Anúncio

کمک های اولیه - اصول ارزیابی مصدوم

Paraglider Instructor - Software Engineer em Paragliding
10 de Jan de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

کمک های اولیه - اصول ارزیابی مصدوم

 1. ‫اصول برخوردبامصدوم‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬
 2. ‫اهداف آموزشی:‬ ‫پس از پایان کالس و تمرین عملی یادگیرنده قادر باشد:‬ ‫1-نحوه ورود به صحنه حادثه را بیاموزد‬ ‫2- صحنه حادثه را مورد ارزیابی قرار دهد.‬ ‫3- وضعیت عمومی مصدوم را در کوتاه ترین زمان مورد‬ ‫ارزیابی قرار دهد.‬ ‫4- سر تا پای مصدوم راکامل مورد معاینه قرار دهد‬ ‫5-گزارش وضعیت مصدوم و اقدامات انجام شده را بنویسد.‬
 3. ‫تعريف كمك هاي اوليه •‬ ‫• به اقداماتی گفته می شود كه بالفاصله پس از بروزز‬ ‫حادثه زقبل از رسيدن به مواكر درمرا ت س سرط‬ ‫امدادگر آشنا به اص ل كمك های ازليه ا جرا مرت‬ ‫چشرمييو مروو زميرو‬ ‫پذيود كه سرب كراه‬ ‫زسخفيف بيماری زآسي هرای زارده بره مصردز‬ ‫مت گودد.‬
 4. ‫تعريف امدادگر‬ ‫• نخستین فردی است که به مسائل پزشکی آگاه بووده‬ ‫بر بالین بیمار حاضر موی شوود مودماو ا لیوه ای کوه‬ ‫ارائه می دهد از اهمیت اساسوی برمووردار اسوت ز ورا‬ ‫سر عتر از هر گونوه مراقتوت یتوی ا رسانوش پی ورفته‬ ‫ارائه شده می توانود بوه مع وی تفوا و بوین مور‬ ‫زندگی تعتیر گردد.‬ ‫• معموال به دنتوا مودماو ا لیوه امدادگرممودماو یتوی‬ ‫پی رفته تری توسط تک سین هوای ا رسانشمپرسوتارا‬ ‫پزشکا ارائه می گردد.‬
 5. ‫خصوصيات يك امدادگر‬ ‫1-داشتن اطالعات كافت زمهارسهای الز جهت ا جا‬ ‫كمك های ازليه‬ ‫2- حفظ خ سودی درحين م اجهه با صحنه آسي‬ ‫زمصدزمين‬ ‫3- داشتن سوعت عمل دركار‬ ‫4- داشتن ابتكار عمل زحداكثو استفاده اززسايل‬ ‫م ج د در صحنه آسي‬
 6. ‫خصوصيات يك امدادگر‬ ‫5- سسلت بخشيدن زحمايت رزا ت از مصدزمين‬ ‫6-آراسته ب دن ظاهو ز بوخ رد مناس‬ ‫7- رعايت فوهنگ غال درمنطقه آسي ز پايبندی‬ ‫به سعاليم مذهبت – ارزشت‬ ‫8- شناخت محدزده فعاليت خ د زعد دخالت در‬ ‫ام ر پ شكت‬ ‫9-اما ت داری (اخالقت زمادی)‬
 7. ‫اهداف كمك هاي اوليه‬ ‫• نجات جان مصدوم‬ ‫• جلوگيري از وخيم تر شدن حال مصدوم‬ ‫• افزايش احتمال بهبودي مصدوم‬ ‫• كاهش درد ورنج مصدوم‬
 8. ‫وظايف امدادگر‬ ‫ر رد ر د ز‬ ‫خرر‬ ‫رت درمرر‬ ‫ر ل ايمنرر‬ ‫رت اصرر‬ ‫• رعايرر‬ ‫مصدزمين(محل حادثه ز بيماران را از صردمات‬ ‫بيشتو محافظت كنيد)‬ ‫• ارزيابت صحنه حادثه ز مصدز (محل حادثه را از‬ ‫ظو زج د مشكالست چ ن آسي ديردگت سريم‬ ‫های بوق،زج د بشكه هرای مر اد سر ختنت يرا‬ ‫زسيله قليه اپايداربه منظ ر اطمينران از عرد‬ ‫ايجاد مشكالت اضافه بوای بيمارز گوزه جات ز‬ ‫افواد حاضو م رد ارزيابت قوار دهيد)‬ ‫• آگاه كودن موك ف ريتهای پ شكت يا ازرژا س‬
 9. ‫مراحل ارزیابی مصدوم :‬ ‫1- ارزیابی صحنه حادثه‬ ‫2- ارزیابی اولیه مصدوم‬ ‫3- گرفتن شرح حال و معاینه اولیه‬ ‫4- ارزیابی مداوم‬ ‫5- ثبت گزارش مصدوم‬
 10. ‫ارزیابی صحنه حادثه‬ ‫صحنه حادثه نا امن‬ ‫کنترل صحنه،‬ ‫انتقال مصدوم،‬ ‫برطرف نمودن خطرات‬ ‫صحنه حادثه امن‬ ‫ارزیابی اولیه‬ ‫گرفتن شرح حال‬ ‫و معاینه فیزیکی الزم‬ ‫ثبت گزارش مصدوم‬
 11. ‫شرایط الزم برای کمک رسانی‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫در اختیار داشتن نور کافی‬ ‫انتقال مصدوم به فضای مناسب‬ ‫باز نگه داشتن یک راه فرار‬ ‫حفظ آرامش خود و محیط‬ ‫توجه به خلق و خوی حاضرین در صحنه‬ ‫صحبت کردن با تون صدای مالیم ، مهربان، و توام با همدردی‬ ‫معرفی خود وپرسیدن نام مصدوم و اطرافیان‬ ‫استفاده از مهارت های ارتباط کالمی و غیر کالمی‬
 12. ‫الف) ارزیابی صحنه حادثه‬ ‫• ارزیابی ایمنی صحنه:‬ ‫ به معنی بررسی صحنه حادثه از نظر حفظ‬‫امنیت و سالمت امدادگران، بیماران یا‬ ‫مصدومین، و تمام افراد حاضر در صحنه‬ ‫است.‬ ‫ نیازمند یک نفر برای رهبری و کنترل‬‫صحنه است.‬
 13. ‫سواالت مطرح در ارزیابی موقعیت حادثه‬ ‫1- آیا خطری مصدوم یا احیا کننده‬ ‫را تهدید می کند؟‬ ‫2- چند مصدوم وجود دارد؟ آیا‬ ‫نیازبه تعیین تریاژ وجود دارد؟‬ ‫3- آیا برای دسترسی به مصدوم‬ ‫دچار مشکل هستید؟‬ ‫4- آیا نیازی به کمک های اضافی‬ ‫دارید؟‬ ‫5- آیا مصدوم صدمه جدی دیده‬ ‫است؟‬ ‫6- آیا مصدوم آلوده به خون یا سایر‬ ‫ترشحات بدنی است؟‬
 14. ‫ارزيابی مصدوم‬ ‫• ارزيابي مصدوم از نظر حفظ حيات او به دو مرحله‬ ‫ارزيابي اوليه و ارزيابي ثانويه تقسيم مي شود.‬
 15. ‫بررسی وضعیت عمومی وعالیم حیاتی مصدوم‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫نگاه کردن دقیق به بیمار‬ ‫به کار گرفتن حس بویایی‬ ‫استفاده از حس شنوایی‬ ‫استفاده از لمس‬ ‫شامل:‬ ‫ بررسی سطح پاسخ دهی‬‫ باز بودن راه هوایی‬‫ وضعیت تهویه‬‫- وضعیت گردش خون‬
 16. ‫مراحل ارزیابی اولیه مصدوم‬ ‫برداشت کلی از وضعیت مصدوم‬ ‫ارزیابی سطح هوشیاری و پاسخ دهی‬ ‫ارزیابی راه هوایی همراه با کنترل مهره های گردن‬ ‫ارزیابی تنفس همراه با ایجاد تهویه و اکسیژناسیون کافی و‬ ‫مناسب‬ ‫ارزیابی گردش خون همراه با کنترل خونریزی خارجی‬ ‫ارزیابی و معاینه مصدوم‬ ‫ارزیابی و تعیین اولویت های مصدوم‬
 17. ‫1- برداشت کلی از وضعیت مصدوم‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫مشاهده ظاهر عمومی ( بدحال یا خوش حال بودن و آسیب)‬ ‫بیان شکایت اصلی از جانب مصدوم‬ ‫نکاتی که در محیط اطراف مصدوم توجه شما را به خود جلب‬ ‫می کند.‬ ‫وجود ترومای نافذ یا غیر نافذ‬ ‫تخمین سن مصدوم‬ ‫توجه به جنسیت مصدوم‬ ‫تعیین تهدید های فوری‬ ‫توجه به احتمال صدمه ستون مهره ها‬
 18. ‫2-ارزیابی سطح پاسخ دهی‬ ‫• سطح ‪ A‬یا ‪Allert‬‬ ‫• سطح ‪ V‬یا ‪Verbal‬‬ ‫• سطح ‪ P‬یا ‪Painful‬‬ ‫• سطح ‪ U‬یا ‪Unresponsive‬‬
 19. lphtzj hc o,n
 20. ‫موارد تهدید کننده ای که نیاز به اقدام فوری دارند:‬ ‫انسداد راه هوایی : توسط خون، زبان ، استفراغ، دندان،‬ ‫جسم خارجی، آسیب های حنجره، تورم ناشی از‬ ‫سوختگی‬ ‫اختالل در تنفس : به صورت عدم تنفس یا تنفس ناکافی‬ ‫اختالل در گردش خون : به صورت خون ریزی وسیع و‬ ‫نارسایی گردش خون‬
 21. ‫پس از بررسی سطح هوشياري مصدوم‬ ‫‪ ،ABCH‬راكنترل نمائيد‬ ‫• ‪ Air Way ) A‬راه هوا ی‬ ‫1-آيا راه ه ايت مصردز براز‬ ‫است؟‬ ‫• اگو مصدز قادر به صحبت‬ ‫كودن است ز يرا آگراهت ز‬ ‫ه شياری دارد،راه ه ايت از‬ ‫باز ميباشد.در ص رت بسته‬ ‫بر ر دن راه هر ر ايت باير رد‬ ‫ر‬ ‫رت راز‬ ‫بر‬ ‫ردامات الز جهر‬ ‫اقر‬ ‫كودن آن ا جا گيود(رج ع‬ ‫به فصل خفيت ها)‬
 22. ‫• ‪ Breathing ) B‬تنفس‬ ‫2-آيا مصدز فس مت كشد؟‬ ‫• - اگو مصدز ه شيار باشد ، سنفس دارد،اگو چره ممكرن‬ ‫است اين سنفس همواه با سختت ز صرداهای سنفسرت غيرو‬ ‫معم ل باشد.‬ ‫• اگو مصدز بيه ش است باز ب دن راه ه ايت ز سرنفس را‬ ‫بايد از سه طويق كنتول كنيد1-مشاهده باال ز پائين رفتن‬ ‫قفسه سينه)‪(look‬‬ ‫2شنيدن صدای سنفس)‪(listen‬‬ ‫3-احس راه ه ر ای ب رازدمت مص ردز رزی ص ر رت زگ ره‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫خ د)‪(feel‬‬ ‫• در ص رست كه مصدز سنفس داشت سنفس مصرن عت را‬ ‫آغاز كنيد.‬
 23. ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫در صورت بسته بودن راه هوایی، استفاده از‬ ‫روش های دستی‬ ‫درصورت لزوم، استفاده از ابزارهای‬ ‫مکانیکی نظیر لوله هوایی توسط کادردرمان‬ ‫خارج کردن جسم خارجی توسط مانور هیم‬ ‫لیچ‬ ‫در غیاب آسیب ستون مهره ها، استفاده از‬ ‫وضعیت ریکاوری برای تخلیه ترشحات‬ ‫خون و استفراغ‬
 24. ‫عالئم انسداد نسبی راه هوایی‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫خرخر کردن : انسداد توسط زبان و اپیگلوت‬ ‫قل قل کردن : وجود مایع در راه هوایی‬ ‫ویزینگ ،صدای سوت :انسداد به دلیل بیماری آسم‬ ‫خس خس کردن:فشار فیزیکی بر ریه ها به دالیلی‬ ‫همچون ادم ،یاچاقی مفرط‬
 25. ‫• هدف:‬ ‫بررسی موارد زیر:‬ ‫ کفایت تنفس‬‫- نیاز به اکسیژن درمانی زود هنگام‬ ‫توجه:‬ ‫در کلیه مصدومین باید قبل از دادن اکسیژن میزان ونحوه اکسیژن‬ ‫رسانی اطالعات کافی داشته باشیم زیرا اکسیژن نیز میتواند به‬ ‫تنهایی ایجاد عوارض نماید‬
 26. ‫نشانه های عدم کفایت تنفسی‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫استفاده از عضالت گردنی در دم‬ ‫حرکت پره های بینی با دم‬ ‫استفاده بیش از حد از عضالت شکمی‬ ‫کشیده شدن تراشه به یک سمت‬ ‫سیانوز‬ ‫حرکات غیر قرینه دیواره قفسه سینه‬
 27. ‫‪ Circulation)C‬گردش خون‬ ‫3-آيا قلب مصدوم ضربان دارد؟‬ ‫• با لمس بض گود ت (كارزسيرد)از زجر د ضروبان‬ ‫قل اطمينان حاصل كنيد.(در ص رست كه مصدز‬ ‫سنفس طبيعت،سروفه ز حوكرت داشرت ميتر ان‬ ‫بدزن لمس بض ماساژ قلبت را شوزع كود)‬ ‫• در ص رست كه مصدز‬ ‫‪ o,n‬را آغاز كنيد‬ ‫‪lphtzj hc‬‬ ‫بض داشت،ماساژ قلبرت‬
 28. ‫جريان خون مناسب :‬ ‫با لمش ضربا نتض در ک ار‬ ‫گرد‬ ‫از جود ضربا قلب‬ ‫ایمی ا حاصل ک ید.‬ ‫در صورتیکه قلب مصد م‬ ‫ضربا نداشت‬ ‫انجام ماساس قلتی را آغاز‬ ‫نما ید‬
 29. ‫خونريزي‪Hemorrhage -H‬‬ ‫• 4-آيررا مصرردز خرر وي ی‬ ‫شديد دارد؟‬ ‫• در ص رت زجر د شر اهدی‬ ‫دال بو خ وي ی شرويا ت يرا‬ ‫شديد اقدامات الز را جهت‬ ‫كنت رول ر وي ی ره رل‬ ‫بر عمر‬ ‫خر‬ ‫ر‬ ‫آزريررد(رجرر ع برره بخرر‬ ‫خ وي يها)‬
 30. ‫ب)ارزيابی ثانويه‬ ‫• ا جا يك ارزيابت منظم ز جامع از كل بدن مصدز همواه با گوفتن‬ ‫شوح حال را ارزيابت ثا يه مت گ يند.‬ ‫• قبل از شوزع ارزيابت ثا يه الز است با سعاريف زيوآشنا ش يد‬ ‫• - شا ه يا ‪ Symptom‬گفته هايت است كه مصدز درباره ی خ د‬ ‫بيان ميكند ما ند داشتن حالت سه ع ز سوگيجه ، درد ، عد زج د‬ ‫حس المسه در ا تهاها‬ ‫• عالمت ياا‪ Sign‬م اردی است كه امداد گو قادر به مشاهده ز‬ ‫درك آ هاست.‬ ‫• بوخت از عالئمت كه قابل مشاهده هستند ما ند خ وي ی خارجت ز‬ ‫ر گ پويدگت ص رت زسعويق بي از حد ز برمی از عالئم نیز با لمش‬ ‫م خص می شوند مان د تورم تغییر شکل عضو آسیب د ده‬
 31. ‫ارزيابی ثانويه شامل سه بخش‬ ‫ميباشد(3 م(‬ ‫1-مصاحبه ز گوفتن شوح حال‬ ‫2-معاينه عالئم حياست( بض،سنفس،فشار خ ن،درجره‬ ‫حوارت)‬ ‫3-معاينه في يكت كامل(از فوق سو سا ك پا)‬
 32. ‫1- مصاحبه و گرفتن شرح حال‬ ‫• در ابتدا خ د را به عن ان امداد گو به مصدز ز اطوافيران‬ ‫از معوفت كنيدز مطابق م ارد ذكو شده در ابتردای ايرن‬ ‫فصل، اعتماد مصدز را بوای ا جا معاينه يا كمرك هرای‬ ‫در مر رد‬ ‫ازليه بدست آزريد.شوح حال معم الٌ با پوس‬ ‫مشخصات مصدز ( ا ز ا خا ادگت مصردز -سرن-‬ ‫جنس-آدره)شوزع ميش د.‬ ‫• شكايت اصلت مصردزمين ه شريار را سر ال كنيد،بردين‬ ‫منظ ر مت س ا يد از س االست ما ند چه شده؟يا مشكل شما‬ ‫چيست؟استفاده مائيد.بايد س جره مائيرد كره شركايت‬ ‫اصلت مصدز معم ال درد ز يا اختالل در كار كود اعضرا ء‬ ‫مت باشد.‬ ‫• كته : در صورتی که شکا ت اصلی مصد م درد باشد الزم است‬ ‫از مصد م در مورد مدو زما م شدو م محل دردمانت واردرد‬ ‫هر عاملی که باعث شدو ا تخفیو درد موی گوردد سووا‬ ‫ک ید‬
 33. ‫الزم است در گرفتن شرح حال سردانا‬ ‫اطالعات ذيل جمع آوري گردد:‬ ‫1-سابقه بيماری مصدز‬ ‫2-رخدادی كه منجو به آسي يا بيماری كن ت شده‬ ‫3-دارزهای مصوف شده(آيا دارز مصوف مت كنيد)‬ ‫4-آلوژی ( آيا به چي ی حساسيت داريد)‬ ‫5- شا ه (جه پي آمده همان شكايت اصلت)‬ ‫6-آخوين غذای خ رده شده(زمان –مقدار ز ع غذا)‬ ‫• نکته :در ص رست كه مصدز بيه ش است يا كس اطالعات از زی‬ ‫دش ار است امداد گو ميت ا د از اطوافيان زی كه در زمان حادثه‬ ‫مايد.‬ ‫حاضو ب ده ا د اطالعات كس‬
 34. ‫2- معاينه عالئم حياتی‬ ‫• تعريف:عالئمي كه نشان دهنده حيات ،مرگ وسالمت يا بيماري فرد است.‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫عالئم حياست شامل م ارد زيو مت باشد:‬ ‫1- بض‬ ‫2- سنفس‬ ‫3- فشار خ ن‬ ‫4- درجه حوارت‬ ‫كته:معم الٌ در م ارد ازرژا س ا دازه گيوی درجه‬ ‫حوارت ل زمت دارد.‬
 35. ‫‪Pulse‬نبـض‬ ‫نبض ضربه اي است كه با هر انقباض قلب بر اثر عبور خون‬ ‫به ديواره سرخرگ ها وارد مي شود0‬ ‫رزش ا دازه گيوی‬ ‫بض را مت س ان با قوار دادن دز ا يشت شا ه ز‬ ‫كناری آن ز با زارد كودن كمت فشار برو رزی محرل‬ ‫های زيو احساه ز شمارش كود:‬
 36. ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫بض كارزسيد(گود رت): محرل آن برين بوجسرتيت‬ ‫سي آد حنجوه ز عضله گودن مت باشد.‬ ‫بض راديرال (مر دسرت): محرل آن در امترداد‬ ‫شست ز قاعده م دست قوار دارد.‬ ‫بض بواكيال(براززيت): قسرمت داخلرت ز ف قرا ت‬ ‫بازز(بين شا ه ز آر ج قوار دارد)‬ ‫بض فم رال(را ت): محل اسصرال ران بره سنره مرت‬ ‫باشد.‬ ‫سعداد بض‬ ‫ب رگساالن : 08-06 بار در دقيقه‬ ‫اطفال 8-1 سال : 001-08 بار در دقيقه‬ ‫شيو خ اران زيو 1سال : 021-001 بار در دقيقه‬
 37. ‫عوامل م ثو بوسغييوات بض :‬ ‫• بيماريهای مختلف ،سن فود ا دازه بدن (جثه )، ضعیت بد (حالت‬ ‫ا ستاده ا موابیده ) دار هام رزشم هیجاناو غیره می باشد .‬ ‫• نکته1 : هنيا گوفتن بض به ريتم بض (منظم يا امنظم ب دن آن )‬ ‫ي بايد س جه ش د. در بض منظم ، زقفه های مابين ضوبا ها ، ط ل‬ ‫مسازی دار د.‬ ‫• نکته2 : درب رگساالن رايجتوين محل بوای لمس بض ، شويان‬ ‫راديال است . مطمئن سوين محل لمس بض شويان كارزسيد ز در‬ ‫شيو خ اران بض شويان بواكيال مت باشد .‬
 38. ‫شريان كاروتيد (گردنی)‬
 39. ‫شريان راديال(مچ دست )‬
 40. ‫شريان براكيال(بازويی )‬
 41. ‫شريان فمورال (رانی )‬ ‫‪lphtzj hc o,n‬‬
 42. ‫‪Respiration‬‬ ‫تنفــس‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫درارزيابت ثا يه سعداد ز چي يت سنفس اهميت دارد هو د زبازد فود (يك‬ ‫بار باال رفتن زپائين آمدن قفسه سينه ) يك سنفس محس ب مت ش د.‬ ‫جهت كنتول سعداد سنفس بايد دفعات باال زپائين آمدن قفسه سينه‬ ‫(درب رگساالن ) زقفسه سينه زشكم (دراطفال ) راازطويق مشاهده شمارش‬ ‫م د.‬ ‫سعداد سنفس‬ ‫ب رگساالن : 02-21 باردردقيقه‬ ‫اطفال 8-1 سال : 03-51 باردقيقه‬ ‫شيوخ اران زيو 1 سال : 05-52 بار دردقيقه‬ ‫ع امل م ثو بوسغييوات سنفس عبارسند از :فعاليت زياد –زرزش –اضطواب –‬ ‫سوه-سن –جثه بدن –گوسنيت –دارزها زغيوه‬ ‫نکته : درارزيابت سنفس عالزه بوسعداد، به عمق سنفس (سطحت زعمقت ب دن )،‬ ‫ريتم سنفس (منظم ز امنظم ) زهمچنين به صداهای غيوطبيعت (خس خس –‬ ‫خوخو-غلغل ز…)بايد س جه م د.‬
 43. ‫فـشارخــون‬ ‫‪Blood pressure‬‬ ‫• يوزيت كه خ ن بواثو ا قباض قل به دي اره عوزق زارد مت كند را‬ ‫فشار خ ن مت گ يند .فشار خ ن بوحس ميلت متو جي ه يا سرا تت‬ ‫متو جي ه اا دازه گيوی مت ش دزبه ص رت عدد كسوی شته مت‬ ‫ش د ،ص رت كسو مايا يو فشار ماك يمم يا سيست ليك مت باشرد‬ ‫زموب ط به حداكثو فشاری است كه خ ن درزمان ا قباض قل بره‬ ‫دي اره رو زارد مت كند ز مخوج كسو مايا يو فشار مت ريمم يرا‬ ‫دياست ليك مت باشد كه موب ط به زمان استواحت قل مت باشد .‬ ‫• مي ان طبيعت فشار خ ن سيست ليك ، درب رگساالن: 041-09 ميلرت‬ ‫متو جي ه زفشار خ ن دياست ليك 09-06 ميلت متو جي ه مت باشد‬ ‫• درك دكان 8-1 سال : مي ان طبيعت فشارخ ن سيست ليك بين 011-‬ ‫08 ميلت متو جي ه مت باشد .‬
 44. ‫طريقه اندازه گيري فشارخون‬ ‫رت بخ ابا رد ،‬ ‫ير‬ ‫رعيت راحتر‬ ‫1- رار را رزی رت درزضر‬ ‫سخر‬ ‫بيمر‬ ‫درص رت ل ز بيمرار را در زضرعيت شسرته قروار‬ ‫دهيد.‬ ‫2- آستين بيمار را باال ب يد ز يا دست را از داخل آستين‬ ‫بيوزن آزريد زسپس دست راصاف ز كشيده طر ری‬ ‫قوار دهيد كه كف دست بيمرار بره طروف براالقوار‬ ‫گوفته زساعد هم سطح قل باشد.‬ ‫3- دستياه فشار خ ن رادرمحل صافت هم سطح براززی‬ ‫بيمار قوار دهيد، دقت كنيد دستياه درمعوض ديرد‬ ‫خ دسان باشد.‬ ‫4- پي دستياه را بازكنيد سراه ای داخرل باززبنرد بطر ر‬ ‫كامل خارج ش د.‬ ‫5- قسمت باززبند دستياه را در حدزد 2/5 سا تت مترو‬ ‫باالسو از آر ج دزر باززی بيمار بپيچيد ز س جه كنيدكره‬ ‫باززبند شل زياخيلت محكم بسته ش د.‬ ‫6- گ شت رادرگ ش گذاشته ، امتحان كنيد.‬ ‫7- نتض براکیا را پیدا ک ید گوشی را ر ی آ قرا ردهیود م‬ ‫پیچ دستگاه نیز بسته باشد‬
 45. ‫8- با زارد كودن فشارهای مسازی ز يكن اخت‬ ‫رزی پمپ، ه اراداخل باززبند كنيد، سازما ت‬ ‫كه صدای ضوبان قطع گودد .سپس به پمپ‬ ‫كودن ادامه دهيد ساسطح جي ه يا عقوبه به‬ ‫ا دازه 03ميلت متو جي ه باالسو از مي ا ت كه‬ ‫آخوين ضوبان را شنيده ب ديد بوسد.‬ ‫9- به آهستيت پي را بازكنيد .ازلين ضوبه ق ی‬ ‫بض را كه شنيديد ،در ظو داشته باشيد فشار‬ ‫سيست ليك(ماگ يمم) است .‬ ‫01- خوزج ه ا راادامه دهيد ساجايت كه صدای‬ ‫بض دييو در گ شت شنيده ش د اين عدد‬ ‫مي ان فشار دياست ليك(مت يمم) است.‬ ‫11- پي دستياه راساآخو بازكنيد زباززبند را از‬ ‫باززی بيمار خارج كنيد‬ ‫سوه ، ع‬ ‫ع امل م ثو بوسغييوات فشارخ ن :‬ ‫سغذيه ( مك ز…) فعاليت بد ت ، خ ن ري ی ،‬ ‫درد شديد ، سن ز… مت باشد.‬
 46. ‫درجـه حرارت‪Temperature‬‬ ‫• حوارت بدن اشت از س خت زساز م اد‬ ‫دربدن ب ده زكاه يااف اي آن ي معيار‬ ‫مناسبت بوای پت بودن به زضعيت متاب ليسم‬ ‫(س خت ز سازبدن) مت باشد.‬ ‫• درجه حوارت طبيعت بدن درحدزد 73‬ ‫(4/73-8/63) درجه سا تت گواد مت باشد.‬ ‫• طويقه ا دازه گيوی‬ ‫• بوای سنج دمای بدن از سوم متو استفاده‬ ‫مت ش د .‬ ‫• درجه حوارت بدن از سه طويق ا دازه گيوی‬ ‫مت ش د :‬ ‫1-ازراه دهان (زيو زبان ) ،3 دقيقه‬ ‫2-ازراه مقعد ، 2 دقيقه‬ ‫3-ازراه زيو بغل ، 5 دقيقه‬
 47. ‫• نکته 1 : درجه حوارت بدن‬ ‫دراثو ع املت ما ند زرزش‬ ‫،بيماريها ، دزران بارداری ز…‬ ‫باالمت رزد زدر زمان گوسنيت‬ ‫،خ وي ی زش ك پائين مت‬ ‫آيد.‬ ‫• نکته 2 : ا دازه گيوی درجه‬ ‫حوارت دراطفال زافواد بيه ش‬ ‫زبيماران رزا ت زبيماران مبتالبه‬ ‫سنيت فس ز سشنج از راه دهان‬ ‫ممن ع مت باشد.‬
 48. ‫مــعاينه فيزيكی‬ ‫• گا اساست درارزيابت مصدز معاينه كلرت‬ ‫بدن مت باشد ، اين موحله شامل پيدا كودن‬ ‫رين رافتن رت‬ ‫علر‬ ‫رو ز همچنر ير‬ ‫ردمات ديير‬ ‫صر‬ ‫آ هاست .هنيا معاينه في يكت هرو يرك از‬ ‫ا دا ها به م اردی ما ند سغييوشكل ، زخرم‬ ‫های باز ، حساسيت به لمس ز درد ز س ر‬ ‫( ‪ )DOTS‬س جه م د . سعت كنيد صردمات‬ ‫را بد سو كنيد ز زخم ها را عفر ت نمائيرد‬ ‫زدرم اردی كره جواحرت در احيره گرودن‬ ‫ز خاع زج د دارد مصدز راحوكت دهيد .‬ ‫• به ياد داشرته باشريد كره جرداكودن زدر‬ ‫را‬ ‫آزردن لب راه ازب ردن مص ردز در هنير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫معاينه معم الً الز مت باشد .‬
 49. ‫مــعاينه فيزيكی‬ ‫1- معاينه سو ز گودن:‬ ‫جمجمووه را از ن رمووونر زی‬ ‫تغییر شکل بررسی ک ید .‬ ‫گوشها بی ی را از ن ر مونر زی‬ ‫مر ج ما عاو شفاف بررسوی‬ ‫ک ید م‬ ‫ول وا را از ن ور وود‬ ‫و جو‬ ‫دامو دهو‬ ‫مو ا اجسام مارجی بررسوی‬ ‫نمائید .‬
 50. ‫الف - معاينه چشمها‬ ‫• بعد از بورست چشم از ظو خ وي ی‬ ‫يا جسم خارجت 3 مر رد زيرو را مرد‬ ‫ظو داشته باشيد‬ ‫1. قوينه ب دن مودمكها(مسازی ز گود)‬ ‫2. زاكرن دار بره ر ر(عرد زاكرن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مودمك به ر مت س ا د بره معنرای‬ ‫موو،اغماء،آب موزاريرد در افرواد‬ ‫پيو ز يا يك چشم مصن عت باشد)‬ ‫3. ا دازه مودمك ها(ا دازه منظم)‬
 51. ‫الف - معاينه چشمها‬ ‫• بعد از بورست چشم از ظو خ وي ی‬ ‫يا جسم خارجت 3 مر رد زيرو را مرد‬ ‫ظو داشته باشيد‬ ‫1. قوينه ب دن مودمكها(مسازی ز گود)‬ ‫2. زاكرن دار بره ر ر(عرد زاكرن‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مودمك به ر مت س ا د بره معنرای‬ ‫موو،اغماء،آب موزاريرد در افرواد‬ ‫پيو ز يا يك چشم مصن عت باشد)‬ ‫3. ا دازه مودمك ها(ا دازه منظم)‬
 52. ‫• كنتول مودمك چشم از ظو‬ ‫زج د عكس العمل سبت به ر،‬ ‫ا دازه مودمك هو دز چشم ز‬ ‫قوينيت آ ها . بوای كنتول‬ ‫مودمك های چشم از ر چواغ‬ ‫ق ه ز يا پ شا دن چشم مصدز‬ ‫ز بوداشتن اگها ت آن استفاده‬ ‫مت ش د .‬ ‫• كته :مودمك های سنگ در افواد‬ ‫راد در‬ ‫رای گشر‬ ‫راد ز مودمكهر‬ ‫معتر‬ ‫ضرروبات مغرر ی ، شرر ك يررا‬ ‫مسم ميت با الكرل ديرده مرت‬ ‫ش د.‬ ‫• با پا ین آ رد پلک مسوح داملوی‬ ‫پلک را نیز معا ه ک ید.‬
 53. ‫مردمكهاي تنگ شده‬ ‫معتادان-ضربه مغزي‬ ‫‪lphtzj hc o,n‬‬
 54. ‫مردمكهاي گشاد‬ ‫ضربه مغزی-سکته مغزی-شوک‬
 55. ‫مردمكهاي غير قرينه‬ ‫ضربه مغزی-سکته مغزی‬
 56. ‫ب - دهان‬ ‫• داخل دهان را از نظر وجود خون واجسام خارجی‬ ‫بررسی نمایید.‬
 57. ‫ج-گوش و بينی‬ ‫• از نظر وجود‬ ‫ترشحات خونی‬ ‫و یا مایعات‬ ‫شفاف بررسی‬ ‫کنید.‬
 58. ‫د-معاينه گردن:‬ ‫گردن را از نظر وجود توده،زخم،بریدگی‬ ‫و تورم کنترل نمایید.‬
 59. ‫2- معاينه قفسه سينه:‬ ‫• قفسه سی ه را از ن ر بر دگی‬ ‫مکوفتگیمپارگی ا اجسام‬ ‫سوراخ ک ده بررسی‬ ‫نمائید.به آرامی قفسه سی ه‬ ‫دنده ها را برای پیدا کرد‬ ‫شکستگی لمش نموده به‬ ‫حساسیت در اثر ارد آ رد‬ ‫ف ارمدردمتغییر شکل‬ ‫مونر زی توجه ک ید .‬
 60. ‫3‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫-معاينه شكم:‬ ‫اگو شكايت اصلت مصدز درد‬ ‫شكم باشد از از در م رد قطه‬ ‫ای كه آسي زارد شده سئ ال‬ ‫ماييد.‬ ‫سپس لمس را از قطه مقابل‬ ‫درد شوزع كوده ز به آرامت‬ ‫قسمتهای مختلف شكم را لمس‬ ‫ماييد.‬ ‫به درد ،خ وي ی ز جسم خارجت‬ ‫س جه كنيد.‬ ‫هو عض ی كه از شكم بيوزن‬ ‫آمده را مواقبت ماييد.‬
 61. ‫4-معاينه‬ ‫اندامها‬ ‫باز ها ساقهای پا‬ ‫را از ن ووووووو ور‬ ‫و‬ ‫صوووودماومتغییر‬ ‫شکل دردنوا‬ ‫بووود بررسووی‬ ‫کرده د یرف‬ ‫بوود را بووا هووم‬ ‫مقا سه ک ید.‬
 62. ‫5-معاينه ستون‬ ‫فقرات‬ ‫• ا يشتان خر د را بره‬ ‫ماليمررت در طرر ل‬ ‫ست ن فقوات حوكت‬ ‫دهيد ز به هو گ ره‬ ‫ر ر ،سغييو ركل ز‬ ‫شر‬ ‫سر‬ ‫درد در لمس س جره‬ ‫ماييد.‬
 63. ‫• رنگ پوست :‬ ‫• ر گ پ ست ب يژه درافوادی كه پ سرت‬ ‫رزشن دار د زضعيت گودش خ ن پ ست‬ ‫رامرنعكس مرت كنرد، درشروايط طبيعرت‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫پ ست گو ز كمت موطر ب اسرت زلرت‬ ‫درشوايط غيو طبيعت پ ست مرت س ا رد‬ ‫از حد موط ب باشد.‬ ‫بسيار خشك يا بي‬ ‫اما در سياه پ ستان سغييو ر گ را ميت ان از‬ ‫بستو اخنهرا ، درزن دهران زداخرل پلرك‬ ‫چشم مت جه شد.‬ ‫• سغييوات ر گ پ ست بخص ص در احيه‬ ‫ص رت مت س ا د به اشكال زيوديده ش د :‬ ‫الف) سيا ز(آبت ر گ شدن پ ست) مثالً‬ ‫درخفيت ها‬ ‫ب)بوافوزختيت (قوم شدن پ ست ) مثالً‬ ‫درگومازدگت‬ ‫ج) ر گ پويدگت (سفيد شدن پ ست‬ ‫)مثالًدر ش ك اشت از خ وي ی‬ ‫د)يوقان(زرد شدن پ ست ) مثالً در بيماری‬ ‫هپاسيت ياالتهاب كبد‬
 64. ‫بررسی زمان پرشدگی مجدد کاپیالری‬ ‫• زمان طبیعی........................زیر یک ثانیه‬ ‫• افت فشار خون.....................دو ثانیه‬ ‫• نارسایی گردش خون بافتی.......بیش از سه ثانیه‬
 65. ‫خالصه‬ ‫معاینه‬ ‫سر تا پای‬ ‫مصدوم‬ ‫در دو‬ ‫دقیقه‬
 66. ‫خالصه‬ ‫معاینه‬ ‫سر تا‬ ‫پای‬ ‫مصدوم‬ ‫در دو‬ ‫دقیقه‬
 67. ‫خالصه‬ ‫معاینه‬ ‫سر تا پای‬ ‫مصدوم‬ ‫در دو‬ ‫دقیقه‬
 68. ‫ثبت گزارش وضعیت مصدوم‬ ‫وتصمیم گیری برای انتقال وی‬ ‫شامل دو قسمت است:‬ ‫1- اطالعات حاصل از بررسی و معاینه مصدوم‬ ‫2- اطالعات مربوط به اقدامات انجام شده در محل حادثه و حین‬ ‫انتقال بیمار‬ ‫توجه:‬ ‫”اگر چیزی نوشته نشده باشد، یعنی کاری انجام نشده است.“‬ ‫”اگر کاری انجام نشده است، نباید چیزی نوشته شود.“‬
 69. ‫1- گزارش مشخصات مصدوم‬ ‫زمان:‬ ‫2- گزارش ‪ (CPR‬در صورت انجام)‬ ‫3- گزارش عالئم حیاتی‬ ‫عالئم حیاتی‬ ‫تاریخ:‬ ‫در برخورد اولیه با مصدوم‬ ‫در زمان اعزام‬ ‫سطح پاسخ دهی‬ ‫تنفس‬ ‫نبض‬ ‫فشارخون‬ ‫پرشدگی مویرگی‬ ‫پوست‬ ‫4- گزارش موارد غیر طبیعی در معاینات‬ ‫5- گزارش اقدامات درمانی انجام شده در صحنه و توجهات خاص‬ ‫6- زمان اعزام به مرکز درمانی‬ ‫نحوه اعزام:‬ ‫7- امضا‬
 70. ‫عوامل موثر بر تصمیم گیری برای انتقال فرد‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫نامطلوب بودن برداشت کلی از‬ ‫مصدوم‬ ‫غیر پاسخ گو بودن یا تغییر در‬ ‫سطح هوشیاری‬ ‫عدم اطاعت مصدوم از‬ ‫دستورات‬ ‫ناتوانی در باز نگه داشتن و‬ ‫حفظ راه هوایی‬ ‫وجود نشانه های دیسترس‬ ‫تنفسی‬ ‫عدم وجود نبض‬ ‫خونریزی شدید یا کنترل نشده‬ ‫وجود عالئم شوک‬ ‫• وجود زخم باز یا قطعه شناور‬ ‫روی قفسه سینه‬ ‫• درد شدید قفسه سینه همراه با فشار‬ ‫سیستولیک زیر‬ ‫‪100 mmHg‬‬ ‫• درد شدید در هر قسمتی از بدن‬ ‫• زایمان مشکل دار‬ ‫• افزایش شدید دمای بدن‬ ‫• عالئم افت عمومی دمای بدن‬ ‫• واکنش های شدید آلرژیک‬ ‫• احتمال مسمومیت یا مصرف بیش‬ ‫از حد مواد ناشناخته‬
 71. ‫باتشکر‬
Anúncio