O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Event

676 visualizações

Publicada em

เหตุการณ์ คือ เซตของผลลัพธ์ที่สนใจในการทดลองสุ่ม

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Event

  1. 1. ใบความรู้ เรื่อง เหตุการณ์ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เหตุการณ์ (EVENT) ในการทดลองสุ่ม โดยการโยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ถ้าให้ H แทนหัวและ T แทนก้อย จะได้แซมเปิลสเปซของการทดลองคือ S = {H, T} ถ้าผลลัพธ์ที่สนใจคือ เหรียญขึ้นหัว เรียก ผลลัพธ์ที่ได้เหรียญขึ้นหัวว่า เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว ให้ E แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว จะได้E = {H} ซึ่งจะเห็นว่า E เป็นสับเซตของแซมเปิลสเปซ เหตุการณ์ คือ เซตของผลลัพธ์ที่สนใจในการทดลองสุ่ม ตัวอย่างที่ 1 โยนเหรียญ 2 เหรียญ 1 ครั้ง จงหา 1. เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว 1 เหรียญ และก้อย 1 เหรียญ 2. เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวทั้งสองเหรียญ 3. เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นก้อยอย่างน้อย 1 เหรียญ 4. เหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นก้อยทั้งสองเหรียญ วิธีทา S = {(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)} ให้ E1 แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัว 1 เหรียญ และก้อย 1 เหรียญ  E1 = {(H, T), (T, H)} E2 แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นหัวทั้งสองเหรียญ  E2 = {(H, H)} E3 แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นก้อยอย่างน้อย 1 เหรียญ  E3 = {(H, T), (T, H), (T, T)} E4 แทนเหตุการณ์ที่เหรียญขึ้นก้อยทั้งสองเหรียญ  E4 = {(T, T)}
  2. 2. ตัวอย่างที่ 2 ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 3 คน จงหาเหตุการณ์ต่อไปนี้ 1. มีบุตรชายอย่างน้อย 2 คน 2. บุตรคนที่สองเป็นหญิง วิธีทา กาหนดให้ ช แทนบุตรเป็นชาย ญ แทนบุตรเป็นหญิง S = {ชชช, ชชญ, ชญช, ญชช, ญญช, ญชญ, ชญญ, ญญญ} 1. ให้ E1 แทนเหตุการณ์ที่ครอบครัวนี้มีบุตรชายอย่างน้อย 2 คน E1 = { ชชช, ชชญ, ชญช, ญชช} 2. ให้ E2 แทนเหตุการณ์ที่ครอบครัวนี้มีบุตรคนที่สองเป็นหญิง E2 = {ชญช, ญญช, ชญญ, ญญญ} ตัวอย่างที่ 3 ในการโยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน 1 ครั้ง จงหาเหตุการณ์ 1. ลูกเต๋าขึ้นแต้มหน้าเหมือนกัน 2. ผลรวมแต้มลูกเต๋ามากกว่า 10 วิธีทา กาหนดให้ (x , y) แทนแต้มของลูกเต๋าลูกที่หนึ่งและลูกที่สองตามลาดับ แสดงผลลัพธ์ของการทดลองทอดลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน S={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)} 1. ให้ E1 แทนเหตุการณ์ลูกเต๋าขึ้นแต้มหน้าเหมือนกัน E1 = {(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)} 2. ให้ E2 แทนเหตุการณ์ผลรวมแต้มลูกเต๋ามากกว่า 10 E2 = {(5,6), (6,5), (6,6)}
  3. 3. ตัวอย่างที่ 4 ในการสุ่มหยิบไพ่ 1 ใบ ออกจากไพ่สารับหนึ่ง จงหาเหตุการณ์ 1. ได้ไพ่แต้ม 4 2. ได้ไพ่ข้าวหลามตัด วิธีทา การสุ่มหยิบไพ่ 1 ใบ ออกจากไพ่สารับหนึ่ง ซึ่งมี 52 ใบ โดยไพ่นั้นแบ่งเป็น ชุด 4 ชุด ชุดละ 13 ใบ ดังนี้ จานวนผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นเท่ากับ 52 1. ให้ E1 แทนเหตุการณ์ได้ไพ่แต้ม 4 E1 = {4 โพดา, 4 โพแดง, 4 ข้าวหลามตัด, 4 ดอกจิก} 2. ให้ E2 แทนเหตุการณ์ได้ไพ่ข้าวหลามตัด E2 = {A ข้าวหลามตัด, 2 ข้าวหลามตัด, 3 ข้าวหลามตัด, ... , K ข้าวหลามตัด}
  4. 4. สื่อนาเสนอ POWER POINT เรื่อง เหตุการณ์
  5. 5. แบบฝึกทักษะ เรื่อง เหตุการณ์ ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ชื่อ…………………………………………..ชั้น………………..เลขที่……. คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาตอบลงในช่องว่าแต่ละข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 1. จากการทอดลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง 1.1 จงเขียนเหตุการณ์ E1 ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มรวมเป็น 5 E1 = …………………………………………………………………………… 1.2 จงเขียนเหตุการณ์ E2 ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเหมือนกัน E2 = …………………………………………………………………………… 1.3 จงเขียนเหตุการณ์ E3 ที่ลูกเต๋า 2 ลูก ขึ้นแต้มรวมมากกว่า 10 E3 = …………………………………………………………………………… 2. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 3 คน จงหาเหตุการณ์ต่อไปนี้ 2.1 มีบุตรชายอย่างน้อย 1 คน E1 = …………………………………………………………………………… 2.2 บุตรคนที่สามเป็นหญิง E2 = …………………………………………………………………………… 2.3 บุตรคนแรกเป็นชายและบุตรคนที่สามเป็นหญิง E3 = …………………………………………………………………………… 3. ในการสุ่มหยิบไพ่ 1 ใบ ออกจากไพ่สารับหนึ่ง จงหาเหตุการณ์ 1. ได้ไพ่แต้ม J E1 = …………………………………………………………………………… 2. ได้ไพ่ 3 โพแดง E2 = ……………………………………………………………………………
  6. 6. เฉลยแบบฝึกทักษะ เรื่อง เหตุการณ์ ชื่อ…………………………………………..ชั้น………………..เลขที่……. คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมคาตอบลงในช่องว่าแต่ละข้อต่อไปนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ 1. จากการทอดลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง 1.1 จงเขียนเหตุการณ์ E1 ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มรวมเป็น 5 E1 = {(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)} 1.2 จงเขียนเหตุการณ์ E2 ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเหมือนกัน E2 = {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)} 1.3 จงเขียนเหตุการณ์ E3 ที่ลูกเต๋า 2 ลูก ขึ้นแต้มรวมมากกว่า 10 E3 = {(5, 6), (6, 5), (6, 6)} 2. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 3 คน จงหาเหตุการณ์ต่อไปนี้ 2.1 มีบุตรชายอย่างน้อย 1 คน E1 = {ชชช, ชชญ, ชญช, ญชช, ญญช, ญชญ, ชญญ} 2.2 บุตรคนที่สามเป็นหญิง E2 = {ชชญ, ญชญ, ชญญ, ญญญ} 2.3 บุตรคนแรกเป็นชายและบุตรคนที่สามเป็นหญิง E3 = {ชชญ, ชญญ} 3. ในการสุ่มหยิบไพ่ 1 ใบ ออกจากไพ่สารับหนึ่ง จงหาเหตุการณ์ 1. ได้ไพ่แต้ม J E1 = {J โพดา, J โพแดง, J ข้าวหลามตัด, J ดอกจิก} 2. ได้ไพ่ 3 โพแดง E2 = {3 โพแดง}

×