O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Câu-3.docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
Câu 3: giải thích chung:
Case Structure là khối lựa chọn chức năng True và False
Vòng lặp vô hạn. Dừng lại khi có tín hi...
2
Là khối thực hiện chức năng Shift Register đây cho phép kết quả đầu ra quay trở
lại đầu vào để thực hiện các phép toán t...
3
Nhìn vào bảng kết quả trên ta tìm được Q1= 45 và Q2= 165
/$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau:
a) Gi...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 31 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Câu-3.docx (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Câu-3.docx

 1. 1. 1 Câu 3: giải thích chung: Case Structure là khối lựa chọn chức năng True và False Vòng lặp vô hạn. Dừng lại khi có tín hiệu dừng thì chương trình mới dừng lại Là khối thực hiện chức năng hàm For Loop. Chương trình sẽ được chạy từ i=0 cho đến i=?. Là khối thực hiện chức năng cộng hai số khối có 3 chân gồm 2 chân đầu vào mà 1 chân kết quả đầu ra.
 2. 2. 2 Là khối thực hiện chức năng Shift Register đây cho phép kết quả đầu ra quay trở lại đầu vào để thực hiện các phép toán tiếp theo. Là khôi có chức năng hiển thị kết quả cuối cùng khi kết thúc vòng lặp For loop (X=Q1, Y=Q2) Là khối thực hiện chức năng tăng giá trị ban đầu lên 1 đơn vị Là khối thực hiện nhân 2 số. Khối gồm có 3 chân gồm 2 chân đầu vào và 1 chân r $Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị Q1 và Q2 (1 điểm )
 3. 3. 3 Nhìn vào bảng kết quả trên ta tìm được Q1= 45 và Q2= 165 /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. /# + Tính giá trị Q1 và Q2 (1 điểm )
 4. 4. 4 /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. /# + Tính giá trị Q1 và Q2 khi N=8
 5. 5. 5 /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị Q1 và Q2 (1 điểm )
 6. 6. 6 /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. /# (1 điểm ) + Tính giá trị Q1 và Q2 (1 điểm )
 7. 7. 7 /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. /# + Tính giá trị Q1 và Q2 khi N=8 (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau:
 8. 8. 8 a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. /# + Tính giá trị Q1 và Q2 khi N=8 (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình.
 9. 9. 9 b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. /# + Tính giá trị Q1 và Q2 khi N=8 (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị Q1 và Q2 khi N=8(1 điểm )
 10. 10. 10 /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. /# + Tính giá trị Q1 và Q2 /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau:
 11. 11. 11 a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị Q1 và Q2 (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị Q1 và Q2 (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau:
 12. 12. 12 a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị Q1 và Q2 (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc.
 13. 13. 13 + Tính giá trị Q1 và Q2 (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị X và Y theo giá trị I (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau:
 14. 14. 14 a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị X và Y theo giá trị I (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình.
 15. 15. 15 b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị X và Y theo giá trị i (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị X và Y theo giá trị i (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau:
 16. 16. 16 a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị X và Y theo giá trị i (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau:
 17. 17. 17 a) Giải thích các khối và chức năng các khối có trong chương trình b) Tính giá trị X và Y + Tính giá trị X và Y theo giá trị i (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau:
 18. 18. 18 a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị X và Y theo giá trị i (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị X và Y theo giá trị i (1 điểm )
 19. 19. 19 /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị X và Y theo giá trị i
 20. 20. 20 /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau: a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị X và Y theo giá trị i (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho đoạn chương trình LabVIEW như hình vẽ sau:
 21. 21. 21 a) Giải thích chức năng các khối có trong chương trình. b) Lập bảng giá trị Q1 và Q2 từ lúc bắt đầu chạy chương trình đến khi kết thúc. + Tính giá trị X và Y theo giá trị i (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho sơ đồ mạch Arduino giao tiếp với cảm biến ánh sáng như hình vẽ sau:
 22. 22. 22 a) Phân tích để lựa chọn các khối chức năng trên Front Panel và Block Diagram b) Xây dựng chương trình trên LabVIEW đọc giá trị điện áp tại chân A0 nếu bằng 3V thì bật đèn LED D1. /# (0.5 điểm ) - Từ yêu cầu bài toán trên giao diện Front Panel chúng ta phải có khối hiển thị giá trị điện áp đọc được từ cảm biến thông qua cân Analog A0. Khối dừng chương trình STOP, Khối chọn cổng COM để kết nối với Arduino. Kết quả trên giao diện Front Panel như sau: (1 điểm ) - Trên giao diện Block Diagram cần có các khối chức năng như sau: (0.5 điểm ) + Khối INIT để cấu hình kết nối COM, tốc độ truyền, chọn loại Arduino
 23. 23. 23 + Khối cấu hình chân Digital, để chọn chân OUTPUT hay INPUT (0.5 điểm ) + Khối ghi tín diệu Digital vào chân số, để ghi giá trị 0 hoặc 1 vào chân D3 (0.5 điểm ) + Khối đọc tín diệu Analog tại chân A0 để ghi giá trị 0 hoặc 1 vào chân D3 + Kết quả trên Block Diagram như sau: (1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho sơ đồ mạch Arduino giao tiếp với cảm biến ánh sáng như hình vẽ sau:
 24. 24. 24 a) Phân tích để lựa chọn các khối chức năng trên Front Panel và Block Diagram b) Xây dựng chương trình trên LabVIEW đọc giá trị điện áp tại chân A1 nếu bằng 3.5V thì bật đèn LED D1. /# (0.5 điểm ) - Từ yêu cầu bài toán trên giao diện Front Panel chúng ta phải có khối hiển thị giá trị điện áp đọc được từ cảm biến thông qua cân Analog A1. Khối dừng chương trình STOP, Khối chọn cổng COM để kết nối với Arduino. Kết quả trên giao diện Front Panel như sau: (1 điểm ) - Trên giao diện Block Diagram cần có các khối chức năng như sau: + Khối INIT để cấu hình kết nối COM, tốc độ truyền, chọn loại Arduino (0.5 điểm )
 25. 25. 25 + Khối cấu hình chân Digital, để chọn chân OUTPUT hay INPUT (0.5 điểm ) + Khối ghi tín diệu Digital vào chân số, để ghi giá trị 0 hoặc 1 vào chân D3 + Khối đọc tín diệu Analog tại chân A1 để ghi giá trị 0 hoặc 1 vào chân D3 (0.5 điểm ) + Kết quả trên Block Diagram như sau: (1 điểm )
 26. 26. 26 /$Cau3-4$/ Cho sơ đồ mạch Arduino giao tiếp với cảm biến ánh sáng như hình vẽ sau: a) Phân tích để lựa chọn các khối chức năng trên Front Panel và Block Diagram b) Xây dựng chương trình trên LabVIEW đọc giá trị điện áp tại chân A2 nếu bằng 4V thì bật đèn LED D1. /# (0.5 điểm ) - Từ yêu cầu bài toán trên giao diện Front Panel chúng ta phải có khối hiển thị giá trị điện áp đọc được từ cảm biến thông qua cân Analog A2. Khối dừng chương trình STOP, Khối chọn cổng COM để kết nối với Arduino. Kết quả trên giao diện Front Panel như sau: (1 điểm ) - Trên giao diện Block Diagram cần có các khối chức năng như sau: + Khối INIT để cấu hình kết nối COM, tốc độ truyền, chọn loại Arduino
 27. 27. 27 (0.5 điểm ) + Khối cấu hình chân Digital, để chọn chân OUTPUT hay INPUT (0.5điểm ) + Khối ghi tín diệu Digital vào chân số, để ghi giá trị 0 hoặc 1 vào chân D3 (0.5 điểm ) + Khối đọc tín diệu Analog tại chân A2 để ghi giá trị 0 hoặc 1 vào chân D3 + Kết quả trên Block Diagram như sau:(1 điểm )
 28. 28. 28 /$Cau3-4$/ Cho sơ đồ mạch Arduino giao tiếp với cảm biến ánh sáng như hình vẽ sau: a) Phân tích để lựa chọn các khối chức năng trên Front Panel và Block Diagram b) Xây dựng chương trình trên LabVIEW đọc giá trị điện áp tại chân A3 nếu bằng 4.5V thì bật đèn LED D1. /# (0.5điểm ) - Từ yêu cầu bài toán trên giao diện Front Panel chúng ta phải có khối hiển thị giá trị điện áp đọc được từ cảm biến thông qua cân Analog A3. Khối dừng chương trình STOP, Khối chọn cổng COM để kết nối với Arduino. Kết quả trên giao diện Front Panel như sau:(1 điểm ) - Trên giao diện Block Diagram cần có các khối chức năng như sau: (0.5 điểm ) + Khối INIT để cấu hình kết nối COM, tốc độ truyền, chọn loại Arduino
 29. 29. 29 + Khối cấu hình chân Digital, để chọn chân OUTPUT hay INPUT (0.5 điểm ) + Khối ghi tín diệu Digital vào chân số, để ghi giá trị 0 hoặc 1 vào chân D3 (0.5 điểm ) + Khối đọc tín diệu Analog tại chân A3 để ghi giá trị 0 hoặc 1 vào chân D3 + Kết quả trên Block Diagram như sau:(1 điểm ) /$Cau3-4$/ Cho sơ đồ mạch Arduino giao tiếp với cảm biến ánh sáng như hình vẽ sau:
 30. 30. 30 a) Phân tích để lựa chọn các khối chức năng trên Front Panel và Block Diagram b) Xây dựng chương trình trên LabVIEW đọc giá trị điện áp tại chân A4 nếu bằng 5V thì bật đèn LED D1. /# (0.5điểm ) - Từ yêu cầu bài toán trên giao diện Front Panel chúng ta phải có khối hiển thị giá trị điện áp đọc được từ cảm biến thông qua cân Analog A4. Khối dừng chương trình STOP, Khối chọn cổng COM để kết nối với Arduino. Kết quả trên giao diện Front Panel như sau: (1 điểm ) - Trên giao diện Block Diagram cần có các khối chức năng như sau: (0.5 điểm ) + Khối INIT để cấu hình kết nối COM, tốc độ truyền, chọn loại Arduino
 31. 31. 31 + Khối cấu hình chân Digital, để chọn chân OUTPUT hay INPUT (0.5 điểm ) + Khối ghi tín diệu Digital vào chân số, để ghi giá trị 0 hoặc 1 vào chân D3 (0.5 điểm ) + Khối đọc tín diệu Analog tại chân A4 để ghi giá trị 0 hoặc 1 vào chân D3 + Kết quả trên Block Diagram như sau: (1 điểm )

×