O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

פיקוח על מסגרות יום לפעוטות מרכז המחקר

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

פיקוח על מסגרות יום לפעוטות מרכז המחקר

 1. 1. ‫מס‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫גרות‬: '‫א‬ ‫חלק‬-‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫מאפייני‬ ‫מהן‬ ‫הנדרשים‬ ‫והיתרים‬ ‫הרך‬ ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫וייסבלאי‬ ‫אתי‬ :‫כתיבה‬ :‫אישור‬‫סופר‬ ‫שרון‬‫צוות‬ ‫ראש‬ , ‫כ"ז‬'‫א‬ ‫אדר‬‫תשע"א‬ 3‫במרס‬2011 ,‫הכנסת‬‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫בן‬ ‫קריית‬-‫ירושלים‬ ,‫גוריון‬91950 :'‫טל‬6 4 0 8 2 4 0 / 1-02 :‫פקס‬6 4 9 6 1 0 3-02 www.knesset.gov.il/mmm
 2. 2. ‫עמוד‬2‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫יום‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫בהצעת‬ ‫הדיונים‬ ‫ובמסגרת‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הילד‬ ‫לזכויות‬ ‫הוועדה‬ ‫לבקשת‬ ‫התש"ע‬ ,‫לפעוטות‬-2010‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫המסגרות‬ ‫מספר‬ ‫הערכת‬ :‫הבאים‬ ‫בנושאים‬ ‫שלהלן‬ ‫המסמך‬ ‫ייעסוק‬ ‫בהן‬ ‫המטופלים‬ ‫הפעוטות‬ ‫מספר‬ ,‫פיקוח‬ ‫ושללא‬ ‫בפיקוח‬ ‫הפועלות‬‫שו‬ ‫ומאפיינים‬‫שלהן‬ ‫נים‬‫ו‬‫התנאים‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫היתר‬ ‫לרבות‬ ,‫כיום‬ ‫בפיקוח‬ ‫שלא‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫מסגרת‬ ‫הפעלת‬ ‫לצורך‬ ‫הנדרשים‬‫לשימוש‬ ‫והיתר‬ .‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫חורג‬ ‫תמצית‬ ‫התש"ע‬ ,‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬-2010‫המבקשת‬ ‫ממשלתית‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫היא‬ ‫ב‬ ‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫והפיקוח‬ ‫הרישוי‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬‫הצעת‬ ‫לפי‬ .‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫גילאי‬ ‫המעונות‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫מטעם‬ ‫לרישיון‬ ‫תידרש‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫פעוטות‬ ‫שבעה‬ ‫בה‬ ‫ששוהים‬ ‫מסגרת‬ ‫כל‬ ‫החוק‬ ‫על‬ ‫יפקח‬ ‫שהממונה‬ ‫מסויימים‬ ‫בתנאים‬ ‫יינתן‬ ‫זה‬ ‫רישיון‬ .‫והתעסוקה‬ ‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ ‫במשרד‬ .‫קיומם‬ ‫השוהים‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫לגבי‬ ‫שונות‬ ‫והערכות‬ ‫אומדנים‬ ‫קיימים‬‫צפוי‬ ‫שהחוק‬ ‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫במסגרות‬ .‫עליהם‬ ‫לחול‬‫אומדני‬ ‫לפי‬‫כ‬ ‫מבין‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬-300,00‫המטופלים‬ )‫(כולל‬ ‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬ ,‫קבוצתיות‬ ‫במסגרות‬‫כ‬-74,000‫ילדים‬‫מטופלים‬‫משרד‬ ‫בפיקוח‬ ‫היום‬ ‫במעונות‬‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬‫ו‬‫כ‬- 92,000‫עד‬106,000‫ילדים‬‫ב‬,‫בפיקוח‬ ‫שלא‬ ‫מסגרות‬‫כ‬-62,000‫מתו‬‫כעסקים‬ ‫הרשומות‬ ‫במסגרות‬ ‫כם‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬.‫כ‬ ‫כלולות‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫הפרטיים‬ ‫הגנים‬ ‫במאגר‬-6,130.‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬‫הגנים‬ ‫ארגוני‬ ‫בין‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫החוק‬ ‫כי‬ ‫מעריכים‬ ‫הפרטיים‬6,000‫ל‬-10,000‫מועסקים‬ ‫בהם‬ ,‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬18,000‫עד‬ 100,000‫בהם‬ ‫ומטופלים‬ ‫עובדים‬120,000‫עד‬300,000.‫ילדים‬ ‫ל‬‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫ממחצית‬ ‫למעלה‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫מנהלות‬ ‫בקרב‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫שערך‬ ‫סקר‬ ‫פי‬ ‫כ‬ .‫כלשהו‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫פיקוח‬ ‫ללא‬ ‫פועלות‬-40%‫בסקר‬ ‫המשתתפות‬ ‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬‫הן‬ ‫כי‬ ‫מדווחות‬ ‫פועלות‬‫כ‬ ,‫המקומית‬ ‫והרשות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫לרבות‬ ,‫ציבורי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫בפיקוח‬-57%‫ארגון‬ ‫של‬ ‫בפיקוח‬ ‫פר‬ ‫גנים‬‫כ‬ .‫טיים‬-70%‫בסקר‬ ‫המשתתפות‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬‫הן‬ ‫כי‬ ‫דיווחו‬‫בטיחות‬ ‫באישור‬ ‫מחזיקות‬ .‫חשמלאי‬ ‫או‬ ‫בטיחות‬ ‫יועץ‬ ,‫אש‬ ‫כיבוי‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫אישור‬ ‫כולל‬ ,‫כלשהו‬ ‫הר‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬‫מחו‬ ‫להיות‬ ‫עשויות‬ ‫כיום‬ ‫הפועלות‬ ‫ך‬:‫שונים‬ ‫מסלולים‬ ‫בשני‬ ‫ברישוי‬ ‫יבות‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬‫לפי‬‫וה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬,‫בנייה‬‫התשכ"ה‬-1965‫כ‬ ‫ובו‬ ‫ילדים‬ ‫מגן‬ ‫נדרש‬-5‫עד‬10‫ילדים‬ ;‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הפועל‬ ‫לפחות‬‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫רישוי‬‫לפי‬‫התשכ"ט‬ ,‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬‫נדרש‬ ‫מעל‬ ‫מטופלים‬ ‫שבו‬ ‫ילדים‬ ‫מגן‬10‫ילדים‬‫שיהיו‬‫ב‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫שלוש‬ ‫בני‬-‫שנת‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫בטבת‬ '‫א‬.‫לימודים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הפיזיים‬ ‫התנאים‬ ‫פירוט‬‫למסמך‬ ‫שבנספח‬ ‫בטבלה‬ ‫מופיע‬ ‫אלה‬ ‫היתרים‬ ‫לקבלת‬ ‫הנדרשים‬ .‫זה‬ ‫בקשה‬ ‫הגשת‬ ‫הכולל‬ ‫תהליך‬ ‫בסיום‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניתן‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫והיטל‬ ‫בנייה‬ ‫אגרת‬ ‫ותשלום‬ ‫שכנים‬ ‫התנגדויות‬ ‫נשמעות‬ ‫בו‬ ‫בוועדה‬ ‫דיון‬ ,‫הבקשה‬ ‫פרסום‬ ,‫לוועדה‬ ‫הד‬ ‫במסגרת‬ .‫הנכס‬ ‫שווי‬ ‫לפי‬ ‫השבחה‬‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ‫נציגי‬ ‫בהם‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫אישורם‬ ‫נדרש‬ ‫יון‬ ‫העורף‬ ‫ופיקוד‬ ‫הכבאות‬ ‫שירותי‬ .‫ועוד‬ ‫נגישות‬ ‫יועץ‬ ,‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ,‫והצלה‬ ‫כבאות‬ ‫שירותי‬ ,‫המחוזית‬ ,‫בו‬ ‫השוהים‬ ‫הילדים‬ ‫ובמספר‬ ‫הגן‬ ‫בגודל‬ ‫המותנים‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫ברורים‬ ‫תנאים‬ ‫קבעו‬ ‫מסוג‬ ‫כללים‬ ‫קבע‬ ‫לא‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫שבהן‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫בשבע‬ ‫שערכנו‬ ‫בדיקה‬ ‫לפי‬ .‫זה‬ ‫של‬ ‫בודדות‬ ‫בקשות‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫לוועדה‬ ‫מוגשות‬ ,‫ילדים‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫גדול‬ ‫מספר‬ ‫מתגוררים‬ .‫שכנים‬ ‫של‬ ‫תלונות‬ ‫לעירייה‬ ‫שמגיעות‬ ‫במקרה‬ ‫רק‬ ‫נאכף‬ ‫והנושא‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬ ‫פרטיים‬ ‫גנים‬ ‫ב‬ ‫משתנים‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫התנאים‬‫מקומיים‬ ‫בגורמים‬ ‫ותלויים‬ ‫שונות‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫ין‬
 3. 3. ‫עמוד‬3‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ .‫וספציפיים‬‫לפעול‬ ‫ימשיך‬ ‫והוא‬ ‫פועל‬ ‫שהגן‬ ‫בזמן‬ ‫מוגשת‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫הבקשה‬‫לאישור‬ ‫התהליך‬ ‫בזמן‬ .‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫לארוך‬ ‫שעשוי‬ ‫בפניו‬ ‫המוצבות‬ ‫לדרישות‬ ‫הגן‬ ‫והתאמת‬‫הגנים‬ ‫ארגוני‬ ‫נציגי‬ ‫לדברי‬ ‫במבנ‬ ‫הממוקמים‬ ‫הפרטיים‬ ‫הגנים‬ ‫מרבית‬ ‫הפרטיים‬‫בשל‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫מבקשים‬ ‫אינם‬ ‫מגורים‬ ‫ה‬ ‫העלויות‬‫הבי‬ ‫והתהליכים‬‫ו‬‫רוקר‬‫א‬‫הכרוכים‬ ‫טיים‬,‫בכך‬‫או‬ ‫מבניים‬ ‫בשינויים‬ ‫הגן‬ ‫פעילות‬ ‫המשך‬ ‫התניית‬ ‫אחרים‬‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫כתנאי‬.‫אכיפה‬ ‫והיעדר‬ ‫לפי‬ ‫החינוך‬ ‫במשרד‬ ‫רשמי‬ ‫שאינו‬ ‫מוכר‬ ‫לחינוך‬ ‫האגף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ניתן‬ ‫פרטיים‬ ‫לגנים‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫רישוי‬ ‫נוה‬‫הרישיון‬ ‫קבלת‬ ‫לצורך‬ .‫מוסדר‬ ‫ל‬,‫נהליים‬ ִ‫המ‬ ,‫הפדגוגיים‬ ‫התנאים‬ ‫בכל‬ ‫לעמוד‬ ‫הגן‬ ‫נדרש‬ ‫התברואתיים‬‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוצבים‬ ‫תנאים‬ ‫גם‬ ‫ובהם‬ ‫חינוך‬ ‫ממוסדות‬ ‫הנדרשים‬ ‫והבטיחותיים‬ ‫תכנון‬ ‫לענייני‬ ‫רלוונטיים‬ ‫היתרים‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫ולהציג‬ ,‫העורף‬ ‫ופיקוד‬ ‫והצלה‬ ‫כבאות‬ ‫שירותי‬ ,‫הבריאות‬ ‫בה‬ ,‫ובנייה‬.‫בטיחות‬ ‫יועץ‬ ‫ואישור‬ ‫לגן‬ ‫מיועד‬ ‫שאיננו‬ ‫במבנה‬ ‫פועל‬ ‫והגן‬ ‫במידה‬ ‫חורג‬ ‫שימוש‬ ‫היתר‬ ‫ם‬ ‫לעמוד‬ ‫והתחייבותו‬ ‫שהוגשו‬ ‫המסמכים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לשנה‬ ‫זמני‬ ‫רישיון‬ ‫הגן‬ ‫יקבל‬ ‫חדש‬ ‫בגן‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ‫בתנאים‬ ‫עמד‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫יימצא‬ ‫ואם‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫מפקחי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הגן‬ ‫ייבדק‬ ‫זאת‬ ‫שנה‬ ‫במהלך‬ .‫בתנאים‬ ‫י‬ ‫הנדרשים‬‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫שלפי‬ ‫למרות‬ .‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫עד‬ ‫שלוש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫רישיון‬ ‫לו‬ ‫ינתן‬ ‫המשרד‬ ‫מעניק‬ ,‫ואכיפה‬ ‫פיקוח‬ ‫לביצוע‬ ‫מתאים‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫העדר‬ ‫ובשל‬ ‫בפועל‬ ,‫ברישיון‬ ‫מחוייב‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫הנוכחית‬ ‫הלימודים‬ ‫בשנת‬ .‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫לרישיון‬ ‫בבקשה‬ ‫אליו‬ ‫הפונים‬ ‫לגנים‬ ‫רק‬ ‫רישיונות‬‫ברישיון‬ ‫פועלים‬ ‫מ‬‫החינוך‬ ‫שרד‬194‫גנים‬‫פרטיים‬‫ובהם‬207‫גן‬ ‫כיתות‬. 1.‫רקע‬–‫בישראל‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫בילדים‬ ‫הטיפול‬ ,‫השכלית‬ ‫התפתחותו‬ ‫על‬ ‫מכרעת‬ ‫השפעה‬ ‫הראשונות‬ ‫חייהם‬ ‫בשנות‬ ‫להם‬ ‫זוכים‬ ‫שילדים‬ ‫הטיפול‬ ‫לאיכות‬ ‫הילדות‬ ‫בגילאי‬ ‫חינוכיות‬ ‫במסגרות‬ ‫והצלחתו‬ ‫השתלבותו‬ ‫אופי‬ ‫על‬ ,‫הילד‬ ‫של‬ ‫והחברתית‬ ‫הרגשית‬ ‫וההתבגרו‬.‫כמבוגר‬ ‫דמותו‬ ‫עיצוב‬ ‫ועל‬ ‫ת‬‫של‬ ‫לתופעות‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫עשוי‬ ‫נמוכה‬ ‫באיכות‬ ‫טיפול‬ .‫ואלימות‬ ‫וריכוז‬ ‫קשב‬ ‫קשיי‬ ,‫היפראקטיביות‬1 ‫עד‬ ‫לילדים‬ ‫אמהות‬ ‫של‬ ‫השתתפותן‬ ‫בשיעור‬ ‫הגידול‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫גיל‬4‫מ‬ ‫העבודה‬ ‫בכוח‬-41.4%‫ב‬-1980‫ל‬-65.3%‫בשנת‬20092 ‫החל‬ ,‫הפעוט‬ ‫של‬ ‫לצורך‬ ‫במודעות‬ ‫והעלייה‬ ‫התפתחות‬ ‫האחרונים‬ ‫בעשורים‬ ‫חלה‬ ‫חברתית‬ ‫בקבוצה‬ ‫ובהתנסות‬ ‫מכוונת‬ ‫חינוכית‬ ‫בהפעלה‬ ,‫מסויים‬ ‫מגיל‬ :‫כגון‬ ‫שונים‬ ‫בשמות‬ ‫מכונים‬ ,‫מאוד‬ ‫מגוונים‬ ‫אלה‬ ‫הסדרים‬ .‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫החינוכיים‬ ‫ההסדרים‬ ‫בשוק‬ ‫ניכרת‬ ‫וכו‬ ,‫מהותית‬ ‫הבחנה‬ ‫בהכרח‬ ‫משקפים‬ ‫שאינם‬ "‫"גן‬ ‫או‬ "‫"גנון‬ ,"‫"פעוטון‬ ,"‫"מעון‬ ,"‫"משפחתון‬‫ללים‬ ‫מגוון‬ ‫מציעות‬ ,‫מבוססת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫לשכבת‬ ‫המיועדות‬ ‫ממסגרות‬ ‫החל‬ ‫טיפול‬ ‫של‬ ‫שונות‬ ‫ברמות‬ ‫הסדרים‬ ‫שכר‬ ‫בתמורה‬ ‫וגובות‬ ‫וכיו"ב‬ ‫גבוהה‬ ‫מקצועית‬ ‫ברמה‬ ‫צוות‬ ‫אנשי‬ ,‫ייחודיות‬ ‫חינוך‬ ‫שיטות‬ ,‫פעילויות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במק‬ ,‫פועלות‬ ,‫יכולת‬ ‫מעוטת‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫המיועדות‬ ‫למסגרות‬ ‫ועד‬ ‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫לימוד‬,‫רבים‬ ‫רים‬ .‫נמוך‬ ‫לימוד‬ ‫שכר‬ ‫וגובות‬ ‫נמוכים‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫האגף‬‫ל‬,‫נשים‬ ‫תעסוקת‬‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫ומשפחתונים‬ ‫יום‬ ‫מעונות‬‫שב‬‫משרד‬‫והתעסוקה‬ ‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ )‫התמ"ת‬ :‫(להלן‬‫הגוף‬ ‫הוא‬‫האחראי‬‫ו‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫והחינוך‬ ‫הטיפול‬ ‫למסגרות‬‫ל‬‫עליהן‬ ‫פיקוח‬.‫על‬ ‫מופקד‬ ‫האגף‬ ‫(מעונות‬ ‫וטיפול‬ ‫חינוך‬ ‫מסגרות‬ ‫הפעלת‬‫שגילם‬ ‫לילדים‬ )‫ומשפחתונים‬ ‫יום‬‫שישה‬‫חודשים‬‫שלוש‬ ‫עד‬.‫שנים‬ ,‫כיום‬‫מטעמו‬ ‫הכרה‬ ‫המבקשות‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫מפקח‬ ‫האגף‬.,‫הטבות‬ ‫מקבלות‬ ‫האגף‬ ‫שבפיקוח‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫ההורים‬ ‫תשלומי‬ ‫סבסוד‬ ‫ובהן‬-.‫כלכלי‬ ‫מפתח‬ ‫פי‬‫בשנת‬2009‫האגף‬ ‫בפיקוח‬ ‫פעלו‬1,650,‫יום‬ ‫מעונות‬ ‫ו‬ ‫שונים‬ ‫לארגונים‬ ‫השייכים‬-2,800‫כ‬ ‫טופלו‬ ‫שבהם‬ ‫משפחתונים‬-89,000‫פעוטות‬. 1 ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫בייקר‬ ‫מרכז‬ ‫ומנהלת‬ ‫הילד‬ ‫להתפתחות‬ ‫המוקד‬ ‫ראש‬ ,‫קליין‬ ‫פנינה‬ '‫פרופ‬-‫ביה"ס‬ ,‫רוזנטל‬ ‫מרים‬ '‫פרופ‬ ,‫אילן‬ ‫שגיא‬ ‫אבי‬ '‫פרופ‬ ,‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫חברתית‬ ‫לרווחה‬ ‫סוציאלית‬ ‫לעבודה‬-‫ה‬ ‫למדעי‬ ‫הפקולטה‬ ‫דיקן‬ ,‫שוורץ‬‫וראש‬ ‫חברה‬ ,‫הכנסת‬ ‫לחברי‬ ‫מכתב‬ ,‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ,‫הילד‬ ‫התפתחות‬ ‫לחקר‬ ‫המרכז‬30,‫בינואר‬2011. 2 ‫לשנת‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫סקר‬ ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬2009.
 4. 4. ‫עמוד‬4‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫בשנת‬2006‫מ‬ '‫פרופ‬ ‫בראשות‬ ‫ועדה‬ ‫המליצה‬‫רים‬‫לגיל‬ ‫המסגרות‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫ממשלתי‬ ‫פיקוח‬ ‫לאכוף‬ ‫רוזנטל‬ .‫אלה‬ ‫למסגרות‬ ‫אדם‬ ‫וכוח‬ ‫כשירות‬ ,‫בטיחות‬ ‫של‬ ‫סטנדרטים‬ ‫וקבעה‬ ‫הרך‬3 2.‫התש"ע‬ ,‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫מסגרות‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬-2010 ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬‫התש"ע‬ ,‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫מסגרות‬-2010‫להסדיר‬ ‫שנועדה‬ ‫ממשלתית‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫היא‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ .)‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫(מגיל‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫המסגרות‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫והפיקוח‬ ‫הרישוי‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫מלאו‬ ‫שטרם‬ ‫(מי‬ ‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫כילד‬ ‫פעוט‬ ‫מגדירה‬36‫ב‬ ‫חודשים‬-1)‫לימודים‬ ‫שנת‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫בספטמבר‬ ‫ו‬‫מסגרו‬ ‫כי‬ ‫קובעת‬‫יום‬ ‫מעון‬ ‫להפעלה‬ ‫ברישיון‬ ‫חייבות‬ ‫יהיו‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫פעוטות‬ ‫שבעה‬ ‫בהן‬ ‫ששוהים‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫ת‬ :‫ובהם‬ ‫לחוק‬ ‫בתקנות‬ ‫שייקבעו‬ ‫מסויימים‬ ‫בתנאים‬ ‫שיינתן‬ ‫לפעוטות‬ -‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫היום‬ ‫מעון‬ ‫של‬ ‫התקנים‬ ‫להפעלתו‬ ‫הדרושים‬ ‫וסביבתיים‬ ‫בטיחותיים‬ ,‫פיזיים‬ ‫תנאים‬ ‫והמי‬ ,‫שבו‬ ‫הציוד‬ ,‫המעון‬ ‫מבנה‬ ‫לעניין‬ ‫תנאים‬;‫הבטיחות‬ ‫ואמצעי‬ ‫שבו‬ ‫תקנים‬ -,‫הבריאותית‬ ‫התאמתם‬ ‫לעניין‬ ‫תנאים‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫היום‬ ‫במעון‬ ‫תפקידים‬ ‫מממלאי‬ ‫הנדרשים‬ ‫תנאים‬ ‫הדרכות‬ ,‫השתלמויות‬ ‫לרבות‬ ,‫מקצועית‬ ‫והכשרה‬ ‫ניסיון‬ ‫לעניין‬ ‫ותנאים‬ ,‫הנפשית‬ ‫או‬ ‫הגופנית‬ .‫מקצועיות‬ ‫בבחינות‬ ‫ועמידה‬ -‫החינוכית‬ ‫והתוכנית‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫לעניין‬ ‫תנאים‬-‫טיפו‬.‫היום‬ ‫במעון‬ ‫לית‬ -.‫במעון‬ ‫השוהים‬ ‫הפעוטות‬ ‫מספר‬ ‫לבין‬ ‫מספרם‬ ‫בין‬ ‫והיחס‬ ‫במעון‬ ‫תפקידים‬ ‫ממלאי‬ ‫תקן‬ ‫מתן‬ ‫על‬ ‫האחראי‬ ‫הגורם‬ ‫להיות‬ ‫ימשיך‬ ‫התמ"ת‬ ‫במשרד‬ ‫ולמשפחתונים‬ ‫יום‬ ‫למעונות‬ ‫האגף‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫לפי‬ ‫איננ‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫מסגרת‬ ‫כי‬ ‫נמצא‬ ‫אם‬ .‫רישיון‬ ‫לפי‬ ‫הפועלות‬ ‫המסגרות‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫ועל‬ ‫הרישיונות‬‫עומדת‬ ‫ה‬ ‫לחדש‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫התנאים‬ ‫שימולאו‬ ‫עד‬ ‫המעון‬ ‫סגירת‬ ‫על‬ ‫להורות‬ ‫האגף‬ ‫מנהל‬ ‫רשאי‬ ,‫זה‬ ‫רישיון‬ ‫למתן‬ ‫בתנאים‬ ‫נידונים‬ ‫להיות‬ ‫עשויים‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫שמפרים‬ ‫מעונות‬ ‫בעלי‬ .‫הרישיון‬ ‫את‬‫או‬ ‫לקנס‬.‫שנה‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫למאסר‬‫לפי‬ ‫המסדירות‬ ‫מעבר‬ ‫הוראות‬ ‫בו‬ ‫נקבעו‬ ‫עוד‬ .‫הדרגתית‬ ‫תהיה‬ ‫החוק‬ ‫תחולת‬ ,‫החוק‬ ‫הצעת‬‫מסגרות‬ ‫של‬ ‫פעילותן‬ .‫החלתו‬ ‫מועד‬ ‫ערב‬ ‫הפעילות‬ ‫הציע‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬‫מפורט‬ ‫וציוד‬ ‫בטיחות‬ ‫מפרט‬:‫מעונות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫סוגים‬ ‫בין‬ ‫המבחין‬‫הפועל‬ ‫מעון‬ ‫הפועל‬ ‫ומעון‬ ‫למגורים‬ ‫משמשת‬ ‫שאינה‬ ‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫הפועל‬ ‫מעון‬ ,‫למגורים‬ ‫גם‬ ‫המשמשת‬ ‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫לפי‬ .‫ציבורי‬ ‫במבנה‬‫ההצעה‬‫המסגרות‬ ‫כל‬ ‫יידרשו‬‫ל‬:‫גופים‬ ‫ממספר‬ ‫אישורים‬‫לתנאי‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫שהמבנה‬ ‫או‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫אישור‬ ,‫ובמטבח‬ ‫במעון‬ ‫נאותים‬ ‫תברואה‬ ‫אישור‬ ,‫ובמתקניו‬ ‫במעון‬ ‫נאותים‬ ‫בטיחות‬ ‫תנאי‬ ‫לקיום‬ ‫בטיחות‬ ‫יועץ‬ ‫אישור‬ ,‫יום‬ ‫למעון‬ ‫לשימוש‬ ‫מתאים‬ ‫כיבוי‬ ‫ואישור‬ ‫והארקה‬ ‫החשמל‬ ‫למערכת‬ ‫חשמל‬ ‫בודק‬‫אש‬. 3.‫הפרטי‬ ‫במגזר‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫מסגרות‬ ‫במגזר‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫המסגרות‬ ‫לגבי‬ ‫מלאה‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫לצייר‬ ‫מאפשרים‬ ‫אינם‬ ‫הקיימים‬ ‫המידע‬ ‫מקורות‬ .‫עליהן‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫ומידת‬ ‫הפרטי‬‫מידע‬ ‫מספקים‬ ,‫ממשלתיים‬ ‫גורמים‬ ‫ובהם‬ ,‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫חלקי‬‫לגבי‬‫המסגרות‬ ‫אותן‬‫המ‬ ‫הצוות‬ ‫ומאפייני‬ ‫מאפייניהם‬ ,.‫בהן‬ ‫השוהים‬ ‫הילדים‬ ‫ומספר‬ ‫בהן‬ ‫ועסק‬‫קושי‬ ‫בעוד‬ ,‫אלה‬ ‫במסגרות‬ ‫השוהים‬ ‫שונים‬ ‫בגילאים‬ ‫ילדים‬ ‫בין‬ ‫ההבחנה‬ ‫מהיעדר‬ ‫נובע‬ ‫המידע‬ ‫באיסוף‬ ‫נוסף‬ ,‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫בכלל‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬ ‫בהם‬ ‫השוהים‬ ‫ממסגרות‬ ‫יידרשו‬ ‫ופיקוח‬ ‫רישוי‬ ‫כי‬ ‫קובעת‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ 3 ,‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫ומשפחתונים‬ ‫יום‬ ‫מעונות‬ ‫אגף‬ ,‫והתעסוקה‬ ‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ ‫משרד‬‫להפעלת‬ ‫סטנדרטים‬‫חינוכיות‬ ‫מסגרות‬ ‫לפעוטות‬‫ינואר‬ ,2009.
 5. 5. ‫עמוד‬5‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫בפיקוח‬ ‫במסגרות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,‫רבות‬ ‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬‫ילדים‬ ‫שוהים‬‫לעיתים‬ ,‫שלוש‬ ‫לגיל‬ ‫ומתחת‬ ‫מעל‬ ‫ניס‬ ‫ניתן‬ ‫הדבר‬ ‫שבו‬ ‫במקום‬ .‫מעורבות‬ ‫בקבוצות‬‫י‬.‫אלה‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫להבחין‬ ‫נו‬‫בידי‬ ‫המצוי‬ ‫המידע‬ ‫פירוט‬ ‫להן‬ .‫שונים‬ ‫גורמים‬ 3.1.‫והתעסוקה‬ ‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ ‫משרד‬4 ‫בשנת‬2010‫כנ‬ ‫שהוגש‬ ‫לבג"ץ‬ ‫מענה‬ ‫ולצורך‬ ‫הממשלתית‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫על‬ ‫המטה‬ ‫עבודת‬ ‫במסגרת‬‫המשרד‬ ‫גד‬ ‫החינוכיות‬ ‫המסגרות‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫מאגר‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫הקים‬-‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נבנה‬ ‫המאגר‬ .‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫טיפוליות‬ ,‫המעונות‬ ‫של‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫קובץ‬ ,‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫מעסיקים‬ ‫קובץ‬ ‫ובהם‬ ‫שונים‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫ש‬ ‫אינטרנט‬ ‫ואתרי‬ '‫'הגננת‬ ‫האינטרנט‬ ‫אתר‬ ,‫זהב‬ ‫דפי‬ ,‫המוכרים‬ ‫והצהרונים‬ ‫המשפחתונים‬‫גנים‬ ‫ארגוני‬ ‫ל‬ .‫פרטיים‬‫כולל‬ ‫המאגר‬8,672‫ובהן‬ ‫מסגרות‬2,541‫מעונות‬ ‫(כולל‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוכרות‬ ‫מסגרות‬ ‫ו‬ )‫וצהרונים‬ ‫משפחתונים‬ ‫אשכולות‬ ,‫יום‬-6,131‫שחלקן‬ ‫(ייתכן‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוכרות‬ ‫שאינן‬ ‫מסגרות‬ .)‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוכרות‬ ‫מסגרות‬ ‫המחקר‬‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫של‬‫מביא‬‫נתוני‬‫רשומים‬ ‫בו‬ ‫הלאומי‬ ‫הביטוח‬ ‫קובץ‬ ‫מתוך‬ ‫ם‬1,965‫ו‬ ‫מעונות‬-954 ‫כן‬ .‫אחד‬ ‫שכיר‬ ‫לפחות‬ ‫המעסיקים‬ ‫כמעסיקים‬ ‫פרטיים‬ ‫משפחתונים‬‫על‬ ‫נתונים‬ ‫בו‬ ‫מופיעים‬‫המוסדות‬ ‫מספר‬ ‫המיסים‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫הנתונים‬ ‫בקובץ‬ ‫הרשומים‬‫ישנם‬ ‫ולפיהם‬4,460‫כ‬ ‫מועסקים‬ ‫בהם‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬- 24,200‫הבא‬ ‫הפירוט‬ ‫לפי‬ ‫שכירים‬5 : ‫ופעוטונים‬ ‫משפחתונים‬*‫ילדים‬ ‫גני‬**‫סה"כ‬ ‫פטור‬ ‫עוסק‬1,0301,6702,700 ‫מורשה‬ ‫עוסק‬1,3604001,760 ‫סה"כ‬2,3902,0704,460 ‫שכירים‬ ‫מספר‬4,50020,20024,700 ‫ענף‬ *8611‫ענף‬ ** ‫ופעוטונים‬ ‫משפחתונים‬ :8000‫קדם‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ :-)‫ילדים‬ ‫(גני‬ ‫יסודי‬ ‫שנאספו‬ ‫הנתונים‬ ‫לפי‬‫והלשכה‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫שערך‬ ‫קודמים‬ ‫סקרים‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ואומדנים‬ ‫זה‬ ‫במאגר‬ ‫משנת‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫סקר‬ ‫(בהם‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזים‬2000‫משנת‬ ‫החברתי‬ ‫והסקר‬2004‫מעריכים‬ ) ‫בין‬ ‫הוא‬ ‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫השוהים‬ ‫הפעוטות‬ ‫מספר‬ ‫כי‬ ‫החוקרים‬92‫ל‬ ‫אלף‬-106‫מעל‬ ‫מתוכם‬ ‫כרבע‬ ,‫אלף‬ .‫שלוש‬ ‫גיל‬‫כ‬-15%‫עד‬17%‫מבין‬‫כ‬-592‫אלף‬‫ו‬ ‫ארבע‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫הילדים‬‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫הילדים‬ ‫מבין‬ ‫דומה‬ ‫שיעור‬ ‫וכ‬ ‫ארבע‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫הילדים‬ ‫מבין‬ ‫כשליש‬ .‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫מטופלים‬-45%‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫הילדים‬ ‫מבין‬ ‫קבוצתיות‬ ‫במסגרות‬ ‫המטופלים‬.‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫מטופלים‬‫כ‬-62‫מתוך‬ ‫אלף‬‫ה‬‫ילדים‬‫המטופלים‬ ‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬‫במסג‬ ‫שוהים‬‫כ‬ ‫(בהם‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫לטיפול‬ ‫כעסקים‬ ‫ורשומות‬ ‫המדווחות‬ ‫רות‬-55‫בגנים‬ ‫אלף‬ ‫ו‬-6,700‫מן‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫ניתן‬ .‫כלשהו‬ ‫לגורם‬ ‫מדווחות‬ ‫שאינן‬ ‫במסגרות‬ ‫ויתרתם‬ )‫במשפחתונים‬ .‫המשפחתון‬ ‫בעלת‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫צוות‬ ‫איש‬ ‫אף‬ ‫מעסיקים‬ ‫שאינם‬ ‫משפחתונים‬ ‫הן‬ ‫מדווחות‬ ‫שאינן‬ ‫המסגרות‬ 4 ‫חינוכיות‬ ‫מסגרות‬ ‫"מיפוי‬ ,‫וכלכלה‬ ‫מחקר‬ ‫מינהל‬ ,‫התמ"ת‬ ‫משרד‬-‫פיכטלברג‬ ‫אסנת‬ :‫כתיבה‬ ,"‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫טיפוליות‬- ‫הריס‬ ‫רונית‬ ,‫ברמץ‬-.‫פורסם‬ ‫טרם‬ ,‫אולשק‬ 5 ‫נטלי‬‫מירוניצ'ב‬ ‫ה‬,‫מכתב‬ ,‫המיסים‬ ‫רשות‬ ,10,‫בפברואר‬2011‫כ‬ ‫עד‬ ‫הוא‬ ‫שלו‬ ‫השנתי‬ ‫העסקאות‬ ‫שמחזור‬ ‫עוסק‬ .-75‫כשנה‬ ‫אלף‬ .‫אחד‬ ‫כעוסק‬ ‫תרשם‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫רשת‬ ‫כי‬ ‫ייתכן‬ .‫מורשה‬ ‫כעוסק‬ ‫להירשם‬ ‫חייב‬ ‫העוסק‬ ‫זה‬ ‫ומעל‬ ,‫פטור‬ ‫לעוסק‬ ‫נחשב‬
 6. 6. ‫עמוד‬6‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫המשרד‬ ‫ערך‬ ‫שני‬ ‫בשלב‬‫כ‬ ‫בוצעו‬ ‫הראיון‬ ‫במסגרת‬ .‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫מנהלות‬ ‫בין‬ ‫סקר‬-1,000 ‫מסגרות‬ ‫מנהלות‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬‫בהן‬ ,785‫ו‬ ‫גנים‬-95‫משפחתונים‬6 .88.4%‫בסקר‬ ‫שנכללו‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ,‫חרדי‬ ‫שאינו‬ ‫היהודי‬ ‫למגזר‬ ‫שייכות‬6.7%‫ו‬ ‫החרדי‬ ‫במגזר‬-4.2%.‫הערבי‬ ‫במגזר‬‫את‬ ‫העלו‬ ‫הסקר‬ ‫ממצאי‬ :‫הבאים‬ ‫הממצאים‬ ‫פרטית‬ ‫חינוכית‬ ‫במסגרת‬ ‫הממוצע‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬-‫על‬ ‫עומד‬ ‫פרטי‬ ‫בגן‬ ‫הממוצע‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬28‫ילדים‬ ‫פרטיים‬ ‫ובמשפחתונים‬–7‫בממוצע‬ ‫נמצאו‬ ‫גן‬ ‫בכל‬ .‫ילדים‬1.9‫בממוצע‬ ‫לומדים‬ ‫כיתה‬ ‫בכל‬ ‫כאשר‬ .‫כיתות‬ 14‫מ‬ .‫ילדים‬‫גדול‬ ‫בקבוצה‬ ‫השוהים‬ ‫שהילדים‬ ‫ככל‬ ‫גדל‬ ‫בכיתה‬ ‫הממוצע‬ ‫הילדים‬ ‫ספר‬‫ים‬‫יותר‬–‫כאשר‬ ‫מטופלים‬ ‫שנה‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫לילדים‬ ‫גן‬ ‫בכיתת‬7‫מטופלים‬ ‫ויותר‬ ‫ארבע‬ ‫בגילאי‬ ‫לילדים‬ ‫גן‬ ‫ובכיתת‬ ‫בממוצע‬ ‫ילדים‬ 22.1‫שוהים‬ ‫שנה‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬ ‫מטופלים‬ ‫בו‬ ‫במשפחתון‬ .‫בממוצע‬ ‫ילדים‬3.8‫בו‬ ‫ובמשפחתון‬ ‫בממוצע‬ ‫ילדים‬ ‫ארבע‬ ‫עד‬ ‫שלוש‬ ‫בגילאי‬ ‫ילדים‬ ‫מטופלים‬8.3.‫בממוצע‬ ‫ילדים‬ ‫הצוו‬ ‫אנשי‬ ‫מספר‬‫החינוכית‬ ‫במסגרת‬ ‫ת‬–16.8%‫מנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מופעלות‬ ‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ‫בכ‬ ,‫בלבד‬ ‫המסגרת‬-51.1%‫וב‬ ‫צוות‬ ‫אנשי‬ ‫ארבע‬ ‫עד‬ ‫שנים‬ ‫מועסקים‬-32%.‫צוות‬ ‫אנשי‬ ‫תשע‬ ‫עד‬ ‫חמש‬62.1% .‫בלבד‬ ‫המשפחתון‬ ‫מנהלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מופעלים‬ ‫המשפחתונים‬ ‫מן‬‫הסקר‬ ‫ממצאי‬‫מאפשר‬‫ים‬‫במסגרות‬ ‫כי‬ ‫לחשב‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫הפרטיות‬‫במאגר‬ ‫הכלולות‬‫מועסקות‬‫בין‬22,210‫ל‬-36,327‫כ‬ ,‫מטפלות‬-1,030‫במסגרות‬ ‫מתוכן‬ .‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫מטפלת‬ ‫מועסקת‬ ‫שבהן‬ ‫המסגרת‬ ‫פועלת‬ ‫בו‬ ‫הפיזי‬ ‫המבנה‬ ‫מאפייני‬–56%‫(בהן‬ ‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬50.8%‫ו‬ ‫מהגנים‬-100% ‫פועל‬ )‫המשפחתונים‬ ‫מן‬‫ות‬‫ב‬ .‫מגורים‬ ‫במבנה‬-49.4%‫וב‬ ‫הגנים‬ ‫מן‬-77.9%‫המשפ‬ ‫מן‬‫חתונים‬‫במבנה‬ ‫הפועלים‬ ‫מגורים‬‫ב‬ ,‫משפחתה‬ ‫מבני‬ ‫לאחד‬ ‫או‬ ‫לגננת‬ ‫שייך‬ ‫המבנה‬-50.6%‫ו‬ ‫הגנים‬ ‫מן‬-21.1%‫המשפחתונים‬ ‫מן‬ .‫מושכר‬ ‫המבנה‬‫ב‬-50.1%‫ו‬ ‫אלו‬ ‫מגנים‬-91.6%.‫במבנה‬ ‫מתגוררת‬ ‫המשפחה‬ ‫המשפחתונים‬ ‫מן‬95.5%‫מגנים‬ ‫ו‬ ‫אלו‬-91.6%‫כ‬ .‫חצר‬ ‫בעלי‬ ‫הם‬ ‫המשפחתונים‬ ‫מן‬-90%‫ו‬ ‫הגנים‬ ‫מן‬-85%‫ה‬ ‫מן‬‫בקומת‬ ‫ממוקמים‬ ‫משפחתונים‬ .‫ראשונה‬ ‫בקומה‬ ‫או‬ ‫קרקע‬65%‫וב‬ ‫מושכרים‬ ‫לגן‬ ‫המיועד‬ ‫במבנה‬ ‫הפועלים‬ ‫הגנים‬ ‫מן‬-99.5%‫יש‬ ‫מתוכם‬ .‫חצר‬ ‫החינוכיות‬ ‫המסגרות‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬–‫המסגרת‬ ‫על‬ ‫המפקח‬ ‫הגורם‬ ‫על‬ ‫המנהלות‬ ‫נשאלו‬ ‫הסקר‬ ‫במסגרת‬ ‫לנ‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ .‫כלשהו‬ ‫מסוג‬ ‫בטיחות‬ ‫אישור‬ ‫בידיהן‬ ‫יש‬ ‫והם‬ ‫החינוכית‬‫שכן‬ ‫רבה‬ ‫בזהירות‬ ‫אלה‬ ‫תונים‬‫הם‬ ‫אי‬ ‫וקיימת‬ ‫בלבד‬ ‫המסגרת‬ ‫מנהלת‬ ‫של‬ ‫דיווח‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬-‫והאישורים‬ ‫הפיקוח‬ ‫סוגי‬ ‫לגבי‬ ‫רבה‬ ‫בהירות‬ :‫שלהלן‬ ‫בטבלה‬ ‫השונים‬ ‫והאישורים‬ ‫הפיקוח‬ ‫סוגי‬ ‫פירוט‬ .‫שונים‬ ‫סה"כ‬‫גן‬‫משפחתון‬ ‫פיקוח‬ ‫ללא‬48.6%45.2%76.8% ‫ניתן‬ ‫לא‬‫כל‬‫בטיחות‬ ‫אישור‬30.8%26.5%66.3% ‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫פיקוח‬51.4%54.8%23.2% ‫מהם‬: ‫המסגרת‬ ‫שייכת‬ ‫אליו‬ ‫הארגון‬57.3%58.1% ‫החינוך‬ ‫משרד‬29.2%30.5% 6 ‫פח‬ ‫או‬ ‫ילדים‬ ‫חמישה‬ ‫שבה‬ ‫מסגרת‬ ‫כל‬ ‫משפחתון‬ ‫הגדרת‬ ‫תחת‬ ‫כלל‬ ‫הסקר‬‫ות‬‫המטפלת‬ ‫בבית‬ ‫המתנהלת‬‫שהגדירה‬ ‫מסגרת‬ ‫או‬ ‫כמשפחתון‬ ‫עצמה‬‫ל‬ ‫שש‬ ‫בין‬ ‫היה‬ ‫בה‬ ‫ששהו‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫כאשר‬-10‫ב‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫ראוי‬ .-65‫מתוך‬95‫במאגר‬ ‫המשפחתונים‬ ‫ל‬ ‫שבעה‬ ‫בין‬ ‫היה‬ ‫במשפחתון‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬-10.‫ילדים‬
 7. 7. ‫עמוד‬7‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫מקומית‬ ‫רשות‬10.2%9.5% ‫המשפחתונים‬ ‫רכזת‬2.0%1.9% ‫אחר‬ ‫גורם‬10.4%10.2% ‫אחד‬ ‫בטיחות‬ ‫אישור‬‫לפחות‬69.2%73.5%33.7% ‫מהם‬: ‫כיבוי‬‫אש‬45.5%49.0%15.8% ‫הבריאות‬ ‫משרד‬37.6%40.9%10.5% ‫בטיחות‬ ‫יועץ‬27.5%29.9%7.4% ‫חשמלאי‬20.1%21.9%5.3% ‫אישור‬‫אחר‬ ‫בטיחות‬14.0%14.4%10.5% ‫ב‬ ‫הסקר‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬-45.4%‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫פעמים‬ ‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫פעמיים‬ ‫המפקחת‬ ‫מבקרת‬ ‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ‫תדירות‬ ‫הגנים‬ ‫מן‬ ‫וברבע‬ ‫לפחות‬.‫פחות‬ ‫או‬ ‫בשנה‬ ‫פעם‬ ‫היא‬ ‫הביקור‬ ‫החינוכי‬ ‫הצוות‬ ‫השכלת‬-65%,‫תיכונית‬ ‫על‬ ‫השכלה‬ ‫תעודת‬ ‫בעלות‬ ‫הינן‬ ‫והגננות‬ ‫הגנים‬ ‫ממנהלות‬ 11.9%‫ו‬ ‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫בעלות‬-8.4%.)‫יסודי‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫סיום‬ ‫תעודת‬ ‫(לרבות‬ ‫תעודה‬ ‫שום‬ ‫מחזיקות‬ ‫אינן‬ 51.5%‫מו‬ ,‫גננת‬ ‫של‬ ‫אקדמית‬ ‫השכלה‬ ‫בעלות‬ ‫הן‬ ‫הגנים‬ ‫ממנהלות‬‫או‬ ‫רה‬‫הטיפול‬ ‫בתחום‬ ‫אקדמי‬ ‫תואר‬ ,‫והחינוך‬21%‫ול‬ ‫מעון‬ ‫מנהלות‬ ‫או‬ ‫מטפלות‬ ‫בקורס‬ ‫למדו‬-28%‫או‬ ‫הטיפול‬ ‫בתחום‬ ‫פורמאלית‬ ‫השכלה‬ ‫אין‬ ‫(לכ‬ ‫משפחתונים‬ ‫מנהלות‬ ‫בקרב‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫ההשכלה‬ ‫חסרות‬ ‫הגננות‬ ‫שיעור‬ .‫החינוך‬-34%‫ממנהלות‬ ‫כ‬ ,‫הטיפול‬ ‫בתחום‬ ‫פורמאלית‬ ‫השכלה‬ ‫אין‬ ‫המשפחתונים‬-22%‫חסרות‬.)‫בגרות‬ ‫תעודת‬ ‫עליו‬ ‫המבוסס‬ ‫והמידע‬ ‫התמ"ת‬ ‫של‬ ‫המידע‬ ‫במאגר‬ ‫הכלולים‬ ‫הנתונים‬‫בעיות‬ ‫מספר‬ ‫מעוררים‬‫של‬ ‫בהקשר‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬‫הנוגע‬ ‫בכל‬‫ל‬‫במסגרות‬ ‫המטופלים‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ,‫עליהן‬ ‫יחול‬ ‫שהחוק‬ ‫המסגרות‬ ‫מספר‬ ‫הערכת‬ ‫בהן‬ ‫המועסקות‬ ‫המטפלות‬ ‫ומספר‬ ‫אלה‬: ‫המאגר‬,‫קובץ‬ ‫כגון‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫המבוסס‬‫הפרטיים‬ ‫הגנים‬ ‫ארגוני‬ ‫נתוני‬ ,‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫כי‬ ‫סביר‬ .‫הקיימות‬ ‫המסגרות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫איננו‬ ,‫אינטרנטיים‬ ‫מידע‬ ‫ומאגרי‬ ‫ואינם‬ ,‫האינטרנט‬ ‫ברשת‬ ‫להשתמש‬ ‫מרבים‬ ‫שאינם‬ ‫במגזרים‬ ‫במיוחד‬ ‫זאת‬ ,‫במאגר‬ ‫מופיעות‬ ‫אינן‬ ‫הפרטיות‬ ‫הפרטיים‬ ‫הגנים‬ ‫לארגוני‬ ‫להשתייך‬ ‫נוטים‬‫אנשי‬ ‫מעסיקות‬ ‫שאינן‬ ‫ובמסגרות‬ ‫והערבי‬ ‫החרדי‬ ‫המגזר‬ ‫כגון‬ ‫למטפלת‬ ‫בנוסף‬ ‫צוות‬‫כי‬ ‫להניח‬ ‫אפשר‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫במוסד‬ ‫לרישום‬ ‫כך‬ ‫משום‬ ‫נזקקות‬ ‫ואינן‬ ‫שהחוק‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬‫י‬‫ח‬‫ו‬.‫במאגר‬ ‫כלולות‬ ‫עליהן‬ ‫ל‬ ‫מאפייניהם‬ ‫את‬ ‫המתאר‬ ‫מייצג‬ ‫סקר‬ ‫להיות‬ ‫שלא‬ ‫עשוי‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫שערך‬ ‫הסקר‬,‫המסגרות‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הוא‬ ‫כאמור‬ ‫שכן‬‫לא‬ ‫איתן‬ ‫שהראיון‬ ‫רבות‬ ‫מסגרות‬ ‫כולל‬ ‫ואיננו‬ ‫במאגר‬ ‫שנכללות‬ ‫מסגרות‬ .‫שפה‬ ‫קשיי‬ ‫בשל‬ ‫הראיון‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫אפשרות‬ ‫וחוסר‬ ‫לענות‬ ‫סירוב‬ :‫ובהן‬ ‫שונות‬ ‫מסיבות‬ ‫התאפשר‬ ‫שהחוק‬ ‫מסגרות‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫מאפשר‬ ‫איננו‬ ‫המאגר‬‫י‬‫ח‬‫ו‬‫הילד‬ ‫שמספר‬ ‫מסגרות‬ ‫לבין‬ ‫עליהן‬ ‫ל‬‫המטופלים‬ ‫ים‬ ‫בכ‬ ‫רק‬ ,‫כאמור‬ .‫פחות‬ ‫או‬ ‫שש‬ ‫הוא‬ ‫בהן‬-30‫מבין‬880‫(כ‬ ‫בסקר‬ ‫שנכללו‬ ‫המסגרות‬-3.5%‫הילדים‬ ‫מספר‬ ) .‫כמשפחתונים‬ ‫שהוגדרו‬ ‫מסגרות‬ ‫כולל‬ ,‫משבע‬ ‫פחות‬ ‫הוא‬ ‫במסגרת‬ ‫המטופלים‬ ‫בהם‬ ‫שמטופלים‬ ‫מסגרות‬ ‫לבין‬ ‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬ ‫בהם‬ ‫שמטופלים‬ ‫מסגרות‬ ‫בין‬ ‫במאגר‬ ‫הבחנה‬ ‫אין‬ ‫בגילא‬ ‫ילדים‬.‫ויותר‬ ‫שלוש‬ ‫י‬
 8. 8. ‫עמוד‬8‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫בפיקוח‬ ‫כמסגרות‬ ‫או‬ ‫כפרטיות‬ ‫במאגר‬ ‫הכלולות‬ ‫מסגרות‬ ‫בהגדרת‬ ‫שגיאות‬ ‫ייתכנו‬ ,‫החוקרים‬ ‫לדברי‬ .‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ 3.2.‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫ילדים‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫מפרסמת‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬‫ומעלה‬ ‫שנתיים‬ ‫בגיל‬‫ובמעונות‬ ‫ילדים‬ ‫בגני‬ ‫שנתקבל‬ ‫מידע‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הנתונים‬ .‫יום‬‫הגנים‬ ‫על‬ ‫וכן‬ ‫הרווחה‬ ‫ומשרד‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ,‫החינוך‬ ‫ממשרד‬ ‫כ‬ ‫אלה‬ ‫נתונים‬ ‫לפי‬ .‫הלשכה‬ ‫של‬ ‫עסקים‬ ‫במרשם‬ ‫המופיעים‬ ‫הפרטיים‬-63%(186,600‫הילדים‬ ‫מן‬ )‫ילדים‬ ,‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫קבוצתיות‬ ‫במסגרות‬ ‫לומדים‬ ‫ושלוש‬ ‫שנתיים‬ ‫בגילאי‬77.3%( ‫מתוכם‬144,246‫במסגרות‬ )‫ילדים‬ ‫ו‬ ‫בפיקוח‬-22.6%(42,330‫ילדי‬.‫בפיקוח‬ ‫שלא‬ ‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ )‫ם‬25,578‫שלומדים‬ ‫הילדים‬ ‫מבין‬ ‫ו‬ ‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫שנתיים‬ ‫בגילאי‬ ‫הם‬ ‫בפיקוח‬ ‫שלא‬ ‫במסגרות‬-16,752‫כ‬ .‫לארבע‬ ‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫בין‬ ‫הם‬-8,000‫ילדים‬ .‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫לומדים‬ ‫וחמש‬ ‫ארבע‬ ‫בגילאי‬ ‫נוספים‬7 ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫הסקר‬ ‫נתוני‬ ‫לפי‬88.7%‫מ‬‫חמש‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫לילדים‬ ‫ההורים‬ ‫ן‬ ‫כ‬ .‫בילדיהם‬ ‫הטיפול‬ ‫מן‬ ‫מאוד‬ ‫מרוצים‬ ‫או‬ ‫מרוצים‬-75%‫הטיפול‬ ‫עבור‬ ‫התשלום‬ ‫כי‬ ‫מסרו‬ ‫ההורים‬ ‫מן‬ .‫עליהם‬ ‫מכביד‬ ‫בילדים‬8 ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫של‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫סקרי‬ ‫נתוני‬‫מפרטים‬‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫לחינוך‬ ‫במסגרות‬ ‫כי‬ ‫כ‬ ‫ישנם‬-79,800,‫מועסקים‬45,800‫נוס‬ ‫מועסקים‬‫פרטיים‬ ‫בבתים‬ ‫ופעוטונים‬ ‫במשפחתונים‬ ‫מועסקים‬ ‫פים‬ ‫בסיווג‬ ‫הכלולים‬-‫אכסון‬ ‫ללא‬ ‫וסעד‬ ‫רווחה‬ ‫שירותי‬‫זה‬ ‫נתון‬ .‫איננו‬‫מאפשר‬‫להעריך‬‫ה‬ ‫מספר‬ ‫את‬‫גננות‬ ‫וה‬‫במגזר‬ ‫המועסקות‬ ‫ומטפלות‬ ‫גננות‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫בהעדר‬ ‫זאת‬ ,‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫המועסקות‬ ‫מטפלות‬ ‫הציבורי‬‫ו‬‫צפוי‬ ‫שהחוק‬ ‫מסגרות‬ ‫ובין‬ ‫הפרטי‬.‫עליהן‬ ‫יחול‬ ‫לא‬ ‫שהחוק‬ ‫מסגרות‬ ‫לבין‬ ‫עליהן‬ ‫לחול‬9 3.3.‫פרטיים‬ ‫גנים‬ ‫ארגוני‬ ‫במידה‬ ‫גבוהות‬ ‫עליהם‬ ‫ישפיע‬ ‫שהחוק‬ ‫והמסגרות‬ ‫הגנים‬ ‫מספר‬ ‫לגבי‬ ‫הפרטיים‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫ארגוני‬ ‫הערכות‬ .‫ממשלתיים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫מאלו‬ ‫ניכרת‬ ‫כ‬ ‫על‬ ‫החוק‬ ‫יחול‬ ,‫הפרטיים‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫ארגון‬ ‫הערכת‬ ‫לפי‬-6,000‫גנים‬‫פרטיים‬‫בממוצע‬ ‫גן‬ ‫כיתת‬ ‫בכל‬ ‫כאשר‬ 20‫ילדים‬‫כ‬ ‫השערתם‬ ‫לפי‬ ‫מועסקים‬ ‫אלה‬ ‫בגנים‬ .‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫לידה‬ ‫בגיל‬-18,000.‫ומטפלות‬ ‫גננות‬10 ‫כ‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫איחוד‬ ‫להערכת‬-300,000‫בכ‬ ‫מטופלים‬ ‫ארבע‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫ילדים‬-10,000‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫כ‬ .‫הרך‬-100,000.‫אלה‬ ‫במסגרות‬ ‫מועסקים‬ ‫עובדים‬11 ‫מו‬ ‫חיב"ה‬ ‫לארגון‬‫כ‬ ‫כרים‬-2,200‫כ‬ ‫מטופלים‬ ‫בהם‬ ‫פרטיים‬ ‫גנים‬-60,000‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫להערכת‬ .‫ילדים‬ ‫לפחות‬ ‫הוא‬ ‫פרטיות‬ ‫במסגרות‬ ‫המטופלים‬200,000‫כ‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫אלה‬ ‫במסגרות‬ ‫המועסקים‬ ‫ומספר‬-20,000.12 4.‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫רישוי‬ 7 ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬‫לישראל‬ ‫סטטיסטי‬ ‫שנתון‬2010. 8 ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬‫החברתי‬ ‫הסקר‬ ‫של‬ ‫הלוחות‬ ‫מחולל‬–2004‫ב‬ ‫כניסה‬ ,-22,‫בדצמבר‬2010. 9 ‫ל‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬,‫סטטיסטיקה‬‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫סקרי‬2009. 10 ‫ביסמנובסקי‬ ‫שולמית‬,‫דואל‬ ,‫בישראל‬ ‫הפרטיים‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫ארגון‬ ‫יו"ר‬ ,31,‫בדצמבר‬2010. 11 ‫דגן‬ ‫חנן‬,‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫איחוד‬ ‫מנכ"ל‬,‫דואל‬ ,16,‫בינואר‬2011. 12 ‫לוי‬ ‫אשר‬,‫דואל‬ ,‫חיב"ה‬ ‫ארגון‬ ,17,‫בינואר‬2010.
 9. 9. ‫עמוד‬9‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫שונים‬ ‫מסלולים‬ ‫בשני‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫מתבצע‬ ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫רישוי‬-‫הי‬‫הנדרש‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫תר‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫לומדים‬ ‫שבהם‬ ‫ממסגרות‬ ‫הנדרש‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫ורישיון‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הפועלות‬ ‫ממסגרות‬-10 ‫חצר‬ ,‫לגן‬ ‫לכניסה‬ ,‫הגן‬ ‫למיקום‬ ‫המתייחסים‬ ‫שונים‬ ‫תנאים‬ ‫נדרשים‬ ‫הרישוי‬ ‫במסגרת‬ .‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫ילדים‬ ‫המט‬ ‫חדרי‬ ,‫הגן‬ ‫חלל‬ ,‫ועוד‬ ‫חול‬ ‫ארגז‬ ,‫הצללה‬ ,‫מתקנים‬ ‫לרבות‬ ‫הגן‬‫ברישוי‬ ‫הצורך‬ .‫והשירותים‬ ‫בח‬ ‫במס‬ ,‫הגן‬ ‫בגודל‬ ‫תלויים‬ ‫במסגרתו‬ ‫הנדרשים‬ ‫והתנאים‬.‫ובגילם‬ ‫בו‬ ‫המטופלים‬ ‫הילדים‬ ‫פר‬ ‫משפחתון‬‫ילדים‬ ‫של‬ ‫קטן‬ ‫מספר‬ ‫ובו‬13 ‫מחוייב‬ ‫איננו‬‫ב‬.‫היתר‬ ‫או‬ ‫רישוי‬ ‫חובת‬ ‫כל‬ ‫עד‬ ‫בה‬ ‫שמטופלים‬ ‫פרטית‬ ‫מסגרת‬20‫ילדים‬‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הפועלת‬‫מן‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬ ‫נדרשת‬ ‫לשכת‬ ,‫המקומית‬ ‫ברשות‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בו‬ ‫הקיימים‬ ‫התנאים‬ ‫ייבדקו‬ ‫שמסגרתו‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬‫והצלה‬ ‫כבאות‬ ‫ושירותי‬. ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫בה‬ ‫ששוהים‬ ‫מסגרת‬-20‫ילדים‬-‫נוספים‬ ‫תנאים‬‫והצלה‬ ‫כבאות‬ ‫משירותי‬, ‫מסגרת‬‫מעל‬ ‫בה‬ ‫ששוהים‬25‫ילדים‬-‫העורף‬ ‫מפיקוד‬ ‫נוספים‬ ‫תנאים‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫ילדים‬ ‫עשרה‬ ‫מטופלים‬ ‫שבו‬‫שבמסגרתו‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫ברישוי‬ ‫גם‬ ‫מחויב‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תנאים‬ ‫מוצבים‬‫והצלה‬ ‫כבאות‬ ‫שירותי‬.‫ועוד‬ ‫ואי‬ ‫סתירות‬ ‫עולות‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנדרשים‬ ‫התנאים‬ ‫מבחינת‬-‫הפיזיים‬ ‫התנאים‬ ‫סיכום‬ .‫בהירות‬ ‫על‬ ‫המסגרות‬ ‫מן‬ ‫הנדרשים‬ ‫העיקריים‬-‫ידי‬,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫בהם‬ ,‫השונים‬ ‫הגורמים‬‫שירותי‬ ‫והצלה‬ ‫כבאות‬‫תל‬ ‫ועיריית‬-‫המקום‬ ‫קוצר‬ ‫בשל‬ .‫שבנספח‬ ‫בטבלה‬ ‫מצוי‬ ,‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫מידע‬ ‫לנו‬ ‫שהעבירה‬ ‫אביב‬ ‫השונים‬ ‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫הדרישות‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫לפרט‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬14 . ‫להדגיש‬ ‫יש‬,‫ש‬ ‫וההיתרים‬ ‫הרישיונות‬ ‫לגבי‬ ‫רישוי‬ ‫חובת‬ ‫שקיימת‬ ‫למרות‬ ‫כי‬‫זאת‬ ‫חובה‬ .‫זה‬ ‫בפרק‬ ‫מתוארים‬ ‫היתר‬ ‫מקבלות‬ ‫ואינן‬ ‫מבקשות‬ ‫אינן‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הממוקמות‬ ‫הפרטיות‬ ‫המסגרות‬ ‫ומרבית‬ ‫נאכפת‬ ‫איננה‬ .‫כלשהו‬ ‫רישיון‬ ‫או‬‫לכך‬ ‫הגורמים‬,‫הגנים‬ ‫ארגוני‬ ‫נציגי‬ ‫לדברי‬ ,‫השגת‬ ‫הכולל‬ ‫המורכב‬ ‫הרישוי‬ ‫תהליך‬ :‫הם‬ ‫והליכי‬ ‫שכנים‬ ‫להתנגדויות‬ ‫התייחסות‬ ,‫הנכס‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫הסכמה‬,‫ממושכים‬ ‫ערר‬‫על‬ ‫המוטלות‬ ‫הדרישות‬ ‫ההיתר‬ ‫מבקשי‬‫ציבור‬ ‫במבנה‬ ‫הקיים‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫ותואמות‬ ‫מעשיות‬ ‫אינן‬‫ייעודי‬‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫ולא‬,‫עלויות‬ ‫ולעורך‬ ‫למהנדס‬ ‫לתשלום‬ ‫בנוסף‬ ‫הכוללות‬ ‫ההיתר‬ ‫הוצאת‬-‫לחזור‬ ‫שנדרשים‬ ‫ובנייה‬ ‫השבחה‬ ‫היטלי‬ ,‫דין‬ ‫הרשויו‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫והיעדר‬ ‫שנים‬ ‫כמה‬ ‫מדי‬ ‫אותם‬ ‫ולשלם‬‫ת‬‫המקומיות‬.‫הגנים‬ ‫מבעלי‬ ‫חלק‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ‫המשך‬ ‫לגבי‬ ‫ודאות‬ ‫חוסר‬ ‫של‬ ‫במצב‬ ‫מצויים‬ ‫והם‬ ‫כנגדם‬ ‫שונים‬ ‫משפטיים‬ ‫הליכים‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫הפרטיים‬ .‫והוריהם‬ ‫הילדים‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫המשפיע‬ ‫הגן‬ ‫של‬ ‫פעילותו‬15 ‫חו‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ,‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫מסגרות‬ ‫לרישוי‬ ‫כיום‬ ‫הקיימים‬ ‫האמצעים‬ ‫שני‬ ‫יתוארו‬ ‫להלן‬‫ורישוי‬ ‫רג‬ .‫החינוך‬ ‫משרד‬ 4.1.‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ )‫(תב"ע‬ ‫ערים‬ ‫בניין‬ ‫מתכנית‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫מחייב‬ ‫אחרים‬ ‫לצרכים‬ ‫למגורים‬ ‫המיועד‬ ‫במבנה‬ ‫שימוש‬ ‫סעיף‬ ‫לפי‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הניתן‬146‫ל‬‫התשכ"ה‬ ,‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬-1965‫לפי‬ . 13 ‫על‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ועומד‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נקבע‬ ‫חורג‬ ‫שימוש‬ ‫להיתר‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫נדרש‬ ‫שממנו‬ ‫המינימאלי‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬‫כ‬-5 ‫כ‬ ‫עד‬-10.‫ילדים‬ 14 ‫הגני‬ ‫ארגון‬ ‫במימון‬ ‫ארגוני‬ ‫ותכנון‬ ‫לייעוץ‬ ‫פרלמן‬ ‫רות‬ ‫של‬ ‫משרדה‬ ‫שביצע‬ ‫במחקר‬ ‫נעזרנו‬ ‫ההשוואה‬ ‫בהכנת‬‫במהלך‬ ‫הפרטיים‬ ‫ם‬ ‫נובמבר‬ ‫חודש‬2010.‫מתבסס‬ ‫הוא‬ ‫שעליהן‬ ‫וההוראות‬ ‫ההנחיות‬ ,‫הנהלים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בדיקה‬ ‫תוך‬ ‫זאת‬ , 15 ,‫לפעוטות‬ ‫חינוכיות‬ ‫למסגרות‬ ‫התייחסות‬ ‫היעדר‬ ‫מחמת‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫בחוק‬ ‫לרפורמה‬ ‫התנגדות‬ ,‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫איחוד‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫לידה‬ ‫מגיל‬ ‫וילדים‬ ‫תינוקות‬5:‫הארגון‬ ‫באתר‬ ,http://www.ihud.org.il/‫ב‬ ‫כניסה‬ ,-12,‫בינואר‬2011.
 10. 10. ‫עמוד‬10‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫שימוש‬ ‫משפט‬ ‫בתי‬ ‫פסיקת‬‫אך‬ ,‫חורג‬ ‫שימוש‬ ‫היתר‬ ‫דורש‬ ‫פעוטון‬ ‫או‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫הקמת‬ ‫לצורך‬ ‫מסוג‬ ‫להיתר‬ ‫יזקק‬ ‫ולא‬ "‫ילדים‬ ‫ברוכת‬ ‫"משפחה‬ ‫למעין‬ ‫ייחשב‬ ‫ילדים‬ ‫של‬ ‫קטן‬ ‫מספר‬ ‫ובו‬ ‫קטן‬ ‫משפחתון‬ .‫זה‬16 ‫נדרש‬ ‫שאיננו‬ ‫במשפחתון‬ ‫המרבי‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫מהו‬ ‫של‬ ‫מדוייקת‬ ‫הגדרה‬ ‫בפסיקה‬ ‫אין‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ע‬ ‫נקבע‬ ‫והדבר‬ ,‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬.‫רשות‬ ‫בכל‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫ל‬ ‫ילדים/מעון‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫בדירת‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫מתן‬ ‫לנושא‬ ‫השונים‬ ‫הגורמים‬ ‫הנחיות‬ ‫בבחינת‬ .‫כללי‬ ‫ואחידות‬ ‫בהירות‬ ‫חוסר‬ ‫ניכר‬ ‫יום/פעוטון‬ ‫להגשת‬ ‫ברובה‬ ‫דומה‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬ ‫בקשה‬ ‫הגשת‬‫העוב‬ ‫ציון‬ ‫תוך‬ ,‫בנייה‬ ‫להיתר‬ ‫בקשה‬‫שמדובר‬ ‫דה‬ ‫לשימוש‬ ‫בבקשה‬‫עורך‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ .‫חורג‬‫אדריכלות‬ ‫הנדסאי‬ ‫או‬ ‫בניין‬ ‫הנדסאי‬ ,‫בניין‬ ‫מהנדס‬ ,‫אדריכל‬ ‫לשימוש‬ ‫לבקשה‬ ‫ונימוקים‬ ‫רלוונטיים‬ ‫ותשריטים‬ ‫מפות‬ ‫כולל‬ ,‫בעליו‬ ‫ועל‬ ‫הנכס‬ ‫על‬ ‫מלא‬ ‫מידע‬ ‫לכלול‬ ‫ועליה‬ ‫השימוש‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫המבקש‬ ‫על‬ ,‫בבקשה‬ ‫הדיון‬ ‫ולפני‬ ,‫המקומית‬ ‫לוועדה‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ .‫חורג‬ ‫חשבונ‬ ‫על‬ ,‫הפרסום‬ .‫המבוקש‬‫תחת‬ ‫יומיים‬ ‫עיתונים‬ :‫הבאים‬ ‫באמצעים‬ ‫להיעשות‬ ‫צריך‬ ,‫המבקש‬ ‫של‬ ‫ו‬ ‫לשבוע‬ ‫אחת‬ ‫לפחות‬ ‫מקומי‬ ‫עיתון‬ ‫מופיע‬ ‫שבו‬ ‫ובמקום‬ "‫ובנייה‬ ‫תכנון‬ ‫בענייני‬ ‫"הודעות‬ ‫הכותרת‬–‫בעיתון‬ ‫גם‬ ‫הקרקע‬ ‫או‬ ‫הבניין‬ ‫ובחזית‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬ ,‫המקומי‬ ‫השימוש‬ ‫מבוקש‬ ‫שעבורם‬‫מאישור‬ ‫להיפגע‬ ‫שעלול‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫אישיות‬ ‫הודעות‬ ‫לשלוח‬ ‫יש‬ ‫בנוסף‬ .‫החורג‬ ‫או‬ ‫בבניין‬ ‫והגובלים‬ ‫הבקשה‬ ‫הוגשה‬ ‫לגביהם‬ ‫בקרקע‬ ‫או‬ ‫בבניין‬ ‫והמחזיקים‬ ‫הבעלים‬ ‫לכל‬ ,‫החורג‬ ‫השימוש‬ ‫בסך‬ ‫פיקדון‬ ‫הפקדת‬ ‫נדרשת‬ ‫כן‬ .‫התנגדויות‬ ‫להגשת‬ ‫המועד‬ ‫מצויין‬ ‫יהיה‬ ‫בפרסום‬ .‫בקרקע‬20%‫מאגרת‬ ‫בשל‬ .‫המוערכת‬ ‫הבנייה‬‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫בדרישות‬ ‫עומדת‬ ‫הבקשה‬ ‫אם‬ ‫הוועדה‬ ‫מהנדס‬ ‫בודק‬ ‫ראשון‬ ‫ב‬ ‫תיאור‬ ,‫אש‬ ‫בטיחות‬ ‫אמצעי‬ ‫תיאור‬ ‫ובהם‬ ‫לדיון‬ ‫הדרושים‬ ‫נוספים‬ ‫פרטים‬ ‫לבקש‬ ‫רשאי‬ ‫המהנדס‬ .‫ובתקנותיו‬ ,‫וחמים‬ ‫קרים‬ ‫מים‬ ‫אספקת‬ ,‫ואשפה‬ ‫גשם‬ ‫מי‬ ,‫שפכים‬ ‫סילוק‬ ,‫השרברבות‬ ‫למערכת‬ ‫הנוגעים‬ ‫פרטים‬ ,‫המקלט‬ ,‫מרכזית‬ ‫הסקה‬.‫ועוד‬ ‫מעליות‬17 ‫בנייה‬ ‫להיתר‬ ‫בבקשה‬ ‫לדיון‬ ‫ברובו‬ ‫ודומה‬ ‫המקומית‬ ‫בוועדה‬ ‫מתקיים‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬ ‫בבקשה‬ ‫הדיון‬ ‫היתר‬ ‫מתן‬ ‫להתנות‬ ‫רשאית‬ ‫הוועדה‬ .‫כאלו‬ ‫הוגשו‬ ‫אם‬ ‫לבקשה‬ ‫התנגדויות‬ ‫גם‬ ‫נדונות‬ ‫הדיון‬ ‫במסגרת‬ .‫רגיל‬ ‫מקלטים‬ ,‫אליהם‬ ‫וגישה‬ ‫חנייה‬ ‫מקומות‬ ‫בנושא‬ ,‫השאר‬ ‫בין‬ ‫שונות‬ ‫בדרישות‬‫מתקני‬ ,‫בטיחות‬ ‫וסידורי‬ ‫וגופים‬ ‫רשויות‬ ‫של‬ ‫אישורים‬ ‫לדרוש‬ ‫הוועדה‬ ‫רשאית‬ ‫כן‬ .‫הספציפיות‬ ‫הנסיבות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ,'‫וכד‬ ‫תברואה‬ ‫להגנה‬ ‫הרשות‬ ‫ואישור‬ ‫הכבאות‬ ‫רשות‬ ‫אישור‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫אישור‬ ‫ובהם‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫כתנאי‬ ‫חיצוניים‬ ‫הווע‬ ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬ ‫הדרישות‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫הבקשה‬ ‫מבקש‬ ‫על‬ .‫אזרחית‬‫לתשלום‬ ‫בכפוף‬ ,‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫דה‬ ‫עשויה‬ ‫הוועדה‬ .‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫ההיתר‬ ‫את‬ ‫הוועדה‬ ‫תפיק‬ ,‫ההשבחה‬ ‫היטל‬ ‫לרבות‬ ‫וההיטלים‬ ‫האגרות‬ ‫כל‬ .‫בזמן‬ ‫מוגבל‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫ההיתר‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬18 ‫חיצוניים‬ ‫לגורמים‬ ‫לפנות‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫רשאית‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫ההיתר‬ ‫הוצאת‬ ‫הליך‬ ‫במסגרת‬ ,‫כאמור‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬:‫אלו‬ ‫גופים‬ ‫שמציבים‬ ‫התנאים‬ ‫פירוט‬ ‫להלן‬ ,‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫תנאיהם‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬–‫זא‬ ‫מר‬ ‫לדברי‬‫הסביבה‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ‫הארצי‬ ‫המפקח‬ ,‫פיש‬ ‫ב‬‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ‫נציג‬ , ‫לשימוש‬ ‫המבנה‬ ‫התאמת‬ ‫על‬ ‫עקרונית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫בוועדה‬ ‫מציג‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫בוועדה‬ ‫המחוזית‬ ‫התנ‬ ‫עם‬ ‫שלו‬ ‫ההיכרות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,‫כגן‬‫ארציות‬ ‫הנחיות‬ ‫הוציא‬ ‫לא‬ ‫המשרד‬ .‫ילדים‬ ‫מגן‬ ‫הנדרשים‬ ‫אים‬ .‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫מחייבות‬19 ‫על‬ ‫הן‬ ‫המבוססות‬ ‫מקומיות‬ ‫הוראות‬ ‫גיבשו‬ ‫המחוזיות‬ ‫הבריאות‬ ‫מלשכות‬ ‫חלק‬ ‫הנחיות‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫המשרד‬ ‫בפיקוח‬ ‫המעוניינים‬ ‫יום‬ ‫מעונות‬ ‫לגבי‬ ‫והתעסוקה‬ ‫המסחר‬ ,‫התעשייה‬ ‫משרד‬ ‫הנחיות‬ 16 )‫(נצרת‬ ‫ע"פ‬ ‫ראו‬846/01‫ו‬-)‫ציון‬ ‫(ראשון‬ ‫ת"א‬3444/05 17 ,‫הפנים‬ ‫משרד‬‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫להוצאת‬ ‫מדריך‬,‫מדרי‬‫בנייה‬ ‫היתר‬ ‫להוצאת‬ ‫ך‬‫ב‬ ‫אחרונה‬ ‫כניסה‬ ,-23,‫בדצמבר‬2010. 18 ,‫הפנים‬ ‫משרד‬‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫להוצאת‬ ‫מדריך‬‫חורג‬,‫בנייה‬ ‫היתר‬ ‫להוצאת‬ ‫מדריך‬‫ב‬ ‫אחרונה‬ ‫כניסה‬ ,-23,‫בדצמבר‬2010. 19 ‫זא‬‫ב‬ ‫על‬ ‫הארצי‬ ‫המפקח‬ ,‫פיש‬ ‫ב‬‫הסביבה‬ ‫ריאות‬,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,12,‫בינואר‬2011.
 11. 11. ‫עמוד‬11‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫ליל‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫לגבי‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬.‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫דים‬20 ‫מחוז‬ ‫של‬ ‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ‫קבעה‬ ‫למשל‬ ‫כך‬ ‫תל‬-‫המבנה‬ ‫של‬ ‫סניטרית‬ ‫ותוכנית‬ ‫אדריכלית‬ ‫תוכנית‬ ‫תוגש‬ ‫ההיתר‬ ‫הוצאת‬ ‫הליך‬ ‫במסגרת‬ ‫כי‬ ‫אביב‬‫ומידע‬ ‫על‬,‫בגן‬ ‫המוגשות‬ ‫והארוחות‬ ‫במקום‬ ‫הפעילות‬ ‫אופי‬ ,‫הגן‬ ‫של‬ ‫הפתיחה‬ ‫שעות‬ ,‫גילם‬ ,‫בגן‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫הנדר‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫ופירטה‬.‫השונים‬ ‫הגן‬ ‫לאזורי‬ ‫בחלוקה‬ ‫שים‬21 ‫איזור‬ ‫מפקחת‬ ,‫פוהורילס‬ ‫ולרי‬ '‫הגב‬ ‫לדברי‬ ‫תל‬-‫בתל‬ ‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫בלשכת‬ ‫אביב‬-‫מנת‬ ‫על‬ ‫ההנחיות‬ ‫לשינוי‬ ‫כיום‬ ‫פועלת‬ ‫המחוזית‬ ‫הלשכה‬ ,‫אביב‬ .‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הממוקמים‬ ‫ילדים‬ ‫לגני‬ ‫יותר‬ ‫שיתאימו‬22 ‫הכבאות‬ ‫שירותי‬–‫לשי‬ ‫אישור‬ ‫למתן‬ ‫אש‬ ‫בטיחות‬ ‫תנאי‬ ‫מציבים‬‫ילדים‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫חורג‬ ‫מוש‬ ‫באוקטובר‬ ‫שפורסמו‬ ‫בהוראות‬2010‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫לימודים‬ ‫כמסגרת‬ ‫יום‬ ‫מעון‬ ‫מגדירים‬ ‫הכבאות‬ ‫שירותי‬ . ‫מטופלים‬ ‫בהם‬ ‫פרטיים‬ ‫ומעונות‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫בפיקוח‬ ‫יום‬ ‫מעונות‬ ‫לרבות‬ ,‫ארבע‬ ‫גיל‬ ‫עד‬ ‫לילדים‬ ‫המיועדת‬ 10‫לה‬ ‫הנדרשים‬ ‫המעונות‬ ‫כלל‬ ‫כאמור‬ ‫שהם‬ ,‫לפחות‬ ‫ילדים‬‫ילדים‬ ‫גני‬ .‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫יתר‬‫כמסגרת‬ ‫מוגדרים‬ ‫לימודים‬‫בלבד‬ ‫שלוש‬ ‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫ילדים‬ ‫לומדים‬ ‫שבהם‬‫והם‬‫שקבעו‬ ‫התנאים‬ ‫בין‬ .‫אחרים‬ ‫לתנאים‬ ‫נדרשים‬ ‫הכבאות‬ ‫שירותי‬‫יום‬ ‫מעונות‬ ‫להפעלת‬: -‫כיבוי‬ ‫ומטפי‬ ‫כיבוי‬ ‫מזנק‬ ,‫כיבוי‬ ‫זרנוקי‬ ‫שני‬ ,‫כיבוי‬ ‫גלגלון‬ ‫המכיל‬ ‫ציוד‬ ‫וארון‬ ‫כיבוי‬ ‫ברז‬ ‫התקנת‬ ‫בסמוך‬;‫למבנה‬ ‫הראשית‬ ‫לכניסה‬ -;‫הגן‬ ‫בחצר‬ ‫ומזנק‬ ‫כיבוי‬ ‫גלגלון‬ ‫התקנת‬ -;‫כיתה‬ ‫לכל‬ ‫ובכניסה‬ ‫במטבח‬ ‫אש‬ ‫כיבוי‬ ‫מטפי‬ ‫הצבת‬ -‫על‬ ‫עולה‬ ‫ששטחו‬ ‫יום‬ ‫במעון‬ ‫אש‬ ‫גילוי‬ ‫מערכת‬ ‫התקנת‬100‫בו‬ ‫המטופלים‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫ו/או‬ ‫מ"ר‬ ‫מ‬ ‫גדול‬-20;‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ‫זאת‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫שנתית‬ ‫ותחזוקה‬ ‫ילדים‬ -‫אוטו‬ ‫מערכת‬ ‫התקנת‬‫על‬ ‫עולה‬ ‫הכולל‬ ‫וששטחו‬ ‫קומות‬ ‫שתי‬ ‫עד‬ ‫ובו‬ ‫יום‬ ‫במעון‬ ‫אש‬ ‫לכיבוי‬ ‫מטית‬300 ;‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ‫אלה‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫שנתית‬ ‫ותחזוקה‬ ‫ומעלה‬ ‫קומות‬ ‫שלוש‬ ‫ובו‬ ‫יום‬ ‫במעון‬ ‫או‬ ‫מ"ר‬ -‫עמדות‬ ,‫חשמל‬ ‫ארונות‬ ‫בחזית‬ ‫מתאים‬ ‫ושילוט‬ ‫יציאה‬ ‫דלת‬ ‫כל‬ ‫מעל‬ ‫מואר‬ ‫יציאה‬ ‫שילוט‬ ‫התקנת‬ ;‫ראשי‬ ‫גז‬ ‫ומגוף‬ ‫גז‬ ‫מתקני‬ ,‫אש‬ ‫כיבוי‬ -‫חשמלאי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫במעון‬ ‫החשמל‬ ‫מערכת‬ ‫ובדיקת‬ ‫למעון‬ ‫לכניסה‬ ‫בסמוך‬ ‫ראשי‬ ‫חשמל‬ ‫מפסק‬ ‫התקנת‬ ;‫שנים‬ ‫לחמש‬ ‫אחת‬ ‫בודק‬ ‫חשמלאי‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫לשנה‬ ‫אחת‬ ‫מוסמך‬ -.‫גז‬ ‫צורכי‬ ‫למתקנים‬ ‫בסמוך‬ ‫דליפה‬ ‫בעת‬ ‫הגז‬ ‫אספקת‬ ‫את‬ ‫ינתק‬ ‫אשר‬ ‫אקטיבי‬ ‫גז‬ ‫גלאי‬ ‫התקנת‬ ‫ג‬ ‫טכנאי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ובדיקתה‬ ‫לתקן‬ ‫בהתאם‬ ‫הגז‬ ‫מערכת‬ ‫התקנת‬;‫שנים‬ ‫לחמש‬ ‫אחת‬ ‫מוסמך‬ ‫ז‬ -‫העובדים‬ ‫למספר‬ ‫(בהתאם‬ ‫העובדים‬ ‫מן‬ ‫לחלק‬ ‫שנתיות‬ ‫שעות‬ ‫שש‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫הדרכה‬ ‫ביצוע‬ .‫אש‬ ‫כיבוי‬ ‫בנושא‬ )‫במעון‬ ‫המועסקים‬23 ‫העורף‬ ‫פיקוד‬–‫הנמצאים‬ ‫ופעוטונים‬ ‫ילדים‬ ‫לגני‬ ‫ממקלוט‬ ‫פטור‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫מדיניות‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫נוקט‬ ,‫לארגונים‬ ‫משתייכים‬ ‫ואינם‬ ‫פרטית‬ ‫בבעלות‬‫בהתאם‬ .‫ממשלתיים‬ ‫לארגונים‬ ‫או‬ ‫מקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫להיתר‬ ‫בקשתו‬ ‫במסגרת‬ ‫למקלוט‬ ‫הדרישה‬ ‫מן‬ ‫פרטי‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫לפטור‬ ‫ניתן‬ ‫זאת‬ ‫למדיניות‬ 20 ,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫הסביבה‬ ‫בריאות‬ ‫בתחומי‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫לתכנון‬ ‫הנחיות‬‫נובמבר‬ ,1997. 21 ‫הסביב‬ ‫לבריאות‬ ‫המחוז‬ ‫מהנדסת‬ ,‫פוהורילס‬ ‫ולרי‬ '‫אינג‬‫מכתב‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ,‫ה‬27,‫במאי‬2010. 22 ,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ,‫הסביבה‬ ‫לבריאות‬ ‫המחוז‬ ‫מהנדסת‬ ,‫פוהורילס‬ ‫ולרי‬ '‫אינג‬10,‫בינואר‬ 2011. 23 ‫מכ"ר‬ ‫הוראות‬523‫אוקטובר‬ ,"‫חינוך‬ ‫במוסדות‬ ‫אש‬ ‫בטיחות‬ ‫"סידורי‬ ,2010‫ידי‬ ‫על‬ ‫נתקבל‬ ,‫בלומר‬ ‫אנקה‬‫מניעת‬ ‫ממונה‬ , ‫דליקות‬,‫כבאות‬ ‫נציבות‬ ,3,‫בינואר‬2011.
 12. 12. ‫עמוד‬12‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫עד‬ ‫בו‬ ‫ששוהים‬ ‫ילדים‬ ‫לגן‬ ‫ניתן‬ ‫הפטור‬ .‫במבנה‬25‫עד‬ ‫או‬ ,‫ילדים‬36.‫מיגון‬ ‫שיפורי‬ ‫במבנה‬ ‫בוצעו‬ ‫אם‬ ‫ילדים‬ ‫המ‬ ‫ביישובים‬ ‫או‬ ‫קדמיים‬ ‫ביישובים‬‫עד‬ ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫מוקמים‬7‫ממיגון‬ ‫לפטור‬ ‫ניתן‬ ‫עזה‬ ‫רצועת‬ ‫מגבול‬ ‫ק"מ‬ ‫שלא‬ ‫להתחייב‬ ‫הפרטי‬ ‫המוסד‬ ‫מפעיל‬ ‫נדרש‬ ‫פטור‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫קשיח‬ ‫במבנה‬ ‫הממוקמים‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫רק‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנקבע‬ ‫בסכום‬ ‫ערבות‬ ‫ולהפקיד‬ ‫חירום‬ ‫בעיתות‬ ‫הגן‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫התחייבויות‬ ‫הבטחת‬ ‫לשם‬‫אם‬ ‫בגן‬ ‫שימוש‬ ‫למניעת‬ ‫תפעל‬ ‫כי‬ ‫להתחייב‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫נדרשת‬ ‫כן‬ .‫יו‬ .‫התחייבותו‬ ‫את‬ ‫ימלא‬ ‫לא‬ ‫הפרטי‬ ‫המוסד‬ ‫מפעיל‬24 ,‫אשדוד‬ ,‫חיפה‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫ירושלים‬ :‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫שבהן‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫לשבע‬ ‫פנינו‬ ‫ה‬ ‫להענקת‬ ‫התנאים‬ ‫את‬ ‫לברר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שבע‬ ‫ובאר‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫תקווה‬ ‫פתח‬‫בדירת‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫יתר‬ .‫ילדים‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫עיריית‬‫ירושלים‬‫העירייה‬ .‫יותר‬ ‫או‬ ‫ילדים‬ ‫עשרה‬ ‫שבו‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫מכל‬ ‫היתר‬ ‫דורשת‬‫לנו‬ ‫העבירה‬ ‫לא‬‫תנאים‬ ‫ו‬ ‫ילדים‬ ‫לגן‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫ספציפיים‬‫כי‬ ‫מסרה‬.‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫אחרת‬ ‫בקשה‬ ‫ככל‬ ‫נדונה‬ ‫הבקשה‬ ‫תפעל‬ ‫בהיתר‬ ‫שלא‬ ‫פועל‬ ‫ילדים‬ ‫וגן‬ ‫במידה‬.‫אישום‬ ‫כתב‬ ‫להגשת‬ ‫העירייה‬‫אישום‬ ‫כתבי‬ ‫מוגשים‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫הפועלים‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫שלושה‬ ‫או‬ ‫שניים‬ ‫כנגד‬‫במבנה‬.‫מגורים‬‫מספר‬ ‫על‬ ‫נתונים‬ ‫העבירה‬ ‫לא‬ ‫העירייה‬ .‫ילדים‬ ‫לגני‬ ‫שניתנו‬ ‫ההיתרים‬25 ‫עיריית‬‫תל‬-‫אביב‬‫ובהם‬ ‫ילדים‬ ‫לגן‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫הענקת‬ ‫ההיבטים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫המסדירים‬ ‫תנאים‬ ‫קבעה‬ ‫תנאי‬.'‫וכד‬ ‫החנייה‬ ,‫הפעילות‬ ‫שעות‬ ,‫המבנה‬ ,‫הגן‬ ‫למיקום‬ ‫הנוגעים‬ ‫ם‬26 ‫של‬ ‫דרישות‬ ‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫נקבעו‬ ‫כן‬ .‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫לשכת‬27 ‫השימוש‬ ‫לאישור‬ ‫חדש‬ ‫נוהל‬ ‫לגבש‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כעת‬ ‫פועלת‬ ‫העירייה‬ ‫לאישורה‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫בין‬ ‫הזמן‬ ‫משך‬ ‫יוגדר‬ ‫הנוהל‬ ‫במסגרת‬ .‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫חינוכיות‬ ‫למסגרות‬ ‫החורג‬, ‫והתנאים‬ ‫ודרישותיהם‬ ‫אותה‬ ‫לאשר‬ ‫האמורים‬ ‫הגורמים‬ ,‫לבקשה‬ ‫להגיש‬ ‫שיש‬ ‫הנלווים‬ ‫המסמכים‬ ‫וייקבעו‬ ‫בוועדה‬ ‫ילדים‬ ‫לגני‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫בבקשות‬ ‫לטיפול‬ ‫עדיפות‬ ‫תינתן‬ ‫ולפיו‬ ,‫היתר‬ ‫לקבלת‬ ‫הנדרשים‬ ‫הפיזיים‬ .‫הבקשה‬ ‫לאישור‬ ‫הנדרשים‬ ‫הגורמים‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫ולבנייה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬‫כת‬ ‫נוהל‬ ‫אין‬ ‫כיום‬.‫זה‬ ‫לנושא‬ ‫וב‬28 ‫עיריית‬‫חיפה‬‫כי‬ ‫ציינה‬‫ה‬ ‫ילדים‬ ‫לגן‬ ‫היתר‬ ‫לקבלת‬ ‫התנאים‬‫ם‬‫בקשה‬ ‫לקבלת‬ ‫הסטנדרטים‬ ‫התנאים‬‫להיתר‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬‫ובהם‬‫וקבל‬ ‫כחוק‬ ‫הבקשה‬ ‫פרסום‬‫ת‬‫מתאימים‬ ‫מגורמים‬ ‫אישורים‬,‫שותפים‬ ‫שכנים‬ ‫יש‬ ‫באם‬ ‫שכנים‬ ‫לועדת‬ ‫מוזמנים‬ ‫הם‬ ‫לנכס‬.‫בשלוש‬‫ה‬‫כ‬ ‫אושרו‬ ‫אחרונות‬ ‫שנים‬-16‫ילדי‬ ‫גני‬‫חיפה‬ ‫ברחבי‬ ‫ם‬‫העירייה‬ , .‫זאת‬ ‫בתקופה‬ ‫שקיבלה‬ ‫הבקשות‬ ‫מספר‬ ‫מה‬ ‫מסרה‬ ‫לא‬‫היתר‬ ‫להוציא‬ ‫ילדים‬ ‫מגני‬ ‫דורשת‬ ‫העירייה‬‫רק‬ ‫מטרד‬ ‫מהווה‬ ‫שהגן‬ ‫שכנים‬ ‫תלונות‬ ‫בעקבות‬.29 ‫עיריית‬‫שבע‬ ‫באר‬‫רק‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫לקבלת‬ ‫לפנות‬ ‫יידרש‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫הפועל‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫כי‬ ‫מסרה‬ ‫ותלונו‬ ‫התנגדות‬ ‫שיש‬ ‫במקרה‬‫נדרש‬ ‫המקומית‬ ‫בוועדה‬ ‫בבקשה‬ ‫הדיון‬ ‫במסגרת‬ .‫הגן‬ ‫של‬ ‫פעילותו‬ ‫על‬ ‫ת‬ ‫הילדים‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫ולהציג‬ ‫לבקשה‬ ‫מתנגדים‬ ‫של‬ ‫טענותיהם‬ ‫ונשמעות‬ ‫שכנים‬ ‫חתימות‬ ‫להציג‬ ‫המבקש‬ ,‫אש‬ ‫מכבי‬ ,‫אזרחית‬ ‫הגנה‬ ‫של‬ ‫היתר‬ ‫הוועדה‬ ‫דורשת‬ ‫ההיתר‬ ‫מתן‬ ‫לצורך‬ .‫שלו‬ ‫הפעילות‬ ‫ושעות‬ ‫בגן‬ ‫השוהים‬ ‫נ‬ ‫מורשה‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬‫של‬ ‫הדעת‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ ‫נוספים‬ ‫תנאים‬ ‫ונקבעים‬ ,‫בטיחות‬ ‫ויועץ‬ ‫גישות‬ ‫עמד‬ ‫אם‬ .‫הוועדה‬ ‫שקובעת‬ ‫כפי‬ ‫ובנייה‬ ‫השבחה‬ ‫היטלי‬ ‫לשלם‬ ‫המבקש‬ ‫נדרש‬ ‫כן‬ .‫השכנים‬ ‫ולטענות‬ ‫הוועדה‬ 24 ,‫מכתב‬ ,‫פרטיים‬ ‫ילדים‬ ‫וגני‬ ‫לפעוטונים‬ ‫ממקלוט‬ ‫פטור‬ ‫מתן‬ ,‫מיגון‬ ‫רמ"ח‬ ,‫שיק‬ ‫בני‬ ‫אל"מ‬17,‫בנובמבר‬2010. 25 ,‫דואל‬ ,‫ירושלים‬ ‫עיריית‬ ,‫בנייה‬ ‫רישוי‬ ‫מחלקת‬ ,‫רמתי‬ ‫כנרת‬19,‫בינואר‬2011.‫,עו"ד‬ ‫ליבמן‬ ‫דני‬,‫המשפטי‬ ‫ליועץ‬ ‫משנה‬,‫עיריית‬ ,‫דואל‬ ,‫ירושלים‬3,‫בפברואר‬2011. 26 ,‫עירוני‬ ‫ותכנון‬ ‫ייעוץ‬ ,‫פרלמן‬ ‫רות‬ ,"‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫להפעלת‬ ‫רישיון‬ ‫למתן‬ ‫הדרישות‬ ‫"השוואת‬14,‫בנובמבר‬2010. 27 ‫מכתב‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫לשכת‬ ,‫הסביבה‬ ‫לבריאות‬ ‫המחוז‬ ‫מהנדסת‬ ,‫פוהורילס‬ ‫ולרי‬ '‫אינג‬27,‫במאי‬2010. 28 ‫סג‬ ,‫להבי‬ ‫מיטל‬‫תל‬ ,‫העירייה‬ ‫ראש‬ ‫נית‬-‫אביב‬-‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫פרטיות‬ ‫חינוכיות‬ ‫למסגרות‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫מתן‬ ‫"מדיניות‬ ,‫יפו‬– ,‫טיוטה‬ ,"‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫חינוכיות‬ ‫למסגרות‬ ‫החורג‬ ‫השימוש‬ ‫אישור‬ ‫נוהל‬25,‫באפריל‬2010,‫סדורסקי‬ ‫נטע‬ ‫עו"ד‬ .‫רה"ע‬ ‫סגנית‬ .‫ע‬ ‫ת"א‬-‫יפו‬,‫דואל‬ ,15,‫בינואר‬2011. 29 ‫מחלקת‬ ,‫גריאני‬ ‫רפי‬,‫דואל‬ ,‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ,‫ובנייה‬ ‫רישוי‬13,‫בינואר‬2011.
 13. 13. ‫עמוד‬13‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ .‫בזמן‬ ‫מוגבל‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫הוועדה‬ ‫לו‬ ‫תנפיק‬ ‫עליו‬ ‫שהוטלו‬ ‫והדרישות‬ ‫התנאים‬ ‫בכל‬ ‫המבקש‬ ‫בד‬ ‫אורכים‬ ‫בוועדה‬ ‫ההליכים‬‫הגן‬ ‫בקשת‬ ‫אם‬ .‫ולפעול‬ ‫להמשיך‬ ‫מורשה‬ ‫הגן‬ ‫ובמהלכם‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫כלל‬ ‫רך‬ ‫מוגשות‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המקומית‬ ‫לוועדה‬ .‫ייסגר‬ ‫הגן‬ ‫לו‬ ‫שנקבעו‬ ‫בתנאים‬ ‫עמד‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫נדחתה‬ ‫להיתר‬ ‫כ‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬-10,‫ילדים‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫בקשות‬70%-80%.‫מאושרות‬ ‫מתוכן‬30 ‫אשדוד‬ ‫עיריית‬‫מפיקוד‬ ‫אישורים‬ ‫נדרשים‬ ‫ילדים‬ ‫לגן‬ ‫ממגורים‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫בקשה‬ ‫אישור‬ ‫לצורך‬ ‫כי‬ ‫ציינה‬ ‫מחלקת‬ ,‫בעירייה‬ ‫הגנים‬ ‫מחלקת‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ,‫נגישות‬ ‫מורשה‬ ,‫תברואה‬ ‫מחלקת‬ ,‫אש‬ ‫כיבוי‬ ,‫העורף‬ ‫נדרש‬ ‫כן‬ .‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫הקיימים‬ ‫הספציפיים‬ ‫לתנאים‬ ‫בהתאם‬ ‫נוספים‬ ‫ואישורים‬ ‫מהנדס‬ ‫הצהרת‬ ,‫תשתיות‬ ‫ה‬ ‫תשלום‬‫כ‬ ‫הוגשו‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בשלוש‬ .‫השבחה‬ ‫יטל‬-20,‫בקשות‬11‫מילאו‬ ‫טרם‬ ‫אך‬ ‫אושרו‬ ‫בקשות‬ ‫נדונו‬ ‫טרם‬ ‫בקשות‬ ‫ארבע‬ ,‫נדחו‬ ‫בקשות‬ ‫שתי‬ ,‫היתר‬ ‫המבקשים‬ ‫קיבלו‬ ‫מקרים‬ ‫בשלושה‬ ,‫הוועדה‬ ‫דרישות‬ ‫את‬ ‫האג‬ ‫ייפעל‬ ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫הפועלים‬ ‫גנים‬ ‫נגד‬ ‫אך‬ ‫בפעולתו‬ ‫הילדים‬ ‫גן‬ ‫ימשיך‬ ‫בוועדה‬ ‫הדיונים‬ ‫בזמן‬ .‫בוועדה‬‫ף‬ .‫בנייה‬ ‫כעבירת‬ ‫הבנייה‬ ‫על‬ ‫לפיקוח‬31 ‫מן‬ ‫הנובעות‬ ‫עלויות‬ ‫ובהן‬ ‫שונות‬ ‫בעלויות‬ ‫כרוכה‬ ‫ילדים‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫במבנה‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫הוצאת‬ ‫תשלום‬ ,‫הבקשה‬ ‫פרסום‬ ‫עלויות‬ ,‫בבקשה‬ ‫המטפל‬ ‫ומהנדס‬ ‫לעו"ד‬ ‫טרחה‬ ‫שכר‬ :‫כגון‬ ‫היתר‬ ‫לקבלת‬ ‫ההליכים‬ ‫ב‬ ‫הקשורות‬ ‫ועלויות‬ ‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫ותשלום‬ ‫בנייה‬ ‫אגרת‬‫השונים‬ ‫הגופים‬ ‫של‬ ‫לדרישות‬ ‫המבנה‬ ‫התאמת‬ ‫ידרשו‬ ‫הפעלה‬ ‫רישיון‬ ‫אישור‬ ‫בקשת‬ ‫בעת‬ ‫התמ"ת‬ ‫משרד‬ ‫הצעת‬ ‫לפי‬ ,‫כאמור‬ .‫הבקשה‬ ‫באישור‬ ‫המעורבים‬ ,‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫איתר‬ ‫לקבל‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מחויבות‬ ‫המסגרות‬ ‫היום‬ ‫גם‬ .‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫להציג‬ ‫המעונות‬ .‫נאכף‬ ‫ואינו‬ ‫כמעט‬ ‫הדבר‬ ‫אולם‬‫דרישות‬ ‫כי‬ ‫להניח‬ ‫יש‬,‫העורף‬ ‫ופיקוד‬ ‫אש‬ ‫כיבוי‬ ‫דוגמת‬ ,‫הגופים‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫יתווספו‬ ‫ולא‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫לכשתאושר‬ ‫לפעוטות‬ ‫יום‬ ‫מעון‬ ‫להפעלת‬ ‫הרישיון‬ ‫במסגרת‬ ‫יכללו‬ ,‫היתר‬ ‫למתן‬ ‫מסוימות‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫כי‬ ‫ייתכן‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ,‫עלות‬ ‫תוספת‬ ‫צפויה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שבהיבט‬ ‫כלומר‬ .‫אליהם‬ ‫נוספ‬ ‫תנאים‬ ‫היתר‬ ‫המבקשים‬ ‫מגנים‬ ‫ידרשו‬‫ש‬ ‫ההפעלה‬ ‫רישיון‬ ‫במסגרת‬ ‫יידרשו‬ ‫לא‬ ‫אשר‬ ‫ים‬‫יי‬‫דרש‬ .‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫לכשתאושר‬ ‫ביטול‬ ‫צפוי‬ ‫הרפורמה‬ ‫במסגרת‬ .‫הבנייה‬ ‫ורישוי‬ ‫התכנון‬ ‫בהליכי‬ ‫רפורמה‬ ‫לאישור‬ ‫כיום‬ ‫פועלת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫חורג‬ ‫לשימוש‬ ‫היתר‬ ‫הוצאת‬ ‫מסלול‬‫יועצת‬ ‫לדברי‬ .‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הפנים‬ ‫ועדת‬‫בתכנון‬ ‫הרפורמה‬ ‫לענייני‬ '‫הגב‬ ,‫והבנייה‬‫מקומיות‬ ‫מתאר‬ ‫תוכניות‬ ‫המקומיות‬ ‫הוועדות‬ ‫יאשרו‬ ‫החדשה‬ ‫החקיקה‬ ‫לפי‬ ,‫אלפסי‬ ‫נורית‬ .‫למגורים‬ ‫כללי‬ ‫שימוש‬ ‫אלא‬ ,‫היום‬ ‫עושות‬ ‫שהן‬ ‫כפי‬ ‫לקרקע‬ ‫מפורטים‬ ‫שימושים‬ ‫יגדירו‬ ‫שלא‬ ‫חדשות‬ ‫כלליות‬ ‫ב‬ ‫לשימוש‬ ‫בקשה‬ ‫לאשר‬ ‫המקומית‬ ‫הוועדה‬ ‫בסמכות‬‫עושה‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫ילדים/משפחתון‬ ‫כגן‬ ‫מגורים‬ ‫מבנה‬ ‫אך‬ ‫היום‬‫חורג‬ ‫כשימוש‬ ‫יוגדר‬ ‫לא‬ ‫הדבר‬.32 4.2.‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫רישיון‬ ‫סעיף‬2)‫(א‬‫ל‬‫בתי‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫חוק‬-‫התשכ"ט‬ ,‫הספר‬-1969:‫כי‬ ‫קובע‬"‫לומדים‬ ‫שבו‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫זה‬ ‫חוק‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫חינוך‬ ‫ניתן‬ ‫ושבו‬ ‫תלמידים‬ ‫מעשרה‬ ‫יותר‬ ‫שיטתי‬ ‫באופן‬ ‫מתחנכים‬ ‫או‬,‫על‬ ‫חינוך‬ ,‫יסודי‬ ‫חינוך‬- ‫על‬ ‫חינוך‬ ,‫יסודי‬-‫חינ‬ ‫או‬ ‫תיכוני‬‫אמנותי‬ ‫וך‬"....‫התשי"ט‬ ,‫חובה‬ ‫לימוד‬ ‫חוק‬-1949‫שלוש‬ ‫שגילם‬ ‫ילדים‬ ‫על‬ ‫חל‬ ,‫ילדים‬ ‫במעון‬ ‫גן‬ ‫לרבות‬ ,‫ילדים‬ ‫בגן‬ ‫הניתן‬ ‫כ"חינוך‬ "‫ילדים‬ ‫בגן‬ ‫"חינוך‬ ‫ומגדיר‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬ ‫בראשית‬ ‫בגיל‬ ‫לילדים‬3‫עד‬5."‫בכלל‬ ‫ועד‬‫סעיף‬11" ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫בחוק‬‫לגיל‬ ‫הגיע‬ ‫כאילו‬ ‫אדם‬ ‫רואים‬ ,‫זה‬ ‫חוק‬ ‫לצורך‬ ‫מסויים‬‫לימודים‬ ‫שנת‬ ‫שבאותה‬ ‫בטבת‬ '‫א‬ ‫יום‬ ‫לפני‬ ‫גיל‬ ‫לאותו‬ ‫יגיע‬ ‫אם‬ ,‫לימודים‬ ‫שנת‬ ‫כל‬ ‫בראשית‬." .‫יסודי‬ ‫קדם‬ ‫לחינוך‬ ‫האגף‬ ‫בידי‬ ‫נתונה‬ ‫הילדים‬ ‫בגני‬ ‫החינוך‬ ‫על‬ ‫האחריות‬ 30 ,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,‫שבע‬ ‫באר‬ ‫עיריית‬ ,‫בנייה‬ ‫רישוי‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ ,‫פלדסון‬ ‫לוסי‬27,‫בדצמבר‬2010. 31 ,‫מכתב‬ ,‫אשדוד‬ ‫עיריית‬ ,‫ופיקוח‬ ‫רישוי‬ ‫תכנון‬ ‫אגף‬ ‫מנהל‬ ,'‫דוידוביץ‬ ‫אייל‬ '‫אינג‬2,‫בינואר‬2011. 32 ‫ועדת‬ ‫יועצת‬ ,‫אלפסי‬ ‫נורית‬ '‫גב‬,‫טלפון‬ ‫שיחת‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫הפנים‬7,‫בפברואר‬2011.
 14. 14. ‫עמוד‬14‫מתוך‬15 ‫הכנסת‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬ ‫כ‬ ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫הערכת‬ ‫לפי‬-14%‫בגני‬ ‫לומדים‬ ‫ארבע‬ ‫עד‬ ‫שלוש‬ ‫בגילאי‬ ‫הילדים‬ ‫מן‬ .‫פרטיים‬ ‫ילדים‬33 ‫היל‬ ‫גני‬ ‫רוב‬‫גני‬ ‫הם‬ ‫בפיקוחו‬ ‫ונתונים‬ ‫החינוך‬ ‫למשרד‬ ‫המוכרים‬ ‫ארבע‬ ‫עד‬ ‫שלוש‬ ‫לבני‬ ‫דים‬- ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫ופיקוח‬ ‫רישוי‬ ‫כאמור‬ ‫מחייב‬ ‫שהחוק‬ ‫אף‬ .‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫השייכים‬ ‫ציבוריים‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫כל‬ ‫על‬-‫תלמידים‬ ‫מעשרה‬ ‫יותר‬ ‫שבו‬ ‫ילדים‬‫שלוש‬ ‫בני‬‫בעלי‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ‫פרטיים‬ ‫גנים‬ ‫של‬ ‫רישוי‬ ‫נעשה‬ ‫בפועל‬ , ‫פונ‬ ‫הגן‬.‫הרישוי‬ ‫חובת‬ ‫לאכיפת‬ ‫פעולות‬ ‫יוזם‬ ‫אינו‬ ‫והמשרד‬ ,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫אל‬ ‫ים‬34 ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫רישוי‬ ‫בעלי‬ ‫הפרטיים‬194‫ובהם‬207.‫גן‬ ‫כיתות‬35 ‫שייכים‬ ‫שאינם‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫רישוי‬ ‫על‬ ‫האחראי‬ ‫הוא‬ ‫החינוך‬ ‫במשרד‬ ‫רשמי‬ ‫שאינו‬ ‫מוכר‬ ‫לחינוך‬ ‫האגף‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫בהם‬ ,‫החינוך‬ ‫למשרד‬‫חברה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫מתבצע‬ ‫הרישוי‬ ‫תהליך‬ .‫וארבע‬ ‫שלוש‬ ‫לגילאי‬ ‫פרטיים‬ ‫מפברואר‬ ‫חדש‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫לרישוי‬ ‫האגף‬ ‫נוהל‬ .‫קבועים‬ ‫זמנים‬ ‫ללוחות‬ ‫כפוף‬ ‫והוא‬ ,‫חיצונית‬2010‫גנים‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫בעלי‬ ‫גנים‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ,‫חדש‬ ‫למבנה‬ ‫המועברים‬ ‫גנים‬ ‫או‬ ‫עליהם‬ ‫הבעלות‬ ‫שהועברה‬ ‫גנים‬ ‫בהם‬ ,‫בלבד‬ ‫חדשים‬ .‫האגף‬ ‫רישיון‬,‫הפדגוגיים‬ ‫התנאים‬ ‫בכל‬ ‫לעמוד‬ ‫להתחייב‬ ‫האגף‬ ‫של‬ ‫רישוי‬ ‫המבקשים‬ ‫חדשים‬ ‫גנים‬ ‫על‬ ,‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוצבים‬ ‫תנאים‬ ‫לרבות‬ ,‫חינוכי‬ ‫ממוסד‬ ‫הנדרשים‬ ‫והבטיחותיים‬ ‫התברואתיים‬ ,‫הלימודים‬ ‫תכניות‬ ‫פירוט‬ ‫בהם‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫המעידים‬ ‫מסמכים‬ ‫ולהציג‬ ,'‫וכד‬ ‫העורף‬ ‫פיקוד‬ ,‫הכבאות‬ ‫נציבות‬ ‫עוב‬ ‫פירוט‬‫ופירוט‬ ‫מוסמך‬ ‫בטיחות‬ ‫יועץ‬ ‫דוח‬ ,‫בגן‬ ‫ללמוד‬ ‫המיועדים‬ ‫התלמידים‬ ‫מספר‬ ‫פירוט‬ ,‫ההוראה‬ ‫די‬ ‫החינוך‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫חיובית‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫נדרשת‬ .‫יטופלו‬ ‫הם‬ ‫וכיצד‬ ‫בגן‬ ‫שנמצאו‬ ‫בטיחות‬ ‫בנושאי‬ ‫הפערים‬ ‫ההיתרים‬ ‫את‬ ‫ולהציג‬ ‫השונים‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫דיני‬ ‫לפי‬ ‫התנאים‬ ‫בכל‬ ‫לעמוד‬ ‫הילדים‬ ‫גן‬ ‫על‬ .‫המקומית‬ ‫הכ‬‫התקצוב‬ ‫נהלי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫לפעול‬ ‫להתחייב‬ ‫הבקשה‬ ‫מגיש‬ ‫נדרש‬ ‫כן‬ .‫כך‬ ‫על‬ ‫המעיד‬ ‫מהנדס‬ ‫ואישור‬ ‫בכך‬ ‫רוכים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המסמכים‬ ‫תקינות‬ ‫ובחינת‬ ‫הבקשה‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ .‫הכספיים‬ ‫לנושאים‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬,‫המקומית‬ ‫והרשות‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫בהם‬ ,‫לשנה‬ ‫זמני‬ ‫רישיון‬ ‫המוסד‬ ‫מקבל‬. ,‫בפועל‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫תפקודו‬ ‫איכות‬ ‫נבדקת‬ ‫החדש‬ ‫החינוכי‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫לפעילותו‬ ‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫המקצועיים‬ ‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫ביקורת‬ ‫באמצעות‬ ,‫והתברואתי‬ ‫הפדגוגי‬ ‫בתחום‬ ‫במיוחד‬ ‫זאת‬‫החינוך‬ ‫במשרד‬ ‫הבריאות‬ ‫ובמשרד‬‫חמ‬ ‫עד‬ ‫שלוש‬ ‫שתוקפו‬ ,‫קבוע‬ ‫רישיון‬ ‫יינתן‬ ‫אלה‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ .‫ש‬ .‫שנים‬36 33 ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬‫לישראל‬ ‫סטטיסטי‬ ‫שנתון‬2010‫הגנים‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫אומדן‬ . ‫המופעים‬.‫הלמ"ס‬ ‫של‬ ‫העסקים‬ ‫במרשם‬ 34 ‫הרך‬ ‫לגיל‬ ‫קבוצתיות‬ ‫במסגרות‬ ‫החינוך‬ ‫תוכני‬ ‫על‬ ‫"הפיקוח‬ ,‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫והמידע‬ ‫המחקר‬ ‫מרכז‬–‫יובל‬ :‫כתיבה‬ ,"‫לדיון‬ ‫נקודות‬ ,‫וורגן‬8,‫בנובמבר‬2010. 35 ‫קדם‬ ‫לחינוך‬ ‫האגף‬ ,‫אמיר‬ ‫רונית‬-,‫דואל‬ ,‫יסודי‬17,‫בינואר‬2011. 36 ‫שאינ‬ ‫מוכר‬ ‫חינוך‬ '‫א‬ ‫אגף‬ ,‫החינוך‬ ‫משרד‬,‫תשע"א‬ ‫לשנת‬ ‫חדש‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬ ‫רישוי‬ ‫"נוהל‬ ,)‫חרדי‬ ‫(חינוך‬ ‫רשמי‬ ‫ו‬15‫בפברואר‬2010.

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Vistos

Vistos totais

543

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

4

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×