O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

тема 4 то

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
тема 7 то
тема 7 то
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 17 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Anúncio

тема 4 то

 1. 1. ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
 2. 2. ТЕМА 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС 1. Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація 2. Принципи статичного та динамічного стану організації 3. 4. Порівняльний аналіз принципів дії динамічних і статичних організацій Організація як система процесів
 3. 3. 11.. ССттааттииккаа ттаа ддииннааммііккаа ооррггааннііззааццііййнниихх ссииссттеемм.. ДДииннааммііччннаа ооррггааннііззааццііяя Статика — врівноважений стан організаційної системи, в якому вона знаходиться незалежно від змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі Статика — врівноважений стан організаційної системи, в якому вона знаходиться незалежно від змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі Динаміка — розвиток організації та її рух до нових цілей під впливом, як внутрішнього, так і зовнішнього Динаміка — розвиток організації та її рух до нових цілей під впливом, як внутрішнього, так і зовнішнього середовища середовища
 4. 4. Статичний стан організації Етап юності життєвого циклу організації Динамічний стан організації Етапи: народження, зростання, зрілість, старіння і відродження життєвого циклу організації
 5. 5. 22.. ППррииннццииппии ссттааттииччннооггоо ттаа ддииннааммііччннооггоо ссттааннуу ооррггааннііззааццііїї ППррииннццииппии ссттааттииччннооггоо ссттааннуу ооррггааннііззааццііїї принцип пріоритету мети принцип пріоритету функцій над структурою принцип пріоритету суб'єкта управління над об'єктом
 6. 6. найвищий пріоритет має мета, Принцип пріоритету потім завдання, а далі функція, структура і персонал мети
 7. 7. найвищий пріоритет належить функціям Принцип пріоритету функцій над структурою
 8. 8. при створенні організації або структурного підрозділу пріоритет надається керівникові щодо майбутніх працівників Принцип пріоритету суб’єкта управління над об’єктом
 9. 9. Принципи ддииннааммііччннооггоо ссттааннуу ооррггааннііззааццііїї принцип пріоритету персоналу принцип пріоритету структур над функціями принцип пріоритету об'єкта управління над суб'єктом
 10. 10. найвищий пріоритет надається персоналу, а потім уже структурі, функціям, завданням і меті Принцип пріоритету персоналу
 11. 11. найвищий пріоритет становить структура Принцип пріоритету структур над функціями
 12. 12. при заміні керівника або реорганізації підрозділів пріоритет має надаватися колективу підрозділу щодо майбутнього керівника Принцип пріоритету об’єкта управління над суб’єктом
 13. 13. 33.. ППооррііввнняяллььнниийй ааннаалліізз ппррииннццииппіівв ддііїї ддииннааммііччнниихх іі ссттааттииччнниихх ооррггааннііззаацціійй Щодо статичних організацій Низькі рефлексивні якості Прагнення обмежити і мінімізувати можливі зміни у стані організації Зміни проводяться у разі крайньої необхідності
 14. 14. Порівняльний ааннаалліізз ппррииннццииппіівв ддііїї ддииннааммііччнниихх іі ссттааттииччнниихх ооррггааннііззаацціійй Щодо динамічних Швидка пристосовуваність до організацій будь-яких змін Прагнення передбачити прийдешні зміни Завчасна підготовка до змін
 15. 15. Види аналізу системи ууппррааввлліінннняя ооррггааннііззаацціієєюю Види аналізу Об’єкти дослідження Структурний Різні варіанти структур, сформовані на основі підсистем та елементів системи управління з урахуванням зв'язків і відносин між ними Рефлексивний Моделі систем управління, що дають змогу виявити процеси зміни стану системи з часом на основі прийнятих алгоритмів управління Інформаційний Інформаційні потоки і масиви даних, що формуються в процесі управління, методи і засоби прийому, передачі, обробки, зберігання та представлення інформації, способи введення і виведення даних Параметричний Часткові та узагальнені показники, що характеризують дію системи управління у сфері господарсько-економічної й організаційної діяльності Факторний Чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, згруповані і ранжовані за рівнем важливості з використанням експертних оцінок
 16. 16. 4. Організація яякк ссииссттееммаа ппррооццеессіівв Класифікація процесів в організації Первинні включають усі види робіт, безпосередньо пов'язаних із виробництвом продукції чи наданням послуг, та забезпечують життєдіяльність організації Вторинні їх завдання — забезпечення безперебійного ефективного перебігу та підтримки основних процесів в організації Управлінські формують умови та використовують фактори для досягнення цілей організації

×