O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Akta1994

 • Seja o primeiro a comentar

Akta1994

 1. 1. AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (OSHA 1994) JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA MODUL LATIHAN OSHA DI SEKTOR AWAM 2006
 2. 2. OBJEKTIF Di akhir sesi ini, para peserta akan dapat: l menyenaraikan 15 bahagian di dalam AKKP 1994 l menyatakan tujuan utama AKKP 1994 l menyatakan falsafah dan prinsip AKKP 1994 l menghuraikan bagaimana majikan dan pekerja melaksanakan tanggungjawab mereka di bawah AKKP 199419-Jul-10 2
 3. 3. SKOP PEMBELAJARAN l Latarbelakang Akta l Limabelas (15) Bahagian Akta l Kandungan Akta l Kesimpulan19-Jul-10 3
 4. 4. FALSAFAH DAN PRINSIP Tanggungjawab memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja terletak atas mereka yang mewujudkan risiko dan mereka yang bekerja dengan risiko tersebut l Peraturan Kendiri (Self Regulation) l Perundingan l Kerjasama dan penglibatan pekerja19-Jul-10 4
 5. 5. KANDUNGAN OSHA 1994 Limabelas (15) Bahagian 1. Permulaan (Preliminary); 2. Perlantikan Pegawai (Appointment of Officers); 3. Majlis Negara bagi Keselamatan & Kesihatan (National Council for OSH); 4. Kewajipan Am Majikan & Orang Yang Bekerja Sendiri (General Duties of Employers and Self-Employed Persons);19-Jul-10 5
 6. 6. KANDUNGAN OSHA 1994 5. Kewajipan Am Perekabentuk, Pengilang & Pembekal (General Duties of Designers, Manufacturers and Suppliers); 6. Kewajipan Am Pekerja (General Duties of Employees); 7. Organisasi Keselamatan & Kesihatan (Safety and Health Organizations);19-Jul-10 6
 7. 7. KANDUNGAN OSHA 19948. Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian; Berbahaya, Keracunan Pekerjaan & Penyakit Pekerjaan & Siasatan (Notification of Accidents, Dangerous Occurrence, Occupational Poisoning and Occupational Diseases and Inquiry);9. Larangan Terhadap Penggunaan Loji atau Bahan (Prohibition Against Use of Plant or Substance);10. Tataamalan Industri (Industry Codes of Practice);19-Jul-10 7
 8. 8. KANDUNGAN OSHA 1994 11. Penguatkuasaan & Penyiasatan (Enforcement and Investigation); 12. Liabiliti bagi Kesalahan (Liability for Offences); 13. Rayuan (Appeals); 14. Peraturan-peraturan (Regulations); 15. Pelbagai (Miscellaneous).19-Jul-10 8
 9. 9. BAHAGIAN I:PERMULAAN (PRELIMINARY)[Seksyen 1(2)] Pemakaianl Orang Bekerja l Di semua sektor ekonomi dalam Jadual Pertama; l Kecuali di atas kapal (Ordinan Perkapalan Saudagar 1952, Ordinan Perkapalan Saudagar 1960 bagi Sabah atau Serawak) atau angkatan tentera.19-Jul-10 9
 10. 10. JADUAL PERTAMASubseksyen 1(2)v Pengilangan; l Pengangkutan, Penyimpanan &v Perlombongan & Komunikasi; Penguarian; l Perdagangan Borong & Runcit;v Pembinaan; l Hotel & Restoran;v Pertanian, Perhutanan & l Kewangan, Insuran, Harta Perikanan; Tanah & Perkhidmatanv Kemudahan; Perniagaan;v Elektrik, Gas, Air & l Perkhidmatan Awam & Pihak Perkhidmatan Kebersihan; Berkuasa Berkanun;19-Jul-10 10
 11. 11. BAHAGIAN I:PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 2 Undang-undang yang Mengatasi (1) Peruntukan tambahan kepada mana-mana undang – undang bertulis yang lain berhubungan keselamatan & kesihatan pekerjaan; (2) Peruntukan AKKP mengatasi peruntukan yang bercanggah atau tidak konsisten.19-Jul-10 11
 12. 12. BAHAGIAN I:PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 3 Tafsiran “Industri”- perkhidmatan awam, pihak berkuasa berkanun atau mana-mana aktiviti ekonomi dalam Jadual Pertama; “Loji”- Apa-apa jentera, kelengkapan, perkakas, alat atau peralatan, apa-apa komponennya dan apa-apa yang dipasang, disambung dan diperlengkapkan padanya;19-Jul-10 12
 13. 13. BAHAGIAN I:PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 3 Tafsiran l Majikan-majikan langsung atau majikan utama atau kedua-duanya; l Majikan langsung- berhubungan pekerja yang diambil khidmat oleh atau melaluinya; l Majikan utama-pemunya suatu industri termasuk pengurus; penghuni; wakil disisi undang-undang; mana-mana kerajaan, pihak berkuasa tempatan atau badan berkanun;19-Jul-10 13
 14. 14. BAHAGIAN I:PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 3 Tafsiran l “Pekerja”- seseorang yang diambil kerja dengan diberi gaji di bawah kontrak perkhidmatan; l “Penghuni”- seseorang yang menguruskan atau mengawal tempat kerja; l “Tempat kerja”- Premis tempat orang bekerja atau yang digunakan untuk penyimpanan loji atau bahan;19-Jul-10 14
 15. 15. BAHAGIAN I:PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 3 Tafsiran l “Premis”- termasuk- Mana-mana: l Tanah, bangunan atau bahagian mana- mana bangunan; l Kenderaan, vesel atau pesawat udara; l Apa-apa pepasangan di atas tanah, pepasangan di luar pesisir atau di atas dasar atau terapung di atas mana-mana air; l Khemah atau struktur bolehalih;19-Jul-10 15
 16. 16. BAHAGIAN I:PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 3 (2) Tafsiran Risiko yang wujud daripada aktiviti orang bekerja termasuk risiko berkaitan dengan: l Cara pengusahaan yang dijalankan; l Loji atau bahan yang digunakan; l Keadaan premis yang digunakannya.19-Jul-10 16
 17. 17. BAHAGIAN I:PERMULAAN (PRELIMINARY) Seksyen 3 (3) Bagi maksud Akta ini § Kerja – kerja sebagai seorang pekerja atau sebagai orang yang bekerja sendiri; § Seseorang sedang bekerja sepanjang masa dia berada di tempat kerjanya; § Orang yang bekerja sendiri adalah sedang bekerja sepanjang masa yang ditumpukannya kepada kerja sebagai seorang yang bekerja sendiri.19-Jul-10 17
 18. 18. BAHAGIAN I:PERMULAAN (PRELIMINARY)Seksyen 4 TUJUAN AKTAl Memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang bekerja;l Melindungi keselamatan atau kesihatan orang lain, selain daripada pekerja yang berada di tempat kerja;19-Jul-10 18
 19. 19. BAHAGIAN I:PERMULAAN (PRELIMINARY)Seksyen 4 TUJUAN AKTAl Mempromosikan persekitaran pekerjaan yang bersesuaian dengan kehendak fisiologi dan psikologi pekerja;l Mewujudkan satu kaedah ke arah sistem perundangan berdasarkan peraturan dan tataamalan industri.19-Jul-10 19
 20. 20. BAHAGIAN II:PERLANTIKAN PEGAWAISeksyen 5(1)l Perlantikan Ketua Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah, Pengarah oleh Menteri;19-Jul-10 20
 21. 21. BAHAGIAN III: MAJLIS NEGARA BAGIKESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN Seksyen 9 - Majlis Negara Bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan l Keahlian – di antara 12 - 15; l Dilantik oleh Menteri; l Menjalankan penyiasatan berkenaan; l perundangan, pentadbiran/penguatkuasaan, menggalakkan hubungan kerjasama, masalah-masalah khusus, penggunaan bahan kimia, perangkaan, kemudahan kesihatan, tataamalan industri, pemulihan l Pengerusi Jawatankuasa Rayuan19-Jul-10 21
 22. 22. BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKANDAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI Seksyen 15 Setakat yang Praktik (1) Memastikan keselamatan, kesihatan & kebajikan semasa bekerja semua pekerjanya; (2) Ini termasuk:- l Mengada dan menyenggara loji dan sistem kerja; l Membuat perkiraan bagi penggunaan, pengendalian, penanganan, penyimpanan dan pengangkutan loji dan bahan;19-Jul-10 22
 23. 23. BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKANDAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI Seksyen 15(2) Setakat yang Praktik, 4 Mengadakan maklumat, arahan, latihan dan penyeliaan; l Mengada dan menyenggara tempat kerja dan laluan keluar / masuk ke / dari sebarang tempat kerja; l Mengada dan menyenggara persekitaran kerja dan dengan kemudahan kebajikan yang mencukupi;19-Jul-10 23
 24. 24. BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKANDAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI KEWAJIPAN LAIN l Merangka kenyataan bertulis tentang dasar Keselamatan dan kesihatan; (Seksyen 16) l Menjalankan pengusahaannya tanpa menjejaskan keselamatan orang lain yang bukan pekerjanya; [Seksyen 17(1 )] l Mengadakan maklumat kepada orang lain berkenaan pengusahaannya; [Seksyen 17(2 )]19-Jul-10 24
 25. 25. BAHAGIAN IV: KEWAJIPAN AM MAJIKANDAN ORANG YANG BEKERJA SENDIRI Seksyen 18 l Kewajipan seseorang penghuni premis bukan domestik: - Memastikan tempat kerja selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan kepada orang lain selain daripada pekerjanya yang bekerja di premisnya19-Jul-10 25
 26. 26. BAHAGIAN V: KEWAJIPAN AMPEREKABENTUK, PENGILANG DAN PEMBEKAL Seksyen 20 / Seksyen 21 Setakat yang Praktik q Memastikan loji / bahan direkabentuk dengan selamat dan tanpa risiko kesihatan apabila digunakan secara betul; q Mengatur atau menjalankan ujian dan pemeriksaan; 19-Jul-10 26
 27. 27. BAHAGIAN V: KEWAJIPAN AMPEREKABENTUK, PENGILANG DAN PEMBEKAL Seksyen 20 / Seksyen 21 Setakat yang Praktik l Maklumat yang mencukupi; l Mengatur kajian untuk menghapus atau mengurangkan hazard; l Membina dan memasang loji yang selamat; 19-Jul-10 27
 28. 28. BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA Seksyen 24 v Memberi perhatian munasabah bagi keselamatan diri dan orang lain; v Bekerjasama dengan majikan dan orang lain; v Memakai dan menggunakan kelengkapan pelindung diri (PPE) yang dibekalkan; v Mematuhi arahan keselamatan yang lain;19-Jul-10 28
 29. 29. BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA Seksyen 25 Seseorang: l Tidak boleh mengganggu atau menyalahguna apa-apa yang diadakan atau dilakukan untuk kepentingan keselamatan kesihatan dan kebajikan dengan sengaja;19-Jul-10 29
 30. 30. BAHAGIAN VI: KEWAJIPAN AM PEKERJA l Majikan tidak boleh mengenakan caj ke atas pekerja; (Seksyen 26) l Majikan / Kesatuan Sekerja tidak boleh mendiskriminasi (memecat, mencederakan atau menukar kedudukan); (Seksyen 27)19-Jul-10 30
 31. 31. BAHAGIAN VII: ORGANISASIKESELAMATAN DAN KESIHATAN l Pengawasan Perubatan (Medical Surveillance); (Seksyen 28) l Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (Safety and Health Officer); (Seksyen 29) l Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan (Safety and Health Committee); (Seksyen 30)19-Jul-10 31
 32. 32. BAHAGIAN VIII: PEMBERITAHUAN MENGENAI KEMALANGAN,KEJADIAN BERBAHAYA,KERACUNAN PEKERJAAN DANPENYAKIT PEKERJAAN, DAN SIASATAN (Seksyen 32) l Majikan memberitahu pejabat Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan yang terdekat; l Penyakit Pekerjaan - Pengamal Perubatan berdaftar melapor kepada Ketua Pengarah;19-Jul-10 32
 33. 33. BAHAGIAN IX: LARANGAN TERHADAPPENGGUNAAN LOJI DAN ATAU BAHAN (Seksyen 35) l Kuasa Ketua Pengarah JKKP (DOSH); l Minta pendapat Jabatan Kerajaan atau badan lain yang pada hematnya sesuai sebelum membuat perintah; (Seksyen 36) l Orang yang terkilan boleh merayu19-Jul-10 33
 34. 34. BAHAGIAN X:TATAAMALAN INDUSTRI (Seksyen 37) l Diwartakan oleh Menteri; l Boleh dipinda; l Mengandungi sebarang tata, standard, peraturan, spesifikasi atau kehendak keselamatan dan kesihatan; l Boleh digunakan dalam prosiding; (Seksyen 38)19-Jul-10 34
 35. 35. BAHAGIAN XI:PENGUATKUASAAN DAN PENYIASATAN (Seksyen 39) l Ketua Pengarah; l Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan; l Kuasa untuk memasuki, memeriksa, menyiasat, mengambil sampel dan lain-lain; l Notis Larangan dan Pembaikan; (Seksyen 48)19-Jul-10 35
 36. 36. BAHAGIAN XII:LIABILITI BAGI KESALAHAN (Seksyen 51) l Penalti Am l Maksima RM10,000 atau Satu Tahun Penjara atau kedua-duanya sekali; l Pelanggaran berterusan - maksima RM 1,000 sehari;19-Jul-10 36
 37. 37. BAHAGIAN XII:LIABILITI BAGI KESALAHAN l Siapa yang boleh didakwa? l Badan Korporat bersama dengan Pengarah Syarikat, Pengurus, Setiausaha atau yang lain; (Seksyen 52) l Kesatuan Sekerja; (Seksyen 53) l Seorang ejen; (Seksyen 54)19-Jul-10 37
 38. 38. PENALTI JENIS KESALAHAN PENALTIl Gagal mematuhi Notis l Maksima RM50,000 @ LIMA tahun penjara @kedua-duanya sekali @/dan RM500 setiap haril Kewajipan Am Majikan l Maximum RM50,000 @ dan Orang yang bekerja DUA tahun penjara @ sendiri kedua-duanya sekali19-Jul-10 38
 39. 39. PENALTI JENIS KESALAHAN PENALTIl Kewajipan Am l Maksima RM20,000 @ perekabentuk, pengilang DUA tahun penjara @ dan pembekal berkaitan kedua-duanya sekali loji/bahanl Kewajipan tidak l Maksima RM20,000 @ mengganggu DUA tahun penjara @ menyalahguna apa-apa kedua-duanya sekali yang disediakan19-Jul-10 39
 40. 40. PENALTI JENIS KESALAHAN PENALTIl Diskriminasi terhadap l Maksima RM10,000 @ pekerja dan lain-lain SATU tahun penjaral Berkaitan dengan l Maksima RM10,000 @ pemeriksaan SATU tahun penjaral Organisasi keselamatan l Maksima RM5,000 @ dan kesihatan ENAM bulan penjaral Kewajipan Am pekerja l Maksima RM1,000 @ TIGA bulan penjara Kedua-duanya sekali19-Jul-10 40
 41. 41. BAHAGIAN XIII: RAYUAN (Seksyen 63) l Jawatankuasa Rayuan dilantik oleh Menteri; l Pengerusi - Anggota Majlis; l Dua orang lain; l Rayuan ke atas seksyen 36 atau 50;19-Jul-10 41
 42. 42. BAHAGIAN XIV:PERATURAN-PERATURAN (Seksyen 66) l Menteri diberi kuasa membuat Peraturan; l Bagi mengawalselia atau melarang; l Contoh : Pengilangan, pembekalan atau penggunaan loji, bahan; l Memastikan pengadaan kemudahan kebajikan yang memadai;19-Jul-10 42
 43. 43. BAHAGIAN XV: PELBAGAI (Seksyen 67) l Kewajipan menyimpan rahsia l Seseorang tidak boleh mendedahkan rahsia (pengilangan atau komersil) semasa melaksanakan tugas; l Penalti Maksima RM20,000 @ Dua tahun penjara @ kedua-duanya;19-Jul-10 43
 44. 44. PERATURAN – PERATURAN DI BAWAH OSHA 1994 l Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan Dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan)(Pengecualian) 1995; l Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996; l Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996;19-Jul-10 44
 45. 45. PERATURAN – PERATURAN DIBAWAH OSHA 1994 l Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997; l Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997; l Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997;19-Jul-10 45
 46. 46. PERATURAN – PERATURAN DI BAWAH OSHA 1994 l Perintah Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Larangan terhadap Penggunaan Bahan) 1999; l Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000; l Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 200419-Jul-10 46
 47. 47. PK&KP (Pernyataan Dasar Am Keselamatan danKesihatan Majikan) Pengecualian) 1995 l Seksyen 16 l Tiap majikan dan orang yang bekerja sendiri menyediakan pernyataan bertulis dasar am keselamatan dan kesihatan l Pengecualian l Menjalankan pengusahaan tidak lebih daripada lima pekerja19-Jul-10 47
 48. 48. PK&KP (Kawalan Terhadap Bahaya KemalanganBesar Dalam Perindustrian) 1996 OBJEKTIF l Mencegah kemalangan kimia yang besar; l Menghadkan akibatnya kepada manusia dan persekitaran;19-Jul-10 48
 49. 49. PK&KP (Kawalan Terhadap Bahaya KemalanganBesar Dalam Perindustrian) 1996 l Terpakai untuk semua aktiviti industri yang mempunyai kemudahan penstoran bahan kimia; l Pepasangan bahaya besar dan bukan bahaya besar adalah berdasarkan kepada kuantiti ambang; l Penyediaan Laporan aktiviti industri dan Demonstrasi Operasi Selamat; Lebihkurang 200 bahan kimia disenaraikan;19-Jul-10 49
 50. 50. PK&KP (Jawatankuasa Keselamatan danKesihatan) 1996 l Peraturan menggariskan: l Komposisi; l Pemilihan dan perlantikan ahli; l Kuasa; l Lain-lain hal.19-Jul-10 50
 51. 51. PK&KP (Pengelasan, Pembungkusan danPelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997 Terpakai kepada pembekal Bahan Kimia Berbahaya; Kewajipan: Mengelaskan bahan kimia, membungkus dengan selamat, melabel bahan kimia; dan menyediakan Risalah Data Keselamatan Bahan Kimia (CSDS).19-Jul-10 51
 52. 52. PK&KP (Pegawai Keselamatan danKesihatan) 1997 Peraturan menggariskan; ÜKelayakan ÜPendaftaran ÜKewajipan Majikan dan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan19-Jul-10 52
 53. 53. Perintah K&KP (Pegawai Keselamatan danKesihatan) 1997 Terpakai bagi menentukan; vKelas Industri yang perlu menggajikan seorang Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (SHO)19-Jul-10 53
 54. 54. Perintah K&KP(Larangan Penggunaan Bahan) 1999 Maklumat Bahan Skop Laranganl Krosidolit Semua tujuan melainkan tujuan (Barah Paru-Paru) penyelidikan atau analisis.l Karbon disulfida; Pembersihan dan menghilangkan gris Karbon tetraklorida dan n- Heksana ;(Keracunan sistemik) Benzena; {Barah(leukimia)}l Fosforus putih Penggunaan dalam pembuatan (Keracunan Kronik) mancis.19-Jul-10 54
 55. 55. Perintah K&KP(Larangan Penggunaan Bahan) 1999 Maklumat Bahan Skop Larangan 4-Aminodifenil; Benzidina; Pembuatan dan Penggunaan 2- Naftilamina; untuk semua tujuan termasuk 4-Nitrodifenil; garam bahan- apa-apa proses pembuatan bahan ini dan apa –apa bahan dimana bahan yang dihuraikan yang mengandungi diatas terbentuk, kecuali bagi sebatiannya,dalam apa-apa tujuan penyelidikan dan bahan lain pada jumlah analisis. kepekatan melebihi 0.1% (Barah pundi)19-Jul-10 55
 56. 56. PK&KP (Penggunaan dan Standard PendedahanBahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 Keperluan Peraturan l Menyediakan satu rangka undang-undang yang sah bagi majikan dalam mengawal penggunaan bahan kimia berbahaya; l Mengadakan satu standard pendedahan dalam melindungi kesihatan pekerja; l Mempromosikan pengurusan bahan kimia yang cemerlang;19-Jul-10 56
 57. 57. KESIMPULAN l Keperluan OSHA 1994; l Falsafah OSHA 1994; l Kandungan OSHA 1994; l Lima belas Bahagian;19-Jul-10 57

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • faezfahmi

  Jun. 12, 2014
 • RoseWong1

  Oct. 20, 2014
 • aizatkushairi

  Oct. 20, 2014
 • cassymelly

  Nov. 5, 2014
 • mohdsukry2

  Nov. 5, 2014
 • g3muk3cik

  Nov. 7, 2014
 • LYE9

  Nov. 25, 2014
 • eylaayoojin

  Jan. 10, 2015
 • Razak1957

  Jan. 27, 2015
 • LeeyaMekha

  Apr. 30, 2015
 • DatukAzdiAfiq

  Jul. 1, 2015
 • nisaanuar56

  Jul. 22, 2015
 • eddy182

  Jul. 31, 2015
 • NoorSuhairi

  Oct. 2, 2015
 • ShahmiShamsuddin

  Mar. 22, 2016
 • NorhanunZahid

  Apr. 19, 2017
 • fixieismylife98

  Sep. 18, 2017
 • MSAminAMajid

  Feb. 6, 2018
 • NurArry

  Feb. 9, 2020
 • FarhanAhmad229

  Aug. 21, 2020

Vistos

Vistos totais

31.282

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

27

Ações

Baixados

887

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

23

×