O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Confex - Sociala medier i offentlig sektor 2011

1.059 visualizações

Publicada em

Kursmaterial för Confex kurs "Sociala medier i offentlig sektor" 8 juni 2001 i Stockholm.
OBS! Handouts för utskrift finns separat.

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

Confex - Sociala medier i offentlig sektor 2011

 1. 1. Sociala medier i offentlig sektor Annika Lidne 2011-06-08
 2. 2. Vem ärAnnika?
 3. 3. Annika Lidnetwitter: annikafacebook/linkedin: Annika Lidneskype: annikalidneemail: annika@disruptivemedia.semobile: 070 435 05 45www: www.disruptivemedia.seslideshare: www.slideshare.net/annikalidne
 4. 4. Agenda‣ Sociala mediers roll i offentliga organisationer‣ Juridik kring sociala medier i offentlig sektor‣ Bloggen - grunden för sociala medierLunch‣ Andra sociala medier‣ Fokus: Facebook‣ Resurser och finansiering‣ Sammanfattning, frågor och diskussion
 5. 5. http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8
 6. 6. Källa: Svenskarna och Internet 2010, World Internet Institute
 7. 7. Källa: Svenskarna och Internet 2010, World Internet Institute
 8. 8. Källa: Svenskarna och Internet 2010, World Internet Institute
 9. 9. ‣ i väst, det mest betydelsefullasociala nätverket‣ “svenssons”‣ i genomsnitt 130 vänner‣ skriver i snitt 25kommentarer / mån‣ klickar på “gilla” knappen isnitt 9 ggr / mån‣ blir i snitt fan av 4 sidor /mån‣ spenderar i snitt 55 min / dag‣ långsam postningstakt
 10. 10. ‣ i väst, det näst mestbetydelsefulla sociala nätverket‣ yrkesarbetande,beslutsfattare, “influencers”‣ många “lurkers” (läser, postarinte)‣ i genomsnitt 350 följare/följer 346‣ topp 3,7% har 3207 följare /följer 1144‣ snabb postningstakt
 11. 11. Hur viralt är ditt valda medium?FACEBOOKTWITTER
 12. 12. “På Facebook finns de du känner. Twitter finns de du borde känna.” Okänd“Facebook is a mall. Twitter is the street.” William Gibson 2010
 13. 13. ‣världens näst störstasökmotor‣ syns mycket bra i sökresultat‣används som jukebox ochunderhållning av många unga‣utmärkt för inbäddning iandra sociala medier‣ kan vara viral‣video är snabbast växandemedietypen
 14. 14. Konsumenten blir produment⊛ 130 miljoner bloggar⊛ 40 miljoner tweets / dag⊛ 2,5 miljarder bilder uppladdade till Facebook / månad
 15. 15. Vad är sociala medier?
 16. 16. “Sociala medier är en demokratisering av innehåll ochförståelsen av rollen människor spelar i processen av attinte bara läsa och sprida information, utan också hur videlar och skapar innehåll för andra att delta i.Det är en förändring från en masskommunikations-modell till en många-till-många modell som rotar sig ien konversation mellan författare och publik.” Wikipedia
 17. 17. men...sociala mediersociala webben webben
 18. 18. Den sociala webben...‣ Bloggar‣ Lifestreams / microblogging‣ Location based services‣ Wikis‣ Delningssajter‣ Podcasts / videobloggar‣ Sociala nätverk‣ Social shopping‣ Forum‣ Virtuella världar‣ Mash-ups
 19. 19. Varför engagerar sig människor i sociala medier?
 20. 20. ‣ kontakt‣ underhållning‣ få de senaste nyheterna‣ få djupare innehåll än det som är tillgängligt viatraditionella medier‣ utöka och underhålla sitt personliga ochprofessionella nätverk & varumärke‣ få hjälp‣ ta del av andras tankar, analyser och erfarenheter
 21. 21. Sociala medier isvenska myndigheter
 22. 22. “Målet för svensk e-förvaltning är att den ska vara såenkel som möjligt för så många som möjligt.För användare ska e-tjänster vara lätta att använda,lätta att hitta, kunna användas på ett säkert sätt, geinsyn, vara tillgängliga och kunna användas med valdaverktyg. Förutsättningar för att nå detta mål är attmyndigheter och kommuner samverkar och attanvändarna står i fokus.” E-Delegationen
 23. 23. Svenska myndigheter ‣ 70% har e-tjänster ‣ 44% använder sociala medier ‣ 11% tänker börja använda sociala medier ‣ 5% har en policy för sociala medier ‣ Ett fåtal är mycket aktiva i ett stort antal sociala medier, främst muséer, universitet & högskolor
 24. 24. Användande av sociala medier hos svenska myndigheterKälla: Enkätsvar ur betänkande SOU 2010:62, bilaga 18
 25. 25. Har myndigheten policy för hanterande av sociala medierKälla: Enkätsvar ur betänkande SOU 2010:62, bilaga 18
 26. 26. Innehåller policyn Exempel rättsregler som ska beaktas? ‣ tolkningar av tryckfrihetsförordningen ‣ bestämmelser om allmänna handlingar ‣ sekretess ‣ behandling av personuppgifter ‣ m.m.Källa: Enkätsvar ur betänkande SOU 2010:62, bilaga 18
 27. 27. Svenska myndigheter ska ha en kanalstrategi‣ beskriver vilka kanalermyndigheten ska prioritera‣ för att nå sina långsiktiga mål ochfullgöra sitt uppdrag.‣ ska vara ett stöd och ett verktyg Foto av Matt Jürlado//Flickrbåde för styrning av det dagligakundmötet‣ för prioriteringen av förslag tillverksamhetsutveckling
 28. 28. Förslag till rubriker1. Sammanfattning och bakgrund2. Syfte med kanalstrategin3. Övergripande strategiskaställningstaganden4. Målgrupper och deras behov5. Myndighetens tjänster6. Kanaler under de kommande åren7. Övergripande prioritering mellankanaler8. Prioritering av kanaler per tjänst9. Externa kanaler och samarbeten10. Hur kanalstrategin skakommuniceras.
 29. 29. Riktlinjer för sociala medier1. Tänk igenom mål & syfte2. Granska avtalet (med t ex Facebook)3. Sätt upp interna regler4. Gå igenom myndighets ansvar5. Hantera allmänna handlingar6. Arkivera7. Gallra Foto av M i x y /Flickr8. Hantera ärenden9. Håll uppsikt10. Informera
 30. 30. Foto av Mag3737/Flickr 24-timmarsmyndigheten -praktisk möjlighet eller faktiskt krav?
 31. 31. Juridik Foto av Afsart/Flickr
 32. 32. PUL Är personuppgifterna strukturerade eller inte?Personuppgifter i sociala medier räknas som ostrukturerade - Foto av Mag3737/Flickr och då gäller inte PUL.
 33. 33. När personuppgifter är ostruktureradeär publicering tillåten så länge....‣ uppgifterna inte är kränkande (5 a § personuppgiftslagen)‣ organisationen uppfyller vissa krav på säkerhet (30-31 § personuppgiftslagen)‣när det inte finns avvikande bestämmelser i andra lagar &förordningar‣ om det strider mot bestämmelser kring tryck- och åsiktsfrihet‣ om publicering sker uteslutande för journalistiskt ändamål, dågäller endast bestämmelserna om säkerhetKälla: Datainspektionen, Faktablad om sociala medier
 34. 34. Vem har ansvar förvad?‣ Facebook och bloggar:Organisationen ansvararbåde för egna poster ochkommentarer‣ Twitter: Endast egnainlägg Foto av Jon Knox / Flickr‣ Övriga sociala medier:En per fall bedömning. Källa: Datainspektionen, Faktablad om sociala medier
 35. 35. Organisationens ansvar‣ får inte publicera kränkande persouppgifter‣ ska hålla uppsikt på kommentarer för attupptäcka kränkande personuppgifter‣ ska ta bort kränkande personuppgifter‣ kan bli skadeståndsskyldig för kränkandepersonuppgifterKälla: Datainspektionen, Faktablad om sociala medier
 36. 36. Organisationens säkerhetsåtgärder‣ de som arbetar med sociala medier bör informeras omändamålen med den behandling av personuppgifter somkan förekomma,‣ användning som är oförenlig med dessa ändåmål ärförbjuden‣ intern policy bör finnas‣ kraven på lämpliga säkerhetsåtgärder kan bli större, justörre risken är att känsliga uppgifter kan förekomma.Källa: Datainspektionen, Faktablad om sociala medier
 37. 37. Att tänka på‣ informera om syftet med sidan/bloggen/konton‣ utforma sidan så att det är tydligt att organisationenstår bakom den‣ hur kommentarsfunktionen är tänkt att användas samtregler kring denna‣ uppmana besökare att rapportera kränkande innehåll‣ ha rutiner för att hantera kränkande klagomålKälla: Datainspektionen, Faktablad om sociala medier
 38. 38. “Det viktigaste är attklargöra hur kommunen ellerlandstinget ska användasociala medier och därefterbesluta hur och vilka somska arbeta med de härkanalerna. Ett sådant besluttar bort tveksamheten somkan finnas om en anställdanvänder sociala medier som Foto av Laughing Squid/Flickrdel av sitt arbete eller inte.” Staffan Wikell förbundsjurist SKL
 39. 39. “En av de vanligaste frågornahandlar om ifall man måstespara allt som skrivs på enFacebooksida eller liknande, såär inte fallet. Kommunen,landstinget eller regionen kanfatta beslut om att inlägg fårgallras, det vill säga tas bort,när de inte längre är aktuella.” Foto av Laughing Squid/Flickr Pernilla Krusberg förbundsjurist SKL
 40. 40. Förslag till checklista för sociala medier1. Det bör finnas ett uppdrag från chefen för att en anställd ska kunnaanvända sociala medier i tjänsten.2. Kommunen bör utse vilka personer som får skriva på sociala medier förkommunens räkning3. Kommunen bör ha en förteckning på den egna webbplatsen över vilkaexterna webbplatser, t ex Facebook och Twitter som kommunen är aktiv på.4. Om politiker i kommunen vill länka från kommunens webbplats tillexempelvis sin privata blogg eller sitt partis webbplats går det bra. Beslutetligger hos webbansvarig. 5. Kommunen måste fatta gallringsbeslut om att till exempel svar på etttwitterinlägg, Facebook-inlägg eller andra inkomna kommentarer på de sidorman är aktiv på inom sociala medier får gallras (tas bort) fortlöpande.Samma sak gäller för den information som kommunen själv skapat i ettsocialt medium. Källa: SLK
 41. 41. Förslag till checklista för sociala medier, forts.6. För att dokumentera själva mediet bör man en gång i halvåret eller införstora förändringar spara skärmdumpar från de sidor man är aktiv på.7. Sekretessbelagda uppgifter får inte publiceras på sociala medier.8. Brottsligt material ska kommunen ta bort, som till exempel hot eller hetsmot folkgrupp m.m.9. Anställda som använder sociala medier i det privata får skriva omkommunens verksamhet.Yttrandefrihet och meddelarfrihet gäller även här.( Läs mer i SKL:s bok Lojalitet och yttrandefrihet) 10. Det kan i kommunen finnas regler för hur anställda får använda socialamedier på arbetstid. Här är det upp till varje arbetsgivare att bestämma vilkaregler som ska gälla.  Källa: SLK
 42. 42. Foto av Eja Zasi / FlickrMedborgarkommunikation
 43. 43. Internet är döden för‣ medelmåttiga företag‣ medelmåttiga produkter‣ medelmåttiga kommunikatörer
 44. 44. Vallöfte (val)Politiker MedborgarförslagTjänstemänMedborgare Utredning/Beredning Beslut Förarbete Praktiskt arbete Resultat
 45. 45. “Vi måstefinnas i sociala medier!” Varför?
 46. 46. Verksamhetsmål kommunikationverksamhets- utveckling interaktion information reaktiv proaktiv
 47. 47. Vägval1. Bygga publik2. Finnas till hands Foto av Osde8info / Flickr
 48. 48. Role Metrics Specific data (examples) Business Business Revenue, reputation,Executives metrics customer satisfaction Business Social Media Share of voice, Resonation,Stakeholders Analytics WOM, Response, InsightsSocial Media Engagement Clicks, Fans, Followers, Managers Data RTs, Likes, Views
 49. 49. Awareness Interest Desire Action LoyaltyAdvocacy
 50. 50. Vem älskardin verksamhet?
 51. 51. VEM vill följaditt varumärke varje dag? Och varför?
 52. 52. ”I dont use my blog as amouthpiece or a megaphone.I use it as a listening device. David Haddad, Spontu
 53. 53. Lyssna > Följ > Skapa > Engagera
 54. 54. Bevaka / Baslinje
 55. 55. Enkel bevakning
 56. 56. 1. Vem skriver?2. Vad skriver de?3. Vad kommenteras?... och om ingen engagerar sig?
 57. 57. TOS tillåter inte data mining.
 58. 58. Relationer‣ är jobbiga‣ kräver engagemang‣ kräver tid‣ kräver resurser‣ kräver mod‣ kräver personlighet‣ kräver integritet‣ kräver transparens
 59. 59. Nisch, nisch, nisch
 60. 60. Nischade kanaler är A och O.Konsumenter Småföretag Större företag FB-sida FB-sida Twitter YouTube Blogg Blogg Nyhetsbrev Nyhetsbrev Bloggare Press AnställdaSocial newsroom Social newsroom Stängd FB-group Twitter Twitter Intern blogg Blogg-PR Flickr YouTube
 61. 61. ? VAD ärdet du villförmedla?
 62. 62. Lansera något nytt Öka kännedomen Skapa lojala kunder Vad ska du göra - och varför?Öka försäljningen Driva trafik Skapa förtroende
 63. 63. blogg? community? twitter? mobillocation tjänst? apps? Facebook? forum? blogg-PR? wiki? YouTube? e-handel
 64. 64. KOPPLA IHOP ONLINE & OFFLINE
 65. 65. Kundservice måste vara högprioriterat för att sociala medier ska fungera.
 66. 66. VEM skaproducera?
 67. 67. centrialiseraddecentrialiseradkoordineradMultiple hub &spokeholistisk HUR ska det organiseras?
 68. 68. OMFAMNA PASSIONEN
 69. 69. Sociala medierkräver sociala människor
 70. 70. GDSociala medier VD verksamhets- rektor utveckl. kundservice Info/ marknad press
 71. 71. UNDERFINANSIERING
 72. 72. Organisation - resurser ‣ Hur ska vi hinna bevaka och svara? ‣ Går åtgärderna att genomföra med befintlig bemanning & organisation? ‣ Kanalinventering / applikationsinventering ‣ Kan vi byta ut något gammalt mot något nytt? ‣ Ska någon rekryteras? ‣ Ska en konsult anlitas?
 73. 73. Att skriva blogg
 74. 74. Vad skiljer bloggande från andra typer av professionellt skrivande?‣ Hellre kort och ofta - än långt och sällan‣ Var personlig, men inte privat‣ Du skriver inte en rapport. Du inleder en dialog!
 75. 75. Skapa innehåll som får fötter‣ Var intessant och relevant‣ Gör listor ✓ “5 sätt att blogga bättre” ✓ “3 frågor till Annika Lidne” ✓ “Tio vanliga bloggmisstag”‣ Uppmärksamma vad andra bloggare skriver, haka påditt resonemang och länka
 76. 76. Planera ditt bloggande‣ MÅNDAG: Längre analys‣ TISDAG: Läs/länktips‣ ONSDAG: Lista‣ TORSDAG: Brännande fråga/debatt‣ FREDAG:Veckan som gick
 77. 77. Problogger.net
 78. 78. MEN...
 79. 79. Tänk om vi får en massanegativa kommentarer?
 80. 80. BEDÖMA Bloggpost Har någon sett en bloggpost om vår organisation? Är den positiv? JA NEJ Möjlighet att RättshaveristerVÄRDERA SVARA förstärka Är det en post av en person som verkar arg och oseriös, kanske lite Du kan förstärka vrickad? posten med en Bevaka positiv kommentar, Låt posten vara ett tack för NEJ JA okommenterad men uppmärksamheten bevaka i fall andra eller en väl kommentarer. Ideologer genomtänkt Är det en person med en annan faktabaserad ideologisk/politisk ståndpunkt, ex.vis kommentar. Eller bara vegan? låta den vara. Vill du svara? NEJ Rätta felaktig fakta Vilseledd Rätta felaktig fakta i en öppen NEJ JA Är det felaktiga eller missuppfattade JA och ödmjuk kommentar. Länka fakta i bloggposten? gärna till oberoende information (se vidare nedan) NEJ Låt stå Förklara Låt posten vara Kommentera på ett lugnande okommenterad Rädd konsument och ödmjukt sätt med - gör inget. Är skribenten en konsument rädd för JA förklaringar och konkreta fakta. sjukdomar, att bli tjock eller liknande? Länka gärna till oberoende information (se vidare nedan) NEJ JASVARA Dela med dig Slutvärdering Var öppen och generös. Dela gärna Avgör slutligen ditt svar beroende på med dig av kompletterande nuvarande förutsättningar, bloggens information (se nedan). Länka gärna influens och läsarnas prominens. till posten i andra relevanta forum. Kommer du att svara? JA JA NÄR DU SVARAR Källor Tidsaspekt Prioritera Transparens Hänvisa till dina Ton Svara i första hand Svara så snart som Var öppen med att källor genom att Var vänlig, personlig på de bloggar som möjligt, men ta dig du jobbar hos inkludera länkar, och ödmjuk när du är mest inflytelserika tid att skriva ett väl Svensk Mjölk. video, bilder eller kommenterar. inom Svensk Mjölks genomtänkt svar. andra referenser. område.
 81. 81. Andra sociala medier
 82. 82. Bra, relevant innehåll med hjärta är nyckeln.
 83. 83. Att sätta upp enFacebook-sida
 84. 84. Facebook appar
 85. 85. Mäta
 86. 86. De enkla sätten ‣ Hur många nya länkar... ‣ Hur många bloggposter ... ‣ Hur många kommentarer ... ‣ Hur många FB likes och shares.... ‣ Hur många twitterposter samt retweets ... ‣Hur mycket trafik till egna sajten ... ‣ Inlösta promokoder ... ‣ Hur stor ökad intäkt ... ... resulterade aktiviteten i?
 87. 87. De svåra sätten ‣ VAD skrev de som bloggade? ‣ VEM bloggade? Hur inflytelserik är denne? ‣ VILKA kommenterade? ‣ VILKA twittrade? ‣ Från VILKA bloggar och IP-nummer kom trafikökningen? ‣ Ledde aktiviteten till önskat resultat... • debatt i en specifik fråga? • attitydförändring i en specifik fråga? • mottagen och processad kunskap / info i en specifik fråga? ‣ Hur stor blev vinstresultatet?
 88. 88. Social media policyrekommendationer & guidelines
 89. 89. VÄRDERINGARAnaloga värderingar Digitala värderingar kontroll transparens kollektiv individ minsta åsikts-, gemensamma värderings- nämnare gemenskap Källa: Niclas Strandh, DigitalPR.se / Brit Stakston, JMW
 90. 90. Vilken typ av organisation vill vi ha?Vilka vill vi rekrytera i framtiden?Vill vi att medarbetarna ska bli våraambassadörer i sociala medier?
 91. 91. Summering1. Sociala medier är virala relationer2. Delta i konversationen3. Lev i mediet4. Skapa relationer med din publik5. Engagera dina fans
 92. 92. Annika Lidne CEO / senior advisortwitter: annikafacebook/linkedin: Annika Lidneskype: annikalidneemail: annika@disruptivemedia.semobile: 070 435 05 45www: www.disruptivemedia.seslideshare: www.slideshare.net/annikalidne

×