ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری

 ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
‫سپاری‬ ‫مدیریت‬ ‫برون‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ ‫بهبود‬
‫دانشجو‬:‫رضوانی‬ ‫آرش‬
‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫خیامی‬ ‫رئوف‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬
‫استاد‬‫مشاور‬:‫دکتر‬‫بوشهریان‬ ‫امید‬
‫بهمن‬94
2‫از‬41
‫پیشگفتار‬
‫پیشین‬ ‫تحقیقات‬
‫پیشنهادی‬ ‫روش‬
‫نتایج‬
3‫از‬41
‫پیشگفتار‬
‫افزار‬ ‫نرم‬‫معماری‬
•‫سال‬1620‫ناو‬‫جنگی‬vasa‫عدم‬ ‫نتیجه‬‫معماری‬
•‫شده‬ ‫تر‬‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬
•‫سال‬68،Dijkstra،Parnas
•‫دهه‬70Brooks
•‫سال‬94،Dargan & Denning
•‫سال‬96،Show & Garlan
5‫از‬41
‫معماری‬
‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫در‬
6‫از‬41
،‫افزاری‬‫نرم‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫معماری‬
blue print‫سیستم‬
‫است‬ ‫انتزاع‬ ‫سطح‬ ‫باالترین‬ ‫در‬
‫محاورات‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫مولفه‬ ‫که‬
‫کند‬‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫بین‬.
7‫از‬41
8‫از‬41
‫معماری‬ ‫ساختارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دیدگاه‬
‫دیدگاه‬View
‫است‬ ‫معماری‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫منسجم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫نمایشی‬
‫که‬‫سیستم‬ ‫ذینفعان‬ ‫وسیله‬ ‫به‬(‫معماری‬)‫شود‬‫می‬ ‫خوانده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬.
‫ساختار‬Structure
‫هاست‬‫آن‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬.
‫در‬‫شود‬‫می‬ ‫لحاظ‬ ‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫عناصر‬ ‫فقط‬ ‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫یک‬.
9‫از‬41
‫معماری‬4+1
10‫از‬41
‫یانگ‬ ‫دهی‬‫ارزش‬ ‫جدول‬
‫کیفی‬ ‫مقادیر‬‫کمی‬ ‫مقادیر‬
‫مطلق‬7
‫زیاد‬ ‫خیلی‬6
‫زیاد‬5
‫متوسط‬4
‫کم‬3
‫کم‬ ‫خیلی‬2
‫ناچیز‬1
11‫از‬41
‫سپاری‬ ‫برون‬
•‫خارجی‬ ‫منابع‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬
•‫اجرای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫آموزش‬ ،‫مدیریت‬ ،‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫توسعه‬
•‫کرد‬ ‫سپاری‬‫برون‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫فعالیتی‬ ‫هر‬
12‫از‬41
‫پیشین‬ ‫قات‬
‫مدل‬‫هاي‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫کیفیت‬
‫صفات‬‫مناسب‬ ‫كیفیتي‬‫در‬‫سیستم‬ ‫یك‬‫نرم‬‫افزاري‬‫ر‬‫ا‬
‫بهتر‬‫مشخص‬‫مي‬‫نماید‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫مدل‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬
14‫از‬41
‫مدل‬McCall
15‫از‬41
16‫از‬41
17‫از‬41
‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬
‫پرسشی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬
‫پرسشنامه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫مرجع‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫سناریو‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫روش‬ATAM
‫روش‬ALMA
‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬
‫متریک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
18‫از‬41
‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫افزار‬
‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫معماری‬ ‫پتانسیل‬ ‫میزان‬ ‫درک‬
‫شناخت‬ ‫و‬ ‫کیفی‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫جهت‬‫های‬‫ریسک‬‫بال‬‫قوه‬
‫باشد‬‫می‬.
19‫از‬41
ATAM
20‫از‬41
ALMA
‫اطالعاتي‬ ‫سیستمهاي‬‫كاري‬
‫و‬ ‫پذیري‬ ‫اصالح‬ ‫قابلیت‬‫نگهداری‬
‫هدف‬ ‫سه‬
‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫میزان‬
‫دو‬ ‫مقایسه‬‫معماری‬
‫دارای‬5‫مرحله‬
21‫از‬41
ALMA ATAM
‫پذیري‬ ‫اصالح‬ ‫ویژگیها‬ ‫تمامي‬ ‫ویژگیهاي‬
‫كیفیتي‬
5‫فعالیت‬ 9‫در‬ ‫فعالیت‬2‫فاز‬ ‫مراحل‬ ‫تعداد‬
‫فرآیند‬
‫و‬ ‫كسب‬ ‫سیستمهاي‬
‫كار‬
‫سیستمها‬ ‫همه‬ ‫محدوده‬
‫كاربردي‬
‫نشده‬ ‫مشخص‬ 2‫تیم‬ ،‫روز‬2‫نفره‬
‫گروه‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬
‫ذینفعان‬
‫زماني‬ ‫منابع‬/
‫انساني‬
‫اثرات‬ ‫بیني‬ ‫پیش‬
‫تغییرات‬
‫و‬ ‫حساس‬ ‫نقاط‬
‫مصالحه‬
‫ریز‬ ‫اهداف‬
‫ارزیابي‬
22‫از‬41
‫پشنهادی‬ ‫روش‬
23
•‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫چهارچوب‬ ‫ارائه‬
•‫سیستم‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬
•‫سیستم‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫های‬‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ،‫الگو‬ ،‫استاندارد‬
•‫معماری‬4+1(‫کورچن‬ ‫آقای‬ ‫معماری‬)
•‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬
•‫ارزیابی‬ ‫مدل‬ISO 9126
•‫یانگ‬ ‫جدول‬ ‫معرفی‬
•‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM
24‫از‬41
‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬PLC (product life cycle)
•‫بخش‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تقسیم‬
•‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫مخاطبین‬
•‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫کلی‬ ‫ساختار‬
•‫معمار‬ ‫صالحیت‬ ‫شناخت‬ ‫باعث‬ ‫معماری‬ ‫در‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫ارائه‬
•‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بین‬ ‫تعادل‬
25‫از‬41
‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫مخاطبین‬
‫درج‬‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫مخاطبین‬
‫یک‬‫معاونین‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫مدیران‬
‫معاونین‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫مدیران‬
‫کاری‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫رئیس‬
‫دو‬‫همکار‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گروه‬(‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬‫ها‬)
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫اشراف‬
26‫از‬41
‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫کلی‬ ‫ساختار‬
‫تولد‬
‫بلوغ‬
‫مرگ‬
27‫از‬41
‫و‬ ‫اهداف‬ ،‫الگو‬ ،‫استاندارد‬
‫سیستم‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫های‬‫محدودیت‬
•‫اهداف‬
•‫ها‬‫محدودیت‬
•‫الگو‬
•‫استاندارد‬
•‫سیستم‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫عملکردهای‬
•‫معماری‬ ‫های‬‫پیشران‬
28‫از‬41
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬
•‫کیفی‬ ‫مدل‬ISO 9126
•‫یانگ‬ ‫دهی‬‫ارزش‬ ‫جدول‬ ‫مورد‬
•‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM
29‫از‬41
30‫از‬41
‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫مشارکت‬ATAM
•ATAM‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیازمند‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬:
•‫ارزیابی‬ ‫تیم‬
•‫پروژه‬ ‫گیرندگان‬‫تصمیم‬
•‫معماری‬ ‫ذینفعان‬
31‫از‬41
‫فاز‬‫کنندگان‬ ‫مشارکت‬‫معمول‬ ‫زمان‬‫فعالیت‬‫مراحل‬‫پیشنهادات‬‫تکمیلی‬
‫صفر‬‫تیم‬ ‫رهبر‬
‫و‬ ‫ارزیابی‬
‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬
‫پروژه‬ ‫کلیدی‬
‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫به‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬
‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫صورت‬
‫و‬ ‫مشارکت‬
‫آماده‬
‫سازی‬
‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬
‫نمودن‬ ‫فراهم‬
‫مقدمات‬
‫یک‬‫و‬ ‫ارزیاب‬ ‫تیم‬
‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬
‫پروژه‬
‫روز‬ ‫یک‬‫ارزیابی‬‫نمایش‬ATAM
‫های‬‫پیشران‬ ‫نمایش‬
‫حرفه‬
‫معماری‬ ‫ساختار‬ ‫در‬
‫شده‬ ‫ایجاد‬
‫معماری‬ ‫نمایش‬‫از‬ ‫که‬ ‫معماری‬
‫بدست‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬
‫آمده‬
‫روشهای‬ ‫تعیین‬
‫معماری‬
‫درخت‬ ‫ایجاد‬
‫سودمندی‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جدول‬
‫معماری‬ISO9126
‫شده‬ ‫مشخص‬
‫های‬‫روش‬ ‫تحلیل‬
‫معمارانه‬
‫دو‬،‫ارزیابی‬ ‫تیم‬
‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬
‫روز‬ ‫دو‬‫ارزیابی‬
(‫ادامه‬)
‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫طوفان‬
‫بندی‬ ‫اولویت‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫دهی‬ ‫ارزش‬ ‫جدول‬32‫از‬41
‫پنجم‬ ‫مرحله‬:‫کیفی‬ ‫خصوصیات‬ ‫سودمندی‬ ‫درخت‬ ‫ایجاد‬
•‫سودمندی‬ ‫درخت‬ ‫ایجاد‬
•‫پیشنهادی‬ ‫جداول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ISO9126
•‫یانگ‬ ‫دهی‬‫ارزش‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
33‫از‬41
‫صفات‬iso9126
‫اصلی‬ ‫ویژگی‬‫زیر‬
‫ویژگی‬
‫سواالت‬‫یانگ‬ ‫جدول‬ ‫امتیاز‬
‫بین‬ ‫امتیاز‬1‫تا‬7
‫نمره‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سختی‬
‫ساده‬،‫متوسط‬‫و‬
‫سخت‬
‫عملیات‬
‫ی‬
‫مناسب‬
‫بودن‬
‫می‬ ‫آیا‬‫های‬‫وظیفه‬ ‫توان‬
‫کرد؟‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫صحیح‬
‫بودن‬
‫هستند؟‬ ‫صحیح‬ ‫نتایج‬ ‫آیا‬
‫قابلیت‬
‫تعامل‬
‫با‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬
‫تعامل‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫دیگر‬
‫باشد؟‬ ‫داشته‬
‫امنیت‬‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬
‫کند؟‬‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫غیرمجاز‬
‫قابلیت‬
‫اطمینا‬
‫ن‬
‫تکمیل‬
‫شدن‬
‫خطاها‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫آیا‬
‫اند؟‬‫شده‬ ‫حذف‬
‫تولرانس‬
‫خطا‬
‫به‬ ‫قادر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬
‫است؟‬ ‫خطاها‬ ‫مدیریت‬
‫قابلیت‬
‫بازیابی‬
‫از‬ ‫بعد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬
‫به‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫مشکلی‬ ‫که‬‫این‬
‫ذخیره‬ ‫اطالعات‬ ،‫آمد‬ ‫وجود‬
‫کند‬‫می‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬ ‫نشده‬
‫با‬ ‫کار‬ ‫ادامه‬ ‫امکان‬ ‫و‬
‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫کاربری‬‫قابلیت‬
‫فهم‬
‫که‬ ‫فهمد‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫آیا‬
‫به‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫چگونه‬
‫کند؟‬ ‫استفاده‬ ‫راحتی‬
‫قابلیت‬
‫یادگیری‬
‫کار‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫آیا‬
‫یاد‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫کردن‬
‫کارآمدی‬‫رفتار‬
‫زمان‬
‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬
‫پاسخ‬ ‫درخواست‬ ‫به‬
‫دهد؟‬‫می‬
‫کاربرد‬
‫منبع‬
‫منابع‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬
‫کاربردی‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫کند؟‬‫می‬ ‫استفاده‬
‫قابلیت‬
‫نگهداری‬
‫قابلیت‬
‫تحلیل‬
‫راحتی‬‫به‬ ‫خطاها‬ ‫آیا‬
‫رفع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬
‫شوند؟‬‫می‬
‫قابلیت‬
‫تغییر‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬
‫تغییر‬ ‫راحتی‬‫به‬
‫یابد؟‬‫می‬
‫قابلیت‬
‫پایداری‬
‫ایجاد‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ،‫تغییر‬
‫ادامه‬ ‫کارش‬ ‫به‬
‫دهد؟‬‫می‬
‫قابلیت‬
‫آزمایش‬
‫قابل‬ ‫راحتی‬‫به‬ ‫آیا‬
‫است؟‬ ‫آزمایش‬
‫قابلیت‬
‫حمل‬
‫قابلیت‬
‫سازگاری‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آیا‬
‫دیگر‬ ‫های‬‫محیط‬ ‫به‬ ‫را‬
‫داد؟‬ ‫انتقال‬
‫قابلیت‬
‫نصب‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬
‫شود؟‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫آساني‬‫به‬
34‫از‬41
‫فاز‬‫کنندگان‬ ‫مشارکت‬‫معمول‬ ‫زمان‬‫فعالیت‬‫مراحل‬‫پیشنهادات‬‫تکمیلی‬
‫صفر‬‫تیم‬ ‫رهبر‬
‫و‬ ‫ارزیابی‬
‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬
‫پروژه‬ ‫کلیدی‬
‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫به‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬
‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫صورت‬
‫و‬ ‫مشارکت‬
‫آماده‬
‫سازی‬
‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬
‫نمودن‬ ‫فراهم‬
‫مقدمات‬
‫یک‬‫و‬ ‫ارزیاب‬ ‫تیم‬
‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬
‫پروژه‬
‫روز‬ ‫یک‬‫ارزیابی‬‫نمایش‬ATAM
‫های‬‫پیشران‬ ‫نمایش‬
‫حرفه‬
‫معماری‬ ‫ساختار‬ ‫در‬
‫شده‬ ‫ایجاد‬
‫معماری‬ ‫نمایش‬‫از‬ ‫که‬ ‫معماری‬
‫بدست‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬
‫آمده‬
‫روشهای‬ ‫تعیین‬
‫معماری‬
‫درخت‬ ‫ایجاد‬
‫سودمندی‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جدول‬
‫معماری‬ISO9126
‫شده‬ ‫مشخص‬
‫های‬‫روش‬ ‫تحلیل‬
‫معمارانه‬
‫دو‬،‫ارزیابی‬ ‫تیم‬
‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬
‫روز‬ ‫دو‬‫ارزیابی‬
(‫ادامه‬)
‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫طوفان‬
‫بندی‬ ‫اولویت‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫دهی‬ ‫ارزش‬ ‫جدول‬35‫از‬41
‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫حساس‬ ‫و‬ ‫مصالحه‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬
•‫کیفی‬ ‫خصوصیات‬ ‫روی‬ ‫مشخصی‬ ‫تاثیرات‬ ‫معماری‬ ‫تصمیمات‬
•‫معماری‬ ‫تصمیم‬ ‫یک‬ ‫پشتیبان‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬
•‫مثبت‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬
•‫منفی‬ ‫بصورت‬ ‫کارایی‬
•‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫بین‬ ‫مصالحه‬ ‫نقطه‬
•‫نه‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫خطر‬ ‫تصمیم‬
•‫است‬ ‫چقدر‬ ‫کارایی‬ ‫هزینه‬
36‫از‬41
‫خروجی‬ATAM
•‫معماری‬ ‫از‬ ‫مختصر‬ ‫نمایش‬
•‫حرفه‬ ‫اهداف‬ ‫بیان‬
•‫سناریوها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫برحسب‬ ‫کیفی‬ ‫نیازهای‬
•‫کیفی‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫تصمیمات‬ ‫نگاشت‬
•‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫حساس‬ ‫و‬ ‫مصالحه‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬
•‫خطرات‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬
•‫خطرات‬ ‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬
37‫از‬41
‫ای‬
‫ج‬
38
‫اندیشه‬ ‫عصر‬ ‫شرکت‬
•‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫اندیشه‬ ‫عصر‬ ‫شرکت‬ ‫متخصصین‬ ‫به‬ ‫پیشنهادی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫این‬
‫رسید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫افراد‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫و‬.
39‫از‬41
‫پیشنهادات‬
•AHP
•‫محصول‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬
40‫از‬41
‫سپاسگزاری‬
‫از‬
‫تان‬‫توجه‬
41‫از‬41
‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫مراجع‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬
• B. Biel, T. Grill, and V. Gruhn, “Exploring the benefits of the
combination of a software architecture analysis and a usability
evaluation of a mobile application,” J. Syst. Softw., vol. 83, no. 11,
pp. 2031–2044, Nov. 2010.
• M. Anvaari and S. Jansen, “Evaluating architectural openness
in mobile software platforms,” in Proceedings of the Fourth European
Conference on Software Architecture: Companion Volume, 2010, pp.
85–92.
• N. Mead and T. Christian, “An Evaluation of Cost-Benefit Using
Security Requirements Prioritization.” Software Engineering Institute
Carnegie Mellon University.
• B. Costa, P. F. Pires, F. C. Delicato, and P. Merson, “Evaluating
REST architectures—Approach, tooling and guidelines,” J. Syst.
Softw., vol. 112, pp. 156–180, Feb. 2016.
• A. Zalewski and S. Kijas, “Beyond ATAM: Early architecture
evaluation method for large-scale distributed systems,” J. Syst.
Softw., vol. 86, no. 3, pp. 683–697, Mar. 2013.42‫از‬41
‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫مراجع‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬
•‫س‬.‫ر‬.‫خیامی‬,“‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬,”‫دکترا‬ ‫تز‬,‫شیراز‬ ‫دانشگاه‬,‫شیراز‬,
1388.
•‫م‬.‫انارکی‬ ‫پورکمالی‬,“‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬‫روش‬,”‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬,‫آز‬ ‫دانشگاه‬‫اد‬
‫تحقیقات‬ ‫علوم‬ ‫واحد‬ ‫تهران‬,‫تهران‬,84/2/24.
•‫و‬.‫منتقمی‬,“‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫معماری‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫روشی‬,”‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬,‫دان‬‫شگاه‬
‫شریف‬ ‫صنعتی‬,‫تهران‬,1387
•‫ن‬.‫پورمعلم‬,“‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫در‬ ‫نسپاری‬ ‫برو‬ ‫مهندسی‬,”‫و‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫وزارت‬ ‫انتشارات‬
‫شهرسازی‬,‫تهران‬,1390
•‫ن‬.‫مدیری‬,‫ف‬.‫دوامی‬, and‫ع‬.‫محمدمالیری‬‫علی‬,‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬‫متریک‬.‫تهران‬:‫نفیس‬ ‫گنج‬,
1389.
•‫ا‬.‫عالیی‬,‫م‬.‫معراجی‬, and‫ز‬.‫نژاد‬ ‫زمانی‬,‫عمل‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬(‫دوم‬ ‫ویراست‬).
‫تهران‬:‫دانشگاه‬ ‫پویندگان‬ ‫طالیی‬,1392.
•‫ن‬.‫مدیری‬and‫ر‬.‫شیروانی‬,“‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬,” in‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫امن‬ ‫معماری‬ ‫مهندسی‬,‫تهران‬:
‫قلم‬ ‫مهرگان‬,1390
•‫ا‬.‫شریف‬,‫ح‬.‫گایینی‬,‫م‬.‫جعفری‬, and‫ا‬.‫زاده‬ ‫عبدالعلی‬,“‫کیفیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬
‫پژوهشي‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬,”‫شماره‬ ‫فصلنامه‬37‫پیاپی‬54, p.‫صفحه‬22,139043‫از‬41
44‫از‬41
45‫از‬41
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ساختارهای‬
46‫از‬41
47‫از‬41
‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫ساختار‬
‫ساختارهای‬
‫ماژول‬Module
‫تجزیه‬
Decomposition
‫استفاده‬Uses
‫ای‬ ‫الیه‬Layered
‫تعمیم‬ ‫یا‬ ‫کالس‬
Class‫اتصال‬ ‫و‬ ‫مولفه‬ ‫ساختارهای‬
Component and connector
‫یا‬ ‫فرآیند‬‫ارتباطی‬ ‫فرآیندهای‬
Process
‫زمانی‬‫هم‬Concurrency
‫مشترک‬ ‫های‬‫داده‬ ‫یا‬ ‫مخزن‬Shared Data
‫تخصیص‬ ‫ساختارهای‬Allocation
‫استقرار‬Deployment
‫سازی‬ ‫پیاده‬Implementation
‫کار‬ ‫انتساب‬Work Assignment
48‫از‬41
‫ماژول‬ ‫ساختارهای‬Module
‫تجزیه‬ ‫ساختار‬decomposition:
‫هستند‬ ‫های‬‫ماژول‬ ،‫واحدها‬
"‫از‬ ‫است‬ ‫ماژول‬ ‫زیر‬ ‫یک‬"
‫تجزیه‬ ‫ساختار‬‫اصالح‬ ‫قابلیت‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬
‫تغییرات‬ ‫احتماال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫تضمین‬ ‫وسیله‬ ‫به‬
‫ایجاد‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ماژول‬ ‫تعداد‬ ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬
‫کند‬‫می‬
‫پروژه‬ ‫از‬ ‫سازماندهی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫پایه‬
‫های‬‫طرح‬ ‫و‬ ‫یکپارچگی‬ ،‫مستندسازی‬ ‫ساختار‬ ‫شامل‬
‫شوند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزمایش‬.
‫ماژول‬ ‫ساختارهای‬Module
‫ساختار‬‫استفاده‬uses:
‫ها‬‫ماژول‬ ‫های‬‫رابط‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رویه‬ ،‫ها‬‫ماژول‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫واحدهای‬
‫هستند‬.
"‫از‬ ‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬"
‫قابل‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫سیستم‬ ‫مهندس‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫این‬‫یت‬
‫یک‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫اضافه‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جدید‬‫تدری‬ ‫توسعه‬‫جی‬‫را‬
‫کند‬‫می‬ ‫پذیر‬‫امکان‬.
‫ماژول‬ ‫ساختارهای‬Module
‫ساختار‬‫ای‬‫الیه‬layered:
‫نشان‬ ‫را‬ ‫یکسان‬ ‫های‬‫مندی‬‫وظیفه‬ ‫از‬ ‫منسجم‬ ‫مجموعه‬ ‫الیه‬ ‫یک‬‫دهد‬‫می‬.
‫استفاده‬ ‫رابطه‬ ‫اگر‬ ‫واقع‬ ‫در‬Uses‫را‬‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بتوان‬
‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫بندی‬‫الیه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.
‫ها‬‫الیه‬‫انتزاعی‬ ‫بصورت‬(‫مجازی‬ ‫ماشین‬)‫این‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫طراحی‬
‫پنهان‬ ‫باالتر‬ ‫الیه‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫پایین‬ ‫الیه‬ ‫مشخصات‬ ‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫امر‬‫باشد‬
‫ماژول‬ ‫ساختارهای‬Module
‫ساختار‬‫کالس‬‫تعمیم‬ ‫یا‬class or
generalization:
‫هستند‬ ‫ها‬‫کالس‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫واحدهای‬
‫رابطه‬ ‫توسط‬"‫از‬ ‫کند‬‫می‬ ‫بری‬‫ارث‬"‫یا‬"‫از‬ ‫است‬ ‫ای‬‫نمونه‬ ‫یک‬"‫ب‬‫ا‬
‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫یکدیگر‬‫کنند‬‫می‬.
‫مشخ‬ ‫و‬ ‫مشترک‬ ‫رفتارهای‬ ‫درباره‬ ‫استدالل‬ ‫از‬ ‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫ص‬
‫کند‬‫می‬ ‫حمایت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫کالس‬ ‫بین‬ ‫ها‬‫تفاوت‬ ‫کردن‬.
‫درباره‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫کالس‬ ‫ساختار‬ ‫همچنین‬‫و‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬
‫تدریجی‬ ‫افزایش‬‫شود‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬.
‫اتصال‬ ‫و‬ ‫مولفه‬ ‫ساختارهای‬Component and
connector
‫ساختار‬‫فرآیند‬‫ارتباطی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫یا‬Process:
‫هستند‬ ‫ها‬‫نخ‬ ‫یا‬ ‫فرآیندها‬ ،‫واحدها‬
‫دیگر‬ ‫واحدهای‬ ‫به‬ ‫انحصاری‬ ‫عملیات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫زمانی‬‫هم‬ ،‫ارتباط‬ ‫وسیله‬ ‫به‬
‫شوند‬‫می‬ ‫متصل‬
‫باشد‬‫می‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬‫جنبه‬ ‫با‬ ‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫این‬.
‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬"‫الحاق‬"‫است‬
‫در‬ ‫فرآیند‬ ‫ساختار‬‫بررسی‬ ‫زمینه‬(‫اجرا‬)‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬‫یک‬
‫گیرد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سیستم‬.
‫اتصال‬ ‫و‬ ‫مولفه‬ ‫ساختارهای‬Component and
connector
‫ساختار‬‫زمانی‬‫هم‬Concurrency:
‫منطق‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫ها‬‫اتصال‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫ها‬‫مولفه‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫واحدهای‬‫ی‬
‫هستند‬.
‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫موازی‬ ‫های‬‫فرصت‬ ‫تشخیص‬ ‫به‬ ‫زمانی‬‫هم‬ ‫ساختار‬
‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫گذاری‬.
‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫زمانی‬‫هم‬ ‫ساختار‬‫زمانی‬‫هم‬ ‫اجرای‬ ‫های‬‫نیازمندی‬‫شناسای‬‫ی‬
‫شوند‬.
‫اتصال‬ ‫و‬ ‫مولفه‬ ‫ساختارهای‬Component and
connector
‫مخزن‬ ‫ساختار‬‫مشترک‬ ‫های‬‫داده‬ ‫یا‬Shared Data:
‫اتصال‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مولفه‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫ساختار‬ ‫این‬‫است‬ ‫هایی‬‫برای‬ ‫که‬‫ذخیره‬ ،‫ایجاد‬
‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مانا‬ ‫های‬‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬‫گیرند‬‫می‬
‫شوند‬‫می‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫ساختار‬ ‫این‬
‫ساختار‬ ‫این‬‫به‬‫ها‬‫داده‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫تضمین‬‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬.
‫ساختار‬‫گیرنده‬ ‫سرویس‬-‫دهنده‬ ‫سرویس‬Client-Server
:
‫های‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬‫گیرنده‬ ‫سرویس‬-‫دهنده‬ ‫سرویس‬‫است‬ ‫مناسب‬.
‫گیرنده‬ ‫سرویس‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫واحدها‬‫هستند‬ ‫ها‬‫دهنده‬‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫ها‬‫اتصال‬‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫واحدها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قراردادهایی‬
‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬.
‫فیز‬ ‫پذیری‬‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫دغدغه‬ ‫جداسازی‬ ‫در‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫کاربرد‬‫و‬ ‫یکی‬
‫است‬ ‫سیستم‬ ‫کاری‬ ‫بار‬ ‫تنظیم‬.
‫اتصال‬ ‫و‬ ‫مولفه‬ ‫ساختارهای‬Component and
connector
‫تخصیص‬ ‫ساختارهای‬Allocation
‫ساختار‬‫استقرار‬Deployment:
‫مسیرهای‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ،‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫موجودیت‬ ‫استقرار‬ ‫ساختار‬ ‫عناصر‬
‫و‬ ‫ارتباطی‬ ‫عناصر‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫چگونه‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ارتباطی‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫انتساب‬ ‫ها‬‫پردازنده‬.
‫رابطه‬"‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬"
‫رابطه‬ ‫و‬"‫به‬ ‫شده‬ ‫منتقل‬"
‫یک‬ ،‫کارآیی‬ ‫پیرامون‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫سیستم‬ ‫مهندس‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫پارچگی‬
‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫استدالل‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬‫دسترس‬ ‫قابلیت‬ ،‫ها‬‫داده‬.
‫مورد‬ ‫در‬ ‫جالب‬ ‫ساختارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫استقرار‬ ‫ساختار‬‫ش‬ ‫توزیع‬ ‫های‬‫سیستم‬‫و‬ ‫ده‬
‫موازی‬‫است‬.
‫تخصیص‬ ‫ساختارهای‬Allocation
‫ساختار‬‫سازی‬ ‫پیاده‬Implementation:
‫ساختارهای‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫عناصر‬ ‫چگونه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫ساختار‬ ‫این‬
‫منظور‬ ‫به‬ ،‫توسعه‬ ‫فرآیند‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫فایل‬‫یکپارچگی‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬‫ی‬‫ا‬
‫اند‬‫شده‬ ‫نگاشت‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬ ‫کنترل‬ ‫محیط‬
‫فرآینده‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ساختار‬ ‫این‬‫حیاتی‬ ،‫ا‬
‫است‬.
‫تخصیص‬ ‫ساختارهای‬Allocation
‫ساختار‬‫کار‬ ‫انتساب‬Work Assignment:
‫تخصیص‬ ‫برای‬ ‫ساختار‬ ‫این‬‫یکپ‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫های‬‫فعالیت‬‫ارچگی‬
‫است‬ ‫مناسب‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫تیم‬ ‫به‬.
‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫افراد‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫انتساب‬ ‫ساختار‬
‫ب‬ ‫باید‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تجارب‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫مشخص‬‫اشد‬
‫دهد‬ ‫تحویل‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬.
‫برای‬ ‫چنین‬‫هم‬‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫پروژه‬‫های‬‫تیم‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫که‬
‫دارد‬ ‫مناسبی‬ ‫کاربرد‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫واگذار‬ ‫مختلف‬.
‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫ساختارهای‬
-‫ک‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫دیدهای‬ ‫ساختارهای‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬‫نند‬
-‫ب‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫عناصر‬ ‫زیرا‬ ‫نیستند‬ ‫مستقل‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫ساختارهای‬‫ه‬
‫است‬ ‫وابسته‬ ‫دیگری‬ ‫عناصر‬.
-‫است‬ ‫ساختارهای‬ ‫کلیه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫در‬‫شود‬ ‫فاده‬
-‫باش‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫ساختارهای‬ ‫بردارند‬ ‫در‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫های‬ ‫ساختار‬‫ند‬.
-‫رابطه‬ ‫معماری‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ساختارهای‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬
‫آ‬ ‫گستردگی‬ ‫و‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫سیستم‬ ‫ماهیت‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬‫دارد‬ ‫ن‬.
60‫از‬41
‫معماری‬4+1
61‫از‬41
‫معماری‬4+1
‫سال‬ ‫در‬95‫کروچن‬ ‫آقای‬Kruchten‫با‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هیچ‬ ‫کرد‬ ‫بیان‬
‫نیازمندی‬ ‫کردن‬ ‫برطرف‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫تناقضی‬ ‫یکدیگر‬
‫ان‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫کاربردی‬ ‫موارد‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫تخاب‬
‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫ساختارها‬.
‫منطقی‬ ‫دیدگاه‬Logical
‫فرآیند‬ ‫دیدگاه‬Process
‫توسعه‬ ‫دیدگاه‬Development
‫فیزیکی‬ ‫دیدگاه‬Physical
+
‫سناریو‬ ‫دیدگاه‬Scenarios
‫معماری‬4+1
‫منطقی‬ ‫دیدگاه‬Logical
‫حدا‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫جهت‬ ‫گرایی‬‫شئ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اشیا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کالس‬ ‫شامل‬‫کثر‬
‫شود‬‫می‬ ‫تجریداستفاده‬
‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫ماژول‬ ‫ساختار‬‫است‬.
‫فرآیند‬ ‫دیدگاه‬Process
‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ها‬‫مندی‬‫وظیفه‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫زمانی‬‫هم‬ ‫نحوه‬
‫ساختار‬‫ها‬‫اتصال‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مولفه‬
‫معماری‬4+1
‫توسعه‬ ‫دیدگاه‬Development
‫نمایش‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ‫واحدهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫زیرسیستم‬ ،‫ها‬‫کتابخانه‬ ،‫ها‬‫ماژول‬ ‫سازماندهی‬
‫دهد‬‫می‬
‫واقع‬ ‫در‬‫ساختار‬‫تخصیص‬‫دهد‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬.
‫فیزیکی‬ ‫دیدگاه‬Physical
‫کند‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬‫گره‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پردازنده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجزا‬ ‫نگاشت‬ ‫نحوه‬
‫مشابه‬ ‫ساختار‬ ‫این‬‫تخصیص‬ ‫ساختار‬‫بیشتر‬ ‫اما‬ ‫است‬‫جنبه‬‫استقرار‬‫م‬‫آن‬ ‫دنظر‬
‫است‬.
‫سناریو‬ ‫دیدگاه‬Scenarios
‫است‬ ‫کاربردی‬ ‫موارد‬ ‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫دید‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬.
 ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
 ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
 ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
‫سناریو‬ ‫دیدگاه‬ ‫یا‬ ‫کاربردی‬ ‫موارد‬ ‫دیدگاه‬
•‫ذینفعان‬ ‫کل‬
•‫نمای‬،‫کند‬‫می‬ ‫ترسیم‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫کلی‬‫توسط‬usecase‫دیاگرام‬
•use case‫ها‬‫که‬‫پروس‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫توالی‬ ‫توصیفگر‬‫ه‬‫ها‬
•‫نقد‬ ،‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫عملیات‬
•‫سند‬‫موارد‬‫کاربرد‬
‫منطقی‬ ‫دیدگاه‬
•‫سیستم‬ ‫طراحان‬
•‫نمودار‬‫های‬‫کالس‬
•Class diagram
•‫نمودار‬Sequence
•‫نهایی‬ ‫کابران‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫قابلیت‬
•‫در‬‫است‬ ‫ماژول‬ ‫ساختار‬ ‫همان‬ ‫واقع‬.
•‫که‬ ‫هایی‬‫ماژول‬‫سیستم‬ ‫عملکردی‬ ‫تجزیه‬
•‫همراه‬‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫توابع‬ ،‫ها‬‫رویه‬ ،‫اشیاء‬ ‫با‬‫ها‬‫آن‬
‫فرآیند‬ ‫دیدگاه‬
•‫توزیع‬
•‫کارایی‬
•‫پذیری‬ ‫مقیاس‬
•‫نمودار‬‫های‬Activity
•‫زمانی‬‫هم‬‫توزیع‬ ‫و‬‫ها‬‫مندی‬‫وظیفه‬.
•‫وجهه‬‫پویای‬
•‫ها‬‫پردازش‬ ‫همزمانی‬ ‫و‬ ‫همروندی‬ ‫غیرعملکردی‬ ‫نیازمندی‬
•‫دید‬‫و‬ ‫مولفه‬‫اتصال‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫دیدگاه‬
•‫برنامه‬‫نویسان‬
•‫نمود‬‫ا‬‫ر‬Component‫یا‬Package
•‫معماری‬ ‫توصیف‬
•‫داخلی‬ ‫طراحی‬
•‫های‬‫کامپوننت‬‫افزاری‬‫نرم‬
•‫الیه‬‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫زیرسیستم‬ ،‫ها‬‫زیرالیه‬ ،‫ها‬‫ها‬‫آن‬
•‫مدل‬‫پیاده‬‫سازی‬
‫توسعه‬ ‫دیدگاه‬ ‫یا‬ ‫فیزیکی‬ ‫دیدگاه‬
•‫سیستم‬ ‫مهندس‬
•‫دید‬‫برنامه‬ ‫یک‬‫نویس‬،‫مدیریت‬‫افزار‬‫نرم‬
•‫نمودار‬‫های‬Deployment
•‫توپولوژی‬‫فیزیکی‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫کمپوننت‬
•‫ارتباطات‬‫ها‬ ‫کمپوننت‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫فیزیکی‬.
•‫اما‬ ،‫تخصیص‬ ‫ساختار‬‫استقرار‬ ‫جنبه‬ ‫بیشتر‬
•‫توپولوژی‬‫استقرار‬
•‫نحوه‬‫فیزیکی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نگاشت‬
‫و‬‫پردازد‬‫می‬ ‫افزار‬‫سخت‬
•‫استقرار‬ ‫سند‬
73‫از‬41
74‫از‬41
‫و‬ ‫سبکهای‬
‫الگوها‬
75‫از‬41
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫الگوی‬
•‫الگو‬
•‫عنصر‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬
•‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫که‬ ‫عناصر‬ ‫توپولوژیکی‬ ‫الیه‬ ‫یک‬
‫سازد‬ ‫می‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫مشترک‬ ‫مناسبات‬.
•‫معنایی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬
•‫انفعالی‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫چونه‬ ‫عناصر‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫که‬
‫شوند‬ ‫هماهنگ‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫توپولوژی‬
•‫است‬ ‫شونده‬ ‫تکرار‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫الگو‬
•‫که‬ ‫گوییم‬‫می‬ ‫الگو‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫زمانی‬
‫سیستم‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫انتزاعی‬ ‫ای‬‫گونه‬
‫شود‬ ‫یافت‬ ‫مختلف‬
•‫است‬ ‫موفق‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫الگو‬
76‫از‬41
‫معماری‬ ‫های‬‫سبک‬
•‫الگو‬ ‫زبان‬:‫و‬ ‫الگوها‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫به‬
‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫قوانینی‬
‫اولیه‬ ‫الگوهای‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫الگوهای‬
‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬
•‫شباهت‬ ‫الگوها‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬‫سبک‬
‫الگوها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دارن‬
•‫که‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫مواقع‬ ‫بیشتر‬
‫توافق‬ ‫شود‬ ‫نامیده‬ ‫الگو‬ ‫یا‬ ‫سبک‬ ‫باید‬‫می‬
‫ندارد‬
•‫برای‬ ‫را‬ ‫حل‬‫راه‬ ‫یک‬ ‫تر‬‫دقیق‬ ‫و‬ ‫جزئی‬ ‫الگو‬
‫میکند‬ ‫پیشنهاد‬ ‫طراحی‬ ‫مسئله‬
•‫بلکه‬ ،‫نیستند‬ ‫حل‬‫راه‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سبک‬
‫کنند‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬‫حل‬‫راه‬ ‫برای‬ ‫چارچوبی‬
•‫واژگانی‬ ‫مجموعه‬ ،‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫سبک‬
77‫از‬41
‫معماری‬ ‫مشهور‬ ‫سبکهای‬
‫افزار‬‫نرم‬
‫افز‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫های‬‫سبک‬ ‫از‬ ‫گارالن‬ ‫و‬ ‫شاو‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫ار‬
94
‫کمنتس‬ ‫معماری‬ ‫سبک‬2003• Module View Type
 Decomposition
 Uses
 Generalization
 Layered
• Component and Connector (C&C) View Type
 Pipe-and-Filter
 Shared-Data
 Publish-Subscribe (Blackboard)
 Client-Server
 Peer-to-Peer
 Communicating-Processes
• Allocation View Type
 Deployment
 Implementation
 Work Assignment
‫داده‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫سبک‬
‫داده‬ ‫جریان‬ ‫سبک‬
Batch/Sequential
Pipe&Filter
‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫سبک‬
‫روال‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫برنامه‬ ‫سبک‬
‫شیءگرا‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫سبک‬
‫ای‬‫الیه‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫سبک‬
87‫از‬41
‫مرجع‬ ‫معماری‬
88‫از‬41
‫مطرح‬ ‫معماری‬ ‫چند‬ ‫معرفی‬
•‫معماری‬Main Frame
•‫معماری‬File Server
•‫معماری‬Client/Server
•‫معماری‬Two-Tier
•‫معماری‬Three-Tier
•‫گرا‬ ‫سرویس‬ ‫معماری‬Service Oriented Architecture (SOA)
•‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬Enterprise Resource Planning ERP
•‫شیءگرا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬
‫معماری‬Client Server : Three Tier
•‫ویژگی‬
-‫سال‬ ‫در‬ ‫فوق‬ ‫مدل‬1990‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬.
-‫یک‬ ‫از‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬Tier‫گیرنده‬ ‫سرویس‬ ‫بین‬ ‫دیگر‬ ‫میانی‬(
‫کاربر‬ ‫رابط‬)‫ش‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫و‬‫ود‬.
-‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫شامل‬ ‫میانی‬ ‫الیه‬
‫فورم‬ ‫پالت‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫صرفنظر‬ ، ‫سیستم‬ ‫منابع‬‫است‬.
-‫خواهد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پردازش‬ ‫مدیریت‬ ‫مسئولیت‬ ‫میانی‬ ‫الیه‬
‫گرفت‬.
‫معماری‬Client Server : Three Tier
-‫الیه‬‫منابع‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫نتایج‬ ‫ترکیب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مسئولیت‬ ‫میانی‬‫د‬‫اده‬‫ی‬‫نظیر‬
‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬.
-‫بخش‬‫های‬ ‫بانک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پردازش‬ ‫مدیریت‬ ، ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫های‬
‫می‬ ‫فوق‬ ‫مدل‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫اطالعاتی‬‫باشند‬.
-‫الیه‬‫م‬ ‫عملکردهای‬ ‫با‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫میانی‬‫تمایز‬
‫گردد‬ ‫تقسیم‬(Multi-Tier)
-‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫فوق‬ ‫مدل‬‫اینت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫رنت‬
‫است‬.
‫معماری‬Client Server : Three Tier
•‫مزایا‬:
-‫م‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ، ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ، ‫کارآئی‬ ‫افزایش‬‫و‬ ‫جدد‬
‫پشتیبانی‬ ‫توان‬
-‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫کارآئی‬ ‫ارتقاء‬
-‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫موجود‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫پیچیدگی‬ ‫نمودن‬ ‫مخفی‬
‫کاربران‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫های‬ ‫پردازش‬
-‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بمنظور‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫امکانات‬ ‫ارائه‬
‫مشابه‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬
-‫ارائه‬‫تبعیت‬ ‫بمنظور‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫امکانات‬‫از‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫یکسان‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫معماری‬Client Server : Three Tier
 ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری
95‫از‬41
‫ارزیابی‬ ‫روش‬ ‫بهبود‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬
‫پیشنهادی‬ ‫روش‬ ‫و‬
‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬
‫افزار‬ATAM
‫کیفیتی‬ ‫مدل‬ ‫و‬ISO 9126
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM
•‫مبتني‬‫سناریو‬ ‫بر‬
•‫تحلیل‬‫مصالحه‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫معماري‬
•ً‫ال‬‫كام‬‫یافت‬ ‫توسعه‬ ‫قبلي‬ ‫روشهاي‬ ‫از‬ ‫جدا‬
•‫هدف‬،‫تحلیل‬‫معماري‬ ‫براساس‬ ‫خاص‬ ‫كیفیتي‬ ‫صفات‬
•‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کیفی‬ ‫های‬‫جنبه‬
•‫به‬‫سال‬ ‫در‬ ‫ازریابي‬ ‫مارپیچي‬ ‫مدل‬ ‫یك‬ ‫عنوان‬1998
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM
•‫قابلیت‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫قابلیت‬ ،‫حمل‬ ‫قابلیت‬ ،‫پذیري‬ ‫اصالح‬‫تجمع‬ ‫یت‬
•‫فرآیند‬‫ارزیابي‬ ‫پذیر‬ ‫تكرار‬
•‫کی‬ ‫صفات‬ ‫چندین‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫توانایی‬‫فیتی‬
‫رقابتی‬
•‫کیفیتی‬ ‫صفات‬ ‫ارزیابی‬
•‫کیفیتی‬ ‫صفات‬ ‫وابستگی‬
‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫مشارکت‬ATAM
•ATAM‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیازمند‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬:
•‫ارزیابی‬ ‫تیم‬
•‫پروژه‬ ‫گیرندگان‬‫تصمیم‬
•‫معماری‬ ‫ذینفعان‬
‫ارزیابی‬ ‫تیم‬
•‫نفر‬ ‫پنج‬ ‫یا‬ ‫سه‬
•‫هر‬‫عضو‬‫تیم‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫دارای‬
•،‫سیستم‬ ‫معماران‬‫شوند‬ ‫انتخاب‬.
•‫تیم‬‫ی‬‫توسعه‬
•‫مشاور‬‫خارج‬ ‫از‬‫سازمان‬
‫پروژه‬ ‫گیرندگان‬‫تصمیم‬
•‫توسعه‬‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬
•‫اجازه‬‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬‫معماری‬
•‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
•‫نمایندگانی‬‫از‬‫مشتری‬
•‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫خاصی‬ ‫نقش‬ ‫معمار‬
‫معماری‬ ‫ذینفعان‬
•‫تبلیغ‬‫کار‬
•‫ترویج‬ ‫در‬ ‫توانایی‬‫د‬ ‫قابلیت‬ ،‫امنیت‬ ،‫تغییرپذیری‬ ‫قابلیت‬‫سترسی‬‫باال‬
•‫دهندگان‬‫توسعه‬،‫نگهدارندها‬ ،‫سازها‬‫یکپارچه‬ ،‫کنندگان‬ ‫آزمایش‬ ،
‫سازندگان‬ ،‫کاربران‬ ،‫کارایی‬ ‫مهندسی‬‫سیستم‬
•‫نقش‬‫ذینفعان،اهداف‬‫خاص‬ ‫کیفی‬ ‫خصوصیات‬‫در‬‫برای‬ ‫معماری‬
‫موفقیت‬‫کنند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫سیستم‬.
‫فاز‬‫مشارکت‬
‫کنندگان‬
‫معمول‬ ‫زمان‬‫فعالیت‬‫مراحل‬‫پیشنهادات‬‫تکمیلی‬
‫صفر‬‫تیم‬ ‫رهبر‬
‫و‬ ‫ارزیابی‬
‫تصمیم‬
‫گیرندگان‬
‫پروژه‬ ‫کلیدی‬
‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫به‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬
‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫صورت‬
‫و‬ ‫مشارکت‬
‫آماده‬
‫سازی‬
‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬
‫نمودن‬ ‫فراهم‬
‫مقدمات‬
‫یک‬‫و‬ ‫ارزیاب‬ ‫تیم‬
‫تصمیم‬
‫گیرندگان‬
‫پروژه‬
‫روز‬ ‫یک‬‫ارزیابی‬‫نمایش‬ATAM
‫های‬‫پیشران‬ ‫نمایش‬
‫حرفه‬
‫معماری‬ ‫ساختار‬ ‫در‬
‫شده‬ ‫ایجاد‬
‫معماری‬ ‫نمایش‬‫از‬ ‫که‬ ‫معماری‬
‫بدست‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬
‫آمده‬
‫روشهای‬ ‫تعیین‬
‫معماری‬
‫درخت‬ ‫ایجاد‬
‫سودمندی‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جدول‬
‫معماری‬ ‫در‬
ISO9126‫شده‬ ‫مشخص‬
‫های‬‫روش‬ ‫تحلیل‬
‫معمارانه‬
‫دو‬،‫ارزیابی‬ ‫تیم‬‫روز‬ ‫دو‬‫ارزیابی‬‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫طوفان‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM
•‫فاز‬ ‫چهار‬
•‫پروژه‬ ‫گیرندگان‬‫تصمیم‬ ‫با‬ ‫ارزیاب‬ ‫تیم‬ ‫هماهنگی‬ ‫اول‬ ‫فاز‬
•‫مرحله‬ ‫شش‬ ‫در‬ ‫معماری‬ ‫بررسی‬ ‫دوم‬ ‫فاز‬
•‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫ادامه‬ ‫سوم‬ ‫فاز‬
•‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫چهارم‬ ‫فاز‬
‫اول‬ ‫مرحله‬:‫نمایش‬ATAM
•‫ارائه‬ ‫ارزیابی‬ ‫رهبر‬ATAM
•‫مراحل‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫تشریح‬
•‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
•‫خروجی‬ ‫ارائه‬
‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫های‬‫پیشران‬ ‫نمایش‬(‫محرک‬)‫حرفه‬
•‫عملکردهای‬‫سیستم‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬
•‫های‬‫محدودیت‬‫س‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تکنیکی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ،‫اجتماعی‬ ،‫سیاسی‬‫یستم‬
•‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬‫زمینه‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫اهداف‬
•‫اصلی‬ ‫ذینفعان‬
•‫های‬‫پیشران‬‫معماری‬
‫سوم‬ ‫مرحله‬:‫معماری‬ ‫نمایش‬
•‫ي‬‫ارائه‬‫معماري‬
•‫در‬‫وارد‬ ‫لزوم‬ ‫حد‬‫جزئیات‬
•‫محدودیت‬‫ي‬ّ‫ن‬‫ف‬ ‫هاي‬‫احتمالی‬
•‫افزار‬‫نرم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اهداف‬
‫چهارم‬ ‫مرحله‬:‫های‬‫روش‬ ‫تعیین‬‫معماری‬
•‫تحلیل‬‫معماری‬ ‫های‬‫روش‬ ‫درک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫معماری‬
•،‫معماری‬ ‫الگوهای‬‫هستند‬ ‫کارآمد‬ ‫بسیار‬.
•‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫حمل‬ ‫قابلیت‬ ‫بندی‬‫الیه‬ ‫الگوی‬‫کارایی‬
‫آورد‬‫می‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬
•‫الگوی‬‫مخزن‬‫قابلیت‬ ،‫داده‬‫و‬ ‫کنندگان‬‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫گستردگی‬
‫آورد‬‫می‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تولیدکنندگاه‬.
•‫معماری‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬
•‫استانداردهایی‬ ‫و‬ ‫الگوها‬ ‫برداری‬ ‫فهرست‬
‫پنجم‬ ‫مرحله‬:‫خصوصیات‬ ‫سودمندی‬ ‫درخت‬ ‫ایجاد‬‫کیفی‬
•‫سودمندی‬ ‫درخت‬ ‫ایجاد‬
•‫پیشنهادی‬ ‫جداول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ISO9126
•‫یانگ‬ ‫دهی‬‫ارزش‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫صفات‬iso9126
‫اصلی‬ ‫ویژگی‬‫زیر‬
‫ویژگی‬
‫سواالت‬‫یانگ‬ ‫جدول‬ ‫امتیاز‬
‫بین‬ ‫امتیاز‬1‫تا‬7
‫نمره‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سختی‬
‫ساده‬،‫متوسط‬‫و‬
‫سخت‬
‫عملیات‬
‫ی‬
‫مناسب‬
‫بودن‬
‫می‬ ‫آیا‬‫های‬‫وظیفه‬ ‫توان‬
‫کرد؟‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬
‫صحیح‬
‫بودن‬
‫هستند؟‬ ‫صحیح‬ ‫نتایج‬ ‫آیا‬
‫قابلیت‬
‫تعامل‬
‫با‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬
‫تعامل‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫دیگر‬
‫باشد؟‬ ‫داشته‬
‫امنیت‬‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬
‫کند؟‬‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫غیرمجاز‬
‫قابلیت‬
‫اطمینا‬
‫ن‬
‫تکمیل‬
‫شدن‬
‫خطاها‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫آیا‬
‫اند؟‬‫شده‬ ‫حذف‬
‫تولرانس‬
‫خطا‬
‫به‬ ‫قادر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬
‫است؟‬ ‫خطاها‬ ‫مدیریت‬
‫قابلیت‬
‫بازیابی‬
‫از‬ ‫بعد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬
‫به‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫مشکلی‬ ‫که‬‫این‬
‫ذخیره‬ ‫اطالعات‬ ،‫آمد‬ ‫وجود‬
‫کند‬‫می‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬ ‫نشده‬
‫با‬ ‫کار‬ ‫ادامه‬ ‫امکان‬ ‫و‬
‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫افزار‬‫نرم‬
‫کاربری‬‫قابلیت‬
‫فهم‬
‫که‬ ‫فهمد‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫آیا‬
‫به‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫چگونه‬
‫کند؟‬ ‫استفاده‬ ‫راحتی‬
‫قابلیت‬‫کار‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫آیا‬
‫کارآمدی‬‫رفتار‬
‫زمان‬
‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬
‫پاسخ‬ ‫درخواست‬ ‫به‬
‫دهد؟‬‫می‬
‫کاربرد‬
‫منبع‬
‫منابع‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬
‫کاربردی‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫کند؟‬‫می‬ ‫استفاده‬
‫قابلیت‬
‫نگهداری‬
‫قابلیت‬
‫تحلیل‬
‫راحتی‬‫به‬ ‫خطاها‬ ‫آیا‬
‫رفع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬
‫شوند؟‬‫می‬
‫قابلیت‬
‫تغییر‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬
‫تغییر‬ ‫راحتی‬‫به‬
‫یابد؟‬‫می‬
‫قابلیت‬
‫پایداری‬
‫ایجاد‬ ‫صورت‬ ‫در‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ،‫تغییر‬
‫ادامه‬ ‫کارش‬ ‫به‬
‫دهد؟‬‫می‬
‫قابلیت‬
‫آزمایش‬
‫قابل‬ ‫راحتی‬‫به‬ ‫آیا‬
‫است؟‬ ‫آزمایش‬
‫قابلیت‬
‫حمل‬
‫قابلیت‬
‫سازگاری‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آیا‬
‫دیگر‬ ‫های‬‫محیط‬ ‫به‬ ‫را‬
‫داد؟‬ ‫انتقال‬
‫قابلیت‬
‫نصب‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬
‫شود؟‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫آساني‬‫به‬
‫بودن‬ ‫عملیاتی‬Functionality
‫عملیاتی‬‫بودن‬ ‫مناسب‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬‫مفهومی‬ ‫جستجوی‬ ‫دامنه‬ ‫میزان‬
‫کاربر‬ ‫پژوهشی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ضبط‬
‫دیجیتالی‬ ‫چاپ‬ ‫یا‬ ‫کاغذی‬ ‫چاپ‬ ‫همچون‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫گزارش‬ ‫ارائه‬
‫اصل‬ ‫های‬‫داده‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫متنوع‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫خروجی‬‫ی‬
‫اصلی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬(‫مثل‬:،‫تصاویر‬ ،‫ها‬‫پاورقی‬
‫ها‬‫فهرست‬ ،‫تصاویر‬ ،‫ها‬‫پاورقی‬)
‫فنی‬ ‫امکانات‬‫امکانات‬ ‫دارای‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬
‫جواب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫نمایش‬ ،‫ها‬‫جواب‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫امکانات‬ ‫دارای‬ ‫سریع‬،
‫ساماندهي‬ ،‫محتواها‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ،‫جواب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫نمایش‬
‫ساماندهي‬ ،‫محتواها‬Stop Words‫با‬ ‫کلمات‬ ‫جستجوي‬ ‫امکان‬ ،
‫کل‬ ‫ریشه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬ ‫امکان‬ ،‫ِعراب‬‫ا‬ ‫با‬ ‫کلمات‬ ‫جستجوي‬‫یا‬ ‫و‬ ‫مات‬
‫خاص‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫ریشه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫ریشه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫متفرقه‬‫کاربران‬ ‫نزد‬ ‫مقبولیت‬ ‫درصد‬
‫همکاری‬ ‫قابلیت‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬‫دفتری‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫مرتبط‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫یک‬ ‫ارتباط‬
‫فنی‬ ‫امکانات‬‫محققان‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعات‬ ‫گذاري‬‫اشتراک‬ ‫به‬
‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬Reliability
‫قابلیت‬
‫ت‬
‫اطمینان‬
‫تکمیل‬
‫شدن‬-
‫قابلیت‬
‫بلوغ‬ ‫ت‬
‫فني‬ ‫امكانات‬‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫اشكاالت‬ ‫رفع‬
‫معماری‬
‫افزار‬‫نرم‬
‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫نواقص‬ ‫و‬ ‫ها‬‫باگ‬ ‫رفع‬ ‫امکان‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬patch‫و‬ ‫ها‬dll‫الحاقي‬ ‫هاي‬
‫تولرانس‬
‫خطا‬ ‫نس‬-
‫خطا‬-
‫رواداري‬
‫خطا‬ ‫ري‬
‫فنی‬ ‫امکانات‬‫عملكر‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫توانایي‬‫د‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫صحیح‬ ‫عملكرد‬ ‫تضمین‬
‫کیف‬ ‫بررسی‬‫یت‬‫برنامه‬ ‫های‬‫باگ‬ ‫حداقلی‬
‫قابلیت‬
‫بازیاب‬ ‫ت‬‫ی‬
‫معماری‬
‫افزار‬‫نرم‬
‫بروز‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫امن‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬
‫اشکال‬ ‫بروز‬ ‫هنگام‬
Usabilit
y
‫کاربر‬
‫ی‬
‫قابلیت‬
‫فهم‬
‫رابط‬
‫کاربران‬
‫کاربر‬ ‫کارکرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مناسب‬ ‫رفتار‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫پیام‬ ‫ارائه‬
‫برنامه‬ ‫منوهای‬ ‫درست‬ ‫بندی‬‫گروه‬
‫جستجو‬ ‫همچون‬ ‫خاص‬ ‫پردازش‬ ‫انجام‬ ‫هنگام‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫رسانی‬‫اطالع‬
‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫جاری‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫رسانی‬‫اطالع‬
‫آموزش‬،‫منوها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫امكانات‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫مناسب‬ ‫رساني‬‫اطالع‬hint‫و‬ ‫ها‬...
‫معماری‬
‫افزار‬‫نرم‬
‫افزارها‬‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫عرف‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫تبعیت‬ ‫میزان‬(‫و‬ ‫میانبر‬ ‫كلیدهاي‬ ،‫برنامه‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫كاربر‬ ‫راهبري‬)...
‫قابلیت‬
‫یادگیری‬
‫آموزش‬‫موضوعی‬ ‫راهنمای‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬
‫ها‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫راهنما‬ ‫کتابچه‬ ‫وجود‬
‫وجود‬ ‫و‬ ‫ها‬‫فهرست‬ ‫و‬ ‫ها‬‫صورتک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آن‬ ‫راهنمایی‬ ‫درصد‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫داخل‬ ‫یا‬ ‫برخط‬ ‫راهنمای‬ ‫وجود‬
‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫راهنما‬ ‫به‬ ‫پیوند‬ ‫وجود‬ ،‫کاربر‬ ‫راهنمای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫امکان‬ ،‫آزمایشی‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫دمو‬
‫قابلیت‬
‫عملیاتی‬-
‫قابلیت‬
‫استفاده‬
‫امکانات‬
‫فنی‬
‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫پشتیبانی‬
‫كاربران‬ ‫تحقیق‬ ‫كردن‬ ‫آسان‬ ‫جهت‬ ‫متعدد‬ ‫ژوهشي‬‫پ‬ ‫هاي‬‫محیط‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬
‫معماری‬
‫افزار‬‫نرم‬
‫کاربر‬ ‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫اصلی‬ ‫امکانات‬
‫رابط‬
‫کاربران‬
‫ناتوان‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫تسهیالت‬ ‫میزان‬
‫مهم‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫محتوای‬ ‫بین‬ ‫تمایز‬ ‫ایجاد‬
‫ناوبری‬:،‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫قابلیت‬ ،‫ناوبری‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫لزوم‬ ‫عدم‬‫پیوند‬ ‫وجود‬
،‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫براي‬ ‫پیوندي‬ ‫وجود‬ ،‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬
‫برنامه‬ ‫عمق‬ ‫حداکثر‬3‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫مکان‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬ ،‫باشد‬‫می‬
‫ماوس‬ ‫بدون‬ ‫ناوبری‬ ‫امکان‬
‫صفحات‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫یکسان‬ ‫ناوبری‬ ‫ابزار‬ ‫وجود‬
‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬
‫مخاطب‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫تا‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کلیک‬ ‫تعداد‬
‫عملکرد‬ ‫چگونگي‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬TAB
‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬
‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شده‬‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫زبان‬ ‫تعداد‬
‫معماری‬
‫افزار‬‫نرم‬
‫بعدی‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫بارگذاری‬ ‫جهت‬ ‫برنامه‬ ‫وضعیت‬ ‫آخرین‬ ‫حفظ‬
‫مثل‬ ‫جانبی‬ ‫ابزارهای‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫عدم‬Office
‫دسترسی‬ ‫امکان‬‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫متنوع‬ ‫های‬
‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫حوزه‬ ‫بین‬ ‫رابطه‬ ‫وجود‬
‫برنامه‬ ‫عملکرد‬ ‫کردن‬ ‫سفارشی‬
‫کاربر‬ ‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫اصلی‬ ‫امکانات‬
‫قابلیت‬
‫کردن‬ ‫جذب‬-
‫قابلیت‬
‫کاربر‬ ‫جذب‬
‫رابط‬
‫کاربران‬
‫ها‬‫کنترل‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تنوع‬(‫و‬ ‫رادیوباتن‬ ،‫لیست‬ ‫چک‬ ،‫لیست‬)...
‫رنگ‬ ‫و‬ ‫فونت‬ ‫تعداد‬(‫فرض‬ ‫پیش‬)‫مثل‬ ‫هایی‬‫قابلیت‬ ‫کردن‬ ‫سفارشی‬ ‫و‬ ‫متداول‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬:‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫سایز‬ ،‫رنگ‬ ،‫فونت‬
‫متن‬ ‫خوانایی‬ ‫در‬ ‫ها‬‫رنگ‬ ‫توسط‬ ‫مشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ها‬‫عنوان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫متن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫خوانا‬ ‫های‬‫قلم‬
‫کاربری‬ ‫های‬‫رابط‬ ‫در‬ ‫مذهبی‬ ‫و‬ ‫بومی‬ ‫های‬‫لمان‬ ِ‫ا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬
‫شناختي‬‫زیبایي‬ ‫و‬ ‫هنري‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫زیبایی‬
‫کارآمدی‬Efficiency
‫کارآمدی‬‫زمان‬ ‫رفتار‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬‫جست‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫گویي‬‫پاسخ‬‫جوي‬
‫كاربر‬ ‫جستجوي‬
‫منب‬ ‫کاربرد‬‫ع‬‫کاربران‬ ‫رابط‬‫کار‬ ‫رابط‬ ‫پیکربندی‬ ‫میزان‬‫بری‬
‫برنام‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬‫ه‬
‫منبع‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫خارج‬
‫منبع‬ ‫صورت‬(Resource)
‫امنیت‬‫مناس‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬‫ب‬
‫از‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫صحیح‬...
‫از‬( ...Buffering&
cashing)
‫شبکه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬
‫نگهداری‬ ‫قابلیت‬Maintainability
‫نگهداری‬ ‫قابلیت‬‫تحلی‬ ‫قابلیت‬‫ل‬‫فني‬ ‫امكانات‬‫و‬ ‫احتمالي‬ ‫خطاهاي‬ ‫صحیح‬ ‫شناسایي‬
‫كاربر‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫رساني‬‫اطالع‬ ‫و‬ ‫احتمالي‬
‫تغیی‬ ‫قابلیت‬‫ر‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬‫برنامه‬ ‫پذیری‬‫توسعه‬ ‫میزان‬(‫امکان‬ ‫مانند‬
(‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫امکان‬ ‫مانند‬Add-Ins)
‫از‬ ‫اي‬‫مجموعه‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫بودن‬ ‫فراهم‬
‫یک‬ ‫مختص‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ‫از‬ ‫اي‬‫مجموعه‬
‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫مختص‬
‫فني‬ ‫امكانات‬‫به‬ ‫جهت‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫راهكارهاي‬ ‫ارائه‬
‫افزار‬‫نرم‬ ‫روزرساني‬ ‫به‬ ‫جهت‬ ‫متنوع‬
‫و‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬ ‫قابلیت‬
‫نظر‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫تأثیرپذیری‬ ‫و‬ ‫کاربران‬‫ات‬
‫کاربران‬ ‫نظرات‬ ‫از‬ ‫برنامه‬
‫حمل‬ ‫قابلیت‬Portability
‫حم‬ ‫قابلیت‬‫ل‬‫قابلیت‬
‫سازگاری‬
‫معماری‬
‫افزار‬‫نرم‬
‫ها‬‫محیط‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ‫انعطاف‬ ‫قابلیت‬
‫قابلیت‬
‫نصب‬
‫معماری‬
‫افزار‬‫نرم‬
‫سهولت‬‫افزارها‬‫نرم‬ ‫سازی‬‫فعال‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬
‫استفاده‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫سازی‬‫فعال‬(‫وابست‬ ‫عدم‬‫گی‬
‫استفاده‬(‫عا‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫عدم‬‫و‬ ‫ها‬‫مل‬
‫یا‬ ‫جانبی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬
‫صورت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫جانبی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬
‫وابستگی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬)
‫قابلیت‬
‫تطبیق‬
‫معماری‬
‫افزار‬‫نرم‬
‫استاندارد‬ ‫های‬‫قالب‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫استعداد‬ ‫میزان‬‫مانند‬
‫مانند‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬‫قالب‬XML
‫فنی‬ ‫امکانات‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫حامل‬ ‫در‬ ‫تنوع‬
‫های‬‫مزیت‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫منظور‬
‫حامل‬ ‫های‬‫مزیت‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬(‫گویایی‬-
‫ششم‬ ‫مرحله‬:‫معماری‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬‫روش‬
•‫رویكردهاي‬ ‫تحلیل‬‫معماري‬
•‫سناریو‬ ‫بررسی‬
•‫مقدار‬‫پشتیباني‬ ‫چگونگي‬ ‫و‬‫از‬‫سناریو‬
•‫غیر‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫نقاط‬‫خطرات‬
•‫نقاط‬‫ی‬‫مصالحه‬ ‫و‬ ‫حساسیت‬
•‫اول‬ ‫فاز‬ ‫انتهای‬
‫هفتم‬ ‫مرحله‬:‫ذهنی‬ ‫طوفان‬(‫زنی‬ ‫جرقه‬)‫بندی‬‫اولویت‬ ‫و‬‫سناریو‬‫ها‬
•‫بندی‬ ‫اولیت‬ ‫سناریوهای‬‫درخت‬‫سومندی‬
•‫اولیت‬ ‫سناریوها‬‫بندی‬
•‫آنها‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫رای‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫سناریو‬ ‫ترکیب‬
•‫سناریو‬ ‫به‬ ‫درصد‬ ‫سی‬ ‫ذینفع‬ ‫هر‬ ‫رای‬
•‫رای‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫آزادی‬
‫هشتم‬ ‫مرحله‬:‫معماری‬ ‫های‬‫روش‬ ‫تحلیل‬
•‫مهم‬ ‫سناریوهای‬
•‫معمار‬
•‫معماری‬ ‫تصمیمات‬
‫نهم‬ ‫مرحله‬:‫نمایش‬‫نتایج‬
•‫شده‬ ‫مستند‬ ‫معماری‬ ‫های‬‫روش‬
•‫و‬ ‫سناریوها‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬‫بندی‬‫اولویت‬
•‫سودمندی‬ ‫درخت‬
•‫شده‬ ‫کشف‬ ‫خطرات‬
•‫شده‬ ‫مستند‬ ‫خطرات‬ ‫غیر‬
•‫شده‬ ‫یافت‬ ‫مصالحه‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫حساس‬ ‫نقاط‬
‫خروجی‬ATAM
•‫نمایش‬‫معماری‬ ‫از‬ ‫مختصر‬
•‫حرفه‬ ‫اهداف‬ ‫بیان‬
•‫سناریوها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫برحسب‬ ‫کیفی‬ ‫نیازهای‬
•‫کیفی‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫تصمیمات‬ ‫نگاشت‬
•‫مجموعه‬‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫حساس‬ ‫و‬ ‫مصالحه‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ای‬
•‫مجموعه‬‫غیر‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫خطرات‬
•‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫خطرات‬
‫شناسایی‬ ‫حساس‬ ‫و‬ ‫مصالحه‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫شده‬
•‫معماری‬ ‫تصمیمات‬‫تاثیرات‬‫مشخصی‬‫روی‬‫خصوصیات‬‫کیفی‬
•‫پایگاه‬‫معماری‬ ‫تصمیم‬ ‫یک‬ ‫پشتیبان‬ ‫داده‬
•‫قابلیت‬‫اطمینان‬‫مثبت‬
•‫بصورت‬ ‫کارایی‬‫منفی‬
•‫نقطه‬‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫بین‬ ‫مصالحه‬
•‫تصمیم‬‫نه‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫خطر‬
•‫است‬ ‫چقدر‬ ‫کارایی‬ ‫هزینه‬
‫غیر‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫خطرات‬
•‫تصمیم‬‫معماری‬‫منجر‬‫نامطلوب‬ ‫نتایج‬ ‫به‬
•‫غیر‬‫خطر‬‫تصمیم‬‫معماری‬‫امن‬
•‫خطرات‬‫شده‬ ‫شناسایی‬
•‫کاهش‬ ‫مبنایی‬‫معماری‬ ‫خطر‬
•‫اگر‬‫برخورد‬ ‫خطرات‬ ‫این‬ ‫با‬‫نشود‬
•‫تهدید‬‫حرفه‬ ‫اهداف‬‫پروژه‬
‫روش‬ ‫محاسن‬ATAM
•‫واضح‬ ‫فهم‬‫سهامداران‬‫معماری‬ ‫از‬
•‫افزایش‬‫سهامداران‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬
•‫معماری‬ ‫مستندات‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫بهبود‬
•‫سناریو‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫نتایج‬
•‫سیستم‬ ‫غیرعملکردی‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫کیفی‬ ‫صفات‬ ‫ارضای‬
125‫از‬41
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫برای‬ ‫پیوست‬
126‫از‬41
‫سیستم‬ ‫ذینفعان‬
‫معمار‬
‫تاثیرگذار‬ ‫عوامل‬
‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫بر‬
‫افزار‬
‫ذینفعان‬
‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫سازمان‬
‫زمینه‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫تجربیات‬
‫معماری‬
Keyboar
d
interface
control
Cash
Disperns
er
Card
interfac
e
‫محاسباتی‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬،
‫ساختار‬‫است‬ ‫محاسباتی‬ ‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫ساختارهای‬ ‫یا‬
‫که‬‫عناصر‬ ‫بیرون‬ ‫از‬ ‫رویت‬ ‫قابل‬ ‫خصوصیات‬
‫و‬‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬
‫معماری‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫تعاریف‬
•‫است‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫طراحی‬ ‫معماری‬
•‫است‬ ‫سیستم‬ ‫کلی‬ ‫ساختار‬ ‫معماری‬
•‫است‬ ‫ها‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مولفه‬ ‫معماری‬
132‫از‬41
‫علم‬ ‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫بیشتر‬ ‫ترویج‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫متشکرم‬
‫رایگان‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫مستندات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫است‬
‫محمد‬ ‫آل‬ ‫و‬ ‫محمد‬ ‫بر‬ ‫صلوات‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫خرجش‬
‫فرجهم‬ ‫عجل‬ ‫و‬ ‫محمد‬ ‫آل‬ ‫و‬ ‫محمد‬ ‫علی‬ ‫صلی‬ ‫اللهم‬
‫زمان‬ ‫امام‬ ‫آقا‬ ‫سالمتی‬ ‫برای‬
‫ها‬ ‫مهربانی‬ ‫پیامبر‬ ‫بیت‬ ‫اهل‬ ‫سمت‬ ‫از‬
‫است‬ ‫آن‬ ‫ترویج‬ ‫علم‬ ‫ذکات‬

‫خدا‬ ‫رحمت‬ ‫محتاج‬ ‫بنده‬
133‫از‬41
1 de 133

Mais conteúdo relacionado

Similar a ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری

Similar a ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری(20)

مراحل تولید نرم افزارمراحل تولید نرم افزار
مراحل تولید نرم افزار
Meysam Hooshmand322 visualizações
ابزارهای مدیریت معماری سازمانیابزارهای مدیریت معماری سازمانی
ابزارهای مدیریت معماری سازمانی
Arash Pourdamghani146 visualizações
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
عباس بني اسدي مقدم439 visualizações
Software Requirements Analysis - course overviewSoftware Requirements Analysis - course overview
Software Requirements Analysis - course overview
softwareacademy20 visualizações
EAP - Enterprise Architecutre PlanningEAP - Enterprise Architecutre Planning
EAP - Enterprise Architecutre Planning
Mehdi Rizvandi527 visualizações
agil software managment by scrunm in tfsagil software managment by scrunm in tfs
agil software managment by scrunm in tfs
Reza Rahimy424 visualizações
RUP (Rational Unified Process)RUP (Rational Unified Process)
RUP (Rational Unified Process)
Javad Pourhosaini577 visualizações
Rezome.Ali.BagheriRezome.Ali.Bagheri
Rezome.Ali.Bagheri
Ali Bagheri131 visualizações
Devops Time - ebps8Devops Time - ebps8
Devops Time - ebps8
Amid Borhani97 visualizações
مدیریت کیفیت دادهمدیریت کیفیت داده
مدیریت کیفیت داده
Hosseinieh Ershad Public Library645 visualizações
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگف
Amir Darajeh1.3K visualizações
Software methodologies, Chapter 29, KaizenSoftware methodologies, Chapter 29, Kaizen
Software methodologies, Chapter 29, Kaizen
Mohammad Kadkhodaei20 visualizações
1641974770-e84vY-presentation.pptx1641974770-e84vY-presentation.pptx
1641974770-e84vY-presentation.pptx
ssuser968b5a7 visualizações
Expert systemesExpert systemes
Expert systemes
Farshid Shahraki933 visualizações
مقدمه ای بر چهارچوب اسکراممقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
Adnan Ebrahimi80 visualizações

ارائه پایان نامه:بهبود روش ارزیابی معماری نرم افزار از دید مدیریت برون سپاری

 • 2. ‫سپاری‬ ‫مدیریت‬ ‫برون‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ ‫بهبود‬ ‫دانشجو‬:‫رضوانی‬ ‫آرش‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬:‫خیامی‬ ‫رئوف‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫استاد‬‫مشاور‬:‫دکتر‬‫بوشهریان‬ ‫امید‬ ‫بهمن‬94 2‫از‬41
 • 5. ‫افزار‬ ‫نرم‬‫معماری‬ •‫سال‬1620‫ناو‬‫جنگی‬vasa‫عدم‬ ‫نتیجه‬‫معماری‬ •‫شده‬ ‫تر‬‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫پیچیده‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ •‫سال‬68،Dijkstra،Parnas •‫دهه‬70Brooks •‫سال‬94،Dargan & Denning •‫سال‬96،Show & Garlan 5‫از‬41
 • 7. ،‫افزاری‬‫نرم‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫معماری‬ blue print‫سیستم‬ ‫است‬ ‫انتزاع‬ ‫سطح‬ ‫باالترین‬ ‫در‬ ‫محاورات‬ ‫ترین‬‫مهم‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫مولفه‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫توصیف‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫بین‬. 7‫از‬41
 • 9. ‫معماری‬ ‫ساختارهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دیدگاه‬ ‫دیدگاه‬View ‫است‬ ‫معماری‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫منسجم‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫نمایشی‬ ‫که‬‫سیستم‬ ‫ذینفعان‬ ‫وسیله‬ ‫به‬(‫معماری‬)‫شود‬‫می‬ ‫خوانده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬. ‫ساختار‬Structure ‫هاست‬‫آن‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬. ‫در‬‫شود‬‫می‬ ‫لحاظ‬ ‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫عناصر‬ ‫فقط‬ ‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫یک‬. 9‫از‬41
 • 11. ‫یانگ‬ ‫دهی‬‫ارزش‬ ‫جدول‬ ‫کیفی‬ ‫مقادیر‬‫کمی‬ ‫مقادیر‬ ‫مطلق‬7 ‫زیاد‬ ‫خیلی‬6 ‫زیاد‬5 ‫متوسط‬4 ‫کم‬3 ‫کم‬ ‫خیلی‬2 ‫ناچیز‬1 11‫از‬41
 • 12. ‫سپاری‬ ‫برون‬ •‫خارجی‬ ‫منابع‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ •‫اجرای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫آموزش‬ ،‫مدیریت‬ ،‫ریزی‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫توسعه‬ •‫کرد‬ ‫سپاری‬‫برون‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫فعالیتی‬ ‫هر‬ 12‫از‬41
 • 14. ‫مدل‬‫هاي‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫کیفیت‬ ‫صفات‬‫مناسب‬ ‫كیفیتي‬‫در‬‫سیستم‬ ‫یك‬‫نرم‬‫افزاري‬‫ر‬‫ا‬ ‫بهتر‬‫مشخص‬‫مي‬‫نماید‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کیفیت‬ ‫های‬‫مدل‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬ 14‫از‬41
 • 18. ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫پرسشی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫پرسشنامه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫مرجع‬ ‫های‬ ‫لیست‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سناریو‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫روش‬ATAM ‫روش‬ALMA ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫متریک‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سازی‬ ‫شبیه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ 18‫از‬41
 • 19. ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬‫افزار‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫معماری‬ ‫پتانسیل‬ ‫میزان‬ ‫درک‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫کیفی‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫جهت‬‫های‬‫ریسک‬‫بال‬‫قوه‬ ‫باشد‬‫می‬. 19‫از‬41
 • 21. ALMA ‫اطالعاتي‬ ‫سیستمهاي‬‫كاري‬ ‫و‬ ‫پذیري‬ ‫اصالح‬ ‫قابلیت‬‫نگهداری‬ ‫هدف‬ ‫سه‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫میزان‬ ‫دو‬ ‫مقایسه‬‫معماری‬ ‫دارای‬5‫مرحله‬ 21‫از‬41
 • 22. ALMA ATAM ‫پذیري‬ ‫اصالح‬ ‫ویژگیها‬ ‫تمامي‬ ‫ویژگیهاي‬ ‫كیفیتي‬ 5‫فعالیت‬ 9‫در‬ ‫فعالیت‬2‫فاز‬ ‫مراحل‬ ‫تعداد‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫كسب‬ ‫سیستمهاي‬ ‫كار‬ ‫سیستمها‬ ‫همه‬ ‫محدوده‬ ‫كاربردي‬ ‫نشده‬ ‫مشخص‬ 2‫تیم‬ ،‫روز‬2‫نفره‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫ذینفعان‬ ‫زماني‬ ‫منابع‬/ ‫انساني‬ ‫اثرات‬ ‫بیني‬ ‫پیش‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫حساس‬ ‫نقاط‬ ‫مصالحه‬ ‫ریز‬ ‫اهداف‬ ‫ارزیابي‬ 22‫از‬41
 • 24. •‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ساختار‬ ‫و‬ ‫چهارچوب‬ ‫ارائه‬ •‫سیستم‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ •‫سیستم‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫های‬‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ،‫الگو‬ ،‫استاندارد‬ •‫معماری‬4+1(‫کورچن‬ ‫آقای‬ ‫معماری‬) •‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ •‫ارزیابی‬ ‫مدل‬ISO 9126 •‫یانگ‬ ‫جدول‬ ‫معرفی‬ •‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM 24‫از‬41
 • 25. ‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬PLC (product life cycle) •‫بخش‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تقسیم‬ •‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫مخاطبین‬ •‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫کلی‬ ‫ساختار‬ •‫معمار‬ ‫صالحیت‬ ‫شناخت‬ ‫باعث‬ ‫معماری‬ ‫در‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫ارائه‬ •‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫بین‬ ‫تعادل‬ 25‫از‬41
 • 26. ‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫مخاطبین‬ ‫درج‬‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫مخاطبین‬ ‫یک‬‫معاونین‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫مدیران‬ ‫معاونین‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫مدیران‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫رئیس‬ ‫دو‬‫همکار‬ ‫شرکتهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گروه‬(‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫ارائه‬‫ها‬) ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫کلی‬ ‫اشراف‬ 26‫از‬41
 • 27. ‫محصول‬ ‫حیات‬ ‫چرخه‬ ‫کلی‬ ‫ساختار‬ ‫تولد‬ ‫بلوغ‬ ‫مرگ‬ 27‫از‬41
 • 28. ‫و‬ ‫اهداف‬ ،‫الگو‬ ،‫استاندارد‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫های‬‫محدودیت‬ •‫اهداف‬ •‫ها‬‫محدودیت‬ •‫الگو‬ •‫استاندارد‬ •‫سیستم‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫عملکردهای‬ •‫معماری‬ ‫های‬‫پیشران‬ 28‫از‬41
 • 29. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ •‫کیفی‬ ‫مدل‬ISO 9126 •‫یانگ‬ ‫دهی‬‫ارزش‬ ‫جدول‬ ‫مورد‬ •‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM 29‫از‬41
 • 31. ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫مشارکت‬ATAM •ATAM‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیازمند‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬: •‫ارزیابی‬ ‫تیم‬ •‫پروژه‬ ‫گیرندگان‬‫تصمیم‬ •‫معماری‬ ‫ذینفعان‬ 31‫از‬41
 • 32. ‫فاز‬‫کنندگان‬ ‫مشارکت‬‫معمول‬ ‫زمان‬‫فعالیت‬‫مراحل‬‫پیشنهادات‬‫تکمیلی‬ ‫صفر‬‫تیم‬ ‫رهبر‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬ ‫پروژه‬ ‫کلیدی‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫آماده‬ ‫سازی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫مقدمات‬ ‫یک‬‫و‬ ‫ارزیاب‬ ‫تیم‬ ‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬ ‫پروژه‬ ‫روز‬ ‫یک‬‫ارزیابی‬‫نمایش‬ATAM ‫های‬‫پیشران‬ ‫نمایش‬ ‫حرفه‬ ‫معماری‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫معماری‬ ‫نمایش‬‫از‬ ‫که‬ ‫معماری‬ ‫بدست‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫آمده‬ ‫روشهای‬ ‫تعیین‬ ‫معماری‬ ‫درخت‬ ‫ایجاد‬ ‫سودمندی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جدول‬ ‫معماری‬ISO9126 ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬‫روش‬ ‫تحلیل‬ ‫معمارانه‬ ‫دو‬،‫ارزیابی‬ ‫تیم‬ ‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬ ‫روز‬ ‫دو‬‫ارزیابی‬ (‫ادامه‬) ‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫طوفان‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دهی‬ ‫ارزش‬ ‫جدول‬32‫از‬41
 • 33. ‫پنجم‬ ‫مرحله‬:‫کیفی‬ ‫خصوصیات‬ ‫سودمندی‬ ‫درخت‬ ‫ایجاد‬ •‫سودمندی‬ ‫درخت‬ ‫ایجاد‬ •‫پیشنهادی‬ ‫جداول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ISO9126 •‫یانگ‬ ‫دهی‬‫ارزش‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 33‫از‬41
 • 34. ‫صفات‬iso9126 ‫اصلی‬ ‫ویژگی‬‫زیر‬ ‫ویژگی‬ ‫سواالت‬‫یانگ‬ ‫جدول‬ ‫امتیاز‬ ‫بین‬ ‫امتیاز‬1‫تا‬7 ‫نمره‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سختی‬ ‫ساده‬،‫متوسط‬‫و‬ ‫سخت‬ ‫عملیات‬ ‫ی‬ ‫مناسب‬ ‫بودن‬ ‫می‬ ‫آیا‬‫های‬‫وظیفه‬ ‫توان‬ ‫کرد؟‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫صحیح‬ ‫بودن‬ ‫هستند؟‬ ‫صحیح‬ ‫نتایج‬ ‫آیا‬ ‫قابلیت‬ ‫تعامل‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬ ‫تعامل‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫امنیت‬‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬ ‫کند؟‬‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫غیرمجاز‬ ‫قابلیت‬ ‫اطمینا‬ ‫ن‬ ‫تکمیل‬ ‫شدن‬ ‫خطاها‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫آیا‬ ‫اند؟‬‫شده‬ ‫حذف‬ ‫تولرانس‬ ‫خطا‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫خطاها‬ ‫مدیریت‬ ‫قابلیت‬ ‫بازیابی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫مشکلی‬ ‫که‬‫این‬ ‫ذخیره‬ ‫اطالعات‬ ،‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫کند‬‫می‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬ ‫نشده‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫ادامه‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کاربری‬‫قابلیت‬ ‫فهم‬ ‫که‬ ‫فهمد‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫آیا‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫کند؟‬ ‫استفاده‬ ‫راحتی‬ ‫قابلیت‬ ‫یادگیری‬ ‫کار‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫آیا‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کارآمدی‬‫رفتار‬ ‫زمان‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬ ‫پاسخ‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫دهد؟‬‫می‬ ‫کاربرد‬ ‫منبع‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬ ‫کاربردی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کند؟‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫نگهداری‬ ‫قابلیت‬ ‫تحلیل‬ ‫راحتی‬‫به‬ ‫خطاها‬ ‫آیا‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫شوند؟‬‫می‬ ‫قابلیت‬ ‫تغییر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ‫تغییر‬ ‫راحتی‬‫به‬ ‫یابد؟‬‫می‬ ‫قابلیت‬ ‫پایداری‬ ‫ایجاد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ،‫تغییر‬ ‫ادامه‬ ‫کارش‬ ‫به‬ ‫دهد؟‬‫می‬ ‫قابلیت‬ ‫آزمایش‬ ‫قابل‬ ‫راحتی‬‫به‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫آزمایش‬ ‫قابلیت‬ ‫حمل‬ ‫قابلیت‬ ‫سازگاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آیا‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫محیط‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داد؟‬ ‫انتقال‬ ‫قابلیت‬ ‫نصب‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ‫شود؟‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫آساني‬‫به‬ 34‫از‬41
 • 35. ‫فاز‬‫کنندگان‬ ‫مشارکت‬‫معمول‬ ‫زمان‬‫فعالیت‬‫مراحل‬‫پیشنهادات‬‫تکمیلی‬ ‫صفر‬‫تیم‬ ‫رهبر‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬ ‫پروژه‬ ‫کلیدی‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫آماده‬ ‫سازی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫مقدمات‬ ‫یک‬‫و‬ ‫ارزیاب‬ ‫تیم‬ ‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬ ‫پروژه‬ ‫روز‬ ‫یک‬‫ارزیابی‬‫نمایش‬ATAM ‫های‬‫پیشران‬ ‫نمایش‬ ‫حرفه‬ ‫معماری‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫معماری‬ ‫نمایش‬‫از‬ ‫که‬ ‫معماری‬ ‫بدست‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫آمده‬ ‫روشهای‬ ‫تعیین‬ ‫معماری‬ ‫درخت‬ ‫ایجاد‬ ‫سودمندی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جدول‬ ‫معماری‬ISO9126 ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬‫روش‬ ‫تحلیل‬ ‫معمارانه‬ ‫دو‬،‫ارزیابی‬ ‫تیم‬ ‫گیرندگان‬ ‫تصمیم‬ ‫روز‬ ‫دو‬‫ارزیابی‬ (‫ادامه‬) ‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫طوفان‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫دهی‬ ‫ارزش‬ ‫جدول‬35‫از‬41
 • 36. ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫حساس‬ ‫و‬ ‫مصالحه‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ •‫کیفی‬ ‫خصوصیات‬ ‫روی‬ ‫مشخصی‬ ‫تاثیرات‬ ‫معماری‬ ‫تصمیمات‬ •‫معماری‬ ‫تصمیم‬ ‫یک‬ ‫پشتیبان‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ •‫مثبت‬ ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ •‫منفی‬ ‫بصورت‬ ‫کارایی‬ •‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫بین‬ ‫مصالحه‬ ‫نقطه‬ •‫نه‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫خطر‬ ‫تصمیم‬ •‫است‬ ‫چقدر‬ ‫کارایی‬ ‫هزینه‬ 36‫از‬41
 • 37. ‫خروجی‬ATAM •‫معماری‬ ‫از‬ ‫مختصر‬ ‫نمایش‬ •‫حرفه‬ ‫اهداف‬ ‫بیان‬ •‫سناریوها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫برحسب‬ ‫کیفی‬ ‫نیازهای‬ •‫کیفی‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫تصمیمات‬ ‫نگاشت‬ •‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫حساس‬ ‫و‬ ‫مصالحه‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ •‫خطرات‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ •‫خطرات‬ ‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ 37‫از‬41
 • 39. ‫اندیشه‬ ‫عصر‬ ‫شرکت‬ •‫شد‬ ‫ارائه‬ ‫اندیشه‬ ‫عصر‬ ‫شرکت‬ ‫متخصصین‬ ‫به‬ ‫پیشنهادی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫این‬ ‫رسید‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫در‬ ‫خبره‬ ‫افراد‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫و‬. 39‫از‬41
 • 42. ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫مراجع‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ • B. Biel, T. Grill, and V. Gruhn, “Exploring the benefits of the combination of a software architecture analysis and a usability evaluation of a mobile application,” J. Syst. Softw., vol. 83, no. 11, pp. 2031–2044, Nov. 2010. • M. Anvaari and S. Jansen, “Evaluating architectural openness in mobile software platforms,” in Proceedings of the Fourth European Conference on Software Architecture: Companion Volume, 2010, pp. 85–92. • N. Mead and T. Christian, “An Evaluation of Cost-Benefit Using Security Requirements Prioritization.” Software Engineering Institute Carnegie Mellon University. • B. Costa, P. F. Pires, F. C. Delicato, and P. Merson, “Evaluating REST architectures—Approach, tooling and guidelines,” J. Syst. Softw., vol. 112, pp. 156–180, Feb. 2016. • A. Zalewski and S. Kijas, “Beyond ATAM: Early architecture evaluation method for large-scale distributed systems,” J. Syst. Softw., vol. 86, no. 3, pp. 683–697, Mar. 2013.42‫از‬41
 • 43. ‫نامه‬ ‫پایان‬ ‫مراجع‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ •‫س‬.‫ر‬.‫خیامی‬,“‫سازماني‬ ‫معماري‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬,”‫دکترا‬ ‫تز‬,‫شیراز‬ ‫دانشگاه‬,‫شیراز‬, 1388. •‫م‬.‫انارکی‬ ‫پورکمالی‬,“‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬‫روش‬,”‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬,‫آز‬ ‫دانشگاه‬‫اد‬ ‫تحقیقات‬ ‫علوم‬ ‫واحد‬ ‫تهران‬,‫تهران‬,84/2/24. •‫و‬.‫منتقمی‬,“‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫معماری‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫روشی‬,”‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫نامه‬ ‫پایان‬,‫دان‬‫شگاه‬ ‫شریف‬ ‫صنعتی‬,‫تهران‬,1387 •‫ن‬.‫پورمعلم‬,“‫ونقل‬ ‫حمل‬ ‫در‬ ‫نسپاری‬ ‫برو‬ ‫مهندسی‬,”‫و‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫مسکن‬ ‫وزارت‬ ‫انتشارات‬ ‫شهرسازی‬,‫تهران‬,1390 •‫ن‬.‫مدیری‬,‫ف‬.‫دوامی‬, and‫ع‬.‫محمدمالیری‬‫علی‬,‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬‫متریک‬.‫تهران‬:‫نفیس‬ ‫گنج‬, 1389. •‫ا‬.‫عالیی‬,‫م‬.‫معراجی‬, and‫ز‬.‫نژاد‬ ‫زمانی‬,‫عمل‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬(‫دوم‬ ‫ویراست‬). ‫تهران‬:‫دانشگاه‬ ‫پویندگان‬ ‫طالیی‬,1392. •‫ن‬.‫مدیری‬and‫ر‬.‫شیروانی‬,“‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬,” in‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫امن‬ ‫معماری‬ ‫مهندسی‬,‫تهران‬: ‫قلم‬ ‫مهرگان‬,1390 •‫ا‬.‫شریف‬,‫ح‬.‫گایینی‬,‫م‬.‫جعفری‬, and‫ا‬.‫زاده‬ ‫عبدالعلی‬,“‫کیفیت‬ ‫ارزیابی‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫پژوهشي‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬,”‫شماره‬ ‫فصلنامه‬37‫پیاپی‬54, p.‫صفحه‬22,139043‫از‬41
 • 46. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ساختارهای‬ 46‫از‬41
 • 47. 47‫از‬41 ‫افزار‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫ساختارهای‬ ‫ماژول‬Module ‫تجزیه‬ Decomposition ‫استفاده‬Uses ‫ای‬ ‫الیه‬Layered ‫تعمیم‬ ‫یا‬ ‫کالس‬ Class‫اتصال‬ ‫و‬ ‫مولفه‬ ‫ساختارهای‬ Component and connector ‫یا‬ ‫فرآیند‬‫ارتباطی‬ ‫فرآیندهای‬ Process ‫زمانی‬‫هم‬Concurrency ‫مشترک‬ ‫های‬‫داده‬ ‫یا‬ ‫مخزن‬Shared Data ‫تخصیص‬ ‫ساختارهای‬Allocation ‫استقرار‬Deployment ‫سازی‬ ‫پیاده‬Implementation ‫کار‬ ‫انتساب‬Work Assignment
 • 48. 48‫از‬41 ‫ماژول‬ ‫ساختارهای‬Module ‫تجزیه‬ ‫ساختار‬decomposition: ‫هستند‬ ‫های‬‫ماژول‬ ،‫واحدها‬ "‫از‬ ‫است‬ ‫ماژول‬ ‫زیر‬ ‫یک‬" ‫تجزیه‬ ‫ساختار‬‫اصالح‬ ‫قابلیت‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫بزرگی‬ ‫تغییرات‬ ‫احتماال‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫تضمین‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫ایجاد‬ ،‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ماژول‬ ‫تعداد‬ ‫یک‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫کند‬‫می‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫سازماندهی‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫پایه‬ ‫های‬‫طرح‬ ‫و‬ ‫یکپارچگی‬ ،‫مستندسازی‬ ‫ساختار‬ ‫شامل‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آزمایش‬.
 • 49. ‫ماژول‬ ‫ساختارهای‬Module ‫ساختار‬‫استفاده‬uses: ‫ها‬‫ماژول‬ ‫های‬‫رابط‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫ها‬‫رویه‬ ،‫ها‬‫ماژول‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫واحدهای‬ ‫هستند‬. "‫از‬ ‫کند‬‫می‬ ‫استفاده‬" ‫قابل‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫سیستم‬ ‫مهندس‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫این‬‫یت‬ ‫یک‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫اضافه‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جدید‬‫تدری‬ ‫توسعه‬‫جی‬‫را‬ ‫کند‬‫می‬ ‫پذیر‬‫امکان‬.
 • 50. ‫ماژول‬ ‫ساختارهای‬Module ‫ساختار‬‫ای‬‫الیه‬layered: ‫نشان‬ ‫را‬ ‫یکسان‬ ‫های‬‫مندی‬‫وظیفه‬ ‫از‬ ‫منسجم‬ ‫مجموعه‬ ‫الیه‬ ‫یک‬‫دهد‬‫می‬. ‫استفاده‬ ‫رابطه‬ ‫اگر‬ ‫واقع‬ ‫در‬Uses‫را‬‫مناسب‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بتوان‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫پیدا‬ ‫دست‬ ‫بندی‬‫الیه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬. ‫ها‬‫الیه‬‫انتزاعی‬ ‫بصورت‬(‫مجازی‬ ‫ماشین‬)‫این‬ ‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫طراحی‬ ‫پنهان‬ ‫باالتر‬ ‫الیه‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫پایین‬ ‫الیه‬ ‫مشخصات‬ ‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫امر‬‫باشد‬
 • 51. ‫ماژول‬ ‫ساختارهای‬Module ‫ساختار‬‫کالس‬‫تعمیم‬ ‫یا‬class or generalization: ‫هستند‬ ‫ها‬‫کالس‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫واحدهای‬ ‫رابطه‬ ‫توسط‬"‫از‬ ‫کند‬‫می‬ ‫بری‬‫ارث‬"‫یا‬"‫از‬ ‫است‬ ‫ای‬‫نمونه‬ ‫یک‬"‫ب‬‫ا‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫یکدیگر‬‫کنند‬‫می‬. ‫مشخ‬ ‫و‬ ‫مشترک‬ ‫رفتارهای‬ ‫درباره‬ ‫استدالل‬ ‫از‬ ‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫ص‬ ‫کند‬‫می‬ ‫حمایت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫کالس‬ ‫بین‬ ‫ها‬‫تفاوت‬ ‫کردن‬. ‫درباره‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫اجازه‬ ‫کالس‬ ‫ساختار‬ ‫همچنین‬‫و‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫تدریجی‬ ‫افزایش‬‫شود‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬.
 • 52. ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫مولفه‬ ‫ساختارهای‬Component and connector ‫ساختار‬‫فرآیند‬‫ارتباطی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫یا‬Process: ‫هستند‬ ‫ها‬‫نخ‬ ‫یا‬ ‫فرآیندها‬ ،‫واحدها‬ ‫دیگر‬ ‫واحدهای‬ ‫به‬ ‫انحصاری‬ ‫عملیات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫زمانی‬‫هم‬ ،‫ارتباط‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫متصل‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬‫جنبه‬ ‫با‬ ‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫این‬. ‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬"‫الحاق‬"‫است‬ ‫در‬ ‫فرآیند‬ ‫ساختار‬‫بررسی‬ ‫زمینه‬(‫اجرا‬)‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬‫یک‬ ‫گیرد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫سیستم‬.
 • 53. ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫مولفه‬ ‫ساختارهای‬Component and connector ‫ساختار‬‫زمانی‬‫هم‬Concurrency: ‫منطق‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫ها‬‫اتصال‬ ‫و‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫ها‬‫مولفه‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫واحدهای‬‫ی‬ ‫هستند‬. ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫موازی‬ ‫های‬‫فرصت‬ ‫تشخیص‬ ‫به‬ ‫زمانی‬‫هم‬ ‫ساختار‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫منابع‬ ‫گذاری‬. ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫زمانی‬‫هم‬ ‫ساختار‬‫زمانی‬‫هم‬ ‫اجرای‬ ‫های‬‫نیازمندی‬‫شناسای‬‫ی‬ ‫شوند‬.
 • 54. ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫مولفه‬ ‫ساختارهای‬Component and connector ‫مخزن‬ ‫ساختار‬‫مشترک‬ ‫های‬‫داده‬ ‫یا‬Shared Data: ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مولفه‬ ‫دربرگیرنده‬ ‫ساختار‬ ‫این‬‫است‬ ‫هایی‬‫برای‬ ‫که‬‫ذخیره‬ ،‫ایجاد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مانا‬ ‫های‬‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬‫گیرند‬‫می‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫چگونه‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫ساختار‬ ‫این‬‫به‬‫ها‬‫داده‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫تضمین‬‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬.
 • 55. ‫ساختار‬‫گیرنده‬ ‫سرویس‬-‫دهنده‬ ‫سرویس‬Client-Server : ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬‫گیرنده‬ ‫سرویس‬-‫دهنده‬ ‫سرویس‬‫است‬ ‫مناسب‬. ‫گیرنده‬ ‫سرویس‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫واحدها‬‫هستند‬ ‫ها‬‫دهنده‬‫سرویس‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ها‬‫اتصال‬‫برقراری‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫واحدها‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قراردادهایی‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫سیستم‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫ارتباط‬. ‫فیز‬ ‫پذیری‬‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫دغدغه‬ ‫جداسازی‬ ‫در‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫کاربرد‬‫و‬ ‫یکی‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫کاری‬ ‫بار‬ ‫تنظیم‬. ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫مولفه‬ ‫ساختارهای‬Component and connector
 • 56. ‫تخصیص‬ ‫ساختارهای‬Allocation ‫ساختار‬‫استقرار‬Deployment: ‫مسیرهای‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫سخت‬ ،‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬‫موجودیت‬ ‫استقرار‬ ‫ساختار‬ ‫عناصر‬ ‫و‬ ‫ارتباطی‬ ‫عناصر‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫چگونه‬ ‫دهند‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ارتباطی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتساب‬ ‫ها‬‫پردازنده‬. ‫رابطه‬"‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬" ‫رابطه‬ ‫و‬"‫به‬ ‫شده‬ ‫منتقل‬" ‫یک‬ ،‫کارآیی‬ ‫پیرامون‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫سیستم‬ ‫مهندس‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫پارچگی‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫استدالل‬ ‫سیستم‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬‫دسترس‬ ‫قابلیت‬ ،‫ها‬‫داده‬. ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جالب‬ ‫ساختارهای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫استقرار‬ ‫ساختار‬‫ش‬ ‫توزیع‬ ‫های‬‫سیستم‬‫و‬ ‫ده‬ ‫موازی‬‫است‬.
 • 57. ‫تخصیص‬ ‫ساختارهای‬Allocation ‫ساختار‬‫سازی‬ ‫پیاده‬Implementation: ‫ساختارهای‬ ‫به‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫عناصر‬ ‫چگونه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ،‫توسعه‬ ‫فرآیند‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫فایل‬‫یکپارچگی‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬‫ی‬‫ا‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫نگاشت‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬ ‫کنترل‬ ‫محیط‬ ‫فرآینده‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ساختار‬ ‫این‬‫حیاتی‬ ،‫ا‬ ‫است‬.
 • 58. ‫تخصیص‬ ‫ساختارهای‬Allocation ‫ساختار‬‫کار‬ ‫انتساب‬Work Assignment: ‫تخصیص‬ ‫برای‬ ‫ساختار‬ ‫این‬‫یکپ‬ ‫و‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫های‬‫فعالیت‬‫ارچگی‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫تیم‬ ‫به‬. ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫افراد‬ ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫انتساب‬ ‫ساختار‬ ‫ب‬ ‫باید‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ‫تیم‬ ‫هر‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تجارب‬ ‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫مشخص‬‫اشد‬ ‫دهد‬ ‫تحویل‬ ‫خوب‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬. ‫برای‬ ‫چنین‬‫هم‬‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫بزرگ‬ ‫های‬‫پروژه‬‫های‬‫تیم‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫مناسبی‬ ‫کاربرد‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫شود‬‫می‬ ‫واگذار‬ ‫مختلف‬.
 • 59. ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫ساختارهای‬ -‫ک‬‫می‬ ‫ارائه‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫دیدهای‬ ‫ساختارهای‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هر‬‫نند‬ -‫ب‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫عناصر‬ ‫زیرا‬ ‫نیستند‬ ‫مستقل‬ ‫اصل‬ ‫در‬ ‫ساختارهای‬‫ه‬ ‫است‬ ‫وابسته‬ ‫دیگری‬ ‫عناصر‬. -‫است‬ ‫ساختارهای‬ ‫کلیه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫تمام‬ ‫در‬‫شود‬ ‫فاده‬ -‫باش‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫ساختارهای‬ ‫بردارند‬ ‫در‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫های‬ ‫ساختار‬‫ند‬. -‫رابطه‬ ‫معماری‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫ساختارهای‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫نوع‬ ‫انتخاب‬ ‫آ‬ ‫گستردگی‬ ‫و‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫سیستم‬ ‫ماهیت‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬‫دارد‬ ‫ن‬.
 • 62. ‫معماری‬4+1 ‫سال‬ ‫در‬95‫کروچن‬ ‫آقای‬Kruchten‫با‬ ‫ساختار‬ ‫از‬ ‫کدام‬ ‫هیچ‬ ‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫نیازمندی‬ ‫کردن‬ ‫برطرف‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫تناقضی‬ ‫یکدیگر‬ ‫ان‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫کاربردی‬ ‫موارد‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ولی‬ ‫هستند‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫تخاب‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫ساختارها‬. ‫منطقی‬ ‫دیدگاه‬Logical ‫فرآیند‬ ‫دیدگاه‬Process ‫توسعه‬ ‫دیدگاه‬Development ‫فیزیکی‬ ‫دیدگاه‬Physical + ‫سناریو‬ ‫دیدگاه‬Scenarios
 • 63. ‫معماری‬4+1 ‫منطقی‬ ‫دیدگاه‬Logical ‫حدا‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫جهت‬ ‫گرایی‬‫شئ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اشیا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کالس‬ ‫شامل‬‫کثر‬ ‫شود‬‫می‬ ‫تجریداستفاده‬ ‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫ماژول‬ ‫ساختار‬‫است‬. ‫فرآیند‬ ‫دیدگاه‬Process ‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ها‬‫مندی‬‫وظیفه‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫زمانی‬‫هم‬ ‫نحوه‬ ‫ساختار‬‫ها‬‫اتصال‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مولفه‬
 • 64. ‫معماری‬4+1 ‫توسعه‬ ‫دیدگاه‬Development ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫توسعه‬ ‫واحدهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫زیرسیستم‬ ،‫ها‬‫کتابخانه‬ ،‫ها‬‫ماژول‬ ‫سازماندهی‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫واقع‬ ‫در‬‫ساختار‬‫تخصیص‬‫دهد‬‫می‬ ‫نمایش‬ ‫را‬. ‫فیزیکی‬ ‫دیدگاه‬Physical ‫کند‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬‫گره‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پردازنده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجزا‬ ‫نگاشت‬ ‫نحوه‬ ‫مشابه‬ ‫ساختار‬ ‫این‬‫تخصیص‬ ‫ساختار‬‫بیشتر‬ ‫اما‬ ‫است‬‫جنبه‬‫استقرار‬‫م‬‫آن‬ ‫دنظر‬ ‫است‬. ‫سناریو‬ ‫دیدگاه‬Scenarios ‫است‬ ‫کاربردی‬ ‫موارد‬ ‫همان‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫نیست‬ ‫دید‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫خودی‬ ‫به‬.
 • 68. ‫سناریو‬ ‫دیدگاه‬ ‫یا‬ ‫کاربردی‬ ‫موارد‬ ‫دیدگاه‬ •‫ذینفعان‬ ‫کل‬ •‫نمای‬،‫کند‬‫می‬ ‫ترسیم‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫کلی‬‫توسط‬usecase‫دیاگرام‬ •use case‫ها‬‫که‬‫پروس‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫توالی‬ ‫توصیفگر‬‫ه‬‫ها‬ •‫نقد‬ ،‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫عملیات‬ •‫سند‬‫موارد‬‫کاربرد‬
 • 69. ‫منطقی‬ ‫دیدگاه‬ •‫سیستم‬ ‫طراحان‬ •‫نمودار‬‫های‬‫کالس‬ •Class diagram •‫نمودار‬Sequence •‫نهایی‬ ‫کابران‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫قابلیت‬ •‫در‬‫است‬ ‫ماژول‬ ‫ساختار‬ ‫همان‬ ‫واقع‬. •‫که‬ ‫هایی‬‫ماژول‬‫سیستم‬ ‫عملکردی‬ ‫تجزیه‬ •‫همراه‬‫بین‬ ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫توابع‬ ،‫ها‬‫رویه‬ ،‫اشیاء‬ ‫با‬‫ها‬‫آن‬
 • 70. ‫فرآیند‬ ‫دیدگاه‬ •‫توزیع‬ •‫کارایی‬ •‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ •‫نمودار‬‫های‬Activity •‫زمانی‬‫هم‬‫توزیع‬ ‫و‬‫ها‬‫مندی‬‫وظیفه‬. •‫وجهه‬‫پویای‬ •‫ها‬‫پردازش‬ ‫همزمانی‬ ‫و‬ ‫همروندی‬ ‫غیرعملکردی‬ ‫نیازمندی‬ •‫دید‬‫و‬ ‫مولفه‬‫اتصال‬
 • 71. ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫دیدگاه‬ •‫برنامه‬‫نویسان‬ •‫نمود‬‫ا‬‫ر‬Component‫یا‬Package •‫معماری‬ ‫توصیف‬ •‫داخلی‬ ‫طراحی‬ •‫های‬‫کامپوننت‬‫افزاری‬‫نرم‬ •‫الیه‬‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫زیرسیستم‬ ،‫ها‬‫زیرالیه‬ ،‫ها‬‫ها‬‫آن‬ •‫مدل‬‫پیاده‬‫سازی‬
 • 72. ‫توسعه‬ ‫دیدگاه‬ ‫یا‬ ‫فیزیکی‬ ‫دیدگاه‬ •‫سیستم‬ ‫مهندس‬ •‫دید‬‫برنامه‬ ‫یک‬‫نویس‬،‫مدیریت‬‫افزار‬‫نرم‬ •‫نمودار‬‫های‬Deployment •‫توپولوژی‬‫فیزیکی‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ‫افزاری‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫کمپوننت‬ •‫ارتباطات‬‫ها‬ ‫کمپوننت‬ ‫این‬ ‫بین‬ ‫فیزیکی‬. •‫اما‬ ،‫تخصیص‬ ‫ساختار‬‫استقرار‬ ‫جنبه‬ ‫بیشتر‬ •‫توپولوژی‬‫استقرار‬ •‫نحوه‬‫فیزیکی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نگاشت‬ ‫و‬‫پردازد‬‫می‬ ‫افزار‬‫سخت‬ •‫استقرار‬ ‫سند‬
 • 75. 75‫از‬41 ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫الگوی‬ •‫الگو‬ •‫عنصر‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ •‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫که‬ ‫عناصر‬ ‫توپولوژیکی‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫مشترک‬ ‫مناسبات‬. •‫معنایی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ •‫انفعالی‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫های‬ ‫مکانیزم‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫چونه‬ ‫عناصر‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تعیین‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫هماهنگ‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫توپولوژی‬ •‫است‬ ‫شونده‬ ‫تکرار‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫الگو‬ •‫که‬ ‫گوییم‬‫می‬ ‫الگو‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫زمانی‬ ‫سیستم‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫انتزاعی‬ ‫ای‬‫گونه‬ ‫شود‬ ‫یافت‬ ‫مختلف‬ •‫است‬ ‫موفق‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫الگو‬
 • 76. 76‫از‬41 ‫معماری‬ ‫های‬‫سبک‬ •‫الگو‬ ‫زبان‬:‫و‬ ‫الگوها‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫سازماندهی‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫قوانینی‬ ‫اولیه‬ ‫الگوهای‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫جدید‬ ‫الگوهای‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ •‫شباهت‬ ‫الگوها‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫ها‬‫سبک‬ ‫الگوها‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫دارن‬ •‫که‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫مواقع‬ ‫بیشتر‬ ‫توافق‬ ‫شود‬ ‫نامیده‬ ‫الگو‬ ‫یا‬ ‫سبک‬ ‫باید‬‫می‬ ‫ندارد‬ •‫برای‬ ‫را‬ ‫حل‬‫راه‬ ‫یک‬ ‫تر‬‫دقیق‬ ‫و‬ ‫جزئی‬ ‫الگو‬ ‫میکند‬ ‫پیشنهاد‬ ‫طراحی‬ ‫مسئله‬ •‫بلکه‬ ،‫نیستند‬ ‫حل‬‫راه‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫سبک‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬‫حل‬‫راه‬ ‫برای‬ ‫چارچوبی‬ •‫واژگانی‬ ‫مجموعه‬ ،‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫سبک‬
 • 79. ‫افز‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫های‬‫سبک‬ ‫از‬ ‫گارالن‬ ‫و‬ ‫شاو‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫ار‬ 94
 • 80. ‫کمنتس‬ ‫معماری‬ ‫سبک‬2003• Module View Type  Decomposition  Uses  Generalization  Layered • Component and Connector (C&C) View Type  Pipe-and-Filter  Shared-Data  Publish-Subscribe (Blackboard)  Client-Server  Peer-to-Peer  Communicating-Processes • Allocation View Type  Deployment  Implementation  Work Assignment
 • 81. ‫داده‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫متمرکز‬ ‫سبک‬
 • 84. ‫روال‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫برنامه‬ ‫سبک‬
 • 89. ‫مطرح‬ ‫معماری‬ ‫چند‬ ‫معرفی‬ •‫معماری‬Main Frame •‫معماری‬File Server •‫معماری‬Client/Server •‫معماری‬Two-Tier •‫معماری‬Three-Tier •‫گرا‬ ‫سرویس‬ ‫معماری‬Service Oriented Architecture (SOA) •‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫ریزی‬‫برنامه‬Enterprise Resource Planning ERP •‫شیءگرا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬
 • 90. ‫معماری‬Client Server : Three Tier •‫ویژگی‬ -‫سال‬ ‫در‬ ‫فوق‬ ‫مدل‬1990‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬. -‫یک‬ ‫از‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ‫در‬Tier‫گیرنده‬ ‫سرویس‬ ‫بین‬ ‫دیگر‬ ‫میانی‬( ‫کاربر‬ ‫رابط‬)‫ش‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اطالعاتی‬ ‫بانک‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫و‬‫ود‬. -‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫ابزارها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫شامل‬ ‫میانی‬ ‫الیه‬ ‫فورم‬ ‫پالت‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫صرفنظر‬ ، ‫سیستم‬ ‫منابع‬‫است‬. -‫خواهد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پردازش‬ ‫مدیریت‬ ‫مسئولیت‬ ‫میانی‬ ‫الیه‬ ‫گرفت‬.
 • 91. ‫معماری‬Client Server : Three Tier -‫الیه‬‫منابع‬ ‫از‬ ‫حاصله‬ ‫نتایج‬ ‫ترکیب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫مسئولیت‬ ‫میانی‬‫د‬‫اده‬‫ی‬‫نظیر‬ ‫دارد‬ ‫برعهده‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬. -‫بخش‬‫های‬ ‫بانک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پردازش‬ ‫مدیریت‬ ، ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫فوق‬ ‫مدل‬ ‫گانه‬ ‫سه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫اطالعاتی‬‫باشند‬. -‫الیه‬‫م‬ ‫عملکردهای‬ ‫با‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫میانی‬‫تمایز‬ ‫گردد‬ ‫تقسیم‬(Multi-Tier) -‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ای‬ ‫گزینه‬ ‫فوق‬ ‫مدل‬‫اینت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬‫رنت‬ ‫است‬.
 • 92. ‫معماری‬Client Server : Three Tier •‫مزایا‬: -‫م‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ، ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ، ‫کارآئی‬ ‫افزایش‬‫و‬ ‫جدد‬ ‫پشتیبانی‬ ‫توان‬ -‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ ‫همزمان‬ ‫کارآئی‬ ‫ارتقاء‬ -‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫موجود‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫پیچیدگی‬ ‫نمودن‬ ‫مخفی‬ ‫کاربران‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫های‬ ‫پردازش‬ -‫و‬ ‫طراحی‬ ‫بمنظور‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫امکانات‬ ‫ارائه‬ ‫مشابه‬ ‫رویکرد‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ -‫ارائه‬‫تبعیت‬ ‫بمنظور‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫الزم‬ ‫امکانات‬‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫یکسان‬ ‫های‬ ‫روش‬
 • 95. 95‫از‬41 ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ ‫بهبود‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫پیشنهادی‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ ‫افزار‬ATAM ‫کیفیتی‬ ‫مدل‬ ‫و‬ISO 9126
 • 96. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM
 • 97. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM •‫مبتني‬‫سناریو‬ ‫بر‬ •‫تحلیل‬‫مصالحه‬ ‫بر‬ ‫مبتني‬ ‫معماري‬ •ً‫ال‬‫كام‬‫یافت‬ ‫توسعه‬ ‫قبلي‬ ‫روشهاي‬ ‫از‬ ‫جدا‬ •‫هدف‬،‫تحلیل‬‫معماري‬ ‫براساس‬ ‫خاص‬ ‫كیفیتي‬ ‫صفات‬ •‫کند‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کیفی‬ ‫های‬‫جنبه‬ •‫به‬‫سال‬ ‫در‬ ‫ازریابي‬ ‫مارپیچي‬ ‫مدل‬ ‫یك‬ ‫عنوان‬1998
 • 98. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM •‫قابلیت‬‫قابل‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫قابلیت‬ ،‫حمل‬ ‫قابلیت‬ ،‫پذیري‬ ‫اصالح‬‫تجمع‬ ‫یت‬ •‫فرآیند‬‫ارزیابي‬ ‫پذیر‬ ‫تكرار‬ •‫کی‬ ‫صفات‬ ‫چندین‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫توانایی‬‫فیتی‬ ‫رقابتی‬ •‫کیفیتی‬ ‫صفات‬ ‫ارزیابی‬ •‫کیفیتی‬ ‫صفات‬ ‫وابستگی‬
 • 99. ‫در‬ ‫کنندگان‬ ‫مشارکت‬ATAM •ATAM‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیازمند‬ ‫گروه‬ ‫سه‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬: •‫ارزیابی‬ ‫تیم‬ •‫پروژه‬ ‫گیرندگان‬‫تصمیم‬ •‫معماری‬ ‫ذینفعان‬
 • 100. ‫ارزیابی‬ ‫تیم‬ •‫نفر‬ ‫پنج‬ ‫یا‬ ‫سه‬ •‫هر‬‫عضو‬‫تیم‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫نقش‬ ‫دارای‬ •،‫سیستم‬ ‫معماران‬‫شوند‬ ‫انتخاب‬. •‫تیم‬‫ی‬‫توسعه‬ •‫مشاور‬‫خارج‬ ‫از‬‫سازمان‬
 • 101. ‫پروژه‬ ‫گیرندگان‬‫تصمیم‬ •‫توسعه‬‫پروژه‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ •‫اجازه‬‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬‫معماری‬ •‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ •‫نمایندگانی‬‫از‬‫مشتری‬ •‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫در‬ ‫خاصی‬ ‫نقش‬ ‫معمار‬
 • 102. ‫معماری‬ ‫ذینفعان‬ •‫تبلیغ‬‫کار‬ •‫ترویج‬ ‫در‬ ‫توانایی‬‫د‬ ‫قابلیت‬ ،‫امنیت‬ ،‫تغییرپذیری‬ ‫قابلیت‬‫سترسی‬‫باال‬ •‫دهندگان‬‫توسعه‬،‫نگهدارندها‬ ،‫سازها‬‫یکپارچه‬ ،‫کنندگان‬ ‫آزمایش‬ ، ‫سازندگان‬ ،‫کاربران‬ ،‫کارایی‬ ‫مهندسی‬‫سیستم‬ •‫نقش‬‫ذینفعان،اهداف‬‫خاص‬ ‫کیفی‬ ‫خصوصیات‬‫در‬‫برای‬ ‫معماری‬ ‫موفقیت‬‫کنند‬ ‫بیان‬ ‫را‬ ‫سیستم‬.
 • 103. ‫فاز‬‫مشارکت‬ ‫کنندگان‬ ‫معمول‬ ‫زمان‬‫فعالیت‬‫مراحل‬‫پیشنهادات‬‫تکمیلی‬ ‫صفر‬‫تیم‬ ‫رهبر‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫تصمیم‬ ‫گیرندگان‬ ‫پروژه‬ ‫کلیدی‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫آماده‬ ‫سازی‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫نمودن‬ ‫فراهم‬ ‫مقدمات‬ ‫یک‬‫و‬ ‫ارزیاب‬ ‫تیم‬ ‫تصمیم‬ ‫گیرندگان‬ ‫پروژه‬ ‫روز‬ ‫یک‬‫ارزیابی‬‫نمایش‬ATAM ‫های‬‫پیشران‬ ‫نمایش‬ ‫حرفه‬ ‫معماری‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫معماری‬ ‫نمایش‬‫از‬ ‫که‬ ‫معماری‬ ‫بدست‬ ‫سپاری‬ ‫برون‬ ‫آمده‬ ‫روشهای‬ ‫تعیین‬ ‫معماری‬ ‫درخت‬ ‫ایجاد‬ ‫سودمندی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫جدول‬ ‫معماری‬ ‫در‬ ISO9126‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬‫روش‬ ‫تحلیل‬ ‫معمارانه‬ ‫دو‬،‫ارزیابی‬ ‫تیم‬‫روز‬ ‫دو‬‫ارزیابی‬‫و‬ ‫ذهنی‬ ‫طوفان‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
 • 104. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫روش‬ATAM •‫فاز‬ ‫چهار‬ •‫پروژه‬ ‫گیرندگان‬‫تصمیم‬ ‫با‬ ‫ارزیاب‬ ‫تیم‬ ‫هماهنگی‬ ‫اول‬ ‫فاز‬ •‫مرحله‬ ‫شش‬ ‫در‬ ‫معماری‬ ‫بررسی‬ ‫دوم‬ ‫فاز‬ •‫معماری‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫ادامه‬ ‫سوم‬ ‫فاز‬ •‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫چهارم‬ ‫فاز‬
 • 105. ‫اول‬ ‫مرحله‬:‫نمایش‬ATAM •‫ارائه‬ ‫ارزیابی‬ ‫رهبر‬ATAM •‫مراحل‬ ‫و‬ ‫فرایند‬ ‫تشریح‬ •‫شده‬ ‫مطرح‬ ‫سواالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ •‫خروجی‬ ‫ارائه‬
 • 106. ‫دوم‬ ‫مرحله‬:‫های‬‫پیشران‬ ‫نمایش‬(‫محرک‬)‫حرفه‬ •‫عملکردهای‬‫سیستم‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ •‫های‬‫محدودیت‬‫س‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تکنیکی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ،‫اجتماعی‬ ،‫سیاسی‬‫یستم‬ •‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬‫زمینه‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫اهداف‬ •‫اصلی‬ ‫ذینفعان‬ •‫های‬‫پیشران‬‫معماری‬
 • 107. ‫سوم‬ ‫مرحله‬:‫معماری‬ ‫نمایش‬ •‫ي‬‫ارائه‬‫معماري‬ •‫در‬‫وارد‬ ‫لزوم‬ ‫حد‬‫جزئیات‬ •‫محدودیت‬‫ي‬ّ‫ن‬‫ف‬ ‫هاي‬‫احتمالی‬ •‫افزار‬‫نرم‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اهداف‬
 • 108. ‫چهارم‬ ‫مرحله‬:‫های‬‫روش‬ ‫تعیین‬‫معماری‬ •‫تحلیل‬‫معماری‬ ‫های‬‫روش‬ ‫درک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫معماری‬ •،‫معماری‬ ‫الگوهای‬‫هستند‬ ‫کارآمد‬ ‫بسیار‬. •‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫حمل‬ ‫قابلیت‬ ‫بندی‬‫الیه‬ ‫الگوی‬‫کارایی‬ ‫آورد‬‫می‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ •‫الگوی‬‫مخزن‬‫قابلیت‬ ،‫داده‬‫و‬ ‫کنندگان‬‫مصرف‬ ‫برای‬ ‫گستردگی‬ ‫آورد‬‫می‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫تولیدکنندگاه‬. •‫معماری‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ •‫استانداردهایی‬ ‫و‬ ‫الگوها‬ ‫برداری‬ ‫فهرست‬
 • 109. ‫پنجم‬ ‫مرحله‬:‫خصوصیات‬ ‫سودمندی‬ ‫درخت‬ ‫ایجاد‬‫کیفی‬ •‫سودمندی‬ ‫درخت‬ ‫ایجاد‬ •‫پیشنهادی‬ ‫جداول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ISO9126 •‫یانگ‬ ‫دهی‬‫ارزش‬ ‫جدول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
 • 110. ‫صفات‬iso9126 ‫اصلی‬ ‫ویژگی‬‫زیر‬ ‫ویژگی‬ ‫سواالت‬‫یانگ‬ ‫جدول‬ ‫امتیاز‬ ‫بین‬ ‫امتیاز‬1‫تا‬7 ‫نمره‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سختی‬ ‫ساده‬،‫متوسط‬‫و‬ ‫سخت‬ ‫عملیات‬ ‫ی‬ ‫مناسب‬ ‫بودن‬ ‫می‬ ‫آیا‬‫های‬‫وظیفه‬ ‫توان‬ ‫کرد؟‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫صحیح‬ ‫بودن‬ ‫هستند؟‬ ‫صحیح‬ ‫نتایج‬ ‫آیا‬ ‫قابلیت‬ ‫تعامل‬ ‫با‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬ ‫تعامل‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫دیگر‬ ‫باشد؟‬ ‫داشته‬ ‫امنیت‬‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬ ‫کند؟‬‫می‬ ‫جلوگیری‬ ‫غیرمجاز‬ ‫قابلیت‬ ‫اطمینا‬ ‫ن‬ ‫تکمیل‬ ‫شدن‬ ‫خطاها‬ ‫زمان‬ ‫گذشت‬ ‫با‬ ‫آیا‬ ‫اند؟‬‫شده‬ ‫حذف‬ ‫تولرانس‬ ‫خطا‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫خطاها‬ ‫مدیریت‬ ‫قابلیت‬ ‫بازیابی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫مشکلی‬ ‫که‬‫این‬ ‫ذخیره‬ ‫اطالعات‬ ،‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫کند‬‫می‬ ‫نگهداری‬ ‫را‬ ‫نشده‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫ادامه‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫دارد؟‬ ‫وجود‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کاربری‬‫قابلیت‬ ‫فهم‬ ‫که‬ ‫فهمد‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫آیا‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫کند؟‬ ‫استفاده‬ ‫راحتی‬ ‫قابلیت‬‫کار‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫کاربر‬ ‫آیا‬ ‫کارآمدی‬‫رفتار‬ ‫زمان‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬ ‫پاسخ‬ ‫درخواست‬ ‫به‬ ‫دهد؟‬‫می‬ ‫کاربرد‬ ‫منبع‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫آیا‬ ‫کاربردی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کند؟‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬ ‫نگهداری‬ ‫قابلیت‬ ‫تحلیل‬ ‫راحتی‬‫به‬ ‫خطاها‬ ‫آیا‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫شوند؟‬‫می‬ ‫قابلیت‬ ‫تغییر‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ‫تغییر‬ ‫راحتی‬‫به‬ ‫یابد؟‬‫می‬ ‫قابلیت‬ ‫پایداری‬ ‫ایجاد‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ،‫تغییر‬ ‫ادامه‬ ‫کارش‬ ‫به‬ ‫دهد؟‬‫می‬ ‫قابلیت‬ ‫آزمایش‬ ‫قابل‬ ‫راحتی‬‫به‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫آزمایش‬ ‫قابلیت‬ ‫حمل‬ ‫قابلیت‬ ‫سازگاری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توان‬‫می‬ ‫آیا‬ ‫دیگر‬ ‫های‬‫محیط‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داد؟‬ ‫انتقال‬ ‫قابلیت‬ ‫نصب‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫آیا‬ ‫شود؟‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫آساني‬‫به‬
 • 111. ‫بودن‬ ‫عملیاتی‬Functionality ‫عملیاتی‬‫بودن‬ ‫مناسب‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬‫مفهومی‬ ‫جستجوی‬ ‫دامنه‬ ‫میزان‬ ‫کاربر‬ ‫پژوهشی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ضبط‬ ‫دیجیتالی‬ ‫چاپ‬ ‫یا‬ ‫کاغذی‬ ‫چاپ‬ ‫همچون‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫گزارش‬ ‫ارائه‬ ‫اصل‬ ‫های‬‫داده‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫متنوع‬ ‫های‬‫داده‬ ‫از‬ ‫گرفتن‬ ‫خروجی‬‫ی‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫افزار‬‫نرم‬(‫مثل‬:،‫تصاویر‬ ،‫ها‬‫پاورقی‬ ‫ها‬‫فهرست‬ ،‫تصاویر‬ ،‫ها‬‫پاورقی‬) ‫فنی‬ ‫امکانات‬‫امکانات‬ ‫دارای‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫جستجوی‬ ‫موتور‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫برخورداری‬ ‫جواب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫نمایش‬ ،‫ها‬‫جواب‬ ‫بندی‬‫رتبه‬ ‫امکانات‬ ‫دارای‬ ‫سریع‬، ‫ساماندهي‬ ،‫محتواها‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ،‫جواب‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫نمایش‬ ‫ساماندهي‬ ،‫محتواها‬Stop Words‫با‬ ‫کلمات‬ ‫جستجوي‬ ‫امکان‬ ، ‫کل‬ ‫ریشه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫جستجو‬ ‫امکان‬ ،‫ِعراب‬‫ا‬ ‫با‬ ‫کلمات‬ ‫جستجوي‬‫یا‬ ‫و‬ ‫مات‬ ‫خاص‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫ریشه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کلمات‬ ‫ریشه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫متفرقه‬‫کاربران‬ ‫نزد‬ ‫مقبولیت‬ ‫درصد‬ ‫همکاری‬ ‫قابلیت‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬‫دفتری‬ ‫و‬ ‫پژوهشی‬ ‫مرتبط‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫یک‬ ‫ارتباط‬ ‫فنی‬ ‫امکانات‬‫محققان‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعات‬ ‫گذاري‬‫اشتراک‬ ‫به‬
 • 112. ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬Reliability ‫قابلیت‬ ‫ت‬ ‫اطمینان‬ ‫تکمیل‬ ‫شدن‬- ‫قابلیت‬ ‫بلوغ‬ ‫ت‬ ‫فني‬ ‫امكانات‬‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫اشكاالت‬ ‫رفع‬ ‫معماری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫نواقص‬ ‫و‬ ‫ها‬‫باگ‬ ‫رفع‬ ‫امکان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫قابلیت‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬patch‫و‬ ‫ها‬dll‫الحاقي‬ ‫هاي‬ ‫تولرانس‬ ‫خطا‬ ‫نس‬- ‫خطا‬- ‫رواداري‬ ‫خطا‬ ‫ري‬ ‫فنی‬ ‫امکانات‬‫عملكر‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫توانایي‬‫د‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫صحیح‬ ‫عملكرد‬ ‫تضمین‬ ‫کیف‬ ‫بررسی‬‫یت‬‫برنامه‬ ‫های‬‫باگ‬ ‫حداقلی‬ ‫قابلیت‬ ‫بازیاب‬ ‫ت‬‫ی‬ ‫معماری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بروز‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫امن‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫اشکال‬ ‫بروز‬ ‫هنگام‬
 • 113. Usabilit y ‫کاربر‬ ‫ی‬ ‫قابلیت‬ ‫فهم‬ ‫رابط‬ ‫کاربران‬ ‫کاربر‬ ‫کارکرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مناسب‬ ‫رفتار‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫پیام‬ ‫ارائه‬ ‫برنامه‬ ‫منوهای‬ ‫درست‬ ‫بندی‬‫گروه‬ ‫جستجو‬ ‫همچون‬ ‫خاص‬ ‫پردازش‬ ‫انجام‬ ‫هنگام‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫رسانی‬‫اطالع‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫جاری‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫رسانی‬‫اطالع‬ ‫آموزش‬،‫منوها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫سیستم‬ ‫امكانات‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫مناسب‬ ‫رساني‬‫اطالع‬hint‫و‬ ‫ها‬... ‫معماری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫سایر‬ ‫عرف‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫تبعیت‬ ‫میزان‬(‫و‬ ‫میانبر‬ ‫كلیدهاي‬ ،‫برنامه‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫كاربر‬ ‫راهبري‬)... ‫قابلیت‬ ‫یادگیری‬ ‫آموزش‬‫موضوعی‬ ‫راهنمای‬ ‫بودن‬ ‫دارا‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫راهنما‬ ‫کتابچه‬ ‫وجود‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫ها‬‫فهرست‬ ‫و‬ ‫ها‬‫صورتک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫آن‬ ‫راهنمایی‬ ‫درصد‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫داخل‬ ‫یا‬ ‫برخط‬ ‫راهنمای‬ ‫وجود‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫راهنما‬ ‫به‬ ‫پیوند‬ ‫وجود‬ ،‫کاربر‬ ‫راهنمای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫امکان‬ ،‫آزمایشی‬ ‫و‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫دمو‬ ‫قابلیت‬ ‫عملیاتی‬- ‫قابلیت‬ ‫استفاده‬ ‫امکانات‬ ‫فنی‬ ‫فارسی‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫پشتیبانی‬ ‫كاربران‬ ‫تحقیق‬ ‫كردن‬ ‫آسان‬ ‫جهت‬ ‫متعدد‬ ‫ژوهشي‬‫پ‬ ‫هاي‬‫محیط‬ ‫آوردن‬ ‫فراهم‬ ‫معماری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫کاربر‬ ‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫اصلی‬ ‫امکانات‬ ‫رابط‬ ‫کاربران‬ ‫ناتوان‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫تسهیالت‬ ‫میزان‬ ‫مهم‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫محتوای‬ ‫بین‬ ‫تمایز‬ ‫ایجاد‬ ‫ناوبری‬:،‫قبل‬ ‫مرحله‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫قابلیت‬ ،‫ناوبری‬ ‫برای‬ ‫کاربران‬ ‫مهارت‬ ‫به‬ ‫لزوم‬ ‫عدم‬‫پیوند‬ ‫وجود‬ ،‫صفحات‬ ‫تمامی‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫بازگشت‬ ‫براي‬ ‫پیوندي‬ ‫وجود‬ ،‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫باالتر‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫عمق‬ ‫حداکثر‬3‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫مکان‬ ‫بودن‬ ‫مشخص‬ ،‫باشد‬‫می‬ ‫ماوس‬ ‫بدون‬ ‫ناوبری‬ ‫امکان‬ ‫صفحات‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫یکسان‬ ‫ناوبری‬ ‫ابزار‬ ‫وجود‬ ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫مخاطب‬ ‫اطالعاتی‬ ‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫تا‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫کلیک‬ ‫تعداد‬ ‫عملکرد‬ ‫چگونگي‬ ‫بودن‬ ‫مناسب‬TAB ‫پاسخ‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫دسترسی‬ ‫سهولت‬‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫شده‬‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫زبان‬ ‫تعداد‬ ‫معماری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫بعدی‬ ‫اجرای‬ ‫در‬ ‫بارگذاری‬ ‫جهت‬ ‫برنامه‬ ‫وضعیت‬ ‫آخرین‬ ‫حفظ‬ ‫مثل‬ ‫جانبی‬ ‫ابزارهای‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫عدم‬Office ‫دسترسی‬ ‫امکان‬‫کاربر‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫متون‬ ‫به‬ ‫متنوع‬ ‫های‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫مختلف‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬‫حوزه‬ ‫بین‬ ‫رابطه‬ ‫وجود‬ ‫برنامه‬ ‫عملکرد‬ ‫کردن‬ ‫سفارشی‬ ‫کاربر‬ ‫دید‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫اصلی‬ ‫امکانات‬ ‫قابلیت‬ ‫کردن‬ ‫جذب‬- ‫قابلیت‬ ‫کاربر‬ ‫جذب‬ ‫رابط‬ ‫کاربران‬ ‫ها‬‫کنترل‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تنوع‬(‫و‬ ‫رادیوباتن‬ ،‫لیست‬ ‫چک‬ ،‫لیست‬)... ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫فونت‬ ‫تعداد‬(‫فرض‬ ‫پیش‬)‫مثل‬ ‫هایی‬‫قابلیت‬ ‫کردن‬ ‫سفارشی‬ ‫و‬ ‫متداول‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬:‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫سایز‬ ،‫رنگ‬ ،‫فونت‬ ‫متن‬ ‫خوانایی‬ ‫در‬ ‫ها‬‫رنگ‬ ‫توسط‬ ‫مشکل‬ ‫ایجاد‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ها‬‫عنوان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫متن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫اندازه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫خوانا‬ ‫های‬‫قلم‬ ‫کاربری‬ ‫های‬‫رابط‬ ‫در‬ ‫مذهبی‬ ‫و‬ ‫بومی‬ ‫های‬‫لمان‬ ِ‫ا‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫شناختي‬‫زیبایي‬ ‫و‬ ‫هنري‬ ‫اصول‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫زیبایی‬
 • 114. ‫کارآمدی‬Efficiency ‫کارآمدی‬‫زمان‬ ‫رفتار‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬‫جست‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫گویي‬‫پاسخ‬‫جوي‬ ‫كاربر‬ ‫جستجوي‬ ‫منب‬ ‫کاربرد‬‫ع‬‫کاربران‬ ‫رابط‬‫کار‬ ‫رابط‬ ‫پیکربندی‬ ‫میزان‬‫بری‬ ‫برنام‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬‫ه‬ ‫منبع‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫خارج‬ ‫منبع‬ ‫صورت‬(Resource) ‫امنیت‬‫مناس‬ ‫و‬ ‫صحیح‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬‫ب‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫و‬ ‫صحیح‬... ‫از‬( ...Buffering& cashing) ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫قابلیت‬
 • 115. ‫نگهداری‬ ‫قابلیت‬Maintainability ‫نگهداری‬ ‫قابلیت‬‫تحلی‬ ‫قابلیت‬‫ل‬‫فني‬ ‫امكانات‬‫و‬ ‫احتمالي‬ ‫خطاهاي‬ ‫صحیح‬ ‫شناسایي‬ ‫كاربر‬ ‫به‬ ‫مناسب‬ ‫رساني‬‫اطالع‬ ‫و‬ ‫احتمالي‬ ‫تغیی‬ ‫قابلیت‬‫ر‬‫افزار‬‫نرم‬ ‫معماری‬‫برنامه‬ ‫پذیری‬‫توسعه‬ ‫میزان‬(‫امکان‬ ‫مانند‬ (‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫امکان‬ ‫مانند‬Add-Ins) ‫از‬ ‫اي‬‫مجموعه‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫بودن‬ ‫فراهم‬ ‫یک‬ ‫مختص‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫کتب‬ ‫از‬ ‫اي‬‫مجموعه‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫مختص‬ ‫فني‬ ‫امكانات‬‫به‬ ‫جهت‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫راهكارهاي‬ ‫ارائه‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫روزرساني‬ ‫به‬ ‫جهت‬ ‫متنوع‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬ ‫قابلیت‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫برنامه‬ ‫تأثیرپذیری‬ ‫و‬ ‫کاربران‬‫ات‬ ‫کاربران‬ ‫نظرات‬ ‫از‬ ‫برنامه‬
 • 116. ‫حمل‬ ‫قابلیت‬Portability ‫حم‬ ‫قابلیت‬‫ل‬‫قابلیت‬ ‫سازگاری‬ ‫معماری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ها‬‫محیط‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫ها‬‫برنامه‬ ‫انعطاف‬ ‫قابلیت‬ ‫قابلیت‬ ‫نصب‬ ‫معماری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سهولت‬‫افزارها‬‫نرم‬ ‫سازی‬‫فعال‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫نرم‬ ‫سازی‬‫فعال‬(‫وابست‬ ‫عدم‬‫گی‬ ‫استفاده‬(‫عا‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫عدم‬‫و‬ ‫ها‬‫مل‬ ‫یا‬ ‫جانبی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫ها‬‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نوع‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫جانبی‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫وابستگی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مدیریت‬) ‫قابلیت‬ ‫تطبیق‬ ‫معماری‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬‫قالب‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫استعداد‬ ‫میزان‬‫مانند‬ ‫مانند‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬‫قالب‬XML ‫فنی‬ ‫امکانات‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫حامل‬ ‫در‬ ‫تنوع‬ ‫های‬‫مزیت‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫منظور‬ ‫حامل‬ ‫های‬‫مزیت‬ ‫و‬ ‫استانداردها‬(‫گویایی‬-
 • 117. ‫ششم‬ ‫مرحله‬:‫معماری‬ ‫تحلیل‬ ‫های‬‫روش‬ •‫رویكردهاي‬ ‫تحلیل‬‫معماري‬ •‫سناریو‬ ‫بررسی‬ •‫مقدار‬‫پشتیباني‬ ‫چگونگي‬ ‫و‬‫از‬‫سناریو‬ •‫غیر‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫نقاط‬‫خطرات‬ •‫نقاط‬‫ی‬‫مصالحه‬ ‫و‬ ‫حساسیت‬ •‫اول‬ ‫فاز‬ ‫انتهای‬
 • 118. ‫هفتم‬ ‫مرحله‬:‫ذهنی‬ ‫طوفان‬(‫زنی‬ ‫جرقه‬)‫بندی‬‫اولویت‬ ‫و‬‫سناریو‬‫ها‬ •‫بندی‬ ‫اولیت‬ ‫سناریوهای‬‫درخت‬‫سومندی‬ •‫اولیت‬ ‫سناریوها‬‫بندی‬ •‫آنها‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫رای‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫سناریو‬ ‫ترکیب‬ •‫سناریو‬ ‫به‬ ‫درصد‬ ‫سی‬ ‫ذینفع‬ ‫هر‬ ‫رای‬ •‫رای‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫آزادی‬
 • 119. ‫هشتم‬ ‫مرحله‬:‫معماری‬ ‫های‬‫روش‬ ‫تحلیل‬ •‫مهم‬ ‫سناریوهای‬ •‫معمار‬ •‫معماری‬ ‫تصمیمات‬
 • 120. ‫نهم‬ ‫مرحله‬:‫نمایش‬‫نتایج‬ •‫شده‬ ‫مستند‬ ‫معماری‬ ‫های‬‫روش‬ •‫و‬ ‫سناریوها‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬‫بندی‬‫اولویت‬ •‫سودمندی‬ ‫درخت‬ •‫شده‬ ‫کشف‬ ‫خطرات‬ •‫شده‬ ‫مستند‬ ‫خطرات‬ ‫غیر‬ •‫شده‬ ‫یافت‬ ‫مصالحه‬ ‫نقاط‬ ‫و‬ ‫حساس‬ ‫نقاط‬
 • 121. ‫خروجی‬ATAM •‫نمایش‬‫معماری‬ ‫از‬ ‫مختصر‬ •‫حرفه‬ ‫اهداف‬ ‫بیان‬ •‫سناریوها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫برحسب‬ ‫کیفی‬ ‫نیازهای‬ •‫کیفی‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫معماری‬ ‫تصمیمات‬ ‫نگاشت‬ •‫مجموعه‬‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫حساس‬ ‫و‬ ‫مصالحه‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ای‬ •‫مجموعه‬‫غیر‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫خطرات‬ •‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫خطرات‬
 • 122. ‫شناسایی‬ ‫حساس‬ ‫و‬ ‫مصالحه‬ ‫نقاط‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫شده‬ •‫معماری‬ ‫تصمیمات‬‫تاثیرات‬‫مشخصی‬‫روی‬‫خصوصیات‬‫کیفی‬ •‫پایگاه‬‫معماری‬ ‫تصمیم‬ ‫یک‬ ‫پشتیبان‬ ‫داده‬ •‫قابلیت‬‫اطمینان‬‫مثبت‬ •‫بصورت‬ ‫کارایی‬‫منفی‬ •‫نقطه‬‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫کارآیی‬ ‫بین‬ ‫مصالحه‬ •‫تصمیم‬‫نه‬ ‫یا‬ ‫است‬ ‫خطر‬ •‫است‬ ‫چقدر‬ ‫کارایی‬ ‫هزینه‬
 • 123. ‫غیر‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬‫خطرات‬ •‫تصمیم‬‫معماری‬‫منجر‬‫نامطلوب‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ •‫غیر‬‫خطر‬‫تصمیم‬‫معماری‬‫امن‬ •‫خطرات‬‫شده‬ ‫شناسایی‬ •‫کاهش‬ ‫مبنایی‬‫معماری‬ ‫خطر‬ •‫اگر‬‫برخورد‬ ‫خطرات‬ ‫این‬ ‫با‬‫نشود‬ •‫تهدید‬‫حرفه‬ ‫اهداف‬‫پروژه‬
 • 124. ‫روش‬ ‫محاسن‬ATAM •‫واضح‬ ‫فهم‬‫سهامداران‬‫معماری‬ ‫از‬ •‫افزایش‬‫سهامداران‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ •‫معماری‬ ‫مستندات‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ •‫سناریو‬ ‫از‬ ‫برگرفته‬ ‫نتایج‬ •‫سیستم‬ ‫غیرعملکردی‬ ‫وظیفه‬ ‫و‬ ‫کیفی‬ ‫صفات‬ ‫ارضای‬
 • 126. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫برای‬ ‫پیوست‬ 126‫از‬41
 • 128. ‫تاثیرگذار‬ ‫عوامل‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬ ‫بر‬ ‫افزار‬ ‫ذینفعان‬ ‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫سازمان‬ ‫زمینه‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫تجربیات‬ ‫معماری‬
 • 130. ‫محاسباتی‬ ‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫معماری‬، ‫ساختار‬‫است‬ ‫محاسباتی‬ ‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫ساختارهای‬ ‫یا‬ ‫که‬‫عناصر‬ ‫بیرون‬ ‫از‬ ‫رویت‬ ‫قابل‬ ‫خصوصیات‬ ‫و‬‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بین‬ ‫ارتباطات‬
 • 131. ‫معماری‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫تعاریف‬ •‫است‬ ‫باال‬ ‫سطح‬ ‫طراحی‬ ‫معماری‬ •‫است‬ ‫سیستم‬ ‫کلی‬ ‫ساختار‬ ‫معماری‬ •‫است‬ ‫ها‬ ‫اتصال‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫مولفه‬ ‫معماری‬
 • 133. ‫علم‬ ‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫بیشتر‬ ‫ترویج‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫متشکرم‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫مستندات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫است‬ ‫محمد‬ ‫آل‬ ‫و‬ ‫محمد‬ ‫بر‬ ‫صلوات‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫خرجش‬ ‫فرجهم‬ ‫عجل‬ ‫و‬ ‫محمد‬ ‫آل‬ ‫و‬ ‫محمد‬ ‫علی‬ ‫صلی‬ ‫اللهم‬ ‫زمان‬ ‫امام‬ ‫آقا‬ ‫سالمتی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫مهربانی‬ ‫پیامبر‬ ‫بیت‬ ‫اهل‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫ترویج‬ ‫علم‬ ‫ذکات‬  ‫خدا‬ ‫رحمت‬ ‫محتاج‬ ‫بنده‬ 133‫از‬41

Notas do Editor

 1. معماری‌نرم افزار الگوهای معماری و سبک‌های معماری مدل مرجع ،معماری مرجع دیدگاه و ساختارهای معماری معماری 4+1 جدول ارزش‌دهی یانگ برون سپاری
 2. جنگ بین سوئد و فلاند، پادشاه سوئد هرینک هیبرتسون یکی از راه جلوگیری از این مسئله معماری نرم‌افزار نرم‌افزار چگونه تقسیم بندی شده و ساختارش چگونه است. Parnas این خط فکری را گسترش داد و ماژول پنهان سازی اطلاعات و ساختارهای نرم‌افزاری و ... را مطرح کرد کتابی راجع به اهمیت معماری نوشت واسط معماری نرم‌افزار با اصول جدید نرم‌افزار توصیف کردن توجه به معماری بعنوان سطحی جدا در طراحی معماری نرم‌افزار
 3. هر سازمان که معماری را به عنوان یک اساس برای پروسه‌های توسعه نرم‌افزار خود می‌پذیرد نیاز دارد که جایگاه آن را در چرخه حیات درک کند.
 4. یک الگوی معماری توصیفی از عناصر و انواع ارتباط بین آن‌ها به همراه مجموعه‌ای از اجبارها در مورد چگونگی استفاده از آن‌هاست. یکی از کاربرداش خصوصیات کیفی زبان الگو: به مجموعه‌ای از الگوها و قوانینی برای ساخت و سازماندهی الگوهای جدید از روی الگوهای اولیه گفته می‌شود سبک‌ها بیشتر به زبان الگوها شباهت دارن تا به الگوها الگو جزئی و دقیق‌تر یک راه‌حل را برای مسئله طراحی پیشنهاد میکند سبک ها در حقیقت راه‌حل نیستند، بلکه چارچوبی برای راه‌حل‌ها مشخص می‌کنند سبک ماشین مجازی، سبک شی گرا، سبک جریان داده یک مدل مرجع، تقسیم وظیفه مندی به همراه جریان داده بین بخش‌ها است. یک مدل مرجع تجزیه استاندارد یک مساله مشخص به بخش‌هایی است که به صورت اشتراکی مساله را حل می‌کنند. یک معماری مرجع، مدل مرجع نگاشت داده شده به عناصر نرم‌افزاری و جریان‌های داده بین آن‌هاست. مدل معماری مین فریم، معماری فایل سرور، معماری کلاینت سرور، معماری سرویس گرا، معماری شی گرا، معماری ای ار پی
 5. یک ساختار ماژول مجموعه‌ای از ماژول‌های سیستم و نحوه سازماندهی آن ماژول‌ها است. یک دید ماژول نمایشی از ساختارها است که به وسیله ذینفعان مستند شده و به وسیله ذینفعان سیستم استفاده می‌شود. ساختارهای ماژول، زیر ساختار تجزیه، استفاده- لایه ای و کلاس تجزیه Decomposition - استفاده Uses (لایه ای Layered) - کلاس یا تعمیم Class ساختارهای مولفه و اتصال، زیر ساختار فرآیند، هم‌زمانی، داده‌های مشترک و Client-Server Component and connector - فرآیند یا فرآیندهای ارتباطی Process - هم‌زمانی Concurrency - مخزن یا داده‌های مشترک Shared Data - سرویس گیرنده-سرویس دهنده Client-Server ساختارهای تخصیص زیر ساختار استقرار، پیاده سازی, انتساب کار Allocation : استقرار Deployment - پیاده سازی Implementation - انتساب کار Work Assignment
 6. در سال 95 آقای کروچن بیان کرد هیچ کدام از ساختار با یکدیگر تناقضی ندارند و همه آن‌ها در جهت برطرف کردن نیازمندی های سیستم هستند ولی بهتر است موارد کاربردی مهم به منظور انتخاب ساختارها استفاده شود. دیدگاه منطقی Logical دیدگاه فرآیند Process دیدگاه توسعه Development دیدگاه فیزیکی Physical + دیدگاه سناریو Scenarios
 7. خط کش یانگ امتیاز دهی آن بر این اساس است.
 8. در لغت به معنی دستیابی به سود از طریق منابع خارجی می‌باشد به دلیل این‌که در این نوع برون‌سپاری شرکت سعی می‌کند تا یک کار (پروژه) فکری پیچیده را به‌جای یک کار تکراری و معمولی که فرایند انجام آن به‌راحتی قابل‌فهم است را برون‌سپاری کند مزایا: دسترسی مناسب به بهترین تجربیات و کسب مهارت‌های جدید. تحصیل و کسب ایده‌های نوآورانه. بهره‌گیری منابع داخلی برای مقاصد دیگر. سرعت بخشیدن به مزایای مهندسی مجدد. کاهش ریسک از طریق شریک شدن با یک واحد دیگر در محیط تجاری نامطمئن.
 9. مدل کیفیت نرم افزار روش ارزیابی معماری نرم افزار یه سری مقالات در زمینه پایان نامه
 10. اين مدلها عموماً به صورت ساختاري درختي از صفات كيفيتي و ارتباطات آنها بيان شده اند. ذينفعان مسئله با مطالعه اين مدلها مي توانند خواسته هاي خود را دقيق تر و مشخص تر بيان دارند و بدانند كه چه چيزهاي را بايد در توصيف خواسته هاي خود در اين زمينه مشخص نمايند
 11. در اين مدل يك گروه بندي مفيد براي فاكتور هايي كه كيفيت نرم افزار را تحت تاثير قرار مي دهند، پيشنهاد شده است. اين روش كيفيت نرم افزار را براساس سه جنبه خصوصيات عملياتي، توانائي اصلاح، توانائي انتقال بيان مي دارد. Factor Operations Revision Transition
 12. International Organization for Standardization International Electrotechnical Commission اين مدل شش ويژگي قابليت كاركردي، قابليت اطمينان، قابليت استفاده، كارآئي، قابليت نگهداري و قابليت حمل شدن را به عنوان ويژگيهاي اصلي كيفيتي نرم افزار بيان مي دارد. مهم‌ترین مزيت اين مدل اين است كه ويژگي‌هاي كيفي داخلي و خارجي يك نرم‌افزار در آن تفکیک‌شده است
 13. 6 ویژیگی 21 زیر ویژگی كه زير ويژگيها در اين ساختار فقط در يك ويژگي در نظر گرفته شده زیر ویژگی ها با هم هموپشانی ندارند
 14. Architecture Trade-off Analysis Method روش ارزیابی معماری مبتنی بر مصالحه به عنوان يك مدل مارپيچي ازريابي در سال 1998 مطرح شد براساس صفات کیفیتی قابلیت اصلاح پذيري، قابليت حمل، قابليت توسعه و قابليت تجميع 4 بخش اصلی 9 مرحله
 15. Architecture Level Modifiability Analysis روش تحلیل قابلیت اصلاح در سطح معماری پيش گويي هزينه هاي لازم براي اعمال تغييرات در سيستم (هزينه هاي اصلاح پذيري در آينده) مشخص نمودن ميزان انعطاف پذيري سيستم مقايسه دو يا چند معماري با يكديگر
 16. The Representational State Transfer (REST)، اخیرا سبک‌های معماری به‌صورت گسترده ای برای کامل کردن سرویس‌ها و برنامه‌های کاربردی استفاده می‌شوند. برای نشان دادن اینکه چطور این دستورالعمل می‌تواند کمک کند به ارزیاب‌های معماری، ما ارائه می‌دهیم یک دلیل از توصیف مفهومی که چطور استفاده می‌کنیم این دستورالعمل را در روش ارزیابی ATAM. توسعه توزیع سیستم‌های نرم افزاری در مقیاس بزرگ که شامل سرمایه‌گذاری کلان می‌شود در سطح بالای از ریسک قرار گرفته است، که با روش ارزیابی ATAM آن را مورد بررسی قرار داده شده است و شرایط امنی فراهم می‌کند
 17. چرخه حیات محصول از دو زیر بخش تشکیل می‌شود مخاطبین چرخه حیات محصول و ساختار کلی چرخه حیات محصول در ساختار پیشنهادی معماری نرم‌افزار ابتدا باید مخاطبین محصول شناخته شده باشند و سپس اینکه ساختار کلی چرخه حیات محصول به صورت مختصر در معماری بیان شود، که چه روندی در طول حیات خود دارد. وجود این بخش در معماری نرم‌افزار باعث می‌شود که صلاحیت شرکت تولید کننده معماری تا حدی معینی مشخص شود و قابل قبول باشد. یکی از منظورهای هدف به کارگیری از چرخه حیات محصول نرم‌افزاری، ایجاد تعادل بین زمان و هزینه است.
 18. معمار یا تیم معماری باید مخاطبین چرخه حیات محصول را بشناسند تا برای طراحی و پیاده سازی نرم‌افزار اشراف راحتری به نرم افزار و کاربردهای آن داشته باشند
 19. هر سیستم دارای طول عمر معینی است که در طول آن برای تامین نیازمندی‌های اطلاعاتی رو به گسترش دست خوش تغییراتی قرار خواهد گرفت، بر اثر تغییرات مکرر است که سیستم فوق العاده حجیم شده و استفاده از آن دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود و یا با ظهور فناوری‌های جدید در بازار لاجرم مجبور به استفاده از سیستم جدید و کنار گذاشتن سیستم جاری و نهایتا منجر به پایان عمرش می‌گردد. چرخه حیات محصول نرم‌افزاری در ابتدا تولید و بعد به مرحله بلوغ خواهد رسید در نهایت به مرحله مرگ ختم می‌شود
 20. معمار یا تیم معماری در این قسمت از اهداف و محدودیت های حرفه و حیطه نرم‌افزار باید صحبت کند. معمار یا تیم معماری در معماری نرم‌افزار خود باید الگوها و یا استانداردهای مورد استفاده در طراحی معماری خود سخن به میان می‌آورد. عملکردهای بسیار مهم سیستم هر گونه محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و تکنیکی مربوط به سیستم اهداف حرفه و زمینه‌های مرتبط به سیستم پیشران‌های معماری (یعنی اهداف خصوصیات کیفی اصلی که معماری را شکل می‌دهند).
 21. ارتباط ويژگي‌هاي سطح اول مدل با 21 ويژگي فرعي مدل با سطح دوم، به‌صورت يک به چند است؛
 22. این گروه جز اعضای معرفی شده پروژه معماری نیستند و معمولا متشکل از سه یا پنج نفر است. هر عضو از تیم دارای تعدادی از نقش‌هایی است که در روند ارزیابی باید مسئولیت‌هایی مرتبط با آن نقش‌ها را انجام دهد. نقش‌های موجود در تیم ارزیاب یک واحد همیشه فعال است که ارزیابی معماری به صورت مداوم در آن در حال انجام شدن است. اعضاء این تیم می‌تواند از معماران سیستم که در زمینه مورد نظر مهارت دارند، انتخاب شوند. نیروهای تیم می‌توانند متعلق به تیم توسعه‌ی سازمانی باشند که معماری آن در حال ارزیابی است و یا اینکه به عنوان مشاور از خارج سازمان حضور داشته باشند. این افراد در مذاکره به منظور توسعه و تکمیل پروژه توانایی زیادی دارند و یا قدرت و اجازه اعمال تغییرات در معماری را دارند. آن‌ها معمولا شامل مدیریت پروژه و نمایندگانی از مشتری هستند که از توسعه سیستم به صورت مالی پشتیبانی می‌کنند. برای معمار معمولا نقش خاصی در ارزیابی معماری وجود دارد که باید آن را به صورت مناسب انجام دهد. نهایتا، شخصی که ماموریت ارزیابی را دارد که باید آن را به صورت مناسب انجام دهد. شخصی که ماموریت ارزیابی را دارد معمولا توانایی و قدرت مذاکره برای توسعه و تکمیل پروژه دارد (حتی اگر قدرت آن را نداشته باشد) و باید جزء این گروه قرار بگیرد. ذینفعان در مورد این معماری را به عنوان مبنایی برای تبلیغ کار خود قرار دهند، سود زیادی به دست می‌آورند. آن‌ها اشخاصی هستند که توانایی انجام کارهایشان وابسته به ترویج قابلیت تغییرپذیری، امنیت، قابلیت دسترسی بالا و سایر خصوصیات معماری است. ذینفعان دربرگیرنده توسعه‌دهندگان، آزمایش کنندگان، یکپارچه‌سازها، نگهدارندها، مهندسی کارایی، کاربران، سازندگان سیستم و سایر افراد درگیر توسعه سیستم هستند. نقش دینفعان در روند ارزیابی آن است که اهداف خصوصیات کیفی خاص که لازم است در معماری برای موفقیت سیستم وجود داشته باشد را بیان کنند.
 23. در این مرحله با ایجاد سناریو یک درخت سودمندی تشکیل می‌دهیم به این صورت که ریشه کلمه سودمندی فرزند ریشه صفات کیفی، و فزرند صفات کیفی را سناریو ها تشکیل می‌دهند که برای این کار ما از مدل کیفیتی ISO 9126 استفاده میکنیم برای ساده سازی سناریو و امتیاز دهی به آن از جداول زیر استفاده می‌کنم برای ازریابی از جدول ازرش دهی یانگ استفاده می‌کنیم
 24. تصمیمات معماری وجود دارند که تاثیرات مشخصی بر روی خصوصیات کیفی دارند. برای مثال، کاملا واضح است که در نظر گرفتن پایگاه داده پشتیبان یک تصمیم معماری است به طوری که این تصمیم قابلیت اطمینان را به صورت مثبت تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین چنین تصمیمی یک نقطه با توجه به قابلیت اطمینان تلقی می‌شود. با این وجود پشتیبان‌گیری باعث مصرف منابع سیستم شده و بنابراین کارایی را بصورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا آن را می‌توان یک نقطه مصالحه بین کارآیی و قابلیت اطمینان دانست. اینکه این تصمیم خطر است یا نه بستگی به این دارد که آیا هزینه کارایی در زمینه نیازمندی‌ها خصوصیات کیفی معماری زیاد است یا نه؟ فهم واضح سهامداران از معماری افزایش ارتباط بين سهامداران بهبود و تکمیل مستندات معماری نتایج برگرفته از سناریو ارضای صفات کیفی و وظیفه غیرعملکردی سیستم
 25. که بوسیله رابطه " یک زیر ماژول است از "به ماژول‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شوند که این موضوع نشان می‌دهد چگونه ماژول‌های بزرگ‌تر به ماژول‌های کوچک‌تر تقسیم می‌شوند.
 26. رابطه " استفاده می‌کند از " به واحدهای دیگر مرتبط می‌شوند و منظور این است که صحت واحدی که از واحد دیگر استفاده می‌کند به صحت واحد استفاده شده بستگی دارد.
 27. در این ساختار هر لایه به سرویس‌های لایه پایین‌تر از خود دسترسی دارد
 28. ارتباط در این نوع ساختار "الحاق"است که نشان می‌دهد چگونه اتصال‌ها و مولفه‌ها یکدیگر را کنترل می‌کنند
 29. یک نخ منطقی مجموعه‌ای از محاسبات پشت سرهم است که می‌تواند به نخی فیزیکی جداگانه درفرآیند طراحی تخصیص داده شود.
 30. در این ساختار، رابطه "تخصیص داده شده به" نشان می‌دهد واحدهای فیزیکی عناصر نرم‌افزاری به چه چیزی تخصیص داده شده‌اند و رابطه "منتقل شده به" نیز برای تخصیص پویا استفاده می‌شود.
 31. یه ماژول در ساختار تجزیه ممکن است به یک یا چند عنصر ساختار مولفه و اتصال تبدیل شود. در تمام سیستم ها نیاز نیست که از کلیه ساختارها استفاده شود در سیستم های بزرگ هر ساختار ممکن است آنقدر بزرگ باشد که طراح مجبور باشد آن‌ها را به زیرساختارهایی تبدیل کند.
 32. تمامی ذینفعان پروژه در این قسمت درگیر هستند. نمای کلی سیستم را ترسیم می‌کند، سپس به بررسی قسمت‌های مهم توسط usecase دیاگرام‌ها می پردازد. توصیف معماری با استفاده از مجموعه ای از use case ها که توصیفگر توالی ارتباطات بین اشیا و پروسه ها هستند. در این دیدگاه عملیات اصلی مورد نقد قرار می‌گیرد فعلان در هر عملیات مشخص می‌شود و جریان‌های اصلی کار مشخص می‌شود. مهمترین سند حاصل از این دیدگاه سند موارد کاربرد است.
 33. دید فرایند توزیع، کارایی و مقیاس پذیری را پوشش می دهد. در UML از نمودار های Activity برای نمایش ان استفاده می شود. نحوه هم‌زمانی و توزیع وظیفه‌مندی‌ها را نشان می‌دهد. دید فرآیند، درگیر وجهه پویای سیستم است. پروسه های سیستم را توصیف کرده و نحوه تعامل آن ها با هم. حیطه کاری این دیدگاه پیرامون نیازمندی‌های غیر عملکردی است که همروندی و همزمانی پردازش ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد. این دیدگاه محصول (artifact) جداگانه‌ای در اختیار نمی‌گذارد. دید مولفه و اتصال: در این قسمت باید فرآیندها و نخ‌ها همراه با همگام سازی، جریان داده و رویدادها که آن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند، نشان داده شود.
 34. برنامه نویسان افرادی هستند که در این دیدگاه دخیل هستند. برای نمایش این دید در UML از نمودار Component یاPackage استفاده می‌کنیم دیدگاه پیاده سازی که توصیف معماری و طراحی داخلی سیستم می‌باشد، ارائه از تجزیه و تحلیل لایه‌ها و قسمت‌های مختلف سیستم می‌باشد. این دیدگاه مشخصا به کامپوننت‌های نرم‌افزاری اشاره کرده و لایه ها، زیرلایه‌ها، زیرسیستم‌ها و نحوه ارتباط بین آن‌ها را تشریح می‌کند. مدل پیاده سازی محصولات حاصل از این دیدگاه می‌باشند.
 35. دید فیزیکی سیستم را از دید یک مهندس سیستم نمایش می دهد. دید توسعه برای تشریح سیستم از دید یک برنامه نویس است و درگیر مدیریت نرم‌افزار است. در UML از نمودار های Deployment برای نمایش لایه فیزیکی استفاده می‌شود. این دید درگیر توپولوژی کمپوننت های نرم‌افزاری در لایه فیزیکی است، بعلاوه ارتباطات فیزیکی بین این کمپوننت ها. نحوه نگاشت اجزا را به پردازنده‌ها و گره‌های ارتباطی مشخص می‌کند این ساختار مشابه ساختار تخصیص است اما بیشتر جنبه استقرار مدنظر آن است. حیطه این دیدگاه در مورد توپولوژی استقرار می‌باشد. این دیدگاه به تشریح نحوه نگاشت نرم‌افزار در محیط فیزیکی و سخت‌افزار می‌پردازد و جنبه‌های توسعه نرم‌افزار را نشان می‌دهد. در این دیدگاه با توصیف سناریو استقرار در معماری به توصیف ساختار نهایی استقرار پرداخته و فرض‌هایی در مورد نیاز در زمان استقرار بیان می‌کنیم. مهمترین خروجی این قسمت سند استقرار نام دارد.
 36. اجزا: عناصر اوليه هر نرم افزاری را تشکيل می دهند، نظير پايگاه های داده، عناصر محاسباتی، و ... اتصالات: توپولوژی و نحوه ساماندهی و ارتباط اجزا با يکديگر را نشان می دهند. قوانين: مجموعه ای از محدوديت ها و مقررات که نحوه ترکيب اجزا، محدوديت های اعمال شده روی اتصالات، و ... را مشخصمی کنند. مکانيزم تعامل: روشی که نشان می دهد اجزای نرم افزار از طريق توپولوژی تعيين شده چگونه با يکديگر همکاری داشته و کنترل اجرا چگونه ميان آنها منتقل می شود. به عنوان مثال فراخوانی ها يک نمونه از اين چنين مکانيزمی هستند.
 37. هدف این سبک معماری، رسیدن به کیفیت برقراری یکپارچگی و یا قابلیت تجمیع پذیری می‌باشد.
 38. هدف در این سبک رسیدن به ویژگی استفاده مجدد و اصلاح پذیری است اولی در خانواده unix
 39. هدف اصلی رسیدن به قابلیت حمل بالا است در این شکل سه نوع داده موجود هستند برنامه در حال تفسیر شدن داده‌های برنامه حالات داخلی مفسر موتور تفسیر دستوری را از برنامه در حال تفسیر انتخاب می‌کند، حالات داخلی خود را بهنگام میکند و بنابر دستور، قاعدتا داده‌های برنامه را به هنگام می‌سازد.
 40. هدف قطعه قطعه کردن برنامه به قطعات کوچکتر، برای رسیدن به اصلاح پذیری بالاتر است
 41. نسخه مدرنی از سبک‌های فراخوانی بازگشت است قابلیت استفاده مجدد و اصلاح پذیری را بالا می‌برد
 42. زمانی استفاده می شوند که مساله کارایی در زمان اجرا مورد نظر باشد
 43. يكي از روشهاي معروف مبتني بر سناريو روش تحليل معماري مبتني بر مصالحه مي باشد. اين روش به صورت كاملاً جدا از روشهاي قبلي توسعه يافت و هدف از آن تحليل صفات كيفيتي خاص براساس معماري مي‌باشد. ATAM بر روي جنبه هاي كيفيتي معماري با جزئيات بيشتري از روشهاي قبل از خود بحث مي كند، و در عمل نسخه تقويت شده اي از SAAM مي باشد. ATAMبه عنوان يك مدل مارپيچي ازريابي در سال 1998 مطرح شد
 44. ATAMيك روش مبتني بر سناريو براي ارزيابي صفات كيفيتي مانند: قابليت اصلاح پذيري، قابليت حمل، قابليت توسعه و قابليت تجمع مي‌باشد. اين روش چگونگي تامين شدن اهداف كيفيتي توسط معماري سيستم پيشنهادي را با استفاده از يك فرآيند تكرار پذير ارزيابي مي نمايد. هدف روش ارزيابي ATAM فراهم كردن يك راه اصولي براي فهميدن توانائي معماري نرم افزار با در نظر گرفتن چندين صفت كيفيتي كه با يك ديگر رقابت دارند، مي باشد. ATAM علاوه بر ارزيابي صفات كيفيتي، وابستگي هاي اين صفات كيفيتي را نيز مشخص مي نمايد.
 45. این گروه جز اعضای معرفی شده پروژه معماری نیستند و معمولا متشکل از سه یا پنج نفر است. هر عضو از تیم دارای تعدادی از نقش‌هایی است که در روند ارزیابی باید مسئولیت‌هایی مرتبط با آن نقش‌ها را انجام دهد. نقش‌های موجود در تیم ارزیاب یک واحد همیشه فعال است که ارزیابی معماری به صورت مداوم در آن در حال انجام شدن است. اعضاء این تیم می‌تواند از معماران سیستم که در زمینه مورد نظر مهارت دارند، انتخاب شوند. نیروهای تیم می‌توانند متعلق به تیم توسعه‌ی سازمانی باشند که معماری آن در حال ارزیابی است و یا اینکه به عنوان مشاور از خارج سازمان حضور داشته باشند.
 46. این افراد در مذاکره به منظور توسعه و تکمیل پروژه توانایی زیادی دارند و یا قدرت و اجازه اعمال تغییرات در معماری را دارند. آن‌ها معمولا شامل مدیریت پروژه و نمایندگانی از مشتری هستند که از توسعه سیستم به صورت مالی پشتیبانی می‌کنند. برای معمار معمولا نقش خاصی در ارزیابی معماری وجود دارد که باید آن را به صورت مناسب انجام دهد. نهایتا، شخصی که ماموریت ارزیابی را دارد که باید آن را به صورت مناسب انجام دهد. شخصی که ماموریت ارزیابی را دارد معمولا توانایی و قدرت مذاکره برای توسعه و تکمیل پروژه دارد (حتی اگر قدرت آن را نداشته باشد) و باید جزء این گروه قرار بگیرد.
 47. ذینفعان در مورد این معماری را به عنوان مبنایی برای تبلیغ کار خود قرار دهند، سود زیادی به دست می‌آورند. آن‌ها اشخاصی هستند که توانایی انجام کارهایشان وابسته به ترویج قابلیت تغییرپذیری، امنیت، قابلیت دسترسی بالا و سایر خصوصیات معماری است. ذینفعان دربرگیرنده توسعه‌دهندگان، آزمایش کنندگان، یکپارچه‌سازها، نگهدارندها، مهندسی کارایی، کاربران، سازندگان سیستم و سایر افراد درگیر توسعه سیستم هستند. نقش دینفعان در روند ارزیابی آن است که اهداف خصوصیات کیفی خاص که لازم است در معماری برای موفقیت سیستم وجود داشته باشد را بیان کنند.
 48. همانطور که در جدول بالا یک نگاه اجمالی به روش ارزیابی بهبود یافته ATAM انداختیم. روش ارزیابی چهار فاز دارد، که فاز صفر اولین گام ارزیابی هست هماهنگی رهبر تیم ارزیابی با تصمیم‌گیرندگان کلیدی پروژه می‌باشد. فاز یک و دو، در نه مرحله انجام می‌پذیرد. که فاز اول در شش مرحله و در ادامه فاز دوم، در سه مرحله انجام می‌پذیرد. فاز سوم که اخرین گام ارزیابی معماری نرم‌افزار می‌باشد، فاز نتیجه گیری و گزارش کار می باشد.
 49. در مرحله اول، رهبر ارزیابی ATAM را برای نمایندگان پروژه ارائه می‌کند. در واقع از این مرحله به منظور تشریح فرآیندی که هر شخص آن را انجام خواهد داد و پاسخگویی به سوالات و ایجاد زمینه و انتظاراتی برای باقیمانده فعالیت‌ها، استفاده می‌شود. بنابراین رهبر با استفاده از ارائه استانداردی، مراحل ATAM و خروجی‌ها آن را تشریح خواهد کرد.
 50. هر شخص درگیر در ارزیابی (نماینده پروژه و اعضای تیم) نیاز به درک زمینه سیستم و پیشران‌های منجر به توسعه سیستم را دارد. ارائه‌ای که تصمیم گیرنده پروژه انجام می‌دهد باید مطالب زیر را تشریح کند: عملکردهای بسیار مهم سیستم هر گونه محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و تکنیکی مربوط به سیستم اهداف حرفه و زمینه‌های مرتبط به سیستم ذینفعان اصلی پیشران‌های معماری (یعنی اهداف خصوصیات کیفی اصلی که معماری را شکل می‌دهند).
 51. ارائه‌ي معماري در اين مرحله، معماري سيستم شرح داده مي شود. در طی شرح معماری، تنها در حد لزوم وارد جزئيات مي‌شويم. محدوديت هاي فنّي احتمالی، مانند سیستم عامل، سخت افزار یا میان افزار مورد استفاده در سيستم مورد بررسي قرار مي‌گيرند. در این مرحله صحبت راجع به محدودیت ها، اهداف مرتبط با نرم‌افزار سخن گفته می‌شود
 52. تمرکز ATAM بر روی تحلیل معماری از طریق درک روش‌های معماری آن است. الگوهای معماری در زمینه شناخت روش‌هایی که هر یک خصوصیات کیفی خاصی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بسیار کارآمد هستند. الگوی لایه‌بندی قابلیت حمل را از طریق تحت تاثیر قرار دادن کارایی به ارمغان می‌آورد (باعث کاهش کارایی می‌شود) و الگوی مخزن داده نیز معمولا قابلیت گستردگی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگاه داده به ارمغان می‌آورد. آن‌ها مستند معماری را مطالعه کرده و همچنین ارائه معمار را نیز خواهند شنید. فهرست برداری می‌شود از تمامی الگوها و استانداردهایی که در معماری استفاده شده و پایه‌ای برای کارهای بعدی قرار می‌دهند
 53. در این مرحله با ایجاد سناریو یک درخت سودمندی تشکیل می‌دهیم به این صورت که ریشه کلمه سودمندی فرزند ریشه صفات کیفی، و فزرند صفات کیفی را سناریو ها تشکیل می‌دهند که برای این کار ما از مدل کیفیتی ISO 9126 استفاده میکنیم برای ساده سازی سناریو و امتیاز دهی به آن از جداول زیر استفاده می‌کنم برای ازریابی از جدول ازرش دهی یانگ استفاده می‌کنیم
 54. تحليل رويكردهاي معماري در این مرحله، سناريوها به ترتيب نزولي اهميت مورد بررسي قرار مي‌گيرند. براي هر سناريو، مقدار و چگونگي پشتيباني سناريو از آن تعيين مي‌شود. در اين مرحله موارد خطرات و غير خطرات، و نيز نقاط حساسيت و مصالحه‌ی مشخّص ميگردند. در انتهاي اين مرحله، وارد فاز دو مي‌شويم. در فاز دو، يك بار ديگر مراحل 1 تا 6 با حضور ذينفعان پروژه مورد مرور قرار مي‌گيرند، تا به مرحله بعدی برسیم.
 55. سناریوهای اولیت بندی شده در درخت سومندی وقتی سناریوها جمع آوری شدند باید اولیت بندی شوند. از ذینفعان خواسته می‌شود سناریوها با رفتار یکسان و یا مرتبط با یک دغدغه یکسانی هستند را ادغام کنند سپس آن‌ها به سناریوهایی که احساس می‌کنند خیلی مهم هستند رای می‌دهند. هر ذینفع معادل سی درصد تعداد سناریو، رای می‌دهد. بنابراین اگر چهل سناریو بدست آمده باشد هر ذینفع شش رای می‌توانند بدهد. آراء می‌توانند در هر روشی تخصیص یابد. به عنوان مثل یک ذینفع می‌تواند هر شش رای خود را به یک سناریو دهد و یا اینکه به هر سناریو یک رای دهد.
 56. سناریوهای مهم مشخص شده معمار تشریح می‌کند که چگونه تصمیمات مربوط به معماری برای تحقق هر کدام از سناریوها به کار گرفته شده‌اند. در این مرحله تیم ارزیابی فعالیت‌های مشابه با مرحله شش را که نگاشت سناریوهای جدید و دارای بالاترین رتبه به فرآورده‌های معماری تا به حال پوشش داده نشده است، تکرار می‌کند.
 57. تصمیمات معماری می‌توانند بر حسب خصوصیاتی کیفی که آن‌ها پشتیبانی یا جلوگیری می‌کند، تفسیر شوند. برای هر سناریوی کیفی مورد بررسی قرار گرفته در روند اعمال ATAM، تصمیمات معماری که منجر به دستیابی به آن می‌شود، مشخص می‌شوند. تصمیمات معماری وجود دارند که تاثیرات مشخصی بر روی خصوصیات کیفی دارند. برای مثال، کاملا واضح است که در نظر گرفتن پایگاه داده پشتیبان یک تصمیم معماری است به طوری که این تصمیم قابلیت اطمینان را به صورت مثبت تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین چنین تصمیمی یک نقطه با توجه به قابلیت اطمینان تلقی می‌شود. با این وجود پشتیبان‌گیری باعث مصرف منابع سیستم شده و بنابراین کارایی را بصورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا آن را می‌توان یک نقطه مصالحه بین کارآیی و قابلیت اطمینان دانست. اینکه این تصمیم خطر است یا نه بستگی به این دارد که آیا هزینه کارایی در زمینه نیازمندی‌ها خصوصیات کیفی معماری زیاد است یا نه؟ خطر در ATAM به عنوان تصمیم معماری تعریف می‌شود که منجر به نتایج نامطلوب در وضعیت نیازمندی‌های خصوصیاتکیفی می‌شود. به همین صورت غیر خطر نیز تصمیم معماری است که امن در نظر گرفته می‌شود خطرات شناسایی شده می‌توانند مبنایی را برای برنامه کاهش خطر معماری شکل دهند. زمانی که تحلیل کامل شد تیم ارزیابی کلیه خطرات کشف شده را بررسی می‌کنند تا عناوینی را به دست آورد که ضعف‌های سیستماتیک در معماری و یا حتی در فرآیند و تیم معماری را مشخص می‌کند. اگر با این خطرات برخورد نشود آن‌ها اهداف حرفه پروژه را تهدید خواهد کرد.
 58. تصمیمات معماری وجود دارند که تاثیرات مشخصی بر روی خصوصیات کیفی دارند. برای مثال، کاملا واضح است که در نظر گرفتن پایگاه داده پشتیبان یک تصمیم معماری است به طوری که این تصمیم قابلیت اطمینان را به صورت مثبت تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین چنین تصمیمی یک نقطه با توجه به قابلیت اطمینان تلقی می‌شود. با این وجود پشتیبان‌گیری باعث مصرف منابع سیستم شده و بنابراین کارایی را بصورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا آن را می‌توان یک نقطه مصالحه بین کارآیی و قابلیت اطمینان دانست. اینکه این تصمیم خطر است یا نه بستگی به این دارد که آیا هزینه کارایی در زمینه نیازمندی‌ها خصوصیات کیفی معماری زیاد است یا نه؟
 59. خطر در ATAM به عنوان تصمیم معماری تعریف می‌شود که منجر به نتایج نامطلوب در وضعیت نیازمندی‌های خصوصیات کیفی می‌شود. به همین صورت غیر خطر نیز تصمیم معماری است که امن در نظر گرفته می‌شود. خطرات شناسایی شده می‌توانند مبنایی را برای برنامه کاهش خطر معماری شکل دهند. زمانی که تحلیل کامل شد تیم ارزیابی کلیه خطرات کشف شده را بررسی می‌کنند تا عناوینی را به دست آورد که ضعف‌های سیستماتیک در معماری و یا حتی در فرآیند و تیم معماری را مشخص می‌کند. اگر با این خطرات برخورد نشود آن‌ها اهداف حرفه پروژه را تهدید خواهد کرد.
 60. سهامداران بصورت كاملاً روشن و واضح معماري را مي فهمند. ارتباط بين سهامداران زياد است و افزايش مي يابد. مستندات معماري در جريان ارزيابي بهبود مي‌يابد و در صورت لزوم دوباره ايجاد مي‌شود. نتايج معماري براساس سناريو هاي كيفيتي و موارد كاربري استخرا ج مي شود. سناريوهاي كيفيتي توليد شده بوسيله سهامداران يا بعضاً تيمATAM براساس نيازمنديهاي غيروظيفه‌مندي كيفيتي است.
 61. رابطه ذینفعان سیستم و معماری بیچاره خخخخ
 62. هر ذینفع علاقمندی و اهداف خاص خود را دارد معمار با توازن بین آنها در سطح مناسبی اهداف را برآورده میکند ساختار و ماهیت سازمان توسعه دهنده بر معماری تاثیر میگذارد بهره‌دهی کوتاه مدت استانداردهای عملی صنعتی یا فنون متداول مهندسی نرم‌افزار اثر مستقیمی بر معماری نرم‌افزار دارد
 63. در این شکل یه سری مفهوم به ما میرسونه ولی معماری نرم افزار نیست چون نمیگه هر دایره چکاره هست نمیگه اهمیت کدوم مهمتره نمیگه سمت فلش ها بکدوم سمت هست و کدوم اوله کدوم دوم و ....