O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

פרוטוקול ישיבה ועדה מחוזית צפון 190614 אפק

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

פרוטוקול ישיבה ועדה מחוזית צפון 190614 אפק

 1. 1. ‫צת‬2014-3146 ‫מספר‬ ‫ישיבה‬ ,‫הצפון‬ ‫מחוז‬ ‫ולבניה‬ ‫לתכנון‬ ‫המחוזית‬ ‫הועדה‬ ‫לישיבת‬ ‫פרוטוקול‬2014009 ,‫תשעד‬ ‫סיון‬ ‫כ"א‬ ,‫חמישי‬ ‫יום‬ :‫הישיבה‬ ‫תאריך‬19/06/2014 ‫סיטי‬ ‫בניין‬ ,‫ישיבות‬ ‫באולם‬1,'‫ג‬ ‫התעשיה‬ ‫אזור‬ ,‫יצחק‬ ‫מעלה‬ '‫רח‬29‫עלית‬ ‫נצרת‬ , :‫ותפקידהם‬ ‫הנוכחים‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫אילן‬ ‫אורי‬‫המחוז‬ ‫על‬ ‫ממונה‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫שפול‬ ‫אלכס‬‫המחוז‬ ‫מתכנן‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫מ"מ‬ ‫סלע‬ ‫דורית‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫עייק‬ ‫מיכל‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ ‫דרום‬ ‫יוחנן‬‫הארגונים‬ ‫נציג‬‫הסביבתיים‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫אקרט‬ ‫גיא‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫מ"ר‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ‬ ‫אלתר‬ ‫תמירה‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חברת‬ ‫מלכה‬ ‫אלי‬‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫רחום‬ ‫עדה‬‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫המשרד‬ ‫נציגת‬‫חבר‬ ‫מ"מ‬‫ת‬‫הועדה‬ ‫נפסו‬ ‫זכריא‬‫קמא‬ ‫כפר‬ ‫מו"מ‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬ ‫ה‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬:‫תפקידהם‬ ‫הנעדרים‬ ‫אביב‬ ‫עודד‬‫הצפון‬ ‫מדור‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סלע‬ ‫חנה‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫גלבוע‬ ‫נתי‬ ‫ד"ר‬‫החקלאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫עוז‬ ‫בן‬ ‫סיגל‬‫טבריה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫הוברמן‬ ‫עידית‬‫צפון‬ ‫מחוז‬ ‫מינהל‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סגל‬ ‫קורינה‬ ‫ד"ר‬‫א.א.א.י‬ ‫נציג‬‫חבר‬‫ועדה‬ :‫ותפקידהם‬ ‫נוספים‬ ‫נוכחים‬ ‫גוט‬ ‫עופר‬ ‫עו"ד‬‫המחוזית‬ ‫לוועדה‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫מירי‬ ‫הרוש‬‫הועדה‬ ‫מרכזת‬ ‫ניסים‬ ‫אילן‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫לסטייה‬ ‫)הרשאה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫(תשע"ב‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫בהוראות‬ 2012 :‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫לסעיף‬ ‫בהתאם‬ ‫חוקי‬ ‫מניין‬ ‫קיים‬42.‫התו"ב‬ ‫לחוק‬ :‫לשעה‬ ‫נקבעה‬ ‫הישיבה‬09:00:‫בשעה‬ ‫והחלה‬ ,09:15 ‫היום‬ ‫סדר‬-:‫בהמשך‬ ‫המפורטות‬ ‫הדיון‬ ‫נושאי‬ ‫לכותרות‬ ‫בהתאם‬ ‫נקבע‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ 1.‫תוכנית‬ :‫נושא‬-/‫ג‬21440‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫לחיפוש‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ : :‫בהתנגדויות‬ ‫דיון‬ :‫הדיון‬ ‫מטרת‬ :‫ותפקידהם‬ ‫הנוכחים‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫אילן‬ ‫אורי‬‫המחוז‬ ‫על‬ ‫ממונה‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫שפול‬ ‫אלכס‬‫המחוז‬ ‫מתכנן‬‫הועדה‬ ‫יו"ר‬ ‫מ"מ‬ ‫סלע‬ ‫דורית‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫עייק‬ ‫מיכל‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫מ"מ‬ ‫דרום‬ ‫יוחנן‬‫הסביבתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫אקרט‬ ‫גיא‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬"‫מ‬‫חברת‬ ‫מ‬‫ועדה‬
 2. 2. -2- ‫אלתר‬ ‫תמירה‬‫המשפטים‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חברת‬ ‫מלכה‬ ‫אלי‬‫גולן‬ ‫מוא"ז‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫רחום‬ ‫עדה‬‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫המשרד‬ ‫נציגת‬‫חבר‬ ‫מ"מ‬‫ת‬‫הועדה‬ ‫נפסו‬ ‫זכריא‬‫קמא‬ ‫כפר‬ ‫מו"מ‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫מ"מ‬ :‫תפקידהם‬ ‫הנעדרים‬ ‫ה‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫אביב‬ ‫עודד‬‫הצפון‬ ‫מדור‬ ‫ראש‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סלע‬ ‫חנה‬‫נציג‬‫צפון‬ ‫הבריאות‬ ‫המשרד‬‫ועדה‬ ‫חברת‬ ‫גלבוע‬ ‫נתי‬ ‫ד"ר‬‫החקלאות‬ ‫המשרד‬ ‫נציג‬‫הועדה‬ ‫חבר‬ ‫עוז‬ ‫בן‬ ‫סיגל‬‫טבריה‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫הוברמן‬ ‫עידית‬‫צפון‬ ‫מחוז‬ ‫מינהל‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫סגל‬ ‫קורינה‬ ‫ד"ר‬‫א.א.א.י‬ ‫נציג‬‫ועדה‬ ‫חבר‬ :‫ותפקידהם‬ ‫נוספים‬ ‫נוכחים‬ ‫גוט‬ ‫עופר‬ ‫עו"ד‬‫לוועדה‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫המחוזית‬ ‫מירי‬ ‫הרוש‬‫הועדה‬ ‫מרכזת‬ ‫ניסים‬ ‫אילן‬‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ ‫והמים‬ ‫לסטייה‬ ‫)הרשאה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫(תשע"ב‬ ‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫חוק‬ ‫בהוראות‬ 2012 ‫טויטו‬ ‫אריאל‬‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ‫נציג‬ ‫נחשון‬ ‫אביחי‬‫כנרת‬ ‫מנהלת‬ ‫נציג‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫גיל‬‫רט"ג‬ ‫זס‬ ‫אלון‬‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫רימר‬ ‫אלון‬‫הכנרת‬ ‫לחקר‬ ‫מעבדה‬ ‫יודין‬ ‫בר‬ ‫ויקטור‬‫ומים‬ ‫לאנרגיה‬ ‫המשרד‬ ‫וירצבורגר‬ ‫יוסי‬‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫אלקיים‬ ‫מיכאל‬‫מתנגד‬ ‫אלקיים‬ ‫יעקב‬‫מתנגד‬ ‫אלקיים‬ ‫דבורה‬‫מתנגדת‬ ‫הורביץ‬ ‫רונלד‬‫מתנגד‬ ‫חן‬ ‫עומר‬‫מתנגד‬ ‫גת‬ ‫רעות‬‫מתנגדת‬ ‫גולן‬ ‫ענבל‬‫מתנגדת‬ ‫סליטתיק‬ ‫קרן‬‫מתנגדת‬ ‫חורש‬ ‫שגיא‬ ‫אדוה‬‫מתנגדת‬ ‫אינגלר‬ ‫לילי‬‫מתנגדת‬ ‫שושן‬ ‫ניסים‬‫קידוח‬ ‫מהנדס‬ ‫לוי‬ ‫וגר‬ ‫אושרת‬‫דוברת‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫זורמן‬ ‫מאיה‬‫תקשורת‬ ‫מנהלת‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫גבאי‬ ‫משה‬‫אפק‬ '‫חב‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫מאירי‬ ‫אבגד‬'‫חב‬ ‫והיתרים‬ ‫רישוי‬ ‫מנהל‬ ‫אפק‬ ‫איתם‬ ‫אפי‬‫ג'ני‬ ‫נשיא‬‫ישראל‬ ‫ברטוב‬ ‫יובל‬ ‫ד"ר‬‫אפק‬ '‫חב‬ ‫גאולוג‬ ‫גרסמן‬ ‫רונן‬‫אפק‬ '‫חב‬ ‫הידרולוג‬ ‫גאולוג‬ ‫בליברג‬ ‫תמי‬‫אדריכלים‬ ‫יעד‬ ‫רוכברגר‬ ‫ג'ף‬‫אפק‬ '‫חב‬ ‫מנכ"ל‬ ‫זינגר‬ ‫שלם‬ ‫עו"ד‬‫אפק‬ '‫חב‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬
 3. 3. -3- ‫במברגר‬ ‫אלעזר‬‫הידרומודול‬ '‫חב‬ ‫חזן‬ ‫גלעד‬ ‫ד"ר‬‫גאופרוספקט‬ '‫חב‬ ‫רוט‬ ‫חגי‬‫חבק‬‫גאופרוספקט‬ ‫רונן‬ ‫אופיר‬‫גאופרוספקט‬ '‫חב‬ ‫דותן‬ ‫אהרון‬ ‫ד"ר‬'‫לחב‬ ‫יועץ‬ ‫אקולוג‬ ‫גאופרוספקט‬ ‫חשמונאי‬ ‫עמיר‬‫מתנגד‬ ‫מאירוביץ‬ ‫ורד‬ ‫עו"ד‬‫מתנגדים‬ ‫מצגת‬ ‫לור‬ ‫דפנה‬‫מתנגד‬ ‫לור‬ ‫רמי‬‫מתנגד‬ ‫גרוס‬ ‫יוחאי‬‫מתנגד‬ ‫חזן‬ ‫אסתי‬‫מתנגד‬ ‫גפני‬ ‫גל‬‫מתנגד‬ ‫לנר‬ ‫שרון‬‫מתנגד‬ ‫בלום‬ ‫ענת‬‫ורדי‬‫מתנגד‬ ‫דגני‬ ‫נמרוד‬‫מתנגד‬ ‫פנקר‬ ‫גל‬‫מתנגד‬ ‫מירלק‬ ‫עינת‬‫מתנגד‬ ‫כהן‬ ‫עודד‬‫מתנגד‬ ‫סטירכמן‬ ‫אלירן‬ ‫עו"ד‬‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ‫זימרן‬ ‫ניצן‬ ‫עו"ד‬‫המתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ‫קלי‬ ‫כהן‬ ‫מיכל‬‫מתנגד‬ ‫שכנר‬ ‫אמיר‬‫מתנגד‬ ‫קרני‬ ‫גדעון‬‫מתנגד‬ ‫חמה‬ ‫מבוא‬ ‫דיויד‬ ‫קודינגטון‬‫חמה‬ ‫מבוא‬ ‫דוידי‬ ‫משה‬‫גולן‬ ‫מרום‬ ‫פינק‬ ‫תומר‬‫יהודה‬ ‫בני‬ ‫ברגיל‬ ‫ינון‬‫חמה‬ ‫מבוא‬ ‫פס‬ ‫אור‬‫גשור‬ ‫ארנון‬ ‫בנטל‬‫יואב‬ ‫גבעת‬ ‫פס‬ ‫חגי‬‫גשור‬ ‫סופר‬ ‫שרון‬‫חמה‬ ‫מבוא‬ ‫לנר‬ ‫שרון‬‫חמה‬ ‫מבוא‬ ‫ימין‬ ‫בר‬ ‫אור‬‫יואב‬ ‫גבעת‬ ‫שכנר‬ ‫אמיד‬‫נטור‬ ‫גרוס‬ ‫יוחאי‬‫מתנגד‬ ‫קאופמן‬ ‫איילת‬‫מתנגדת‬ ‫רפאן‬ ‫יונתן‬‫מתנגד‬ ‫קלס‬ ‫כהן‬ ‫דוד‬‫מתנגד‬ ‫קאופמן‬ ‫מאיר‬‫מתנגד‬ ‫שטרנברג‬ ‫צחי‬‫מתנגד‬ ‫קאופמן‬ ‫קרן‬‫מתנגדת‬ ‫כהן‬ ‫עודד‬‫דובר‬ ‫זקס‬ ‫כפיר‬‫מתנגד‬ ‫רלפקי‬ ‫כתם‬‫מתנגד‬ ‫דוויק‬ ‫דנה‬‫מתנגדת‬ ‫מוסקוביץ‬ ‫אבישי‬‫מתנגד‬ ‫יוגב‬ ‫ענבר‬‫מתנגדת‬ ‫קורן‬ ‫מורן‬‫מתנגדת‬
 4. 4. -4- ‫שקד‬ ‫ניבה‬‫מתנגדת‬ ‫לוי‬ ‫שרי‬‫מתנגדת‬ ‫זלוצנברי‬ ‫נאוה‬‫חרוב‬ ‫זלוצנברי‬ ‫נפתלי‬‫חרוב‬ ‫לוי‬ ‫יניב‬‫מתנגד‬ ‫לוי‬ ‫קפלן‬ ‫נעמי‬ ‫רות‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫יפרמוב‬ ‫אנדרי‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫לוי‬ ‫תמרה‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫פרס‬ ‫שמואל‬‫רמות‬ ‫לוי‬ ‫ורד‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫הלפרן‬ ‫קרן‬ ‫עו"ד‬ ‫מוסרי‬ ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ‫הורדים‬ ‫גבריאל‬‫מתמחה‬ ‫מאור‬ ‫דפנה‬‫מושב‬‫רמות‬ ‫לנדסמן‬ ‫נבות‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫מושב‬ ‫חזן‬ ‫תום‬‫יואב‬ ‫גבעת‬ ‫גרוס‬ ‫בן‬‫יואב‬ ‫גבעת‬ ‫מונס‬ ‫סולי‬‫גולן‬ ‫נאות‬ ‫גרוס‬ ‫שמרית‬‫יואב‬ ‫גבעת‬ ‫פוקס‬ ‫רוני‬‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫שלו‬ ‫ראובן‬‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫סלע‬ ‫הדר‬‫מתנגד‬ ‫לינטון‬ ‫עמית‬‫מתנגד‬ ‫אלדן‬ ‫בומץ‬ ‫אור‬‫מתנגד‬ ‫שיינפלד‬ ‫אורלי‬‫מתנגד‬ ‫בלזר‬ ‫כנרת‬‫מתנגד‬ ‫בהלול‬ ‫גור‬‫מתנגד‬ ‫לינטון‬ ‫מרק‬‫מתנגד‬ ‫שלו‬ ‫ראובן‬‫מתנגד‬ ‫לוי‬ ‫ורד‬‫מתנגד‬ ‫בזירנו‬ ‫עידית‬‫מתנגד‬ ‫לינטון‬ ‫ניצן‬‫מתנגד‬ ‫ליצקי‬ ‫עומר‬‫מתנגד‬ ‫סיודמק‬ ‫בתאל‬‫מתנגד‬ ‫גול‬ ‫אשד‬‫מתנגד‬ ‫ווקס‬ ‫נגה‬‫מתנגד‬ ‫אפל‬ ‫אלעד‬‫מתנגד‬ ‫פרדקין‬ ‫יותם‬‫מתנגד‬ ‫יעקב‬ ‫בן‬ ‫צור‬‫מתנגד‬ ‫יוגב‬ ‫ענבר‬‫מתנגד‬ ‫גדיש‬ ‫נועם‬‫מתנגד‬ ‫ברגר‬ ‫משה‬‫מתנגד‬ ‫ברגר‬ ‫אילנה‬‫מתנגד‬ ‫שאלתיאל‬ ‫ליאורה‬ ‫הרפז‬ ‫מתנגד‬ ‫ברגר‬ ‫נועה‬‫מתנגד‬ ‫שגיב‬ ‫מיכל‬‫מתנגד‬ ‫אורנשטיין‬ ‫יפעת‬‫מתנגד‬ ‫כרמל‬ ‫ליאור‬‫מתנגד‬
 5. 5. -5- ‫שרון‬ ‫אבי‬‫מקומית‬ ‫ועדה‬ ‫מהנדס‬ ‫ם‬ ‫נסי‬ ‫אילן‬‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ ‫רימר‬ ‫אלון‬‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫הכנרת‬ ‫לחקר‬ ‫מעבדה‬ ‫גפני‬ ‫גל‬ ‫ד"ר‬‫מתנגד‬ ‫ורצבורגר‬ ‫יוסי‬‫מתנגד‬ ‫נחשון‬ ‫אביחי‬‫הכנרת‬ ‫מנהלת‬ ‫דורי‬ ‫יעל‬‫אדם‬ ‫טבע‬ '‫חב‬ ‫אדריכלית‬ ‫ודין‬ ‫שקד‬ ‫ניבה‬‫מתנגדת‬ :‫הדיון‬ ‫מהלך‬ :‫ניצן‬ ‫עו"ד‬ ‫לא‬ ‫הבקשה‬ ‫מבקשי‬ ‫אנו‬ ‫שאומרת‬ ‫ופשוטה‬ ‫ברורה‬ ‫הצהרה‬ ‫למסור‬ ‫היזמים‬ ‫מנציגיי‬ ‫מבקשים‬ ‫אל‬ ‫מסלול‬ ‫בשום‬ ‫שאיבה‬ ‫או‬ ‫קריאה‬ ‫לבצע‬ ‫שבפנינו‬ ‫הבקשה‬ ‫מכוח‬ ‫שלב‬ ‫בשום‬ ‫מתכוונים‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫מייתרים‬ ‫אנו‬ ‫הזו‬ ‫ההצהרה‬ ‫תינתן‬ ‫אם‬ ‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫קונבנציונלי‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫תינתן‬ ‫נפט‬ ‫פצלי‬ ‫מסלול‬ ‫לבין‬ ‫ניגר‬ ‫נפט‬ ‫חיפוש‬ ‫בין‬ ‫מחלקות‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫עותק‬ ‫ראינו‬ ‫לא‬ :‫אורי‬ ...‫בעתירה‬ ‫מבוססים‬ ‫שנאמרים‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ :‫ניצן‬ ? ‫ההתנגדויות‬ ‫שמיעת‬ ‫הבקשה‬ ‫נגד‬ ‫מה‬ ‫נגד‬ ‫העתירה‬ :‫אילן‬ ‫חיפוש‬ ‫לבין‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫חיפוש‬ ‫מסלול‬ ‫בין‬ ‫נכונה‬ ‫ולא‬ ‫שגויה‬ ‫הוא‬ ‫שהוגשה‬ ‫כפי‬ ‫הבקשה‬ :‫ניצן‬ ‫נ‬ ‫נפט‬‫מביהמ"ש‬ ‫ביקשנו‬ ‫לכן‬ ‫בפועל‬ ‫להיות‬ ‫שהולך‬ ‫מה‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫אלא‬ ‫ניגר‬ ‫נפט‬ ‫היא‬ ‫הבקשה‬ ‫יגר‬ ... ‫להידון‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫ולכן‬ ‫הנכון‬ ‫במסלול‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫לקבוע‬ ‫העליון‬ ‫שונים‬ ‫מסלולים‬ ‫קבע‬ ‫המשנה‬ ‫מחוקק‬ ‫לנכון‬ ‫מצאו‬ ‫התקנון‬ ‫ולכן‬ . ‫הבקשה‬ ‫מהות‬ ‫בדיוק‬ ‫זו‬ ‫תק‬ ‫הנוכחית‬ ‫במתכונתה‬ ‫להידון‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫ולכן‬‫נה‬6‫ארוכה‬ ‫אינה‬ '‫א‬ ...‫עותקים‬ ‫מחלק‬ ...‫מקריא‬ ‫זה‬ ‫ומרגע‬ ‫נתקבל‬ ‫חותמת‬ ‫ולקבל‬ ‫תקנון‬ ‫לקחת‬ ‫מספיק‬ ‫ניגר‬ ‫נפט‬ ‫חיפוש‬ ‫במסלול‬ ‫שפניתי‬ ‫ברגע‬ ‫שמן‬ ‫פיצול‬ ‫ממסלול‬ ‫שונה‬ ‫וזה‬ ‫הנדרשות‬ ‫הפעולות‬ ‫וכל‬ ‫וקידוח‬ ‫להפקה‬ ‫קבוע‬ ‫הוא‬ ‫האישור‬ ...‫תגלית‬ ‫שהתגלתה‬ ‫שברגע‬ ‫צריכה‬ ‫היא‬ ‫לתכנית‬ ‫בקשה‬ ‫לבקש‬ ‫צריך‬ ‫ההפקה‬ ‫עבור‬ ‫לך‬ ‫רק‬ ‫שמורה‬ ‫אינה‬ ‫הטעות‬ ‫זכות‬ :‫אילן‬ ‫ההליכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ ‫שהוגשה‬ ‫ברגע‬ ‫לקבוע‬ ‫הופך‬ ‫אלא‬ ‫בזמן‬ ‫מוגבל‬ ‫לא‬ ‫פה‬ ‫הדיון‬ ‫במסגרת‬ ‫שנית‬ ‫האישור‬ :‫ניצן‬ . ‫התוכנית‬ ‫לדברים‬ ‫ערה‬ ‫הועדה‬ :‫עופר‬ ‫ב‬ ‫מפרידות‬ ‫התקנות‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫לחיפוש‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫הבקשה‬ :‫ניצן‬‫עוד‬ ‫כל‬ ‫הבקשה‬ ‫ולכן‬ ‫החיפוש‬ ‫שלב‬ ...‫ניגר‬ ‫נפט‬ ‫שיש‬ ‫חושב‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫מהותה‬ ‫וזו‬ ‫הנכונה‬ ‫אינה‬ ‫נפט‬ ‫בפצלי‬ ‫עוסקת‬ ...‫מקריא‬ ‫תגובתכם‬ ‫ונא‬ ‫ניגר‬ ‫לנפט‬ ‫שבקשתכם‬ ‫פשוטה‬ ‫מאוד‬ ‫בקשה‬ ‫התבקשתם‬ ‫היזמים‬ ‫נציג‬ :‫אילן‬ ‫חד‬ ‫עולה‬ ‫בהפקדה‬ ‫וההתנהלות‬ ‫הרישיון‬ ‫בקשת‬ ‫מסמכיי‬ ‫מכל‬ ‫שעולה‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ :‫איתם‬ ‫אפי‬ ‫משמעי‬‫לא‬ ‫קיבלנו‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫וממילא‬ ‫מבקשים‬ ‫איננו‬ ‫אותה‬ ‫שמעו‬ ‫הנוכחים‬ ‫שרוב‬ ‫מצהיר‬ ‫ואני‬ ‫ת‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫של‬ ‫הצהרתה‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ ‫הרישיון‬ ‫כל‬ ‫שמן‬ ‫בפצלי‬ ‫שקשור‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫נחפש‬ ‫לא‬ ‫נפיק‬ ‫לא‬ ‫מחפשים‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫ביקשנו‬ ‫שלא‬ ‫יאשרו‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫כל‬ ‫התושבים‬ ‫מול‬ ‫הראשון‬ ‫מהיום‬ .‫להפיק‬ ‫מתכוונים‬ ‫ש‬ ‫החיפושים‬ ‫בשלב‬‫נעסוק‬ ‫שלא‬ ‫מודיעים‬ ‫אנו‬ ‫להפקה‬ ‫האישור‬ ‫משלב‬ ‫ונפרד‬ ‫נבדל‬ ‫שלב‬ ‫הוא‬ ‫נפעל‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫הזו‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫רבות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫לשם‬ ‫שקשורה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בשום‬ ‫הכותרת‬ ‫תחת‬ ‫המוכרת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫כל‬ . ‫הנסיון‬ ‫קידוחיי‬ ‫במהלך‬ ‫נפעיל‬ ‫ולא‬"fracking". ‫החיפוש‬ ‫בדו"ח‬ ‫שכתוב‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫להצהיר‬ ‫ביקשתי‬ :‫ניצן‬‫לא‬ ‫שהם‬ ‫שיצהירו‬ ‫אוייל‬ ‫טייט‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ ‫מחפשים‬
 6. 6. -6- ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫יסביר‬ ‫שלנו‬ ‫הגיאולוג‬ ‫שמן‬ ‫לחיפוש‬ ‫אוייל‬ ‫טייט‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫שום‬ ‫אין‬ :‫אפי‬ .‫מונח‬ ‫הניגר‬ ‫הנפט‬ ‫מונח‬ ‫תצורה‬ ‫באיזה‬ ‫נבדוק‬ ‫שלא‬ ‫עד‬ ‫נדע‬ ‫לא‬ ‫שמן‬ ‫בפצלי‬ ‫עוסקים‬ ‫כל‬ ‫ההפקה‬ ‫בשאלת‬ ‫דיון‬ ‫כל‬ ‫לזאת‬ ‫מעבר‬ ‫להרחיב‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אני‬‫למהלך‬ ‫משול‬ ‫קדחנו‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ...‫ספקולטיבי‬ :‫יוחנן‬‫בשלב‬ ‫ולא‬ ‫הנסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫בשלב‬ ‫שלא‬ ‫הנסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫של‬ ‫בפאזה‬ ‫גם‬ ‫שאלתי‬ ‫אני‬ .‫שנאמר‬ ‫מה‬ ‫זה‬ " ‫"פראקינג‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫ההפקה‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫אני‬ ‫הצפון‬ ‫מחוז‬ ‫ושפכים‬ ‫מים‬ ‫ענף‬ ‫מרכז‬ ‫לשעבר‬ ‫חרוב‬ ‫כפר‬ ‫קיבוץ‬ ‫חבר‬ :‫נפתלי‬ ‫מחיי‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬ ‫הכנרת‬‫מאוד‬ ‫מאמצים‬ ‫נעשו‬ ‫השנים‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫הכנרת‬ ‫בנושא‬ ‫עוסק‬ ‫אני‬ ‫טרופי‬ ‫אגם‬ ‫היא‬ ‫הכנרת‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫להם‬ ‫אכפת‬ ‫שהיה‬ ‫אנשים‬ ‫מיליונים‬ ‫הושקעו‬ ‫כבירים‬ ‫בשנת‬ ‫זאת‬ ‫לאור‬ .‫לסביבה‬ ‫רגישה‬ ‫מאוד‬95‫סכנות‬ ‫בנושא‬ ‫לכנרת‬ ‫מיוחדת‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬ ‫יצאה‬ ‫תעשיו‬ ‫נושא‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ברורות‬ ‫די‬ ‫מסקנות‬ ‫והוסקו‬ ‫לכנרת‬‫היקוות‬ ‫באגם‬ ‫יורשו‬ ‫ופעילויות‬ ‫ת‬ ‫קבוצה‬ ‫שיש‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫לדבר‬ .‫הללו‬ ‫הנושאים‬ ‫לכל‬ ‫להתייחס‬ ‫ואיך‬ ‫הכנרת‬ ‫חופי‬ ‫סביב‬ ‫הכנרת‬ ‫כמה‬ ‫ביניהם‬ ‫אסורים‬ ‫אב‬ ‫תכניתה‬ ‫שלפי‬ ‫בתעשיות‬ ‫שמשתמשים‬ ‫חומרים‬ ‫או‬ ‫תעשיות‬ ‫של‬ ‫ע"י‬ ‫שהוגש‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫לפי‬ ‫הנסיון‬ ‫בקידוחיי‬ ‫גם‬ ‫להשתמש‬ ‫שאמורים‬ ‫מהכימיקלים‬ ‫א‬ '‫חב‬‫חלם‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫נפט‬ ‫זיקוק‬ ‫הכנרת‬ ‫של‬ ‫ההיקוות‬ ‫באגם‬ ‫אסור‬ ‫יהיה‬ ‫כתוב‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫פק‬ ‫הנפט‬ ‫נושא‬ ‫עם‬ ‫תעשייתית‬ ‫התעסקות‬ ‫בכנרת‬ ‫ההיקוות‬ ‫באגם‬ ‫נפט‬ ‫לקדוח‬ ‫מישהו‬ ‫שיבוא‬ ‫סטטוטורי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬ ‫זו‬ ‫בכנרת‬ ‫אסור‬ ‫בשנת‬ ‫לזאת‬ ‫מעבר‬ ‫זו‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫פעלנו‬86‫לרמת‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫יצאה‬‫הגולן‬ ‫תוספת‬ ‫שעוסקות‬ ‫תעשיות‬ ‫ואסור‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫שיצאה‬ ‫הטבלה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫הזו‬ ‫בתמ"א‬ ‫לתמא‬13‫גם‬ ‫תופסים‬ ‫ותנאים‬ ‫והטבלה‬ ‫ארצית‬ ‫היא‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫של‬ ‫מתאר‬ ‫לתכנית‬ ‫חוזרת‬ ‫תמ"א‬ ‫של‬ ‫בתוספת‬13‫צעדים‬ ‫וננקטו‬ ‫לכנרת‬ ‫מסוכנים‬ ‫מאוד‬ ‫מצבים‬ ‫היו‬ ‫ארוכות‬ ‫תקופות‬ ‫קיצוניים‬ ‫מאוד‬ ‫ה‬ ‫הייתה‬ ‫היתר‬ ‫בין‬‫הנושא‬ ‫ועלה‬ ‫בזמנו‬ ‫שריד‬ ‫יוסי‬ ‫מהשר‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫מהמשרד‬ ‫חלטה‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫שמפסיקים‬ ‫הוראה‬ ‫ויצאה‬ ‫הכנרת‬ ‫סביב‬ ‫שקורה‬ ‫למה‬ ‫מסודרת‬ ‫תכנית‬ ‫שאין‬ .‫לספוג‬ ‫מסוגלת‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ‫הכנרת‬ ‫של‬ ‫הנשיאה‬ ‫לכושר‬ ‫סקר‬ ‫שיעשה‬ ‫עד‬ .‫בכנרת‬ ‫אימ‬ ‫והיא‬ ‫מסוכנים‬ ‫לחומרים‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫השרים‬ ‫ועדה‬ ‫של‬ ‫החלטה‬ ‫הייתה‬‫את‬ ‫צה‬ ‫זאת‬ ‫בעקבות‬ ‫בכנרת‬ ‫פיתוח‬ ‫כל‬ ‫ולהקפיא‬ ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫לערוך‬ ‫הוראה‬ ‫ויצאה‬ ‫הזו‬ ‫ההחלטה‬ ‫רפתות‬ ‫בפיתוח‬ ‫דולרים‬ ‫מיליוני‬ ‫והושקעו‬ ‫חדש‬ ‫אגף‬ ‫יצא‬ ‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫מהמשרד‬ ,‫אומרת‬ . ‫לחקלאות‬ ‫המשרד‬ ‫דרך‬ ‫מדינה‬ ‫ע"י‬ ‫הכנרת‬ ‫באגם‬ ‫בכ‬ ‫פיתוחים‬ ‫מיני‬ ‫וכל‬ ‫תכניות‬ ‫המון‬ ‫על‬ ‫ודנו‬ ‫זו‬ ‫בוועדה‬ ‫חבר‬ ‫גם‬ ‫הייתי‬‫שאפילו‬ ‫זוכר‬ ‫ואני‬ ‫נרת‬ ‫בגלל‬ ‫הבריכה‬ ‫ליד‬ ‫ממש‬ ‫לא‬ ‫התנגדות‬ ‫הייתה‬ ‫משושים‬ ‫נחל‬ ‫של‬ ‫החניה‬ ‫במגרש‬ ‫מזנון‬ ‫לגבי‬ ‫שאני‬ ‫בשנים‬ ‫בוועדה‬ ‫לנו‬ ‫שהיו‬ ‫לדיונים‬ ‫בהשוואה‬ ‫עכשיו‬ ‫כי‬ ‫זאת‬ ‫מעלה‬ ‫אני‬ ‫לנחל‬ ‫הסכנה‬ .‫עליהם‬ ‫אדבר‬ ‫שאני‬ ‫דברים‬ ‫כמה‬ ‫ועלו‬ ‫שדובר‬ ‫למה‬ ‫בהשוואה‬ ‫וכאפס‬ ‫כאין‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫חבר‬ ‫הייתי‬ ‫בת‬ ‫מדובר‬.‫ספציפית‬ ‫נפט‬ ‫עשיות‬ .‫הכנרת‬ ‫של‬ ‫ההיקוות‬ ‫ואגם‬ ‫הגולן‬ ‫...ברמת‬ ‫אסורות‬ ‫נפט‬ ‫תעשיות‬ ‫של‬ ‫נושא‬ ‫תסקיר‬ ‫לא‬ ‫סביבתי‬ ‫מסמך‬ ‫זה‬ ‫להבהיר‬ ‫צריך‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫של‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫על‬ ‫עברתי‬ ‫כותבים‬ ‫שהם‬ ‫במה‬ ‫חופש‬ ‫מרווח‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫אותו‬ ‫שכתבו‬ ‫אלו‬ ‫ולכן‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ . ‫לא‬ ‫או‬ ‫ומציינים‬ ‫שקרא‬ ‫הדברים‬ ‫רוב‬‫אישרו‬ ‫האנשים‬ ‫שרוב‬ ‫חושב‬ ‫ואני‬ ‫מודגשים‬ ‫לא‬ ‫החשובים‬ ‫אך‬ ‫נכונים‬ ‫תי‬ ‫את‬ ‫לרכז‬ ‫כשהתחלתי‬ ‫אתמול‬ ‫עד‬ ‫הדברים‬ ‫לכמה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫וגם‬ ‫לב‬ ‫שמו‬ ‫ממש‬ ‫לא‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ...‫מאוד‬ ‫חמורים‬ ‫דברים‬ ‫יש‬ ‫היום‬ ‫לשיחה‬ ‫החומר‬ .‫לב‬ ‫לשים‬ ‫וחייבים‬ ‫ההפקה‬ ‫קידוחי‬ ‫בשלב‬ ‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫וגם‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחיי‬ ‫בשלביי‬ ‫וגם‬ ‫ה‬ ‫שכבות‬‫הם‬ ‫המטרה‬ ‫שכבות‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הכל‬ ‫האלה‬ ‫הקידוחים‬ ‫של‬ ‫מטרה‬ ‫של‬ ‫במסמך‬ ‫כתוב‬ ‫הכל‬ ‫ערב‬ ‫משחש‬ ‫צורות‬ ‫בשלש‬ ‫ומדובר‬ .‫הצופים‬ ‫הר‬ ‫בחבורת‬ ‫נמצאות‬ ...‫אפק‬ ‫מקומות‬ ‫יש‬ ...‫כעובדה‬ ‫המסמך‬ ‫פיו‬ ‫על‬ ‫מונחות‬ ‫והן‬ ‫המטרה‬ ‫הצורות‬ ‫שכבות‬ ‫שלושת‬ ‫אלה‬ ‫מקומו‬ ‫יש‬ ‫אך‬ ‫השכבות‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫שאין‬ ‫שאומרות‬ ‫במסמך‬‫והממצאים‬ ‫קשר‬ ‫שיש‬ ‫שאומרות‬ ‫ת‬ ‫לשכבות‬ ‫הגיעו‬ ‫סעיד‬ ‫קידוחי‬ ‫את‬ ‫שעשו‬ ‫בזמן‬ ‫דעתי‬ ‫לפי‬ ‫הנפט‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫עלו‬ ‫בכלל‬ ‫איך‬ ‫שניים‬ ‫המסמך‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫קידוחים‬ ‫שלושה‬ ‫היו‬ ‫יהודה‬ ‫לחבורת‬ ‫להגיע‬ ‫הייתה‬ ‫הכוונה‬ ‫העמוקות‬ ‫שזו‬ ‫משש‬ ‫לצורת‬ ‫מגיע‬ ‫שלישי‬ ‫קידוח‬ ‫אך‬ ‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫לאפיטר‬ ‫באמת‬ ‫הגיעו‬ ‫אחד‬ ‫צד‬ ‫מכל‬ ‫אחת‬‫אפשרות‬ ‫ישנה‬ ‫זליגה‬ ‫יש‬ ‫קשר‬ ‫שיש‬ ‫כתוב‬ ‫בהמשך‬ .‫המטרה‬ ‫צורת‬ ‫של‬ ‫התצורות‬ ‫משלושת‬
 7. 7. -7- ‫באותה‬ ‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫אקויפר‬ ‫על‬ ‫ומדובר‬ .‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫לאפיפר‬ ‫מישש‬ ‫מתצורת‬ ‫זליגה‬ .‫קטנה‬ ‫בכמות‬ ‫במים‬ ‫נפט‬ ‫טיפת‬ ‫מצאו‬ ‫שם‬ ‫שקדחו‬ ‫אקויפר‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫לקדוח‬ ‫רוצים‬ ‫בה‬ ‫שכבה‬ ‫אנש‬ ‫לכמה‬ ‫אורות‬ ‫הדליק‬ ‫זה‬ ‫בטוח‬ ‫איני‬ ‫וכנראה‬‫מחקרים‬ ‫נעשו‬ ‫לאחרונה‬ ‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫אך‬ ‫ים‬ ‫פצלים‬ ‫של‬ ‫אדיר‬ ‫עושר‬ ‫יש‬ ‫מדברים‬ ‫אנו‬ ‫שעליה‬ ‫הזו‬ ‫שבשכבה‬ ‫ומצאו‬ ‫ירדן‬ ‫ממלכת‬ ‫בעיקר‬ ‫עיבודים‬ ‫ע"י‬ ‫שניתן‬ ‫אורגני‬ ‫חומר‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫ריכוז‬ ‫בהם‬ ‫שיש‬ ‫סלעים‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫סלע‬ ‫זה‬ ‫שמן‬ ‫ופצלי‬ ‫זו‬ ‫ופה‬ ‫שמן‬ ‫מפצלי‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫קידוחים‬ ‫בהרבה‬ .‫גולמי‬ ‫לנפט‬ ‫להגיע‬ ‫מסויימים‬‫שמנסים‬ ‫הטעות‬ .‫התפיסה‬ ‫של‬ ‫להעביר‬ ‫היום‬ ‫וידוע‬ ‫במסמך‬ ‫נאמר‬ ‫לא‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫באזור‬ ‫שיש‬ ‫אחת‬ ‫מילה‬ ‫מצאתי‬ ‫לא‬ ‫מיצר‬ ‫לקידוח‬ ‫הנפט‬ ‫הגיע‬ ‫כך‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫יש‬ ‫הזו‬ ‫שבשכבה‬3‫של‬ ‫גדולה‬ ‫כמות‬ ‫מגיעה‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ‫מיצה‬ ‫לקידוח‬ ‫נפט‬3‫וזה‬ ‫להיות‬ ‫שיכול‬ ‫זה‬ ‫התשובה‬ ‫שיכבה‬ ‫באותה‬ ‫לאזור‬ ‫אקויפור‬ ‫יש‬ ‫הלא‬ ‫ה‬‫כשהוא‬ ‫נאמר‬ ‫גם‬ ‫וזאת‬ ‫נוזלי‬ ‫לנפט‬ ‫השמן‬ ‫פצלי‬ ‫הפקת‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫יהיה‬ ‫שלא‬ ‫המבלבל‬ ‫דבר‬ ‫ע"י‬ ‫נעשית‬ ‫שמן‬ ‫מפצלי‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬ ‫צודק‬ ‫והוא‬ ‫אדומה‬ ‫מנורה‬ ‫הדליק‬ ‫זה‬ ‫ולי‬ ‫שלנו‬ ‫בקיבוץ‬ ‫היה‬ ‫שניתן‬ ‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫יוצא‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬ ‫בלחץ‬ ‫שנים‬ ‫ארבע‬ ‫שלוש‬ ‫ארוכה‬ ‫לתקופה‬ ‫רב‬ ‫חימום‬ ‫החום‬ ‫בגלל‬ ‫הזה‬ ‫במקרה‬ ‫להפקה‬‫נפט‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬ ‫נעשה‬ ‫התהליך‬ ‫הזו‬ ‫שבשיכבה‬ ‫הגיאוטרמי‬ ‫העשירה‬ ‫השיכבה‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫וסופר‬ ‫התייעצתי‬ ‫וגם‬ ‫מאמין‬ ‫שאני‬ ‫נכון‬ ‫וזה‬ ‫השמן‬ ‫מפצלי‬ ‫יצא‬ ‫נוזלי‬ ‫היא‬ ‫הבעיה‬ ‫והרבה‬ ‫הזו‬ ‫בשיכבה‬ ‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫שם‬ ‫שיש‬ ‫שבאמת‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אז‬ ‫שמן‬ ‫בפצלי‬ ‫הז‬ ‫השיכבה‬ ‫במסמך‬ ‫כתוב‬ ‫גם‬ ‫וזה‬ ‫כאלה‬ ‫באזורים‬ ‫כאלה‬ ‫שבתנאים‬‫זירמה‬ ‫אין‬ ‫אטומה‬ ‫די‬ ‫ו‬ ‫מאוד‬ ‫השיכבה‬ ‫מפוזרות‬ ‫קטנות‬ ‫בכמויות‬ ‫בסלע‬ ‫חללים‬ ‫תפס‬ ‫הנוזלי‬ ‫הנפט‬ ‫השיכבה‬ ‫בתוך‬ ‫נמצא‬ ‫הנוזלי‬ ‫הנפט‬ ‫אך‬ ‫השיכבה‬ ‫של‬ ‫העליון‬ ‫בקטע‬ ‫רק‬ ‫נמצאים‬ ‫הפצלים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫עשירה‬ .‫בשיטות‬ ‫אותו‬ ‫לנקז‬ ‫אפשר‬ ‫ואי‬ ‫הזו‬ ‫השיכבה‬ ‫בכל‬ ‫קטנים‬ ‫בתאים‬ ‫הפק‬ ‫של‬ ‫המקרים‬ ‫רוב‬ ‫שזה‬ ‫האלה‬ ‫במקרים‬‫להשתמש‬ ‫חייבים‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫של‬ ‫באזורים‬ ‫נפט‬ ‫ת‬ ‫ושואב‬ ‫קודח‬ ‫שאתה‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫מאגר‬ ‫אין‬ ‫הנפט‬ ‫את‬ ‫לנקז‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אחרת‬ ‫הפרקינג‬ ‫בשיטת‬ .‫למעלה‬ ‫קודחים‬ ‫לסידוק‬ ‫לגרום‬ ‫חייבים‬ ‫הזה‬ ‫בתהליך‬ ‫ניסיון‬ ‫בגלל‬ ‫מבהיל‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫הפרקינג‬ ‫נושא‬ ‫למה‬ ‫וג‬ ‫להפקה‬ ‫קשור‬ ‫זה‬ ‫השיכבה‬ ‫לאורך‬ ‫במקביל‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫אנכית‬ ‫קודם‬‫להגיע‬ ‫בשביל‬ ‫לניסוי‬ ‫ם‬ ‫אופקית‬ ‫נכנסים‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫לנפט‬ ‫תגיע‬ ‫לא‬ ‫הכיסים‬ ‫באחד‬ ‫בול‬ ‫קולע‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ ‫לניסוי‬ ‫אך‬ ‫בסלע‬ ‫סדקים‬ ‫נגרמים‬ ‫ואז‬ ‫החורים‬ ‫את‬ ‫שיתחילו‬ ‫קטנים‬ ‫לפיצוצים‬ ‫גורמים‬ ‫השיכבה‬ ‫בתוך‬ ‫רעילים‬ ‫אגרסיביים‬ ‫חומרים‬ ‫עם‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫אדירות‬ ‫כמויות‬ ‫מחדירים‬ ‫ואז‬ ‫מדי‬ ‫צרים‬ ‫הם‬ ‫קידוחי‬ :‫אפי‬‫הנסיון‬ ‫קידוח‬ ‫מסביר‬ ‫שהוא‬ ‫כיון‬ ‫לתקן‬ ‫רק‬ ‫אופקיים‬ ‫לא‬ ‫אנכיים‬ ‫הם‬ ‫הנסיון‬ ‫י‬ ‫אופקי‬ ‫לא‬ ‫אנכי‬ ‫הוא‬ ‫שעושים‬ ‫היחיד‬ ‫גבוה‬ ‫מאוד‬ ‫בלחץ‬ ‫חומרים‬ ‫מחדירים‬ ‫הנסיון‬ ‫לקידוח‬ ‫אחזור‬ ‫אנכיים‬ ‫רק‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ :‫נפתלי‬ ‫לקידוח‬ ‫מהתאים‬ ‫משמעותית‬ ‫יותר‬ ‫לזרימה‬ ‫ולגרום‬ ‫הסדקים‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫כדי‬ ‫הם‬ ‫החומרים‬ ‫שלי‬ ‫אין‬‫יש‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫במסמך‬ ‫בהתחלה‬ ‫אמרתי‬ ‫לא‬ ... ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫האלה‬ ‫הסדקים‬ ‫יגיעו‬ ‫לאן‬ ‫טה‬ ‫לכל‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫הסדקים‬ ‫ע"י‬ ‫שמחדירים‬ ‫לחומרים‬ ‫בנוסף‬ ‫ומראים‬ ‫לאפיפר‬ ‫קשר‬ ‫הבזלת‬ ‫אפיפר‬ ‫אפילו‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫וגם‬ ‫מים‬ ‫הרבה‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫יהודה‬ ‫כולל‬ ‫האחרים‬ ‫האפיפרים‬ ‫לחומרים‬ ‫מעבר‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫העיקרי‬ ‫שהוא‬‫אחרים‬ ‫חומרים‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫האחרים‬ ‫יש‬ ‫פצלים‬ ‫בשכבות‬ ‫במיוחד‬ ‫הנפט‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫בעולם‬ ‫מהקידוחים‬ ‫והרבה‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫שנמצאים‬ ‫שתיה‬ ‫מי‬ ‫תהום‬ ‫למי‬ ‫לאפיפרים‬ ‫חודרים‬ ‫האלה‬ ‫שהדברים‬ ‫בעולם‬ ‫מוכר‬ ‫זה‬ ‫וכל‬ ‫מיתל‬ ‫גז‬ ‫גם‬ ‫שדוח‬ ‫האלה‬ ‫התמלוחות‬ ‫המים‬ ‫את‬ ‫לכך‬ ‫נוסף‬ .‫הלאה‬ ‫וכך‬ ‫נחלים‬ ‫מים‬ ‫למקורות‬ ‫ומגיעים‬‫פים‬ ‫הקרקע‬ ‫בתת‬ ‫שנמצאים‬ ‫חומרים‬ ‫גם‬ ‫שהכניסו‬ ‫לחומרים‬ ‫מעבר‬ ‫החוצה‬ ‫מוציאים‬ ‫גם‬ ‫פנימה‬ ‫למעלה‬ ‫נשאבות‬ ‫והן‬ ‫הללו‬ ‫בתמלוחות‬ ‫נמהלים‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫רדיואקטיביים‬ ‫הם‬ ‫שרבים‬ ‫חומרים‬ ‫את‬ ‫להכיל‬ ‫יכולה‬ ‫אינה‬ ‫הקידוח‬ ‫לבוץ‬ ‫שם‬ ‫שתהיה‬ ‫ברכה‬ ‫איזו‬ ‫על‬ ‫כתוב‬ ‫אותם‬ ‫לסלק‬ ‫וחייבים‬ ‫חומר‬ ‫ואלו‬ ‫בהם‬ ‫שמשתמשים‬ ‫הכמויות‬‫את‬ ‫להוביל‬ ‫שהכוונה‬ ‫כנראה‬ ‫מסוכנים‬ ‫מאוד‬ ‫ים‬ ‫מלא‬ ‫בסמיטריילר‬ ‫לעמק‬ ‫למטה‬ ‫שיורדים‬ ‫הכבישים‬ ‫גדולות‬ ‫במכליות‬ ‫האלו‬ ‫התמלוחות‬ .‫האלה‬ ‫בכבישים‬ ‫בתמלוחות‬ ‫לחברי‬ ‫לעיל‬ ‫שהזכרתי‬ ‫הדברים‬ ‫מכל‬ ‫להתעלם‬ ‫דרך‬ ‫זו‬ ‫הניסיון‬ ‫בקידוחי‬ ‫רק‬ ‫שמדובר‬ ‫נאמר‬ ‫י‬ ‫הנוכחית‬ ‫הישיבה‬ ‫אחרי‬ ‫כי‬ ‫עצומה‬ ‫אחריות‬ ‫יש‬ ‫הועדה‬‫קידוחי‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫היה‬ . ‫ההפקה‬ ‫הרבה‬ ‫נקבל‬ ‫אולי‬ ‫היופי‬ ‫בשביל‬ ‫נעשים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫הניסיון‬ ‫לקידוחיי‬ ‫רק‬ ‫להתייחס‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫פה‬ ‫גם‬ ‫אותם‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫כסף‬ ‫הרבה‬ ‫לשלם‬ ‫נצטרך‬ ‫אחרת‬ ‫שבצורה‬ ‫נתונים‬ ‫הרבה‬ ‫יהיה‬ ‫וזה‬ ‫נתונים‬ ‫ה‬ ‫החצר‬ ‫אינה‬ ‫הכנרת‬ ‫שלהם‬ ‫האחורית‬ ‫לחצר‬ ‫דואגים‬ ‫שכולם‬ ‫היא‬ ‫הטענות‬ ‫אחת‬.‫שלי‬ ‫אחורית‬
 8. 8. -8- ‫שמתוך‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬14‫הולכים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫סכנה‬ ‫יש‬ ‫להם‬ ‫גם‬ ‫אנכיים‬ ‫רק‬ ‫שיעשו‬ ‫נניח‬ ‫אבל‬ ‫קדוחים‬ ‫שהאקוויפר‬ ‫רואים‬ ‫הדו"ח‬ ‫לפי‬ ‫לכנרת‬ ‫זורמים‬ ‫שלדבר‬ ‫בסופו‬ ‫רובם‬ ‫הדו"ח‬ ‫לפי‬ ‫שכבות‬ ‫לחצות‬ ‫אין‬ ‫הכנרת‬ ‫בתוך‬ ‫ממש‬ ‫שנובעים‬ ‫ולמעיינות‬ ‫לכנרת‬ ‫שמגיעות‬ ‫יציאות‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫נא‬ ‫זאת‬ ‫אך‬ ‫נתונים‬ ‫מספיק‬.‫מר‬ ‫וזה‬ ‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫לאקויפר‬ ‫עד‬ ‫יגיעו‬ ‫שלא‬ ‫נכון‬ ‫השכבות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫חוצים‬ ‫האלה‬ ‫הקידוחים‬ ‫ובקידוחיי‬ ‫יהודה‬ ‫חבורת‬ ‫ונגמר‬ ‫מתחיל‬ ‫איפה‬ ‫יודעים‬ ‫אינם‬ ‫אך‬ ‫מבטיחים‬ ‫שהם‬ ‫שם‬ ‫כתוב‬ ‫שמים‬ ‫לשיכבה‬ ‫משיכבה‬ ‫זרימה‬ ‫לאפשר‬ ‫לא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫האלה‬ ‫החתכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫חופרים‬ ‫הניסיון‬ ‫לקירו‬ ‫הקידוח‬ ‫צינורות‬ ‫בין‬ ‫מלט‬‫אחרי‬ ‫בשטח‬ ‫יישארו‬ ‫האלה‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחיי‬ ‫הברור...כל‬ ‫ת‬ ‫פקק‬ ‫יהיה‬ ‫כתוב‬ ‫הקידוח‬ ‫צינור‬ ‫על‬ ‫אך‬ ‫הקרקע‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫השטח‬ ‫סידור‬ ‫על‬ ‫הרבה‬ ‫כתוב‬ ‫שיגמרו‬ ‫במשך‬ ‫לבטון‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫ויודעים‬ ‫חברים‬ ‫הרבה‬ ‫כמו‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫גר‬ ‫אני‬ ‫שנים‬ ‫יהיה‬ ‫וכך‬ ‫וזהו‬ ‫במלחים‬ ‫משתמשים‬ ‫הניסיון‬ ‫בקידוחי‬ ‫גם‬ ‫האדמה‬ ‫עם‬ ‫הזמן‬‫ועם‬ ‫אחרים‬ ‫חומרים‬ ‫מיניי‬ ‫וכל‬ ‫בעולם‬ ‫הניסיון‬ ‫ברורה‬ ‫הנקודה‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫הבטון‬ ‫עם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ :‫אילן‬ ‫אלה‬ ‫מצינורות‬ ‫מדליפה‬ ‫כתוצאה‬ ‫מים‬ ‫שלמקורות‬ ‫זיהום‬ ‫יש‬ :‫נפתלי‬ ‫רואה‬ ‫איני‬ ‫עכשיו‬ ‫פה‬ ‫ייעצר‬ ‫לא‬ ‫הדבר‬ ‫אם‬ ‫לכנרת‬ ‫מגיעים‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫האלה‬ ‫הדברים‬ ‫כל‬ ‫טובים‬ ‫דברים‬ ‫נפתלי‬ ‫תודה‬ :‫אילן‬ ‫יוחאי‬.‫בהפקה‬ ‫אופקיים‬ ‫אנכיים‬ ‫לא‬ ‫ההפקה‬ ‫קידוח‬ ‫על‬ ‫כשדובר‬ :‫גרוס‬ ‫יוכלו‬ ‫אם‬ ‫נשאלתי‬ ‫ההחלטה‬ ‫לסוגיות‬ ‫משתמע‬ ‫וזה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫מכוח‬ ‫פה‬ ‫אנו‬ :‫קרן‬ ‫עו"ד‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫ואין‬ ‫סופית‬ ‫פה‬ ‫ההחלטה‬ ‫ערר‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫ערר‬ ‫להגיש‬ ‫ה‬ ‫ההפקה‬ ‫לבין‬ ‫הפיילוט‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫סביבתי‬ ‫מסמך‬ ‫על‬ ‫מדובר‬.‫החשוב‬ ‫הוא‬ ‫מסחרית‬ ‫יותר‬ ‫מתקדם‬ ‫לשלב‬ ‫תלם‬ ‫איזה‬ ‫מייצר‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫הניסיון‬ ‫קידוחיי‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לדבר‬ ‫רוצים‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫חזקה‬ ‫הרישיון‬ ‫בעל‬ ‫מקבל‬ ‫תגלית‬ ‫תהיה‬ ‫אם‬ ‫אך‬ ‫קריטריונים‬ ‫לנו‬ ‫ואין‬ ‫תגלית‬ ‫מעורב‬ ‫בדרך‬ ‫תגלית‬ ‫מהי‬ ‫בחוק‬ ‫כתוב‬ :‫אילן‬ ‫ואז‬ ‫מסחרית‬ ‫להפקה‬ ‫לעבור‬ ‫חייב‬ ‫הוא‬ ‫בו‬ ‫לסחור‬ ‫טעם‬ ‫אין‬ ‫שאם‬ ‫הנפט‬ ‫בחוק‬ ‫סעיף‬ ‫קיים‬ :‫קרן‬ ‫שלהתנגדויות‬ ‫מלא‬ ‫תהליך‬ ‫עם‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫יבוא‬ ‫ואז‬ ‫תסקירים‬ ‫עם‬ ‫כן‬ ‫אליכם‬ ‫יגיעו‬ ‫תכנית‬ ‫שום‬ ‫לאשר‬ ‫המחוזית‬ ‫את‬ ‫מחייב‬ ‫לא‬ ‫החוק‬ :‫אילן‬ ‫והא‬ ‫רלוונטית‬ ‫היא‬ ‫האפס‬ ‫חלופת‬ ‫אם‬ ‫הללו‬ ‫המילים‬ ‫סביב‬ ‫נתקלנו‬ :‫קרן‬‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫באמת‬ ‫ם‬ ‫כבולות‬ ‫הועדה‬ ‫ידי‬ ‫אז‬ ‫הקידוחים‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ונמסר‬ ‫חוו"ד‬ ‫בכלל‬ ‫נדרש‬ ‫לא‬ ‫מקצועית‬ ‫חוו"ד‬ ‫לנו‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫חסרים‬ ‫דברים‬ '‫מס‬ ‫אמנה‬ ‫אני‬ ‫האחרונים‬ ‫בימים‬ ‫ססמית‬ ‫חוו"ד‬ ‫אין‬ ‫לכנרת‬ ‫ההיקוות‬ ‫לאגם‬ ‫לנזק‬ ‫החשוב‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫והציבור‬ . ‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫רגישות‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫ומדובר‬ ‫ש‬ ‫פרק‬ ‫יש‬‫ידע‬ ‫פעריי‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫רשימה‬ ‫יש‬ ‫הבקשה‬ ‫הפקדת‬ ‫בשלב‬ ‫מידע‬ ‫פערי‬ ‫שנקרא‬ ‫לם‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫אפשר‬ ‫ואם‬ ‫חסר‬ ‫מה‬ ‫גם‬ ‫ציין‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫המכון‬ ‫מרכזיים‬ ‫דברים‬ '‫מס‬ ‫עוד‬ ‫חסרים‬ .‫ניסיון‬ ‫לקידוחי‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫השולחן‬ ‫על‬ ‫המונחת‬ ‫הבקשה‬ ‫מה‬ ‫ההידרולוגי‬ ‫השירות‬ ‫של‬ ‫למכתב‬ ‫ערה‬ ‫את‬ :‫עופר‬-18/06/2014? ‫מפורטת‬ ‫התייחסות‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫שישלימו‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫היום‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ :‫קרן‬ . ‫כזו‬ ‫התייחסות‬ ‫ראינו‬ ‫לא‬ . ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫לבין‬ ‫ניסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לבין‬ ‫החזק‬ ‫הקשר‬ ‫והפרקינג‬ ‫הטייטאוייל‬ . ‫ראויה‬ ‫עובדתית‬ ‫תשתית‬ ‫העדר‬ ‫מבקש‬ ‫אנו‬ ‫אבל‬ ‫מוצהרים‬ ‫לדברים‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ‫בעתיד‬ ‫הפקה‬‫תתקדם‬ ‫הבקשה‬ ‫שאם‬ ‫ים‬ ‫שמן‬ ‫לפצלי‬ ‫לא‬ ‫לחרוג‬ ‫אפשרות‬ ‫כל‬ ‫תהיה‬ ‫שלא‬ ‫היזם‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫הגזרה‬ ‫גבולות‬ ‫יובהר‬ ‫לא‬ ‫הכנרת‬ ‫תגיב‬ ‫איך‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ .‫קשות‬ ‫סוגיות‬ ‫מסמכים‬ ‫ממספר‬ ‫עולה‬ ‫ודאות‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫נקודה‬ ‫לגבי‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫הוודאות‬ ‫אי‬ ‫לצד‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫עם‬ ‫ההתמודדות‬ ‫ברורה‬ ‫לא‬ ‫זיהום‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ‫ה‬ ‫המשאב‬‫במהלך‬ ‫איתור‬ ‫התקלות‬ ‫לאחר‬ ‫ולא‬ ‫מראש‬ ‫להיזהר‬ ‫צריך‬ ‫כולנו‬ ‫של‬ ‫והמים‬ ‫כנרת‬ ‫אפשר‬ ‫בכלל‬ ‫איך‬ ‫ידכם‬ ‫על‬ ‫חוקית‬ ‫לעגן‬ ‫חשוב‬ ‫כמה‬ ‫התכנוני‬ ‫בהיבט‬ ‫פירוט‬ ‫אין‬ ‫החיפושים‬ ‫הסטטוטורי‬ ‫המהלך‬ ‫יבוצע‬ ‫איך‬ ‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫מקידוח‬ ‫לעבור‬ .‫מלאה‬ ‫ושקיפות‬ ‫בטחון‬ ‫אמצעי‬ ‫לנקוט‬ ‫צריך‬ ‫הנסיון‬ ‫בתקופת‬ ‫לאותו‬ :‫דורי‬ ‫יעל‬‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫מסמך‬ ‫ואגמים‬ ‫ימי‬ ‫לחקר‬ ‫המכון‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫שנודע‬ ‫מסמך‬ ...‫מקריאה‬
 9. 9. -9- ‫כשזה‬ ‫הבקשה‬ ‫לאישור‬ ‫בעיה‬ ‫יש‬ ‫הבקשה‬ ‫מבקש‬ ‫של‬ ‫יד‬ ‫אותה‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫הזה‬ ‫הגוף‬ ‫והרשויות‬ ‫המשרדים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מקצועית‬ ‫בחינה‬ ‫לאחר‬ ‫מחודשת‬ ‫הפקדה‬ ‫כאן‬ ‫נדרשת‬ ‫כך‬ ‫זה‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫הידע‬ ‫פעריי‬ ‫מבחינת‬.‫זו‬ ‫בצורה‬ .‫והפקדה‬ ‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫מנגנון‬ ‫יש‬ ‫תיקונים‬ ‫ולהכניס‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫תחליט‬ ‫והועדה‬ ‫במידה‬ ‫לוותר‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫בסעיף‬ ‫מנגנון‬ ‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫לשלב‬ ‫שצריך‬6.1 ‫בהוראות‬ ‫שכתוב‬ ‫מה‬ ‫לפי‬ ‫לא‬ ‫מלווה‬ ‫צוות‬ ‫כאותו‬ ‫שמבוקש‬ ‫הצוות‬ ‫לעקוב‬ ‫אפשרות‬ ‫לציבור‬ ‫ולתת‬ ‫לנסות‬ ‫כדי‬ ‫הסעיף‬ ‫את‬ ‫לפרט‬.‫הנעשה‬ ‫אחרי‬ ‫וכמובן‬ ‫לעצור‬ ‫להפסיק‬ ‫סמכות‬ ‫זיהום‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫כשמגלים‬ ‫עושים‬ ‫מה‬ ‫כמו‬ ‫ודברים‬ ‫סמכויות‬ .‫ציבור‬ ‫לאותו‬ ‫האלו‬ ‫הממצאים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שקיפות‬ ‫מבקשים‬ ‫שאנו‬ ‫מה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫התגליות‬ ‫לפי‬ ‫אלא‬ ‫שלביות‬ ‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫אין‬ ‫הזמנים‬ ‫לוחות‬ ‫ה‬ ‫הבא‬ ‫לקידוח‬ ‫לעבור‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫התכנית‬ ‫בהוראות‬ ‫שיהיה‬‫אחת‬ ‫היא‬ ‫בטור‬ ‫התקדמות‬ ‫הבקשה‬ ‫מיסודות‬ ...‫מקריא‬ :‫חשמונאי‬ ‫עמיר‬ ...‫כך‬ ‫על‬ ‫נדבר‬ ‫ועוד‬ ‫ממשי‬ ‫הוא‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫גדולות‬ ‫בכמויות‬ ‫להשתמש‬ ‫הצורך‬ ...‫להקריא‬ ‫ממשיך‬ .‫אופקיים‬ ‫קידוחים‬ ‫הצגתם‬ ‫אתם‬ ‫ראינו‬ ‫שלא‬ ‫שבמצגת‬ ‫אומרים‬ ‫הם‬ :‫אילן‬ ‫להקריא‬ ‫ממשיך‬ :‫עמיר‬ ‫שנ‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫לא‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ :‫אילן‬...‫אמרו‬ ‫משפחות‬ ‫הם‬ ‫פה‬ ‫הציבור‬ ‫להשקיה‬ ‫מים‬ ‫והמים‬ ‫החקלאות‬ ‫מימד‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫בא‬ ‫אני‬ :‫לנר‬ ‫רני‬ .‫אותו‬ ‫ליישב‬ ‫לגולן‬ ‫שבאו‬ ‫צעירות‬ ‫את‬ ‫לי‬ ‫חוסך‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫ההפקה‬ ‫בתהליך‬ ‫פרקינג‬ ‫בתהליך‬ ‫אנקוט‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫אומר‬ ‫היה‬ ‫אפי‬ ‫לו‬ ‫דבריי‬ ‫מצב‬ .‫מחקלאות‬ ‫מתפרנסים‬ ‫ואנו‬ ‫וקרקע‬ ‫מים‬ ‫צמחית‬ ‫חקלאות‬ ‫חיינו‬ ‫עיקר‬ ‫היא‬ ‫החקלאות‬ ‫היחידה‬ ‫האזורי‬ ‫המים‬ ‫תאגיד‬ ‫גולן‬ ‫מי‬ ‫מנכ"ל‬ ‫אני‬ ‫הישובים‬ ‫לכל‬ ‫מכסה‬ ‫שיש‬ ‫היא‬ ‫המים‬ .‫בישראל‬ ‫שהוקמה‬ ‫והראשונה‬ .‫הקצר‬ ‫בזמן‬ ‫עמדתה‬ ‫את‬ ‫לגבש‬ ‫הספיקה‬ ‫לא‬ ‫גולן‬ ‫מי‬ ‫הגול‬ ‫רמת‬ ‫ישוביי‬ ‫של‬ ‫המים‬ ‫מכסת‬48‫לצער‬ '‫קוב‬‫רק‬ ‫זה‬ ‫עבורנו‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫שמצאה‬ ‫מה‬ ‫נו‬ 33‫במים‬ ‫דל‬ ‫הוא‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫מים‬ ‫אין‬ ‫חדשות‬ '‫משפ‬ ‫של‬ ‫ערה‬ ‫תנועה‬ ‫ויש‬ ‫חקלאיות‬ ‫חוות‬ ‫שלתוספת‬ ‫תהליך‬ ‫יזמה‬ ‫אזורית‬ ‫מועצה‬ ‫מים‬ ‫למקורות‬ ‫מואץ‬ ‫לתהליך‬ ‫ללכת‬ ‫צריכים‬ ‫אנו‬ ‫חקלאיות‬ ‫להיות‬ ‫שורצות‬ ‫צריכ‬ ‫אנו‬ ‫כן‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫בתחום‬ ‫שניתנה‬ ‫החלקית‬ ‫התשובה‬‫לפני‬ ‫מתחת‬ ‫גם‬ ‫מים‬ ‫לחפש‬ ‫ים‬ .‫הקרקע‬ ‫ורמת‬ ‫אזור‬ ‫לכל‬ ‫סטנדרטים‬ ‫וקבע‬ ‫מקפת‬ ‫עבודה‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫לתושביי‬ ‫שנקבע‬ ‫הערך‬ ‫ב‬ ‫התייחדה‬ ‫הגולן‬-444‫מים‬ ‫שאין‬ ‫משום‬ ‫אלא‬ ‫מים‬ ‫צריך‬ ‫שלא‬ ‫משום‬ ‫ולא‬ ‫לדונם‬ ‫קוב‬ ... ‫כי‬ ‫מתנגד‬ ‫אני‬ ‫ברור‬ ‫תגיד‬ ‫משהו‬ ‫שייחרט‬ ‫רוצה‬ ‫אתה‬ ‫אם‬ :‫אילן‬ .‫לעניין‬ ‫זאת‬ ‫חבר‬ ‫מוביל‬ ‫זה‬ ‫פרקינג‬ ‫בהליכיי‬ ‫ינקוט‬ ‫והוא‬ ‫לעשות‬ ‫הולך‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫מבחינתי‬ ‫אפי‬ ‫של‬ ‫סירובו‬ ‫לכן‬ ‫נפט‬ ‫מול‬ ‫בתחרות‬ ‫אותנו‬ ‫ומעמיד‬ ‫מים‬ ‫כשאין‬ ‫מים‬ ‫מצריכה‬ ‫הפעילות‬ ‫אם‬ ‫כי‬ .‫להתנגדותי‬ .‫כוועדה‬ ‫אליכם‬ ‫פונים‬ ‫אנו‬ ‫חיינו‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫החקלאות‬ ‫הופכי‬ ‫המים‬ ‫הזה‬ ‫העצום‬ ‫המרחב‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫עולה‬ ‫הנפט‬ ‫בחוק‬ ‫מעיון‬.‫אנחנו‬ ‫איפה‬ ‫שלהם‬ ‫להיות‬ ‫ם‬ ‫ל‬ ‫אולי‬ ‫אותנו‬ ‫שתביא‬ ‫המים‬ ‫כמות‬ ‫זו‬-65‫קוב‬ ... ‫סירב‬ ‫שאפי‬ ‫משום‬ ‫מתנגד‬ ‫אני‬ .‫מים‬ ‫שצורכים‬ ‫תהליכים‬ ‫הם‬ ‫הללו‬ ‫השמן‬ ‫מיצוי‬ ‫תהליכיי‬ ‫האנרגטית‬ ‫העצמאות‬ ‫עניין‬ :‫שקד‬ ‫ניבה‬ ‫הבשן‬ ‫מלהבות‬ ‫אני‬ ‫גם‬ ‫השקיפות‬ ‫למען‬ :‫אילן‬ ‫אבל‬ ‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫המדינה‬ ‫מעודדת‬ ‫בגללה‬ :‫ניבה‬‫המחקרים‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫התשתיות‬ ‫משרד‬ ‫גם‬ ‫עוד‬ ‫כסף‬ ‫להשקיע‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ ‫האחרונים‬20‫ה‬ ‫אחוז‬-80‫כבר‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ‫עכשיו‬ ‫כבר‬ ‫אחוז‬ ‫מתוכננות‬ ‫עכשיו‬50‫בהספק‬ ‫חשמל‬ ‫שיפיקו‬ ‫רוח‬ ‫טורבינות‬120‫לעבור‬ ‫חייבים‬ ‫וואט‬ ‫מגה‬ ‫נ‬ ‫על‬ ‫לא‬ ‫גז‬ ‫על‬ ‫לפחות‬ ‫או‬ ‫חשמליות‬ ‫מכוניות‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ‫שרץ‬ ‫מהלך‬ ‫זהו‬ ‫נקי‬ ‫לחשמל‬‫פט‬
 10. 10. -10- ‫אני‬ ‫פה‬ ‫יושב‬ ‫לא‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ ‫והמים‬ ‫החקלאים‬ ‫על‬ ‫אחת‬ ‫הערות‬ ‫שתי‬ : ‫גפני‬ ‫גל‬ ‫שונות‬ ‫תשובות‬ ‫שתי‬ ‫קיבלתי‬ ‫המקצוע‬ ‫אנשיי‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ‫לברר‬ ‫ניסיתי‬ ‫לבדיקתם‬ ‫מכתב‬ ‫ביקשתי‬ ‫לבדוק‬ ‫הבטיחו‬ ‫הגיע‬ ‫לא‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫אך‬ ‫החקלאות‬ ‫משרד‬ ‫נציג‬ ‫יש‬ :‫עופר‬ ‫אוטומטי‬ ‫הליך‬ ‫זה‬ :‫אילן‬ ‫מד‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫אנו‬ :‫גל‬‫משרד‬ ‫אותו‬ ‫וזה‬ ‫סוגיה‬ ‫אותה‬ ‫תחת‬ ‫אנחנו‬ ‫שהוא‬ ‫ואיך‬ ‫ומים‬ ‫נפט‬ ‫על‬ ‫ברים‬ ‫בהתנדבות‬ ‫באתי‬ ‫אני‬ :‫לומר‬ ‫הערות‬ ‫כמה‬ ‫לי‬ ‫ויש‬ ‫מאוד‬ ‫אותי‬ ‫מדאיג‬ ‫ששמעתי‬ ‫מה‬ :‫נווה‬ ‫אלה‬ ‫זיהום‬ ‫בתחום‬ ‫חופים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫הישראלי‬ ‫בפורום‬ ‫מתנדבת‬ ‫גם‬ ‫ואני‬ ‫ירוקה‬ ‫מגמה‬ ‫מטעם‬ ‫והשלכות‬ ‫דליפות‬ ‫של‬ ‫קלוקל‬ ‫טיפול‬ ‫ובתחום‬ ‫האוויר‬. ‫הבריאות‬ ‫על‬ ...‫מקריאה‬ ‫מפחיד‬ ‫אותי‬ ‫ירוקה‬ ‫מגמה‬ ‫בשם‬ ‫האישית‬ ‫וברמה‬ ‫הביטחוני‬ ‫העניין‬ ‫על‬ ‫דיבר‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ : ‫קרן‬ ‫לדעת‬ ‫רוצה‬ ‫איני‬ ‫יקרה‬ ‫והדבר‬ ‫במידה‬ .‫לומר‬ ‫קטנה‬ ‫מילה‬ ‫וזו‬ ‫נפיץ‬ ‫בגולן‬ ‫שהמצב‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ .‫אנושית‬ ‫אזרחית‬ ‫ברמה‬ ‫ההשלכות‬ ‫מה‬ ...‫מקריאה‬ :‫קרן‬ ‫לנאומי‬ ‫במה‬ ‫אינה‬ ‫הועדה‬ :‫אילן‬... ‫ניסיון‬ ‫לקידוחיי‬ ‫התנגדויות‬ ‫שומעים‬ ‫אנו‬ ‫פוליטיים‬ ‫ם‬ ...‫להקריא‬ ‫ממשיכה‬ :‫קרן‬ ‫עם‬ ‫נפגשתי‬ ‫להיות‬ ‫הולך‬ ‫מה‬ ‫כשהבנתי‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫ומהותם‬ ‫חיינו‬ ‫אורך‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ :‫לוי‬ ‫יניב‬ ‫להמשיך‬ ‫קשה‬ ‫לי‬ ‫יהיה‬ ‫והיום‬ ‫בגולן‬ ‫לגור‬ ‫מחו"ל‬ ‫שבאנו‬ ‫היא‬ ‫שלי‬ ‫ההתנגדות‬ ‫אנשים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ .‫הבית‬ ‫מאחורי‬ ‫הנפט‬ ‫קידוחיי‬ ‫עם‬ ‫להיום‬ ‫נכון‬ ‫יודע‬ ‫שאני‬ ‫לדברים‬ ‫משווה‬ ‫ואני‬ ‫הסיכון‬ ‫מהות‬ ‫היא‬ ‫השנייה‬ ‫הנקודה‬‫המקומות‬ ‫אני‬ ‫אלינו‬ ‫משווה‬ ‫אני‬ ‫ואם‬ ‫גדולים‬ ‫מאוד‬ ‫נזקים‬ ‫יש‬ ‫שם‬ ‫בעולם‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫שבהם‬ ‫היחידים‬ ‫התועלת‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לקחת‬ ‫צריך‬ ‫מכבדים‬ ‫מאוד‬ ‫יחד‬ ‫גרים‬ ‫אנו‬ ‫התפוררה‬ ‫הקהילה‬ ‫בעולם‬ ‫קידוחים‬ ‫היו‬ ‫בהם‬ ‫המקומות‬ ‫ברוב‬ .‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫ייחודית‬ ‫קהילה‬ ‫היא‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫הג‬ ‫ברמת‬ ‫כבוגר‬ ‫חיי‬ ‫במסגרת‬‫היום‬ ‫רואים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫שריפות‬ ‫מאות‬ ‫כיבינו‬ ‫ולן‬ .‫במקומנו‬ ‫זאת‬ ‫שעושה‬ ‫אחר‬ ‫מישהו‬ .‫ליישוב‬ ‫שמתקרב‬ ‫גז‬ ‫ענן‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫אותנו‬ ‫מכין‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫זועקים‬ ‫הם‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ ‫באינטרנט‬ ‫כשחיפשתי‬ ‫אותנו‬ ‫להחרים‬ ‫שמנסות‬ ‫חרם‬ ‫תנועות‬ ‫היום‬ ‫יש‬ ‫נאל‬ ‫שלנו‬ ‫החקלאים‬ ‫הסורי‬ ‫הנפט‬ ‫את‬ ‫גוזלים‬ ‫שאנו‬‫לחו"ל‬ ‫לייצא‬ ‫כדי‬ ‫המוצרים‬ ‫את‬ ‫למתג‬ ‫צים‬ ‫התגבש‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫כי‬ ‫עמדה‬ ‫גיבשו‬ ‫לא‬ ‫גופים‬ ‫שני‬ ‫הזה‬ ‫במקרה‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫מייצג‬ ‫אני‬ :‫כהן‬ ‫עודד‬ ‫שלכם‬ ‫חוו"ד‬ ‫את‬ ‫קראתי‬ ‫אקולוגיה‬ ‫הוא‬ ‫אחד‬ ‫רלוונטי‬ ‫מידע‬ .‫רב‬ ‫שזמן‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ ‫רבים‬ ‫נתונים‬ ‫חסרים‬ ‫יזמים‬ ‫מטעם‬ ‫סביבתיים‬ ‫תסקירים‬ ‫שהרבה‬ ‫היום‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫א‬‫דוח‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ‫לסביבה‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫פה‬ ‫נאמר‬ :‫ילן‬ ‫זמן‬ ‫מבקשים‬ ‫ואנו‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫יוכלו‬ ‫בגולן‬ ‫שהקהילה‬ ‫תקין‬ ‫תהליך‬ ‫פה‬ ‫אין‬ ‫הרב‬ ‫לצערי‬ :‫עודד‬ ‫אסטרטגי‬ ‫גאו‬ ‫מסמך‬ ‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫חסר‬ ‫סביבה‬ ‫בנושא‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫לגבי‬ ‫דברים‬ ‫לדעת‬ ‫כדי‬ ‫בשנת‬ ‫הגולן‬ ‫תראה‬ ‫איך‬ ‫קדימה‬ ‫במחשבה‬2030‫ונא‬ ‫כזה‬ ‫תסקיר‬ ‫הוכן‬‫אפשרות‬ ‫שיש‬ ‫מר‬ ‫ליצור‬ ‫אפשרי‬ ‫שזה‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ ‫בגולן‬ ‫הנפט‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫אחרת‬ ‫או‬ ‫כזו‬ ‫בדרך‬ ‫תלך‬ ‫שישראל‬ .‫כולם‬ ‫לטובת‬ ‫שהתהליך‬ ‫אותנו‬ ‫שישכנע‬ ‫תסקיר‬ ‫שכ‬ ‫אמיר‬‫נ‬‫ר‬:‫במכוון‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫יביא‬ ‫לא‬ ‫דעת‬ ‫בר‬ ‫אדם‬ ‫וכל‬ ‫חדשים‬ ‫לתושבים‬ ‫משוועים‬ ‫אנו‬ ‫נפט‬ ‫שדה‬ ‫שהוא‬ ‫למקום‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫עוזב‬ ‫שאני‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫אני‬‫את‬ ‫גם‬ ‫ושי‬ ‫לעזוב‬ ‫אאלץ‬ ‫אני‬ ‫נפט‬ ‫שדה‬ ‫יהיה‬ ‫אם‬ ‫אך‬ .‫הנדל"ן‬ ‫ערך‬ ‫ירידת‬ ‫עניין‬ ‫שהם‬ ‫אפק‬ ‫של‬ ‫האם‬ '‫חב‬ ‫לדו"חות‬ ‫הלכתי‬ ‫אני‬ ‫שנים‬ ‫הרבה‬ ‫בקהילה‬ ‫אחות‬ ‫אני‬ :‫סלע‬ ‫הדר‬ ...‫מקריאה‬ ‫וכתוב‬ ‫שלהם‬ ‫המשקיעים‬ ‫פה‬ ‫מחפשים‬ ‫מה‬ ‫הבנתי‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫אני‬ ‫פה‬ ‫דובר‬ ‫לא‬ ‫גז‬ ‫על‬ ‫נו‬ ‫נפט‬ ‫חיפוש‬ ‫על‬ ‫הוא‬ ‫בוועדה‬ ‫הדיון‬ :‫אילן‬‫זלי‬ ...‫מקריאה‬ ‫וכתוב‬ ‫חומרים‬ ‫רשימת‬ ‫יש‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫כותרת‬ ‫תחת‬ ‫הסביבתי‬ ‫בדו"ח‬ :‫הדר‬ ‫אלו‬ ‫הגברית‬ ‫הפוריות‬ '‫למערכ‬ ‫רעילים‬ ‫כן‬ ‫חומרים‬ ‫פה‬ ‫יש‬ ‫וגהות‬ ‫לבטיחות‬ ‫המכון‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫בבריכה‬ ‫להיות‬ ‫שהולכים‬ ‫חומרים‬800‫לבריכה‬ ‫הבטוח‬ ‫המרחק‬ ‫מה‬ ‫שאלתי‬ ‫שלי‬ ‫מהבית‬ '‫מ‬
 11. 11. -11- ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫לי‬ ‫נאמר‬ ‫מגורים‬ ‫ממקום‬‫אמר‬ ‫הוא‬ ‫בתחום‬ ‫מחקר‬ ‫עשה‬ ‫לא‬8‫אין‬ ‫ק"מ‬8‫באף‬ ‫ק"מ‬ .‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫קידוח‬ ‫נקודת‬ :‫הרפז‬ ‫עמית‬...‫מקריא‬ ‫העבודה‬ ‫מקצועיים‬ ‫מאוד‬ ‫אנשים‬ ‫אך‬ ‫מזלזלים‬ ‫מהאנשים‬ ‫חלק‬ ‫לעבוד‬ ‫לי‬ ‫יצא‬ ‫נפט‬ ‫בקידוחי‬ ‫מהר‬ ‫מדויק‬ ‫ועובדים‬ ‫ההקפדות‬ ‫כל‬ ‫לאחר‬ ‫הרגיל‬ ‫מגדר‬ ‫יוצאת‬ ‫יעילה‬ ‫עבודה‬ ‫מרשימה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫ונכון‬‫לפני‬ ‫יומיים‬ ‫בה‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ‫בדיוק‬ ‫ידעו‬ ‫המטרה‬ ‫לשכבת‬ ‫שהגענו‬ ‫יומיים‬ ‫חר‬ ‫טווח‬ ‫בכל‬ ‫מעשנים‬ ‫לא‬ ‫המגדל‬ ‫על‬ ‫מעשנים‬ ‫לא‬ ...‫הקידוח‬ ‫על‬ ‫מעשנים‬ ‫לא‬ ‫הוראה‬ ‫יצאה‬ ‫רמת‬ ‫היא‬ ‫הנקודה‬ ‫דליפה‬ ‫של‬ ‫סכנה‬ ‫יש‬ ‫ומקצועיים‬ ‫מדוייקים‬ ‫כאלה‬ ‫שהם‬ ‫שלמרות‬ ‫בסביבה‬ ‫יש‬ ‫מסוכן‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ ‫דייקן‬ ‫כשאתה‬ ‫שגם‬ ‫כזו‬ ‫היא‬ ‫הסיכון‬.‫כנרת‬ ‫אחד‬ ‫אגם‬ ‫לנו‬ ‫מ‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫גרה‬ :‫לוי‬ ‫תמי‬71‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫שדה‬ ‫יעשו‬ ‫שאם‬ ‫חושבת‬ ‫אני‬ ‫בתיירות‬ ‫עוסקת‬ .‫הגולן‬ ‫לרמת‬ ‫תיירים‬ ‫יבואו‬ ‫ולא‬ ‫הגול‬ ‫כדין‬ ‫הבקשה‬ ‫הוגשה‬ ‫אם‬ ‫מהותיות‬ ‫שאלות‬ ‫פה‬ ‫יש‬ :‫ורד‬ ‫עו"ד‬ ‫בע"מ‬ ‫קנטיר‬ ‫מי‬ ‫חוות‬ '‫חב‬ ‫בשם‬ ‫בסמכות‬ ‫להפקדה‬ ‫נבונה‬ ‫החלטה‬ ‫התקבלה‬ ‫אם‬ ‫עתירה‬ ‫הוגשה‬ ‫לכן‬‫אתמול‬ ‫שלכם‬ ‫עתירה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ :‫עופר‬ '‫בנק‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫מקוממת‬ ‫הבקשה‬ :‫ורד‬5‫שחור‬ ‫גולן‬ ‫לקבל‬ ‫הולכים‬ ‫והם‬ ‫ירוק‬ ‫גולן‬ ‫הובטח‬ ‫מבקרים‬ ‫מתחם‬ ‫שילוב‬ ‫עם‬ ‫תיירות‬ ‫ומתחם‬ ‫ייקב‬ ‫שתשלב‬ ‫יין‬ ‫חוות‬ ‫שתוקם‬ ‫שלנו‬ '‫לחב‬ ‫הובטח‬ ‫הז‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫מקדמת‬ ‫המדינה‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ ‫פיתוח‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫וחתם‬ ‫שנותנת‬ ‫יד‬ ‫אותה‬ ‫ובעצם‬‫ו‬ . ‫לקידוח‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫לנסיון‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫שהבקשה‬ ‫ככל‬ ‫חיפוש‬ ‫לפי‬ ‫רשיון‬ ‫בעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוגשת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫הבקשה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫לפי‬ ‫הבקשה‬ ‫מבקש‬ ‫רשיון‬ ‫על‬ ‫ומדובר‬ ‫אפק‬ ‫אחרת‬ '‫חב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוגשה‬ ‫הבקשה‬ ‫בע"מ‬ ‫ג'ימי‬ '‫לחב‬ ‫ניתן‬ ‫הרשיון‬ ‫שלי‬ ‫מוסמכ‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ '‫והחב‬ ‫תקין‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫להעברה‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫ייחודי‬‫כל‬ ‫ולכן‬ ‫הבקשה‬ ‫להגשת‬ ‫ת‬ .‫נשמט‬ ‫הדיון‬ .‫אחרת‬ '‫חב‬ ‫היא‬ ‫הרשיון‬ ‫את‬ ‫שקיבלה‬ '‫החב‬ ‫ברשומות‬ ‫שמעיון‬ ‫אמרתי‬ ‫ולא‬ ‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫נציג‬ ‫חסר‬ ‫בפרוטוקול‬ ‫מעיון‬ ‫התוכנית‬ ‫להפקדת‬ ‫הועדה‬ ‫סמכות‬ ‫וועדה‬ ‫כחבר‬ ‫מופיע‬ ...‫כנציג‬ ‫היה‬ ‫כן‬ ‫הוא‬ :‫עופר‬ ‫בדיונים‬ ‫היה‬ ‫כן‬ ‫היזם‬ :‫ורד‬ ‫שהיה‬ ‫ודאי‬ :‫עופר‬...‫פנימי‬ ‫בדיון‬ ‫לא‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫גם‬ ‫היום‬ ‫הפנימי‬ ‫בדיון‬ ‫תשתתפו‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫כמו‬ :‫אילן‬ ‫ב‬ :‫ורד‬-2008/‫ג‬ '‫שמס‬ ‫תכנית‬ ‫המנהל‬ ‫יזם‬16881‫בשנת‬ ‫תוקף‬ ‫למתן‬ ‫פורסמה‬ ‫התכנית‬2009 ...‫מקריאה‬ ‫בשנה‬ ‫דברים‬ '‫מס‬ ‫חייב‬ ‫הפיתוח‬ ‫הסכם‬ ‫פיתוח‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫חתמה‬ ‫וזכתה‬ ‫ניגשה‬ ‫שלנו‬ '‫החב‬ ‫עד‬ ‫כרם‬ ‫להקים‬ ‫הראשונה‬40‫כ‬ ‫הקרקע‬ ‫משטח‬ ‫אחוז‬-60‫כרמים‬ ‫כבר‬ ‫נטועים‬ ‫דונם‬ ...‫החווה‬ ‫מיקום‬ ‫לגבי‬ ‫תצלומים‬ ‫מראה‬ ‫כ‬ ‫החווה‬ ‫בין‬ ‫הגאוגרפית‬ ‫הקרבה‬ ‫העל‬ ‫הצביע‬ ‫ורד‬-700. '‫מ‬ ‫אחת‬ ‫בכפיפה‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ‫למה‬ ‫הזה‬ ‫לעניין‬ ‫כתוב‬ ‫מסמך‬ ‫הגשתם‬ :‫אורי‬ ...‫להקריא‬ ‫ממשיכה‬ :‫ורד‬ ‫נפ‬ ‫קידוח‬ ‫עם‬ ‫באזור‬ ‫לשהות‬ ‫יבוא‬ ‫לא‬ ‫תייר‬ ‫אף‬‫לקידוח‬ ‫לנסיון‬ ‫התייחסות‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫ואפילו‬ ‫ט‬ ‫נסיון‬ ‫קידוח‬ ‫זה‬ :‫אורי‬ ‫לתקנה‬ ‫מפנה‬ ‫הועדה‬ ‫הזמני‬ ‫כמו‬ ‫קבוע‬ ‫אין‬ ‫שגויה‬ ‫ראיה‬ ‫זו‬ :‫ורד‬6‫תכנית‬ ‫שתוגש‬ ‫ככל‬ '‫א‬ .‫במקום‬ ‫ולעבוד‬ ‫להמשיך‬ ‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫מפורטת‬ ...‫מקריאה‬ ‫אין‬ ‫מוגבלת‬ ‫בלתי‬ ‫תקופה‬ ‫פה‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫החוק‬ ‫מבחינת‬ ‫מבחינתכם‬ ‫שתוגש‬ ‫ככל‬‫פה‬ ‫עם‬ ‫אחת‬ ‫בכפיפה‬ ‫ידור‬ ‫לא‬ ‫נפט‬ ‫שדה‬ ‫יצליח‬ ‫גם‬ ‫שהוא‬ ‫ומאמין‬ ‫מקווה‬ ‫הוא‬ ‫הנסיון‬ ‫לשם‬ ‫נסיון‬ ‫חווה‬ .‫כולם‬ ‫לדבריי‬ ‫מצטרפת‬ ‫ואני‬ ‫חלופת‬ ‫קיימת‬ ‫בכלל‬ ‫אם‬ ‫ותבחנו‬ ‫מוגבלת‬ ‫לתקופה‬ ‫שזה‬ ‫ותגידו‬ ‫יתקבלו‬ ‫לא‬ ‫הדברים‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫השקיעו‬ ‫כבר‬ ‫הם‬ ‫ישרדו‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫משקל‬ ‫כבדיי‬ ‫טעמים‬ ‫יש‬ ‫שלנו‬ '‫לחב‬ ‫אפס‬5‫מיליון‬‫שתלו‬5 ‫אותו‬ ‫להקמת‬ ‫האחרונה‬ ‫בישורת‬ ‫עכשיו‬ ‫והם‬ ‫לרשויות‬ ‫תשלומים‬ ‫עובדים‬ ‫תשתיות‬ ‫דונם‬ ‫לעמוד‬ ‫אותנו‬ ‫מחייב‬ ‫וההסכם‬ ‫בקשה‬ ‫הגשת‬ ‫ערב‬ ‫והם‬ ‫רבים‬ ‫כספים‬ ‫הושקעו‬ ‫תיירותי‬ ‫מתחם‬
 12. 12. -12- ‫צמוד‬ ‫תיירותי‬ ‫מתחם‬ ‫להם‬ ‫שיאשרו‬ ‫דעתו‬ ‫על‬ ‫מעלה‬ ‫הרי‬ ‫מישהו‬ ‫ספציפיים‬ ‫זמנים‬ ‫בלוחות‬ ‫נפט‬ ‫לקידוח‬ ‫תקד‬ ‫שלה‬ ‫השניה‬ ‫וביד‬‫חוות‬ ‫לארבע‬ ‫תיירותי‬ ‫מתחם‬ ‫הקמת‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫שמאיימת‬ ‫תכנית‬ ‫ם‬ .‫הדעת‬ ‫על‬ ‫מתקבל‬ ‫בלתי‬ ‫זה‬ ‫חקלאיות‬ ‫איך‬ ‫מבינה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫הגשת‬ ‫לא‬ ‫סליחה‬ ‫יאמר‬ ‫הפיתוח‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫איתו‬ ‫שחתם‬ ‫מנהל‬ ‫אותו‬ /‫ג‬ ‫פרטני‬ ‫באופן‬ ‫קודמה‬ ‫התכנית‬ ‫צביעות‬ ‫פה‬ ‫יש‬ ‫להמשיך‬ ‫יכולה‬ ‫הנקודה‬18611‫תחת‬ ‫בחנתם‬ ‫מקרוסקופ‬ ‫אינ‬ ‫נסיון‬ ‫המילה‬‫הסמוכות‬ ‫לחוות‬ ‫מכרז‬ ‫נסגר‬ ‫המנהל‬ .‫כך‬ ‫לזה‬ ‫להתייחס‬ ‫רציני‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫נכונה‬ ‫ה‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫עכשיו‬ ‫כבר‬ ‫נסיון‬ ‫המילה‬ ‫לחיות‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫שלי‬ ‫הלקוח‬ .‫למכרז‬ ‫ניגש‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫לו‬ ‫לזאת‬ ‫יד‬ ‫לתת‬ ‫לא‬ ‫הנכבדה‬ ‫מהועדה‬ ‫מבקשת‬ ‫ואני‬ .‫בזה‬ ‫לעמוד‬ ‫יצליח‬ ‫לא‬ ‫והוא‬ ‫גורל‬ ‫הרה‬ ‫שזה‬ . ‫לסו‬ ‫ערך‬ ‫שווי‬ ‫שאינם‬ ‫נושאים‬ ‫על‬.‫חסרים‬ ‫הללו‬ ‫הדברים‬ ‫וכל‬ ‫הסביבתיות‬ ‫גיות‬ ‫אחד‬ ‫ששמעתי‬ ‫מכל‬ ‫הירוק‬ ‫הגולן‬ ‫על‬ ‫דיברו‬ ‫הקטנטנים‬ ‫את‬ ‫לייצג‬ ‫באתי‬ ‫גננת‬ :‫מונס‬ ‫סולי‬ ‫שיכולים‬ ‫בישראל‬ ‫אזורים‬ ‫מעט‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫יש‬ ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הגולן‬ ‫מעט‬ ‫שיודעים‬ ‫הדברים‬ ‫מבקש‬ ‫ואני‬ ‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫זולגים‬ ‫דברים‬ ‫אחת‬ ‫היא‬ ‫המערכת‬ ‫כל‬ ‫טבע‬ ‫שמורת‬ ‫להיות‬‫ת‬ .‫אחרינו‬ ‫לדור‬ ‫מעט‬ ‫להשאיר‬ ‫רוצים‬ ‫ואנו‬ ‫בחשבון‬ ‫זאת‬ ‫לקחת‬ ‫המעבדה‬ ‫בשם‬ ‫שפורסם‬ ‫הדו"ח‬ ‫על‬ ‫וחתום‬ ‫הכנרת‬ ‫לחקר‬ ‫במעבדה‬ ‫חוקר‬ :‫רימר‬ ‫אלון‬ ‫היו‬9‫או‬10.‫חתומים‬ ‫אנשים‬ ‫כבר‬ ‫מאוד‬ ‫ברורות‬ ‫הנחיות‬ ‫יש‬ ‫לציין‬ ‫לי‬ ‫חשוב‬ ‫בסיסי‬ ‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫במסמך‬ ‫כתוב‬ ‫שרצינו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ 50‫יש‬ ‫הכנרת‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫לגבי‬ ‫שנה‬‫שאנו‬ ‫התהליך‬ ‫כל‬ ‫פרמטרים‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫שאחראים‬ ‫אנשים‬ ‫קשר‬ ‫שום‬ ‫בלי‬ ‫פצצה‬ ‫פוצץ‬ ‫שמישהו‬ ‫כאילו‬ ‫זה‬ ‫בפורמט‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫הנפט‬ ‫קידוחיי‬ ‫עם‬ ‫פה‬ ‫רואים‬ '‫מערכ‬ ‫כל‬ ‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫כללי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫שבירה‬ ‫זה‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬ ‫פרוייקט‬ ‫אישור‬ ‫הכיוונים‬ ‫מכל‬ ‫הגנתה‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫ר‬ ‫זה‬ ‫במהות‬ :‫אורי‬‫אמר‬ ‫שנפתלי‬ ‫הדברים‬ ‫וב‬ ‫שיסתכל‬ ‫מי‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫תוקם‬ ‫דלק‬ .‫ת‬ ‫תוקם‬ ‫אם‬ ‫או‬ ‫גידור‬ ‫של‬ ‫משמעות‬ ‫שום‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ :‫אלון‬ .‫לקרקע‬ ‫רעלים‬ ‫ומחדירים‬ ‫נפט‬ ‫ומפיקים‬ ‫קודחים‬ ‫פה‬ ‫ויגיד‬ ‫יצחק‬ ...‫מקריא‬ ‫החיפוש‬ ‫לשלב‬ ‫אלון‬ ‫מול‬ ‫משהו‬ ‫לוודא‬ ‫ורציתי‬ ‫חוו"ד‬ ‫על‬ ‫עברתי‬ :‫ניסים‬ ‫אילן‬ ...‫מקריא‬ ‫נאמר‬ ‫במסקנות‬ ‫איך‬‫ביצוע‬ ‫בלי‬ ‫החסר‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬ ‫שקשורים‬ ‫פרמטרים‬ ‫שלושה‬ ‫בעצם‬ ‫הקשר‬ ‫אבל‬ ‫מודלים‬ ‫לבנות‬ ‫אפשר‬ ‫זורמים‬ ‫הרכב‬ ‫זרימה‬ ‫כיווני‬ ‫נדרשים‬ ‫לבדוק‬ ‫כדי‬ ‫קידוחים‬ ‫שנכנסים‬ ‫האלמנטים‬ ‫שאר‬ ‫לקידוחים‬ ‫להכניס‬ ‫שצריך‬ ‫הסימנים‬ ‫ולגבי‬ ‫ודמיונו‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫הוא‬ ‫בבקש‬ ‫להפקה‬ ‫או‬ ‫מתייחסים‬ ‫המידע‬ ‫להשלמות‬‫המידע‬ ‫שלהשלמת‬ ‫לדעת‬ ‫צריך‬ ‫אז‬ ‫ה‬ ‫בקידוחים‬ ‫לבצע‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ :‫אלון‬10‫את‬ ‫מוריד‬ ‫אני‬ ‫אז‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫שמוכן‬ ‫פראייר‬ ‫יזם‬ ‫לי‬ ‫יש‬ ‫קידוחים‬ ‫במה‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬ ‫כי‬ ‫אנשים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫סביבו‬ ‫אסף‬ ‫לא‬ ‫כזה‬ ‫קידוח‬ ‫אף‬ ‫שלי‬ ‫ההתנגדות‬ .‫בכנרת‬ ‫נפט‬ ‫הפקת‬ ‫של‬ ‫ההצהרה‬ ‫לכל‬ ‫מתנגד‬ ‫אני‬ ‫מדובר‬ ‫יו‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ :‫דורית‬‫לאורך‬ ‫איתנו‬ ‫שיהיה‬ ‫רצינו‬ ‫זס‬ ‫אלון‬ ‫ועדה‬ ‫חבר‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫עץ‬ .‫הפנימי‬ ‫בדיון‬ ‫דברינו‬ ‫את‬ ‫נגיד‬ ‫התנגדות‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫הפנימי‬ ‫כולל‬ ‫הדיון‬ ‫כל‬ .‫הגולן‬ ‫מרמת‬ ‫אני‬ ‫גם‬ ‫נאות‬ ‫גילוי‬ ‫לצורך‬ :‫איתם‬ '‫מר‬ ‫נסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫ליצור‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫בבקשת‬ ‫דיון‬ ‫של‬ ‫להתנגדויות‬ ‫הדיון‬ ‫בשלב‬ ‫לתהליך‬ ‫באשר‬ ‫ל‬.‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫חיפושיי‬ ‫בתצורות‬ ‫הנמצא‬ ‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫מחפשת‬ ‫אפק‬ '‫חב‬ ‫ביקשנו‬ ‫ובמה‬ ‫הדיון‬ ‫בנושא‬ ‫למקד‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ . ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫נפיק‬ ‫ולא‬ ‫נחפש‬ ‫לא‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫שונים‬ ‫ובמצבים‬ ‫שונות‬ ‫פה‬ ‫שעולה‬ ‫הפרקינג‬ ‫ונושא‬ :‫אורי‬ ‫נעס‬ ‫לא‬ ‫טכנולוגיות‬ '‫למס‬ ‫כולל‬ ‫שם‬ ‫זהו‬ ‫פרקינג‬ ‫תהליך‬ ‫שום‬ ‫נפעיל‬ ‫לא‬ :‫איתם‬‫אחת‬ ‫באף‬ ‫וק‬ ‫מהן‬ ‫אמור‬ ‫שרובה‬ ‫הוודאות‬ ‫אי‬ ‫לבין‬ ‫ההפקה‬ ‫שלב‬ ‫על‬ ‫לדבר‬ ‫הרצון‬ ‫בין‬ ‫מובנת‬ ‫הדילמה‬ ‫מובנת‬ ‫תשובה‬ ‫מתן‬ ‫בבחינת‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫החיפוש‬ ‫תהליכיי‬ ‫נפט‬ ‫יימצא‬ ‫וכאשר‬ ‫אם‬ ‫הוועדה‬ ‫בפני‬ ‫להתברר‬ ‫מוכנה‬ ‫סיכונים‬ ‫איזה‬ ‫כולל‬ ‫הנפט‬ ‫איכות‬ ‫מה‬ ‫הפקה‬ ‫בר‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫עומק‬ ‫באיזה‬ ‫דהיינו‬ ‫אין‬ ‫או‬ ‫יש‬
 13. 13. -13- ‫מדינת‬ ‫לקחת‬.‫נקדח‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫לדעת‬ ‫דרך‬ ‫אין‬ ‫בתהליך‬ ‫מובנה‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ ‫הסתרה‬ ‫פה‬ ‫אין‬ ‫ישראל‬ ‫נפט‬ ‫למצוא‬ ‫הנסיון‬ ‫את‬ ‫תפסול‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הנסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫ללא‬ ‫לכן‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫נדע‬ ‫לא‬ ‫רציניים‬ ‫בדיקה‬ ‫תהליכיי‬ ‫על‬ ‫להתבסס‬ ‫חייב‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫אופי‬ ‫וד‬ ‫רישוי‬ ‫תהליך‬ ‫ללא‬ ‫לעבור‬ ‫אפשר‬ ‫שבו‬ ‫שלב‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫ההחלטה‬ ‫לקבלת‬‫כל‬ ‫כולל‬ ‫מחודש‬ ‫יון‬ ‫אנרגיה‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫חובב‬ ‫אני‬ ‫הנתונים‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לדרוש‬ ‫צריך‬ ‫לדון‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ‫וכל‬ ‫כאן‬ ‫המוזכר‬ ‫העשורים‬ ‫בשני‬ ‫ישמש‬ ‫והוא‬ ‫נפט‬ ‫מחפשים‬ ‫אנו‬ ‫בחמאה‬ ‫כסכין‬ ‫עובר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫גם‬ ‫אלטרנטיבית‬ ‫להזיה‬ ‫שיכולה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫שום‬ ‫אין‬ ‫האנרגיות‬ ‫כל‬ ‫להנעת‬ ‫מרכזי‬ ‫אנרגיה‬ ‫כמקור‬ ‫הקרובים‬ ‫מטוסים‬‫למדינת‬ ‫ביחסם‬ ‫יציבים‬ ‫בלתי‬ ‫ממקורות‬ ‫מגיע‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הנפט‬ '‫וכו‬ ‫טנקים‬ . ‫הטורקים‬ ‫של‬ ‫עינם‬ ‫תחת‬ ‫עובר‬ ‫כולו‬ ‫ישראל‬ ‫אירגוניים‬ ‫של‬ ‫לידם‬ ‫נופלת‬ ‫בעולם‬ ‫החמישית‬ ‫הנפט‬ ‫כשמפיקת‬ ‫לנו‬ ‫ממזרח‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫נקדחו‬ ‫במדינה‬ ‫כלום‬ ‫מחדשים‬ ‫לא‬ ‫אנו‬-600‫החוף‬ ‫בשפלת‬ ‫רובם‬ ‫נפט‬ ‫קידוחיי‬ ‫לישובים‬ ‫בסמיכות‬‫אותם‬ ‫את‬ ‫אישרה‬ ‫המדינה‬ ‫אך‬ ‫יבשים‬ ‫נמצאו‬ ‫רובם‬ ‫לצערי‬ ‫ושכונות‬ .‫לשלנו‬ ‫בדומה‬ ‫תהליכים‬ .‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫פיהם‬ ‫ועל‬ ‫לאמצם‬ ‫מבקשים‬ ‫הועדה‬ ‫הוראות‬ ‫את‬ ‫בידנו‬ ‫אוחזים‬ ‫אנו‬ ...‫מקריא‬ ‫בביצוע‬ ‫עלינו‬ ‫המפקחת‬ ‫הועדה‬ ‫הקודם‬ ‫למצבו‬ ‫המשטח‬ ‫החזרת‬ ‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫אנכי‬ ‫קידוח‬ ‫נקדח‬ ‫לעבו‬ ‫תאפשר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬.‫הבא‬ ‫לדבר‬ ‫ר‬ ...‫להקריא‬ ‫ממשיך‬ ‫השטח‬ ‫לפני‬ ‫מתחת‬ ‫לגבי‬ ‫מה‬ ‫השטח‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫אמרת‬ ‫קודם‬ :‫אורי‬ ‫השאיבה‬ ‫את‬ ‫רוצה‬ ‫היא‬ ‫איפה‬ ‫בכלל‬ ‫אם‬ ‫תחליט‬ ‫המדינה‬ ‫נחליט‬ ‫כך‬ ‫אח‬ :‫איתם‬ ...‫להקריא‬ ‫ממשיך‬ ...‫אותם‬ ‫לאמץ‬ ‫ממליץ‬ ‫אני‬ ‫שנת‬ ‫עד‬ :‫שלום‬ ‫זינגר‬ ‫עו"ד‬2012‫כלל‬ ‫תיאום‬ ‫ללא‬ ‫נעשו‬ ‫קידוחים‬ ‫התקנות‬ ‫התקנת‬ ‫לפני‬. ‫התשתיות‬ ‫שר‬ ‫באישור‬ ‫פרוצדורה‬ ‫נקבעה‬ ‫והציע‬ ‫בבג"צ‬ ‫ואושר‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫הנפט‬ ‫חיפושיי‬ ‫נושא‬ ‫צ‬ "‫בבג‬ ‫אותגר‬ ‫מאז‬ ‫הרבה‬ ‫הובהר‬ ‫זה‬ ‫בתקנות‬ ‫הפקה‬ ‫קידוחיי‬ ‫לבין‬ ‫נסיון‬ ‫קידוחיי‬ ‫בין‬ ‫היטב‬ ‫הבדל‬ ‫שלהבדיל‬ ‫י‬ ‫המדינה‬ ‫בעמדת‬ ‫הבהרה‬ ‫לאותה‬ ‫כפוף‬ ‫זה‬ ‫לממשלה‬ ‫המשפטי‬ ‫היועץ‬ ‫בעמדת‬ ‫יותר‬‫המדינה‬ . ‫שעניינו‬ ‫חלקי‬ ‫תכנוני‬ ‫תהליך‬ ‫מלא‬ ‫תכנוני‬ ‫בהליך‬ ‫נסיון‬ ‫קידוחי‬ ‫לעשות‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫אומרת‬ ‫זו‬ ‫החיפוש‬ ‫קידוחי‬ ‫בשלב‬ ‫נזקים‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫הנסיון‬ ‫להליך‬ ‫שלהם‬ ‫והערכות‬ ‫הסיכונים‬ ‫הערכת‬ .‫מראש‬ ‫הוגבלה‬ ‫והיא‬ ‫התקנות‬ ‫מטרת‬ ‫סביבת‬ ‫נספח‬ ‫ייעשה‬ ‫לקדיחה‬ ‫בקשה‬ ‫שמגישים‬ ‫שלפני‬ ‫התקנות‬ ‫ביקשו‬ ‫מה‬..‫י‬ .‫מזעריים‬ ‫הם‬ ‫ההבדלים‬ .‫נדרש‬ ‫אספקט‬ ‫בכל‬ ‫הנסיון‬ ‫בקידוח‬ ‫ההיבטים‬ ‫את‬ ‫בוחן‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫התייחסות‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫נאמר‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫בתסקיר‬ ‫שכתוב‬ ‫שמה‬ ‫כלך‬ ‫התייחסות‬ ‫שום‬ ‫שמעתי‬ ‫לא‬ ...‫לסיסמולוגיה‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫מונעים‬ ‫איך‬ ‫היזם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוכן‬ ‫זה‬ ‫אוקיי‬ ‫אמרו‬ ‫הסביבתי‬ ‫למסמך‬ ‫כשהתייחסו‬ ‫המסמך‬ ‫מוסמך‬ ‫גוף‬ ‫נותן‬ ‫להכנה‬ ‫ההנחיות‬ ‫מקצועי‬ ‫יהיה‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫שיעשה‬ ‫שמי‬ ‫מחפשים‬ ‫תשתיות‬ ‫משרד‬ ‫גם‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫גם‬ ‫חתומים‬ ‫עליו‬ ‫במשותף‬ ‫נעשה‬ ‫מפס‬ ‫והוא‬ ‫בוחנים‬ ‫לכך‬ ‫המוסמכים‬ ‫הגופים‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫שבדק‬ ‫מי‬‫עומדים‬ ‫אנו‬ ‫שלנו‬ ‫להיות‬ ‫יק‬ .‫לשלו‬ ‫והופך‬ ‫המוסמך‬ ‫הגוף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אומץ‬ ‫הוא‬ ‫מאחוריו‬ ‫בשלב‬ ‫לא‬ ‫בוודאי‬ ‫למים‬ ‫סכנה‬ ‫ראו‬ ‫ולא‬ ‫בחנו‬ ‫גופים‬ ‫אותם‬ ‫כל‬ ‫המים‬ ‫על‬ ‫שמופקד‬ ‫גוף‬ ‫יש‬ ‫המסמך‬ ‫את‬ ‫שאישר‬ ‫למי‬ ‫חוו"ד‬ ‫מתקבל‬ ‫בו‬ ‫המקום‬ ‫לגבי‬ ‫בג"צ‬ ‫אומר‬ ‫מה‬ ‫ידועים‬ ‫אנו‬ .‫הנסיון‬ ‫אישרה‬ ‫היא‬ ‫המים‬ ‫רשות‬ ‫זה‬ ‫הסביבתי‬.‫אותו‬ ‫של‬ ‫ההפקה‬ ‫מהליך‬ ‫הכנרת‬ ‫על‬ ‫שאחראי‬ ‫כמי‬ ‫חושש‬ ‫ואני‬ ‫הכותרת‬ ‫את‬ ‫שנו‬ ‫שנאמר‬ ‫שמענו‬ ‫תכנוני‬ ‫הוא‬ ‫המעבדה‬ ‫מעמד‬ ‫הזה‬ ‫בהיבט‬ ‫הכנרת‬ ‫אין‬ ‫ההגיון‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫וסותרת‬ ‫התקנות‬ ‫את‬ ‫סותרת‬ ‫שכנראה‬ ‫תכנונית‬ ‫המשפטית‬ ‫עמד‬ ‫להם‬ ‫יש‬ ‫המצב‬ ‫אכן‬ ‫שזה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫ואף‬ ‫הכנרת‬ ‫את‬ ‫לזהם‬ ‫בלי‬ ‫בעולם‬ ‫דרך‬ ‫שום‬ ‫תוכ‬‫כל‬ ‫על‬ ‫האמונים‬ ‫הממשלה‬ ‫משרדיי‬ ‫ולכל‬ ‫התכנון‬ ‫גופי‬ ‫של‬ ‫בקרה‬ ‫לעבור‬ ‫תצטרך‬ ‫נית‬ .‫יאמרו‬ ‫והם‬ ‫האמורים‬ ‫ההיבטים‬ ‫נפט‬ ‫קידוחיי‬ ‫שאוסרת‬ ‫אליה‬ ‫שהופננו‬ ‫אחת‬ ‫תכנונית‬ ‫נורמה‬ ‫מכיר‬ ‫לא‬ ‫תחליט‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬
 14. 14. -14- ?‫הקשר‬ ‫את‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫באמת‬ ‫אתה‬ :‫יוחנן‬ ‫מ‬ ‫יהיה‬ ‫המאגר‬ ‫אם‬ ‫לוועדה‬ ‫לומר‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ :‫שלום‬‫מאגר‬ ‫יהיה‬ ‫בכלל‬ ‫אם‬ ‫זהם‬ ‫לעסוק‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ ‫במה‬ ‫עוסקים‬ ‫ההתנגדויות‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫החלק‬ ‫כל‬ .‫שלב‬ ‫באותו‬ ‫ייעשה‬ ‫מה‬ ‫מושג‬ ‫של‬ ‫שמץ‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫תהליכים‬ ‫של‬ ‫שלמה‬ ‫שורה‬ ‫אנו‬ ‫לא‬ ‫הייתה‬ ‫ותשובתי‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫לחפש‬ ‫מתכנוות‬ '‫חב‬ ‫האם‬ :‫טוב‬ ‫בר‬ ‫ד"ר‬ .‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫מחפשים‬ ‫התהלי‬ ‫את‬ ‫עשינו‬‫ב‬ ‫ך‬‫מה‬ ‫לגבי‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫ומה‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫עברנו‬ ‫בעצם‬ ‫אך‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫יודעים‬ ‫אנו‬ ‫ששם‬ ‫אחד‬ ‫קידוח‬ ‫למעט‬ ‫הקרקע‬ ‫בתת‬ ‫נפט‬ ‫יש‬ ‫והאם‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫בקרקע‬ ‫שקורה‬ ‫הנפט‬ ‫המרצה‬ ‫פועלות‬ ‫או‬ ‫פרקינג‬ ‫עשו‬ ‫לא‬ ‫הקידוח‬ ‫בזמן‬ ‫הקידוח‬ ‫בור‬ ‫לתוך‬ ‫ניגר‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫שיש‬ ‫ו‬ ‫לכולם‬ ‫בראש‬ ‫קיים‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫האיסוף‬ ‫לבור‬ ‫זרם‬ ‫לבדו‬‫שלדבר‬ ‫ובסופו‬ ‫החיבור‬ ‫נעשה‬ ‫לא‬ ‫שיכבה‬ ‫על‬ ‫מדובר‬ ‫הספקולציה‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫נכון‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫הזה‬ ‫הקו‬ ‫התחבר‬ ‫ואצלנו‬ ‫שיכבה‬ ‫יש‬ ‫שאם‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫להם‬ ‫קוראים‬ ‫מסויימים‬ ‫במקומות‬ ‫אורגני‬ ‫בחומר‬ ‫עשירה‬ ‫משהו‬ ‫לה‬ ‫שקרה‬ ‫או‬ ‫המקורי‬ ‫הנוכחי‬ ‫במצבה‬ ‫נשארת‬ ‫שהיא‬ ‫או‬ ‫אז‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫לה‬ ‫שקוראים‬ ‫ונוצר‬ ‫טבעי‬‫שום‬ ‫לעשות‬ ‫רשיון‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ ‫גם‬ ‫עניין‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ '‫א‬ ‫אופציה‬ ‫על‬ ‫מסתכלים‬ ‫אם‬ ‫נפט‬ .‫מדי‬ ‫עמוק‬ ‫זה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫כוונה‬ ‫גם‬ ‫לנו‬ ‫ואין‬ ‫הזה‬ ‫המשאב‬ ‫להפקת‬ ‫נסיון‬ ‫והפרויקט‬ ‫הגולן‬ ‫ברמת‬ ‫נפט‬ ‫אין‬ ‫כלומר‬ ‫נכשלנו‬ ‫במצבם‬ ‫שמן‬ ‫פצלי‬ ‫נמצא‬ ‫אם‬ ‫כגאולוג‬ ‫בשבילי‬ ‫ר‬ ‫בתצורת‬ ‫נוזלי‬ ‫נפט‬ ‫מחפשים‬ ‫אנו‬ ‫בלבול‬ ‫אין‬ ‫נכשל‬‫לחפש‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫פוסלת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫או‬ ‫ם‬ ‫המודל‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מטרתה‬ ‫החיפוש‬ ‫מטרת‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫שם‬ ‫לא‬ ‫אנו‬ ‫יותר‬ ‫עמוקות‬ ‫מטרה‬ ‫בשכבות‬ ‫אנו‬ ‫שנקבל‬ ‫התשובות‬ ‫גם‬ ‫שאלו‬ ‫ככה‬ ‫בנויה‬ ‫הקידוח‬ ‫תכנית‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫נפט‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫באמת‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫שם‬ ‫המצב‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫איני‬ ‫כי‬ ‫שלב‬ ‫שום‬ ‫על‬ ‫להתחייב‬ ‫לא‬ ‫מתעקשים‬ ‫ול‬.‫החיפוש‬ ‫קריטי‬ ‫כה‬ ‫כן‬ ‫נפט‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫הללו‬ ‫היסוד‬ ‫הנחות‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫עובדים‬ ‫גם‬ ‫ואנו‬ ‫ברורה‬ ‫מאוד‬ ‫בצורה‬ ‫קיימות‬ ‫הם‬ ‫היום‬ ‫ם‬ ‫מה‬ ‫ידוע‬ ‫איני‬ ‫בקושי‬ ‫זורם‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫בקלות‬ ‫זורם‬ ‫הוא‬ ‫האם‬ ‫החם‬ ‫מצב‬ ‫מה‬ ‫יש‬ ‫ואם‬ ‫למטה‬ ‫תשובות‬ ‫ממתן‬ ‫להתחמק‬ ‫מנסים‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫לעשות‬ ‫שנצטרך‬ ‫ההמרצה‬ ‫פעולות‬ ‫הט‬ ‫של‬ ‫הבלבול‬ ‫בא‬ ‫למה‬‫אוייל‬ ‫ייט‬‫יכול‬ ‫הוא‬ ‫הנפט‬ ‫כשנוצר‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬ ‫שהוסבר‬ ‫למרות‬ ‫הסלעים‬ ‫נמצאים‬ ‫בהם‬ ‫תנאים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫מצבים‬ ‫מיני‬ ‫בכל‬ ‫סלעים‬ ‫מיני‬ ‫בכל‬ ‫להימצא‬ ‫הללו‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫אין‬ ‫אוייל‬ ‫טייט‬ ‫לזה‬ ‫שקוראים‬ ‫העובדה‬ ‫לבין‬ ‫הפרמביליות‬ ‫מצב‬ ‫בין‬ ‫הקישוריות‬ ‫האלה‬ ‫המצבים‬ ‫שא‬ ‫והסיבה‬ ‫המצב‬ ‫שזה‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ‫זה‬.‫המצב‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫שאיני‬ ‫היא‬ ‫זאת‬ ‫אומר‬ ‫ני‬ ‫כן‬ ‫והנפט‬ ‫המרצה‬ ‫פעולות‬ ‫שום‬ ‫נעשו‬ ‫ולא‬ ‫זרימה‬ ‫שיש‬ ‫מצבים‬ ‫יש‬ ‫הספקטורים‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫בקצה‬ ...‫חזקה‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫לזרימה‬ ‫לגרום‬ ‫שיטות‬ ‫שמפעילים‬ ‫זה‬ ‫בהמרצה‬ ‫הכוונה‬ .‫יצא‬ .‫זאת‬ ‫מבצעים‬ ‫לא‬ ‫הקידוחים‬ ‫של‬ ‫רובם‬ ‫ברוב‬ ‫חזק‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫כלוא‬ ‫הנפט‬ ‫בכלל‬ ‫זרימה‬ ‫אין‬ ‫יש‬.‫החוצה‬ ‫הנפט‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫יעילות‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫שיטות‬ ‫לומר‬ ‫יכול‬ ‫איני‬ ‫לכן‬ ‫המצב‬ ‫יהיה‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫איני‬ ‫מידע‬ ‫להסתיר‬ ‫רצינו‬ ‫ולא‬ ‫רישיון‬ ‫שקיבלנו‬ ‫לבורסה‬ ‫לדווח‬ ‫חייבים‬ ‫היינו‬ ‫רישיון‬ ‫שקיבלנו‬ ‫ברגע‬ ‫אוייל‬ ‫הקונבשיונת‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫רוצים‬ ‫אנו‬ ‫אמרנו‬ ‫מיותרות‬ ‫ציפיות‬ ‫לפתח‬ ‫לא‬ ‫שני‬ ‫ומצד‬ ‫היה‬ ‫הדיון‬‫לא‬ ‫זו‬ ‫הדבר‬ ‫את‬ ‫בבורסה‬ ‫משקיעים‬ ‫עבור‬ ‫הגדרנו‬ ‫ציפיות‬ ‫ליצור‬ ‫לא‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ . ‫שלנו‬ ‫הגיאולוג‬ ‫של‬ ‫ולא‬ ‫שלנו‬ ‫לא‬ ‫הכוונה‬ ‫הייתה‬ ‫חימום‬ ‫האזור‬ ‫עבר‬ ‫הגולן‬ ‫רמת‬ ‫בדרום‬ ‫האם‬ ‫חום‬ ‫של‬ ‫השאלה‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫הגיאולוגי‬ ‫המודל‬ ‫לאזו‬ ‫רלוונטית‬ ‫אופציה‬ ‫שזו‬ ‫ברור‬ ‫אז‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫לוולקניזם‬ ‫קשור‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫טבעי‬‫הירמוך‬ ‫ר‬ .‫דרומית‬ ‫גם‬ ‫שמתרחשת‬ ‫תופעה‬ ‫זו‬ ‫האם‬ ‫בעולם‬ ‫עושים‬ ‫כבר‬ ‫הידראולי‬ ‫סידוק‬ ‫צפוף‬ ‫מאוד‬ ‫שכשהסלע‬ ‫פרקינג‬ ‫עושים‬ ‫מתי‬50.‫שנה‬ .‫קידוחים‬ ‫מיליון‬ ‫זה‬ ‫קידוחי‬ ‫בהמוניי‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫עושים‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫הבינו‬ ‫הועדה‬ ‫חברי‬ ‫הפרקינג‬ ‫לגבי‬ :‫אורי‬ ‫הסביבתי‬ ‫המסמך‬ ‫עורכיי‬ ‫שולחם‬ ‫כשאנו‬ :‫חזן‬ ‫גלעד‬‫מפורטות‬ ‫מאוד‬ ‫הנחיות‬ ‫מקבלים‬ ‫שרוצים‬ ‫מה‬ ‫עושים‬ ‫לא‬ ‫תסקיר‬ ‫אלו‬ ‫בהנחיות‬ ‫שכתוב‬ ‫מה‬ ‫ועושים‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫מהמשרד‬20‫בפועל‬ ‫מפורטים‬ ‫מאוד‬ '‫עמ‬ . ‫דבר‬ ‫לכל‬ ‫השפעה‬ ‫בתסקיר‬ ‫מדובר‬

×