O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

1. Cheltuielile publice_sem bun 2020-2021 sem 1 cu trasferuri(1).docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Cheltuielile publice
Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se
manifetă între stat...
Factori care pot influența cheltuielile publice
 Factori economici: dezvotarea economiei, modernizarea acesteia, dezvolta...
2. Ponderea cheltuielilor publice în PIB (exprimă partea din Produsul intern brut realizat
într-un an care se alocă pentru...
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Tema 2.docx
Tema 2.docx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

1. Cheltuielile publice_sem bun 2020-2021 sem 1 cu trasferuri(1).docx

  1. 1. Cheltuielile publice Cheltuielile publice exprimă relații economico-sociale în formă bănească, care se manifetă între stat pe de-o parte și persoanele fizice sau juridice pe de altă parte, cu ocazia repartizării și utilizării resurselor financiare ale statului , în scopul îndeplinirii funcțiilor sale. Cheltuielile bugetare reprezintă cheltuielile care se acoperă din resursele prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetele locale și în bugetul instituțiilor publice autonome. Cheltuieli publice Cheltuieli bugetare Sfera de cuprindere Sunt efectuate din:  Fondurile constituite la nivelul administrației publice centrale (bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul instituțiilor publice autonome.  Fondurile constituite la nivelul administrației publice locale  Bugetul Trezoreriei statului Sunt acoperite din:  Fondurile cu destinația specială  Exclusiv din resursele financiare constituite în afara bugetului , prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome Sunt finanțate din  Alte surse decât cele bugetare (cheltuieli finanțate din intrările anuale de credite externe, cheltuieli efectuate din fonduri externe nerambursabile) Sunt efectuate din:  Resursele financiare constituite la nivelul bugetului de stat  Resursele financiare constituite la nivelul bugetul asigurărilor sociale de stat  Resursele financiare constituite la nivelul bugetelor administrației publice locale  Resursele financiare constituite la nivelul instituțiilor publice autonome. Modul de efectuare  Pe baza fondurilor constituite în afara bugetului  Condiționat de prevederea expresă în buget  Determinată de îndeplinirea condițiilor legale, și nu numai de existența fondurilor bănești Modul de aprobare  De către ordonatorii de credite  De către Parlament sau Consiliile locale
  2. 2. Factori care pot influența cheltuielile publice  Factori economici: dezvotarea economiei, modernizarea acesteia, dezvoltarea centrelor urbane sau finanțarea utilităților (urbanizarea) => creșterea cheltuielilor publice  Factori monetar (istorici): fenomenul inflaționist => creșterea prețurilor=> creșterea valorii nominale a cheltuielilor publice  Factori sociali: creșterea anumitor nevoi sociale (cu educația, cu sănătatea, cu protecția socială, cu cultura) => creșterea cheltuielilor publice  Factori demografici: creșterea populației, modificarea stucturii populației pe vârste și categorii socio-profesionale=> creșterea cheltuielilor publice  Factori politici și militari: creșterea anumitor necesități milatare sau luarea unor măsuri de politică economică => creșterea cheltuielilor publice Indicatori de nivel, de structură și de dinamincă Indicatori de nivel Indicatori privind nivelul cheltuielilor publice 1. Volumul cheltuielilor publice (totalitatea cheltuielilor publlice prevăzute în bugete componente ale sistemului bugetar)   i CPT CPT Unde CPT reprezintă cheltuielile publice totale i CPT reprezintă cheltuielile publice totale pe categoria i a) în expresie nominală (totalitatea cheltuielilor publice exprimate în prețurile curente ale anului de calcul)   in n CPT CPT Unde n CPT reprezintă cheltuielile publice totale nominale in CPT reprezintă cheltuielile publice totale nominale pe categoria i a) în expresie reală (totalitatea cheltuielilor publice exprimate în prețurile constante ale unei perioade de bază- se obțin prin împărțirea valorilor nominale la un indice de preț: deflatorul PIB sau indicele prețurilor) 100   IP CPT CPT n r Unde r CPT reprezintă vcheltuielile publice totale reale IP reprezintă indicele prețurilor exprimat procentual (dacă nu e procentual, formula nu se mai înmulțește cu 100)
  3. 3. 2. Ponderea cheltuielilor publice în PIB (exprimă partea din Produsul intern brut realizat într-un an care se alocă pentru acoperirea nevoilor colective ale comunității) 100 %   PIB CPT CPTPIB Unde PIB CPT % reprezintă ponderea cheltuielilor publice în PIB PIB reprezintă Produsul Intern Brut 3. Cheltuielile publice medii pe locuitor (suma alocată fiecărui locuitor în urma redistribuirii resurselor în economie. Se poate exprima în monedă națională sau într-o monedă care să asigure comparabilitatea datelor) Populatie CPT CPloc  Unde loc CP reprezintă cheltuielile publice medii pe locuitor Populatiereprezintă nr de locuitori Indicatori de structură Indicatori privind structura cheltuielilor publice 1. Ponderea fiecărei categorii de cheltuieli în total cheltuielilor publice (exprimă modul de alocare a cheheltuielilor publice în funcție de importanța nevoilor sociale) 100   CPT CP gs i i Unde i gs ponderea categoriei i i CP cheltuieli publice aferente categoriei i Indicatori de dinamică 1. Modificarea absolută a cheltuielilor publice ( exprimă suma cu care se modifică volumul cheltuielilor publice de la o perioadă la alta) 0 1 CP CP CP    Unde 1 CP reprezintă volumul cheltuielilor publice din anul 1 0 CP reprezintă volumul cheltuielilor publice din anul 0 a) în expresie nominală (exprimă suma cu care se modifică volumul cheltuielilor publice exprimate în prețurile curente ale perioadelor luate în considerare) 0 1 n n n CP CP CP    Unde 1 n CP reprezintă volumul cheltuielilor publice nominale din anul 1
  4. 4. 0 n CP reprezintă volumul cheltuielilor publice nominale din anul 0 b) în expresie reală (exprimă suma cu care se modifică volumul cheltuielilor publice exprimate în prețurile constante ale unei perioade de bază. Sunt evidențiate și influențele determinate de nivelul prețurilor (crize mondiale, depreciere monetară, inflație) 0 1 r r r CP CP CP    Unde 1 r CP reprezintă volumul cheltuielilor publice reale din anul 1 0 r CP reprezintă volumul cheltuielilor publice reale din anul 0 2. Modificarea relativă a cheltuielilor publice (exprimă procentul cu care se modifică veniturile publice de la o perioadă la alta) 100 % 0 0 1    CP CP CP CP Unde 1 CP reprezintă volumul cheltuielilor publice din anul 1 0 CP reprezintă volumul cheltuielilor publice din anul 0 a) în expresie nominală (exprimă procentul cu care se modifică volumul cheltuielilor publice exprimate în prețurile curente ale perioadelor luate în considerare) 100 % 0 0 1    n n n n CP CP CP CP Unde 1 n CP reprezintă volumul cheltuielilor publice nominale din anul 1 0 n CP reprezintă volumul cheltuielilor publice nominale din anul 0 b) în expresie reală (exprimă procentul cu care se modifică volumul cheltuielilor publice exprimate în prețuri constante) 100 % 0 0 1    r r r r CP CP CP CP Unde 1 r CP reprezintă volumul cheltuielilor publice reale din anul 1 0 r CP reprezintă volumul cheltuielilo publice reale din anul 0 3. Modificarea ponderii cheltuielilor publice în PIB (exprimă modificarea proporției de alocare PIB destinată acoperirii nevoilor colective) unde 1 CP reprezintă volumul cheltuielilor publice din anul 1 0 CP reprezintă volumul cheltuielilor publice din anul 0 1 PIB reprezintă Produsul Intern Brut din anul 1 0 PIB reprezintă Produsul Intern Brut din anul 0
  5. 5. 4. Modificarea cheltuielilor publice medii pe locuitor (exprimă modificarea gradului de alocare a cheltuielilor publice pe cap de locuitor) 2 2 1 1 Populatia CP Populatia CP CPloc    Unde 1 CP reprezintă volumul cheltuielilor publice din anul 1 0 CP reprezintă volumul cheltuielilor publice din anul 0 1 Populatie reprezintă nr de locuitori din anul 1 0 Populatie reprezintă nr de locuitori din anul 0 5. Modificarea structurii cheltuielilor publice (exprimă modificările alocării cheltuielilor publice în funcție de importanța socială) 100 ) ( 0 0 1 1     CPT CP CPT CP g i i i unde 1 i CP cheltuieli publice aferente categoriei i din anul 1 0 i CP cheltuieli publice aferente categoriei i din anul 0 1 CPT cheltuieli publice totale aferente anului 1 0 CPT cheltuieli publice totale aferente anului 0 6. Indicatorul privind corespondența dintre modificarea cheltuielilor publice și modificarea PIB PIB CP PIB CP I I PIB PIB CP CP k     100 100 0 1 0 1 / Unde CP I reprezintă indicele cheltuielilor publice PIB I reprezintă indicele PIB  Dacă PIB CP k / > 1, cheltuielile publice s-au modificat mai rapid decât PIB  Dacă PIB CP k / = 1 cheltuielile publice s-au modificat cu aceeași mărime ca și PIB  Dacă PIB CP k / < 1 cheltuielile publice s-au modificat mai puțin decât PIB 7. Elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu PIB - exprimă modificarea procentuală a cheltuielor publice la modificarea cu 1% a PIB. Se află în același interval cu indicatorul de corespondență și se raportează la valoarea 1. 100 100 0 0 1 0 0 1 /      PIB PIB PIB CP CP CP e PIB CP
  6. 6. 1. Se cunosc următoarele informații: Buget/ unitatea monetară (milioane lei) Cheltuieli 2011 Cheltuieli 2012 Cheltuieli 2013 Cheltuieli 2014 Cheltuieli 2015 Cheltuieli 2016 Cheltuielli 2017 Cheltuieli 2018 Cheltuieli 2019 Bugetul de stat 106.088,7 104.569,8 110.128 115.615,9 125.215,8 130.083,1 144.418,7 174.674,2 200.556,6 Bugetul centralizator al unităților administrativ teritoriale (bugetele locale) 53.058,6 56.080,8 58.009 61.847,6 72.477,1 67.793,5 75.056,7 76.172,5 86.993,1 Bugetul asigurărilor sociale 47.966,3 48.609,1 49.911 52.087,8 54.704,1 52.196,4 57.695,3 63.560,0 70.907,2 Bugetul asigurărilor pentru șomaj 2.172,8 1.738,4 1.781,3 1.560 1.318,9 1.007,9 951,2 953,2 1.701,2 Fondul național de asigurări sociale de sănătate 17.821 19.464,3 23.084,8 22.884 23.474,3 26.106,00 29.321,8 34.854,1 41.801,4 Bugetul de credite externe 591,1 297,3 105,3 2 Bugetul(tele) instituţiilor/activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 18.775,1 18.107,1 17.562 16.925,8 20.579,4 19.705,2 22.866,3 28.144,8 31.289,7 Bugetele fondurilor externe nerambursabile 765,5 441,4 200,6 289,6 484.9 251,2 157,4 126,8 147,6 Bugetul Trezoreriei Statului 605,8 891,9 923,2 831,1 760.1 40,1 44,5 52,6 74,7 Bugetul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale 8.942,3 7.323,4 8.176,7 5945,4 4.741.13 3.808,4 3.316,4 3.845,5 5.053,2 Titlurile de despăgubirile ale Autorităţii Nationale pentru Restituirea Proprietăţilor 650,6 0 0 0 0 0 0 0 0 Fondul Proprietatea 54,4 14,9 0 0 0 0 0 0 0 Total 257.492,2 257.538,3 269.882 277.989 303.755,9 300.991,9 333.828,4 382.383,8 438.524,7 Sursa: Ministerul Finanțelor
  7. 7. Alte informații: Să se calculeze indicatorii de nivel, de structură și de dinamică pentru anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ,2017, 2018, 2019 pentru cheltuielile publice, indicatorul privind corespondența dintre cheltuielile publice și PIB, elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu PIB și și să se interpreteze rezultatele. Pentru modificarea reală se va realiza o analiză față de anul 2010, față de anul anterior și față de anul 2012, 2013,2015 An/ Element PIB (milioane lei) revizuit PIB inițial (milioane lei Transferuri bugetare Populație Curs de schimb mediu leu/euro Operațiuni financiare venituri (mil lei) Operațiuni financiare cheltuieli (mil lei) Curs de schimb mediu leu/dolar IPC (an de bază – decembrie 2010) % IPC an de bază decembrie anterior (%) IPC an de bază decembrie 2012 (%) IPC an de bază decembrie 2013 (%) IPC an de bază decembrie 2015 (%) 2011 559.244,8 547.829 47.344,6 20.199.059 4,2379 6,9 4739,3 3,0486 103,14 103,14 95,28 93,82 93,93 2012 593.742,9 585.200 44.359,6 20.095.996 4,4560 4,7 5256,6 3,4682 108,24 104,95 98,47 98,57 2013 635.459,4 625.617 49.042,8 20.020.074 4,4190 6,6 5022,2 3,3279 109,92 101,55 101,55 100,1 2014 668.590,1 674.300 46.816,3 19.953.089 4,4446 224,1 4.846,2 3,3492 110,83 100,83 102,39 101,07 100,93 2015 712.587,8 704.542 52.804,0 19.875.542 4,4450 280 7.036,3 4,0057 114,20 99,07 104,47 100,47 2016 765.135,4 758.500 52.690,8 19.760.585 4,4908 39,5 6.284,8 4,0592 112,44 99,46 102,86 98,92 99,46 2017 857.895,7 857.895,7 53.002,3 19.643.949 4,5681 218,7 4.745,4 4,0525 112,82 103,32 104,23 102,64 102,76 2018 952.396,8 952.396,8 54.672,4 19.530.631 4,6535 2363,3 5.256,9 3,9416 116,51 103,27 107,64 105,99 106,11 2019 1.040.800,0 1.040.800,0 64.091,6 19.414.458 4,7452 3.854,9 5.001,5 4,2379 121,21 104,04 111,98 110,27 110,4
  8. 8. An/unitatea monetară- milioane lei neconsolidate 2015 2016 2017 2018 2019 CHELTUIELI TOTALE 303.755,86 300.991,91 333.828,42 382.383,77 438.524,67 Cheltuieli curente 279.304,81 276.807,68 310.621,13 354.955,19 407.032,91 Cheltuieli de personal 52.025,64 57.040,07 69.620,47 86.141,93 102.341,23 Bunuri si servicii 52.009,56 54.052,47 54.048,85 58.728,16 68.269,94 Dobanzi 9.622,81 10.065,06 10.178,35 12.998,32 12.208,80 Subventii 6.274,82 6.604,86 6.201,03 6.669,50 7.107,91 Transferuri - Total 158.615,70 148.464,87 170.078,38 189.765,38 216.414,18 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 36.154,75 36.540,10 36.782,08 37.337,33 44.284,20 Alte transferuri 11.646,00 11.413,99 12.530,83 14.443,81 16.859,71 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 30.385,77 6.418,90 979,31 689,55 688,15 Asistenta sociala 75.945,47 81.837,18 92.571,79 101.364,05 114.739,15 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 495,74 8.282,97 21.982,66 28.898,17 31.495,47 Alte cheltuieli 3.987,96 3.971,72 5.231,70 7.032,47 8.347,50 Cheltuieli aferente programelor cu finantare nerambursabila 756,28 580,34 494,06 651,90 690,86 Cheltuieli de capital 18.437,22 19.141,82 19.607,79 24.000,13 31.349,51 Active nefinanciare 17.394,11 18.823,43 18.240,06 22.692,78 29.385,17 Active financiare 1.043,11 318,39 1.367,73 1.307,35 1.964,34 Operatiuni financiare 7.049,73 5.042,42 4.811,10 5.227,19 3.811,32 Imprumuturi 32,50 79,70 227,89 109,00 ,00 Rambursari de credite 7.017,23 4.962,72 4.583,22 5.118,20 3.811,32 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -1.590 -1.211,60 -1.798,75 -3.669,07
  9. 9. Transferuri 2015 2016 2017 2018 2019 CHELTUIELI TOTALE 52.803,98 52.690,82 53.002,61 54.672,40 64.091,63 Cheltuieli curente 52.616,73 52.522,45 52.885,81 54.563,05 64.002,35 Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 Bunuri si servicii 11.201,27 13.102,28 13.425,31 14.053,71 15.487,67 Dobanzi 51,14 56,77 53,74 57,17 57,56 Subventii 0 0 0 0 0 Transferuri - Total 41.063,92 39.227,52 39.185,93 40.188,10 48.197,90 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 34.374,84 35.719,21 35.448,47 35.799,75 42.917,91 Alte transferuri 373,26 462,16 382,70 326,48 360,77 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 6.315,82 1.115,17 118,45 112,40 269,73 Asistenta sociala 0 0 0 0 0 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 0 1.930,98 3.236,32 3.949,47 3.922,49 Alte cheltuieli 0 0 0 0 727,00 Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila 300,40 135,87 220,83 264,06 259,22 Cheltuieli de capital 106,16 84,59 31,90 24,49 ,60 Active nefinanciare 106,16 84,59 31,90 24,49 ,60 Active financiare 0 0 0 0 0 Operatiuni financiare 81,09 83,78 84,91 84,86 88,68 Imprumuturi 0 0 0 0 0 Rambursari de credite 81,09 83,78 84,91 84,86 88,68 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 0 0 0 0 0

×