O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Новинки з економічних наук

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Новинки з економічних наук (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Новинки з економічних наук

 1. 1. Новинки з економічних наук
 2. 2. Орликовський, М.О. Самоменеджмент. Практикум: терміни, тести, практичні завдання та ситуації : навч. посіб. / М.О. Орликовський, Г.В. Осовська, В.І. Ткачук. - К.: Кондор, 2012. - 410 с. У навчальному посібнику представлено терміни, ділові та психологічні тести, ситуаційні задачі, кейси, ділові ігри, практичні завдання, які можуть бути використані в навчальному процесі. Посібник також може використовуватися при вивченні дисциплін управлінського спрямування на будь-якій іншій спеціальності, а також в системі підвищення та удосконалення професійної майстерності практикуючих менеджерів та викладачів. Навчальний посібник сприятиме формуванню у студентів наукового світогляду і глибоких практичних знань з дисципліни самоменеджмент, набуттю вмінь і навичок для здійснення конкретної управлінської діяльності в майбутньому. ,
 3. 3. Косач, І.А. Ділове адмінінстрування: менеджмент оргназацій та управління змінами : навч. посіб. / І.А. Косач, Л.С. Ладонько, І.В. Калінько. - К.: Кондор, 2016. - 217 с. У навчальному посібнику наведено основні принципи організації та управління на підприємствах, підходи та технології, підходи та технології з управління змінами на підприємстві в сучасних економічних умовах. Подано поняття організаційного механізму менеджменту організацій, розкрито питання організаційного розвитку підприємства та готовності до змін. Запропоновано класифікацію змін, етапи подолання опору змінам на підприємствах та в організаціях. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, науковців та аспірантів за відповідним напрямом наукових досліджень
 4. 4. Бондар-Підгурська, О.В. Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посіб. / О.В. Бондар- Підгурська, А.О. Глєбова. - К.: Ліра-К, 2016. - 487 с.  Навчальний посібник характеризується комплексним висвітленням матеріалу, грунтується на оновленій нормативно-законодавчій базі та системному підході, містить випробувані практикою стратегії, механізми, принципи та моделі корпоративного управління.  Посібник розроблено для опанування студентами дисципліни “Ділове адміністрування (Корпоративне управління)”.  Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, менеджерам, підприємцям та всім, хто має бажання отримати навички з управління корпораціями.
 5. 5. Дадашев, Б.А. Регіональна економіка: структурно-логічний навчальний посібник : навч. посіб. / Б.А. Дадашев, В.П. Гордієнко, В.В. Обливанцов. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 202 с.  Видання підготовлене до освітньо- професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво з врахуванням вимог Болонської декларації. У навчальному посібнику в структурно-логічній формі викладено курс лекцій з дисципліни “Регіональна економіка, наведено питання для самоконтролю, тематику рефератів та тестові завдання до кожної теми, додатки, бібліографічний список.  Призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Може бути використаний аспірантами, фахівцями підприємств та організацій, які зацікавлені в поглиблені знань з економічного розвитку регіонів.
 6. 6. Яркіна, Н.М. Економіка підприємства : навч. посіб. / Н.М. Яркіна. - К.: Ліра-К, 2015. - 498 с.  Економіка підприємства, як наука, що визнає основи, принципи та механізми ведення господарської діяльності, є невід’ємним елементом комплексу навчальних дисциплін з підготовки економістів.  У навчальному посібнику розкрито сучасні теорії підприємств і їх різновиди як суб’єктів господарювання. Підприємство розглянуте як складна виробнича і соціально-економічна система у взаємодії і взаємозв’язку всіх його елементів і процесів. Докладно розглянуті складники ресурсного забезпечення функціонування підприємств – персонал, інтелектуальний, основний та оборотний капітал. Розкрито зміст інвестиційної, інноваційної та операційної діяльності підприємства. Докладно висвітлено суть і особливості управління підприємством, планування його господарської діяльності, товарної і цінової політики. Особливу увагу приділено витратам та фінансово- економічним результатам діяльності підприємств, а також їх ефективності і забезпеченню конкурентоспроможності. Визначено сучасні моделі розвитку підприємств, суть і особливості їх трансформації і реструктуризації, а також антикризової діяльності.  Безперечною перевагою підручника є органічне поєднання системного та процесного підходів до вивчення економіки підприємства, а також наявість практичних завдань, розв’язання яких сприяє не тальки закріпленню теоретичних знань,а й формуванню практичних навичок обгрунтування господарських рішень.
 7. 7. Управлінський консалтинг : підруч. / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. - К.: Ліра-К, 2015. - 336 c.  У підручнику розглядається розвиток управлінського консалтингу в світі та його становлення в Україні. Надається характеристика основних видів консалтингових послуг, маркетингових досліджень та професіоналізму у консультуванні.  Подається методичний матеріал з основ аналізу та консультування з інвестиційної діяльності сільських товаровиробників, методів експрес- аналізу і консультування з економічного оцінювання технологій в АПК.  Підручник розроблено для опанування студентами з дисципліни “Управлінський консалтинг” з напрямів підготовки студентів і слухачів всіх форм навчання з використанням дистанційних навчальних технологій. Може бути корисним для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.
 8. 8. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / І.О. Школьник, І.М. Боярко, О.В. Дейнека та ін. ; ред. І.О. Школьник. - К.: Центр учбової літератури, 2016. - 368 с.  Навчальний посібник охоплює усі розділи дисципліни “Фінансовий аналіз”. Видання містить конспект лекцій за кожною темою дисципліни, завдання до практичних занять, що включають питання для підготовки та обговорення, розрахунково- аналітичні завдання, питання для самоперевірки, тести, завдання для самостійної роботи з комплексом розрахунково-аналітичних завдань, а також список рекомендованої літератури.  Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів і фахівців фінансового профілю.
 9. 9. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог, Л.І. Чернобай та ін. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. - 328 c.  В навчальному посібнику висвітлено основні положення соціальної відповідальності крізь призму концепції сталого розвитку. Розкрито ключові аспекти соціальної відповідальності людини, держави та суспільства, розглянуто механізми організайно-економічного забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю. Досліджено процеси формування відносин роботодавців із працівниками та бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності.  Виокремлено екологічну складову соціальної відповідальності, подано соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності. Досліджено методи моніторингу та оцінювання ефективності корпоративної соціальної відповідальності, а також наведено основні стратегічні напрями розвитку такої відповідальності в Україні.
 10. 10. Чевганова, В.Я. Проектний аналіз : навч. посіб. / В.Я. Чевганова, В.В. Биба, А.С. Скрильник. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 258 с.  Навчальний посібник присвячено дослідженню базових принципів і методів сучасного аналізу інвестиційно-інноваційних проектів та програм, процедурі ухвалення рішення в проектному аналізі, а також можливостей здійснення проектів і програм з погляду їх маркетингового обгрунтування й технічних можливостей; екологічній, інституційній й соціальній життєздатності; оцінюванню фінансових аспектів їх реалізації й економічної привабливості в цілому.  Посібник допомагає формуванню у студентів здатності до самостійного мислення і засвоювання теоретичного та практичного матеріалу, містить основні теоретичні відомості у вигляді схем, тестових завдань, термінологічного словника, прикладів розв’язання типових завдань, літератури.
 11. 11. Дражниця, С.А. Електронна комерція : навч. посіб. / С.А. Дражниця. - Львів : Новий Світ - 2000, 2016. - 182 с.  Особливістю даного навчально-методичного посібника, яка якісно вирізняє його у кращий бік від уже існуючих на сьогоднішній день аналогів, є його структура та методична досконалість. Він містить у своїй структурі повний комплекс методичного забезпечення вивчення дисципліни, який подано у зручній і доступній формі.  Композиційно посібник складається зі вступу, курсу лекцій, практикуму, що складається із завдань та методичних рекомендацій по їх виконанню; завдань із методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів, тестів для самоконтролю рівня знань, переліку питань для підготовки до іспиту, критеріїв оцінювання знань, глосарію та списку рекомендованої літератури.  Також засвоєнню матеріалу сприятимуть тестові завдання, перелік питань для підготовки до іспиту, глосарій інформаційних та комерційних термінів та список рекомендованої літератури, що знайшли відображення у даному навчально- методичному посібнику.
 12. 12. Грехов, А.М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А.М. Грехов. - К.:Кондор, 2008. - 302 с.  Швидко зростаюча інтернет-аудиторія України є новим ринком збуту для компаній різного профілю. Відсутність географічних бар’єрів для реклами та поширення товарів і послуг залучає в інтернет-бізнесі всі нові підприємства, в тому числі і авіаційні. Разом з тим, мережний бізнес залишається порівняно новим явищем для українських підприємців, а з великим закордонним досвідом українці не завжди знайомі.  Книга присвячена ключовим питанням організації бізнесу в інтернет-платіжним системам, маркетингу, рекламі, безпеці інформації. Докладно розглянуто принципи побудови глобальної мережі, принципи шифрування інформації в ній, правові аспекти Е-комерції в Україні, інтернет-магазини, бізнес- портали, торговельні майданчики, інтернет- логістика, туристичні бюро, дистанційне навчання та інші інтернет-послуги.
 13. 13. Самокиш, О.В. Креативний менеджмент : навч. посіб. / О.В. Самокиш. - К.: Кондор, 2016. - 204 с.  У навчальному посібнику розкрито сутність і основні складові креативного менеджменту, набули подальшого розвитку окремі теоретико- методичні і прикладні положення цієї науки  Головною метою посібника є висвітлення ключових домінант креативного менеджменту, формування у студентів креативного світогляду і прагнення до творчого мислення, сприяння студентам в набутті ними системних навичок з використання методичного інструментарію креативного менеджменту тощо.  Наведені прийоми психологічної активізації мислення і генерування ідей, особливості функціонування команд і управління креативною організацією.  Призначений для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня “Магістр”. Буде корисним всім, хто цікавиться проблемами надання менеджменту більш творчого характеру.

×