O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

2015 08-15 maria hemelvaart

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
2015 10-18 29e zondag
2015 10-18 29e zondag
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 47 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a 2015 08-15 maria hemelvaart (20)

Mais de ann Vantomme (19)

Anúncio

Mais recentes (20)

2015 08-15 maria hemelvaart

 1. 1. Onze Lieve Vrouw ten hemel opgenomen
 2. 2. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Het is goed om te vertrouwen op de Heer. Het is goed te hopen op de Heer.
 3. 3. Welkom Kruisteken
 4. 4. Heer, geef mij uw goddelijke zachtheid jij die zegt: “leer van mij, ik ben zacht en nederig van hart”. Geef dat ik alles zachtmoedig kan ontvangen: goed en kwaad, vreugde en kommer, bemoediging en kritiek, alles wat er dit ogenblik is en vooral de ander zoals ik hem tegenkom.
 5. 5. Maria, vol van genade, leer mij de goddelijke zachtheid, leer mij te genezen wie ik gekwetst heb. Geef dat jouw tederheid mij helpt om woorden te spreken van liefde die vrede sticht. Soeur Emmanuelle
 6. 6. Lofzang Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, een tocht door de woestijn, een weg ten leven, een spoor van licht dat als een handschrift staat tegen de zwartste hemel aangeschreven: Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.
 7. 7. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, die het gewaagd heeft onze hand te vragen, die ons uit angst en doem heeft weggetild en ons tot hier op handen heeft gedragen; Hij die verlangen wekt, verlangen stilt; vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.
 8. 8. Van U is deze wereld, deze tijd. Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, uw Woord de bron waaruit wij willen drinken. Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; Dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
 9. 9. Apocalyps 11 - 12
 10. 10. Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn geest verheugt zich zeer, want God heeft mij, geringe, die Hem als dienstmaagd dien, goedgunstig aangezien; en deed mij grote dingen.
 11. 11. Van nu aan, om wat Hij, de Sterke deed aan mij, zullen mij zalig prijzen alle geslachten saam, want heilig is zijn naam, Hij zal zijn trouw bewijzen;
 12. 12. Zijn arm verstoot met kracht de groten uit hun macht, de vorsten van hun tronen; maar Hij maakt kleinen groot en zal met overvloed de hongerigen lonen.
 13. 13. Hij heeft het lang voorzegd: aan Israël, zijn knecht zal Hij genade schenken, en Hij zal Abraham en al wie na hem kwam in eeuwigheid gedenken.
 14. 14. Lucas 1, 39-56
 15. 15. Rond uw woord roept gij, o Heer, ons altijd weer opnieuw bijeen. Prent het in ons hart voorgoed en blijf zo levend onder ons.
 16. 16. Maria klaagde nooit. Maria was nooit kwaad. Maria kende geen vermoeidheid. Maria hield van alles en iedereen.
 17. 17. Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, en geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven;
 18. 18. die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
 19. 19. Ik geloof in de heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
 20. 20. Laten we opstaan voor het grote dankgebed… De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. We zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God Hij is onze dankbaarheid waardig.
 21. 21. Heer God en Vader, wij danken U om Maria, voorbeeld van vrouw- en moeder-zijn. Wij danken Maria om haar groot geloof, waarmee zij bereid was "Ja" te zeggen op uw uitnodiging.
 22. 22. Wij danken U om het groot vertrouwen waarmee zij de weg is gegaan, die Gij van haar hebt gevraagd, een weg die zij vol moed en trouw tot het einde toe is gegaan.
 23. 23. Wij danken U, God, omdat Gij ons in Maria hebt getoond wat een mens is in uw ogen, en tot welke wondere, grote dingen Gij een mens roept die open en nederig van hart is. Daarom huldigen wij uw naam, Heer, onze God, en aanbidden U met de woorden:
 24. 24. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God van alle leven, die aarde vol van hemel maakt: Hij is het hart van ons bestaan. Heilig, heilig onze God alleen, en niet de goden van de wereld, en niet bezit of macht of eigenbaat: heilig is onze God alleen.
 25. 25. Omwille van U en haar, omwille van allen die zich geven om anderen gelukkig te maken, die oog hebben voor wat geen mens meer ziet; omwille van allen, die de zwaksten verdedigen en zich kunnen verheugen om de grootheid van anderen, danken wij U.
 26. 26. In Maria en in zoveel andere moedige vrouwen, herkennen wij Jezus van Nazareth die al zijn mensen een warm hart toedraagt tot het uiterste.
 27. 27. Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken, om al wat Hij voor ons betekent, uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren. Toen de machtigen Hem naar het leven stonden, heeft Hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden, rond een tafel bijeengebracht.
 28. 28. Hij heeft het brood in zijn handen genomen …
 29. 29. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. We gaan zitten…
 30. 30. Om dit te herdenken blijven wij het brood breken voor elkaar, zoals zo velen reeds voor ons deden. Wij bidden voor de mensen die een bijzondere plaats innemen in ons hart, ook voor hen die van ons zijn heengegaan...
 31. 31. Laat uw mensen nooit verloren gaan, bewaar hen in uw liefde, schrijf hun namen in de palm van uw hand. Samen willen wij werken aan uw rijk van vrede in de kracht van Jezus, uw Zoon.
 32. 32. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, barmhartige Vader in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
 33. 33. We staan op om het Onze Vader te bidden…
 34. 34. Paz, paz, paz, el mundo pide paz. Logra la paz en tu interior y derrámala en la tierra. Vrede, vrede, vrede, de wereld vraagt om vrede. Zoek de vrede in jezelf en draag ze uit, de wereld rond.
 35. 35. Lieve Vrouwke, ik kom niet om te bidden, maar om een poos bij U te zijn. Ik heb U niets te geven, niets te vragen, deze dag. Ik bezit alleen de grote vreugde dat ik U bekijken mag.
 36. 36. Lieve Vrouwke, ik kom niet om te spreken, maar om een poos bij U te zijn. Ik heb U niets te zeggen, niets te vragen, deze dag. Maar bewaar voor mij de grote vreugde, dat ik U bekijken mag.
 37. 37. Lieve Vrouwke, ik kom niet om te zingen, maar om een poos bij U te zijn. Ik heb U niets te zeggen, niets te vragen deze dag. Maar ik denk dan aan de grote vreugde, da'k U moeder noemen mag!

×