O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Raport we are the future

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Budowaniewizerunku
pracodawcywśród
pokoleniaZ
ANNATARASKA
BADANIE
PokolenieZtoosobyurodzonew latach1996–2014.
To kohorta demograficzna wychowywana przez
pokolenia XiY.Niepamiętają czasów b...
POKOLENIEZW PRACY
Nieustannieposzukująinteresującegodlasiebie
obszaru zawodowego irozwijają go tak,aby
wkraczając na rynek...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 15 Anúncio

Raport we are the future

Baixar para ler offline

W dynamicznie zmieniającym się świecie działania wizerunkowe są kluczowym elementem w budowaniu pozycji lidera. Silna marka pracodawcy warunkuje uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wysokich wyników finansowych organizacji. Z roku na rok rynek pracy stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Głównym celem raportu jest porównanie i ocena skuteczności obecnych działań employer branding przedsiębiorstw i oczekiwań przedstawicieli pokolenia Z wobec przyszłego miejsca pracy. W celu dokładnego zgłębienia problemu przeprowadzono zarówno badania ilościowe i jakościowe. W badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 476 osób urodzonych w latach 1996-2003. Uzupełnieniem było kilka indywidualnych wywiadów pogłębionych z ekspertami.

W dynamicznie zmieniającym się świecie działania wizerunkowe są kluczowym elementem w budowaniu pozycji lidera. Silna marka pracodawcy warunkuje uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wysokich wyników finansowych organizacji. Z roku na rok rynek pracy stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Głównym celem raportu jest porównanie i ocena skuteczności obecnych działań employer branding przedsiębiorstw i oczekiwań przedstawicieli pokolenia Z wobec przyszłego miejsca pracy. W celu dokładnego zgłębienia problemu przeprowadzono zarówno badania ilościowe i jakościowe. W badaniu kwestionariuszowym wzięło udział 476 osób urodzonych w latach 1996-2003. Uzupełnieniem było kilka indywidualnych wywiadów pogłębionych z ekspertami.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Raport we are the future (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Raport we are the future

 1. 1. Budowaniewizerunku pracodawcywśród pokoleniaZ ANNATARASKA BADANIE
 2. 2. PokolenieZtoosobyurodzonew latach1996–2014. To kohorta demograficzna wychowywana przez pokolenia XiY.Niepamiętają czasów bezInternetu, mediów społecznościowych,telefonów komórkowych, atakżeniedoświadczylikryzysugospodarczegolat90. Są zaawansowanitechnologicznie,dlatego można również spotkać się z określeniem tejgrupy,jako pokoleniapokolenia C (od słów connected,communicating, content-centric, computerized, community-oriented, alwaysclicking). Zachowaniaobecnegopokoleniabędąmiałycoraz większywpływ naaspektypolityczne,gospodarcze,a także kulturowe. Generacja Z różni się w wielu aspektach od starszych pokoleń, ponieważ są pierwszymikonsumentami,którzydorastalicałkowiciew erzecyfrowej. W 2019 r. generacja Z stanowiła 32% światowejpopulacji.Ponad 2,56 miliarda ludziprzewyższaliczebnieMillenialsów,którzy stanowią dziś 31,5% populacjiplanety. Oczekujesię,żew2020r.generacjaZbędzie stanowić40% wszystkichklientów.Pokolenie to,dorasta w epoce Internetu inatłoku informacji,informacji, dlatego są oni odporni na oczywiste komunikaty. Oznacza to, że obecne pokolenie będzie główną siłą ekonomiczną, co determinuje dostosowywaniesięprzedsiębiorców doich wymagańipotrzeb. Pokolenietoma równieżdużą łatwośćw przyswajaniuinformacji,w przeciwieństwie do swoich poprzedników. Cenią sobie szybkośćipraktyczność,arzeczyużyteczne to dla nich takie,dziękiktórym można zaoszczędzićczas.Charakteryzujeichtzw. 8-sekundowy filtr,na podstawie którego oceniająoceniajączydaneinformacjesądlanich interesujące.Nieczekają,abymócwyrobić sobieopinięna danytemat,tylko szybko oceniają, czy coś jest dla nich bezużytecznelubprzydatne.Skróconyczas uwagi jest efektem nieustannego podłączenia do rzeczywistościwirtualnej. MłodzieżMłodzieżtę,cechujerównieżwysokipoziom wielozadaniowości.Pokolenietopodkreśla, że jedną zichcechcharakterystycznych jestniespotykaniepodzielnauwaga. KIM JESTPOKOLENIEZ? CHARAKTERYSTYKA Łatwoprzechodząmiędzy światemrzeczywistymi wirtualnym,. Ichzdaniemobateświatysię uzupełniają. 2
 3. 3. POKOLENIEZW PRACY Nieustannieposzukująinteresującegodlasiebie obszaru zawodowego irozwijają go tak,aby wkraczając na rynekpracy nie odstawać od innych.Duże zaangażowanie w dodatkowe zajęciaprzygotowałoprzedstawicielipokoleniaZ dociężkiejpracy,którągotowisąpodjąćjużod pierwszychdnizatrudnienia. JednakJednak w zamian za entuzjazm ioddanie oczekują interesującychzadań,którepozwolą im wykorzystać nabyte umiejętności i wykształcenie.Elastyczne podejście do pracyi gotowośćdonowychwyzwańprowadzidoich rzetelnego przygotowania na wyzwania współczesnego,cyfrowego rynku pracy.Dzięki otwartości,otwartości,chęcieksplorowanianowychmiejsc czy znajomościjęzyków obcych corazwięcej przedstawicieli generacji Z jest skłonna przeprowadzićsiędoinnegomiastaczynawet krajuze względuna pracę.Pokolenie to,ceni sobie i oczekuje od swojego przyszłego pracodawcy zachowania work-life balance, jednakjednakwedług raportu Priceline na temattej koncepcji24% przebadanych Amerykanów tej generacjideklaruje poczucie winy zpowodu wzięcia wolnego w pracy.Ten sam procent deklaruje,żewzięciecałkowicieprzysługującego im urlopumożespowodować,żebędąoceniani (negatywnie)przezswoich współpracowników. PotrzebaPotrzeba bycia ciągle na bieżąco,a także obawa przed tym,że może ich cośominąć powoduje,że nie potrafią się zrelaksować i odłączyć od życia firmy.Co więcej,coraz częstsze możliwości zdalnej pracy, a także całodobowydostępdoInternetuukierunkowuje ichdopracywnieregularnychgodzinach. Jesttozwiązanezichprzyzwyczajeniem doreakcji, któreuzyskująlubprzekazująpodczaskorzystaniaz mediów społecznościowych. Opinie na temat publikowanychtreścipozyskujązapośrednictwem różnych reakcji (np. like, serce), komentarzy, udostępnień czy wzmianek. Szybkość ich przekazywania nauczyła ich oczekiwania równie sprawnegosprawnego przekazania feedbacku.Nie oczekują onijednak długotrwałych spotkań,a krótkich i częstychsesji,którenabieżącopodsumowująich realizowane działania.Pracownicy,którzy są w trakciestudiów lubdopierojezakończylioczekują odfirm przełożonego,któryjednocześniemożebyć ich mentorem iwzorem do naśladowania.Od swojegoswojegopracodawcyoczekująwsparciawrozwoju umiejętnościtakichjakkomunikacja,rozwiązywanie problemów czyszerokopojętezarządzanie.Zkolei praca przy twórczych projektach, tworzenie nowych rozwiązań, możliwość wpływania na końcowych efektpracy,gwarantuje wieloletnie pozostanieprzedstawicielapokoleniaZwobecnym miejscupracy.miejscupracy. 3 Ważnymaspektemwpracyzobecnym pokoleniemjestpotrzebauzyskiwania przeznichinformacjizwrotnejna tematwykonywanychprzeznich działań
 4. 4. Głównym celem badań jestporównanie i ocena skuteczności obecnych działań employer branding przedsiębiorstw i oczekiwańprzedstawicielipokoleniaZwobec przyszłegomiejscapracy.W celudokładnego zgłębienia problemu przeprowadzono zarówno badania ilościowe ijakościowe.W badaniubadaniukwestionariuszowym wzięłoudział476 osóburodzonychw latach1996-2003.Ankietę przeprowadzono w lutym imarcu2020roku wśród przedstawicieliobecnego pokolenia. Uzupełnieniem było kilka indywidualnych wywiadówpogłębionychzekspertami. W dynamicznie zmieniającym się świecie działania wizerunkowe są kluczowym elementem w budowaniu pozycji lidera. Silna marka pracodawcy warunkuje uzyskanie przewagikonkurencyjnejiwysokich wyników finansowychorganizacji.Zrokunarokrynekpracystawia przedprzedsiębiorstwaminowewyzwania. 1996-2003 PŁEĆ 78% 22% METODOLOGIA BADANIA 44% 50% 5% 1% STUDIUJĘ INIEPRACUJĘ 22% 15% 13% 11% 39% WIEŚ 50TYS. MIASTODO MIESZKAŃCÓW 200TYS. MIASTODO MIESZKAŃCÓW 500TYS. MIASTODO MIESZKAŃCÓW 500TYS. MIASTOPOWYŻEJ MIESZKAŃCÓW STUDIUJĘ IPRACUJĘ NIESTUDIUJĘ IPRACUJĘ NIESTUDIUJĘ INIEPRACUJĘ 30% 70% CZASWOLNY ONLINE OFFLINE 4
 5. 5. 97% FacebookMessenger Osobiście Telefonicznie SMS Instagram Snapchat Komunikatory (np.Viber,WhatsApp) Skype W przeprowadzonym badaniublisko2%badanych wskazałonaaplikacjęDiscord.Tokanał,któryjest przeznaczonydlagraczy,jednakzyskujecorazwiększą popularnośćjakonowykomunikatorpokoleniaZ. WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ! FACEBOOK FACEBOOKMESSENGER INSTAGRAM LINKEDIN SNAPCHAT n=476 pyt.Ileczasudzienniepoświęcasznakorzystaniezponiższychmediówspołecznościowych 1-2hdziennie 3-4hdziennie 4-5hdziennie powyżej5hdziennie Niekorzystam TIKTOK TWITTER YOUTUBE 77% 58% 48% 32% 14% 13% 3% Komunikatorysłużąnietylkodokomunikacjipomiędzyznajomymi,alerównieżw środowisku pracy.Obecnypostęptechnologicznydoprowadziłdorozwojuwielunarzędzidopasowanych do preferenecjiużytkownika.W przypadku przedstawicielipokolenia Zmożnaby rzec,że komunikująsięcałkowiciew świeciewirtualnym,jednakdrugąnajczęściejwybieranąformą rozmowyzdrugim człowiekiem jestkontaktosobisty. NajwięcejrespondentówkorzystazFacebooka,YouTube’aiInstagramaod1do2godzin dziennie.Najmniejpopularnym medium społecznościowym jestkolejno TikTok,Twitter, LinkedIniSnapchat. KOMUNIKACJA MŁODEGOPOKOLENIA 5
 6. 6. POSZUKIWANIAPRACY NIE Wizualnyaspektofert pracymaznaczenie! 6 23% TAK 77% Portaleinternetowe(np.Pracuj.pl,Olx.pl) Polecenia(znajomi,rodzina) Facebook LinkedIn Biurokarier/uczelnia Agencjepracy Portaledlafreelancerów Targipracy Instagram TikTok 89% 60% 39% 26% 16% 12% 2% 1% 1% 1% 0% Zakładka“kariera”nastronieint.firmy Przedsiębiorstwapowinnypodążać zanajnowszymitrendamiobecnymi narynku(np.kampanie rekrutacyjnenaTikTok) 80% 20% Przedsiębiorstwa powinnyużywać tradycyjnychkanałów (np.udostępnienieoferty naPracuj.pl) Gdzieszukająpracy? Zrokunarokrynekpracystawiaprzedprzedsiębiorstwaminowewyzwania.Naprzestrzenilat pojęciewizerunkuewoluowało,ponieważwykorzystujesięjenietylkowobszarzemarketingu,ale corazczęściejwdziałachzarządzaniazasobamiludzkimi.Zmieniającysięrynekpracy,zmagania pracodawców o najbardziejutalentowanych kandydatów oraz utrzymanie uzdolnionych pracowników stałosiędużym wyzwaniem dlaorganizacji.Zuwaginazmieniającesięwarunki ekonomiczne,gospodarcze ipolityczne,preferencje pokoleń do życia prywatnego oraz zawodowegoznaczniesięzmieniły. n=476 pyt.Gdzieszukaszofertpracy?(wskażmax.5) n=476 pyt.Czyzwracaszuwagęnawizualnyaspektofertpracy? n=476 pyt.Czyuważasz,żefirmyprzypromocjiofertpracy:
 7. 7. Istotność elementów ofertpracy wśródpokoleniaZ Zakresobowiązków Wysokośćwynagrodzenia Lokalizacja Informacjeofirmie Świadczeniapozapłacowe Wartościjakimikierujesięfirma Formazatrudnienia 78% 77% 56% 53% 18% 8% 7% 49%NIE 51%TAK Pokolenie Z w porównaniu do wcześniejszych pokoleńcenisobieautentycznośćirzeczywistość. Kreacje zatrakcyjnymimodelamiczy sztuczne sloganyreklamoweniesąjużdlanichatrakcyjne. Coraz więcej firm decyduje się więc na zaprezentowanieautentycznychiprostychkreacji z„życia wziętych”.Przy tworzeniu komunikatów skierowanychskierowanychdowybranychgrupdocelowych,w pierwszejkolejnościwarto przeanalizować,które kanałybędąskuteczne.Wartozwrócićuwagęna to,że przed aplikowaniem na dane stanowisko młodziludzie dowiadują się więcejo marce za pośrednictwem socialmedia. Czysocialmediasąważne? 7 n=476 pyt.Naconajczęściejzwracaszuwagęczytającofertypracy?(wskażmax.3) n=476 pyt.Czyprzedaplikowaniem dopracysprawdzaszsocialmediafirmy? W dzisiejszychczasach,abyutrzymaćiprzyciągaćnajlepszetalenty,firmypodejmująbardziej innowacyjne działania w porównaniu do lat wcześniejszych. Obecne podejście pracodawców do zatrudnianych osób zaczęło się dynamicznie zmieniać.Wymagania kandydatów na dane stanowisko mają równieżdużywpływ na kształtowanie rynku.Przy poszukiwaniuofertpracypotencjalnikandydaciw pierwszejkolejnościzwracająuwagęna zakresobowiązków iwysokość wynagrodzenia.Duże znaczenie ma dla nich również lokalizacja,wktórejznajdujasięprzedsiębiorstwo.
 8. 8. 78% Spotkanierekrutacyjne 35% Rozmowatelefoniczna 30% Dzieńotwartywfirmie 13% Eventrekrutacyjny 2% AssessmentCenter 16% Rekrutacjaprzezaplikację (np.chatbot) Standardowe procesyrekrutacji wciążnatopie Proces rekrutacyjny jest najważniejszym etapem z perspektywykandydata,atakżerekrutera.Napodstawie wyników zauważyćmożna,żespotkaniarekrutacyjnesą najbardziej zachęcającym rodzajem rekrutacjiwśród pokoleniaZ.OdwołującsiędocharakterystykipokoleniaZ młodepokoleniecenisobiekontaktzdrugim człowiekiem ipomimodużejaktywnościw świeciewirtualnym osobiste spotkaniaspotkaniaczyrozmowysąznacznieważniejszeniżkontakty online. Warto zwrócić również uwagę, że ważnym aspektem wprocesierekrutacjijestdzieńotwartylubevent organizowanyw siedzibie (oddziale)firmy.To kluczowe, gdyżpotencjalnikandydacimająszansęzobaczyćfirmę, poznać funkcjonujące w niej procesy, a także porozmawiaćzobecnymipracownikami. n=476 pyt.JakierodzajerekrutacjizachęcająCiędoudziałuwprocesie?(wskażmax.2) Assessment Center niezachęca PROCESYREKRUTACJI 8
 9. 9. MOTYWYPRZYSZŁEGO IOBECNEGOPRACOWNIKA MOBBINGZŁAATMOSFERA BRAKMOŻLIWOŚCIROZWOJU BRAKMOŻLIWOŚCIAWANSU DYSKRYMINACJA BRAKOTWARTOŚCIFIRMY STRES NIEKOMPETENTNYPRZEŁOŻONY MAŁASWOBODAW DZIAŁANIU LEPSZAOFERTAPRACY ZŁETRAKTOWANIEPRACOWNIKA ZACOFANIETECHNOLOGICZNEZNIECHĘCA ZACHĘCA ATRAKCYJNEWYNAGRODZENIE MIŁAATMOSFERAPRACYBENEFITY STABILNOŚĆZATRUDNIENIA MOŻLIWOŚĆROZWOJUZAWODOWEGO ELASTYCZNYGRAFIK ATRAKCYJNOŚĆSTANOWISKA ZRÓŻNICOWANIEZADANIOWE LOKALIZACJA Postęp technologiczny iduża konkurencyjność rynkowa umożliwiły przedstawicielom pokoleniaZwybieraćpomiędzynajbardziejdlanichatrakcyjnymimiejscamipracy.Młode pokoleniejestżądneprzygódizdobywaniadoświadczeń,jednakodpowiedniewarunki pracy mogą być determinantą do długoletniej współpracy na linii pracodawca-pracownik. Możliwośćrozwojuzawodowegoistawianie nowychwyzwańtokluczdolojalnego pracownika. n=476 pyt.Napiszco(działaniei/lubsytuacja)możespowodować,zepodejmieszdecyzjęorezygnacjizpracy. n=476 pyt.Cospowoduje,żemożeszpracowaćnawetkilkalatwjednejfirmie? 9
 10. 10. Codrugimłody człowiekwybierapracę napełenetat 50% 17% 10% 23% Przedsiębiorcycorazchętniejzatrudniająświeżoupieczonychabsolwentów lubstudentów z ostatnich latstudiów licencjackich czy magisterskich.Łączenie zarówno studiów jak i obowiązków zawodowychzperspektywymłodegoczłowiekawarunkujepreferowanyprzez nichwymiarpracy.Ponad połowa badanychzadeklarowała chęćpracyw tradycyjnym modelu,czylinapełenetat.Pracacałkowiciezdalnaniejestszczególniepopularnawśród przedstawicielimłodego pokolenia.Najbardziejoptymalnym rozwiązaniem jestmodel hybrydowy,łączącymożliwośćpracyzarównostacjonarnejjakimobilnej. n=476 pyt.WskażpreferowanyprzezCiebiewymiarpracy: n=476 pyt.WskażpreferowanyprzezCiebietrybpracy: PRACA W BIURZE 26%60% 6% 8% PRACA STACJONARNO -MOBILNA PRACA TYPOWO ZDALNA NIEMAM ZDANIA Pełenetat 3/4etatu Półetatu Zadaniowyczas pracy PREFEROWANYTRYB IWYMIARPRACY 10
 11. 11. PREMIAIBONYŚWIĄTECZNE KARTAMEDYCZNA ELASTYCZNEGODZINYPRACY MOŻLIWOŚĆPRACYZDALNEJ DODATKOWEPREMIEIBONUSY SŁUŻBOWYSAMOCHÓD SŁUŻBOWYTELEFON PROGRAM UBEZPIECZENIA DARMOWESZKOLENIA BILETYNAWYDARZENIAKULT. BONYTOWAROWE KARTAMULTISPORT STOŁÓWKAPRACOWNICZA DOFINANSOWANIEPOSIŁKÓW Bardzoważny Raczejważny Trudnopowiedzieć Raczejnieważny Zupełnienieważny Lepsze wynagrodznenie,a także szeroka gama atrakcyjnych benefitów są gwarancją długoletniejwspółpracy młodego pracownika zfirmą.Rozległy wachlarzkorzyścistałsię koniecznościąwwiększychprzedsiębiorstwach,alecorazczęściejmożnaspotkaćsięznim jużw małychiśrednichorganizacjach. Potrzebyobecnegopokolenia znacznieróżnią sięod ich poprzedników.“Owocoweponiedziałki”znikająnadrugiplan,ponieważwdzisiejszychczasach młodzibardziejpreferująprogramyubezpieczenia,kartęmedycznączyrozwójosobistypoprzez ofertędarmowychszkoleń. n=476 pyt.OceńatrakcyjnośćbenefitówjakiemożeoferowaćTwójprzyszyłypracodawca. BENEFITY 11
 12. 12. Generacja Zwychowana jestw znacznejmierze w świecie wirtualnym, dlategoteżwiększośćswojegowolnegoczasuspędzaonline.Zkoleijednak,jestto pokolenie,którecenibudowanieiutrzymywanierelacji,dlategoważnesądlanich kontakty interpersonalne.Rozmowy twarzą w twarz są jednym z najbardziej preferowanychprzeznichkanałówkomunikacji. Pracodawcy przy wyborze kanałów za pośrednictwem, których komunikowaćbędą swojekampaniewizerunkowepowinnipublikowaćjeonlinei offline,jednakzdużym naciskiem naświatwirtualny.Blisko23%przebadanychkorzysta dziennie4-5godzinzmediów społecznościowychtakichjak:Facebook,Instagram, YouTubeczyFacebookMessenger.Wartozwrócićjednakuwagęnajedenzkanałów komunikacji-Discord,zyskującycorazwiększą popularność,któryzazwyczajjest używanyprzezgraczy.W tym momenciemożnarównieżzaobserwować,żejednym z zainteresowańzainteresowańmłodegopokoleniasągrykomputerowe(najczęściejw Internecieze znajomymi).Włączenieelementów grywalizacyjnychw proceskomunikacjibędzie aspektem angażującym,atakżewzbudzającym zainteresowanieodbiorcy. Interesującym zagadnieniem jestto,że przedstawiciele tego pokolenia urodzeniw latach1996-2003niekorzystajązaplikacjiTikTokzyskującejcorazwiększą popularność.Według raportu OpenMobi,użytkownikamisą najczęściejosobyw wieku11-14lat(53%)i14-17lat(21%). Należyzwrócićuwagę,żepołowarespondentów jednocześniepracujei studiuje, dlatego pracodawcy przy tworzeniu stanowisk powinni zapewnić potencjalnym kandydatom elastycznyczaspracyorazmożliwośćpracyzdalnej. 1 2 3 4 12 Komunikacja Rekrutacja Praca worganizacji PODSUMOWANIE
 13. 13. Przy publikacjiofertpracy powinny być głównie zawarte informacje takie jak:zakresobowiązków, wysokość wynagrodzenia, forma zatrudnienia i lokalizacja. Informacje o firmie czy oferowane świadczenia pozapłacowe są drugoplanowymi elementamiprzybudowaniuofertpracy.Wyróżniono również najbardziej atrakcyjne działania pracodawcówpracodawców w obszarzepromowaniaorganizacji, które mogą przekonać “zety”do pracy w firmie. Elementem,który zwraca uwagę jest publikacja widełekpłacowychorazszczegółowychiunikalnych opisów stanowisk w ofertach pracy. W dalszej kolejnościwyróżnić można oferowanie szerokiego portfoliobenefitówiatrakcyjnychnarzędzipracyoraz posiadanieposiadaniestronykarieryuzupełnionejowartościowe informacje.Przytworzeniuprocesurekrutacjinależy mieć na uwadze,że obecne pokolenie cenisobie kontaktzdrugim człowiekiem,a także budowanie relacji.Rozmowy telefoniczne,a także spotkania rekrutacyjneto niezbędnenarzędzia przytworzeniu proceduryzatrudnienia.Przedstawiciele generacjiZ ceniąceniąsobierównieżspotkaniawsiedzibiefirmy,gdzie od środka zobaczyć mogą jejfunkcjonowanie,a także porozmawiać z obecnymi pracownikami. Najmniejzachęcającym rodzajem rekrutacjidla młodych kandydatów jest proces oceny kompetencji, assessment center. Należy również dodać,żeścieżkacandidateexperiencejestjednym zz elementów zewnętrznego employerbrandingu. Nawet,jeślirekrutowany nie otrzyma oferty pracy ważnym aspektem jest przekazywanie informacji zwrotnej. Krótka rozmowa o pozytywnych i negatywnychstronachkandydataumożliwiarównież zachowaniepozytywnegowizerunkupracodawcy. 13 Ekspercidospraw employerbrandingudeklarują, że przedstawiciele pokolenia Z są mniej roszczeniowi,niżichpoprzednicy.Wychowaniew dobie kryzysu finansowego zdeterminowało ich podejście do pracy.Doceniają oferowane im stanowiskapracyiświadczeniapozapłacowe.Ich umiejętnościrozwijanew dzieciństwieprzekładają sięsię na ich podejście do pracy.Samozaparcie, pracowitość,wysokaambicjaiwielozadaniowość togłównecechywyróżniająceichspośródinnych pokoleń. Pokolenie Z charakteryzuje się dużą chęcią budowania swojej tożsamości (marki osobistej) w Internecie. Z chęcią publikują informacje ze swojego życia prywatnego i zawodowegozawodowego (np.zdobyciecertyfikatu,udziałw szkoleniu, awans), dlatego dla pracodawców mogą stać się naturalnym ambasadorem marki. PrzedstawicielepokoleniaC najczęściejposzukują ofert pracy za pośrednictwem portali rekrutacyjnych i ogłoszeniowych takich jak Pracuj.plczyOlx.pl.W dalszejkolejnościpolegają nanapoleceniachznajomychlubrodziny.Następnie poszukują interesujących dla nich szans zatrudnieniawmediachspołecznościowychtakich jakFacebookiLinkedIn.Ceniątradycyjnekanały dopublikowaniaofertpracy,dlategopracodawcy powinni skupić się na wyżej wymienionych mediach,a przed publikacją danejkampanii rekrutacyjnejrekrutacyjnejdokładniezbadaćgrupędocelową, do jakiejchcą dotrzeć.Ważnym obszarem w budowaniuwizerunkufirmysąsocialmedia,gdyż ponad połowa przebadanych respondentów przed aplikowaniem do organizacjiprzegląda zawartewnichinformacje.Należyzadbaćrównież owizualneaspektykampaniirekrutacyjnych,które sąsą wyznacznikiem zachęcającym do zainteresowaniaorganizacją. Komunikacja Rekrutacja Praca worganizacji PODSUMOWANIE
 14. 14. Utrzymywanie dobrejreputacjina rynku jestjednym z głównych czynników chęcipozostania w firmie.Lepsze warunkipłacowe dla ponad połowyrespondentówniesąbodźcem dopodjęciapracyworganizacjiozłej renomie.Aspektamiwarunkującymidługoletnią współpracę pracownika z pracodawcąsą:atrakcyjnewynagrodzenieibenefity,miłaatmosferapracy, możliwość rozwoju zawodowego oraz stabilność zatrudnienia. Idealne środowiskopracydlaprzedstawicielipokoleniaCto: wsparcie budowania relacji(wymiana wiedzy,integracja pomiędzy współpracownikami), kulturaiwartościfirmywspółmiernezwartościamipracownika, zorientowanienapracęindywidualną, wsparciezdrowiaiaktywnościfizycznej(np.firmazapewniamiejscedo ćwiczeńfizycznych,odpoczynku). Kolejnym aspektem, o który należy oprzeć proces budowania wizerunkupracodawcyjestoferowanytryb iwymiarpracy.Ponad połowa przebadanychzadeklarowałachęćpracywpełnym wymiarzegodzin,jednak należy wziąć pod uwagę,że większa liczba przedstawicielipokolenia Z jednocześnie studiuje i pracuje. Elastyczne godziny i praca stacjonarno-mobilnatoatutyprzyposzukiwaniumiejscazatrudnienia. 14 Komunikacja Rekrutacja Praca worganizacji PODSUMOWANIE

×