteza , abstraksioni , perg ithsimi dhe konketizirn i. www.e-Libraria.com
 6. ]r1ff:t'LHJt?'J#1L,"" i t€Inenduarit m" q:: ",1:'li'ne perpieemi te jJ;fiil "gl":titttti an" tatvtrti*it "aefftjet objekteve dhe dukwive ' 1frffi}!,ft1}:', #seve te veeanta te objekteve dhe fenimeneve ose ridhjeve "nd mend" e cilsive ie tyre te veqanta ne nje tersi ' 76.Q'6sht abstraksjoni ? -iishteoperacjoniGmOnduariticiligondronnetevecuaf,it..nemend',tenje cilsiete njeosemeshum"ultii""" ti' "1" i perceptojm ose pertocilat mendojm. 77.Q'6sht P€rgiithsimi ? -iishte oreracjon mendor i cili g€ndron nO tO bashkuarit "ne mend" te cilsive esencjAe te nje tersie,tersi kjo 9€6sht€ nocjon olforike. 81.Q'ka jan ParaftYrirne ? -Jan figura te objektevedhe te fenomeneve te cilat i kemi perceptuar diku e qe tash nuk veprojn me ne orgaret tona shqisore' 82.Cilat.ian paraftyrinret sipas p'ermbajlit.: ? .. +-.;fty;i;;i;atematike, giiosrafike , teknike dhe muzikore ' 83.Q'€sht imagjinata ? -ImagjinataoseFantaziaeshtaiprocesspsikikmeanenetecilitkrrjojrnfigurat6 ;; #;;#; rone, aute u mueshtetur ne paraftyrimet tona te mcparshme ' 84.Ci!at jan forrnat ose Uojet e irnagiinat€s ? -Kemi imagjinuten rpontu,t3-os" ttt puluifotshme dhe ajo e rullnetshme e cila mund t€ jet€ riprodhuese dhe ktjuese ' www.e-Libraria.com
 7. E5.Q'jan ndi.!imet ? :Nd-rffiJ#proces psit it< i cili qendron ne te perjetuarit e nje gendrimi J;l;;;;;piisonal ndaj ngiarjeve njerzve objekteve me nje fale ndaj te g;idra . duhrive me t€ ciiat bie n€ kontakt me jeten e p6rditshme ' 86.Q'€sht temPenannenti ? . i"ri'p"i"*r"tilsht ai dimension i personalitetit I cili paraget para se giithash an€n "**l"r"r" ie personalitetit _ strpejtsin e shfaqjes se emocjoneve intezitetin e tyre zgladen dhe tonin emocjonal I cili dominon ' 87.Lloje e teperarnentit ? ;G htp"k;it kemi kater tipe te temperamentit : sunguining ' kolerik ' melankoli dhe flegmatik . 88.Q'€sht karakteri ? -Karakteri esht stnrktura e personalitetit te njeriut q€perfshin keto cilsi te cilat bazohen n0 andn morale te individit e 9e shprehin vullnetin e tij' i9.Cilaiand:ligishmifit ne procesin e pErceptimit ?. , - ligishmerit nipeiceptim tne te tettdetith.e janc :ligishmeria e grupit te ngalmuesve,nc iersi , tigistrmeria e pdrceptimit te figures dhe baz6s si dhe ligjshmeria e pandryshueshnie tC perceptimit . 90.C'ian disponinret ? _laneli"noi" emocjonale td kendshme ose te pa kendshne tE cllatzgsasin relativisht shum6 por'nuk jan intensive . 91.Sa loje tE disponimeve kemi ? -Disponimet rnuod telen te shumllojshme te giitha ato i ndajm ne dy grupe nd disponime positive dhe nesative . 92.C'far rinddsie ka trensferi dhe ku ka rdndEsiS .- -km vetem ne natyrcn fizike por edhe ne fush veprimin praktik . rendesia e tij vjenjo vetem ne proceset e te mesuarit kujteses e te mdnduarit etj . por n6 vet procesin edukativo-mdsimor , sepse edukimi edhe fillon nga hipoteza X ekziston transferi ne mesim . 93.Prej kujt dshf tr pdrb6r sisterni nervor ? -Sistemi nervor esht I p€rber prej disa pjsesava shumd te vogla 9e guhen qeliza nervore ose neurone . www.e-Libraria.com
 8. 94.Nd sa grupe ndahen neunomef ? -Te giitha Qeli zat nervore ose neuronet ndahen ne tri grupe kryesore : (1).Nervat aferente ose ndijuese (sensitive ) (2)Nervatt eferente ose levizore (rnotorike) (3)Nervat Qendrore ,komisule ose bashkuese . 95.Kush epdrbdn sistemin nervor g6ndror (SNQ) ? SNQ e perben, palca kunizore dhe truri . 96.Citat jand p.iesit e trurit ? - Jane furi I zgiatu,truri i vog0l , truri I mes€m truri I ndermjeme dhe truri i madhE. 97.Cilat jan giendrrat md td r6nd€sishme endokrene ? -Gjendrai meG rendesishme endocrine (giendrrat me sekretim t€brendshem ) jane :giendrat tiroide ose mbrojtse ,giendrat mbi veshkore ose adrenale , giendrat seksuale ose gonadet si dhe hipofiza ose glendrat pituitare . 98.Sa loje asociacjonesh kemi ? -kemi 3 lloje asociacjonesh :asociacjonet e paraftyrimit sipas fcin-iesis .sipas neiajshmeris dhe sipas kontrastit . 99.Kur kerni td bijm me asociacjonet e fginj€sisd ? -Kemi G bejm ateher kw ne,vetdij€n tone shfagen dy flrtyra te cilat I kemi pedetuar menjeher (ne koh ose hapsir ) . 1$0.Kur kerni t6'bijm rirE asociacjonet e ngjajshmdrisd ? -At€her kur ne vetdijEn ton shfagen fityrage i ngiajn shum njdra tjehes ? l0l.A.sociacjoni sipas kontrastit isht6 ? -Kur nje paraftyrim perjetim tjeter e shkakton shfagjen e paraftyrimeve te kunderh. l02.Emdnto teorin e transfer€s ? -Kemi tri teori te transferes :teoria e disiplinds formale , teoria e komponente're indektive dhe teoria e gjeneralizimit . 103.Me gka ka ft bej imagjinata riproilhwese ose reproductive e me gka aio krijuese ? -Imaglinata riprodhuese ka te bej me ate kur ne vet dijen tone krijohen figura e atyre objekteve ose fenomeneve te cilat kan egzistuar apo egzistojn .Nddrsa imagjinata krijuese ka td b€j me krijimin e figurave ne vet dijen ton€ te cila nuk kan egzistuar me par lala esht per kijimin e figurave te reja . www.e-Libraria.com
 9. reja ne psikologii?- L5.Cilat jand ato faza ndPdr te 6 cilat reaiizohet organizimi I gjurmimit lttE'NT-a''e-J'=P r'r ! PorDql'F . ::: .,.. .. : TEST NGA PSIKOLOGJIA . ...,...: ' GPr"j kur deri kur njeriu zhlillohet.ryllgh,: ,^'",'"u-;,-,0'.,'" t ,1 ;,i: :i;;fi':hk'i;;;;' piit"ros't" studion jetdn shpirtdrore td nj eriut prej ptt^ littd,j"t e deri ne vdekje? - 3-Q'kuptorr'menocronin,yglc'*+ie.lt<.a.1eat€ibtWe?".-''"'' -, ; ; il'";#;;*;'ikik:.te"j.'i"t:. -,,^.. i. '' i.i#q,i"l td g;tti;i:;;;;blem"e.me td cjlat merret psikolosiia' - i.pe.*"nai detyrat kryesore t0 psikologlse' --. T.Jepni shembuj ftotfitte pet gdo detyre q€ do te permendni' ..' t.qettimet e PsikologiisE jane: ' S.i;Jr-i" " psitotoljite per studente (arsimiard) eshte" " ., l0.Shpjegoni sf,rurtiilisttfkuptimin e shprehjes "Psikologjia ka hirtorii!'tftitrt"er, por te kaluar te giate"! - . 1i.Kur frlloi periudha e psikJlogjise si shkencd e pavaly:. . :L ^ l2.C1la(shko1l6) Ot"ft#ptitofftik e vE nd plan te pare te kupryarlt e teresisd se dukurive Psikike? 13.Cilit ar"itim psitcotogjik I takon 9e1dd:: I shprehur me keto fiale:"I'{d jepni disa fbmija?te"aotfte de kushte t6 p€rshiatslune' ju sarantoi se nga ata femij e do te knj oj eksperte' pavaresisht nga talenti' nga irashegimia ose nga aftdsite"? 14.Si rezultat I gUse eshte paraqitj a e vazhduestune e disiplinave te osikologiik?' l6.Nd cilen periudhE td jetds nuk mund te aplilcohet metoda e vetdve- zhgimit? l7.Menyrat me te parapelqvera te vdzhgimit'i *ti:d:-1T: ':-,.. t S Perparsite e eksperimentit, krahasuar me metodat e lera;ane: lg.shpjegojeni *" ;;;;ili"nkrete kuptimin e ndryshores (variabl-'" es) se pavanrr dhe t€asaj te varur' I ZO.Dallimi ndermltt'oeto'dtive dhe teknikave psikolo-gjike. e^shte' "' 21.Q'paraqet pyetesori giate anketimit te nji lumri njerzish? Ll.Mlnvra-e t 'ig;#e psikologji.per t€shqyrtuar qethtj: itt ' ndryshme te nlerziteshrc ;; n;id citen siUlltteve u japrm tE zgjidhin delv- ,, ,l ti-a"tOtruara. Cila esnte tio menyrd e sigurt psigologike?-. Z3.Permendni kar akteristikat metrike te testeve te standardizuara " - ' ' ,-tl,i;;t informacioneve qe I sjellin' receptoret ndahen ne: " ' + 25.Perse mesohen "e ptitofogri gjdndrrat me tajitje te brendshme? www.e-Libraria.com
 10. analizatorit. i ' *-':;.;;pjegoni nocionet udijim dhe qdjenja' 35.Q' 6shtd PercePtimi social? li.q'r""t iluzionet, e gka haluciona3ron$? 37.Si quhet mekanizmi psikik I cili ben ktasifikimin e ngacr meve ne strukturdn nervore td njeriut? 38.CiiaeshterenJxiaev6mendjesndpun6nmesimore? 39-Cila esht6 baza kryesore organike -e-te mesuarit? 40.A mund te mesojne edhe kafshet? Ne 9i!p1 forml] 41 .Cilat jand proceset kryesore ne te mbajhrrit rnend? 42.Ci1i eshte *'ft"ku my"tore qe nxendsit-studentet harrojne? 43.Nuindioni OftJpettEt-*"i me nga nje flale fazat e te menduarit -) ) ? krijues. -; 4.A-egziston dallimi ndermj et noeionit ndi enje dhe emocionit? 45'shkruanisameshum6{aleshqipemetecilatemertohenndjenjate ndryshme- 46.Clatjane bazat organike te ndJgnlave]. 47.Kush 1 motivon rxendsit nd frllim te shkollimit fillor? 4S.Benidallimdomethenestetermave:levojd'@thititdhesynim- 49.Q'kuptoni me nocionin homeostazd? 5O.ilustroj eni hierarkine e motiveve sipas A'Masllovit' ' -:-:-- 51.Ilusfoni me shembuj ldentifikimin' lepresionin dhe kompensrmrn' !i.t le nj erezit anij nd neiituate konfl iktuoze? - 53.Kiahasoni nocionet: individ dhe personalitet! 5 4. lnterpretoni "a""1 J ;g" perkufi zimet e. shumta mbi p ersonalitetin' 55.Kur flitet pet p#itti"t't"yesore te psikologjise se personalitetit' mendohet.ne radhe te Pare Per:'^^--^--Si.qf.e jane ciiesite- ose tiparet e personalitetit? 57.Mb i g'bazd,ffipofaati e Llasifikon temperamentin dhe ciiat jane lloj et e tij ? 58.Vini ne spikame cilesite e personalitetit te cilat mund te quhen veti te karaklerit. www.e-Libraria.com
 11. ',' ;'.: ,/ ' :' './. -? +' -) *) sg Cka Daraqet koehcienti I intelegiences 0Q) dhe si llogaritet ai? ' ': ;6Hffi;ii""i*i""i* e intelegjences p6r debil dheper,imbecii ;;;;ffi;;;; siit"t arsimt*i ndaj rxelesvg intelesiene? , 6 At"tci16si sipas Jungut karakterizoine- tipil inhavert? il.Ck" ite"k ptolme me noilonin linamike te pprsonalitetit? Zq.it":tujt perbEhet struktura e personalitetit.sipas Frojdit? 65.Per-cilet 'persona'rnundte themi*e jan€'t'rijues?' i' :r:ri:ri:--'r'i - ' ii.biiail"te karakteristikat themelore te klases si grup? ii.Ci.e .l.tish duhet te ketd -udheheqesi I grupit? ' 68.Q' eshte komunikimi verbal? 69.Q'kuptojme me nocionin sjellje alturiste? i6.i'-otf,ta t.akteristike per udheheqesin autokrat? T l.Numeroni kushtet elementare per punE- ii.biiiarrtte pushimi me I mird per organizmin e njeriut? ?3.Si ta luftojme lodhjen? ;; ft ; ;;lii*e ndeunj et veshtiresive dhe grre gullimeve psikike' ? 5.Permendni disa rea gimE neurotike persoialefrese I keni perj etuar' T6.Permendni menyraime te shpeshta per mj ekimin e grregullimeve psikike? l '-'--' 77.C1l^rjand shkaqet dhe pascjat e alkoolizn:Lit? 78.Q'nenkupton me nocionin delikuerrc0? 7 9.C1?zt lanesemundjet e varsliriiErise? 80.PersitJ<ruajeni personalitetin e narkomanit! St.Me naihmen e ciles disiplinE shkencore mund ta ruajme shendetin mendor?..^-...'"s2.9ru,, roli ka shkolla ne mbrojtj en e sh€ndefjt mendor t6 nxenesve! 83.Qka Paraqesin Psikofl adte 84.Ci1i; teks; ,,g"iit..ut tu e psikologjis€e keni lexuar? 85.Pse pianisti gjat ekzekutimit nE piano shpesh nuk sheh ne duart e veta2 www.e-Libraria.com
Anúncio