1. notiunea de teoria generala a dreptului

Istoria Dreptului

Capitolul I
Noțiunea de teorie generală a dreptului
Teoria generală a dreptului este o știință socială deoarece studiază două elemente ale
vieții sociale:
1) Statul și
2) Dreptul.
Pentru că viața socială prezintă o extraordinară complexitate, nu se pot determina limite
precise între științele care studiază diversele elemente ale acesteia.
Pe cale de consecință, nici între teoria generală a dreptului și celelalte științe sociale,
precum istoria, politologia, sociologia, economia etc. nu se pot stabili granițe concrete. În
contextul acestei complexități a unității reprezentate de societatea umană trebuie să vorbim
de o relație interdisciplinară între științele care studiază fenomenele vieții sociale, iar nu să
forțăm formarea de granițe. Această unitate de studiu se observă foarte bine în teoria
generală a dreptului pentru că această știință vizează lămurirea dreptului, statului și a legăturii
dintre cele două. Dreptul este studiat de științele juridice și statul este studiat de științele
politice, dar legătura dintre cele două este cel mai bine prezentată de către disciplina teoriei
generale a dreptului.
Cele două concepte nu pot fi separate pentru că se bazează unul pe celălalt printr-o
structură atât de puternică încât sunt de neconceput în mod distinct.
Înființarea, organizarea și funcționarea statului se realizează datorită normelor juridice,
adică dreptul în forma sa cea mai detaliată, iar norma juridică este produsul statului.
Chiar dacă pătrundem la nivelele structurale cele mai de jos ale statului, până la ultimul
său element organizațional sau funcțional, cea mai măruntă autoritatea sau instituție publică,
vom observa că aceasta există și este funcțională datorită regulilor stabilite pentru aceasta de
stat prin una dintre puterile sale. Din cealaltă perspectivă vom observa că și pe acest palier
minor se produce drept pentru un anume domeniu, respectiv acela pentru care autoritatea
publică în cauză este abilitată să reglementeze.
În primul rând câteva clarificări terminologice cu privire la materia de studiu
reprezentată de teoria generală a dreptului.
În trecut această disciplină purta denumirea de „enciclopedie juridică” sau „enciclopedia
dreptului”. Aceste denumiri au fost abandonate pentru că erau prea vagi și nu prezentau în
mod real adevăratul obiect de studiu ale acestei discipline de învățământ juridic. Teoria
generală a dreptului trebuie privită ca o introducere în studiul dreptului deoarece are ca scop
înțelegerea elementelor esențiale și a principiilor fundamentale ale dreptului, adică a
aspectelor și formelor care se regăsesc în orice ramură de drept1
.
Obiectul teoriei generale a dreptului nu constă în elementele constitutive ale dreptului
pozitiv, acestea fiind supuse unor modificări permanente datorate schimbărilor din viața
socială, ci în formele permanente ale acestor elemente, conceptele abstracte imuabile ale
dreptului.
Teoria generală a dreptului nu se confundă cu filozofia dreptului, căci prin această știință
nu se studiază rațiunea de a fi a dreptului, ci de formele și structurile dreptului. Teoria generală
a dreptului are caracter elementar pentru studiul dreptului, pe când filozofia dreptului îl
finalizează. Dacă filozofia dreptului pleacă de la rațiunea dreptului spre ceea ce este dreptul,
1 Dănişor D-C., Dogaru I., Dănişor Ghe., Teoria generală a dreptului ed. II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 1
teoria generală a dreptului pleacă de la ceea ce este dreptul către generalitățile abstracte ale
acestuia. Teoria generală a dreptului este o știință a formelor și a tehnicilor primordiale,
urmând să fie completată cu rațiunea dreptului prin disciplina filozofiei dreptului.
Predarea teoriei generale a dreptului este necesară pentru a se înțelege chestiunile
generale ale dreptului, a firelor roșii ale acestei științe, pentru că de la acestea se ajunge la
chestiunile de detaliu, unele dintre ele specifice unei singure ramuri de drept. Dacă cel care
studiază dreptul ar începe cu diversele ramuri de drept, atunci ar pierde din vedere unicitatea
acestei științe, ansamblul său, spiritul său universal, și în ultimă fază – adevărul și binele, ca
destinații finale ale demersului juristului. Teoria generală a dreptului este calea către acest
scop.
Pentru a merge mai departe trebuie înțelese conceptul de știință a dreptului și raportul
acesteia cu alte științe care formează ansamblul mijloacelor de cunoaștere aflate la îndemâna
omului.
Știința dreptului este o știință a regulilor de proveniență socială, o știință a cauzelor și
efectelor deopotrivă. Societatea se conduce după niște reguli care reprezintă cauze și efecte
pentru anumite comportamente sociale ale indivizilor. Aceste reguli sunt produsul societății
și produc efecte asupra societății. Dreptul este atât informație, cât și mecanism social, căci,
înainte de a fi eficient, dreptul trebuie să fie format în societate sub forma legilor și normelor.
Teoria generală a dreptului este, după cum îi arată și numele, o disciplină din cadrul mai
larg al științelor juridice, adică a științelor care studiază dreptul. Pentru a stabili o minimă
structură ierarhică a domeniului științific al dreptului, trebuie să stabilim unde se plasează
dreptul în ansamblul științelor.
Dreptul este un fenomen social și, totodată, obiectul de studiu al științelor juridice, care
la rândul lor sunt o componentă a științelor sociale, adică a științelor care studiază societatea.
Având în vedere că dreptul ordonează un fenomen atât de imprecis cum este comportamentul
uman și știința corespunzătoare este lipsită de precizia pe care unii o asimilează termenului
de „știință”, aceștia plecând de la premiza eronată că științele sunt numai acelea care studiază
fenomenele naturale.
Științele juridice sunt științe normative, producătoare de efecte, iar nu științe
descriptive, care contemplă cauzele și explică efectele. Această diferență îndepărtează
științele juridice de alte științe sociale, precum sociologia, care constată ansamblul
fenomenelor sociale pentru a le înțelege cauzele.
Dreptul are în comun cu alte științe ca teologia, etica, morala, norma, dar și prezintă
distincții față de acestea, de exemplu - normele religioase provin din revelațiile spirituale, pe
când cele juridice sunt produsul societății.
Nu trebuie să uităm că numeroase reguli juridice își au originea în unele religioase, ceea ce le
deosebește fiind sancțiunile – în cazul celor religioase sancțiunea este una de natură divină
(deși în trecut au existat și sancțiuni administrate de cler sau de adepții unui cult), în cazul
celor juridice sancțiunea este aplicată de organismele statale.
Dreptul, pe de o parte, etica și morala, pe de o parte, au multe în comun, toate fiind
rezultatul normativist al societății. Etica și morala există într-o societatea împreună cu dreptul
generat de aceasta, dar cel care produce efectele așteptate de societate sunt normele juridice
și nu cele etico - morale, acestea neavând în spatele lor forța de constrângere a statului. Cu
toate acestea, membrii societății sunt supuși ambelor seturi de reguli, în cazul celor etico-
morale pentru că respectivii membrii le acceptă la nivel interior.
Dreptul, etica și morala au în comun ideea de dreptate, toate trei tind către realizarea
acesteia, dar numai dreptul o transpune în realitate cu adevărat.
O altă știință normativă cu care dreptul are multe puncte comune este logica, știință
care are o amprentă evidentă asupra juridicului, deși multe din normele juridice datorează
mai mult protecției unor interese de natură economică, afectelor etc.
În continuare, preocuparea noastră nu o să fie îndreptată către toate științele sociale
care au perspectivă asupra statului și legăturii acestuia cu dreptul, ci ne vom concentra pe
perspectiva științelor juridice asupra statului. Această perspectivă este realizată de teoria
generală a dreptului, știința care studiază statul, dreptul și legătura dintre acestea.
După cum se observă chiar din această sumară schiță a obiectului de studiu a teoriei
generale a dreptului, nu vom intra în profunzimea cercetării dreptului și statului, disciplina
aceasta fiind una generalistă, de analiză a principiilor aplicabile tuturor științelor care intră în
sfera juridicului. În cadrul acesteia vom studia idei precum: norma de drept, izvoarele
dreptului, răspunderea juridică etc.
De un mare ajutor în demersul nostru ne sunt celelalte științe sociale precum istoria,
sociologia etc. Statul și dreptul au format obiectul de studiu al istoriei de foarte multă vreme,
evoluția istorică a celor două concepte fiind marcantă pentru civilizația umană.
Este foarte interesant de urmărit, mai ales pe calea diverselor comparații, cum statul și
dreptul au evoluat și s-au transformat până la formele actuale. Acest studiu istoric al statului
și dreptului permite anticiparea formelor pe care statul și dreptul le pot lua în viitor.
Înțelegerea vechilor instituții și norme de drept, așa cum se încadrează în contextul lor istoric,
pot fi utile juristului pentru o interpretare a acestora, legând cauzele evenimentelor istorice
de efectele juridice. Atât cauzele, cât și efectele unei astfel de relații, dezvăluie intenția
societății (sau a unei părți din aceasta).
Științele politice studiază fenomenele politice în ansamblul său, urmărind chestiuni de
ideologie, de raporturi între diversele clase politice, despre psihologia conducătorilor și a celor
conduși, cauzele și efectele diverselor acțiuni politice etc. Perspectivele științelor politice
asupra statului, spre deosebire de aceea a teoriei generale a dreptului, se îndreaptă și asupra
relațiilor interne sau externe ale statelor, adică acelea dintre stat și subiecții politici ai acestuia,
precum și acelea dintre state ca subiecți internaționali.
În prezent politica și dreptul sunt greu de separat una de alta - dreptul trebuie să țină
seama de realitățile politice, de deciziile claselor politice, iar politica este strict reglementată
prin normele de drept.
De un real ajutor pentru studiul dreptului este sociologia, aceasta fiind ramura științelor
sociale care studiază societatea în ansamblul său. Statul și dreptul sunt creația omului și a
societății, dar au efecte reciproce, căci statul și dreptul din momentul în care devin eficiente
produc consecințe asupra celor care le-au produs - omul și societatea. Studiul teoriei generale
a dreptului, la fel ca studiul oricărei alte științe sociale, nu mai poate fi realizat fără metodele
aduse de sociologie. Dacă sociologia studiază societatea în ansamblul său, științele juridice
vizează regulile după care societatea se conduce.
Logica juridică este o știință auxiliară a dreptului care are ca obiect de studiu formarea,
interpretarea și aplicarea normei de drept2
. Norma de drept este abordată în forma sa cea mai
abstractă, ca produs intelectual pur (nu trebuie să uităm că dreptul este mai curând un rezultat
al rațiunii, decât al logicii, scopul normei de drept fiind acela de a aduce un serviciu societății,
iar nu de a rezolva probleme teoretice).
Psihologia juridică este de ajutor științei dreptului, contribuția sa fiind adusă pentru acea
arie în care logica și rațiunea eșuează, afectele fiind factorii determinanți pentru anumite
comportamente ale indivizilor sau chiar ale societății privită ca un tot.
2 Dănişor D-C., Dogaru I., Dănişor Ghe., Teoria generală a dreptului, ed. II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 17
După cum arătam precedent, teoria generală a dreptului nu se îndepărtează de alte
științe, sociale sau nu, ci, cu ajutorul acestora, încearcă să surprindă imaginea de ansamblu a
juridicului, să-i descopere elementele și principiile cu aplicare generală, pentru a le face utile
juriștilor atunci când se explorează nișe ale dreptului.

Recomendados

095 -dreptul_politienesc por
095 -dreptul_politienesc 095 -dreptul_politienesc
095 -dreptul_politienesc exodumuser
4.3K visualizações14 slides
filosofia-dreptului-curs-ds por
 filosofia-dreptului-curs-ds filosofia-dreptului-curs-ds
filosofia-dreptului-curs-dsIlie Nicu
18.8K visualizações157 slides
Teoria generală a Dreptului por
Teoria generală a DreptuluiTeoria generală a Dreptului
Teoria generală a DreptuluiIlie Nicu
36K visualizações124 slides
257316175 valeriu-capcelea-filozofia-juridica por
257316175 valeriu-capcelea-filozofia-juridica257316175 valeriu-capcelea-filozofia-juridica
257316175 valeriu-capcelea-filozofia-juridicaexodumuser
10.9K visualizações221 slides
Sociologie Juridică por
Sociologie JuridicăSociologie Juridică
Sociologie Juridicăexodumuser
13.5K visualizações141 slides
F 1 n16_teoria_generala_a_dreptului_ioan_mircea_zarie por
F 1 n16_teoria_generala_a_dreptului_ioan_mircea_zarieF 1 n16_teoria_generala_a_dreptului_ioan_mircea_zarie
F 1 n16_teoria_generala_a_dreptului_ioan_mircea_zarieexodumuser
30.7K visualizações32 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Teorii stat por
Teorii statTeorii stat
Teorii stathistoriacolegium
6K visualizações5 slides
57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statului por
57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statului57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statului
57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statuluiexodumuser
34.2K visualizações205 slides
Filosofia dreptului por
Filosofia dreptuluiFilosofia dreptului
Filosofia dreptuluiAsid Xolanida
6.1K visualizações25 slides
Filosofia dreptului.[conspecte.md] por
Filosofia dreptului.[conspecte.md] Filosofia dreptului.[conspecte.md]
Filosofia dreptului.[conspecte.md] exodumuser
15K visualizações96 slides
008 -istoria_dreptului_romanesc por
008 -istoria_dreptului_romanesc 008 -istoria_dreptului_romanesc
008 -istoria_dreptului_romanesc exodumuser
13.4K visualizações89 slides
010 -politologia por
010 -politologia 010 -politologia
010 -politologia exodumuser
3.5K visualizações74 slides

Mais procurados(20)

Teorii stat por historiacolegium
Teorii statTeorii stat
Teorii stat
historiacolegium6K visualizações
57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statului por exodumuser
57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statului57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statului
57308315 teoria-generala-a-dreptului-si-statului
exodumuser34.2K visualizações
Filosofia dreptului por Asid Xolanida
Filosofia dreptuluiFilosofia dreptului
Filosofia dreptului
Asid Xolanida6.1K visualizações
Filosofia dreptului.[conspecte.md] por exodumuser
Filosofia dreptului.[conspecte.md] Filosofia dreptului.[conspecte.md]
Filosofia dreptului.[conspecte.md]
exodumuser15K visualizações
008 -istoria_dreptului_romanesc por exodumuser
008 -istoria_dreptului_romanesc 008 -istoria_dreptului_romanesc
008 -istoria_dreptului_romanesc
exodumuser13.4K visualizações
010 -politologia por exodumuser
010 -politologia 010 -politologia
010 -politologia
exodumuser3.5K visualizações
74996097 curs-drept-urban-is-tic por exodumuser
74996097 curs-drept-urban-is-tic74996097 curs-drept-urban-is-tic
74996097 curs-drept-urban-is-tic
exodumuser2.8K visualizações
Medicina Legală por exodumuser
Medicina LegalăMedicina Legală
Medicina Legală
exodumuser10.6K visualizações
Nicolae frigioiu-politologie-si-doctrine-politice por exodumuser
Nicolae frigioiu-politologie-si-doctrine-politice Nicolae frigioiu-politologie-si-doctrine-politice
Nicolae frigioiu-politologie-si-doctrine-politice
exodumuser3.4K visualizações
Bsp apiturca por exodumuser
Bsp apiturca Bsp apiturca
Bsp apiturca
exodumuser2.9K visualizações
93665373 suport-curs-etica-si-deontologie-judiciara-an-ii-sem-ii (1) por exodumuser
93665373 suport-curs-etica-si-deontologie-judiciara-an-ii-sem-ii (1)93665373 suport-curs-etica-si-deontologie-judiciara-an-ii-sem-ii (1)
93665373 suport-curs-etica-si-deontologie-judiciara-an-ii-sem-ii (1)
exodumuser3.3K visualizações
Teoria generala a dreptului unitatea iv por bc82gad
Teoria generala a dreptului unitatea ivTeoria generala a dreptului unitatea iv
Teoria generala a dreptului unitatea iv
bc82gad2K visualizações
Teoria generala a dreptului unitatea iii por bc82gad
Teoria generala a dreptului unitatea iiiTeoria generala a dreptului unitatea iii
Teoria generala a dreptului unitatea iii
bc82gad1.6K visualizações
087 -dreptul_mass-media por exodumuser
087 -dreptul_mass-media 087 -dreptul_mass-media
087 -dreptul_mass-media
exodumuser2.2K visualizações
Teoria generala a dreptului unitatea ii por bc82gad
Teoria generala a dreptului unitatea iiTeoria generala a dreptului unitatea ii
Teoria generala a dreptului unitatea ii
bc82gad2.3K visualizações
Drept constitutional por exodumuser
Drept constitutional Drept constitutional
Drept constitutional
exodumuser36.5K visualizações
7059263 introduce-re-in-istoria-dreptului por exodumuser
7059263 introduce-re-in-istoria-dreptului 7059263 introduce-re-in-istoria-dreptului
7059263 introduce-re-in-istoria-dreptului
exodumuser12.3K visualizações
Tgd gclement por exodumuser
Tgd gclementTgd gclement
Tgd gclement
exodumuser30.7K visualizações
Dreptul constituţional ca disciplină ştiinţifică por rodionturcanu
Dreptul constituţional ca disciplină ştiinţificăDreptul constituţional ca disciplină ştiinţifică
Dreptul constituţional ca disciplină ştiinţifică
rodionturcanu206 visualizações
81345677 etica-juridica por exodumuser
81345677 etica-juridica81345677 etica-juridica
81345677 etica-juridica
exodumuser17.1K visualizações

Similar a 1. notiunea de teoria generala a dreptului

44 - drept - drept civil idd por
  44 - drept - drept civil idd  44 - drept - drept civil idd
44 - drept - drept civil iddSebicc TumTum
1.1K visualizações186 slides
54518209 suport-curs-da-2010 por
54518209 suport-curs-da-201054518209 suport-curs-da-2010
54518209 suport-curs-da-2010exodumuser
3.2K visualizações161 slides
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman por
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept romannicaboanda
286 visualizações88 slides
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman por
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept romannicaboanda
279 visualizações88 slides
47806260 drept-penal por
47806260 drept-penal47806260 drept-penal
47806260 drept-penalexodumuser
31.3K visualizações238 slides
Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona... por
Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona...Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona...
Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona...Oana Mastacan
3K visualizações10 slides

Similar a 1. notiunea de teoria generala a dreptului(18)

44 - drept - drept civil idd por Sebicc TumTum
  44 - drept - drept civil idd  44 - drept - drept civil idd
44 - drept - drept civil idd
Sebicc TumTum1.1K visualizações
54518209 suport-curs-da-2010 por exodumuser
54518209 suport-curs-da-201054518209 suport-curs-da-2010
54518209 suport-curs-da-2010
exodumuser3.2K visualizações
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman por nicaboanda
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
nicaboanda286 visualizações
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman por nicaboanda
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
005 -istoria_universala_a_statului_si_dreptului drept roman
nicaboanda279 visualizações
47806260 drept-penal por exodumuser
47806260 drept-penal47806260 drept-penal
47806260 drept-penal
exodumuser31.3K visualizações
Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona... por Oana Mastacan
Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona...Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona...
Cultura juridica si influenta acesteia asupra formarii si dezvoltarii persona...
Oana Mastacan3K visualizações
Curs por exodumuser
CursCurs
Curs
exodumuser3.5K visualizações
Marina calmic abstract por Sergiu Murzac
Marina calmic abstractMarina calmic abstract
Marina calmic abstract
Sergiu Murzac772 visualizações
Drept constitutional si institutii politice unitatea iv por bc82gad
Drept constitutional si institutii politice unitatea ivDrept constitutional si institutii politice unitatea iv
Drept constitutional si institutii politice unitatea iv
bc82gad2.6K visualizações
61053021 etica-juridica por exodumuser
61053021 etica-juridica61053021 etica-juridica
61053021 etica-juridica
exodumuser6.1K visualizações
123867605 curs-mari-sisteme-de-drept-contemporan-id por exodumuser
123867605 curs-mari-sisteme-de-drept-contemporan-id123867605 curs-mari-sisteme-de-drept-contemporan-id
123867605 curs-mari-sisteme-de-drept-contemporan-id
exodumuser10.4K visualizações
Drept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdf por MafteiElvira1
Drept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdfDrept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdf
Drept_administrativ_material_suport_pentru_licenta_iunie_2021.pdf
MafteiElvira117 visualizações
probleme privind prganizarea si functionarea aparatului de stat in rm por DavidDarii
probleme privind prganizarea si functionarea aparatului de stat in rmprobleme privind prganizarea si functionarea aparatului de stat in rm
probleme privind prganizarea si functionarea aparatului de stat in rm
DavidDarii14 visualizações
81345677 etica-juridica por exodumuser
81345677 etica-juridica81345677 etica-juridica
81345677 etica-juridica
exodumuser16.5K visualizações
Programa dr.constitutional 2009 2010 por DIB ULIM
Programa dr.constitutional 2009 2010Programa dr.constitutional 2009 2010
Programa dr.constitutional 2009 2010
DIB ULIM347 visualizações
16. art. vasilos v. dreptul natural )partea i por monicalia
16. art. vasilos v. dreptul natural )partea i16. art. vasilos v. dreptul natural )partea i
16. art. vasilos v. dreptul natural )partea i
monicalia667 visualizações
Dreptatea şi-nedreptatea-prezentare por Iasmy Adina
Dreptatea şi-nedreptatea-prezentareDreptatea şi-nedreptatea-prezentare
Dreptatea şi-nedreptatea-prezentare
Iasmy Adina4.6K visualizações
Curs Criminologie 1_2023.pdf por Ioana828911
Curs Criminologie 1_2023.pdfCurs Criminologie 1_2023.pdf
Curs Criminologie 1_2023.pdf
Ioana8289118 visualizações

1. notiunea de teoria generala a dreptului

 • 1. Capitolul I Noțiunea de teorie generală a dreptului Teoria generală a dreptului este o știință socială deoarece studiază două elemente ale vieții sociale: 1) Statul și 2) Dreptul. Pentru că viața socială prezintă o extraordinară complexitate, nu se pot determina limite precise între științele care studiază diversele elemente ale acesteia. Pe cale de consecință, nici între teoria generală a dreptului și celelalte științe sociale, precum istoria, politologia, sociologia, economia etc. nu se pot stabili granițe concrete. În contextul acestei complexități a unității reprezentate de societatea umană trebuie să vorbim de o relație interdisciplinară între științele care studiază fenomenele vieții sociale, iar nu să forțăm formarea de granițe. Această unitate de studiu se observă foarte bine în teoria generală a dreptului pentru că această știință vizează lămurirea dreptului, statului și a legăturii dintre cele două. Dreptul este studiat de științele juridice și statul este studiat de științele politice, dar legătura dintre cele două este cel mai bine prezentată de către disciplina teoriei generale a dreptului. Cele două concepte nu pot fi separate pentru că se bazează unul pe celălalt printr-o structură atât de puternică încât sunt de neconceput în mod distinct. Înființarea, organizarea și funcționarea statului se realizează datorită normelor juridice, adică dreptul în forma sa cea mai detaliată, iar norma juridică este produsul statului. Chiar dacă pătrundem la nivelele structurale cele mai de jos ale statului, până la ultimul său element organizațional sau funcțional, cea mai măruntă autoritatea sau instituție publică, vom observa că aceasta există și este funcțională datorită regulilor stabilite pentru aceasta de stat prin una dintre puterile sale. Din cealaltă perspectivă vom observa că și pe acest palier minor se produce drept pentru un anume domeniu, respectiv acela pentru care autoritatea publică în cauză este abilitată să reglementeze. În primul rând câteva clarificări terminologice cu privire la materia de studiu reprezentată de teoria generală a dreptului. În trecut această disciplină purta denumirea de „enciclopedie juridică” sau „enciclopedia dreptului”. Aceste denumiri au fost abandonate pentru că erau prea vagi și nu prezentau în mod real adevăratul obiect de studiu ale acestei discipline de învățământ juridic. Teoria generală a dreptului trebuie privită ca o introducere în studiul dreptului deoarece are ca scop înțelegerea elementelor esențiale și a principiilor fundamentale ale dreptului, adică a aspectelor și formelor care se regăsesc în orice ramură de drept1 . Obiectul teoriei generale a dreptului nu constă în elementele constitutive ale dreptului pozitiv, acestea fiind supuse unor modificări permanente datorate schimbărilor din viața socială, ci în formele permanente ale acestor elemente, conceptele abstracte imuabile ale dreptului. Teoria generală a dreptului nu se confundă cu filozofia dreptului, căci prin această știință nu se studiază rațiunea de a fi a dreptului, ci de formele și structurile dreptului. Teoria generală a dreptului are caracter elementar pentru studiul dreptului, pe când filozofia dreptului îl finalizează. Dacă filozofia dreptului pleacă de la rațiunea dreptului spre ceea ce este dreptul, 1 Dănişor D-C., Dogaru I., Dănişor Ghe., Teoria generală a dreptului ed. II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 1
 • 2. teoria generală a dreptului pleacă de la ceea ce este dreptul către generalitățile abstracte ale acestuia. Teoria generală a dreptului este o știință a formelor și a tehnicilor primordiale, urmând să fie completată cu rațiunea dreptului prin disciplina filozofiei dreptului. Predarea teoriei generale a dreptului este necesară pentru a se înțelege chestiunile generale ale dreptului, a firelor roșii ale acestei științe, pentru că de la acestea se ajunge la chestiunile de detaliu, unele dintre ele specifice unei singure ramuri de drept. Dacă cel care studiază dreptul ar începe cu diversele ramuri de drept, atunci ar pierde din vedere unicitatea acestei științe, ansamblul său, spiritul său universal, și în ultimă fază – adevărul și binele, ca destinații finale ale demersului juristului. Teoria generală a dreptului este calea către acest scop. Pentru a merge mai departe trebuie înțelese conceptul de știință a dreptului și raportul acesteia cu alte științe care formează ansamblul mijloacelor de cunoaștere aflate la îndemâna omului. Știința dreptului este o știință a regulilor de proveniență socială, o știință a cauzelor și efectelor deopotrivă. Societatea se conduce după niște reguli care reprezintă cauze și efecte pentru anumite comportamente sociale ale indivizilor. Aceste reguli sunt produsul societății și produc efecte asupra societății. Dreptul este atât informație, cât și mecanism social, căci, înainte de a fi eficient, dreptul trebuie să fie format în societate sub forma legilor și normelor. Teoria generală a dreptului este, după cum îi arată și numele, o disciplină din cadrul mai larg al științelor juridice, adică a științelor care studiază dreptul. Pentru a stabili o minimă structură ierarhică a domeniului științific al dreptului, trebuie să stabilim unde se plasează dreptul în ansamblul științelor. Dreptul este un fenomen social și, totodată, obiectul de studiu al științelor juridice, care la rândul lor sunt o componentă a științelor sociale, adică a științelor care studiază societatea. Având în vedere că dreptul ordonează un fenomen atât de imprecis cum este comportamentul uman și știința corespunzătoare este lipsită de precizia pe care unii o asimilează termenului de „știință”, aceștia plecând de la premiza eronată că științele sunt numai acelea care studiază fenomenele naturale. Științele juridice sunt științe normative, producătoare de efecte, iar nu științe descriptive, care contemplă cauzele și explică efectele. Această diferență îndepărtează științele juridice de alte științe sociale, precum sociologia, care constată ansamblul fenomenelor sociale pentru a le înțelege cauzele. Dreptul are în comun cu alte științe ca teologia, etica, morala, norma, dar și prezintă distincții față de acestea, de exemplu - normele religioase provin din revelațiile spirituale, pe când cele juridice sunt produsul societății. Nu trebuie să uităm că numeroase reguli juridice își au originea în unele religioase, ceea ce le deosebește fiind sancțiunile – în cazul celor religioase sancțiunea este una de natură divină (deși în trecut au existat și sancțiuni administrate de cler sau de adepții unui cult), în cazul celor juridice sancțiunea este aplicată de organismele statale. Dreptul, pe de o parte, etica și morala, pe de o parte, au multe în comun, toate fiind rezultatul normativist al societății. Etica și morala există într-o societatea împreună cu dreptul generat de aceasta, dar cel care produce efectele așteptate de societate sunt normele juridice și nu cele etico - morale, acestea neavând în spatele lor forța de constrângere a statului. Cu toate acestea, membrii societății sunt supuși ambelor seturi de reguli, în cazul celor etico- morale pentru că respectivii membrii le acceptă la nivel interior. Dreptul, etica și morala au în comun ideea de dreptate, toate trei tind către realizarea acesteia, dar numai dreptul o transpune în realitate cu adevărat.
 • 3. O altă știință normativă cu care dreptul are multe puncte comune este logica, știință care are o amprentă evidentă asupra juridicului, deși multe din normele juridice datorează mai mult protecției unor interese de natură economică, afectelor etc. În continuare, preocuparea noastră nu o să fie îndreptată către toate științele sociale care au perspectivă asupra statului și legăturii acestuia cu dreptul, ci ne vom concentra pe perspectiva științelor juridice asupra statului. Această perspectivă este realizată de teoria generală a dreptului, știința care studiază statul, dreptul și legătura dintre acestea. După cum se observă chiar din această sumară schiță a obiectului de studiu a teoriei generale a dreptului, nu vom intra în profunzimea cercetării dreptului și statului, disciplina aceasta fiind una generalistă, de analiză a principiilor aplicabile tuturor științelor care intră în sfera juridicului. În cadrul acesteia vom studia idei precum: norma de drept, izvoarele dreptului, răspunderea juridică etc. De un mare ajutor în demersul nostru ne sunt celelalte științe sociale precum istoria, sociologia etc. Statul și dreptul au format obiectul de studiu al istoriei de foarte multă vreme, evoluția istorică a celor două concepte fiind marcantă pentru civilizația umană. Este foarte interesant de urmărit, mai ales pe calea diverselor comparații, cum statul și dreptul au evoluat și s-au transformat până la formele actuale. Acest studiu istoric al statului și dreptului permite anticiparea formelor pe care statul și dreptul le pot lua în viitor. Înțelegerea vechilor instituții și norme de drept, așa cum se încadrează în contextul lor istoric, pot fi utile juristului pentru o interpretare a acestora, legând cauzele evenimentelor istorice de efectele juridice. Atât cauzele, cât și efectele unei astfel de relații, dezvăluie intenția societății (sau a unei părți din aceasta). Științele politice studiază fenomenele politice în ansamblul său, urmărind chestiuni de ideologie, de raporturi între diversele clase politice, despre psihologia conducătorilor și a celor conduși, cauzele și efectele diverselor acțiuni politice etc. Perspectivele științelor politice asupra statului, spre deosebire de aceea a teoriei generale a dreptului, se îndreaptă și asupra relațiilor interne sau externe ale statelor, adică acelea dintre stat și subiecții politici ai acestuia, precum și acelea dintre state ca subiecți internaționali. În prezent politica și dreptul sunt greu de separat una de alta - dreptul trebuie să țină seama de realitățile politice, de deciziile claselor politice, iar politica este strict reglementată prin normele de drept. De un real ajutor pentru studiul dreptului este sociologia, aceasta fiind ramura științelor sociale care studiază societatea în ansamblul său. Statul și dreptul sunt creația omului și a societății, dar au efecte reciproce, căci statul și dreptul din momentul în care devin eficiente produc consecințe asupra celor care le-au produs - omul și societatea. Studiul teoriei generale a dreptului, la fel ca studiul oricărei alte științe sociale, nu mai poate fi realizat fără metodele aduse de sociologie. Dacă sociologia studiază societatea în ansamblul său, științele juridice vizează regulile după care societatea se conduce. Logica juridică este o știință auxiliară a dreptului care are ca obiect de studiu formarea, interpretarea și aplicarea normei de drept2 . Norma de drept este abordată în forma sa cea mai abstractă, ca produs intelectual pur (nu trebuie să uităm că dreptul este mai curând un rezultat al rațiunii, decât al logicii, scopul normei de drept fiind acela de a aduce un serviciu societății, iar nu de a rezolva probleme teoretice). Psihologia juridică este de ajutor științei dreptului, contribuția sa fiind adusă pentru acea arie în care logica și rațiunea eșuează, afectele fiind factorii determinanți pentru anumite comportamente ale indivizilor sau chiar ale societății privită ca un tot. 2 Dănişor D-C., Dogaru I., Dănişor Ghe., Teoria generală a dreptului, ed. II-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 17
 • 4. După cum arătam precedent, teoria generală a dreptului nu se îndepărtează de alte științe, sociale sau nu, ci, cu ajutorul acestora, încearcă să surprindă imaginea de ansamblu a juridicului, să-i descopere elementele și principiile cu aplicare generală, pentru a le face utile juriștilor atunci când se explorează nișe ale dreptului.