O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Inona no antony namoronan'Andriamanitra ny olombelona.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Inona no antony namoronan'Andriamanitra ny olombelona.pdf

Baixar para ler offline

Inona no antony namoronan'Andriamanitra ny olombelona? Fanontaniana mahaliana, tsy ahitam-baliny marina matetika. Anio, fantaro ny antony nahatonga anao eto an-tany, ary ny lalana hizoranao amin'ny ho avy. Anao ny safidy, na ho amin'ny fiainana mandrakizay, na ho amin'ny latsa mandrakizay.

Inona no antony namoronan'Andriamanitra ny olombelona? Fanontaniana mahaliana, tsy ahitam-baliny marina matetika. Anio, fantaro ny antony nahatonga anao eto an-tany, ary ny lalana hizoranao amin'ny ho avy. Anao ny safidy, na ho amin'ny fiainana mandrakizay, na ho amin'ny latsa mandrakizay.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Fiangonan'Andriamanitra Miray (20)

Anúncio

Inona no antony namoronan'Andriamanitra ny olombelona.pdf

 1. 1. Fiangonan’Andriamanitra Miray United Church of God, Vondrom-paritra Afrika Atsinanana F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y M I T O R Y N Y F I L A Z A N T S A R A M A N O M A N A V A H O A K A
 2. 2. Namorona ny anjely Izy aloha tamin’ny alalan’ny Teny sy ny Fanahy Masina. Rehefa vita ny anjely vao namorona ny tany sy ny lanitra tamin’ny alalan’ny Fanahiny Andriamanitra sy ny Teny. Nanatrika izany famoronana izany ireo anjely, ary nifaly sy nihoby avokoa izy ireo nandritra ny famoronana. I Joba dia nampahafantarin’ Andriamanitra ny ny asa lehibe nataony tamin’ny nanorenany ny tany. Joba 38:4-7 Mety ho nanangana trano avo be koa angamba i Joba amin’ny maha-mpanankarena indrindra azy tamin’ny fotoana niainany. Jaona 1:1-2: Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’ Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin’ Andriamanitra tamin’ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Efesiana 3:9: (I Kristy no) hampahazava ny olona rehetra mba hahalalany izay fitondrana ny zava-miafina, dia ilay voafina hatramin’ny nanaovana izao tontolo izao tao amin’ Andriamanitra, Izay nanao ny zavatra rehetra. Jaona 1:14: Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika. Ny Teny no tonga nofo ho Jesosy Kristy, olona nofo sy rà tahaka antsika Izy. Ny fiandohan’ny famoronana. Ny anjely dia efa nonina teo amin’ny tany talohan’ny nisian’ny olona. Ny andrianan’ izao tontolo izao no mifehy ny fanjakana eto amin’izao tontolo izao. Fanahy no namoronan’ Andriamanitra ny anjely. Tao amin’ny Saha Edena no nonenany tany am-piandohana. F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M Taiza ary ianao, fony Aho nanorina ny tany? Ambarao, raha hainao. (Joba 38:4) Iza ary no nandidy izay ho refiny, raha fantatrao? Ary iza no nanenjana ny famolaina teo aminy? (Joba 38:5) Teo amin'inona no nanorenana ny vodi-andriny, ary iza no nametraka ny vato fehizorony, (Joba 38:6) Raha niara-nihira ny kintan'ny maraina, ary nihoby avokoa ireo zanak'Andriamanitra? (Joba 38:7)
 3. 3. Ny niandohan’i Satana. Ny anjely no nonina tamin’ny tany tany am-piandohana. Ny lehiben’ny anjely teto an-tany no atao hoe andrianan’izao tontolo izao. (Jaona 12: 30-31), izay nataon’ Andriamanitra faran’izay tsara indrindra tamin’ireo anjely nohariany Tao amin’ny Saha Edenan’ Andriamanitra no nitoerany, ary izy dia nanana ny anjara asan’ny Kerobima manaloka. Vato soa isankarazany no lalany. Ezekiela 28:11-14 Noharina tamin’ny mpanjaka tao Babylona sy ny mpanjakan’i Tyro i Losifera. Tsy tao amin’ny Saha Edena akory ireo mpanjaka ireo, fa fanoharana io ao amin’ny Isaia 14 sy Ezekiela 28 io. Rehefa niodina tamin’ Andriamanitra izy dia nomena ny anarana devoly sy Satana, na dragona, ilay menarana ela. Tonga fahavalon’Andriamanitra izy sy ireo anjely namany. Rehefa niavonavona ny fony, dia nitsiriritra ny toerana sy ny fahefana Andriamanitra tany an-danitra koa izy. Ezekiela 28:2 Isaia 14:13-15 I Losifera na ilay Fitarik’ andro Zanaky ny Maraina no anarany tany am-piandohana. Ny hevitr’izany dia Kintana mazava amin’ny maraina, mpitondra hazavana sy fahamarinana, zanaky ny maraina. Isaia 14:12 Noforonin’ Andriamanitra ho hendry sy manam-pahalalana izy, ary tsy nanan-tsiny. Ezekiela 28:4 Ezekiela 28:15 Mpitoriteny 17:29 Izany fahendreny sy fahalalany izany no nampanan-karena be azy, ka tonga niavonavona ny fony. Ezekiela 28:4-5 Vokatr’izany dia niakatra tany an- danitra izy sy ireo anjeliny mba hiady amin’ireo anjelin’ Andriamanitra tany an-danitra. Kanjo, nazeran’Andriamanitra tamin’ny tany ireo, ary tsy misy toerana ho azy intsony any an-danitra. Ezekiela 28:17 Apokalypsy 12:7-9 Rehefa tonga ety an-tany i Satana sy ny anjeliny dia miara-monina amin’ny olombelona ety an-tany. Mamitaka ny olombelona hatramin’ny andron’i Adama sy Eva i Satana, ary mbola mamitaka izao tontolo izao amin’ny alalan’ireo mpaminany sandka sy Kristy sandoka, ka maro no ho voafitaka. Genesisy 3:1-5 Matio 24:4-5; 24:23-24 Marka 13:22 Apokalypsy 20:7-9 Miampanga izay rehetra mino an’Andriamanitra koa izy, ary mampitondra fahoriana azy ireo. Joba 1:8-11 Asan’ ny Apostoly 6:8-15 toko 7 Asan’ny Apostoly 12:1. 8:1-3 Apokalypsy 12:10 sy and. 12,17 F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M
 4. 4. « Ilay lehilahy nampihorohoro ny tany Sy nampihozongozona ny fanjakana Ary nanao izao tontolo izao ho efitra sy nandrava ny tananany » no ilazana an’i Satana eto. Isaia 14:16-17 Ny nahasimba ny tany … Vokatry ny fikomian’ny anjely tamin’Andriamanitra no nahatonga ny tany sy izao tontolo izao ho tsisy endrika sady foana, voalazan’ny Genesisy 1. Andeha ho vakiana ny tantara milaza izany. Genesisy 1:2: Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; ary aizina no tambonin’ny lalina. Ary ny Fanahin’ Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Tsy « tany efitra, tsisy endrika sady foana » akory no noforonin’i Jehovah Andriamanitra tany am- boalohany. Raha izany mantsy no izy, dia tsy ho nihira sy nihoby avokoa ireo kintan’ny maraina raha namorona ny tany Izy. Joba 38:4-7 « Tohu bohu » no teny ilazana fa mikorontana tanteraka, mifangaro avokoa, tsy misy endrika, feno fahalovana, feno kolikoly sy faharatsiana, maizina tanteraka ny tany. Noho ny aizina nameno ny tany, dia nanao ny mazava aloha Andriamanitra. Genesisy 1:3: Avy eo Izy vao nanavao ny tany. Nandefa ny Fanahiny tamin’ny alalan’ny Teny i Jehovah Andriamanitra, ary nanavao ny endriky ny tany. Salamo 104:30: Oviana Andriamanitra no nanavao ny endriky ny tany? Rehefa hitan’ Andriamanitra fa feno aizina ny tany, ary ny rano nanerana ny tany rehetra, tsy nisy tany maina niseho intsony, dia nanavao ny endriky ny tany Izy. Miteny amin’ny alalan’ny Teny Jehovah Andriamanitra. (Jaona 1:1-3), ary mandefa ny Fanahiny Izy ka manao ny asany rehetra. Tsy irery akory Andriamanitra raha nanao ny asany. Hoy izy hoe « isika » (Elohim, teny milaza fahamaroana) raha namorona ny olombelona. Genesisy 1:26: Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika. … sy ny nanavaozana azy indray. FEHINY: Andriamanitra sy ny Teny no namorona ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra ao aminy, ary tsy nisy afa-tsy Jehovah Andriamanitra Fanahy sy ny Teny tany ampiandohana. Jaona 1:1 F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M
 5. 5. Ny namoronan’Andriamanitra ny olombelona. Nametraka ny anjely teto an- tany Andriamanitra, mba hanjaka sy hanatsara ny tany sy izao rehetra izao. Rehefa nanota anefa ny anjely, dia tsy misy afa-tsy Andriamanitra Ray sy ny Teny sisa no tompon’andraikitra amin’ny fanatsarana sy fanatontosana ny asa teto an-tany sy ireo zava-boaarin’ Andriamanitra. Tahaka ny endrik’Andriamanitra sy ny tarehin’Andriamanitra no nanamboarany ny olombelona. Genesisy 1:26-27 Vovo-tany no namoronany ny olona, ary nasiany fofonaina izy mba ho velona. Genesisy 2:7 Izay maharitra fakam-panahy sy manao ny sitrapon’ Andriamanitra ihany nefa no homena ny Fanahin’ Andriamanitra ka ho tonga zanak’ Andriamanitra. Romana 8:16-17 Nahary ny olombelona Andriamanitra mba hameno ny tany, ary hanjaka amin’ny tany sy ny zavatra rehetra ao aminy. Genesisy 1:26 Namoronana ny olombelona Andriamanitra mba hananany zanaka maro ho Azy amin’ny alalan’ny Fanahiny, mba handova ny tany izay noforoniny sy hanjaka eo aminy. Jaona 1:12 Izany no antony nanamboarany ny olombelona mba hiasa ny tany ary hanjaka eo amin’ireo zavatra noforoniny. Genesisy 1:26 sy 2:5-6 F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M
 6. 6. Nataon’ Andriamanitra ho marina sy mahitsy ny olona izay noforoniny. Kanjo tsy mihaino ny feon’ Andriamanitra izy. Mpitoriteny 7:29a F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M Tao amin’ny saha Edena no nonenan’i Adama sy Eva. Nomen’Andramanitra ho fihinany ny hazo fihinam-boa sy ny anana tao amin’ny saha. Nandrara azy ireo koa Izy mba tsy hihinana ny voanin’ny hazo roa eo afovoan’ny saha. Genesisy 3 Ny niandohan’ny fahotana. … Naka ny endriky ny menarana i devoly Satana, ary nandresy lahatra an’i Eva hihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay efa nandraran’ Andriamanitra azy. Genesisy 3 Tsy nihaino ny feon’ Andriamanitra izy ireo, ary dia voaozona hitondra fahoriana. Genesisy 3:14-19 Nitohy nanota ny olona. Nandringana ny olona tamin’ny alalan’ny safo- drano Andriamanitra. I Noa sy ny ankohonany ihany no novonjeny.. Genesisy 6-7 Nohajambain’ny andrianan’izao tontolo izao ny mason’ny olona mba tsy hahalalany ny marina sy tsy hitiavany an’ Andriamanitra - II Kor 4:4; I Jaona 2:15-16 Mifamono ny olona, ary mameno ny tany ny faharatsiana sy habibiana isan-karazany. 2 Timoty 3:1-9
 7. 7. Nanome teny fikasana an’i Abrahama mpanompony Izy. - Genesisy 22:18 Naniraka an’i Mosesy Izy ary nanome Teny Vavolombelona sy lalam- pamonjena rehetra ho an’ny olony. - Genesisy 20; Levitikosy, Deotoronomia. F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M NY FAMONJEN’ANDRIAMANITRA NY OLONY. Tonga nofo ilay Tenin’ Andriamanitra, ary niara- nonina tamin’ny olombelona teto an-tany. Jesosy no anarany. Jaona 1: 1-14 Nampianatra ny olony momba ny fanjakan’ Andriamanitra Izy, ary nanome famantarana manokana ho an’ ny olony. Matio 12:38-40 Ezekiela 20:20 Nampianatra ny olona ho tia an’ Andriamanitra sy ny olona rehetra koa i Jesosy. Matio 6:21-24 Matio 10:25-27 Nanasitrana ny marary sy namoaka fanahy maloto izay namatotra sy nampahory ny olona i Jesosy. Lioka 9:11 Matio 12:28 Ny nofo aman-drà tsy mahazo miditra ny fanjakan’Andriamanitra. Jaona 6:44; Jaona 15:16 sy 15:19 Izay mahafoy mivarotra ny fananany rehetra mba hividy ilay saha misy harena nafenina no hahazo ny harena ao anatiny. Matio 13; Marka 4; Lioka 8 sy 13. Ny hazandrano tsara karazana no mendrika ny hatao an- karona; fa izay rehetra ratsy dia harian’ny mpandranto. Ny vary tsara no hatao an- tsompitra; fa ny tsimparifary kosa dia angonina sy hodorana. Toy izany koa no hifidianana ny olona mendrika ny hiditra ny fanjakan’ Andriamanitra.
 8. 8. Ny finoana sy fahatokiana an’Andriamanitra dia antoky ny fidanam-po sy filaminan-tsaina. (Salamo 85:12) Nefa tsy izany akory no tena fahasambarana, ary tsy izany koa no atao hoe Fanjakan’ Andriamanitra. Ny Fanjakan’Andriamanitra dia fanjakana ara-bakiteny hanapaka ny firenena rehetra eto an-tany rehefa miverina i Jesosy Kristy. Io no nasehon’ilay nofin’ny mpanjaka Nebokadnezara ao amin’ny Daniela 2. Iza no handova ny fanjakan’Andriamanitra? « Izay madio am-po » no hahita an’ Andriamanitra, ary « izay mahitsy sy marina no hahazo hiditra ny fanjakan’ Andriamanitra. Matio 5:8 Izay tsy mandeha araka ny nofo intsony ary mitandrina ny didin’ Andriamanitra sy manao ny sitrapony, ary maharitra amin’ny finoana an’i Kristy hatramin’ny fahafatesana no hahazo ny fanjakan’ny lanitra. Kolo 3-Kolo 4:1-6, Apok 14:12; 1 Tes 4:1-8; 5:6- 11; Tito 2-3; Heb 12:14; Jak 1:12; 3:17-18; 2Pet 1:5-7 Iza no tsy mahazo mandova ny fanjakan’ Andriamanitra? Ny mpanao meloka dia tsy hahazo miditra ny fanjakan’ Andriamanitra. Apo 21:8; 22:14-15; Lioka 13:22-30; 1 Kor 15:9-10 Ny mandika ny didin’ Andriamanitra sy ny tsy mino dia tsy mahazo mandova fiainana mandrakizay. Apok 21:8; 22:15; 2Timoty 3:1-9; Heb 6:4-6. « Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan'ny lanitra. » (Matio 5:10) « Sambatra izay hihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. (Lioka 14:15) Ary hoy koa izy tamiko Soraty: « Sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny Zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko: Ireo dia teny marin'Andriamanitra. (Apokalypsy 19:9) “Izay mino sy atao batisa no hovonjena; izay tsy mety mino no hohelohina » (Marka 16:16) F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M
 9. 9. Matio 5: 8; Salamo 15: 2 Sambatra ny malahelo am- panahy; fa azy ny fanjakan'ny lanitra. (Matio 5:3) Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana; fa azy ny fanjakan'ny lanitra. (Matio 5:10) Sambatra ianareo, raha haratsin'ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. (Matio 5:11) Inona no toetra tokony hananana mba handovana ny fanjakan’Andriamanitra? Sambatra ny madio am-po; fa izy no hahita an'Andria- manitra, (Matio 5:8) Mila mandeha amin’ny mazava ary tsy mikambana amin’ny ratsy fanahy fa mifady ny ratsy rehetra. Mat 5:14-16; Sal 15:3-5 Mila manana fitiavana sy mahay mamela heloka isika: Matio 5:21-26; 5:38-48 « Aza manohitra izay manisy ratsy anareo. » Matio 5:39 Tenin’Andriamanitra fanampiny: Kolo 3-Kolo 4:1-6, Apok 14:12; 1 Tes 4:1-8; 5:6-11; Tito 2-3; Heb 12:14; Jak 1:12; 3:17-18; 2Pet 1:5-7 « Mibebaha hianareo fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra. » Fanjakana tsy azo ampihorohoroana ny fanjakan’Andriamanitra. Ny famelana ny helotsika no hananantsika fanavotana ary manafaka antsika amin’ny fahefan’ny maizina. Marka 1:15; Lioka 18:16-17; Kolo 1:13; Heb 12:28 Satana sy ny mpanompony dia hitaona ny olona hatramin’ny andro farany tsy hino an’ Andriamanitra sy ny heriny, ary hanao ny ratsy hatrany. 1 Timoty 4:1; 2 Timoty 3:1-5; Apoka 19:19 hatramin’ny Apoka 20:10 Ny fananana ny sain’i Kristy sy ny fankatoavana an’Andriamanitra no toetra fototra handovana ny fanjakan’Andriamanitra. F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny. 1 Jaona 5:3 Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak'Andriamanitra. (Matio 5:9) Fa raha an'i Kristy ianareo, dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. (Galatiana 3:29) Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara Sy izay ilain'i Jehovah aminao, Dia izao ihany: Ny hanao ny marina sy ny ho tia famindram-po Ary ny hanaraka an'Andriamanitrao amin'ny fanetren-tena (Mika 6:8) Andriamanitra namorona ny olombelona tahaka ny endriny sy ny tarehiny, mba ho tonga zanany, handova ny fanjakany.
 10. 10. Ny fanjakan’ Andriamanitra dia misy mpanjaka tokana dia i Jesosy Kristy, (Apokalypsy 17:14), ao amin’ny Faritra voatokana hanjakany (Apokalypsy 11:15), ary misy lalàna mifehy ireo olona entiny (Apokalypsy 17:14b), dia ny didy sy fitsipik‘Andriamanitra. (Isaia 33:22) Maro ny fanoharana sy fampi anarana nataon’i Jesosy momba ny fanjakanAndri amanitra: Matio 4:23, Matio 9:35, Lioka 1: 33, Lioka 4:43, Lioka 9:10-1 1, Matio 13, Lioka 12:31 -32 Matio 6, Matio 24, Lioka 19 Matio 7:21: "Tsy izay rehetra manao amiko hoe : Tompoko Tompoko, no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny Raiko izay any an-danitra.“ Inona ny "fanjakan’Andriamanitra? " Matio 6:21-24: Dia aza manahy hianareo ka manahy hoe: Inona no hohaninay? Na inona no hosotroinay? Na: inona no hotafianay? Fa izany rehetra izany dia katsahin’ny Jentilisa fatratra; fa fantatry ny Rainareo izay any an- danitra fa tokony ho anareo izany. Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny Fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin’izany dia aza manahy ny amin’ny ampitso hianareo; fa ny ampitso hanahy ny azy… Jesosy Kristy ilay nahatanteraka ny Soratra Masina irery ihany no làlana sy fahamarinana ary fiainana mankany amin’ny fanjakan’ Andriamanitra. Jaona 10:1-7 « Mibebaha hianareo ka minoa ny Filazantsara. » « Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino dia hohelohina. » Matio 3:2; 4:17; Mark 1:15; Ezek 14:6 Ny vavaka nampianarin’ny Tompo dia miompana avy hatrany amin’ny fanamasinana an’ Andriamanitra, ny fikatsahana ny fanjakan’ Andriamanitra sy ny sitrapony, ary ny mahazava-dehibe ny famelan- keloka: « Rainay Izay any an-danitra, Hohamasinina anie ny anaranao Ho tonga anie ny fanjakanao, Hatao anie ny sitraponao, ety an- tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny hanina sahaza anay Mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay nanao ratsy taminay. Matio 6:5-15 Ary aza mitondra anay ho amin’ny fakam-panahy, Fa manafaha anay amin’ny ratsy. Fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. » Amena. Tsy avy amin’izao tontolo izao ny fanjakan’ny lanitra. Jaona 18:36, Jaona 15:18-19 Ny fanjakan’ Andriamanitra dia tsy amin’ny fihinanana sy fisotroana ; fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin’ny Fanahy Masina. Romana 14:17 F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M
 11. 11. Ao am-pon’ny olona ve ny fanjakan’Andriamanitra? Ny olombelona dia nofo sy rà; nefa Andriamanitra dia Fanahy « Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’ Andriamanitra izy. » Jaona 3:3, 5b Izay rehetra mahafantatra an’ Andriamanitra Ray sy mino an’i Jesosy ary manana ny Fanahin’ Andriamanitra no tonga zanak’ Andriamanitra, ka mandova ny fanjakan’ Andriamanitra sy manana ny fiainana mandrakizay. Ireo no miara-manjaka amin’i Kristy Jesosy sady voaaro amin’ny ratsy. Jaona 1:12-13, 17:1-5 sy 17:15; Jao 12:32,36; 1Jao3:2- 3, 4:13-16; 2Jao 5:1-12 Lioka 17:20-21: Ary Jesosy, nony nanontanian’ ny Fariseo izay andro hihavian’ny fanjakan’ Andriamanitra, dia namaly azy hoe: Tsy misehoseho no fihavian’ny fanjakan’ Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe: Indro ety, na ery; fa, indro ny fanjakan’Andriamanitra dia ao anatinareo (na: efa eo aminareo). Tsy misehoseho fa miafina ny fihavian’ny fanjakan’ Andriamanitra. Matio 13:11 • Tsy ho an’ny Jiosy irery akory fanjakan’Andriamanitra. • Tsy natokana ho an’ny firenena iray na voafaritra ao amin’ny toerana iray ny fanjakan’ Andriamanitra, ka hataon’ny olona hoe: « Indro ery, na indro ety. » • Ho Hitan’ny firenen-drehetra ny fiavian’i Kristy indray hamerina ny fanjakan’ Andriamanitra eto an-tany. Lioka 17:20, Matio 24:26-27, Lioka 17:24; Apokalypsy 19:11-16 Kolosiana 2:9-11 1 Korint 15:52: … fa vetivety, toy ny indray mipi-maso, rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra; fa hotsofina ny trompetra, ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony, ary isika hovana. « Ny nofo aman-drà tsy mahazo mandova ny fanjakan’ Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsi- fahalovana. » I Korintiana 15:50b Tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy isika vao mahazo miditra ny fanjakan’ Andriamanitra Oviana ny fahateraham-baovao? Ny zanak’Andriamanitra no mandova ny fanjakany F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M
 12. 12. Nanavao ny endriky ny tany Andriamanitra - Salamo 104:30 … ary namorona ny zavatra rehetra ao aminy koa Izy … Gene 1:1-31 F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M ANDRO VOALOHANY: Nahary ny mazava Andriamanitra, ary nampisaraka ny mazava sy ny maizina Izy ANDRO FAHAROA: Nanao ny habakabaka Andriamanitra, Nampisaraka ny rano amin’ny rano Izy. ANDRO FAHATELO: Nanangona ny rano ho amin’ny fitoerana iray Izy na ranomasina, ary nampiseho ny maina na ny tany. Nampisaraka ny rano sy ny tany Izy. Nanao ny zava-maniry rehetra amin’ny tany Izy, dia ny anana, ahitra, hazo fihinam-boa isan-karazany. Ny nanavaozan’ Andriamanitra ny tany. ANDRO FAHAEFATRA: Nahary ny fanazavana roa lehibe eny amin’ny habakabaky ny lanitra Andriamanitra, ho mpanapaka ny andro sy ny alina, ary nampisaraka ny mazava sy ny maizina Izy ANDRO FAHADIMY: Nanao ny zava-mananaina anaty rano sy ambonin’ny tany ary ny voro-manidina eny amin’ny habakabaka Izy. ANDRO FAHAENINA: Nahary ny zava- mananaina sy ny biby avy amin’ny tany Andriamanitra, dia ny biby rehetra mandady sy mikisaka. Nahary ny olona tahaka ny endriny Andriamanitra, mba hanjaka amin’ny tany sady nitso-drano azy.
 13. 13. ANDRO FAHAFITO: Vitan’Andriamanitra ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Nitsahatra tamin’ny asany rehetra Andriamanitra, ary izany no nanamasinany ny andro fahafito. Genesisy 1:1-31 F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M Ny namoronana ny andro Sabata , andro fitsaharana. FAMANTARANA eo amin’i Jehovah Andriamanitra mpahary ny lanitra sy ny tany ny olony ny andro fahafito na « andro Sabata ». Ezekiela 20:20 Ny andro Sabata no hanamasinan’i Jehovah Andriamanitra sy hitahiany ny olony. Ezekiela 20:12 Tsy manao raharaha akory mandritry ny andro Sabata, izay manomboka ny hariva maty masoandro ary mifarana ny ampitso hariva maty masoandro. Jereo ny Genesisy 1 amin’ny fomba famaritana ny andro. Manao fivoriana masina eny amin’ny Tempolin’i Jehovah ny olony amin’ny andro Sabata. Levitikosy 23:3 Didy fahaefatra amin’ny Didy Folo ny Sabata. Ankoatry ny Sabata andro fahafito, dia misy koa ireo sabata fito isan-taona, andro fitsaharana voatendrin’i Jehovah, ary nodidiany ho lalàna mandrakizay. Levitikosy 23, Levitikosy 16 Ireto avy ireo sabata lehibe fito voatendrin’i Jehovah ho tandremana isan-taona: VOLANA VOALOHANY: 1. Faha-15 Abiba: andro voalohany amin’ny firavoravoana Mofo Tsy Misy Masirasira 2. Faha-21 Abiba: andro farany amin’ny firavoravoana Mofo Tsy Misy Masirasira ANDRO FAHA-50: 3. Pentekosta na Fetin’ny Voaloham-bokatra. VOLANA FAHAFITO: 4. Faha-1 Etanima: Fetin’ny Trompetra. 5. Faha-10 Etanima: andro Fanavotana na andro fifadiana. 6. Faha-15 Etanima: andro voalohany amin’ny Fetin’ny Tabernakely na Fitoerana amin’ny Trano Rantsan-kazo. 7. Faha-21 Etanima: andro fahavalo na fara-fivoriana.
 14. 14. Fiangonan’Andriamanitra Miray United Church of God, Vondrom-paritra Afrika Atsinanana F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M
 15. 15. Indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza, (Deotoronomia 30:15) tamin'ny nandidiako anao androany ho tia an'i Jehovah Andriamanitrao ka handeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny, mba ho velona ianao ka hihamaro, ary mba hitahian'i Jehovah Andriamanitrao anao any amin'ny tany izay efa hidiranao holovana. (Deotoronomia 30:16) Fa raha mivily kosa ny fonao, ka tsy mihaino ianao, fa voataona hiankokoha eo anatrehan'izay andriamani-kafa sy hanompo azy, (Deotoronomia 30:17) dia lazaiko aminareo anio fa ho ringana tokoa ianareo, ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidiranao holovana, rehefa tafita an'i Jordana ianareo. (Deotoronomia 30:18) Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona ianao sy ny taranakao, (Deotoronomia 30:19) dia ny ho tia an'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka hihaino ny feony sy hifikitra aminy; fa izany no fiainanao sy fahamaroan'ny andronao, mba honenanao eo amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'i Abrahama sy Isaka ary Jakoba razanao, homena azy. (Deotoronomia 30:20) Nefa nihaino an’i Satana i Eva, ary nihinana tamin’ny hazo efa nandraran’Andriamanitra azy, ary nomeny koa i Adama. (Gen 3) Nanomboka teo ny olombelona dia tsy nanaiky ny hampianarin’ Andriamanitra, ary nifidy ny fahafatesana izy. Hazo roa tao amin’ny Saha Edena F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M SAFIDY ROA NO EO ANOLOANAO: 1) FIAINANA: Manatona an’Andriamanitra hampianariny ka ho afaka handova fiainana mandrakizay: Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe: Ary izy rehetra dia hampianarin'Andriamanitra (Isa. 54. 13). Izay rehetra mandre ka mianatra amin'ny Ray no manatona Ahy. (Jaona 6:45) 2) FAHAFATESANA: Mifikitra amin’ny lalana ataon’ny olona ho mahitsy, na fahalalan’olombelona, izay mitondra fahafatesana: Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, Kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany. (Ohabolana 14:12) Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hœ: Ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao ihinanana ihany; (Genesisy 2:16) fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin'ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. (Genesisy 2:17)
 16. 16. Manambara inona ireo andro firavoravoana voatendrin’i Jehovah, izay nataony ho lalàna mandrakizay? Eksodosy 20, Levitikosy 23; Efesiana 1:9-11. Zakaria 14:16. Matio 26:29. F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M INONA NO PLANIN’NY FAMONJENA? Sabatan’i Jehovah Isan- kerinandro: SABATA Lev 23:1-3 Andro fahafito isan- kerinandro. Andro fitsaharana sy fivoriana masina Fivoriana masina sy fitsaharana. Jehovah Andriamanitra namorona izao tontolo izao ary nitsahatra ny andro fahafito. Famantarana ny Sabata. Ezekiela 20:20 Volana voalohany: ABIBA 14 Nisana: PASKA Lev 23:4-5 Famonoana ny Zanak’ondry ny hariva. Fitandremana ny Paska ao an-tranonao. Andro firavoravoana Novonoina i Jesosy Kristy, maty ary nilevina telo andro sy telo alina. Inona ny Batisa ary nahoana no ilaina ny fametraha-tanana? Daniela 9:27; 1 Kor 11:26 15-21 Nisana: MOFO TSY MISY MASIRASIRA Lev 23:-6-8 Fivoriana masina ny 15 sy 21 Abiba. Andro firavoravoana hafitoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Andro fitsaharana sy fivoriana masina Mifady ny ota ary mitandrina ny didin’Andriamanitra rehetra. Asa 12:3; 1 Kor 5:6-8 Andro faha- 50 Afaka 50 andro: PENTEKOSTA Lev 23:15-22 50 andro isaina manomboka ny Amboara iray ahevaheva. Manambara inona ny mofo misy masirasira? Andro fitsaharana sy fivoriana masina Pentekosta. Fanahy Masina, tombo-kase ho amin’ny Andro Fanavotana. Jesosy Kristy voaloham-bokatry ny Fanahy. Iza ireo 120 sy 144000? Asa 1:12,15; Apok 14:1-5: Romana 8:23; Efes 4:30;
 17. 17. Volana fahafito : ETANIMA 1 ETANIMA: FITSOFANA TROMPETRA Lev 23:23-25 Fety fahatsiarovana ny fitsofana ny Trompetra Andro fitsaharana sy fivoriana masina Trompetra enina (ady sy loza, aretina sy fahasimban’ny tany sy rano). Famantarana eny amin’ny lanitra. Apok 8-9 - Trompetra fahafito: mialoha ny fiverenan’i Kristy. Apok 11:15-19; 1 Kor 15:52; Matio 24:31 10 ETANIMA: ANDRO FANAVOTANA Lev 23:26-32 Andro Fanavotana ho an’izay rehetra mandray ny Fanahy Masina. Andro fitsaharana sy fivoriana masina Andro fifadiana – Famatorana an’i Satana fototry ny ozona. Zakaria 8:19; Apok 5:9; Matio 17:21 15-21 ETANIMA: ANDRO FITOERANA AN-TRANO RATSAN-KAZO Lev 23:33-36 Fivoriana masina ny 15 sy 22 Etanima. Andro firavoravoana hafitoana. Fitoerana an-trano ratsan- kazo na Tabernakely. Andro fitsaharana sy fivoriana masina Oviana no fotoana nahaterahan’i Jesosy sy ny niarahany nonina tamitsika? Fanjakana arivo taonan’i Kristy sy ireo mpanjaka sy mpisorona miaraka aminy. Zak 14:16; Apok 5:10; 2:26; 20:6 22 ETANIMA: FARA- FIVORIANA Lev 23:36 Andro fahavalo aorian’ny fitoerana an-trano ratsan- kazo. Andro fahavalo na fara- fivoriana. Andro fitsaharana sy fivoriana masina Fitsaran’Andriamanitra. Apok 2:10- 11;2:23; Jer 17:10; Jao 12:30-31; Apok 20:7-15; Ezek 38; Ezek 39 Lanitra vaovao, tany vaovao, Jerosalema vaovao. F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M
 18. 18. Ireo safidy 2 lehibe miantoka ny ho avy manontolo Ny fahoriana lehibe teto amin’izao tontolo izao dia nanomboka ny taona 1914 tamin’ny Ady Lehibe voalohany. Nandritra ny 1918-1939 dia nitsahatra ny ady. Nisy ady lehibe indray avy eo. Isika izao dia ao anatin’ny vanim-potoana itsaharan’ny ady lehibe indray. Na izany aza dia hita fa efa manakaiky fahoriana lehibe, satria efa maro ny fitaovam- piadiana mahery vaika nokleary izay mety handringana tanteraka ny olombelona. Nefa noho ny olom-boafidin’ Andriamanitra dia nohafohezin’ Andriamanitra izany « Fahoriana Lehibe » izany, ary hiverina indray i Kristy Jesosy Mpanjakan’ny mpanjaka, hamerina ny fanjakan’ Andriamanitra sy hanjaka izao tontolo izao. (Matio 24:22) Ny manam-pahaizana dia milaza fa tsy misy afa-tsy ny fijoroan’ny fitondram- panjakana mahery tokana mifehy izao tontolo izao no vahaolana tsy hahatanteraka io fandringanana ny taranak’ olombelona io. Nefa sarotra ny hampiray ny sain’ny olona sy hampanekena azy ho eo ambany fitondram- panjakana mahery tokana ka hahatanteraka izany. Isaia 13:12: Dia hataoko ho saro- tadiavina mihoatra noho ny volamena tsara ny olombelona, Eny noho ny tena volamena avy any Ofira aza. Isaia 13:14a: Ary ho tahaka ny gazela hazaina ny olona, sy ho tahaka ny ondry aman-osy tsy misy mpamory, Misy fanjakana 2 lehibe mifanandrina, ary izay no mahatonga ireo safidy 2 lehibe manoloana antsika: 1- Na isika hikatsaka ny Fanjakan’Andriamanitra, mino sy hatao batisa, ary hovonjena (Daniela 12, Marka 16:16) 2- Na isika hifikitra amin’ny andrianan’izao tontolo izao, tsy mety mino an’Andriamanitra, ka hohelohina, ary ho ringana. Fa Jehovah hamindra fo amin’i Jakoba, Ary mbola hifidy ny Isiraely indray Ka hamponina azy ao amin’ny taniny; Ary ny vahiny hikambana aminy, Ary ny taranak’i Jakoba ho namany, Dia haka ny firenena ka hanatitra azy hody; Ary ny taranak’Isiraely hanana azy ho ankizilahiny sy ankizivaviny ao amin’ny tanin’i Jehovah; dia ho tonga mpamabo izay namabo azy izy Ary hampanompo izay nampahory azy. (Isaia 14:1-2) F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M [Ny amin'ny fihemorana any am- parany,] Fa aoka ho fantatrao izao: fa any am-parany any dia hisy andro mahory. (2 Timoty 3:1) « Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela, andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao; ary hisy andro fahoriana, izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany; ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. » (Daniela 12:1)
 19. 19. Lioka 16:16: Ny lalàna sy ny mpaminany dia hatramin’i Jaona; ary hatramin’izay no efa nitoriana ny filazantsaran’ny fanjakan’ Andriamanitra. Marka 19:11: Nataon’ny olona fa hiseho faingana ny fanjakan’ Andriamanitra. Nefa misy famantarana nomen’i Jesosy Kristy momba ny zavatra tsy maintsy hitranga mialoha ny fiaviany. (Matio 24) Tsy avy amin’izao tontolo izao ny fanjakan’ Andriamanitra. Jaona 18:36-37 Hanapaka ny firenena rehetra ny Fanjakan’i Kristy Hanjaka amin’ny firenen- drehetra ny Zanak’ olona rehefa tonga ny fanjakan’ Andriamanitra ety an-tany. Hahita ny fiavian’ny Zanak’olona ny firenena rehetra. Matio 24:27-28 Jesosy Kristy naniraka ny mpianany hitory ny filazantsaran’ny Fanjakan’Andriamanitra. Nanome fahefana azy ireo koa Izy tamin’izay. [Ary hoy Izy taminy: Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra] (Marka 16:15) [Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina] (Marka 16:16) [Ary izao famantarana izao no hanaraka izay mino: hamoaka demonia amin'ny anarako izy; hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy;] (Marka 16:17) [handray menarana izy; ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy hampaninona azy izany; hametra-tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny] (Marka 16:18) F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M Inona no filazantsaran’ Andriamanitra? Ny niandohan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, Zanak'Andriamanitra. (Marka 1:1) Ary rehefa voasambotra Jaona, dia nankany Galilia Jesosy nitory ny filazantsaran'Andriamanitra (Marka 1:14) ka nanao hœ: Efa tonga ny fotoana, ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra; mibebaha ianareo ka minoa ny filazantsara. (Marka 1:15) Ny filazantsaran’Andriamanitra dia ny vaovao mahafaly momba ny fanjakan’Andriamanitra, izay hanapaka ny firenena rehetra eto ambonin’ny tany. Apokalypsy 16:15: « Indro, avy toy ny mpangalatra Aho. Sambatra izay miambina (miari-tory) ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy, ka hita ny fahamenarany.
 20. 20. Fiangonan’Andriamanitra Miray United Church of God, Vondrom-paritra Afrika Atsinanana F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M SAFIDY ROA NO EO ANOLOANAO: 1) FIAINANA: Manatona an’Andriamanitra hampianariny ka ho afaka handova fiainana mandrakizay: Voasoratra ao amin'ny mpaminany hoe: Ary izy rehetra dia hampianarin'Andriamanitra (Isa. 54. 13). Izay rehetra mandre ka mianatra amin'ny Ray no manatona Ahy. (Jaona 6:45) 2) FAHAFATESANA: Mifikitra amin’ny lalana ataon’ny olona ho mahitsy, na fahalalan’olombelona, izay mitondra fahafatesana: Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, Kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany. (Ohabolana 14:12) Andriamanitra namorona ny olombelona tahaka ny endriny sy ny tarehiny, mba ho tonga zanany, handova ny fanjakany. Sambatra izay manaiky sy ny mihaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny; fa antomotra ny andro. (Apokalypsy 1:3) Jaona mamangy ny fiangonana* fito any Asia: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy; ary avy amin'ny Fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany; [* Gr. eklesia] (Apokalypsy 1:4) ary avy amin'i Jesosy Kristy, Vavolombelona marina sy Lahimatoa amin'ny maty ary Lehiben'ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tia antsika ka namaha* antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny ràny, [* Gr. nanasa] (Apokalypsy 1:5) sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra Ray,- ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena. (Apokalypsy 1:6) F I A N G O N A N ' A N D R I A M A N I T R A M I R A Y - H T T P S : / / F I A M I R A Y . B L O G S P O T . C O M

×