Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

saralaksute_sae.pdf

  1. ก - ๑ ผนวก ก สาระหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รายวิชา เวลารวม บรรยาย อภิ ป รายเปนคณะ แบงกลุ มอภิ ป ราย แบงกลุ มฝ# ก ปฏิ บ ั ต ิ สอบ ค% น คว% า หนวยการเรี ย น หนวยกิ ต ชั ่ ว โมง วั น ๑. หมวดวิชาความมั่นคงแหงชาติ ๙๓ ๕๗ ๐ ๒๔ ๐ ๖ ๖ ๗๐ ๕ ๑.๑ ตอนที่ ๑ ความมั่นคงแหงชาติกับสภาวะแวดล%อมทางทะเล ๕๗ ๓๙ ๐ ๑๒ ๐ ๓ ๓ ๔๕ ๓ ๑.๑.๑ รายวิชา แนวความคิดเรื่องความมั่นคงแหงชาติ ๑๘ ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐ ๑๕ ๑ หัวข!อวิชา สงครามกับระดับการวิเคราะห%ความมั่นคง ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา พื้นฐานความมั่นคงในยุคโลกาภิวัตน% ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา พื้นฐานความรวมมือระหวางประเทศและการระงับข!อขัดแย!งระหวางรัฐ ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหารายบุคคลรายวิชาแนวความคิดเรื่องความมั่นคงแหงชาติ ๓ ๓ ๑.๑.๒ รายวิชา สภาวะแวดล!อมด!านความมั่นคงทางทะเล ๓๙ ๒๔ ๐ ๑๒ ๐ ๐ ๓ ๓๐ ๒ หัวข!อวิชา ประวัติศาสตร%ความสัมพันธ%ระหวางประเทศทางทะเล ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา โลกาภิวัตน%กับสภาวะแวดล!อมทางความมั่นคงทางทะเล ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา เศรษฐกิจการเมืองระหวางประเทศกับเศรษฐกิจทะเล ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา มหาอํานาจกับการรักษาผลประโยชน%ทางทะเล ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา องค%กรระหวางประเทศกับความมั่นคงทางทะเล ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา ตัวแสดงข!ามชาติกับความมั่นคงทางทะเลหลังสมัยใหม ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา เอเชียตะวันออกเฉียงใต!กับประชาคมการเมืองและความมั่นคง ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา ทรัพยากรและสิ่งแวดล!อมในทะเลกับสมุทราภิบาล ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะรายวิชาสภาวะแวดล!อมด!านความมั่นคงทางทะเล ๑๒ ๑๒ ๖
  2. ก - ๒ รายวิชา เวลารวม บรรยาย อภิ ป รายเปนคณะ แบงกลุ มอภิ ป ราย แบงกลุ มฝ# ก ปฏิ บ ั ต ิ สอบ ค% น คว% า หนวยการเรี ย น หนวยกิ ต ชั ่ ว โมง วั น ๑.๒ ตอนที่ ๒ นโยบายความมั่นคง หลักยุทธศาสตร5และการกําหนดกําลังรบทางเรือ ๓๖ ๑๘ ๐ ๑๒ ๐ ๓ ๓ ๒๕ ๒ ๑.๒.๑ รายวิชา ยุทธศาสตร%และนโยบายความมั่นคง ๖ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๐ หัวข!อวิชา ยุทธศาสตร%ชาติ นโยบายตางประเทศและความมั่นคงของไทย ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา กําลังอํานาจของชาติและทฤษฎีสมุททานุภาพ ๓ ๓ ๓ ๑.๒.๒ รายวิชา หลักยุทธศาสตร%และการกําหนดกําลังรบทางเรือ ๓๐ ๑๒ ๐ ๑๒ ๐ ๓ ๓ ๑๙ ๒ หัวข!อวิชา หลักยุทธศาสตร%และการกําหนดยุทธศาสตร%ทางเรือ ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา หลักการแปลงยุทธศาสตร%เป=นกําลังรบทางเรือ ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา ยุทธศาสตร%ความมั่นคงและยุทธศาสตร%ทางเรือของมิตรประเทศ ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะรายวิชาหลักยุทธศาสตร%และการกําหนดกําลังรบทางเรือ ๑๕ ๑๒ ๓ ๗ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหารายบุคคลรายวิชาหลักยุทธศาสตร%และการกําหนดกําลังรบทางเรือ ๓ ๓ - ๒. หมวดวิชาเสนาธิการกิจ ๓๗๒ ๑๘๓ ๕๔ ๑๑๗ ๓ ๖ ๙ ๒๗๓ ๑๘ ๒.๑ ตอนที่ ๑ โครงสร%างและหน%าที่ฝ9ายอํานวยการกองทัพไทย กองทัพเรือ และ ศร.ชล. ๑๒๓ ๖๖ ๐ ๕๑ ๐ ๐ ๖ ๙๔ ๕ ๒.๑.๑ รายวิชา โครงสร!าง/หน!าที่ฝDายอํานวยการ ทท. ทร. และ ศร.ชล. ๒๑ ๒๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๑ ๐ หัวข!อวิชา โครงสร!างหน!าที่และระบบงานฝDายอํานวยการของ บก.ทท และ ศบท.บก.ทท. ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การกําลังพล ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การขาว ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การยุทธการ ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การสงกําลังบํารุง ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส% ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การกิจการพลเรือน ๓ ๓ ๓
  3. ก - ๓ รายวิชา เวลารวม บรรยาย อภิ ป รายเปนคณะ แบงกลุ มอภิ ป ราย แบงกลุ มฝ# ก ปฏิ บ ั ต ิ สอบ ค% น คว% า หนวยการเรี ย น หนวยกิ ต ชั ่ ว โมง วั น ๒.๑.๒ รายวิชา การพิจารณาของฝDายอํานวยการ ๖๐ ๒๔ ๐ ๓๓ ๐ ๐ ๓ ๔๒ ๓ หัวข!อวิชา การคิดอยางมีเหตุผลและการคิดอยางเป=นระบบ (Critical Thinking) ๑๒ ๑๒ ๑๒ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะวิชาการคิดอยางมีเหตุผลและการคิดอยางเป=นระบบ ๓ ๓ ๑.๕ หัวข!อวิชา การพิจารณาของฝDายอํานวยการ ๑๕ ๖ ๖ ๓ ๑๐ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะการพิจารณาของฝDายอํานวยการ แถลงผล ๑๒ ๑๒ ๖ หัวข!อวิชา การเขียนหนังสือราชการและบันทึกข!อความของฝDายอํานวยการ ทร. ๑๘ ๖ ๑๒ ๑๒ ๒.๑.๓ รายวิชา เอกสารวิจัย ๔๒ ๒๑ ๐ ๑๘ ๐ ๐ ๓ ๓๑ ๒ หัวข!อวิชา ระเบียบวิธีวิจัย ๒๑ ๑๒ ๖ ๓ ๑๖ หัวข!อวิชา การเรียบเรียงเอกสารวิจัยสวนบุคคล ๙ ๙ ๙ หัวข!อวิชา การแถลงผลการเรียบเรียงเอกสารวิจัยสวนบุคคล ๑๒ ๑๒ ๖ ๒.๒ ตอนที่ ๒ ยุทธศาสตร5และนโยบายการทําสงครามทางเรือ ๕๔ ๒๗ ๑๒ ๑๒ ๐ ๓ ๐ ๓๖ ๓ ๒.๒.๑ รายวิชา ทฤษฎีสงคราม ๑๘ ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐ ๑๕ ๑ หัวข!อวิชา ทฤษฎีสงครามของ เคลาเซวิทซ% ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา ทฤษฎีสงครามของ ซุนวู และเหมาเจXอตุง ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา ทฤษฎีสงครามของ มาฮาน และคอร%เบตต% ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา ทฤษฎีสงครามของ ดูเอต% มิตเชลล%บอยด% และวอร%เดน ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา หลักการสงคราม ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหารายบุคคลรายวิชาทฤษฎีสงคราม ๓ ๓ - ๒.๒.๒ รายวิชา กรณีศึกษาสงครามทางเรือในอดีต ๓๖ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๐ ๐ ๐ ๒๔ ๒ หัวข!อวิชา ประวัติศาสตร%สงครามและสงครามทางเรือสมัยใหม (ค.ศ.๑๗๘๙-๑๙๑๙) ๖ ๖ ๖
  4. ก - ๔ รายวิชา เวลารวม บรรยาย อภิ ป รายเปนคณะ แบงกลุ มอภิ ป ราย แบงกลุ มฝ# ก ปฏิ บ ั ต ิ สอบ ค% น คว% า หนวยการเรี ย น หนวยกิ ต ชั ่ ว โมง วั น หัวข!อวิชา ประวัติศาสตร%สงครามและสงครามทางเรือรวมสมัย (ค.ศ.๑๙๑๙-ป2จจุบัน) ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะรายวิชากรณีศึกษาสงครามทางเรือในอดีต ๒๔ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๒.๓ ตอนที่ ๓ การวางแผนทางทหารในการปฏิบัติการรวม/ผสม ๑๐๕ ๔๕ ๑๘ ๓๖ ๓ ๓ ๐ ๗๖ ๖ ๒.๓.๑ รายวิชา งานเสนาธิการกิจในการวางแผนทางทหาร ๔๒ ๑๕ ๑๒ ๑๕ ๐ ๐ ๐ ๒๙ ๒ หัวข!อวิชา การเตรียมขาวกรองในสภาวะแวดล!อมการปฏิบัติการ ( Intelligence Preparation of the Operation Environment: IPOE) ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา ยุทธศิลปf (Operational Art) ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา การออกแบบการรบระดับยุทธการ (Operational Design) ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะการเตรียมขาวกรองรวมในสภาวะแวดล!อมการปฏิบัติการ ๑๕ ๖ ๙ ๗.๕ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะยุทธศิลปfและการออกแบบการรบระดับยุทธการ ๑๒ ๖ ๖ ๖ ๒.๓.๒ รายวิชา การวางแผนทางทหาร ๖๓ ๓๐ ๖ ๒๑ ๓ ๓ ๐ ๔๗ ๔ หัวข!อวิชา หลักการวางแผนทางทหารและการอํานวยการยุทธ%ในการปฏิบัติการรวม/ผสม ทร. ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา การประมาณสถานการณ%ของผู!บังคับบัญชา ๙ ๙ ๙ หัวข!อวิชา การพัฒนาแผนและจัดทําเอกสารสั่งการ ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การประมาณการของฝDายอํานวยการด!านตางๆ ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา เสนาธิการรบ (Combat Staff) และการอํานวยการยุทธ%ระดับยุทธการ (Operational Management) ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นรายบุคคลการวางแผนทางทหาร ๖ ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะการวางแผนทางทหาร ๒๗ ๖ ๒๑ ๑๓.๕ ๒.๔ ตอนที่ ๔ ทฤษฎีและหลักการบริหารองค5กร ๙๐ ๔๕ ๒๔ ๑๘ ๐ ๐ ๓ ๖๗ ๔ ๒.๔.๑ รายวิชา ทฤษฎีและหลักการบริหารองค%กร ๔๘ ๒๑ ๑๒ ๑๒ ๐ ๐ ๓ ๓๔ ๒
  5. ก - ๕ รายวิชา เวลารวม บรรยาย อภิ ป รายเปนคณะ แบงกลุ มอภิ ป ราย แบงกลุ มฝ# ก ปฏิ บ ั ต ิ สอบ ค% น คว% า หนวยการเรี ย น หนวยกิ ต ชั ่ ว โมง วั น หัวข!อวิชา ทฤษฏีภาวะผู!นําและการตัดสินใจ (Leader Theory and Moral Decision Making) ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะกรณีศึกษาบทเรียนภาวะผู!นําในสงครามในอดีตและป2จจุบัน ๑๕ ๖ ๖ ๓ ๗ หัวข!อวิชา ภาวะผู!นํากับการตัดสินใจในการวางแผนทางทหาร (สอนในห!วงการฝrกวางแผนทางทหาร) ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา ภาวะผู!นําของการปฏิบัติการทางทหาร (สอนในห!วงกอนการฝrกปฏิบัติการทางทหาร) ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย% ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร% ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ%ในภาครัฐ ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะการจัดการเชิงกลยุทธ%ในภาครัฐ ๑๒ ๖ ๖ ๖ ๒.๔.๒ รายวิชา เทคนิคการบริหารองค%การ ๔๒ ๒๔ ๑๒ ๖ ๐ ๐ ๐ ๓๓ ๒ หัวข!อวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา เทคนิคการบริหารโครงการ และการควบคุมขายงาน ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ (HPO PMQA Value Chain KM) ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา เทคนิคการงบประมาณในการบริหารรัฐกิจ ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา พัฒนาการของเทคนิคการบริหารรัฐกิจของไทย ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะหลักการบริหารองค%กร ๑๕ ๙ ๖ ๗.๕ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะการควบคุมขายงาน ๓ ๓ ๑.๕ ๓. หมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร ๓๔๕ ๘ ๑๑๑ ๒๗ ๗๘ ๑๐๒ ๑๕ ๑๒ ๒๗๐ ๑๓ ๓.๑ ตอนที่ ๑ ปฏิบัติการทางเรือ และสงครามที่เกี่ยวข%อง ๘๗ ๔๕ ๑๒ ๑๘ ๐ ๖ ๖ ๖๒ ๔ ๓.๑.๑ รายวิชา การปฏิบัติการทางเรือ ๔๕ ๒๑ ๖ ๑๒ ๐ ๓ ๓ ๓๑ ๒
  6. ก - ๖ รายวิชา เวลารวม บรรยาย อภิ ป รายเปนคณะ แบงกลุ มอภิ ป ราย แบงกลุ มฝ# ก ปฏิ บ ั ต ิ สอบ ค% น คว% า หนวยการเรี ย น หนวยกิ ต ชั ่ ว โมง วั น หัวข!อวิชา สงครามผิวน้ํา ปราบ ด. ปxองกันภัยทางอากาศกองเรือ (JMO-๐๗) ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา สงครามเรือดําน้ํา (Submarine Warfare, JMO-๐๘) ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา สงครามทุนระเบิด ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การตอสู!อากาศยานและรักษาฝ2|ง ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การใช!กําลังอากาศนาวี (JMO-๐๙) ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะชุดวิชาการปฏิบัติการทางเรือ ๒๑ ๖ ๑๒ ๓ ๑๐ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหารายบุคคลชุดวิชาการปฏิบัติการทางเรือฯ ๓ ๓ - ๓.๑.๒ รายวิชา การปฏิบัติการสนับสนุนอื่นๆ ๔๒ ๒๔ ๖ ๖ ๐ ๓ ๓ ๓๑ ๒ หัวข!อวิชา เทคโนโลยีในการปxองกันประเทศ ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การปฏิบัติการขาวสาร ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา การปฏิบัติการรวมระหวาง ทร. และ ทอ. ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การปฏิบัติการตามลําน้ํา ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การควบคุมเรือพาณิชย%และเรือประมง ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แนวความคิดการปฏิบัติการของ นย. ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การปฏิบัติการของหนวยสงครามพิเศษทางเรือ (Naval Special Operations) ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะชุดวิชาการปฏิบัติการสนับสนุนอื่นๆ ๑๕ ๖ ๖ ๓ ๗ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหารายบุคคลชุดวิชาการปฏิบัติการสนับสนุนอื่นๆ ๓ ๓ - ๓.๒ ตอนที่ ๒ การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม ๓๐ ๑๕ ๖ ๖ ๐ ๓ ๐ ๒๑ ๒ ๓.๒.๑ รายวิชา การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม ๓๐ ๑๕ ๖ ๖ ๐ ๓ ๐ ๒๑ ๒
  7. ก - ๗ รายวิชา เวลารวม บรรยาย อภิ ป รายเปนคณะ แบงกลุ มอภิ ป ราย แบงกลุ มฝ# ก ปฏิ บ ั ต ิ สอบ ค% น คว% า หนวยการเรี ย น หนวยกิ ต ชั ่ ว โมง วั น หัวข!อวิชา หลักพื้นฐานการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การชวยเหลือด!านมนุษยธรรม (HA/DR) ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การตอต!านและการตอบโต!การกอการร!ายและการกอความไมสงบ ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การปฏิบัติการจิตวิทยา ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะชุดวิชาการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม ๑๒ ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหารายบุคคลชุดวิชาการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม ๓ ๓ - ๓.๓ ตอนที่ ๓ กฎหมายที่เกี่ยวข%องกับการปฏิบัติการทางเรือ ๔๕ ๒๑ ๙ ๖ ๐ ๓ ๖ ๓๑ ๒ ๓.๓.๑รายวิชา กฎหมายที่เกี่ยวข!องกับการรักษาผลประโยชน%ของชาติทางทะเล ๔๕ ๒๑ ๙ ๖ ๐ ๓ ๖ ๓๑ ๒ หัวข!อวิชา กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน%ของชาติทางทะเล ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา บทเรียนการบังคับใช!กฎหมายทางทะเลอยางเป=นรูปธรรม ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา กฎหมายระหวางประเทศโดยทั่วไปและกฎหมายทะเล ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา กฎหมายระหวางประเทศวาด!วยการขัดกันด!วยอาวุธ ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา กฎหมายความมั่นคง ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา กฎหมายเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการทางเรือ (JMO-๓๔) ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา กฎการใช!กําลังและการประยุกต%ใช! ๖ ๓ ๓ ๔.๕ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหาเป=นคณะชุดวิชากฎหมายปฏิบัติการทหาร ๑๘ ๖ ๖ ๖ ๘ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหารายบุคคลชุดวิชากฎหมายปฏิบัติการทหาร ๓ ๓ - ๓.๔ ตอนที่ ๔ การยุทธรวม ๓๓ ๓๐ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐ ๓๐ ๑ ๓.๔.๑ รายวิชา การยุทธรวม/ผสม ๙ ๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙ -
  8. ก - ๘ รายวิชา เวลารวม บรรยาย อภิ ป รายเปนคณะ แบงกลุ มอภิ ป ราย แบงกลุ มฝ# ก ปฏิ บ ั ต ิ สอบ ค% น คว% า หนวยการเรี ย น หนวยกิ ต ชั ่ ว โมง วั น หัวข!อวิชา แนวความคิดในการปฏิบัติการรวม/ผสมของกองทัพไทย ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา การบังคับบัญชาและการควบคุมห!วงอากาศรวมและการกําหนดเปxาหมายรวม ๓ ๓ ๓ ๓.๔.๒ รายวิชา การปฏิบัติการรวม/ผสม ๙ ๙ ๐ ๐ ๙ - หัวข!อวิชา การปฏิบัติการทางทหารในอนาคต ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การปฏิบัติการรวม/ผสม ๖ ๖ ๖ ๓.๔.๓ รายวิชาหลักนิยมและแนวความคิดในการปฏิบัติการทางทหาร ๑๕ ๑๒ ๐ ๓ ๑๒ ๑ หัวข!อวิชา หลักนิยมการใช!กําลังทางเรือ ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา หลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการของ ทบ. ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา หลักนิยมและยุทธวิธีการปฏิบัติการของ ทอ. ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา แก!ป2ญหารายบุคคลชุดวิชาหลักนิยมและแนวความคิดในการปฏิบัติการทางทหาร ๓ ๓ - ๓.๕ ตอนที่ ๕ การฝ#ก ๑๕๐ ๘ ๔๘ ๑๐๒ ๐ ๑๒๖ ๔ ๓.๕.๑ รายวิชา การฝrกยุทธกีฬาวางแผนทางเรือ ๑๐๒ ๑๐๒ ๑๐๒ ๔ ๓.๕.๒ รายวิชา การฝrกรวม วสท. และ รร.สธ.สามเหลาทัพ ๔๘ ๘ ๔๘ ๒๔ ๐ ๔. หมวดวิชาสังคม ๑๕๖ ๓๘ ๖๖ ๑ ๖ ๘๓ ๐ ๐ ๑๕๓ ๐ ๔.๑ ตอนที่ ๑ กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ ๑๓๒ ๖๖ ๑ ๖ ๕๙ ๑๒๙ ๔.๑.๑ รายวิชา กิจกรรมทางสังคมและกีฬา ๘๑ ๒๔ ๑ ๖ ๕๐ ๖๖ หัวข!อวิชา ปฐมนิเทศ ๖ ๖ ๖ หัวข!อวิชา กิจกรรมรวมมือทางวิชาการ ๓๖ ๖ ๓๐ ๓๓ หัวข!อวิชา กีฬาและการทดสอบสมรรถนะรางกาย ๒๓ ๓ ๒๐ ๒๓ หัวข!อวิชา ความรู!ทางการเงินสวนบุคคล (Personal Financial Literacy) ๔ ๓ ๑ ๓.๕
  9. ก - ๙ รายวิชา เวลารวม บรรยาย อภิ ป รายเปนคณะ แบงกลุ มอภิ ป ราย แบงกลุ มฝ# ก ปฏิ บ ั ต ิ สอบ ค% น คว% า หนวยการเรี ย น หนวยกิ ต ชั ่ ว โมง วั น หัวข!อวิชา ต!านทุจริตศึกษา (การคิดแยกแยะระหวางผลประโยชน%สวนตนกับผลประโยชน%สวนรวม ความละอาย และความไมทนตอการทุจริต จิตพอเพียงต!านทุจริต และ พลเมืองกับความรับผิดชอบตอสังคม) ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๔.๑.๒ รายวิชา การเข!าสังคม ๒๗ ๑๘ ๙ ๒๗ หัวข!อวิชา ภาษาอังกฤษ ๑๕ ๙ ๖ ๑๕ หัวข!อวิชา การจัดเลี้ยง ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา มารยาทสังคม ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา บุคลิกภาพ ๖ ๓ ๓ ๖ ๔.๑.๓ รายวิชา การบรรยายพิเศษ ๒๔ ๒๔ ๒๔ หัวข!อวิชา คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู!บริหาร ๓ ๓ ๓ หัวข!อวิชา การบรรยายพิเศษ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๔.๒ ตอนที่ ๒ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ ๒๔ ๓๘ ๒๔ ๒๔ ๔.๒.๑ รายวิชา ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในประเทศ ๒๔ ๒๘ ๒๔ ๒๔ หัวข!อวิชา ดูกิจการตางจังหวัด ๒๘ - หัวข!อวิชา ดูกิจการภายใน กทม. และปริมณฑล ๒๔ ๒๔ ๔.๒.๒ รายวิชา ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศตางประเทศ ๑๐ รวม ๙๖๖ ๔๖ ๔๑๗ ๘๒ ๒๒๕ ๑๘๘ ๒๗ ๒๗ ๗๕๔ ๓๖ ตรวจถูกต!อง น.อ. (เกื้อกูลพงษ% ลําทอง) ผอ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. ก.ย.๖๑